Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver"

Transkript

1 Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver sikringsaftale der indgås mellem kunden (i det følgende kaldet kunden) og Group Protection, CVR-nr (i det følgende Group Protection), medmindre de er skriftligt fraveget. 1.2 Betingelserne er gældende for alle sikringsaftaler mellem kunden og Group Protection, hvad enten der er tale om erhvervskunder med eller uden forsikringskrav (pkt. 5), eller privatkunder med de lovpligtige begrænsninger, der følger heraf for eksempel pkt. 4.5 opsigelse. 1.3 Definitioner: - ved sikringsaftalen forstås aftalen indgået mellem kunden og Group Protection, - ved i krafttrædelsesdatoen forstås den første forfaldsdag efter indgåelsen af sikringsaftalen, jf. pkt. 3.2, - ved en elektronisk installationserklæring forstås en af Group Protection underskrevet erklæring om, at alarminstallationen hos kunden er udført i henhold til forsikringsselskabets sikringskrav til elektronisk sikring, - ved hovedforfaldsdatoen forstås den 1. januar, - ved en abonnementsaftale forstås den af kunden valgte abonnementstype, jf. pkt. 8.1, - ved vederlaget forstås den samlede pris for sikringsanlægget afhængigt af abonnementstype og om sikringsanlægget er købt eller lejet, jf. pkt ved sikringsanlægget forstås det af Group Protection installerede elektroniske overvågningsanlæg undtaget er skilte og cylindere til nøgleboks, der i alle tilfælde tilhører Group Protection. 1.4 Sikringsaftalen indgås skriftligt eller elektronisk på Group Protections til enhver tid gældende formular. 1.5 Vederlag for sikringsanlægget anføres i sikringsaftalen som kontant køb, som lejebetaling, eller som en kombination heraf. 1.6 Vederlag for sikringsaftalen afhænger af den valgte abonnementstype, jf. pkt. 8.1, og om sikringsanlægget er købt kontant eller lejet, jf. pkt Der findes 4 forskellige abonnementsaftaler. Der henvises til pkt. 8. Det fremgår af aftaleformularen hvilken type, der er valgt. 1.8 Group Protection er AIA installatørvirksomhed, og er ikke certificeret til at udfylde elektroniske installationserklæringer. 1.9 Kunden kan vælge, om kunden ønsker at købe sikringsanlægget. I så fald gælder pkt. 2.1 a) for købet, hvor ejendomsretten til sikringsanlægget tilhører kunden. Sælges et sikringsanlæg på kredit, er der ejendomsforbehold i det solgte sikringsanlæg indtil betaling er sket. Pkt. 2.1 b) gælder også for lejede anlæg Sikringsaftalen omfatter udelukkende elektronisk sikring, og ikke mekanisk sikring. Group Protection er ikke certificeret mekanisk installatør. Mekanisk sikring kan udføres af Group Protections underleverandører, som er certificerede. En eventuel aftale om supplerende mekanisk sikring, skal fremgå af sikringsaftalen Group Protections priser på installations-, vedligeholdelsesog reparationsarbejder m.v. er baseret på Group Protections til enhver tid gældende priser, og det er til enhver tid forudsat, at arbejdet kan udføres uden hindringer og indenfor Group Protections sædvanlige arbejdstid, som er fra kl til kl på hverdage.

2 1.12 Eventuelle omkostninger, gebyrer, for eksempel SKS-certificeringsgebyr (det til enhver tid værende kvalitetssikringsgebyr, der opkræves af Group Protection), afgifter eller lignende til politi, teleselskab, myndigheder, beredskabsvæsen eller lignende, er aldrig omfattet af sikringsaftalen, og skal altid betales separat, og er Group Protection uvedkommende, medmindre det udtrykkeligt fremgår af sikringsaftalen, at sådanne udgifter er inklusive. 2 REKLAMATIONSBESTEMMELSER/ MANGLER/ÆNDRING AF SIKRINGSANLÆGGET 2.1 a) Ved salg af anlægget gælder købelovens til enhver tid gældende almindelige reklamationsbestemmelser og mangelansvar. For så vidt angår erstatningsansvar, henvises til 7.1. b) Ved leje af sikringsanlægget tilhører ejendomsretten til sikringsanlægget, herunder alle dele og alarmskilte, Group Protection. Kunden er uberettiget til retligt at råde over sikringsanlægget, det være sig ved salg, pantsætning, udlån m.v. Vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelsen, herunder risikoen for hændelig undergang, for sikringsanlægget, påhviler kunden. Kunden er forpligtet til at påse, at sikringsanlægget til enhver tid er i funktionsdygtig stand. Som følge af at fornyelsesforpligtelsen påhviler kunden, er kunden forpligtet til at fuldværdi forsikre sikringsanlægget, således at enhver skade, herunder men ikke begrænset til; brand, hærværk, tyveri, vandskade, ildsvåde, forstyrrelser i det elektroniske net, lynskader, strømafbrydelser m.v. (opremsningen er ikke udtømmende), er dækket af en af kunden tegnet forsikring. Kunden er pligtig til på forlangende at dokumentere forsikringsdækningen. 2.2 Eventuelle fejl og mangler på det installerede anlæg, skal hurtigst muligt anmeldes til Group Protection, der herefter har ret til at udbedre eventuelle mangler (afhjælpningsret). 2.3 Fejl, der skyldes fejlbetjening, slitage eller overlast, er ikke omfattet af afhjælpningsretten, og faktureres derfor særskilt til kunden. 2.4 Enhver reparation, det være sig i henhold til serviceabonnement eller reparation som følge af fejl og mangler, ændringer eller demontering af sikringsanlægget, skal udføres af Group Protection eller en af Group Protection anvist underleverandør. Arbejdet forudsættes at kunne udføres indenfor almindelig arbejdstid, jf. pkt BETALINGSBETINGELSER OG REGULERING AF PRISEN PÅ TELESIKRINGS YDELSER 3.1 Alle betalinger til Group Protection skal foregå elektronisk til Group Protections til enhver tid gældende konto, som er anført på Group Protections hjemmeside. Såfremt kunden ønsker udstedt papirfaktura, vil kunden blive opkrævet Group Protection til enhver tid gældende gebyr herfor. 3.2 Forfaldsdagen for vederlaget for sikringsaftalen er, medmindre andet er aftalt, netto 8 dage. Vederlag for sikringsaftalen, jf. pkt. 1.6, betales til årets udgang, første gang dog for perioden fra indgåelse af sikringsaftalen og indtil udløbet af året, og herefter 1 gang årligt Ved for sen eller manglende betaling pålægges der ud over rykkergebyr, jf. pkt. 3.7, renter fra forfaldsdagen

3 til betaling sker med Group Protections til enhver tid gældende rentesats, p.t. 2 % pr. påbegyndt måned. Renteberegningen vil fremgå af faktura/rykker. 3.4 Det gældende vederlag reguleres én gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober måned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2 %. 3.5 Udover den i pkt. 3.4 anførte almindelige stigning, er Group Protection berettiget til at forhøje vederlaget, såfremt Group Protection finder anledning hertil, for eksempel på grund af generelle prisstigninger, afgifter etc. En sådan forhøjelse kan kun gennemføres for fremtiden, maksimalt en gang årligt til hovedforfaldsdatoen. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sikringsaftalen med den ændrede pris, skal der gives meddelelse herom til Group Protection inden 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om prisstigning. Har kunden ikke sendt en sådan meddelelse, fortsætter sikringsaftalen til den ændrede pris. Såfremt kunden ikke ønsker at acceptere prisstigningen, betragtes kundens meddelelse herom som en opsigelse af sikringsaftalen med aftalt varsel, jf. pkt. 4.1 ff. 3.6 Indgåelse af aftale om sikringsanlæg og/eller abonnementsaftale forudsætter fra Group Protections side, at kunden ikke er registreret i RKI eller andre debitorregistre. 3.7 Såfremt betaling af vederlaget til Group Protection udebliver mere end 3 dage fra forfaldsdagen, fremsender Group Protection et påkrav om betaling med angivelse af betalingsfrist på 10 dage med rykkergebyr. Ved manglende betaling heraf er Group Protection berettiget til at ophæve sikrings- og abonnementsaftalen med omgående virkning, og foranledige eventuelt signal til kontrolcentralen afbrudt, og sikringsanlægget nedtaget, såfremt det tilhører Group Protection. Efter fremsendelse af betalingspåkrav er Group Protection ikke forpligtet til at reagere på forholdsordrer i relation til abonnementsaftale og kontrolcentralen, uanset betaling måtte være foretaget senere. Opkrævningen på vederlag inklusive rykkergebyr bliver i mangel af betaling overdraget til retslig inkasso. 3.8 Ved opsigelse af sikringsaftalen eller ved kundens misligholdelse af sikringsaftalen, nedtages sikringsanlægget. Der betales i så tilfælde nedtagelsesgebyr, jf. pkt Eventuelle omkostninger til reparation af vægge, lofter, døre, vinduer eller hvilket som helst sted, hvor der har været installationer, påhviler kunden. 4 OPSIGELSESVILKÅR 4.1 Sikringsaftalen er, bortset fra misligholdelse, uopsigelig fra både Group Protections og kundens side i 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. 4.2 Når uopsigelighedsperioden er udløbet fortsættes sikringsaftalen i 12 måneder ad gangen, medmindre sikringsaftalen er opsagt af enten kunden eller Group Protection senest 3 måneder før en ny 12 måneders periode påbegyndes. I så tilfælde er sikringsaftalen opsagt med virkning fra udløbet af den igangværende 12 måneders periode. 4.3 I tilfælde af opsigelse af sikringsaftalen nedtages anlægget hurtigst muligt efter opsigelsesvarslets udløb. Ved nedtagelsen betales, medmindre andet er aftalt, Group Protections til enhver tid gældende nedtagelsesgebyr,

4 p.t. kr ,00 eksklusive moms. 4.4 Signalet til kontrolcentralen afbrydes ved opsigelsesvarslets udløb. Er kunden i restance, jf. 3.7 afbrydes signalet straks. Dermed foretages hverken vagtudkørsel eller servicebesøg. 4.5 I forbrugerforhold kan sikringsaftalen af kunden først opsiges 5 måneder efter sikringsaftalens indgåelse, og herefter opsiges af kunden eller Group Protection med 1 måneds varsel. Abonnementsaftalen løber derfor som minimum i 6 måneders fra sikringsaftalens indgåelse. 5 FORSIKRINGSKRAV 5.1 Det påhviler kunden at informere Group Protection om der er forsikringskrav til den elektroniske overvågning. 5.2 Kunden udleverer straks forsikringsselskabets krav til sikringsniveau, hvorefter sikringsaftalen udfærdiges i henhold hertil, medmindre andet aftales. 5.3 Såfremt der er krav om mekanisk sikring, skal kunden meddele om Group Protection, via underleverandører, skal opsætte mekanisk sikring. Krav herom skal fremgå af sikringsaftalen. 5.4 Ved sikringsanlæggets færdiggørelse og Group Protections godkendelse af sikringsanlægget, udfærdiger Group Protection en installationserklæring vedrørende den elektroniske sikring, og såfremt mekanisk sikring udføres af underleverandører, udfærdiges mekanisk installationserklæring af underleverandøren. Installationserklæring vedrørende elektronisk sikring udfærdiget af Group Protection tilsendes kunden Det påhviler kunden at opbevare installationserklæringen/ erne som på dokumentation for at forsikringskrav er overholdt. 6 TILSLUTNING TIL KONTROLCENTRAL 6.1 Forholdsordrer angives af kunden i henhold til sikringsaftalen, og videregives til kontrolcentralen af Group Protection. 6.2 Eventuelle ændringer af forholdsordrer skal ske via 6.3 Ved fejlaktivering af alarmen påhviler det kunden at underrette kontrolcentralen indenfor 2 minutter efter fejlaktiveringen. I modsat fald kan der opkræves gebyr. I tilfælde af ekspeditionstid hos kontrolcentralen er kunden forpligtet til at afvente, at kontrolcentralen modtager opkaldet. 6.4 Kontrolcentralen reagerer i henhold til forholdsordrer som angivet af kunden i overensstemmelse med sikringsaftalen. 7 ANSVAR 7.1 Group Protection er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger der følger af nærværende salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser. I intet tilfælde kan Group Protection gøres ansvarlig for indirekte tab så som driftstab, avancetab, eller andre følgeskader så som afledte tab af hvad art nævnes kan. 7.2 Group Protection kan endvidere ikke gøres ansvarlig for: - tab eller skader på elektroniske data forårsaget ved tyveri, hærværk, terrorisme eller virusangreb, - fejl på anlægget som skyldes fejl i telekommunikationsselskabernes leverede dele, signaloverførsel af enhver art, herunder telefonforbindelser, trådløse

5 som mobile, og/eller ændringer eller forsinkelser fra telekommunikationsselskabernes side, - batterisvigt eller svigt i forsyningen af elektricitet, - vejrlig som medfører fejl på det/de installerede anlæg, - forandringer af installationen, såvel bygninger som indretning af det sikrede område, som ikke forud er meddelt Group Protection, som medfører at et sikringsanlæg ikke virker efter hensigten. Såfremt der er afgivet installationserklæring skal kunden underrette Group Protection skriftligt om enhver ændring af det sikrede sted i forhold til det sikrede steds indretning på tidspunktet for underskrift af installationserklæringen. 7.3 Enhver skade som Group Protection hæfter for i henhold til ovenstående pkt. 7.1 er dog begrænset til maksimalt kr. 1,5 mio. pr. skadesbegivenhed. 7.4 Group Protection er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, krig, oprør eller uroligheder eller andre ekstraordinære begivenheder). 7.5 Group Protection er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelig regler om produktansvar, idet erstatningsansvaret dog herefter tillige er begrænset på samme måde som angivet i pkt. 7.1 til Group Protection hæfter under ingen omstændigheder for skader som dækkes eller kunne være dækket af en sædvanlig skadesforsikring tegnet af kunden. 8 SIKRINGSAFTALER / SERVICEAFTALER PÅ SIKRINGSANLÆGGET 8.1 Group Protection har følgende serviceabonnementstyper (se nedenfor under de enkelte punkter): Serviceabonnement 1 omfatter A+B+C+D+E Serviceabonnement 2 omfatter A+B+C+D Serviceabonnement 3 omfatter A+B+C Serviceabonnement 4 omfatter A+C Der kan aftales andre abonnementer, men dette skal i givet fald fremgå af den underskrevne sikringsaftale. Ikke indeholdte ydelser udføres altid i regning for kunden. A. Kontrolcentralydelse (gælder kun AIA-anlæg): Abonnementet omfatter modtagelse af alarmsignal hos en af Group Protection valgt kontrolcentral, hvorefter kontrolcentralen reagerer som aftalt i den af kunden angivne forholdsordre. Rettelse af forholdsordrer skal ske skriftligt til Det er kundens egen pligt at sørge for, at oplysningerne i forholdsordren altid er ajourførte. Alarmen kan kun afmeldes ved angivelse af gyldigt kodeord i henhold til den afgivende forholdsordre. Hvis ikke andet er aftalt i ordreafgivelsen/sikringsaftalen bestiller Group Protection de nødvendige ydelser hos teleselskabet. Afregningen af disse ydelser sker direkte mellem kunden og det pågældende teleselskab. Omlægning af telefonnettet, der kræver ændringer i det bestående sikringsanlæg, er ikke omfattet af sikringsaftalen. Udlevering af alarmlog eller dokumentation på alarmhændelser til brug for politi, forsikringsselskab m.v., kan udleveres ved henvendelse fra kunden til Group Protection. Denne ydelse udføres i regning. B. Eftersyn af anlæg: Eftersyn på installerede sikringsanlæg udføres efter forsikringsselskabernes og brandmyndighedernes betingelser, medmindre andet er nævnt i sikringsaftalen.

6 Såfremt kunden ikke ønsker eftersyn, er det kundens ansvar at meddele Group Protection dette. Reparation og udskiftning af eventuelle defekte dele udføres efter regning og til gældende priser, medmindre kunden har valgt fuld service og vedligeholdelse. Serviceeftersyn faktureres efter gældende takst eller medgået tid, såfremt kunden ikke har valgt eftersyn som en del af kundens abonnement. C. Beredskab for udrykning (gælder kun AIAanlæg): Til alle abonnementer vil der være tilknyttet en vagt, som kan udføre en udrykningsopgave. Dette er efter regning, såfremt der ikke er indgået en anden aftale. D. Fuld service og vedligeholdelse: Denne abonnementsdel omfatter eftersyn i henhold til forsikringsselskabernes eller brandmyndighedernes bestemmelser (se under pkt. B) samt udskiftning af defekte anlægsdele. Reparation som følge af brand, lynnedslag og torden, oversvømmelse, indbrud, hærværk, selvforskyldte fejl og alarmer (for eksempel brugerfejl) samt fejl på telefonlinjen, netværksforbindelse, og på eventuelle kommunikationsenheder for det offentlige alarmnet, vil altid blive faktureret. Endvidere vil omkostninger m.v. ved ændrede sende/modtage forhold fra teleudbyderne, for eksempel nedlæggelse af 3G nettet og overgang til andet net, blive faktureret. Genopfyldning af tågevæske er aldrig inkluderet i aftalen. E. Udrykning (gælder kun AIA-anlæg): Denne abonnementsdel giver kunden ret til udrykning af vagt ved alarmmelding til den af Group Protection valgte kontrolcentral, og i henhold til den af kunden afgivne forholdsordre. Udrykning som følge af brand, lynnedslag og torden, oversvømmelse, indbrud, hærværk eller andre unormale driftsforhold, som for eksempel afbrydelse af 230 voltforsyningen, manglende afmelding af alarm på grund af fejlbetjening, alarmer fra åbentstående døre og vinduer, husdyr i bevægelsesdetektorer og dette specifikt er angivet, vil altid blive faktureret. Fejlalarmer, der ikke er afmeldt senest 2 minutter efter modtagelsen på kontrolcentralen, vil blive faktureret til kunden. Udrykning i forbindelse med indbrud, hærværk, brand og vandskade er normalt dækket af kunden forsikringsselskab, men faktureres af Group Protection direkte til kunden, der hæfter for betalingen til normal forfaldstid. 9 VÆRNETING 9.1 Enhver tvist mellem kunden og Group Protection afgøres ved Retten i Næstved som 1. instans, som er aftalt værneting. 9.2 Sikringsaftalen er undergivet dansk rets anvendelse.

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 1. ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 CIRQUE A/S KRONPRINSESSEGADE 4 1306 KØBENHAVN K 7733 7171 CVR 21653349 Indhold 1 Generelt... 3 2 Særligt om mobiltelefoni... 3 3 Særligt om datatjenester og

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv S i d e 1 Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S ( Verdo ), CVR nr. 25559517, Agerskellet 7, 8920 Randers NV. Nærværende betingelser er gældende for de tjenester, som erhvervskunden ( Kunden

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere