Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april 2014 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver"

Transkript

1 Salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser 1. april ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Nedenstående betingelser er gældende for enhver sikringsaftale der indgås mellem kunden (i det følgende kaldet kunden) og Group Protection, CVR-nr (i det følgende Group Protection), medmindre de er skriftligt fraveget. 1.2 Betingelserne er gældende for alle sikringsaftaler mellem kunden og Group Protection, hvad enten der er tale om erhvervskunder med eller uden forsikringskrav (pkt. 5), eller privatkunder med de lovpligtige begrænsninger, der følger heraf for eksempel pkt. 4.5 opsigelse. 1.3 Definitioner: - ved sikringsaftalen forstås aftalen indgået mellem kunden og Group Protection, - ved i krafttrædelsesdatoen forstås den første forfaldsdag efter indgåelsen af sikringsaftalen, jf. pkt. 3.2, - ved en elektronisk installationserklæring forstås en af Group Protection underskrevet erklæring om, at alarminstallationen hos kunden er udført i henhold til forsikringsselskabets sikringskrav til elektronisk sikring, - ved hovedforfaldsdatoen forstås den 1. januar, - ved en abonnementsaftale forstås den af kunden valgte abonnementstype, jf. pkt. 8.1, - ved vederlaget forstås den samlede pris for sikringsanlægget afhængigt af abonnementstype og om sikringsanlægget er købt eller lejet, jf. pkt ved sikringsanlægget forstås det af Group Protection installerede elektroniske overvågningsanlæg undtaget er skilte og cylindere til nøgleboks, der i alle tilfælde tilhører Group Protection. 1.4 Sikringsaftalen indgås skriftligt eller elektronisk på Group Protections til enhver tid gældende formular. 1.5 Vederlag for sikringsanlægget anføres i sikringsaftalen som kontant køb, som lejebetaling, eller som en kombination heraf. 1.6 Vederlag for sikringsaftalen afhænger af den valgte abonnementstype, jf. pkt. 8.1, og om sikringsanlægget er købt kontant eller lejet, jf. pkt Der findes 4 forskellige abonnementsaftaler. Der henvises til pkt. 8. Det fremgår af aftaleformularen hvilken type, der er valgt. 1.8 Group Protection er AIA installatørvirksomhed, og er ikke certificeret til at udfylde elektroniske installationserklæringer. 1.9 Kunden kan vælge, om kunden ønsker at købe sikringsanlægget. I så fald gælder pkt. 2.1 a) for købet, hvor ejendomsretten til sikringsanlægget tilhører kunden. Sælges et sikringsanlæg på kredit, er der ejendomsforbehold i det solgte sikringsanlæg indtil betaling er sket. Pkt. 2.1 b) gælder også for lejede anlæg Sikringsaftalen omfatter udelukkende elektronisk sikring, og ikke mekanisk sikring. Group Protection er ikke certificeret mekanisk installatør. Mekanisk sikring kan udføres af Group Protections underleverandører, som er certificerede. En eventuel aftale om supplerende mekanisk sikring, skal fremgå af sikringsaftalen Group Protections priser på installations-, vedligeholdelsesog reparationsarbejder m.v. er baseret på Group Protections til enhver tid gældende priser, og det er til enhver tid forudsat, at arbejdet kan udføres uden hindringer og indenfor Group Protections sædvanlige arbejdstid, som er fra kl til kl på hverdage.

2 1.12 Eventuelle omkostninger, gebyrer, for eksempel SKS-certificeringsgebyr (det til enhver tid værende kvalitetssikringsgebyr, der opkræves af Group Protection), afgifter eller lignende til politi, teleselskab, myndigheder, beredskabsvæsen eller lignende, er aldrig omfattet af sikringsaftalen, og skal altid betales separat, og er Group Protection uvedkommende, medmindre det udtrykkeligt fremgår af sikringsaftalen, at sådanne udgifter er inklusive. 2 REKLAMATIONSBESTEMMELSER/ MANGLER/ÆNDRING AF SIKRINGSANLÆGGET 2.1 a) Ved salg af anlægget gælder købelovens til enhver tid gældende almindelige reklamationsbestemmelser og mangelansvar. For så vidt angår erstatningsansvar, henvises til 7.1. b) Ved leje af sikringsanlægget tilhører ejendomsretten til sikringsanlægget, herunder alle dele og alarmskilte, Group Protection. Kunden er uberettiget til retligt at råde over sikringsanlægget, det være sig ved salg, pantsætning, udlån m.v. Vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelsen, herunder risikoen for hændelig undergang, for sikringsanlægget, påhviler kunden. Kunden er forpligtet til at påse, at sikringsanlægget til enhver tid er i funktionsdygtig stand. Som følge af at fornyelsesforpligtelsen påhviler kunden, er kunden forpligtet til at fuldværdi forsikre sikringsanlægget, således at enhver skade, herunder men ikke begrænset til; brand, hærværk, tyveri, vandskade, ildsvåde, forstyrrelser i det elektroniske net, lynskader, strømafbrydelser m.v. (opremsningen er ikke udtømmende), er dækket af en af kunden tegnet forsikring. Kunden er pligtig til på forlangende at dokumentere forsikringsdækningen. 2.2 Eventuelle fejl og mangler på det installerede anlæg, skal hurtigst muligt anmeldes til Group Protection, der herefter har ret til at udbedre eventuelle mangler (afhjælpningsret). 2.3 Fejl, der skyldes fejlbetjening, slitage eller overlast, er ikke omfattet af afhjælpningsretten, og faktureres derfor særskilt til kunden. 2.4 Enhver reparation, det være sig i henhold til serviceabonnement eller reparation som følge af fejl og mangler, ændringer eller demontering af sikringsanlægget, skal udføres af Group Protection eller en af Group Protection anvist underleverandør. Arbejdet forudsættes at kunne udføres indenfor almindelig arbejdstid, jf. pkt BETALINGSBETINGELSER OG REGULERING AF PRISEN PÅ TELESIKRINGS YDELSER 3.1 Alle betalinger til Group Protection skal foregå elektronisk til Group Protections til enhver tid gældende konto, som er anført på Group Protections hjemmeside. Såfremt kunden ønsker udstedt papirfaktura, vil kunden blive opkrævet Group Protection til enhver tid gældende gebyr herfor. 3.2 Forfaldsdagen for vederlaget for sikringsaftalen er, medmindre andet er aftalt, netto 8 dage. Vederlag for sikringsaftalen, jf. pkt. 1.6, betales til årets udgang, første gang dog for perioden fra indgåelse af sikringsaftalen og indtil udløbet af året, og herefter 1 gang årligt Ved for sen eller manglende betaling pålægges der ud over rykkergebyr, jf. pkt. 3.7, renter fra forfaldsdagen

3 til betaling sker med Group Protections til enhver tid gældende rentesats, p.t. 2 % pr. påbegyndt måned. Renteberegningen vil fremgå af faktura/rykker. 3.4 Det gældende vederlag reguleres én gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober måned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2 %. 3.5 Udover den i pkt. 3.4 anførte almindelige stigning, er Group Protection berettiget til at forhøje vederlaget, såfremt Group Protection finder anledning hertil, for eksempel på grund af generelle prisstigninger, afgifter etc. En sådan forhøjelse kan kun gennemføres for fremtiden, maksimalt en gang årligt til hovedforfaldsdatoen. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sikringsaftalen med den ændrede pris, skal der gives meddelelse herom til Group Protection inden 14 dage fra modtagelsen af meddelelsen om prisstigning. Har kunden ikke sendt en sådan meddelelse, fortsætter sikringsaftalen til den ændrede pris. Såfremt kunden ikke ønsker at acceptere prisstigningen, betragtes kundens meddelelse herom som en opsigelse af sikringsaftalen med aftalt varsel, jf. pkt. 4.1 ff. 3.6 Indgåelse af aftale om sikringsanlæg og/eller abonnementsaftale forudsætter fra Group Protections side, at kunden ikke er registreret i RKI eller andre debitorregistre. 3.7 Såfremt betaling af vederlaget til Group Protection udebliver mere end 3 dage fra forfaldsdagen, fremsender Group Protection et påkrav om betaling med angivelse af betalingsfrist på 10 dage med rykkergebyr. Ved manglende betaling heraf er Group Protection berettiget til at ophæve sikrings- og abonnementsaftalen med omgående virkning, og foranledige eventuelt signal til kontrolcentralen afbrudt, og sikringsanlægget nedtaget, såfremt det tilhører Group Protection. Efter fremsendelse af betalingspåkrav er Group Protection ikke forpligtet til at reagere på forholdsordrer i relation til abonnementsaftale og kontrolcentralen, uanset betaling måtte være foretaget senere. Opkrævningen på vederlag inklusive rykkergebyr bliver i mangel af betaling overdraget til retslig inkasso. 3.8 Ved opsigelse af sikringsaftalen eller ved kundens misligholdelse af sikringsaftalen, nedtages sikringsanlægget. Der betales i så tilfælde nedtagelsesgebyr, jf. pkt Eventuelle omkostninger til reparation af vægge, lofter, døre, vinduer eller hvilket som helst sted, hvor der har været installationer, påhviler kunden. 4 OPSIGELSESVILKÅR 4.1 Sikringsaftalen er, bortset fra misligholdelse, uopsigelig fra både Group Protections og kundens side i 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. 4.2 Når uopsigelighedsperioden er udløbet fortsættes sikringsaftalen i 12 måneder ad gangen, medmindre sikringsaftalen er opsagt af enten kunden eller Group Protection senest 3 måneder før en ny 12 måneders periode påbegyndes. I så tilfælde er sikringsaftalen opsagt med virkning fra udløbet af den igangværende 12 måneders periode. 4.3 I tilfælde af opsigelse af sikringsaftalen nedtages anlægget hurtigst muligt efter opsigelsesvarslets udløb. Ved nedtagelsen betales, medmindre andet er aftalt, Group Protections til enhver tid gældende nedtagelsesgebyr,

4 p.t. kr ,00 eksklusive moms. 4.4 Signalet til kontrolcentralen afbrydes ved opsigelsesvarslets udløb. Er kunden i restance, jf. 3.7 afbrydes signalet straks. Dermed foretages hverken vagtudkørsel eller servicebesøg. 4.5 I forbrugerforhold kan sikringsaftalen af kunden først opsiges 5 måneder efter sikringsaftalens indgåelse, og herefter opsiges af kunden eller Group Protection med 1 måneds varsel. Abonnementsaftalen løber derfor som minimum i 6 måneders fra sikringsaftalens indgåelse. 5 FORSIKRINGSKRAV 5.1 Det påhviler kunden at informere Group Protection om der er forsikringskrav til den elektroniske overvågning. 5.2 Kunden udleverer straks forsikringsselskabets krav til sikringsniveau, hvorefter sikringsaftalen udfærdiges i henhold hertil, medmindre andet aftales. 5.3 Såfremt der er krav om mekanisk sikring, skal kunden meddele om Group Protection, via underleverandører, skal opsætte mekanisk sikring. Krav herom skal fremgå af sikringsaftalen. 5.4 Ved sikringsanlæggets færdiggørelse og Group Protections godkendelse af sikringsanlægget, udfærdiger Group Protection en installationserklæring vedrørende den elektroniske sikring, og såfremt mekanisk sikring udføres af underleverandører, udfærdiges mekanisk installationserklæring af underleverandøren. Installationserklæring vedrørende elektronisk sikring udfærdiget af Group Protection tilsendes kunden Det påhviler kunden at opbevare installationserklæringen/ erne som på dokumentation for at forsikringskrav er overholdt. 6 TILSLUTNING TIL KONTROLCENTRAL 6.1 Forholdsordrer angives af kunden i henhold til sikringsaftalen, og videregives til kontrolcentralen af Group Protection. 6.2 Eventuelle ændringer af forholdsordrer skal ske via 6.3 Ved fejlaktivering af alarmen påhviler det kunden at underrette kontrolcentralen indenfor 2 minutter efter fejlaktiveringen. I modsat fald kan der opkræves gebyr. I tilfælde af ekspeditionstid hos kontrolcentralen er kunden forpligtet til at afvente, at kontrolcentralen modtager opkaldet. 6.4 Kontrolcentralen reagerer i henhold til forholdsordrer som angivet af kunden i overensstemmelse med sikringsaftalen. 7 ANSVAR 7.1 Group Protection er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger der følger af nærværende salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser. I intet tilfælde kan Group Protection gøres ansvarlig for indirekte tab så som driftstab, avancetab, eller andre følgeskader så som afledte tab af hvad art nævnes kan. 7.2 Group Protection kan endvidere ikke gøres ansvarlig for: - tab eller skader på elektroniske data forårsaget ved tyveri, hærværk, terrorisme eller virusangreb, - fejl på anlægget som skyldes fejl i telekommunikationsselskabernes leverede dele, signaloverførsel af enhver art, herunder telefonforbindelser, trådløse

5 som mobile, og/eller ændringer eller forsinkelser fra telekommunikationsselskabernes side, - batterisvigt eller svigt i forsyningen af elektricitet, - vejrlig som medfører fejl på det/de installerede anlæg, - forandringer af installationen, såvel bygninger som indretning af det sikrede område, som ikke forud er meddelt Group Protection, som medfører at et sikringsanlæg ikke virker efter hensigten. Såfremt der er afgivet installationserklæring skal kunden underrette Group Protection skriftligt om enhver ændring af det sikrede sted i forhold til det sikrede steds indretning på tidspunktet for underskrift af installationserklæringen. 7.3 Enhver skade som Group Protection hæfter for i henhold til ovenstående pkt. 7.1 er dog begrænset til maksimalt kr. 1,5 mio. pr. skadesbegivenhed. 7.4 Group Protection er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, krig, oprør eller uroligheder eller andre ekstraordinære begivenheder). 7.5 Group Protection er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelig regler om produktansvar, idet erstatningsansvaret dog herefter tillige er begrænset på samme måde som angivet i pkt. 7.1 til Group Protection hæfter under ingen omstændigheder for skader som dækkes eller kunne være dækket af en sædvanlig skadesforsikring tegnet af kunden. 8 SIKRINGSAFTALER / SERVICEAFTALER PÅ SIKRINGSANLÆGGET 8.1 Group Protection har følgende serviceabonnementstyper (se nedenfor under de enkelte punkter): Serviceabonnement 1 omfatter A+B+C+D+E Serviceabonnement 2 omfatter A+B+C+D Serviceabonnement 3 omfatter A+B+C Serviceabonnement 4 omfatter A+C Der kan aftales andre abonnementer, men dette skal i givet fald fremgå af den underskrevne sikringsaftale. Ikke indeholdte ydelser udføres altid i regning for kunden. A. Kontrolcentralydelse (gælder kun AIA-anlæg): Abonnementet omfatter modtagelse af alarmsignal hos en af Group Protection valgt kontrolcentral, hvorefter kontrolcentralen reagerer som aftalt i den af kunden angivne forholdsordre. Rettelse af forholdsordrer skal ske skriftligt til Det er kundens egen pligt at sørge for, at oplysningerne i forholdsordren altid er ajourførte. Alarmen kan kun afmeldes ved angivelse af gyldigt kodeord i henhold til den afgivende forholdsordre. Hvis ikke andet er aftalt i ordreafgivelsen/sikringsaftalen bestiller Group Protection de nødvendige ydelser hos teleselskabet. Afregningen af disse ydelser sker direkte mellem kunden og det pågældende teleselskab. Omlægning af telefonnettet, der kræver ændringer i det bestående sikringsanlæg, er ikke omfattet af sikringsaftalen. Udlevering af alarmlog eller dokumentation på alarmhændelser til brug for politi, forsikringsselskab m.v., kan udleveres ved henvendelse fra kunden til Group Protection. Denne ydelse udføres i regning. B. Eftersyn af anlæg: Eftersyn på installerede sikringsanlæg udføres efter forsikringsselskabernes og brandmyndighedernes betingelser, medmindre andet er nævnt i sikringsaftalen.

6 Såfremt kunden ikke ønsker eftersyn, er det kundens ansvar at meddele Group Protection dette. Reparation og udskiftning af eventuelle defekte dele udføres efter regning og til gældende priser, medmindre kunden har valgt fuld service og vedligeholdelse. Serviceeftersyn faktureres efter gældende takst eller medgået tid, såfremt kunden ikke har valgt eftersyn som en del af kundens abonnement. C. Beredskab for udrykning (gælder kun AIAanlæg): Til alle abonnementer vil der være tilknyttet en vagt, som kan udføre en udrykningsopgave. Dette er efter regning, såfremt der ikke er indgået en anden aftale. D. Fuld service og vedligeholdelse: Denne abonnementsdel omfatter eftersyn i henhold til forsikringsselskabernes eller brandmyndighedernes bestemmelser (se under pkt. B) samt udskiftning af defekte anlægsdele. Reparation som følge af brand, lynnedslag og torden, oversvømmelse, indbrud, hærværk, selvforskyldte fejl og alarmer (for eksempel brugerfejl) samt fejl på telefonlinjen, netværksforbindelse, og på eventuelle kommunikationsenheder for det offentlige alarmnet, vil altid blive faktureret. Endvidere vil omkostninger m.v. ved ændrede sende/modtage forhold fra teleudbyderne, for eksempel nedlæggelse af 3G nettet og overgang til andet net, blive faktureret. Genopfyldning af tågevæske er aldrig inkluderet i aftalen. E. Udrykning (gælder kun AIA-anlæg): Denne abonnementsdel giver kunden ret til udrykning af vagt ved alarmmelding til den af Group Protection valgte kontrolcentral, og i henhold til den af kunden afgivne forholdsordre. Udrykning som følge af brand, lynnedslag og torden, oversvømmelse, indbrud, hærværk eller andre unormale driftsforhold, som for eksempel afbrydelse af 230 voltforsyningen, manglende afmelding af alarm på grund af fejlbetjening, alarmer fra åbentstående døre og vinduer, husdyr i bevægelsesdetektorer og dette specifikt er angivet, vil altid blive faktureret. Fejlalarmer, der ikke er afmeldt senest 2 minutter efter modtagelsen på kontrolcentralen, vil blive faktureret til kunden. Udrykning i forbindelse med indbrud, hærværk, brand og vandskade er normalt dækket af kunden forsikringsselskab, men faktureres af Group Protection direkte til kunden, der hæfter for betalingen til normal forfaldstid. 9 VÆRNETING 9.1 Enhver tvist mellem kunden og Group Protection afgøres ved Retten i Næstved som 1. instans, som er aftalt værneting. 9.2 Sikringsaftalen er undergivet dansk rets anvendelse.

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser - af den 26. maj 2015 Aftale om løsning af opgaver. Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet skriftlig aftale vedrørende opgavens art og omgang, tidsplan og økonomi.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Falck Køreklar Erhverv

Falck Køreklar Erhverv ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Køreklar Erhverv Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1262 Specifikation

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult-

Varesortiment. Køge d. 13. marts 2010. Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Køge d. 13. marts 2010 Navn : Bagelsvognen Den Sunde Sult- Som optakt til en ny stil vedr. fast food forretninger har vi lavet et koncept hvori der indgår et Sortiment som taler til den nye trend Varesortiment

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011

Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 Side 1 af 4 Abonnementsbetingelser AIA gældende fra juli 2011 1. ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1. Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med Dansikring Direct A/S om leje, leasing

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1. wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Tilbud... 3 3. Priser...

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere