Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl i Klubhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget. 6. Valg af bestyrelse. iflg Valg af revisor 8. Eventuelt. Advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften, blev foreslået og valgt som dirigent. Ad 2: Der henvises indledningsvis til Nyhedsbrev januar februar 2013 hvoraf bestyrelsens beretning fremgår. Formanden indledte med at sige, at 2012 har været et specielt år, som startede med en ordinær og 2 ekstraordinære generalforsamlinger samt et medlemsmøde, inden en kontingentforhøjelse på kr. blev vedtaget. Der blev taget afsked med golfdirektør Lars Rom, og der blev indgået en aftale med John Friis om, at han foreløbig indtil den 31/3-13 fungerer som midlertidig leder, således at Golfklubben på sigt kan finde en passende struktur, som flugter med foreningens økonomi. Formanden fremhævede i beretningen bl.a. følgende fra året 2012: at banerne har været vedligeholdt på et meget højt niveau så derfor tak til Ray, greenkeeperne og de mange frivillige hjælpere, at informationsniveauet er hævet betydeligt via bl.a. hjemmesiden og afholdelse af medlemsmøder, at der er oprettet 10 udvalg til iværksættelse af diverse initiativer, at der desværre har været en tilbagegang i medlemsantallet på 110 dog mange passive medlemmer, at Hjørring Golfklub fortsat er en af de største idrætsklubber i Hjørring Kommune, at kontingentstigningen på kr. til dels er spist op af nedgangen i antallet af medlemmer, at det var nødvendigt at suspendere tilgangen af flexmedlemmer i forbindelse med budgetlægning 2013, idet uforholdsmæssigt mange aktive medlemmer benyttede sig af denne billigere kontingentmulighed, og det belaster klubbens økonomi betragteligt. 1

2 Formanden rettede en tak til Jørgen Drivsholm samt til Linda og Preben Jensen for deres mangeårige og utrættelige arbejde i Begynderudvalget, idet de nu har besluttet sig for at stoppe. Der blev givet gaver, og der blev indstiftet en vandrepokal Linda og Preben-prisen som kan vindes af begyndere efter nærmere retningslinjer fra Nye medlemmer Udvalget tidligere Begynderudvalget. Der blev ligeledes rettet en tak til Lise Visholm, Else Nørby og Grethe Pedersen for afvikling af Pink Cup. Overskuddet i 2012 blev på ca kr., og samlet er der fra Hjørring nu afsendt mere end kr. til Kræftens Bekæmpelse. Der blev sendt rosende ord til ungdomsafdelingen for deres store angement, ligesom det blev nævnt, at 4 juniorer og proass. Jens har besøgt vores venskabsklub Kerava i Finland. Formanden nævnte ligeledes klubbens største talenter Thomas Sørensen og Jannik Højer som gode ambassadører for klubben på såvel de nationale som de internationale baner. Vedr. økonomien oplyste formanden, at klubben er kommet ud af 2012 med et godt resultat, idet regnskabet viser, at økonomien nu balancerer. Overskuddet blev ganske vist kun på ca ,- kr., men der er afdraget over 1,1 mio. kr. på gælden, hvilket på sigt vil betyde besparelser på renteudgifterne. M.h.t. budgettet for 2013 foreslog bestyrelsen en kontingentstigning på kr., bl.a. fordi det er nødvendigt at foretage nogle investeringer, og der budgetteres i øvrigt med et mindre underskud på kr. Formanden sluttede med at rette en tak til det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben, tak til de ca. 70 sponsorer, som hver år yder økonomisk tilskud til klubben, tak til personalet, Proshoppen samt Ella og Jan. Der var ingen spørgsmål fra tilhørerne, og beretningen blev enstemmigt vedtaget. Årets Jern: Efterfølgende blev Årets Jern uddelt. Det gives til en person eller en gruppe, som i årets løb har gjort en særlig stor indsats for klubben. Prisen blev i år tildelt chefgreenkeeper Ray Hamper, idet han har formået at holde banerne på et meget højt niveau, selvom antallet af greenkeeperne har været reduceret i årets løb, men som til dels er afhjulpet af frivilligt arbejde. Ray takkede for prisen og rettede samtidig en tak til sine medarbejdere og de frivillige hjælpere. Ad 3: Der henvises indledningsvis til Årsrapport for 2012, hvoraf regnskabet fremgår. Kasserer Henrik Jørgensen og John Friis forelagde regnskabet. Generelt kan det siges, at bestyrelsen er godt tilfreds med regnskabet, selvom det kun udviser et overskud på ca kr., bl.a. henset til, at der er skabt balance mellem indtægter og udgifter, og at der 2

3 er afdraget mere end 1,1 mio. kr. på gælden. Ligeledes, at der er sparet, hvor der spares kan, og at der kun er foretaget ganske få investeringer. De kr. i kontingentstigning gjorde, at de samlede indtægter for kontingent steg til ca. 4,7 mio.kr. hvilket er lidt mere end 150 tkr. i forhold til Til gengæld faldt green-fee-indtægterne med ca. 70 tkr. og sponsorindtægterne med ca. 217 tkr. i forhold til året før. Indtægterne blev alt i alt på tkr., hvilket er ca. 125 tkr. mindre end i Udgifterne beløber sig til tkr., hvilket er ca. 450 tkr. mindre end i Det giver et overskud før afskrivninger på mio. kr. Afskrivninger udgør mio. kr., renter til 691 tkr., således at overskuddet bliver på 5.699,- kr. John Friis gennemgik efterfølgende detaljeret de enkelte poster i regnskabet jf. Årsrapporten både set i relation til tallene fra 2011 og til budgettet for Man bør notere sig, at ca. 73 % af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingentet, og at det derfor skal tages alvorligt, når 110 medlemmer netto forlader klubben, som det skete i Ikke fordi tallet for udmeldte er mere end tidligere år, men antallet af nye medlemmer er langt fra tilsvarende, og alle klubbens medlemmer har derfor en opgave i at gøre alt for at få nye medlemmer tilknyttet klubben. Begynderudvalget har allerede iværksat flere initiativer. Der henvises til resultatopgørelsen fra Årsrapporten nedenfor: 3

4 Som det fremgår af Årsrapporten side 9 er egenkapitalen negativ med 193 tkr., hvilket bl.a. skyldes, at renteswappen har en negativ markedsværdi på 1,040 mio. kr. Siden Årsrapporten blev udfærdiget, er renten steget, hvilket betyder, at den negative markedsværdi på renteswappen er blevet ca. 120 tkr. bedre. Hermed ville egenkapitalen hvis udregningen skulle finde sted netop nu kun være negativ med ca. 70 tkr. Formanden oplyste supplerede, at oprettelsen af renteswappen i 2007 har betydet, at der indtil nu er sparet mio. kr. i renter, og at renteswappen går i 0, når lånet udløber. Spørgsmål/indlæg fra medlemmerne: Flexmedlemskab: Der blev rejst kritik af, at klubben har suspenderet tilmeldingen til flexordningen for at fastholde det nuværende antal medlemmer i denne gruppe (steg fra 43 til 84 i 2012). Det betyder, at man kan melde sig 4

5 ud hvilket nogle allerede har gjort - melde sig ind i en anden klub som flexmedlem og spille i Hjørring Golfklub mod at betale fuld green-fee. Herved går Hjørring Golfklub glip af kontingentet. Som årsag blev givet, at man p.g.a. arbejde kun var i stand til at spille nogle få gange om året. Også sygdom har tidligere været givet som årsag. Såvel John Friis som Henrik Jørgensen oplyste, at bestyrelsen fastholder den trufne beslutning. Da flexmedlemskabet blev indført, var det oprindeligt for at få passive medlemmer til at flytte til et flexmedlemskab. Det har aldrig været meningen, at der skulle gå købmandsskab i det, således at medlemmerne får en besparelse ud af det, hvilket også vil betyde et manglende fællesskab. Det skal dog pointeres, at tilgangen er midlertidig suspenderet og dermed ikke endelig behandlet færdig. Rabatordninger: Et medlem foreslog, at alle rabatordninger bør ophøre ikke bare i Hjørring Golfklub - men også de aftaler, der er indgået med andre golfklubber. Ros til regnskabet: Villy Steen roste regnskabet. For ham er det ikke så vigtigt, om der er et overskud på 5 tkr., eller om der er et mindre underskud. Det vigtigste er den gode likviditet, som klubben har, og at der de sidste 2 år er afdraget ca. 1,9 mio. på gælden. Han påpegede desuden, at regnskabet f.eks. er belastet af en afskrivning på banen på ca. 411 tkr., selvom banen må siges at være mindst lige så god i år, som for et år siden. At klubbens egenkapital p.t. er lidt negativ, er ikke så afgørende fordi hvem kan vurdere værdien af klubbens anlæg helt korrekt værdien af banen kunne ligeså godt have været vurderet til 15 mio. kroner som 20 mio. kroner og så ville egekapitalen jo se helt anderledes ud. Bookning af tid i Golfbox: Flere opfordrede til, at medlemmerne booker tid i Golfbox, når de til dagligt spiller. Hermed kan man undgå, at der dannes kø ved første teested og måske kan det også være til gavn for green-fee-spillerne, som derved bedre kan tilrettelægge, hvornår de vil spille. De ovennævnte punkter blev noteret til videre behandling i bestyrelsen. Regnskab godkendt ved håndsoprækning. Ad 4: Der var ikke indkommet forslag. Ad 5: John Friis redegjorde efterfølgende for den af bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse på kr., fortsat intet indskud - samt for budgettet i 2013 fremgår af Årsrapporten side 17. 5

6 Der er udarbejdet beregninger ud fra forskellige antal medlemmer og ud fra forskellige kontingentstørrelser, og ved at foreslå en kontingentforhøjelse på kr. og en budgettere en nedgang i seniormedlemmer, er der ikke plads til de helt store spræl. For at skaffe nye medlemmer er der foretaget flere tiltag. Nye medlemmer Udvalget har annonceret efter frivillige til at hjælpe med begynderne, og foreløbig har 16 meldt sig. Der henvises bl.a. til Nyhedsbrevet side 6. Der er ligeledes iværksat flere initiativer i såvel marts som i april bl.a. vil der blive udsendt en flyers til samtlige husstande i Hjørring - nærmere vil blive annonceret senere. 6

7 For at skaffe flere green-fee-spillere til klubben er der udarbejdet et tilbud i samarbejde med Pro-shoppen, Golfcafeen, partnere og andre, som er sendt til ca. 40 norske golfklubber. Nærmere fremgår af klubbens hjemmeside. Ligeledes pågår der fortsat et arbejde med at fastholde og skaffe nye sponsorer. John Friis gennemgik budgettet detaljeret. Indtægterne er fastsat til mio. kr, hvilket er ca. 100 tkr. mindre end i 2012 Det skyldes bl.a. en forventet nedgang i sponsorindtægterne på ca. 150 tkr. Udgifterne er budgetteret til mio. kr, hvilket er ca. 145 tkr. mindre end i Her er det især lønninger i administrationen, der er sparet på nemlig ca. 146 tkr. Det giver et overskud på mio. kr. Renter er budgetteret med 715 tkr., og afskrivninger med tkr., hvilket betyder, at der budgetteres med et mindre underskud på ca kr. Der er ikke foretaget nævneværdige investeringer de sidste 3 år, men det er nu nødvendigt med en investering i maskiner bl.a. en roughklipper. Der er tale om en nettoinvestering på ca ,- kr., som vil blive finansieret via en 5 årig leasingaftale, hvilket betyder, at vi ikke skal trække hele beløbet på kassekreditten på en gang. Maskinerne vil blive opført som et aktiv og afskrevet efter gældende regler. Der henvises bl.a. til ref. fra bestyrelsesmøde den 20/ Desuden er der afsat ca kr. til forbedringer af foyeren / alarmsystem. Spørgsmål/indlæg fra medlemmerne: Ny kontingentgruppe: Et medlem oplyste i relation til flexmedlemmer, at der i golfklubben Ørnehøj er oprettet et kontingent kaldet hverdagsgolf, hvilket betyder, at man ikke kan spille i weekenden. Kontingentet er fastsat til kr. Passive, seniorer og evt. andre vil måske foretrække dette abonnement. Medlemmet opfordrer i øvrigt til, at alle seniorer betaler kr i kontingent. Ændring af kontingent for forskellige medlemsgrupper: Et medlem foreslog, at der ikke sker stigninger i kontingentet for juniorer, idet det er vigtigt, at vi har så mange juniorer i klubben som muligt, idet de genererer seniormedlemmer. Han foreslog ligeledes at sløjfe rabatten for ægtefæller. Seniorpensionist-kontingent: Der blev spurgt om, hvorfor seniorpensionist-kontingentet er billigere end det sædvanlige seniorkontingent. Svaret er, at denne kontingentordning var gældende indtil GF i 2001, hvor generalforsamlingen besluttede at denne kategori skulle ophøre, dog ville de personer der var allerede var i denne ordning, på dette tidspunkt - kunne bevare den. 7

8 De nævnte indlæg blev noteret og vil blive behandlet i bestyrelsen senere. Der var afstemning ved håndsoprækning. Stort set alle stemte for forslaget ganske få stemte i mod. Ad 6: På valg var: Ejner Munk Svendsen ønskede ikke genvalg. John Friis modtog genvalg. Peter Norskov Kristensen modtog genvalg. Der var genvalg til John Friis og Peter Norskov Kristensen. Som nyvalgt foreslog bestyrelsen Michael Svendsen, og han blev valgt uden modkandidater. Ad 7: Bestyrelsen foreslog genvalg til revisionsfirmaet Beierholm. Vedtaget. Ad 8: Som før nævnt ønskede formanden Ejner Munk Svendsen ikke genvalg. Henrik Jørgensen takkede ham for et godt samarbejde og for at have ydet en stor indsats i Hjørring Golfklub i de 9 år, han har været formand. Under ham blev der for første gang ansat en golfdirektør på fuld tid, ny greenkeepergård blev bygget, backtee på Øst/Nord (og nyt starthul for Øst), afholdelse af DM 2010 og samme år klubbens 25 års jubilæum. Henrik Jørgensen takkede ligeledes den afgående formand for hovedsponsoratet fra Sparekassen Vendsyssel til Hjørring golfklub. Ejner Munk Svendsen kvitterede med at sige tak for de smukke ord, at det havde været en spændende opgave at være formand i 9 år, men at det nu er tid til at lade en anden komme til. John Friis oplyse endvidere, at Nye medlemmer Udvalget gerne vil have flere frivillige til at hjælpe med begynderne om tirsdagen. Ligeledes mangler Turneringslederne og Baneservice hjælpere, og John opfordrede til, at flere frivillige melder sig til Lotte i sekretariatet. Der er en ny hjemmeside på vej, og det er John Friis håb, at den bliver færdig til sæsonstart. Der var ca. 140 fremmødte. Mogens Pahl Christensen, dirigent. Jens Erik Poulsen, sekr. 8

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere