REFERAT. Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: TID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: 10-02-2015 TID 20.00-22.30"

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Copenhagen Watersports DATO: TID Deltagere indkaldt: Michael Lindberg, Jakob Færch, Anne Fritzner (skype), Nikolaj Mølkjær, Kasper Brix, Charlotte Olsen. Afbud: Nadja Jensen, Malene Nielsen, Jakob Agergaard Ordstyrer: Kasper Brix Referent: Nikolaj Mølkjær 1. Godkendelse af dagsorden, punkter til eventuelt og referat a. Dagsorden godkendes b. Kasper B. Ønsker opsamling af SUP instruktør kurser sidste år som punkt på evt. c. Referat fra sidste møde godkendes af bestyrelsen. 2. Opsamling på løse ender fra sidste møde a. Arbejdsdag i. Afholdes evt April b. Mdl. Nyhedsbrev i. Info ved Michael L. c. Vinteraktiviteter i. Info ved Michael L. d. Opsynsuddannelse i. Info ved Charlotte O. ii. Evt. oprettelse af nyt kursus for kommende CWS opsynshavende, da der ikke er pladser på de allerede oprettede kurser. iii. Der har ikke været mange fremmødte på svømmeaftenerne, der skal fortsat arbejdes på strukturen omkring aftenerne så der kommer mere aktivitet, og så vi dermed kan bevare vores svømmetider.. e. Temaoplæg/klubaften i. Jakob Agergaard (sygemeldt) har videregivet til Michael L. ii. Aftenen bliver formentlig sidst i marts. Indholdet bliver skadesforebyggende træning. Oplægget afholdes af fysioterapeut fra Bispebjerg Hospital på Institut For Idræt iii. Der ydes tilskud fra klubben, men det besluttes at en lille egenbetaling er rimelig. iv. Aftenen skal med på budget igen til det kommende år. f. Kulturhavn i. Malene har indsendt oplæg på facebook siden. ii. Mette Julie og Stine afholder oplæg om kulturhavn på generalforsamlingen. iii. Der er indsendt ansøgninger. g. Tider 2015/2016 på hal, svømmehal mv. i. Tider fra Sundby badet og IFI kører over fra sidste år, der er ikke søgt om yderligere, dette skal gøres hvis det skal nås til sæsonen. h. SUP kursus dage i. Fra SUP udvalget ii marts iii maj

2 iv Oktober. i. Mail via hjemmeside i. Peter Egemose har ønsket mail som kan bruges til direkte kontakt til klubben - & er oprettet. ii. De to ovenstående adresser kommer på hjemmesiden. iii. Muligheden for at arbejde med kalender og dokumenter på gmail kontoen diskuteres, dette medfører at gmail-kontoen bevares for stadig at have denne mulighed. j. Opbevaring af privat udstyr i. Ved Jakob F ii. Der er givet lov til 10 pladser til containere på Holmen i alt(cws og K-polo). Herunder 5 til CWS der arbejdes på en løsning hvor man lejer en plads til sit private udstyr, overblik er lavet så det skal bare kommunikeres ud til øvrige medlemmer. k. Wakeboard, arealerne, budget lejeaftale i. Ved Charlotte O. ii. Budget er klar, kan overholdes hvis det sættes på 2-3 meter dybt vand. iii. Afventer lejeaftale fra By og Havn. iv. Der mangler stadig at blive tænkt opbevaringsplads ind i planen MT-højgaard er åbne overfor en løsning Jakob F tager kontakt hertil, når der er aftale fra By og Havn v. Michael L tager kontakt til Rikke Faaborg i By og Havn for evt. at tilskynde processen. l. Udstyr i. ingen direkte ansøgninger fra medlemmer, der skal tjekkes op på stand af især almindelige allround boards skal tjekkes. ii. Skal ud i udvalget. iii. Afklaring på arbejdsdag. 3. Optagelse i DVWF og dansk svømmeunion a. Der er søgt om optagelse i DWWF 500 kr. for de ca. 10 medlemmer vi forventer at få herunder. b. Svømmeunion ansøgning er ikke sendt, der forventes gebyr på 150,- som breddeforbund. c. Jakob F. står for ansøgninger. 4. Generalforsamling a. Dagsorden i. Ved Michael L. ii. Lynrunden med projekter 5 min pr. projekt 1. Morten Bertelsen med CWWP 2. Charlotte O. omkring wakeboard 3. Jakob F omkring friluftslab. 4. Mette Julie og Stine omkring kulturhavn. iii. Miniworkshop: 1. Her tænkes at der gives info omkirng samt mulighed for tilmelding til nogle af de store og spændende projekter i CWS. a. Indeholdende kulturhavn, kommunikation, SUP flatwater DM, Danish White Water Games 2015, arbejdsdag, ungdomsprojekt med DGI. b. Peter kontaktes desuden mht. hjælp til projekter. iv. CWS i udvikling hvad skal der ske fremadrettet(evt. de næste 3 år)?

3 1. Nikolaj M. laver oplæg til GF b. Vedtægtsændringer i. Anne F. har lavet forslag til ændringer jf. Sidste bestyrelsesmøde. 1. Dansk vandski og wakeboard forbund (DVWF) og dansk svømmeunion (SVØM) skal skrives ind i vedtægterne 2. Således (ændringer markeret med rød): a. 1 Navn og hjemsted Foreningen Copenhagen Watersports (CWS), der har hjemsted i Københavns Kommune, Danmark, er stiftet den 26. september Foreningen er tilsluttet Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF), Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), International Rafting Federation (IRF), Dansk Vandski og Wakeboard forbund (DVWF), Dansk Svømmeunion (SVØM) og International Surfing Association (ISA) og er underlagt disses love og bestemmelser. b. 6 Kontingent 1. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 2. Kontingentet dækker samtidigt medlemskab i DSRF og DGI. Et medlemskab i CWS dækker derudover et medlemskab i et af følgende forbund: IRF, DVWF, SVØM eller ISA. Hvilket forbund det drejer sig om, afgøres af medlemmets valg af primæraktivitet inden for CWS.3. Medlemmer skal forvente yderligere udgifter til idrætsdeltagelsen, dette vil afhænge af medlemmets deltagelse i træningssamlinger, kurser og ture. Udgifter for disse arrangementer vil blive fremlagt af trænere og/eller bestyrelsen så tidligt som muligt før arrangementets gennemførelse. c. 8 Udelukkelse og eksklusion 1. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 2. På grund af foreningens tilsluttelse til både DSRF, DGI, IRF, DVWF, SVØM og ISA pligter ethvert medlem sig til at følge de love og bestemmelser disse foreninger har udstedt. 3. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 4. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion

4 kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. 3. Bestyrelsen er i store træk enige, Jakob F. ser forslaget igennem før GF. 4. Medtages til GF. c. Regnskab og budget i. Ved Jakob F. ii. Balance på ca aktuelt 180 medlemmer totalt, forventet 235 totalt i iii. Evt. oplæg omkring leasingaftale/køb af brugt bil som skal sættes på budgettet. iv. Jakob F. Laver ændringer og sender ud før GF. v. Jacob B. (revisor) ser regnskabet igennem før GF. Kontingent vi. Det besluttes at vi kører denne sæson med den nuværende simple struktur. vii. Evt. senere med tillæg af ekstra kontingent i visse aktiviteter. Dette også afhængigt af antallet af udøvere viii. Evt. bilæg for at kontingent skal hæves med kr. diskuteres men 600,- fastholdes som udgangspunkt. ix. Solidarisk ordning ved at alle betaler lige meget og kan deltage lige meget i alle aktiviteter diskuteres. x. Der diskuteres mulighed for at tillægge betaling for introkurser i wakeboard aktiviteterne ca. 200 kr til at dække udgifter for driften af banen. xi. Der laves til wakeboard formentligt et delt forløb med en uddannelse for udøver og en for operatører af banen. 1. Forløb: se udstyr, evt. 2 gange på introhold, efterfølgende ud på de almindelig hold. 5. CWS handleplan 2015/2016 a. Skal evt. justeres i. Hold fast i visionerne. b. Skal diskuteres på første møde efter GF. c. Sats på ungdommen, tilskud til kommunen, mulighed for nyt samarbejde med skolerne der er 4 millioner i ny pulje i forbindelse med skolereformen, 500 kr. pr. session i hverdagene, disse skal være i samarbejde med skoler. d. Jakob F. og Michael L. står for opsamling af ovenstående til første bestyrelsesmøde efter GF. 6. Udvikling af whitewatermiljø i CWS a. Silas og Ida har sendt ansøgning til bestyrelsen omkring støtte til basale udgifter, ansøgningen beløber sig til ca. 6500,- i alt. i. Der bevilliges fra bestyrelsens side kr. 4000,- i alt, altså kr. 2000,- pr mand. ii. Mulighed for tilbagebetaling af kursusgebyret via kommunen diskuteres. iii. Der kræves afholdelse af flatwater sessions i København og sessions til DWWG hvis turen skal afholdes. b. Mads Utzen og Nilas Brink vil stå for evt. white water tur til Soca, de vil afholde det gratis med frivillige instruktør/trænere, med støtte til det praktiske fra klubben(transport og gebyr). i. Aktuelt 5 tilmeldte og et par måske ii. Det besluttes at klubben dækker transport, kost og logi for instruktører iii. Klubben modtager deltager gebyr.

5 iv. Udmeldes både internt og eksternt. c. DWWG i. Silas, Michael, Manja, Ida, Michael L. og Casper Mortensen har afholdt møde, der er lavet referat og google sheet (arbejdsdokument), processen er i gang. ii. Foregår som udgangspunkt i Sjoa med forbehold for ændringer. 7. Projektsamarbejde med DGI Storkøbenhavn a. Jakob F og Michael L har haft møde med Martin Machado i DGI b. Projektkoordinator og ungdomsprojekt. i. Der er mulighed for at en repræsentant fra CWS kan arbejde på projekt i DGI Storkøbenhavn, og arbejde sammen med deres projektarbejdere derinde. ii. At bruge CWS som platform er en god mulighed med vores forhåbentlig kommende 4 stationer (wakeboard, Den Blå Forenings By, Holmen, Nordhavn.) iii. Projektet kunne køres fra 2016 og 2-3 år ud i fremtiden. iv. Finansieres via fonde. v. Kan evt. også finansiere administrativ medarbejder i CWS. vi. Kræver at der er en der dedikerer sig til det, som efter ansøgningsforløb mv. Evt kan fuldtidsansættes. vii. Der arbejdes videre på at finde en ildsjæl der vil stå for at lave ansøgningen. viii. Det er vigtigt at projektet forankres i CWS og dermed øger aktiviteten i klubben. c. Tilskud til kurser i CWS regi. i. Muligheden for at kurser/events kan honoreres via DGI diskuteres. 8. Orientering om udvikling i Nordhavn og involvering af CWS a. Nikolaj arbejder det ind i visionsoplæg til GF b. Mulighed for CWWP i 2016/2017. c. Der skal lægges vægt på at få en rigtig klub facilitet i Nordhavnen. d. Der skal være fokus på at der skal være mulighed for de aktiviteter vi ønsker at lave. 9. Eventuelt a. Opfølgning på kurser i. Simon B. Er udd. Ansvarlig, dem der var på udd. Sidste år skal afsluttes ii. Alle de der var på kursus sidste år og agter at fortsætte som instruktører skal samles for at samle op på sæsonen sidste år. iii. Man får diplom og kort som instruktør. b. Opsamling arbejdsopgaver til GF: i. Nikolaj laver oplæg om CWS i udvikling næste 3 år. ii. Lindberg laver dagsorden. iii. JF laver budget og regnskab iv. Miniworkshop ML og JA v. Lynrunden ML

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013

Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 Emne: Århus klatreklub Ekstra ordinær Generalforsamling 2013 Side: 1 Deltagere 33 medlemmer. Afbud fra: Gæster: Referent/Dato: Ingen gæster Mette Bruun/ 3.3.2013 1. Velkomst. Formanden bød velkommen og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere