Redningsspecialistuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redningsspecialistuddannelse"

Transkript

1 Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen bygger på en analyse af de operative opgaver, som løser i det statslige redningsberedskab, og i det nationale risikobillede, der beskriver de alvorligste naturskabte og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv. Uddannelsen understøtter det statslige redningsberedskabs operative opgaver, hvor du efter en måneds uddannelse deltager i den døgnbemandende udrykningsvagt. Du kan her løse en lang række mindre men vigtige opgaver, og efter tre måneders uddannelse er du blandt andet fuldt uddannet og certificeret brandmand. Efter fire måneders uddannelse er du uddannet CBRN specialist og efter seks måneder som national Urban Search and Rescue (USAR) specialist i det statslige redningsberedskab, og indgår således de sidste fem måneder som specialist på vagtholdet. uddanner 420 værnepligtige om året, og redningsspecialistuddannelsen er opbygget som en uddannelse i to niveauer. Det første grundlæggende niveau svarer til de kommunale uddannelser til brandmand med supplement af en befolkningsuddannelse i forebyggelse. Det andet niveau indeholder specialuddannelserne, der er rettet imod løsningen af det statslige redningsberedskabs opgaver. Uddannelsen inden for de to niveauer gennemføres parallelt de første tre måneder, hvorefter der alene uddannes i specialuddannelserne, der hører til det statslige redningsberedskab. Redningsspecialistuddannelsens indhold er opdelt i en række faglige områder, der er nærmere beskrevet nedenfor. Redningsspecialistuddannelsen er opbygget med et progressivt forløb, således at du igennem uddannelsen til stadighed tilegner dig og udvikler dine kompetencer til at løse en bred vifte af redningsberedskabsmæssige opgaver på et højt niveau, ligesom du stilles over for udfordringer med stigende sværhedsgrad og kompleksitet. I uddannelsen stilles du ikke kun over for faglige udfordringer, men har også rige muligheder for at udvikle dig som menneske og person igennem de udfordringer som du stilles over for, som eksempelvis slukning af brand inde i et flere hundrede graders varmt brændende hus, redning af personer fra toppen af en høj silo, hvor du firer dig ned fra med en båre, eller i en sammenstyrtet bygning hvor du skal skabe lodret adgang igennem et 35 cm tykt armeret betondæk ved hjælp af moderne og svært frigørelsesværktøj vel at mærke nedefra og med en frihøjde på måske kun 75 cm og næsten ingen plads at arbejde på. Der uddannes og trænes også i færdigheder til at afbøde konsekvenserne efter orkaner, stærke storme og stormfloder, kraftig regn og skybrud, pandemisk influenza, husdyrsygdomme og zoonoser, transportulykker, nukleare ulykker, terrorhandlinger og cyberangreb. Det faglige indhold igennem redningsspecialistuddannelsens ni måneder I løbet af de 9 måneders værnepligt gennemgår du timers uddannelse, der er opdelt i nedenstående faglige ud-

2 Side 2 dannelsesområder. Det grundlæggende uddannelsesniveau består af: Grund- og funktionsuddannelse Indsats (brandmandsuddannelsen) En forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Uddannelserne sætter dig i stand til at kunne virke som brandmand under din værnepligtstid og bagefter i et kommunalt redningsberedskab, brandvæsen eller Falck. Det videregående niveau med den statslige specialuddannelse består af: National USAR-uddannelse CBRN-uddannelse Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand Katastrofeførstehjælpsuddannelse Udrykningstræning og øvelser Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand Stabsvirke og kummunikationsuddannelse Specialberedskabsuddannelse Chaufføruddannelse Samfundets beredskab Internationale operationer Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige Teknisk arbejdsleder Operativ beredskabsvagt Materielservice og retablering Idræt Organisation og samarbejde Ferie Den statslige specialuddannelse sætter dig i stand til løse de alsidige, specialiserede og store redningsberedskabsmæssige opgaver, som beredskabsstyrelsen løser med sin udrykningsvagt på de fem statslige beredskabscentre rundt om i landet. Uddannelsesforløbet er struktureret i fire sammenhængende forløb, hvor du igennem hvert forløb tilegner dig nye kompetencer, der sætter dig i stand til at løse opgaver af stadig mere kompleks karakter og på et mere selvstændigt niveau. Nedenfor er i skemaform illustreret uddannelsesperioderne og fagenes timetal igennem uddannelsen til redningsspecialist.

3 Side 3

4 Side 4 Om de enkelte faglige områder Grund- og funktionsuddannelse Indsats Grund- og funktionsuddannelse Indsats har en varighed af 222 timer, og er den lovpligtige uddannelse en brandmand skal have i Danmark. Uddannelsen afsluttes ca. i tiende uddannelsesuge med samme eksamen som for kommunernes brandmænd med en ekstern censor. I faget lærer du bl.a. om ildebrand hvordan den opstår, og hvordan den slukkes. Du lærer at anvende personligt sikkerhedsudstyr som åndedrætsbeskyttelsesudstyr, at røgdykke sammen med en makker, og at slukke brande og redde mennesker ud af brændende bygninger og skibe. I uddannelsen benyttes det udstyr, de køretøjer og aggregater som bruges ved s udrykninger til brand. Forebyggelse- og opmærksomhedsuddannelse Uddannelsen har en varighed på 10 timer og giver dig kompetencerne til efter din værnepligt at kunne vejlede andre i din omgangskreds indenfor brandforebyggelse og sikkerhed. Uddannelsen giver i kombination med den øvrige uddannelse du gennemfører en lang række arbejdsredskaber til at se hvor og hvornår der kan opstå en fare i dagligdagen, og hvordan eventuelle ulykker, den kan medføre kan udgås. National USAR-uddannelse En international uddannelse inden for Urban Search and Rescue (USAR) på 266 timer specielt tilpasset det statslige redningsberedskabs brug i Danmark. Igennem uddannelsen tilegner du dig kompetencerne til at eftersøge savnede personer med eksempelvis elektronisk lytte- og søgeudstyr, at afstive og sikre ustabile bygninger op til anden sals højde ved hjælp af komplekse afstivningsmetoder i svært tømmer, at bruge rebsystemer til redning af personer eller ved rebunderstøttet redningsarbejde med todimensionelle rebsystemer i minimum 18 meters fri højde, at gennembryde/-skære svære bygningskonstruktioner og etablere tunneler i sammenstyrtede bygninger med moderne og tidssvarende udstyr samt at løfte og flytte tonstunge bygningselementer med svært løftegrej. I uddannelsen arbejdes der efter såvel internationalt som nationalt anerkendte arbejds- og sikkerhedsprocedurer og metoder, ligesom den indeholder øvrig redningsuddannelse i eksempelvis lænsning og oversvømmelse, frigørelse af personer fra biler, lastbiler, busser og fly samt opskære og fjerne væltede træer. Du vil efter din værnepligtstid som frivillig og med en kort videreuddannelse deltage i beredskabsstyrelsens internationale missioner med USAR, som eksempelvis i forbindelse med jordskælv. CBRN-uddannelse En specialuddannelse inden for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart beredskab på 91 timer. Gennem uddannelsen tilegner du dig viden og færdigheder til at stoppe udstrømningen og udbredelsen af farlige kemiske stoffer, at indsamle dem, og hvordan man omlaster dem med specialpumper, f.eks. fra én tank til en anden. Og du lærer at rense og dekontaminere (afgifte) tilskadekomne og forurenede personer samt materiel og køretøjer. Du lærer at anvende personligt sikkerhedsudstyr som kemikalieindsatsdragten, og at begrænse olieforurening i søer, vandløb og havne, samt at hjælpe til ved nedslagtning af dyrebesætninger og fjernelse af døde dyr. Desuden lærer du at måle radioaktivitet og rense og dekontaminere personer og mindre genstande for radioaktiv forurening. Du stifter også bekendtskab med Informationssystemet om farlige stoffer. Informationssystemet rummer både data

5 Side 5 om de mange forskellige farlige kemiske stoffer o.l., som man kan risikere at støde på under udrykninger, og bruge de mange forskellige vejledninger i hvordan man håndterer dem sikkert. Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand Uddannelsen er på 76 timer og indeholder uddannelse i at begrænse, bekæmpe og slukke store og/eller komplekse brande i såvel bygninger, industri og natur, ligesom den indeholder uddannelse til slukning af brande i skibe. Uddannelsen er opbygget så du igennem de resterende 6 måneders værnepligtstid vedligeholder dine erhvervede kompetencer som brandmand. Katastrofeførstehjælp På de 24 timer tilegner du dig viden og færdigheder, der rækker ud over den almindelige førstehjælp og håndtering af tilskadekomne, ligesom du lærer at assistere den sundhedsfaglige/lægelige del af beredskabet på et skadested på eksempelvis en behandlingsplads. Udrykningstræning og øvelser Udrykningstræning består af øvelser og udrykninger, som giver dig rutine i at håndtere og løse det statslige redningsberedskabs opgaver ved deltagelse i den døgnbaserede udrykningsvagt. I det omfang du ikke deltager i skarpe udrykninger udfyldes den resterende tid af de i alt 72 timer med øvelser, hvor der trænes løsning af komplekse og svære opgaver med eksempelvis brande og redningsopgaver i større bygninger som skoler, institutioner, hospitaler, hoteller o.l. samt øvelser med indsatser ved bl.a. trafik- og transportulykker, uheld med farlige stoffer, eksplosionsulykker og ulykker med farlige kemiske eller bakteriologiske stoffer. Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand Igennem uddannelsens 47 timer bliver du uddannet til bådhjælper på s redningsbåde, og lærer at løse en lang række redningsopgaver fra dem. Endvidere uddannes du i løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver i vand, hvor du tilegner dig færdighederne til at eftersøge og finde objekter i vand og løse tekniske redningsopgaver i vand. Der benyttes professionelt udstyr som det kendes fra blandt andet dykkerberedskaber og forsvarets specialenheder. Der arbejdes også med håndtering og bjærgning af tilskadekomne i vand, ligesom der er mulighed for at gennemføre dansk Svømmeunions livrednings- og søsportsopgave. Stabsvirke og kommunikationsuddannelse En del af de værnepligtige gennemgår 95 timers uddannelse i stabsvirke og kommunikation, som ruster dig til at kunne varetage opgaver i det statslige redningsberedskab inden for stabsvirke og kommunikationsområdet, herunder at virke som vagtkommandør i udrykningsvagten. Som vagtkommandører på et beredskabscenter lærer du at modtage alarmmeldinger og at alarmere udrykningsvagten m.m. Også ude i marken, dvs. på et skades- eller ulykkessted, skal du kunne varetage kommunikations- og stabsopgaver som f.eks. at oprette en kommandostation, at betjene radioer og andet moderne kommunikationsudstyr, at finde og rette fejl på udstyret samt at udarbejde og bruge kortskitser m.m.

6 Side 6 Specialberedskab I de 20 timer der er til uddannelse i s specialberedskaber uddannes du i det specialberedskab, der er beliggende ved det pågældende beredskabscenter. Det kan eksempelvis være i HazMat (Hazardous Materials) eller i gasrens efter krigsgasser fra anden verdenskrig. Chaufføruddannelse Som værnepligtig i tilbydes du et stort kørekort, hvis du i forvejen har kørekort til kategori B, og du lærer gennem 5 timers uddannelse af køre de forskellige personvognstyper under 3500 kilo. Ca. totredjedele af de værnepligtige modtager efterfølgende en 120 timers uddannelse i at køre og anvende s udrykningskøretøjer som chauffører, herunder at bruge eksempelvis køretøjernes spil, generatorer, pumper, kraner, vandkanoner, terrænkørsel med fire- og sekshjulstræk mv. Samfundets beredskab Et lille men vigtigt fag på 8 timer, hvor du tilegner dig viden og indsigt i det danske samfunds samlede beredskab lige fra regeringsniveau til det operative niveau på et skadested over det forebyggende beredskab, der virker i dagligdagen, men sjældent bemærkes af den almindelige dansker. Internationale operationer I denne uddannelse får du kendskab til emner som humanitær folkeret, danske myndigheders relationer til humanitært arbejde, og hvordan danske enheder bliver sendt på indsats i udlandet. Herudover præsenteres mere praktiske opgaver som konvojkørsel, klargøring og opstilling af indkvarteringsfaciliteter, og du får en indføring i, hvordan du skal forholde dig til vaccinationer, sygdomme og andre sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. også i forhold til ammunition og landminer. Uddannelsen er på 26 timer i alt, og indeholder blandt andet den uddannelse frivillige i s internationale beredskab skal have, inden de kan udsendes på missioner i udlandet. Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige Uddannelsen er på 8 timer og er specielt udviklet til værnepligtige i, og sætter dig i stand til at håndtere stress og potentielt traumatiske oplevelser i hverdagen i forhold til dig selv og dine kollegaer med udgangspunkt i grundlæggende krisepsykologi, psykisk førstehjælp og kollegastøtte. Teknisk arbejdsleder En række værnepligtige får muligheden for sideløbende med den øvrige beredskabsfaglige uddannelse at gennemføre en uddannelse som teknisk arbejdsleder. Uddannelsen indeholder en 16 timers basisuddannelse med efterfølgende 45 timers superviseret praktisk virke som arbejdsleder. Uddannelsen indeholder grundlæggende viden og færdigheder i, med baggrund i de redningsberedskabsfaglige tekniske håndværksmæssige færdigheder, at kunne strukturere, organisere og sammensætte en given opgaveløsning, og herefter guide og lede sine kollegaer igennem opgaveløsningen under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmetoder mv.

7 Side 7 Operativ beredskabsvagt 177 timers operativ beredskabsvagt, hvor du deltager i s udrykningsvagt ved beredskabscentret i weekender og på helligdage. I forbindelse med deltagelse i weekend- og helligdagsvagterne er der også vigtig træning i fremtagning, klargøring, samling og opstilling af s specialmateriel, herunder opstart og drift, således at du med en stor grad af sikkerhed og hurtighed kan være klar til løsning af enhver given opgave, med det materiel der skal anvendes. Materielservice og retablering Faget indeholder 16 timers uddannelse, så du bliver i stand til på egen hånd og sammen med andre at hjælpe med at holde beredskabscenterets indsatsmateriel i god og funktionsduelig stand, herunder at bringe anvendt materiel tilbage til fornyet brug i forbindelse med indsats. Du lærer også at finde og afhjælpe almindelige fejl ved udstyret og materiellet, der ikke kræver specialuddannelse. Endvidere instrueres du også i, hvordan du passer og vedligeholder din egen udrustning, indkvarteringsstuen og holdets fællesområder på beredskabscentret. Idræt De 121 timers idrætstræning er med til at give dig den fysiske styrke og udholdenhed samt de bevægelsesteknikker der gør, at du kan modstå de arbejdsmæssige belastninger, du kommer ud for under uddannelsen og indsatserne. Samtidig lærer du at aktivt at forebygge skader. Igennem uddannelsen tilegner du dig også viden om og færdigheder i de forskellige træningsteknikker og -metoder, der sætter dig i stand til at kunne tilrette din egen træning, ligesom du får viden om ernæring, både i hverdagen og under fysisk træning og længerevarende arbejdsopgaver. Uddannelsen er opbygget omkring såvel klassiske træningsmetoder inden for muskelstyrke- og udholdenhedstræning som alternative og/eller moderne træningsmetoder som cirkeltræning, cross-fit med mere. Organisation og samarbejde Dette fag handler om de generelle regler for værnepligtige i tjeneste og de konkrete bestemmelser for centrets udrykningsvagter. Du lærer om sikkerhed i tjenesten og om redningsberedskabets betydning for det danske samfund. Udover det orienteres du om udvælgelsen af værnepligtige til beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelsen og om karrieremuligheder i det statslige redningsberedskab. Desuden indgår tilfredshedsmålinger, holdmøder, kontakt til beredskabscenterets job- og uddannelseskonsulent og udlevering af tjenestebog. Og der informeres om forhold efter værnepligtstiden og om at være frivillig ved det statslige redningsberedskab. Ferie For hver måneds værnepligtstjeneste optjener du en dags ferieorlov, hvoraf en af dem skal holdes på en lørdag. I uddannelsen er der typisk i anden halvdel af den 5 måned placeret en uges sammenhængende ferieorlov, mens de resterende dage lægges i forbindelse med anden frihed, og typisk på fredage.

8 Side 8 Uddannelsens gennemførelse I s Redningsspecialistuddannelse er anlagt et systemisk læringssyn, hvor læring forstås som en individuel proces med en individuel virkning, som igangsættes gennem samspil med øvrige deltagere, undervisere, det faglige stof samt erfaringer fra den daglige opgaveløsning på arbejdspladsen. Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at deltageren udvikler sine kompetencer gennem løsning af praktiske og praksisnære opgaver med stigende kompleksitet og sværhedsgrad under forskellige indsatslignende og/eller kontekstbestemte forhold, og deltageren superviseres og vurderes kontinuerligt gennem hele uddannelsens forløb, hvor den enkeltes udvikling af kompetencer og præstation holdes op mod kompetencemålene og indholdstemaerne for uddannelsen. Det betyder, at der i selve gennemførelsen af uddannelsen lægges vægt på følgende: Læring sker på forskellige måder hos deltagerne. Læring kræver aktiv deltagelse. Deltagerne inddrager situationer og eksempler fra arbejdspladsen i opgaveløsningerne. Deltagerne overfører viden og erfaringer mellem uddannelsesstedet og arbejdspladsen. Deltagerens refleksion over egen læring Kompetencer udvikles som en integreret proces, hvor viden, færdigheder og holdninger kombineres og omsættes til konkret handleevne i arbejdet som manuelt mandskab i beredskabscentrets operative vagt. Metodisk gennemføres Redningsspecialistuddannelsen i vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, undersøgelser og praksisnær træning med sparring, supervision og feedback. Der vil således blive gennemført både teoretiske og praktiske lektioner med stor vægt på såvel videnstilegnelse, opøvelse af indsigt og færdigheder samt løsningsmuligheder. Indholdsmæssigt arbejdes der i uddannelsen med afsæt i deltagerens viden og erfaring fra såvel praksis som det i tidligere uddannelse allerede gennemgåede indhold, ligesom der tages afsæt i deltagerens personlige kompetencer. Igennem uddannelsen arbejdes der i løsningen af de praksisnære opgaver såvel inden for hvert kompetencemål som i uddannelsen som helhed. Der arbejdes således med de forskellige indsatsrelaterede forhold, som deltageren vil komme ud for. De erhvervede kompetencer trænes og vedligeholdes efterfølgende eksempelvis ved deltagelse i lokale, regional, landsdels- og lands øvelsesvirksomhed, samt ved sparring med erfarne og kompetente kollegaer samt under og efter indsatser. Redningsspecialistuddannelsens kompetencer Igennem redningsspecialistuddannelsen tilegner du dig en lang række kompetencer både almene og mere specialiserede inden for redningsberedskabet, og der udstedes en række uddannelsesbeviser, som du efterfølgende kan anvende i mange andre sammenhænge. Der udstedes beviser for kommunale redningsberedskabsuddannelser, herunder for den uddannelse man skal bestå for at kunne virke som brandmand i Danmark: Bevis for Grunduddannelse Indsats

9 Side 9 Bevis for Funktionsuddannelse Indsats Bevis for Grunduddannelse kommunikation Bevis for Behandlingspladsassistent Bevis for Håndtering af tilskadekomne Der udstedes beviser med almene civile kompetencer, som er bredt anvendelige efter gennemførelse af Redningsspecialistuddannelsen i mange forskellige sammenhænge: Kørekort, kategori C Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsbevis - Højt niveau Dansk Råd for Genoplivnings ERC HLR-AED bevis 26 sikkerhedskursus i varm skæring Idrætsmærket Dansk Svømmeunions livrednings- og bassinprøve Dansk Svømmeunions Søsportsprøve for hold i perioden jun-sep Forebyggelsesuddannelse Elementær brandbekæmpelse Der udstedes beviser for det statslige redningsberedskabs specialuddannelser, som ud over at være kompetencegivende i det statslige redningsberedskab, ligeledes er efterspurgte og værdsat i de kommunale redningsberedskaber: USAR National USAR certificering Eftersøgnings- og redningstaktik Afstivning Gennembrydning Løft og flyt Rebredning Rebunderstøttet arbejde A Rebunderstøttet arbejde B CBRN og miljø Certificering CBRN HazMat kursus Gasrens kursus Øvrige faglige kompetencer Kæderedning Katastrofeførstehjælp Stabsvirke og kommunikation Betjening af specialkøretøjer kategori C og aggregater Internationalt orienteret kompetencer

10 Side 10 Internationale operationer Internationale organisationer og beredskab Almene anvendelige kompetencer Idræt Kollegastøtte Teknisk arbejdsleder

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Beredskabsstyrelsen Hedehusene 1. Beredskabsstyrelsen organisation og opgave 2. Den Frivillige Indsatsstyrke 3. Uniformsbestemmelser 4. Special- og funktionsenheder 5. Fysisk træning

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

08.2 ts Dag e rsvar Fo

08.2 ts Dag e rsvar Fo Forsvarets Dag 08.2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse

Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse Kort beskrivelse af den samlede Tryghedsuddannelse Kort baggrund for, hvorfor uddannelsen er relevant: For mange offentlige virksomheder er et meget væsentligt kvalitetsparameter frontmedarbejdernes personlige

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG DIMSUN. Rapport om dimensionering af det statslige redningsberedskab

Forsvarsministeriet, AG DIMSUN. Rapport om dimensionering af det statslige redningsberedskab Forsvarsministeriet, AG DIMSUN Rapport om dimensionering af det statslige redningsberedskab Capacent 2. juni 2008 Indhold Summary 1 1. Indledning 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Analysens formål 5 1.3 Metode 7 1.4

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet Kapitel 1 - Baggrund og rammer for arbejdet... 5 1.1. Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen... 5 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium... 6 1.3. Arbejdsgruppens medlemmer og sekretariat m.v... 7 1.4.

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET

HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET : HOLDNINGER TIL HJEMMEVÆRNET 2014 MAJA FROMSEIER PETERSEN MIE KATRINE LASSESEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI SURVEY leverer data til forsknings- og analyseformål: Vi

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere