Redningsspecialistuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redningsspecialistuddannelse"

Transkript

1 Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen bygger på en analyse af de operative opgaver, som løser i det statslige redningsberedskab, og i det nationale risikobillede, der beskriver de alvorligste naturskabte og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv. Uddannelsen understøtter det statslige redningsberedskabs operative opgaver, hvor du efter en måneds uddannelse deltager i den døgnbemandende udrykningsvagt. Du kan her løse en lang række mindre men vigtige opgaver, og efter tre måneders uddannelse er du blandt andet fuldt uddannet og certificeret brandmand. Efter fire måneders uddannelse er du uddannet CBRN specialist og efter seks måneder som national Urban Search and Rescue (USAR) specialist i det statslige redningsberedskab, og indgår således de sidste fem måneder som specialist på vagtholdet. uddanner 420 værnepligtige om året, og redningsspecialistuddannelsen er opbygget som en uddannelse i to niveauer. Det første grundlæggende niveau svarer til de kommunale uddannelser til brandmand med supplement af en befolkningsuddannelse i forebyggelse. Det andet niveau indeholder specialuddannelserne, der er rettet imod løsningen af det statslige redningsberedskabs opgaver. Uddannelsen inden for de to niveauer gennemføres parallelt de første tre måneder, hvorefter der alene uddannes i specialuddannelserne, der hører til det statslige redningsberedskab. Redningsspecialistuddannelsens indhold er opdelt i en række faglige områder, der er nærmere beskrevet nedenfor. Redningsspecialistuddannelsen er opbygget med et progressivt forløb, således at du igennem uddannelsen til stadighed tilegner dig og udvikler dine kompetencer til at løse en bred vifte af redningsberedskabsmæssige opgaver på et højt niveau, ligesom du stilles over for udfordringer med stigende sværhedsgrad og kompleksitet. I uddannelsen stilles du ikke kun over for faglige udfordringer, men har også rige muligheder for at udvikle dig som menneske og person igennem de udfordringer som du stilles over for, som eksempelvis slukning af brand inde i et flere hundrede graders varmt brændende hus, redning af personer fra toppen af en høj silo, hvor du firer dig ned fra med en båre, eller i en sammenstyrtet bygning hvor du skal skabe lodret adgang igennem et 35 cm tykt armeret betondæk ved hjælp af moderne og svært frigørelsesværktøj vel at mærke nedefra og med en frihøjde på måske kun 75 cm og næsten ingen plads at arbejde på. Der uddannes og trænes også i færdigheder til at afbøde konsekvenserne efter orkaner, stærke storme og stormfloder, kraftig regn og skybrud, pandemisk influenza, husdyrsygdomme og zoonoser, transportulykker, nukleare ulykker, terrorhandlinger og cyberangreb. Det faglige indhold igennem redningsspecialistuddannelsens ni måneder I løbet af de 9 måneders værnepligt gennemgår du timers uddannelse, der er opdelt i nedenstående faglige ud-

2 Side 2 dannelsesområder. Det grundlæggende uddannelsesniveau består af: Grund- og funktionsuddannelse Indsats (brandmandsuddannelsen) En forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Uddannelserne sætter dig i stand til at kunne virke som brandmand under din værnepligtstid og bagefter i et kommunalt redningsberedskab, brandvæsen eller Falck. Det videregående niveau med den statslige specialuddannelse består af: National USAR-uddannelse CBRN-uddannelse Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand Katastrofeførstehjælpsuddannelse Udrykningstræning og øvelser Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand Stabsvirke og kummunikationsuddannelse Specialberedskabsuddannelse Chaufføruddannelse Samfundets beredskab Internationale operationer Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige Teknisk arbejdsleder Operativ beredskabsvagt Materielservice og retablering Idræt Organisation og samarbejde Ferie Den statslige specialuddannelse sætter dig i stand til løse de alsidige, specialiserede og store redningsberedskabsmæssige opgaver, som beredskabsstyrelsen løser med sin udrykningsvagt på de fem statslige beredskabscentre rundt om i landet. Uddannelsesforløbet er struktureret i fire sammenhængende forløb, hvor du igennem hvert forløb tilegner dig nye kompetencer, der sætter dig i stand til at løse opgaver af stadig mere kompleks karakter og på et mere selvstændigt niveau. Nedenfor er i skemaform illustreret uddannelsesperioderne og fagenes timetal igennem uddannelsen til redningsspecialist.

3 Side 3

4 Side 4 Om de enkelte faglige områder Grund- og funktionsuddannelse Indsats Grund- og funktionsuddannelse Indsats har en varighed af 222 timer, og er den lovpligtige uddannelse en brandmand skal have i Danmark. Uddannelsen afsluttes ca. i tiende uddannelsesuge med samme eksamen som for kommunernes brandmænd med en ekstern censor. I faget lærer du bl.a. om ildebrand hvordan den opstår, og hvordan den slukkes. Du lærer at anvende personligt sikkerhedsudstyr som åndedrætsbeskyttelsesudstyr, at røgdykke sammen med en makker, og at slukke brande og redde mennesker ud af brændende bygninger og skibe. I uddannelsen benyttes det udstyr, de køretøjer og aggregater som bruges ved s udrykninger til brand. Forebyggelse- og opmærksomhedsuddannelse Uddannelsen har en varighed på 10 timer og giver dig kompetencerne til efter din værnepligt at kunne vejlede andre i din omgangskreds indenfor brandforebyggelse og sikkerhed. Uddannelsen giver i kombination med den øvrige uddannelse du gennemfører en lang række arbejdsredskaber til at se hvor og hvornår der kan opstå en fare i dagligdagen, og hvordan eventuelle ulykker, den kan medføre kan udgås. National USAR-uddannelse En international uddannelse inden for Urban Search and Rescue (USAR) på 266 timer specielt tilpasset det statslige redningsberedskabs brug i Danmark. Igennem uddannelsen tilegner du dig kompetencerne til at eftersøge savnede personer med eksempelvis elektronisk lytte- og søgeudstyr, at afstive og sikre ustabile bygninger op til anden sals højde ved hjælp af komplekse afstivningsmetoder i svært tømmer, at bruge rebsystemer til redning af personer eller ved rebunderstøttet redningsarbejde med todimensionelle rebsystemer i minimum 18 meters fri højde, at gennembryde/-skære svære bygningskonstruktioner og etablere tunneler i sammenstyrtede bygninger med moderne og tidssvarende udstyr samt at løfte og flytte tonstunge bygningselementer med svært løftegrej. I uddannelsen arbejdes der efter såvel internationalt som nationalt anerkendte arbejds- og sikkerhedsprocedurer og metoder, ligesom den indeholder øvrig redningsuddannelse i eksempelvis lænsning og oversvømmelse, frigørelse af personer fra biler, lastbiler, busser og fly samt opskære og fjerne væltede træer. Du vil efter din værnepligtstid som frivillig og med en kort videreuddannelse deltage i beredskabsstyrelsens internationale missioner med USAR, som eksempelvis i forbindelse med jordskælv. CBRN-uddannelse En specialuddannelse inden for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart beredskab på 91 timer. Gennem uddannelsen tilegner du dig viden og færdigheder til at stoppe udstrømningen og udbredelsen af farlige kemiske stoffer, at indsamle dem, og hvordan man omlaster dem med specialpumper, f.eks. fra én tank til en anden. Og du lærer at rense og dekontaminere (afgifte) tilskadekomne og forurenede personer samt materiel og køretøjer. Du lærer at anvende personligt sikkerhedsudstyr som kemikalieindsatsdragten, og at begrænse olieforurening i søer, vandløb og havne, samt at hjælpe til ved nedslagtning af dyrebesætninger og fjernelse af døde dyr. Desuden lærer du at måle radioaktivitet og rense og dekontaminere personer og mindre genstande for radioaktiv forurening. Du stifter også bekendtskab med Informationssystemet om farlige stoffer. Informationssystemet rummer både data

5 Side 5 om de mange forskellige farlige kemiske stoffer o.l., som man kan risikere at støde på under udrykninger, og bruge de mange forskellige vejledninger i hvordan man håndterer dem sikkert. Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand Uddannelsen er på 76 timer og indeholder uddannelse i at begrænse, bekæmpe og slukke store og/eller komplekse brande i såvel bygninger, industri og natur, ligesom den indeholder uddannelse til slukning af brande i skibe. Uddannelsen er opbygget så du igennem de resterende 6 måneders værnepligtstid vedligeholder dine erhvervede kompetencer som brandmand. Katastrofeførstehjælp På de 24 timer tilegner du dig viden og færdigheder, der rækker ud over den almindelige førstehjælp og håndtering af tilskadekomne, ligesom du lærer at assistere den sundhedsfaglige/lægelige del af beredskabet på et skadested på eksempelvis en behandlingsplads. Udrykningstræning og øvelser Udrykningstræning består af øvelser og udrykninger, som giver dig rutine i at håndtere og løse det statslige redningsberedskabs opgaver ved deltagelse i den døgnbaserede udrykningsvagt. I det omfang du ikke deltager i skarpe udrykninger udfyldes den resterende tid af de i alt 72 timer med øvelser, hvor der trænes løsning af komplekse og svære opgaver med eksempelvis brande og redningsopgaver i større bygninger som skoler, institutioner, hospitaler, hoteller o.l. samt øvelser med indsatser ved bl.a. trafik- og transportulykker, uheld med farlige stoffer, eksplosionsulykker og ulykker med farlige kemiske eller bakteriologiske stoffer. Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand Igennem uddannelsens 47 timer bliver du uddannet til bådhjælper på s redningsbåde, og lærer at løse en lang række redningsopgaver fra dem. Endvidere uddannes du i løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver i vand, hvor du tilegner dig færdighederne til at eftersøge og finde objekter i vand og løse tekniske redningsopgaver i vand. Der benyttes professionelt udstyr som det kendes fra blandt andet dykkerberedskaber og forsvarets specialenheder. Der arbejdes også med håndtering og bjærgning af tilskadekomne i vand, ligesom der er mulighed for at gennemføre dansk Svømmeunions livrednings- og søsportsopgave. Stabsvirke og kommunikationsuddannelse En del af de værnepligtige gennemgår 95 timers uddannelse i stabsvirke og kommunikation, som ruster dig til at kunne varetage opgaver i det statslige redningsberedskab inden for stabsvirke og kommunikationsområdet, herunder at virke som vagtkommandør i udrykningsvagten. Som vagtkommandører på et beredskabscenter lærer du at modtage alarmmeldinger og at alarmere udrykningsvagten m.m. Også ude i marken, dvs. på et skades- eller ulykkessted, skal du kunne varetage kommunikations- og stabsopgaver som f.eks. at oprette en kommandostation, at betjene radioer og andet moderne kommunikationsudstyr, at finde og rette fejl på udstyret samt at udarbejde og bruge kortskitser m.m.

6 Side 6 Specialberedskab I de 20 timer der er til uddannelse i s specialberedskaber uddannes du i det specialberedskab, der er beliggende ved det pågældende beredskabscenter. Det kan eksempelvis være i HazMat (Hazardous Materials) eller i gasrens efter krigsgasser fra anden verdenskrig. Chaufføruddannelse Som værnepligtig i tilbydes du et stort kørekort, hvis du i forvejen har kørekort til kategori B, og du lærer gennem 5 timers uddannelse af køre de forskellige personvognstyper under 3500 kilo. Ca. totredjedele af de værnepligtige modtager efterfølgende en 120 timers uddannelse i at køre og anvende s udrykningskøretøjer som chauffører, herunder at bruge eksempelvis køretøjernes spil, generatorer, pumper, kraner, vandkanoner, terrænkørsel med fire- og sekshjulstræk mv. Samfundets beredskab Et lille men vigtigt fag på 8 timer, hvor du tilegner dig viden og indsigt i det danske samfunds samlede beredskab lige fra regeringsniveau til det operative niveau på et skadested over det forebyggende beredskab, der virker i dagligdagen, men sjældent bemærkes af den almindelige dansker. Internationale operationer I denne uddannelse får du kendskab til emner som humanitær folkeret, danske myndigheders relationer til humanitært arbejde, og hvordan danske enheder bliver sendt på indsats i udlandet. Herudover præsenteres mere praktiske opgaver som konvojkørsel, klargøring og opstilling af indkvarteringsfaciliteter, og du får en indføring i, hvordan du skal forholde dig til vaccinationer, sygdomme og andre sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. også i forhold til ammunition og landminer. Uddannelsen er på 26 timer i alt, og indeholder blandt andet den uddannelse frivillige i s internationale beredskab skal have, inden de kan udsendes på missioner i udlandet. Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige Uddannelsen er på 8 timer og er specielt udviklet til værnepligtige i, og sætter dig i stand til at håndtere stress og potentielt traumatiske oplevelser i hverdagen i forhold til dig selv og dine kollegaer med udgangspunkt i grundlæggende krisepsykologi, psykisk førstehjælp og kollegastøtte. Teknisk arbejdsleder En række værnepligtige får muligheden for sideløbende med den øvrige beredskabsfaglige uddannelse at gennemføre en uddannelse som teknisk arbejdsleder. Uddannelsen indeholder en 16 timers basisuddannelse med efterfølgende 45 timers superviseret praktisk virke som arbejdsleder. Uddannelsen indeholder grundlæggende viden og færdigheder i, med baggrund i de redningsberedskabsfaglige tekniske håndværksmæssige færdigheder, at kunne strukturere, organisere og sammensætte en given opgaveløsning, og herefter guide og lede sine kollegaer igennem opgaveløsningen under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmetoder mv.

7 Side 7 Operativ beredskabsvagt 177 timers operativ beredskabsvagt, hvor du deltager i s udrykningsvagt ved beredskabscentret i weekender og på helligdage. I forbindelse med deltagelse i weekend- og helligdagsvagterne er der også vigtig træning i fremtagning, klargøring, samling og opstilling af s specialmateriel, herunder opstart og drift, således at du med en stor grad af sikkerhed og hurtighed kan være klar til løsning af enhver given opgave, med det materiel der skal anvendes. Materielservice og retablering Faget indeholder 16 timers uddannelse, så du bliver i stand til på egen hånd og sammen med andre at hjælpe med at holde beredskabscenterets indsatsmateriel i god og funktionsduelig stand, herunder at bringe anvendt materiel tilbage til fornyet brug i forbindelse med indsats. Du lærer også at finde og afhjælpe almindelige fejl ved udstyret og materiellet, der ikke kræver specialuddannelse. Endvidere instrueres du også i, hvordan du passer og vedligeholder din egen udrustning, indkvarteringsstuen og holdets fællesområder på beredskabscentret. Idræt De 121 timers idrætstræning er med til at give dig den fysiske styrke og udholdenhed samt de bevægelsesteknikker der gør, at du kan modstå de arbejdsmæssige belastninger, du kommer ud for under uddannelsen og indsatserne. Samtidig lærer du at aktivt at forebygge skader. Igennem uddannelsen tilegner du dig også viden om og færdigheder i de forskellige træningsteknikker og -metoder, der sætter dig i stand til at kunne tilrette din egen træning, ligesom du får viden om ernæring, både i hverdagen og under fysisk træning og længerevarende arbejdsopgaver. Uddannelsen er opbygget omkring såvel klassiske træningsmetoder inden for muskelstyrke- og udholdenhedstræning som alternative og/eller moderne træningsmetoder som cirkeltræning, cross-fit med mere. Organisation og samarbejde Dette fag handler om de generelle regler for værnepligtige i tjeneste og de konkrete bestemmelser for centrets udrykningsvagter. Du lærer om sikkerhed i tjenesten og om redningsberedskabets betydning for det danske samfund. Udover det orienteres du om udvælgelsen af værnepligtige til beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelsen og om karrieremuligheder i det statslige redningsberedskab. Desuden indgår tilfredshedsmålinger, holdmøder, kontakt til beredskabscenterets job- og uddannelseskonsulent og udlevering af tjenestebog. Og der informeres om forhold efter værnepligtstiden og om at være frivillig ved det statslige redningsberedskab. Ferie For hver måneds værnepligtstjeneste optjener du en dags ferieorlov, hvoraf en af dem skal holdes på en lørdag. I uddannelsen er der typisk i anden halvdel af den 5 måned placeret en uges sammenhængende ferieorlov, mens de resterende dage lægges i forbindelse med anden frihed, og typisk på fredage.

8 Side 8 Uddannelsens gennemførelse I s Redningsspecialistuddannelse er anlagt et systemisk læringssyn, hvor læring forstås som en individuel proces med en individuel virkning, som igangsættes gennem samspil med øvrige deltagere, undervisere, det faglige stof samt erfaringer fra den daglige opgaveløsning på arbejdspladsen. Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at deltageren udvikler sine kompetencer gennem løsning af praktiske og praksisnære opgaver med stigende kompleksitet og sværhedsgrad under forskellige indsatslignende og/eller kontekstbestemte forhold, og deltageren superviseres og vurderes kontinuerligt gennem hele uddannelsens forløb, hvor den enkeltes udvikling af kompetencer og præstation holdes op mod kompetencemålene og indholdstemaerne for uddannelsen. Det betyder, at der i selve gennemførelsen af uddannelsen lægges vægt på følgende: Læring sker på forskellige måder hos deltagerne. Læring kræver aktiv deltagelse. Deltagerne inddrager situationer og eksempler fra arbejdspladsen i opgaveløsningerne. Deltagerne overfører viden og erfaringer mellem uddannelsesstedet og arbejdspladsen. Deltagerens refleksion over egen læring Kompetencer udvikles som en integreret proces, hvor viden, færdigheder og holdninger kombineres og omsættes til konkret handleevne i arbejdet som manuelt mandskab i beredskabscentrets operative vagt. Metodisk gennemføres Redningsspecialistuddannelsen i vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, undersøgelser og praksisnær træning med sparring, supervision og feedback. Der vil således blive gennemført både teoretiske og praktiske lektioner med stor vægt på såvel videnstilegnelse, opøvelse af indsigt og færdigheder samt løsningsmuligheder. Indholdsmæssigt arbejdes der i uddannelsen med afsæt i deltagerens viden og erfaring fra såvel praksis som det i tidligere uddannelse allerede gennemgåede indhold, ligesom der tages afsæt i deltagerens personlige kompetencer. Igennem uddannelsen arbejdes der i løsningen af de praksisnære opgaver såvel inden for hvert kompetencemål som i uddannelsen som helhed. Der arbejdes således med de forskellige indsatsrelaterede forhold, som deltageren vil komme ud for. De erhvervede kompetencer trænes og vedligeholdes efterfølgende eksempelvis ved deltagelse i lokale, regional, landsdels- og lands øvelsesvirksomhed, samt ved sparring med erfarne og kompetente kollegaer samt under og efter indsatser. Redningsspecialistuddannelsens kompetencer Igennem redningsspecialistuddannelsen tilegner du dig en lang række kompetencer både almene og mere specialiserede inden for redningsberedskabet, og der udstedes en række uddannelsesbeviser, som du efterfølgende kan anvende i mange andre sammenhænge. Der udstedes beviser for kommunale redningsberedskabsuddannelser, herunder for den uddannelse man skal bestå for at kunne virke som brandmand i Danmark: Bevis for Grunduddannelse Indsats

9 Side 9 Bevis for Funktionsuddannelse Indsats Bevis for Grunduddannelse kommunikation Bevis for Behandlingspladsassistent Bevis for Håndtering af tilskadekomne Der udstedes beviser med almene civile kompetencer, som er bredt anvendelige efter gennemførelse af Redningsspecialistuddannelsen i mange forskellige sammenhænge: Kørekort, kategori C Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsbevis - Højt niveau Dansk Råd for Genoplivnings ERC HLR-AED bevis 26 sikkerhedskursus i varm skæring Idrætsmærket Dansk Svømmeunions livrednings- og bassinprøve Dansk Svømmeunions Søsportsprøve for hold i perioden jun-sep Forebyggelsesuddannelse Elementær brandbekæmpelse Der udstedes beviser for det statslige redningsberedskabs specialuddannelser, som ud over at være kompetencegivende i det statslige redningsberedskab, ligeledes er efterspurgte og værdsat i de kommunale redningsberedskaber: USAR National USAR certificering Eftersøgnings- og redningstaktik Afstivning Gennembrydning Løft og flyt Rebredning Rebunderstøttet arbejde A Rebunderstøttet arbejde B CBRN og miljø Certificering CBRN HazMat kursus Gasrens kursus Øvrige faglige kompetencer Kæderedning Katastrofeførstehjælp Stabsvirke og kommunikation Betjening af specialkøretøjer kategori C og aggregater Internationalt orienteret kompetencer

10 Side 10 Internationale operationer Internationale organisationer og beredskab Almene anvendelige kompetencer Idræt Kollegastøtte Teknisk arbejdsleder

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Introduktionsuddannelse (sagsnr. 2013/031397) Ansættelsesforløb for nye frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Ansøgere bliver informeret om BRSH opgavesæt og krav

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps

Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Katalog over godkendte uddannelsesaktiviteter for børn og unge, der er medlemmer af et ungdomsbrandkorps Beredskabsstyrelsen, december 01 1 Overordnede bestemmelser Som et led i den politiske aftale om

Læs mere

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab

Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Assistance fra Beredskabsstyrelsens CBRNE-beredskab Generelt Hændelser med CBRNE-stoffer kan være både komplekse og forløbe over lang tid. Desuden kan der være behov for at indsætte specialmateriel eller

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen

Assistance fra. Beredskabsstyrelsen Assistance fra En vigtig funktion i samfundet I Danmark har kommunerne det primære ansvar for, at borgerne kan få hjælp, når ulykken sker. Når opgaven bliver for stor eller for specialiseret, træder til

Læs mere

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats

Indsats. Funktionsuddannelse Indsats Indsats Funktionsuddannelse Indsats Funktionsuddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 0 Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: inddrage identificerede risikoelementer

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014

Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 12. november 2012 Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at Danmark har et robust og omkostningseffektivt

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2017 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Life2Save s Sikkerhedscirkel. Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning.

Life2Save s Sikkerhedscirkel. Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning. Life2Save s Sikkerhedscirkel Forebyggelse Akuthjælp Opfølgning. Sikkerhedscirklen er: Et Life2Save koncept med fokus på forebyggelse, akuthjælp og opfølgning. Sikkerhedscirklen er opbygget som moduler.

Læs mere

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan Forside Formål Mål Indhold Tid Særlige bestemmelser Uddanne frivillige piloter til at varetage den gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse. Sætter den frivillige i stand til at virke som pilot på de

Læs mere

Befolkningsuddannelse i forebyggelse af ulykker Uddannelsesplan

Befolkningsuddannelse i forebyggelse af ulykker Uddannelsesplan Forside Formål Uddanne befolkningen i ulykkesforebyggelse og beredskab. Mål Indhold Tid Særlige bestemmelser Gøre borgeren bevidst om risici, samfundets beredskab og borgerens egne muligheder for forebyggelse,

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Den Obligatoriske Vedligeholdelsesuddannelse Indsats har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne hos den enkelte brandmand,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Notat. AG Beredskab Dato: 2014-08-05 Emne: Samordnet Beredskab på Bornholm 1. INDLEDNING

Notat. AG Beredskab Dato: 2014-08-05 Emne: Samordnet Beredskab på Bornholm 1. INDLEDNING Notat Af: AG Beredskab Dato: 2014-08-05 Emne: Samordnet Beredskab på Bornholm 1. INDLEDNING I de kommende beredskabsforhandlinger, der skal lede op til en politisk aftale for Redningsberedskabet i Danmark,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor. Varighed 480 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Færdselsrelateret førstehjælp bil/mc/traktor Varighed 480 minutter Maj 2015 Færdselsrelateret førstehjælp bil / MC / traktor - 4 timer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Modulopbygget Basisuddannelse

Modulopbygget Basisuddannelse 1 opbygget Basisuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at orientere deltagerne om de krav og forventninger, der stilles til frivillige i beredskabet Formålet med uddannelsen er endvidere at give

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Læreplaner - Grunduddannelse. Version 1.1 - jan. 2012

Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps. Læreplaner - Grunduddannelse. Version 1.1 - jan. 2012 Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps Læreplaner - Grunduddannelse Version 1.1 - jan. 2012 Grunduddannelse for brandkadetelever i Københavns Brandvæsen. Københavns Brandvæsens Ungdomsbrandkorps Målgruppe

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet 16 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 Bilag 1 Retningslinier for Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af Grund- og Funktionsuddannelse

Læs mere

Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps. Læreplan - stationspraktik. Version 1.0 - jan. 2012

Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps. Læreplan - stationspraktik. Version 1.0 - jan. 2012 Københavns Brandvæsens ungdomsbrandkorps Læreplan - stationspraktik Version 1.0 - jan. 2012 Forord Lærerplanerne er vejledninger i forhold til mulige aktiviteter med brandkadeteleven under dennes praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Nordjyllands Beredskab. Plan for risikobaseret dimensionering

Nordjyllands Beredskab. Plan for risikobaseret dimensionering Beredskab 2021 Plan for risikobaseret dimensionering Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Liv, helbred og værdier står på spil, når vejret er voldsomt, hvis der sker

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere, herunder sparring til, hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres Lars Høg Schou Kolonnechef Souschef Nationalt Beredskab Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 20. For at sikre, at vi får optimal anvendelse af alle undervisningsressourcer i Beredskab og Sikkerhed, er intern og ekstern uddannelse samlet under

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Digeberedskabsuddannelse

Digeberedskabsuddannelse Bestemmelser funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 2003 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 52, side 1 Digeberedskabsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren udsætninger at

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Ressourcekatalog. Marts 2011. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1

Ressourcekatalog. Marts 2011. Alarmtelefon 20 132 112. Beredskabsstyrelsen Hedehusene Hedelykken 10 2640 Hedehusene. Side 1 Ressourcekatalog Marts 2011 Side 1 er en del af det statslige redningsberedskab, og derved en del af beredskabet i Danmark. Hedehusene har ca. 300 statslige frivillige, som sammen med kommunale frivillige

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Samaritter uddannelsen

Samaritter uddannelsen Samaritter uddannelsen Din uddannelse til FIRSTaid-REDliv s Behandlerteam Som samarit hos FIRSTaid-REDliv bliver du uddannet til at håndtere de skader og ulykker, som man risikerer at komme ud for ved

Læs mere

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014.

Uddannelsesplan. Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter. Version 1, september 2014. Uddannelsesplan Dansk Førstehjælpsråds instruktørvedligeholdelse 2015-2020 Varighed 360 minutter Version 1, september 2014. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere