Redningsspecialistuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redningsspecialistuddannelse"

Transkript

1 Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen bygger på en analyse af de operative opgaver, som løser i det statslige redningsberedskab, og i det nationale risikobillede, der beskriver de alvorligste naturskabte og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv. Uddannelsen understøtter det statslige redningsberedskabs operative opgaver, hvor du efter en måneds uddannelse deltager i den døgnbemandende udrykningsvagt. Du kan her løse en lang række mindre men vigtige opgaver, og efter tre måneders uddannelse er du blandt andet fuldt uddannet og certificeret brandmand. Efter fire måneders uddannelse er du uddannet CBRN specialist og efter seks måneder som national Urban Search and Rescue (USAR) specialist i det statslige redningsberedskab, og indgår således de sidste fem måneder som specialist på vagtholdet. uddanner 420 værnepligtige om året, og redningsspecialistuddannelsen er opbygget som en uddannelse i to niveauer. Det første grundlæggende niveau svarer til de kommunale uddannelser til brandmand med supplement af en befolkningsuddannelse i forebyggelse. Det andet niveau indeholder specialuddannelserne, der er rettet imod løsningen af det statslige redningsberedskabs opgaver. Uddannelsen inden for de to niveauer gennemføres parallelt de første tre måneder, hvorefter der alene uddannes i specialuddannelserne, der hører til det statslige redningsberedskab. Redningsspecialistuddannelsens indhold er opdelt i en række faglige områder, der er nærmere beskrevet nedenfor. Redningsspecialistuddannelsen er opbygget med et progressivt forløb, således at du igennem uddannelsen til stadighed tilegner dig og udvikler dine kompetencer til at løse en bred vifte af redningsberedskabsmæssige opgaver på et højt niveau, ligesom du stilles over for udfordringer med stigende sværhedsgrad og kompleksitet. I uddannelsen stilles du ikke kun over for faglige udfordringer, men har også rige muligheder for at udvikle dig som menneske og person igennem de udfordringer som du stilles over for, som eksempelvis slukning af brand inde i et flere hundrede graders varmt brændende hus, redning af personer fra toppen af en høj silo, hvor du firer dig ned fra med en båre, eller i en sammenstyrtet bygning hvor du skal skabe lodret adgang igennem et 35 cm tykt armeret betondæk ved hjælp af moderne og svært frigørelsesværktøj vel at mærke nedefra og med en frihøjde på måske kun 75 cm og næsten ingen plads at arbejde på. Der uddannes og trænes også i færdigheder til at afbøde konsekvenserne efter orkaner, stærke storme og stormfloder, kraftig regn og skybrud, pandemisk influenza, husdyrsygdomme og zoonoser, transportulykker, nukleare ulykker, terrorhandlinger og cyberangreb. Det faglige indhold igennem redningsspecialistuddannelsens ni måneder I løbet af de 9 måneders værnepligt gennemgår du timers uddannelse, der er opdelt i nedenstående faglige ud-

2 Side 2 dannelsesområder. Det grundlæggende uddannelsesniveau består af: Grund- og funktionsuddannelse Indsats (brandmandsuddannelsen) En forebyggelses- og opmærksomhedsuddannelse Uddannelserne sætter dig i stand til at kunne virke som brandmand under din værnepligtstid og bagefter i et kommunalt redningsberedskab, brandvæsen eller Falck. Det videregående niveau med den statslige specialuddannelse består af: National USAR-uddannelse CBRN-uddannelse Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand Katastrofeførstehjælpsuddannelse Udrykningstræning og øvelser Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand Stabsvirke og kummunikationsuddannelse Specialberedskabsuddannelse Chaufføruddannelse Samfundets beredskab Internationale operationer Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige Teknisk arbejdsleder Operativ beredskabsvagt Materielservice og retablering Idræt Organisation og samarbejde Ferie Den statslige specialuddannelse sætter dig i stand til løse de alsidige, specialiserede og store redningsberedskabsmæssige opgaver, som beredskabsstyrelsen løser med sin udrykningsvagt på de fem statslige beredskabscentre rundt om i landet. Uddannelsesforløbet er struktureret i fire sammenhængende forløb, hvor du igennem hvert forløb tilegner dig nye kompetencer, der sætter dig i stand til at løse opgaver af stadig mere kompleks karakter og på et mere selvstændigt niveau. Nedenfor er i skemaform illustreret uddannelsesperioderne og fagenes timetal igennem uddannelsen til redningsspecialist.

3 Side 3

4 Side 4 Om de enkelte faglige områder Grund- og funktionsuddannelse Indsats Grund- og funktionsuddannelse Indsats har en varighed af 222 timer, og er den lovpligtige uddannelse en brandmand skal have i Danmark. Uddannelsen afsluttes ca. i tiende uddannelsesuge med samme eksamen som for kommunernes brandmænd med en ekstern censor. I faget lærer du bl.a. om ildebrand hvordan den opstår, og hvordan den slukkes. Du lærer at anvende personligt sikkerhedsudstyr som åndedrætsbeskyttelsesudstyr, at røgdykke sammen med en makker, og at slukke brande og redde mennesker ud af brændende bygninger og skibe. I uddannelsen benyttes det udstyr, de køretøjer og aggregater som bruges ved s udrykninger til brand. Forebyggelse- og opmærksomhedsuddannelse Uddannelsen har en varighed på 10 timer og giver dig kompetencerne til efter din værnepligt at kunne vejlede andre i din omgangskreds indenfor brandforebyggelse og sikkerhed. Uddannelsen giver i kombination med den øvrige uddannelse du gennemfører en lang række arbejdsredskaber til at se hvor og hvornår der kan opstå en fare i dagligdagen, og hvordan eventuelle ulykker, den kan medføre kan udgås. National USAR-uddannelse En international uddannelse inden for Urban Search and Rescue (USAR) på 266 timer specielt tilpasset det statslige redningsberedskabs brug i Danmark. Igennem uddannelsen tilegner du dig kompetencerne til at eftersøge savnede personer med eksempelvis elektronisk lytte- og søgeudstyr, at afstive og sikre ustabile bygninger op til anden sals højde ved hjælp af komplekse afstivningsmetoder i svært tømmer, at bruge rebsystemer til redning af personer eller ved rebunderstøttet redningsarbejde med todimensionelle rebsystemer i minimum 18 meters fri højde, at gennembryde/-skære svære bygningskonstruktioner og etablere tunneler i sammenstyrtede bygninger med moderne og tidssvarende udstyr samt at løfte og flytte tonstunge bygningselementer med svært løftegrej. I uddannelsen arbejdes der efter såvel internationalt som nationalt anerkendte arbejds- og sikkerhedsprocedurer og metoder, ligesom den indeholder øvrig redningsuddannelse i eksempelvis lænsning og oversvømmelse, frigørelse af personer fra biler, lastbiler, busser og fly samt opskære og fjerne væltede træer. Du vil efter din værnepligtstid som frivillig og med en kort videreuddannelse deltage i beredskabsstyrelsens internationale missioner med USAR, som eksempelvis i forbindelse med jordskælv. CBRN-uddannelse En specialuddannelse inden for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart beredskab på 91 timer. Gennem uddannelsen tilegner du dig viden og færdigheder til at stoppe udstrømningen og udbredelsen af farlige kemiske stoffer, at indsamle dem, og hvordan man omlaster dem med specialpumper, f.eks. fra én tank til en anden. Og du lærer at rense og dekontaminere (afgifte) tilskadekomne og forurenede personer samt materiel og køretøjer. Du lærer at anvende personligt sikkerhedsudstyr som kemikalieindsatsdragten, og at begrænse olieforurening i søer, vandløb og havne, samt at hjælpe til ved nedslagtning af dyrebesætninger og fjernelse af døde dyr. Desuden lærer du at måle radioaktivitet og rense og dekontaminere personer og mindre genstande for radioaktiv forurening. Du stifter også bekendtskab med Informationssystemet om farlige stoffer. Informationssystemet rummer både data

5 Side 5 om de mange forskellige farlige kemiske stoffer o.l., som man kan risikere at støde på under udrykninger, og bruge de mange forskellige vejledninger i hvordan man håndterer dem sikkert. Branduddannelse til store og komplekse hændelser med brand Uddannelsen er på 76 timer og indeholder uddannelse i at begrænse, bekæmpe og slukke store og/eller komplekse brande i såvel bygninger, industri og natur, ligesom den indeholder uddannelse til slukning af brande i skibe. Uddannelsen er opbygget så du igennem de resterende 6 måneders værnepligtstid vedligeholder dine erhvervede kompetencer som brandmand. Katastrofeførstehjælp På de 24 timer tilegner du dig viden og færdigheder, der rækker ud over den almindelige førstehjælp og håndtering af tilskadekomne, ligesom du lærer at assistere den sundhedsfaglige/lægelige del af beredskabet på et skadested på eksempelvis en behandlingsplads. Udrykningstræning og øvelser Udrykningstræning består af øvelser og udrykninger, som giver dig rutine i at håndtere og løse det statslige redningsberedskabs opgaver ved deltagelse i den døgnbaserede udrykningsvagt. I det omfang du ikke deltager i skarpe udrykninger udfyldes den resterende tid af de i alt 72 timer med øvelser, hvor der trænes løsning af komplekse og svære opgaver med eksempelvis brande og redningsopgaver i større bygninger som skoler, institutioner, hospitaler, hoteller o.l. samt øvelser med indsatser ved bl.a. trafik- og transportulykker, uheld med farlige stoffer, eksplosionsulykker og ulykker med farlige kemiske eller bakteriologiske stoffer. Rednings- og eftersøgningsopgaver i vand Igennem uddannelsens 47 timer bliver du uddannet til bådhjælper på s redningsbåde, og lærer at løse en lang række redningsopgaver fra dem. Endvidere uddannes du i løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver i vand, hvor du tilegner dig færdighederne til at eftersøge og finde objekter i vand og løse tekniske redningsopgaver i vand. Der benyttes professionelt udstyr som det kendes fra blandt andet dykkerberedskaber og forsvarets specialenheder. Der arbejdes også med håndtering og bjærgning af tilskadekomne i vand, ligesom der er mulighed for at gennemføre dansk Svømmeunions livrednings- og søsportsopgave. Stabsvirke og kommunikationsuddannelse En del af de værnepligtige gennemgår 95 timers uddannelse i stabsvirke og kommunikation, som ruster dig til at kunne varetage opgaver i det statslige redningsberedskab inden for stabsvirke og kommunikationsområdet, herunder at virke som vagtkommandør i udrykningsvagten. Som vagtkommandører på et beredskabscenter lærer du at modtage alarmmeldinger og at alarmere udrykningsvagten m.m. Også ude i marken, dvs. på et skades- eller ulykkessted, skal du kunne varetage kommunikations- og stabsopgaver som f.eks. at oprette en kommandostation, at betjene radioer og andet moderne kommunikationsudstyr, at finde og rette fejl på udstyret samt at udarbejde og bruge kortskitser m.m.

6 Side 6 Specialberedskab I de 20 timer der er til uddannelse i s specialberedskaber uddannes du i det specialberedskab, der er beliggende ved det pågældende beredskabscenter. Det kan eksempelvis være i HazMat (Hazardous Materials) eller i gasrens efter krigsgasser fra anden verdenskrig. Chaufføruddannelse Som værnepligtig i tilbydes du et stort kørekort, hvis du i forvejen har kørekort til kategori B, og du lærer gennem 5 timers uddannelse af køre de forskellige personvognstyper under 3500 kilo. Ca. totredjedele af de værnepligtige modtager efterfølgende en 120 timers uddannelse i at køre og anvende s udrykningskøretøjer som chauffører, herunder at bruge eksempelvis køretøjernes spil, generatorer, pumper, kraner, vandkanoner, terrænkørsel med fire- og sekshjulstræk mv. Samfundets beredskab Et lille men vigtigt fag på 8 timer, hvor du tilegner dig viden og indsigt i det danske samfunds samlede beredskab lige fra regeringsniveau til det operative niveau på et skadested over det forebyggende beredskab, der virker i dagligdagen, men sjældent bemærkes af den almindelige dansker. Internationale operationer I denne uddannelse får du kendskab til emner som humanitær folkeret, danske myndigheders relationer til humanitært arbejde, og hvordan danske enheder bliver sendt på indsats i udlandet. Herudover præsenteres mere praktiske opgaver som konvojkørsel, klargøring og opstilling af indkvarteringsfaciliteter, og du får en indføring i, hvordan du skal forholde dig til vaccinationer, sygdomme og andre sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. også i forhold til ammunition og landminer. Uddannelsen er på 26 timer i alt, og indeholder blandt andet den uddannelse frivillige i s internationale beredskab skal have, inden de kan udsendes på missioner i udlandet. Kollegastøtte i hverdagen for værnepligtige Uddannelsen er på 8 timer og er specielt udviklet til værnepligtige i, og sætter dig i stand til at håndtere stress og potentielt traumatiske oplevelser i hverdagen i forhold til dig selv og dine kollegaer med udgangspunkt i grundlæggende krisepsykologi, psykisk førstehjælp og kollegastøtte. Teknisk arbejdsleder En række værnepligtige får muligheden for sideløbende med den øvrige beredskabsfaglige uddannelse at gennemføre en uddannelse som teknisk arbejdsleder. Uddannelsen indeholder en 16 timers basisuddannelse med efterfølgende 45 timers superviseret praktisk virke som arbejdsleder. Uddannelsen indeholder grundlæggende viden og færdigheder i, med baggrund i de redningsberedskabsfaglige tekniske håndværksmæssige færdigheder, at kunne strukturere, organisere og sammensætte en given opgaveløsning, og herefter guide og lede sine kollegaer igennem opgaveløsningen under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmetoder mv.

7 Side 7 Operativ beredskabsvagt 177 timers operativ beredskabsvagt, hvor du deltager i s udrykningsvagt ved beredskabscentret i weekender og på helligdage. I forbindelse med deltagelse i weekend- og helligdagsvagterne er der også vigtig træning i fremtagning, klargøring, samling og opstilling af s specialmateriel, herunder opstart og drift, således at du med en stor grad af sikkerhed og hurtighed kan være klar til løsning af enhver given opgave, med det materiel der skal anvendes. Materielservice og retablering Faget indeholder 16 timers uddannelse, så du bliver i stand til på egen hånd og sammen med andre at hjælpe med at holde beredskabscenterets indsatsmateriel i god og funktionsduelig stand, herunder at bringe anvendt materiel tilbage til fornyet brug i forbindelse med indsats. Du lærer også at finde og afhjælpe almindelige fejl ved udstyret og materiellet, der ikke kræver specialuddannelse. Endvidere instrueres du også i, hvordan du passer og vedligeholder din egen udrustning, indkvarteringsstuen og holdets fællesområder på beredskabscentret. Idræt De 121 timers idrætstræning er med til at give dig den fysiske styrke og udholdenhed samt de bevægelsesteknikker der gør, at du kan modstå de arbejdsmæssige belastninger, du kommer ud for under uddannelsen og indsatserne. Samtidig lærer du at aktivt at forebygge skader. Igennem uddannelsen tilegner du dig også viden om og færdigheder i de forskellige træningsteknikker og -metoder, der sætter dig i stand til at kunne tilrette din egen træning, ligesom du får viden om ernæring, både i hverdagen og under fysisk træning og længerevarende arbejdsopgaver. Uddannelsen er opbygget omkring såvel klassiske træningsmetoder inden for muskelstyrke- og udholdenhedstræning som alternative og/eller moderne træningsmetoder som cirkeltræning, cross-fit med mere. Organisation og samarbejde Dette fag handler om de generelle regler for værnepligtige i tjeneste og de konkrete bestemmelser for centrets udrykningsvagter. Du lærer om sikkerhed i tjenesten og om redningsberedskabets betydning for det danske samfund. Udover det orienteres du om udvælgelsen af værnepligtige til beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelsen og om karrieremuligheder i det statslige redningsberedskab. Desuden indgår tilfredshedsmålinger, holdmøder, kontakt til beredskabscenterets job- og uddannelseskonsulent og udlevering af tjenestebog. Og der informeres om forhold efter værnepligtstiden og om at være frivillig ved det statslige redningsberedskab. Ferie For hver måneds værnepligtstjeneste optjener du en dags ferieorlov, hvoraf en af dem skal holdes på en lørdag. I uddannelsen er der typisk i anden halvdel af den 5 måned placeret en uges sammenhængende ferieorlov, mens de resterende dage lægges i forbindelse med anden frihed, og typisk på fredage.

8 Side 8 Uddannelsens gennemførelse I s Redningsspecialistuddannelse er anlagt et systemisk læringssyn, hvor læring forstås som en individuel proces med en individuel virkning, som igangsættes gennem samspil med øvrige deltagere, undervisere, det faglige stof samt erfaringer fra den daglige opgaveløsning på arbejdspladsen. Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at deltageren udvikler sine kompetencer gennem løsning af praktiske og praksisnære opgaver med stigende kompleksitet og sværhedsgrad under forskellige indsatslignende og/eller kontekstbestemte forhold, og deltageren superviseres og vurderes kontinuerligt gennem hele uddannelsens forløb, hvor den enkeltes udvikling af kompetencer og præstation holdes op mod kompetencemålene og indholdstemaerne for uddannelsen. Det betyder, at der i selve gennemførelsen af uddannelsen lægges vægt på følgende: Læring sker på forskellige måder hos deltagerne. Læring kræver aktiv deltagelse. Deltagerne inddrager situationer og eksempler fra arbejdspladsen i opgaveløsningerne. Deltagerne overfører viden og erfaringer mellem uddannelsesstedet og arbejdspladsen. Deltagerens refleksion over egen læring Kompetencer udvikles som en integreret proces, hvor viden, færdigheder og holdninger kombineres og omsættes til konkret handleevne i arbejdet som manuelt mandskab i beredskabscentrets operative vagt. Metodisk gennemføres Redningsspecialistuddannelsen i vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, undersøgelser og praksisnær træning med sparring, supervision og feedback. Der vil således blive gennemført både teoretiske og praktiske lektioner med stor vægt på såvel videnstilegnelse, opøvelse af indsigt og færdigheder samt løsningsmuligheder. Indholdsmæssigt arbejdes der i uddannelsen med afsæt i deltagerens viden og erfaring fra såvel praksis som det i tidligere uddannelse allerede gennemgåede indhold, ligesom der tages afsæt i deltagerens personlige kompetencer. Igennem uddannelsen arbejdes der i løsningen af de praksisnære opgaver såvel inden for hvert kompetencemål som i uddannelsen som helhed. Der arbejdes således med de forskellige indsatsrelaterede forhold, som deltageren vil komme ud for. De erhvervede kompetencer trænes og vedligeholdes efterfølgende eksempelvis ved deltagelse i lokale, regional, landsdels- og lands øvelsesvirksomhed, samt ved sparring med erfarne og kompetente kollegaer samt under og efter indsatser. Redningsspecialistuddannelsens kompetencer Igennem redningsspecialistuddannelsen tilegner du dig en lang række kompetencer både almene og mere specialiserede inden for redningsberedskabet, og der udstedes en række uddannelsesbeviser, som du efterfølgende kan anvende i mange andre sammenhænge. Der udstedes beviser for kommunale redningsberedskabsuddannelser, herunder for den uddannelse man skal bestå for at kunne virke som brandmand i Danmark: Bevis for Grunduddannelse Indsats

9 Side 9 Bevis for Funktionsuddannelse Indsats Bevis for Grunduddannelse kommunikation Bevis for Behandlingspladsassistent Bevis for Håndtering af tilskadekomne Der udstedes beviser med almene civile kompetencer, som er bredt anvendelige efter gennemførelse af Redningsspecialistuddannelsen i mange forskellige sammenhænge: Kørekort, kategori C Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsbevis - Højt niveau Dansk Råd for Genoplivnings ERC HLR-AED bevis 26 sikkerhedskursus i varm skæring Idrætsmærket Dansk Svømmeunions livrednings- og bassinprøve Dansk Svømmeunions Søsportsprøve for hold i perioden jun-sep Forebyggelsesuddannelse Elementær brandbekæmpelse Der udstedes beviser for det statslige redningsberedskabs specialuddannelser, som ud over at være kompetencegivende i det statslige redningsberedskab, ligeledes er efterspurgte og værdsat i de kommunale redningsberedskaber: USAR National USAR certificering Eftersøgnings- og redningstaktik Afstivning Gennembrydning Løft og flyt Rebredning Rebunderstøttet arbejde A Rebunderstøttet arbejde B CBRN og miljø Certificering CBRN HazMat kursus Gasrens kursus Øvrige faglige kompetencer Kæderedning Katastrofeførstehjælp Stabsvirke og kommunikation Betjening af specialkøretøjer kategori C og aggregater Internationalt orienteret kompetencer

10 Side 10 Internationale operationer Internationale organisationer og beredskab Almene anvendelige kompetencer Idræt Kollegastøtte Teknisk arbejdsleder

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Flextrafik. Kompetencebehov for chauffører i flextrafik. Heidi Lindtoft Christiansen December 2010. Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser

Flextrafik. Kompetencebehov for chauffører i flextrafik. Heidi Lindtoft Christiansen December 2010. Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser Flextrafik Kompetencebehov for chauffører i flextrafik Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser Per Bruhn Kubix Heidi Lindtoft Christiansen December 2010 Side 1 Transporterhvervets Uddannelser har

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere