Aktivitetshjulet. en model til beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetshjulet. en model til beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter"

Transkript

1 Aktivitetshjulet en model til beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter TEKST af mads hovgaard, videnskabelig assistent ved institut for idræt og biomekanik,sdu. medindehaver af kroplevelse. Indledning Sænk dit tyngdepunkt i kroppen, gør banen større, følg rytmen i musikken, skift til det røde hold, lad den blå frø indgå og husk at følge den direkte kompaskurs. Mulighederne er talrige, når en aktivitet skal udvikles fra bunden, justeres eller danne udgangspunkt for en faglig diskussion. Har du med igangsættelse og formidling af fysisk aktivitet at gøre, er det uundgåeligt at beskæftige sig med aktivitetsudvikling, hvad enten din funktion er underviser, instruktør, legeonkel, konsulent eller noget helt femte. 1 Som underviser skal du konstant koble dine erfaringer med nye idéer til en given praksis. Du forbereder sammenhængende forløb, enkelte lektioner og konkrete aktiviteter. I din forberedelse er det nødvendigt at målrette og strukturere aktiviteter til målgruppen og det givne formål. Ligeledes skal du kunne justere aktiviteten undervejs samt efterfølgende evaluere selve aktiviteten og den læringssammenhæng, den er en del af. Som fagperson er det derfor relevant og nødvendigt at kunne beskrive, analysere og udvikle aktiviteter både før, under og efter praksis. Hvis aktivitetsudvikling integreres som en fast del af undervisningen, kan du som underviser skabe nogle fordelagtige rammer for en høj grad af deltagerstyring. Det skaber både motivation og ejerskab at lade målgruppen deltage aktivt i at udvikle aktiviteter, hvilket både kan gøres helt fra bunden og ud fra i forvejen kendte og afprøvede aktiviteter. Dette temahæftes fokusområder inddragelse og medbestemmelse er derfor en naturlig og integreret del af aktivitetsudvikling. Hvilken type af aktivitetsudvikling du ønsker at anvende i din undervisning, afhænger af 22 TEMA: ELEVINDDRAGELSE - ELEVMEDBESTEMMELSE

2 Liquat ero Liquat ero både målgruppen, formålet og konteksten. I en given sammenhæng kan aktivitetsudvikling ligeledes benyttes som et didaktisk redskab til, også, at fokusere på relationelle og kreative kompetencer i læreprocessen. I min studietid på idrætsuddannelsen på Syddansk Universitet (SDU) har jeg stiftet bekendtskab med forskellige modeller til og forløb med aktivitetsudvikling. I mine egne undersøgelser og i erhvervsmæssig sammenhæng har modellerne ikke været tilstrækkelige, da de efter min mening mangler et eller flere centrale perspektiver. Dette forhold uddyber jeg i det kommende afsnit. Mit formål med denne artikel er derfor at bidrage til emneområdet aktivitetsudvikling med en almen didaktisk model, som kan bruges til at beskrive, analysere og udvikle aktiviteter i alle bevægelsesmiljøer til og med alle målgrupper. 2 Jeg vil således give mit bud på et konkret værktøj, der både kan benyttes af dig selv som underviser og af deltagerne i din undervisning. I artiklen har jeg ikke fokus rettet mod modellens muligheder og anvendelighed i praksis. Artiklen består af tre dele, hvoraf den midterste part er den centrale og mest omfangsrige. Først vil jeg redegøre for baggrunden for modellens tilblivelse. Derefter vil jeg beskrive selve modellen, Aktivitetshjulet, og dennes kategorier. Afslutningsvis giver jeg et kortfattet eksempel på en praksis, hvor modellen blev anvendt både til intern udvikling og sammen med målgruppen. Baggrund for modellens tilblivelse Baggrunden for og udviklingen af modellen er nært koblet til min personlige historie og min interesse for emneområdet. Jeg har gennem de seneste seks år beskæftiget mig med aktivitetsudvikling under min uddannelse, i erhvervssammenhænge og gennem frivilligt arbejde i foreningsregi. Jeg finder det relevant at fortælle dele af denne historie, da mine teoretiske og praktiske referencer netop tager afsæt heri. Som cand. scient., etfagskandidat, i Idræt og Sundhed fra SDU har jeg løbende gennem mit studieforløb beskæftiget mig med aktivitetsudvikling. På grunduddannelsen stiftede jeg bekendtskab med vidt forskellige praktiskpædagogiske bevægelsesmiljøer, hvor aktivitetsudvikling eksplicit var i fokus i Boldspil, min Praktisk-Pædagogiske Opgave og Undervisningsforløb i vandaktiviteter. Her benyttede jeg i praksis henholdsvis Spilhjulet 3 og Aktivitetscirklen 4. Senere i mit uddannelsesforløb spillede aktivitetsudvikling en central rolle i min bachelorundersøgelse og i faget Idræt og læring på min kandidatuddannelse. Desuden skrev jeg som afslutning på Dans og bevægelseskommunikation, efter tredje semester, essayet Den labaniserede praksis, hvor jeg sammenholdte bevægelseskvaliteter på tværs af grunduddannelsens praksisområder med udgangspunkt i Rudolf Labans bevægelsessprog. 5 Endelig er jeg også inspireret af Henning Eichbergs konfigurationsanalyse, som jeg har anvendt til andre formål i løbet af kandidatuddannelsen. 6 Det er med direkte afsæt i min uddannelses undervisning og selvstudier samt de nævnte referencer i dette afsnit, at jeg har udviklet modellen til aktivitetsudvikling. Sideløbende med min kandidatuddannelse startede jeg et lille firma, Kroplevelse, i april 2007 sammen med to studiekammerater. For os er aktivitetsudvikling et nøgleområde, da vi konstant benytter det i vores interne udviklingsproces og som forberedelse til konkrete jobs. Desuden udbyder vi Fra blind aktion til innovation, som i praksis ofte er eksempler på og vejledning i at aktivitetsudvikle til og med en bestemt målgruppen i en given kontekst. I Kroplevelse-regi har de fagdidaktiske modeller fra mit uddannelsesforløb ikke været tilstrækkelige at benytte, hvorfor konkrete jobs i Kroplevelse var startskuddet til at udvikle en mere generel model. Vi har ofte haft brug for at arbejde med aktivitetsudvikling, som ikke skulle tage udgangspunkt i eller skulle være præget af bestemte praktiske fagområder. Modellen, jeg præsenterer i det efterfølgende afsnit, er derfor kommet til verden i en dynamisk praksis-teori-kobling i spændingsfeltet mellem mine uddannelsesmæssige referencer og undersøgelser og erfaringer fra arbejdet med forskellige målgrupper i praksis. I denne proces er jeg dybt taknemmelig over den faglige inspiration og sparring fra underviserne i de praktisk-pædagogiske fag på SDU, nuværende kolleger, og fra Jeppe og Michael i Kroplevelse. Aktivitetshjulet Aktivitetshjulet består af otte egentlige kategorier samt en niende syntesekategori. De otte kategorier har jeg delt i to niveauer, henholdsvis kernen og rammen, med hver fire kategorier. Kernens kategorier er Krop, Rum, Tid og Relationer, mens Fokus, Rekvisitter, Retningslinjer og Feedback udgør bestanddelene i rammen. I hjulets akse fungerer Energi som syntesekategorien. Den overordnede forskel på kernen og rammen er, at kernens kategorier altid er til stede og til dels er indvævet i hinanden, mens kategorierne i rammen er mere særskilte og kan udelades enkeltvis. 7 Jeg understreger dog, at alle otte kategorier har en gensidig afhængighed og kan påvirke hinanden på kryds og tværs. Jeg har valgt at navngive modellen Aktivitetshjulet, hvilket er direkte inspireret af Aktivitetscirklen og Spilhjulet. Begrebet aktivitet knytter jeg til kropslig bevægelse og skal forstås i bredest mulig sammenhæng, mens hjulet symboliserer fart, ændringer og dynamik, hvilket er en integreret del af aktivitetsudvikling. Jeg vil nu gennemgå kategorierne én efter én, hvor jeg starter med de fire kategorier i kernen, hvorefter rammen følger. Jeg henviser implicit til de referencer, jeg præsenterede i baggrundsafsnittet, som netop danner det teoretiske grundlag for modellen (se noter). Kategorierne Krop og Feedback, og i denne sammenhæng også Energi, er særegne for min model, mens de øvrige kategorier er inspireret af én eller flere af referencerne. FOKUS RUM KROP RETNINGSLINIER ENERGI REKVISITTER FEED- BACK Krop Aktivitetsudvikling er knyttet til fysisk aktivitet og bevægelse, hvor kroppen er omdrejningspunktet den centrale materie. Derfor mener jeg, at Krop bør indgå som en eksplicit kategori i Aktivitetshjulet. Hvilken kropsbevidsthed, -tilstand og -udtryk er central i aktiviteten, altså hvilken type af bevægelse er på spil? Det kan være kraft, balance, koordination, styrke, fart, vægt, fylde, tyngdepunkt, sanser og kropssproget. Skal musklerne bruges, så pulsen kommer op og sveden pibler frem på panden; eller skal de medvirke til, at man bevæger sig let og yndefuldt? Skal der ses, berøres, lugtes, høres eller smages, og fokuseres der på eller fratages nogle bestemte sanser? Kategorien Krop kan betegnes som aktivitetens hvad. TID RELATIONER Se Aktivitetshjulet i fuld størrelse på side 26. NR. 4. december

3 Rum Rummet er aktivitetens hvor. Hvilken størrelse, form, dimensioner, planer og retninger benyttes? Er konsistensen jord, vand, luft, gulv, græs eller væg, og er fladerne plane, ujævne, optegnede eller naturskabte? Er der tale om flere små rum i det store rum, og hvordan er lyset og udsynet? Desuden spiller det også en rolle, om rummet er skabt målrettet til fysisk aktivitet eller om rummet også benyttes til andre gøremål. Rummet kan afgrænses og ændre karakter ved hjælp af forskellige rekvisitter. Tid Kategorien Tid relaterer sig til aktivitetens tempo og rytme og er til dels knyttet til kategorien Krop. Hvordan bevæger kroppen sig? Hurtigt, langsomt, i slow, accelererende, under stress, kontinuerligt eller i intervaller? Desuden har jeg Tid med som selvstændig kategori, da den faktiske tid stort set altid spiller en rolle for aktivitetens afvikling. Hvilken rolle har uret og klokken her? Kategorien kan lægge op til et fokus på forholdet mellem urets faktiske tid og deltagernes oplevede tid. Relationer Jeg benytter termen relationer i modsætning til Aktivitetscirklens og Spilhjulets deltagere, da relationer spiller en betydningsfuld rolle i mange aktivitetssammenhænge og da jeg har individets krop som selvstændigt objekt tilhørende kategorien Krop. Hvis der benyttes grupperinger eller hold i aktiviteten, er disse så delt efter antal, køn, alder eller færdighedsniveau? Er der relationer til stede som mod, med og joker; og hvilke roller, hvilken synergi og hvilket hierarki, samarbejde og afhængighedsforhold eksisterer der i aktivitetens relationer? Kategorien Relationer er dækkende for aktivitetens hvem. Såfremt en person udøver en individuel aktivitet, udgår denne kate gori. Energi Energi er syntesekategorien af Krop, Rum, Tid og Relationer og i nogen grad kategorierne i rammen. Jeg er her inspireret af konfigurationsanalysen og har kategorien med, da energien er central i alle former for undervisning med og formidling af bevægelse og aktiviteter. Energi er et billede på aktivitetens, og dermed aktørernes, stemning, spænding, følelser, værdier, kulturer og atmosfære; og jeg kobler denne kategori til aktivitetens nu. Energien er altså et øjebliksbillede, som skildrer aktivitetens aktuelle dynamik og interaktioner. Fokus Med kategorien Fokus har jeg bevæget mig fra kernen og ud i rammen på Aktivitetshjulet. Fokus placerer jeg før aktivitetens nu, og kategorien dækker den baggrund, bevidstgørelse og afklaring, der lægger op til aktiviteten. Hvilket formål, læringsmål, motiv, dimension eller didaktisk perspektiv skal være omdrejningspunktet i aktiviteten? Hvilke grundlæggende færdigheder skal tilgodeses, og hvilken form for mening og læring ønskes? Skal fokus være på det legende og eksperimenterende kontra det konkurrerende og løsningsbetonede; eller på det udadvendte og iscenesættende versus det indadvendte og fordybende? 8 I al form for undervisning, træning og ved arrangementer spiller Fokus en central rolle, da kategorien knytter sig til aktivitetens hvorfor. Rekvisitter Rekvisitter indbefatter alle former for materielt tilbehør, som integreres i aktiviteten. Hvilken type, størrelse, vægt, form og overflade? Og hvis der er tale om flere, er rekvisitterne så de samme typer, forskellige eller direkte komplementære? Rekvisitterne kan besidde en enten grundlæggende eller tilføjende karakter vurderet ud fra et nødvendighedsaspekt: I aktiviteten fodbold, i klassisk forstand, er fodbolden grundlæggende, mens målmandshandsker er tilføjende. I min, og Kroplevelses, optik er en given genstand en rekvisit, hvis den hurtigt kan tilføres eller fjernes af maksimalt et par personer. Eksempelvis hører en større legeborg i skolegården, et træ i skoven eller vipperne i svømmehallen med til rummet. 24 TEMA: ELEVINDDRAGELSE - ELEVMEDBESTEMMELSE

4 Retningslinjer Kategorien Retningslinjer er af samme type som Rekvisitter ovenfor, da begge er fortrinsvist enkeltstående, og man kan spørge hvilke for efterfølgende at få et konkret svar. Hvor Rekvisitter besidder en fysisk karakter, er Retningslinjer af sproglig karakter men behøver nødvendigvis ikke at være nedfældet på skrift. Retningslinjer er aktivitetens objektiveringer, standardiseringer og regler. Hvad skal, kan og må aktørerne? Skal der tages specielle hensyn eller sikkerhedsforanstaltninger? Stort set alle målgrupper som skal udøve en aktivitet, hvor fokusset er af konkurrerende karakter, foretrækker afklarede, entydige og synlige retningslinjer. Feedback Feedback er rammens sidste kategori, og den tredje kategori som er særegen for Aktivitetshjulet. Efter min mening bør Feedback indgå eksplicit i modellen, da man i stort set alle kontekster, skal forholde sig til, den tavse og kropslige, praksis på den ene eller anden måde. Feedback står i tidsmæssig opposition til Fokus og eksisterer efter aktivitetens nu. Kategorien besidder en evaluerende og reflekterende karakter, hvor der kigges tilbage på selve aktiviteten. Det er oplagt at spørge ind til konkrete hændelser i aktiviteten og evaluere på det forudbestemte formål, hvilket ligger i direkte tråd med uddannelsessektorens fokusering på læringsmål i idrætsundervisningen. Selvom jeg relaterer Feedback til en efterbearbejdning af praksis, vil jeg understrege, at kategorien samtidig besidder en udviklende og fremadfokuserende bestanddel. 9 Feedback er også den løbende justering og ændring af en aktivitet, og kan derfor foregå på få sekunder, hvorefter man modelmæssigt hopper tilbage til aktivitetens nu. Endelig bør en enhver form for evaluering af en given aktivitet, eller af flere aktiviteter i samspil, altid indeholde et fremadrettet perspektiv. Modellen en opsummering Aktivitetshjulet består af Krop, Rum, Tid og Relationer i kernen samt Fokus, Rekvisitter, Retningslinjer og Feedback i rammen. Dertil eksisterer Energi i aktivitetens nu som en niende syntesekategori. Kategorierne påvirker hinanden gensidigt. Som udgangspunkt anvendes modellen på eller til den enkelte akti- NR. 4. december

5 Aktivitetshjulet RETNINGSLINIER Liquat ero Liquat ero KROP TID FOKUS ENERGI FEED- BACK RUM RELATIONER REKVISITTER Krop - kropsbevidsthed, -tilstand, -udtryk - kraft, balance, fremdrift, koordination - muskler, sved, puls, åndedræt - sanser - kropssprog Rum - størrelse, form, dimensioner - retninger, planer - konsistens, underlag - historik, (ikke) skabt til aktivitet Tid - tempo, rytme - hurtigt, langsomt, slow, acceleration - kontinuerligt, intervaller - faktisk tid: ur, klokke - oplevet tid Relationer - grupperinger, hold, deling - hierarki, roller - samarbejde, synergi, afhængighedsforhold - relationelle kompetencer Fokus - formål, læringsmål, motiv - hvilken mening ønskes - dimensioner (eksperimenterende, konkurrerende, fordybende, iscenesættende) - før aktivitetens nu Rekvisitter - type, form, størrelse - antal, funktion - ens, forskellige, komplementære - grundlæggende, tilføjende Retningslinjer - regler: kan, skal, må, ikke - objektiveringer, standardiseringer - sikkerhed, hensyn - mundtlige, skriftliggjorte Feedback - evaluering, refleksion - bevidsthed, italesættelse - efter aktivitetens nu (inkl. feedforward:) - justering, ændring, udvikling - fremadrettet fokus Energi - syntesekategori - aktivitetens nu, øjebliksbillede - stemning, atmosfære, spænding, dynamik - følelser, værdier, kulturer 26 TEMA: ELEVINDDRAGELSE - ELEVMEDBESTEMMELSE

6 vitet, men den kan ligeledes benyttes til lektioner, moduler og forløb, hvor de enkelte aktiviteter så kan sammenstilles med hinanden i et større perspektiv. I praksis er man ofte i en situation, hvor en eller flere kategori(er), eller dele af den/disse, er bestemt på forhånd. Andre gange er der frit valg på alle hylder, hvor aktiviteten så kan formes efter egne idéer og ønsker. I Kroplevelse bruger vi udtrykkene skrue på hjulet eller dreje på hjulet, når vi justerer eller udvikler aktiviteter til en given målgruppe og kontekst. Udtrykkene er anvendelige i praksis, da de metaforisk har en naturlig kobling til modellens navn: Aktivitetshjulet. Overordnet fungerer den bevidste og målrettede aktivitetsudvikling på to niveauer: 1) Til dit eget brug som igangsætter og bevægelsesformidler, og 2) når en given målgruppe skal aktivitetsudvikle i din undervisningsramme med din vejledning. I begge tilfælde har jeg erfaret, at Aktivitetshjulet som model, herunder tidligere udgaver af denne samt modellerne jeg har henvist til, er direkte anvendelig i praksis. Tilligemed foregår der en mere ubevidst og tilfældig aktivitetsudvikling mange steder, hvilket ofte er kendetegnet ved en mindre fokusering på og brug af kategorierne Fokus og Feedback. 10 Eksempel fra praksis Som nævnt i indledningen er det ikke denne artikels formål at give didaktiske anvisninger til anvendelse af Aktivitetshjulet i praksis. Jeg vil alligevel give et konkret eksempel for at pege på modellens muligheder for at koble teori og praksis. Eksemplet stammer fra et Kroplevelse-job i Brylle Skolefritidsordning (SFO), ultimo maj Det overordnede formål på dagen var todelt. Dels skulle de godt 50 børn være fysisk aktive i uderummet omkring SFO en, have en sjov og mindeværdig dag og deltage i forskellige typer af aktiviteter. Desuden skulle pædagogerne inspireres til at igangsætte fysisk aktivitet udendørs og integrere dette område endnu mere i SFO ens fremtidige dagligdag. Gennem planlægningsfasen til jobbet havde vi en løbende dialog med en kontaktperson fra SFO en. Ved at benytte Aktivitetshjulet internt i denne proces blev vi bevidste om, at alle børn skulle kunne deltage i bevægelserne, uden at de normalt mest-aktive børn skulle blive for dominerende (forholdet mellem Krop og Relationer). Desuden var det et krav, at vi benyttede forskellige dele af uderummet: skov, grønt område, legeområde med sandkasse, gynger, osv. (Rum). Endvidere skulle det overordnede Fokus i alle aktiviteter appellere til sjovt og svedigt samvær på tværs af køn og årgange (Relationer). 11 Vi valgte at lave aktiviteter i to gennemgående Rum, hvor børn og pædagoger var opdelt i to større grupper (Relationer). Hvert sted havde vi fokus på to aktivitetsdimensioner (Fokus), således vi afviklede fire større aktiviteter. Ved at skrue på hjulet bevægede vi os fra det fordybende til det iscenesættende i det ene Rum samt fra det eksperimenterende til det konkurrerende i det andet Rum. Aktiviteternes tempo og rytme (Tid) samt Retningslinjer lod vi styre direkte af Fokus, mens alle fire aktiviteter varede lige længe (faktisk Tid). I tre af aktiviteterne benyttede vi bevidst meget få Rekvisitter, mens en del Rekvisitter var valgfrie at benytte i den eksperimenterende del. Under alle aktiviteter samt ved de fælles startog slutaktiviteter var bevægelserne integreret i en god historie en narrativ tilgang for at skabe den helt specielle atmosfære (Energi), som det overordnede Fokus lagde op til. Efter børnene var afhentet, afholdte vi et mini-kursus med de fem pædagoger. Her startede vi med et kort oplæg med direkte udgangspunkt i eftermiddagens praksis og Aktivitetshjulets kategorier, hvorefter pædagogerne selv arbejdede med forskellige opgaver i tilknytning til dagens andet overordnede formål. I denne proces indgik vi i en interessant faglig sparring omkring koblingen mellem vores oplæg, herunder Aktivitetshjulet, og SFO ens fremtidige dagligdag. Denne seance kan direkte placeres under Feedback i modellen. Afrunding Det har været min intention med artiklen at levere et bidrag til emneområdet aktivitetsudvikling i form af en almen didaktisk model, Aktivitetshjulet, som kan anvendes på tværs af alle praktiske (fag)områder: i vand, i hallen, i skoven, i byen, i salen, på græsset, osv. Det er mit håb, at artiklen har sat gang i nogle tanker hos dig som fagperson, således at du reflekterer over, hvorvidt Aktivitetshjulet og dennes kategorier kan inddrages i din daglige praksis til at beskrive, analysere og udvikle aktiviteter. Min model er ikke en erstatning for, men et supplement til, emneområdets eksisterende modeller og litteratur. Den enkelte praksis og kontekst spiller naturligvis en afgørende rolle for, hvilken teori der anvendes. Og vi praktikere behøver ikke være enige. Jeg håber personligt, at kunne skrue på Aktivitetshjulet under modulet Bevægelsesmiljøer og aktivitetsudvikling til foråret på Idræt og Sundhed på SDU, bacheloruddannelsens 2. semester. Her vil den i givet fald sættes i spil med de mere udbredte modeller, som jeg tidligere har refereret til. Er du interesseret i aktivitetsudvikling som emneområde, er jeg bekendt med, at praksisunderviserne fra samme institution publicerer en artikelserie i bogform inden for det næste års tid. 12 Desuden vil jeg selv bidrage med en artikel til dette tidsskrift i 2010, hvor anvendelsesperspektivet for Aktivitetshjulet og eksempler fra praksis kommer i focus. Aktivitetsudvikling er en aktivitet i udvikling. Der er talrige af muligheder for at skabe inddragelse og medbestemmelse i din undervisning. Gå derfor straks i gang med at dreje på hjulet: Hæv dit tyngdepunkt i kroppen, gør banen mindre, bevæg dig på tværs af musikkens rytme, skift retur til det blå hold, lad frøen synke til bunds og husk at følge stierne tilbage. Noter 1 Forskellige typer af fagpersoner: I resten af artikel anvender jeg blot termen undervisere. 2 Emneområde: Jeg betragter aktivitetsudvikling som et emneområde, der går på tværs af forskellige praktiskpædagogiske fagområder. 3 Spilhjulet, fra: Halling, Anders m.fl (2005): Bolden i spil teambold i teori og praksis, Syddansk Universitetsforlag, Odense. 4 Aktivitetscirklen, fra: Christiansen, Thomas m.fl. (2005): Moderne Svømning, Dansk Svømmeunion, Farum. I nyere udgave Christiansen, Thomas & Thomsen, René (2007): Aktivitetsudvikling idrætsundervisningens anden ungdom i FOCUS, Nr. 4, november Labans bevægelsessprog, udgangspunkt i: Ravn, Susanne (2001): Med kroppen som materiale om dans i praksis, Syddansk Universitetsforlag, Odense. 6 Konfigurationsanalyse, bl.a. fra: Eichberg, Henning (2001): Thinking contradictions. Towards a methodology of configurational analysis. A working paper for IIAC, seminar in Copenhagen, June Published in: Knut Dietrich (ed.): How Societies Create Movement Culture and Sport. University of Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences 2001, pp Relationer: Såfremt en person udøver en individuel aktivitet, udgår denne kategori. 8 Forskellige dimensioner: Reference til Halling m.fl. (2005) samt Eichberg, Henning & Bøje, Claus (1997): Idrætspsykologien mellem krop og kultur, Idrætsforsk., A/S Grafisk Centrum, Herning. 9 Kategorien Feedback: Den udviklende og fremadfokuserende del af kategorien kan med rette betegnes som feedforward, hvorfor det samlede indhold kunne beskrives som afsløjfning (ud fra Hermansen, Mads (2003): Omlæring, Klim, Århus). Som modelsprog anvender jeg Feedback, da denne term i mine øjne er mere praksisnær og tilgængelig. 10 Ubevidst og tilfældig aktivitetsudvikling: Den type der ofte foregår spontant, f.eks. når børn leger. I Kroplevelse har vi flere gange ladet børn aktivitetsudvikle spontant, imens voksne, lærere eller pædagoger, observerede med udgangspunkt i Aktivitetshjulet. 11 Sjovt og svedigt samvær: Den type af aktiviteter, vi i Kroplevelse kalder De 3 essser. 12 Artikelserie: Kontakt Torben Hansen for yderligere oplysninger NR. 4. december

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes medio maj 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi?

PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi? PRØVE I IDRÆT Hvordan bedømmer vi? De to puljer Pulje A Redskabsaktiviteter Dans og udtryk Kropsbasis Pulje B Løb, spring, kast Boldbasis og boldspil Fysisk træning (Natur/udeliv) Form Udtrækning den 24.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Læring, læringsrum og relation Årskonference. Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk

Læring, læringsrum og relation Årskonference. Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk Læring, læringsrum og relation Årskonference Mads Hermansen professor, dr. Pæd. NHV Mh@madshermansen.dk Formålet At gennemgå relevante begreber i læreprocestænkning, didaktik og relation med henblik på

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen

Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan? v/charlotte Oreby Eriksen Teori i idræt hvordan?.! Er målet for dig, at faget skal have en rød tråd og give såvel elever som lærere en oplevelse af progression og udvikling? Så får

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege

Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse. VIA University College. Konference om vilde lege Udfold dit talent VIA Efter- og videreuddannelse VIA University College Konference om vilde lege Idræt og bevægelses konference Konferencen: Idræt og bevægelseskonference om vilde og farlige lege Der bliver

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Svendborgkurserne Kroppen i læring

Svendborgkurserne Kroppen i læring Svendborgkurserne Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Spændende naturvidenskab for piger

Spændende naturvidenskab for piger Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Spændende naturvidenskab for piger Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Erhverv: Eltronic styringssystemer BB-Electronics

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere