Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen"

Transkript

1 Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr Arrestantsag Paadømt d. 5 November 1877 Beskr_g tilsendt Thisted Amt den 10 Novbr tilligemed Documenterne No 4-7 Documenter i Sagen No 361/77 Actor Møller ctr. Arrestanten Kort Pedersen 1. Stævning 2. Ordre 3. Actors Indlæg 4. Underrets act , 3de Bilag Defensors Indlæg Optagen til Kjendelse eller Dom d. 15. Octbr Paadømt d 5 November 1877 Aar 1877 Mandagen den 8 October blev d_ Justits var mødt hvor da blev foretaget Sagen No 361/1877 Side 1

2 Actor Møller ctr. Arrestanten Kort Pedersen For Actor fremlagde Hostrup ved Bay Stævning, Ordre, Indlæg og Sagens Documenter i 4 Stk. Defensor bad om Anstand til næste Ret. B (?) 1877 den 15 Octbr. Defensor fremlagde Indlæg. For Actor indlod Hostrup ved Bay. Optaget til Kjendelse eller Dom 1877 d 5 Novbr. I Justitssecretairens Frav. mødte V.Lund Justitiarius og øvrige Tilforordnede I den Kongelige Landsoverret i Viborg Gjøre vitterligt, at efter Begjæring af Landsoverretsprocurator Cancelliraad Møller som Actor indstævnes herved Herr Landsoverretsprocurator Isaacsen til uden Lavdag at møde her i Landsoverretten paa Domhuset i Viborg Mandagen d. 8de October 1877, Formiddag Kl 9, for at defendere Arrestanten Kort Pedersen, der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens 190, eller dog 186, 280, 230, jfr 45 og 225. Til Bekræftelse under Rettens Seigl og Justitssecretairens Underskrift, Viborg, d. 6 October 1877, Morville Fremlagt i Landsoverretten d 8 October Morville Til Overrettens behagelige Foranstaltning undlader Amtet ikke tjenstligt at fremsende forlangte Domsakt i Justitssagen mod Arrestanten Kort Pedersen af Eierslev, hvilken Domsakt er forsynet med Paategning om Indstævning til Overretten. Thisted Amtshus den 26 Septbr P. A. V Hansen Fm. Til Den Kongelige Landsoverret i Viborg Side 2

3 Til som Actor for Overretten at udføre denne Sag beskikkes herved Hr. Landsoverretsprocurator Cancelliraad Møller, og som Defensor Hr. Landsoverretsprocurator Lavresen Sagens Documenter i 4 Stk medfølge, Viborg den 28 Septbr Tang Fremlagt i Landsoverretten d. 8 Octbr Morville Til Den Kongelige Landsoverret i Viborg! Under nærværende for Landsoverretten ifølge Domfældtes Begjæring indankede Sag tiltales Arrestanten Kort Pedersen for Overtrædelse af Straffelovens 190 eller dog 186, 280, 230 jfr.45, og 225. Ifølge Arrestantens egen Tilstaaelse i Forbindelse med det i øvrigt under Sagen Oplyste om Sagens Omstændigheder følgende: Arrestanten, som boede hos sine Forældre i Eierslev, Niels Pedersen Rebslager og Hustru siden sin Løsladelse af Forbedringshuset den 9 October f.a. og var uden Erhverv, havde alt længe besluttet at gjøre Indbrud hos Enken Karen Nielsen i Jordsby, som aldrig har fornærmet ham, for at stjæle og bestemte sig den 15de Januar d. A. om Formiddagen til at iværksætte denne Beslutning den paafølgende Nat. Han forlod derfor den nævnte Dag sine Forældres Huus i Eierslev, efterat have nydt Brændeviin for at faae mere Mod til Gjerningen, og kom til Jordsby omtrent Kl. 5 Eftmiddag. Her besøgte han Forskjellge og nød endeel Spiritus. Kl. omtrent 11 gik han til Karen Nielsens Huus for at forøve Tyveriet, idet han da tillige fattede den bestemte Beslutning, at han, saafremt hun, hvad han ansaae for sandsynligt, skulde vaagne og gjøre Anskrig, vilde myrde hende. Da han vidste, at Indgangsdøren pleiede at være lukket med en Skaadde, gik han hen til en i Husets Lade, som var i samme Længe som Beboelsesleiligheden, anbragt Lem, som sad i Væggen i ringe Afstand fra Jorden og ikke var bestemt til Indgang, slap gjennem Lemmen ind i Laden, gjennem Stalden, Bryggerset og Kjøkkenet ind i Dagligstuen, hvor Enken laae i sin Seng og sov. Han gik i sine sømbeslaaede Træskoe og uden at iagttage Forsigtighed, hvorfor Enken ogsaa vaagnede og gjorde Anskrig, og han tilføiede hende da med sin ene Træsko nogle meget stærke Slag i Hovedet, saa hun segnede og jamrede sig, hvorefter han trak hende ud på Gulvet med Dynen, hvorpaa hun laa, og hendes Hovedpude. Da han nu begyndte at fortryde sin Gjerning, søgte han at reise hende op; men da hun forekom ham at være meget svag, og nok vilde døe, opgav han dette Forsøg, hvorunder hun kradsede ham i Ansigtet; og besluttede endelig at dræbe Enken, og nedtog en ved Loftsbjælken siddende spids Foldekniv - hvilken Kniv dog ikke med Sikkerhed er godtgjort at være den under Forhørene tilstedeværende -, hvormed han med stor Kraft bibragte hende flere Stik i Side 3

4 Hovedet, og muligen ogsaa paa Brystet. Hun værgede sig med Hænderne, som derfor ogsaa bleve saarede, indtil hun bevidstløs segnede om. Derefter trak han Skufferne af en i Stuen værende Dragkiste ud, men da han Intet deri fandt, der var værd at stjæle, navnlig ikke Penge, opgav han det tilsigtede Tyveri. Han besluttede nu for at skjule Forbrydelsen og give det Udseende af, at Enken var indebrændt, at stikke Ild paa Huset. Da han fandt en Æske Tændstikker paa et Bord i Stuen, afrev han et Par af disse og antændte Sengehalmen under Hovedgjærdet, hvorpaa han først opslængte den blodige Hovedpude for at opbrænde den. Denne Ildspaasættelse foretog han i den Hensigt, at Enken, som han saae endnu levede, skulde omkomme ved at indebrænde, hvis hun ikke døde af de hende tilføiede Saar. Derpaa løb han samme Vei, han var kommen, tilbage til Laden, antændte den derværende Fourage med medbragte Tændstikker for at være end mere sikker paa Husets Brand, og undveg gjennem Lemmen. Han begav sig derefter til sit Hjem, hvor han ankom mellem Kl. 12 og 1. Hans Forældre vare i Seng, men vaagnede ved hans Komme og talte med ham, og bemærkede de intet Usædvanligt ved hans Adfærd, og navnlig ikke, at han var beskjænket. Han gik derpaa tilsengs. Heller ikke næste Dag mærkedes noget Usædvanligt hos Arrestanten. Ilden blev imidlertid bemærket, forinden Huset var nedbrændt, og det lykkedes de Tilstedekomne at bringe Enken ud af Huset og at redde en stor Deel af Bohavet, hvorimod Huset nedbrændte. Enken blev bragt til en nærliggende Gaard, hvor hun døde henad Morgenen. Ved den af Lægerne foretagne Obduktionsforretning og af givne visum repertum er Arrestantens Forklaring end yderligere bestyrket. Ifølge samme er Karen Nielsens Død indtraadt deels ved Blodtab af de mange baade større og mindre Saar, deels ved en ved de stærke Slag frembragt Hjernerystelse samt tildels ved Skræk og Anstrængelse til Forsvar, ligesom samme udtaler, at Muligheden af Selvmord eller uforsætligt Drab er udelukket ved de tilføiede Saar og Contusioners Mængde og Styrke. Den 17de Januar d. A blev Kort Pedersen anholdt, nægtede vel først at have nogen Deel i de nævnte Forbrydelser, men efterat være fremstillet for Liget af den Myrdede, tilstod han at have deeltaget i Mordet, idet han falskt angav en i Jordsby boende Husmand, Mads Knakkergaard, for at have været den egentlige Hovedmand ved Forbrydelsens Udførelse, saaledes at M. Knakkergaard efter Aftale med Arrestanten skulde have udført Indbrudet og Mordet, Ildebranden og Forsøget paa Tyveriet, omtrent paa den samme Maade, hvorpaa Arrestanten, som anført, har tilstaaet at have udført samme, og at han selv kun paa en mindre virksom Maade havde deltaget i samme. Hans Hensigt med den falske Angivelse, som havde tilfølge, at M Knakkergaard sad under Anholdelse i 1 Døgn og muligen kunde have medført Livsstraf for en anden ved at vælte den største Deel af Ansvaret og Straffen for Forbrydelsen fra sig og over paa en anden som Hovedmand. Da Mads Knakkergaard imidlertid nægtede al Deel i Gjerningen, og der Intet fremkom imod ham, afgav Kort Pedersen, efter alvorlige Formaninger til Sandhed, Tilstaaelse om alene at have udført Gjerningen, som ovenfor fremstillet. Det er under Sagen tilstrækkeligt oplyst og af Arrestanten indrømmet, at han vel har nydt en Deel Spiritus den omhandlede Dag og Aften før Forbrydelsens Udøvelse, men kun i ringe Mængde og navnlig Side 4

5 ikke i nogen fuld Tilregnelighed udelukkende Grad, i hvilken Henseende henvises til foruden de udtrykkelig afgivne Forklaringer af Deponenter under Sagen, til hans Fremgangsmaade i det Hele ved og efter Forbrydelsens Udøvelse og hans Erindring af Enkelthederne ved Gjerningen; hvorved dog bemærkes, at Arrestanten i Forhørene d 28de Februar og 17de Marts har modificeret sin Forklaring derhen, at han var beruset, skjøndt ikke i en Tilregnelighed ophævende Grad, da han om Aftenen Kl c. 11 fattede den Beslutning at dræbe Enken.- Det er endvidere under Sagens Behandling ved Underretten blevet paastaaet, at Arrestanten paa Grund af overdreven Nydelse af Spiritus deels var aandelig svækket, dels undertiden tildeels sindsforvirret. Hvad det første Punkt angaar, da er det ganske modbevist ved Dommerens og Retsvidnernes Erklæringer i Retsmødet den 28de Februar og Arrestantens egen Erkjendelse samme Dag samt Erklæringen af Lægen ved Sindssygeanstalten ved Aarhuus. Hvad det andet Punkt angaar, da har vel Lægen ved Vridsløselille Forbedringshuus erklæret, at Arrestanten en kort Tid i September Maaned f. A. led af Søvnløshed og var helt urineret om Natten, men hans Tanker i øvrigt klare og Stemningen ikke deprimeret. Halluciationen bestod efter Arrestantens egen Forklaring deri, at han indbildte sig, at hans Stue var opfyldt af Mennesker, som vilde gjøre ham Fortræd, og denne hans Tilstand var formodentlig fremkaldt af hans overdrevne Nydelse af Spiritus et halvt Aar i forveien, efter Lægens Formening. Lægen ved Sindssygeanstalten ved Aarhuus, hvor Arrestanten i den Anledning har været indlagt til Observation, erklærer imidlertid, at Arrestantens ovennævnte Sindstilstand ikke er fremkaldt ved overdreven Nydelse af Spiritus, men snarere ved Afspærringen i Cellen, da den først fremkom efter 4 Maaneders Afspærring i Cellen, og ophørte, da han arbeidede udenfor Cellen, og, erklærer Lægen, at Arrestanten saavel ved Beslutningen om og under Udøvelsen af Forbrydelsen som under Opholdet i Sindssygeanstalten var, og nu for Tiden er fuld tilregnelig. Førstnævnte Erklæringer ere tiltraadte af det Kongelige Sundhedskollegium. Ligeledes har vedkommende Læge, der tilsaae Arrestanten under hans Ophold i Arresten, erklæret, at Arrestanten ikke i den Tid har lidt af nogen Sindssvaghed eller Sindsforstyrrelse eller delirium tremens, og at den Søvnløshed og de Syner om Natten, hvorover han klager, ere hidrørende fra ængstende Tanker og Samvittighedsnag. Heller ikke under Forhørene har han vist Tegn til Aandssvaghed, men tværtimod vist sig mere opvakt end hans Jævnlige pleie at være. Det maa saaledes ansees for aldeles sikkert, at Arrestanten var fuldt tilregnelig, baade da han besluttede at udføre de her under Sagen omhandlede Gjerninger, og da han udførte dem, - hvad der ogsaa fremgaar af hele hans Fremgangsmaade under og efter deres Udførelse, saaledes hans Gang gjennem de forskellige Deele af Huset, da Indgangsdøren var skaaddet, hans Beslutning at indebrænde Enken for at skjule Forbrydelsen, hans Angivelse af Mads Knakkergaard som den egentlige Hovedmand o.s.v. Da ovenomtalte syner maa være fremkaldte ved den lange indespærring og viste sig i frygt, medens Arrestanten under Forbrydelsens udøvelse viste en modsat Sindstilstand. Side 5

6 At det af Arrestanten forøvede Drab er begaaet med Overlæg, fremgaar klart af Arrestantens Tilstand, her navnlig om Hensigten dermed at skjule Tyveriet, og viser sig end yderligere deri, at han, efter et Øjeblik at have fortrudt og standset det begyndte Drab, paany fattede og udførte Beslutningen at dræbe Enken. Det er vel fremhævet af Defensor for Underretten, at det er besynderligt, at Arrestanten ikke havde forsynet sig ved noget Vaaben; men dels er det ikke afgjort, at Arrestanten ikke havde Kniv hos sig, da den fundne ikke er bevist at være den, hvormed Drabet er forøvet, dels var det paa den Tid Klokken over 11 og det Sted, Arrestanten befandt sig, ikke godt muligt for ham at skaffe sig noget Redskab. Desuden er det ikke vanskeligt for et kraftigt Menneske at dræbe en c. 70aarig Kone uden noget farligt dræbende Vaaben. Den Dræbtes Arvinger have frafaldet Krav paa Erstatning for det brændte Løsøre, hvorimod Arrestanten efter Paastand vil være at dømme til at udrede i Erstatning for det brændte Huus 294 Kr. til Brandforsikkringen for Landbygningerne, - og vil han, der er født den 18de December 1856 og ved Viborg Landsoverretsdom af 27 Marts 1876 for Indbrudstyveri er dømt, til og har udstaaet en Straf af 8 Maaneders Forbedringshuusarbeide, nu være ifølge Straffelovens 190 at straffe paa Livet, hvorved i Henhold til 62 bortfalder Spørgsmaal om de yderligere Straffe, som Arrestanten har forskyldt ifølge Straffelovens 225, 230, 2 jfr. 229,4 og 45, 46, samt 280 efter hvilke Straffebestemmelser han ifølge foranstaaende ligeledes er skyldig. Jeg paastaar derfor, at Underretsdommen stadfæstes, og at der tilkjendes mig Salair, og indlader hermed Sagen til paakjendelse. Viborg den 8de October 1877 For Cancelliraad Møller Hastrup ved Bay Til Den Kongelige Landsoverret Som Defensor for Arrestanten Kort Pedersen af Eierslev, der under nærværende Sag tiltales for Mord m.fl. Forbrydelser kan jeg i det Hele henvise til Defensors Indlæg for Underretten, som i alt Væsentligt indeholder en fyldestgjørelse Udvikling af de Momenter som kunde tale til Undskyldning eller Forklaring af de af Arrestanten begaaede Forbrydelser. Jeg kan derfor indskrænke mig til at bemærke, at om end Bestemmelsen i Straflo 38 ifølge de af Lægen paa Sindssygeanstalten i Aarhus og det kongelige Sundhedscollegium afgivne Betænkninger ikke kunne finde Anvendelse, bør dog formentlig Bestemmelsen i Strfls 39 blive at anvende i ovennævnte Tilfælde, da det ikke vil kunne betvivles, at Arrestanten dengang han begik de Forbrydelser, hvorfor han er sat under Tiltale, og dengang han efter sin egen Forklaring besluttede at dræbe Enken, var under paavirkning af den af ham i rigeligt Maal nydte Side 6

7 Spiritus, og at han derfor maa antages, om han end har været sig selv og sine Handlinger fuldt bevidst, dog maa have savnet den Villiens Frihed og den Evne til at objectivere sig sine Handlinger, som findes hos Personer, hvis Aandsevner befinde sig i Normaltilstand. Hele Fremgangsmaaden ved Udførelsen af Forbrydelserne og den Mangel paa Omsigt og Forsømmelsen hensigtsmæssige Foranstaltninger for at skjule Sporene af dem, som han udviste ved den omhandlede Leilighed synes med Bestemthed at tyde paa, at Arrestanten, der i øvrigt fremstilles som en Person med gode Aandsevner, ikke har været i en saadan upaavirket sjælelig Tilstand som kunde begrunde Anvendelsen af den for almindelige sjælssunde Personer foreskrevne Straf. Som formildende Omstændigheder skal jeg i øvrigt fremhæve Arrestantens Ungdom og forsømte Opdragelse, hans Hengivenhed for stærke Drikke, som han paa Grund af sin Fattigdom havde Vanskelighed ved at tilfredsstille og endelig den af ham afgivne uforbeholdne Tilstaaelse og udviste Anger over Gjerningen. Da Arrestantens Beslutning om at dræbe Enken ikke var ubetinget, maa jeg antage, at han ikke vil kunne anses efter Strfls 190, men jeg indstiller ham i øvrigt i Henhold til Foranstaaende til Rettens mildeste Dom. Med disse Bemærkninger samt med paastand om at der tilkjendes mig Salair for Defensoratet indlader jeg Sagen til Paakjendelse. Viborg den 15 October 1877 Isaacsen ved Rye Fremlagt i O Retten den 15 October 1877 Morville Til forsiden Side 7

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND

SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND SYNDEN FØR & EFTER KRISTENDOMMENS TID I GRØNLAND Bachelorprojekt januar 2007 Stud.theol. Ulrik Albrechtsen Institut for teologi Ilisimatusarfik Vejleder: Aage Rydstrøm-Poulsen Indholdsfortegnelse Indledningen...2

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller "DEN FORVANDLEDE BONDE"

Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT. eller DEN FORVANDLEDE BONDE Henrik Lyding KOMISK NAR OG TRAGISK HELT eller "DEN FORVANDLEDE BONDE" en analyse og receptionshistorisk gennemgang af Ludvig Holbergs "JEPPE PAA BIERGET" Indleveret 1985 Digital udgave 2006 Henrik Lyding,

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere