Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen"

Transkript

1 Viborg Landsoverret Dokumenter i sagen No 361/ 1877 mod Cordt Pedersen Oversigtsbilleder Actor Møller ctr. Arrestanten Kort PedersenOptagen til Kjendelse eller Dom 15 Octbr Arrestantsag Paadømt d. 5 November 1877 Beskr_g tilsendt Thisted Amt den 10 Novbr tilligemed Documenterne No 4-7 Documenter i Sagen No 361/77 Actor Møller ctr. Arrestanten Kort Pedersen 1. Stævning 2. Ordre 3. Actors Indlæg 4. Underrets act , 3de Bilag Defensors Indlæg Optagen til Kjendelse eller Dom d. 15. Octbr Paadømt d 5 November 1877 Aar 1877 Mandagen den 8 October blev d_ Justits var mødt hvor da blev foretaget Sagen No 361/1877 Side 1

2 Actor Møller ctr. Arrestanten Kort Pedersen For Actor fremlagde Hostrup ved Bay Stævning, Ordre, Indlæg og Sagens Documenter i 4 Stk. Defensor bad om Anstand til næste Ret. B (?) 1877 den 15 Octbr. Defensor fremlagde Indlæg. For Actor indlod Hostrup ved Bay. Optaget til Kjendelse eller Dom 1877 d 5 Novbr. I Justitssecretairens Frav. mødte V.Lund Justitiarius og øvrige Tilforordnede I den Kongelige Landsoverret i Viborg Gjøre vitterligt, at efter Begjæring af Landsoverretsprocurator Cancelliraad Møller som Actor indstævnes herved Herr Landsoverretsprocurator Isaacsen til uden Lavdag at møde her i Landsoverretten paa Domhuset i Viborg Mandagen d. 8de October 1877, Formiddag Kl 9, for at defendere Arrestanten Kort Pedersen, der tiltales for Overtrædelse af Straffelovens 190, eller dog 186, 280, 230, jfr 45 og 225. Til Bekræftelse under Rettens Seigl og Justitssecretairens Underskrift, Viborg, d. 6 October 1877, Morville Fremlagt i Landsoverretten d 8 October Morville Til Overrettens behagelige Foranstaltning undlader Amtet ikke tjenstligt at fremsende forlangte Domsakt i Justitssagen mod Arrestanten Kort Pedersen af Eierslev, hvilken Domsakt er forsynet med Paategning om Indstævning til Overretten. Thisted Amtshus den 26 Septbr P. A. V Hansen Fm. Til Den Kongelige Landsoverret i Viborg Side 2

3 Til som Actor for Overretten at udføre denne Sag beskikkes herved Hr. Landsoverretsprocurator Cancelliraad Møller, og som Defensor Hr. Landsoverretsprocurator Lavresen Sagens Documenter i 4 Stk medfølge, Viborg den 28 Septbr Tang Fremlagt i Landsoverretten d. 8 Octbr Morville Til Den Kongelige Landsoverret i Viborg! Under nærværende for Landsoverretten ifølge Domfældtes Begjæring indankede Sag tiltales Arrestanten Kort Pedersen for Overtrædelse af Straffelovens 190 eller dog 186, 280, 230 jfr.45, og 225. Ifølge Arrestantens egen Tilstaaelse i Forbindelse med det i øvrigt under Sagen Oplyste om Sagens Omstændigheder følgende: Arrestanten, som boede hos sine Forældre i Eierslev, Niels Pedersen Rebslager og Hustru siden sin Løsladelse af Forbedringshuset den 9 October f.a. og var uden Erhverv, havde alt længe besluttet at gjøre Indbrud hos Enken Karen Nielsen i Jordsby, som aldrig har fornærmet ham, for at stjæle og bestemte sig den 15de Januar d. A. om Formiddagen til at iværksætte denne Beslutning den paafølgende Nat. Han forlod derfor den nævnte Dag sine Forældres Huus i Eierslev, efterat have nydt Brændeviin for at faae mere Mod til Gjerningen, og kom til Jordsby omtrent Kl. 5 Eftmiddag. Her besøgte han Forskjellge og nød endeel Spiritus. Kl. omtrent 11 gik han til Karen Nielsens Huus for at forøve Tyveriet, idet han da tillige fattede den bestemte Beslutning, at han, saafremt hun, hvad han ansaae for sandsynligt, skulde vaagne og gjøre Anskrig, vilde myrde hende. Da han vidste, at Indgangsdøren pleiede at være lukket med en Skaadde, gik han hen til en i Husets Lade, som var i samme Længe som Beboelsesleiligheden, anbragt Lem, som sad i Væggen i ringe Afstand fra Jorden og ikke var bestemt til Indgang, slap gjennem Lemmen ind i Laden, gjennem Stalden, Bryggerset og Kjøkkenet ind i Dagligstuen, hvor Enken laae i sin Seng og sov. Han gik i sine sømbeslaaede Træskoe og uden at iagttage Forsigtighed, hvorfor Enken ogsaa vaagnede og gjorde Anskrig, og han tilføiede hende da med sin ene Træsko nogle meget stærke Slag i Hovedet, saa hun segnede og jamrede sig, hvorefter han trak hende ud på Gulvet med Dynen, hvorpaa hun laa, og hendes Hovedpude. Da han nu begyndte at fortryde sin Gjerning, søgte han at reise hende op; men da hun forekom ham at være meget svag, og nok vilde døe, opgav han dette Forsøg, hvorunder hun kradsede ham i Ansigtet; og besluttede endelig at dræbe Enken, og nedtog en ved Loftsbjælken siddende spids Foldekniv - hvilken Kniv dog ikke med Sikkerhed er godtgjort at være den under Forhørene tilstedeværende -, hvormed han med stor Kraft bibragte hende flere Stik i Side 3

4 Hovedet, og muligen ogsaa paa Brystet. Hun værgede sig med Hænderne, som derfor ogsaa bleve saarede, indtil hun bevidstløs segnede om. Derefter trak han Skufferne af en i Stuen værende Dragkiste ud, men da han Intet deri fandt, der var værd at stjæle, navnlig ikke Penge, opgav han det tilsigtede Tyveri. Han besluttede nu for at skjule Forbrydelsen og give det Udseende af, at Enken var indebrændt, at stikke Ild paa Huset. Da han fandt en Æske Tændstikker paa et Bord i Stuen, afrev han et Par af disse og antændte Sengehalmen under Hovedgjærdet, hvorpaa han først opslængte den blodige Hovedpude for at opbrænde den. Denne Ildspaasættelse foretog han i den Hensigt, at Enken, som han saae endnu levede, skulde omkomme ved at indebrænde, hvis hun ikke døde af de hende tilføiede Saar. Derpaa løb han samme Vei, han var kommen, tilbage til Laden, antændte den derværende Fourage med medbragte Tændstikker for at være end mere sikker paa Husets Brand, og undveg gjennem Lemmen. Han begav sig derefter til sit Hjem, hvor han ankom mellem Kl. 12 og 1. Hans Forældre vare i Seng, men vaagnede ved hans Komme og talte med ham, og bemærkede de intet Usædvanligt ved hans Adfærd, og navnlig ikke, at han var beskjænket. Han gik derpaa tilsengs. Heller ikke næste Dag mærkedes noget Usædvanligt hos Arrestanten. Ilden blev imidlertid bemærket, forinden Huset var nedbrændt, og det lykkedes de Tilstedekomne at bringe Enken ud af Huset og at redde en stor Deel af Bohavet, hvorimod Huset nedbrændte. Enken blev bragt til en nærliggende Gaard, hvor hun døde henad Morgenen. Ved den af Lægerne foretagne Obduktionsforretning og af givne visum repertum er Arrestantens Forklaring end yderligere bestyrket. Ifølge samme er Karen Nielsens Død indtraadt deels ved Blodtab af de mange baade større og mindre Saar, deels ved en ved de stærke Slag frembragt Hjernerystelse samt tildels ved Skræk og Anstrængelse til Forsvar, ligesom samme udtaler, at Muligheden af Selvmord eller uforsætligt Drab er udelukket ved de tilføiede Saar og Contusioners Mængde og Styrke. Den 17de Januar d. A blev Kort Pedersen anholdt, nægtede vel først at have nogen Deel i de nævnte Forbrydelser, men efterat være fremstillet for Liget af den Myrdede, tilstod han at have deeltaget i Mordet, idet han falskt angav en i Jordsby boende Husmand, Mads Knakkergaard, for at have været den egentlige Hovedmand ved Forbrydelsens Udførelse, saaledes at M. Knakkergaard efter Aftale med Arrestanten skulde have udført Indbrudet og Mordet, Ildebranden og Forsøget paa Tyveriet, omtrent paa den samme Maade, hvorpaa Arrestanten, som anført, har tilstaaet at have udført samme, og at han selv kun paa en mindre virksom Maade havde deltaget i samme. Hans Hensigt med den falske Angivelse, som havde tilfølge, at M Knakkergaard sad under Anholdelse i 1 Døgn og muligen kunde have medført Livsstraf for en anden ved at vælte den største Deel af Ansvaret og Straffen for Forbrydelsen fra sig og over paa en anden som Hovedmand. Da Mads Knakkergaard imidlertid nægtede al Deel i Gjerningen, og der Intet fremkom imod ham, afgav Kort Pedersen, efter alvorlige Formaninger til Sandhed, Tilstaaelse om alene at have udført Gjerningen, som ovenfor fremstillet. Det er under Sagen tilstrækkeligt oplyst og af Arrestanten indrømmet, at han vel har nydt en Deel Spiritus den omhandlede Dag og Aften før Forbrydelsens Udøvelse, men kun i ringe Mængde og navnlig Side 4

5 ikke i nogen fuld Tilregnelighed udelukkende Grad, i hvilken Henseende henvises til foruden de udtrykkelig afgivne Forklaringer af Deponenter under Sagen, til hans Fremgangsmaade i det Hele ved og efter Forbrydelsens Udøvelse og hans Erindring af Enkelthederne ved Gjerningen; hvorved dog bemærkes, at Arrestanten i Forhørene d 28de Februar og 17de Marts har modificeret sin Forklaring derhen, at han var beruset, skjøndt ikke i en Tilregnelighed ophævende Grad, da han om Aftenen Kl c. 11 fattede den Beslutning at dræbe Enken.- Det er endvidere under Sagens Behandling ved Underretten blevet paastaaet, at Arrestanten paa Grund af overdreven Nydelse af Spiritus deels var aandelig svækket, dels undertiden tildeels sindsforvirret. Hvad det første Punkt angaar, da er det ganske modbevist ved Dommerens og Retsvidnernes Erklæringer i Retsmødet den 28de Februar og Arrestantens egen Erkjendelse samme Dag samt Erklæringen af Lægen ved Sindssygeanstalten ved Aarhuus. Hvad det andet Punkt angaar, da har vel Lægen ved Vridsløselille Forbedringshuus erklæret, at Arrestanten en kort Tid i September Maaned f. A. led af Søvnløshed og var helt urineret om Natten, men hans Tanker i øvrigt klare og Stemningen ikke deprimeret. Halluciationen bestod efter Arrestantens egen Forklaring deri, at han indbildte sig, at hans Stue var opfyldt af Mennesker, som vilde gjøre ham Fortræd, og denne hans Tilstand var formodentlig fremkaldt af hans overdrevne Nydelse af Spiritus et halvt Aar i forveien, efter Lægens Formening. Lægen ved Sindssygeanstalten ved Aarhuus, hvor Arrestanten i den Anledning har været indlagt til Observation, erklærer imidlertid, at Arrestantens ovennævnte Sindstilstand ikke er fremkaldt ved overdreven Nydelse af Spiritus, men snarere ved Afspærringen i Cellen, da den først fremkom efter 4 Maaneders Afspærring i Cellen, og ophørte, da han arbeidede udenfor Cellen, og, erklærer Lægen, at Arrestanten saavel ved Beslutningen om og under Udøvelsen af Forbrydelsen som under Opholdet i Sindssygeanstalten var, og nu for Tiden er fuld tilregnelig. Førstnævnte Erklæringer ere tiltraadte af det Kongelige Sundhedskollegium. Ligeledes har vedkommende Læge, der tilsaae Arrestanten under hans Ophold i Arresten, erklæret, at Arrestanten ikke i den Tid har lidt af nogen Sindssvaghed eller Sindsforstyrrelse eller delirium tremens, og at den Søvnløshed og de Syner om Natten, hvorover han klager, ere hidrørende fra ængstende Tanker og Samvittighedsnag. Heller ikke under Forhørene har han vist Tegn til Aandssvaghed, men tværtimod vist sig mere opvakt end hans Jævnlige pleie at være. Det maa saaledes ansees for aldeles sikkert, at Arrestanten var fuldt tilregnelig, baade da han besluttede at udføre de her under Sagen omhandlede Gjerninger, og da han udførte dem, - hvad der ogsaa fremgaar af hele hans Fremgangsmaade under og efter deres Udførelse, saaledes hans Gang gjennem de forskellige Deele af Huset, da Indgangsdøren var skaaddet, hans Beslutning at indebrænde Enken for at skjule Forbrydelsen, hans Angivelse af Mads Knakkergaard som den egentlige Hovedmand o.s.v. Da ovenomtalte syner maa være fremkaldte ved den lange indespærring og viste sig i frygt, medens Arrestanten under Forbrydelsens udøvelse viste en modsat Sindstilstand. Side 5

6 At det af Arrestanten forøvede Drab er begaaet med Overlæg, fremgaar klart af Arrestantens Tilstand, her navnlig om Hensigten dermed at skjule Tyveriet, og viser sig end yderligere deri, at han, efter et Øjeblik at have fortrudt og standset det begyndte Drab, paany fattede og udførte Beslutningen at dræbe Enken. Det er vel fremhævet af Defensor for Underretten, at det er besynderligt, at Arrestanten ikke havde forsynet sig ved noget Vaaben; men dels er det ikke afgjort, at Arrestanten ikke havde Kniv hos sig, da den fundne ikke er bevist at være den, hvormed Drabet er forøvet, dels var det paa den Tid Klokken over 11 og det Sted, Arrestanten befandt sig, ikke godt muligt for ham at skaffe sig noget Redskab. Desuden er det ikke vanskeligt for et kraftigt Menneske at dræbe en c. 70aarig Kone uden noget farligt dræbende Vaaben. Den Dræbtes Arvinger have frafaldet Krav paa Erstatning for det brændte Løsøre, hvorimod Arrestanten efter Paastand vil være at dømme til at udrede i Erstatning for det brændte Huus 294 Kr. til Brandforsikkringen for Landbygningerne, - og vil han, der er født den 18de December 1856 og ved Viborg Landsoverretsdom af 27 Marts 1876 for Indbrudstyveri er dømt, til og har udstaaet en Straf af 8 Maaneders Forbedringshuusarbeide, nu være ifølge Straffelovens 190 at straffe paa Livet, hvorved i Henhold til 62 bortfalder Spørgsmaal om de yderligere Straffe, som Arrestanten har forskyldt ifølge Straffelovens 225, 230, 2 jfr. 229,4 og 45, 46, samt 280 efter hvilke Straffebestemmelser han ifølge foranstaaende ligeledes er skyldig. Jeg paastaar derfor, at Underretsdommen stadfæstes, og at der tilkjendes mig Salair, og indlader hermed Sagen til paakjendelse. Viborg den 8de October 1877 For Cancelliraad Møller Hastrup ved Bay Til Den Kongelige Landsoverret Som Defensor for Arrestanten Kort Pedersen af Eierslev, der under nærværende Sag tiltales for Mord m.fl. Forbrydelser kan jeg i det Hele henvise til Defensors Indlæg for Underretten, som i alt Væsentligt indeholder en fyldestgjørelse Udvikling af de Momenter som kunde tale til Undskyldning eller Forklaring af de af Arrestanten begaaede Forbrydelser. Jeg kan derfor indskrænke mig til at bemærke, at om end Bestemmelsen i Straflo 38 ifølge de af Lægen paa Sindssygeanstalten i Aarhus og det kongelige Sundhedscollegium afgivne Betænkninger ikke kunne finde Anvendelse, bør dog formentlig Bestemmelsen i Strfls 39 blive at anvende i ovennævnte Tilfælde, da det ikke vil kunne betvivles, at Arrestanten dengang han begik de Forbrydelser, hvorfor han er sat under Tiltale, og dengang han efter sin egen Forklaring besluttede at dræbe Enken, var under paavirkning af den af ham i rigeligt Maal nydte Side 6

7 Spiritus, og at han derfor maa antages, om han end har været sig selv og sine Handlinger fuldt bevidst, dog maa have savnet den Villiens Frihed og den Evne til at objectivere sig sine Handlinger, som findes hos Personer, hvis Aandsevner befinde sig i Normaltilstand. Hele Fremgangsmaaden ved Udførelsen af Forbrydelserne og den Mangel paa Omsigt og Forsømmelsen hensigtsmæssige Foranstaltninger for at skjule Sporene af dem, som han udviste ved den omhandlede Leilighed synes med Bestemthed at tyde paa, at Arrestanten, der i øvrigt fremstilles som en Person med gode Aandsevner, ikke har været i en saadan upaavirket sjælelig Tilstand som kunde begrunde Anvendelsen af den for almindelige sjælssunde Personer foreskrevne Straf. Som formildende Omstændigheder skal jeg i øvrigt fremhæve Arrestantens Ungdom og forsømte Opdragelse, hans Hengivenhed for stærke Drikke, som han paa Grund af sin Fattigdom havde Vanskelighed ved at tilfredsstille og endelig den af ham afgivne uforbeholdne Tilstaaelse og udviste Anger over Gjerningen. Da Arrestantens Beslutning om at dræbe Enken ikke var ubetinget, maa jeg antage, at han ikke vil kunne anses efter Strfls 190, men jeg indstiller ham i øvrigt i Henhold til Foranstaaende til Rettens mildeste Dom. Med disse Bemærkninger samt med paastand om at der tilkjendes mig Salair for Defensoratet indlader jeg Sagen til Paakjendelse. Viborg den 15 October 1877 Isaacsen ved Rye Fremlagt i O Retten den 15 October 1877 Morville Til forsiden Side 7

Morsø Domprotokol 15. September 1877 Sagen mod Cordt Pedersen

Morsø Domprotokol 15. September 1877 Sagen mod Cordt Pedersen Morsø Domprotokol 15. September 1877 Sagen mod Cordt Pedersen Oversigtbilleder Aar 1877 Den 15 September blev under Morsø Herredss Contor i Justitssagen No I/1877 Procurator S Schiellerup Actor Arrestant

Læs mere

Fangesag 1746 fra Horsens. Kort Pedersen af Ejerslev. Underretsdommen af 15 September 1877 er saalydende: Oversigtsbilleder

Fangesag 1746 fra Horsens. Kort Pedersen af Ejerslev. Underretsdommen af 15 September 1877 er saalydende: Oversigtsbilleder Fangesag 1746 fra Horsens Kort Pedersen af Ejerslev Oversigtsbilleder Omslag Domsakten No. 1746 1435 (Fange Nr. 12) Til Lægen Præsten Andresen Bogholderen Sh. M. Forvalteren Set A. Malling Overopsynsbetjenten

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Århus Ekstraret Dokumenter 1852

Århus Ekstraret Dokumenter 1852 Århus Ekstraret Dokumenter 1852 Oversigtsbilleder Justitssagen Kammerraad, Prokurator Jensen, Aktor ctr. Arrestanten, Skrædersvend Hans Peter Knudsen 1. Stævning 2. Ordre til Aktor 3. Indlæg fra Aktor

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag.

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag. Horsens byfoged Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg [pag. 272a] Aar 1885 d. 10 Februar blev inden Horsens Extraret i Justitssagen: Aktor Kammerassessor

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Tilstaaelse for Arrestantens Modtagelse udbedes behageligen meddelt paa den vedlagte Høiesteretsdom, der forventes remitteret.

Tilstaaelse for Arrestantens Modtagelse udbedes behageligen meddelt paa den vedlagte Høiesteretsdom, der forventes remitteret. Fangesager i Horsens Oversigtsbilleder Hans Peter Knudsen Til Indspectionen for Viborg Tugt og Forbedringshuus Herved fremsendes Arrestanten Hans Peter Knudsen der ifølge Kongeligt Rescript af 18de f.

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter

Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør Se de originale dokumenter Grenaa byfoged - Politiprotokol 3-Forhør 08-08-1831 Se de originale dokumenter Aar 1831 den 8 August blev paa Nørre Herreds Tingsted nedsat Forhør af Herreds-fogeden, Justitsraad Aagaard, som Dommer og

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Dom i kommissionen. Oversigtsbilleder. Prøveprocurator Mundt som Actor mod. 1) Arrestanten Peder Pedersen Skjødte,

Dom i kommissionen. Oversigtsbilleder. Prøveprocurator Mundt som Actor mod. 1) Arrestanten Peder Pedersen Skjødte, Dom i kommissionen Oversigtsbilleder Prøveprocurator Mundt som Actor mod 1) Arrestanten Peder Pedersen Skjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke, og 3) Arrestanten Hans Christian Hansen.

Læs mere

Aktors indlæg. Fremlagt i Commisionen den 7de April 1868 Skau. Oversigtsbilleder + 27. Som Aktor fremlægger jeg:

Aktors indlæg. Fremlagt i Commisionen den 7de April 1868 Skau. Oversigtsbilleder + 27. Som Aktor fremlægger jeg: Aktors indlæg Fremlagt i Commisionen den 7de April 1868 Skau + 27 Oversigtsbilleder Som Aktor fremlægger jeg: A. Ordre fra Kjøbenhavns Politidirekteur til mig af 24de f. M. B. Extraktgjenpart af Justitsministeriets

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november )

Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november ) Lov nr. 147 af 13. April 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28. november 1969 3) 1.Stk. 1. Paa ethvert her i Riget trykt Skrift skal Bogtrykkeren anføre sit Navn eller Firma samt

Læs mere

Forhør 21. februar 1851

Forhør 21. februar 1851 Forhør 21. februar 1851 Oversigtsbilleder Aar 1851 de 21de Februar blev paa Hjørring Raadstue en Forhørsret sat af Herredsfogden Hr. Spärck i Overvær af Retsvidnesuppleant Børglum og Politiassistent Lund,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig:

-4- Hvorefter igien blev fremkaldet, som tilstædekommet under Afhørelsen af den demitterede Johan Olsen, Grundvog, nemlig: A ar 1811, Mandagen den 20de Maji, ved Sommertingets Fremholdelse for Giisunds Tinglaug, blev af mig, i Overværelse af de 2de eedsorne Vitterligheds vidner, nemlig: John Johannessen, Wasjord, og Ole Diderichsen,

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 fol. 407b Aar 1853 den 16de Octbr blev Middelfart Kjøbstads Forhørs- Ret sat med undertegnede Retsvidner for at erhverve Oplysning angaaende et paa Huusmand

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875

Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Fogedprotokol for forretninger uden gebyr 1842-1880 bind 1864-1875 Afskrift af fogedprotokol vedr. Hans Andersen 1870 Aars 1870 den 8. november indfandt Fogden sig

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte

Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte Domssager Højesteret 1863 Trykt hæfte Oversigtsbilleder Modtaget d. 11. Februar 1863. Afsendt d 28. Februar Justitsraad Edv. Buntzen contra 1) Arrestanten Martinus Adolph Ekmann eller Eckmann eller Martinus

Læs mere

Historien om portvinen m.m.

Historien om portvinen m.m. Historien om portvinen m.m. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder 1862. Februar. 3.C.p.240.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Legemskrenkelser. Punkter som vil bli gjennomgått på forelesning 30. januar 2013 Jo Stigen

Legemskrenkelser. Punkter som vil bli gjennomgått på forelesning 30. januar 2013 Jo Stigen Legemskrenkelser Punkter som vil bli gjennomgått på forelesning 30. januar 2013 Jo Stigen LEGEMSFORNÆRMELSE 228 første ledd: Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. juni 2012 Sag 69/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Uummannaq Kredsret den 21.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard

Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard Mordene på to aftægtskvinder i Harring Jens Verner Præstgaard En rettelse i kirkebogen for Harring sogn bragte afdøde Peter Kvejborg, Årup, på sporet af følgende grumme beretning. Artiklens forfatter har

Læs mere

Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod romanen.

Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod romanen. Kapitel 5 Opgave A Materiale omkring retssagen mod Haabløse Slægter 5 Haabløse Slægter udkom i slutningen af november 1880. Den 11.12.1880 tog Københavns politidirektør initiativ til at rejse tiltale mod

Læs mere