SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær."

Transkript

1 Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd forankring innovation kompetente trænere rummelighed krop og leg BKO familie og samvær kammeratskab samarbejde tilgængelighed bevægelsesglæde netværk Idræt i planlægningen Gentofte Kommune fokuserer på Alsidige idræts- og bevægelsestilbud Mangfoldigt idrætsmiljø med gode faciliteter og vilkår for alle Alle skal have mulighed for at deltage i aktiviteter, der bidrager til et sundt og aktivt liv Bevægelse skal ses som en integreret del af dagligdags aktiviteter GENTOFTE KOMMUNE

2 Breddeidræt idræt og bevægelse til alle...2 Evaluering...2 Økonomi...2 Vidensdeling...2 Øget kvalitet af idrætsundervisningen Inddragelse af specialister i idrætsundervisningen og GFO Energi i skoledagen Kvalificering af svømmeundervisning Brobygning mellem institutioner og foreninger Handicapinklusion i foreninger Udvikling af Borger BKO er Bevægelsesklare områder Udvikling af BKO Helligdommen Kom og vær med aktiviteter Energi på arbejdspladsen FamilieZonen...24 Gentofte Kommune skal være breddeidrætskommune fordi...26

3 Breddeidræt idræt og bevægelse til alle Med denne ansøgning ønsker Gentofte Kommune at blive blandt de kommuner, Kulturministeriet udvælger som breddeidrætskommune. Gentofte Kommune har gennem en årrække arbejdet for at skabe tilbud om idræt og bevægelse for alle. Kommunen er kendetegnet ved at have et mangfoldigt idrætsliv med gode faciliteter og vilkår for mange. Mange borgere er aktive i deres fritid, men kommunen ønsker at endnu flere får bevægelse ind som en naturlig del af dagligdagen. Det kræver, at der tænkes nyt og at der samarbejdes bredt. Det håber kommunen med denne ansøgning at give nogle eksempler på. Gentofte Kommunen blev i 2008 udnævnt til eliteidrætskommune og der er i det regi igangsat en række projekter, der støtter eliteidrætten i kommunen. Kommunen har sideløbende med styrkelsen af eliteidrætten udviklet tilbud til breddeidrætten tilbud, der understøtter sundhed, livsglæde og venskaber. For den målrettede og omfattende indsats både i forhold til elite, bredde og særlige målgrupper har kommunen to år i træk været blandt de tre kommuner, der blev nomineret til Årets Idrætskommune. I denne ansøgning præsenterer kommunen 10 projektforslag, der skal udbrede mulighederne for, at flere borgere får muligheder for at leve et sundt og aktivt liv. Udnævnelse til breddeidrætskommune vil muliggøre, at en række nye og anderledes indsatser kan søsættes. Indsatser, der skal udvikles gennem partnerskaber med foreninger, interesseorganisationer og brugere. Kommunen håber som breddeidrætskommune at kunne bidrage til at udvikle breddeidrætten lokalt og nationalt. Evaluering Generelt om evaluering ønsker Gentofte Kommune at bemærke, at der er beskrevet en evalueringsplan for hvert enkelt af de efterfølgende 10 projekter. Evalueringsplanerne er beskrevet på baggrund af formålet for det enkelte projekt og en vurdering af formålet for anvendelsen af resultaterne af hver af evalueringerne. Der anvendes evaluatorer, der eksterne i forhold til projektet. Økonomi Gentofte Kommunes breddeidrætsprojekter er samlet budgetteret til kr ,00 for Gentofte Kommunes egenfinansiering beløber sig til kr ,00 Breddeidrætspuljen ansøges om kr ,00 Vidensdeling For at give breddeidrætsprojekterne størst mulig effekt fremover, er det nødvendigt at have fokus på en effektiv vidensdelingen. Resultater, succeser og udfordringer skal kommunikeres ud til kommuner, ministerier og andre interesserede parter til inspiration og indsigt. For at gøre Gentofte Kommunes erfaringer tilgængelige for alle, vil vi oprette en hjemmeside som informerer om projekterne, deres forløb, udvikling og resultater. Hensigten er at være en 2

4 vidensressource for andre kommuner, der overvejer nye tiltag og som ønsker at drage nytte af andres erfaringer. Hjemmesiden skal indeholde en oversigt over alle tiltag, projektbeskrivelser for de enkelte projekter, kontaktoplysninger på de involverede parter, status, evalueringer både løbende og endelige. Alle landets forvaltninger, der beskæftiger sig med fritid og idræt, vil blive gjort opmærksomme på hjemmesiden og det vil være muligt at tilmelde sig en mailingsliste og få besked når nyt materiale og evalueringer bliver tilgængelige. 3

5 Øget kvalitet af idrætsundervisningen Gentofte Kommune søger ikke Breddeidrætsudvalget om tilskud til projekt øget kvalitet af idrætsundervisningen. Alle udgifter i forbindelse med projektet bliver afholdt af Gentofte Kommune, 1,5 mio. kr. fordelt over 3 år. Vi mener dog at projektet er et initiativ, der er interessant i forhold til forslag 4 og forslag 11 og at projektet kan bidrage positivt i udviklingen af nye initiativer og indsamling af ny viden til idræts- og bevægelsesområdet. Projektet medsendes som en del af Gentofte Kommunes ansøgning om at blive breddeidrætskommune, eftersom de erfaringer som projektet skaber, vil tilføre ny viden om udvikling af idrætsundervisningen og indsatser i forhold til at få de idrætssvage grupper til at bevæge sig mere. Evalueringen af øget kvalitet af idrætsundervisningen vil være et væsentligt bidrag til Breddeidrætsudvalgets samlede undersøgelse af idræts- og motionsinitiativer i Danmark. Projektet er relevant i forhold til at motivere og fastholde nye grupper til at få mere bevægelse og aktivitet i hverdagen. Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 4 c indsatsen i forhold til efteruddannelsestiltag for lærere og pædagoger og forslag 11 - støtte til idrætsrelaterede partnerskaber mellem institutioner, skoler, fritid og foreninger Baggrund Gentofte Kommune har et skærpet fokus på at bevægelse indgår som en integreret del af skolehverdagen. For at skabe og fastholde gode motionsvaner er det centralt at skolernes idrætsundervisning er af høj kvalitet og at bevægelse og fysisk aktivitet tænkes ind i hele skoledagen, også i GFO erne 1 og i fritidsordningernes aktiviteter. Gentofte Kommunes indsats for at tilføre idrætsundervisningen øget kvalitet og nyt indhold er på nuværende tidspunkt i startfasen. Projektet er beskrevet og der er bevilget midler til et treårigt forløb. I det følgende beskrives projekt øget kvalitet af idrætsundervisningen. Derefter præsenteres nye projektforslag som er en del af indsatsen i forhold til udviklingen af idrætsundervisningen. Disse forslag indgår som del-projekter i den samlede indsats på området, og det er derfor nødvendigt at medtænke det overordnede projekt øget kvalitet af idrætsundervisningen for at værdsætte omfanget af Gentofte Kommunes indsats i forhold til at udvikle idrætsundervisningen. Projektbeskrivelse For at højne niveauet i idrætsundervisningen har Gentofte Kommune valgt at iværksætte et projekt øget kvalitet af idrætsundervisningen. Projektet er konkretiseret i dialog med skoler og lærere, på følgende måde. Skolerne udvælger et idrætshold pr. år i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen, som deltager i ordningen. I samarbejde med lærerne udvælges idrætsgrene til hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Indenfor hver idrætsgren, afholdes et forløb over seks til ni uger. Det er tanken, at der kan afholdes tre forløb hen over et skoleår. 1 I Gentofte Kommune kaldes skolefritidsordningen GFO 4

6 Forløbet starter med at idrætslærerne gennemgår et kursus i den pågældende idræt. Kurset forestås af en ekstern konsulent som har kompetencer indenfor netop denne idræt. Konsulenten udarbejder en lektionsplan for forløbet, som lærerne efterfølgende kan bruge i undervisningen. Halvvejs inde i forløbet mødes lærere og konsulent igen for at få yderligere input og sparring omkring forløbet. Forløbet afsluttes med et stævne eller en event, som afholdes i samarbejde med det lokale foreningsliv. Herved skabes kobling mellem idrætsforløbet og foreningsaktiviteter. Foreløbig er der planer om forløb med triatlon, parkour, (en atletisk bevægelsesform i storbyrummet), dans, redskabsgymnastik, friluftsliv, et amerikansk tema med baseball, football og cheerleading. Desuden forventer Gentofte Kommune pr 1/ at tilbyde efteruddannelse af vejledere i idræt & sundhed. Det et led i en igangværende satsning af uddannelse af lærere som professionsvejledere med 2 PD-moduler pr fag. Denne uddannelse sker uafhængigt af nærværende projekt, men vejledernes funktion på skolerne bliver naturligvis udviklet i sammenhæng med breddeidrætssatsningen. Formål At øge lærernes motivation og glæde ved at undervise i idræt og bevægelse At appellere til en bred gruppe og inddrage idrætssvage elever i bevægelse, gennem en anderledes brug af fysisk aktivitet At skabe netværk mellem skolernes idrætslærere med henblik på erfaringsudveksling og inspiration At styrke lærernes faglige kompetencer på idræts- og bevægelsesområdet At gøre lærerne i stand til at levere en bedre og mere målrettet undervisning, der giver eleverne lyst til livslang fysisk udfoldelse At øge den sundhedsmæssige gevinst. Mål og succeskriterier Det er målet at gennemføre et forløb, hvor eksterne idrætsspecialister er med til at kvalificere idrætsundervisningen og idrætsaktiviteter i skolen herunder også i GFO. Involverede parter Skolerne herunder primært idrætslærerne. Projektet er baseret på samarbejde med idrætsorganisationer, idrætsforbund og lokale foreninger. Anslåede omkostninger Gentofte Kommune har afsat kr. til projektet i indeværende år, samt i 2010 og Tidsramme Projektet starter i oktober 2009 og løber frem til 2011 Efter 2011 Efter indsatsen i forhold til at øge kvaliteten i idrætsundervisningen kan det på baggrund af evalueringen diskuteres hvorvidt det er relevant at øge antallet af idrætstimer. Gentofte Kommune vil gerne have at kvalitet går forud for kvantitet. 5

7 I forbindelse med udviklingen af projekt øget kvalitet af idrætsundervisningen blev der arbejdet med ideer til flere beslægtede projekter. Invitationen til at blive breddeidrætskommune har været et incitament for at iværksætte disse projekter allerede nu, og de indgår i ansøgningen om at blive breddeidrætskommune. Evaluering Evalueringsplanen omfatter to dele og projektet bliver evalueret kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative måling skal dokumentere omfanget af indsatsens gennemførelse. Kvalitativt vil vi virkningsevaluere projektet. Før projektets igangsættelse vil vi tilrettelægge den procesbaserede virkningsevaluering, og stille skarpt på udvalgte faser og nedslagspunkter, der har særlig relevans for projektets mål og formål. Ved at anvende virkningsevaluering som metode forventer vi at kunne afdække viden om, hvilke tiltag der virker for hvem, hvordan, hvornår, hvorfor og under hvilke vilkår. Undervejs i projektet vil vi kunne justere og kvalificere den fremadrettede udvikling og dermed sikre yderligere kvalitet. Evalueringen vil blive foretaget af en ekstern evaluator, der samarbejder tæt med de involverede parter. Projektets resultater lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 6

8 1. Inddragelse af specialister i idrætsundervisningen og GFO Gentofte Kommune vil øge kvaliteten af idrætsundervisningen ved at inddrage specialister der med deres erfaring og engagement skal motivere og begejstre Gentofte Kommune har allerede etableret et samarbejde med foreninger og organisationer og har de optimale vilkår for at udvikle relationen til også at invitere gæsteundervisere med i undervisningen Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 4 c - indsatsen i forhold til efteruddannelsestiltag for lærere og pædagoger. Projektbeskrivelse Gentofte Kommune har i forbindelse med øget kvalitet af idrætsundervisningen etableret samarbejde med konsulenter fra idrætsorganisationer og forbund. Det er relevant at udnytte synergien ved det allerede etablerede projektet og inddrage specialisterne i selve undervisningen for at tilføre undervisningen ekstra kvalitet i form af deres ekspertise. En gæstelærer vil kunne bidrage med nye aspekter i undervisningen i form af metoder, faglig spidskompetencer og personligt engagement. Den personlige glæde ved en given idrætsgren eller bevægelsesform ønsker vi skal have en afsmittende virkning på børnene. Formål At skabe en ny interesse for idrætsundervisningen At motivere børnene til at opsøge nye idrætsoplevelser i deres fritid. Mål og succeskriterier At der opnås en øget deltagelse i idrætsundervisningen og at der tilbydes en undervisning med større variation af bevægelsesformer og idræt At lærernes kompetencer øges og de føler sig motiveret til at fortsat udvikle idrætsundervisningen i takt med at faget ændrer sig og børnene ønsker nye vinkler og facetter At give GFO erne redskaber til at udføre pædagogisk idræt. Udvikle aktiviteter der rammer bredt og får alle med, så bevægelse bliver tænkt ind i hele hverdagen. Involverede parter Skoler, GFO er og idrætslærere. Specialister/konsulenter fra idrætsorganisationer og forbund/lokale idrætsforeninger. Tidsramme parallelt med øget kvalitet af idrætsundervisningen Videreførelse af tiltag efter 2011 Gentofte Kommune forestiller sig at indsatsen i 2010 og 2011 vil have en positiv effekt på idrætsundervisning i en årrække fremover. Vi vil bruge projektet til at indhente erfaringer vi kan bruge fremadrettet i en målrettet indsats for at kvalificere idrætsundervisningen. Det kan overvejes om tiltaget skal gentages, men dette skal tidligst ske i Det er ikke intentionen at ordningen skal være permanent, så vil nyhedens interesse dale og det vil ikke have den effekt det er tiltænkt. 7

9 Evaluering Projektet bliver evalueret kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative måling skal dokumentere omfanget af indsatsens gennemførelse. Kvalitativt vil vi virkningsevaluere projektet. Før projektets igangsættelse vil vi tilrettelægge den procesbaserede virkningsevaluering, og stille skarpt på udvalgte faser og nedslagspunkter, der har særlig relevans for projektets mål og formål. Ved at anvende virkningsevaluering som metode forventer vi at kunne afdække viden om, hvilke tiltag der virker for hvem, hvordan, hvornår, hvorfor og under hvilke vilkår. Undervejs i projektet vil vi kunne justere og kvalificere den fremadrettede udvikling og dermed sikre yderligere kvalitet. Evalueringen vil blive foretaget af en ekstern evaluator, der samarbejder tæt med de involverede parter. Projektets resultater lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 8

10 2. Energi i skoledagen Gentofte Kommune vil skabe sunde bevægelsesvaner ved at indføre bevægelse i andre fag end idræt og udnytte pauserne målrettet Gentofte Kommune vil afholde et pilotprojekt på 10. klassescenteret og projektet er en oplagt forlængelse af den kostpolitiske indsats Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 13 indsatsen for at give alle elever mulighed for en times motion om dagen forslag 14 indsatsen for at inddrage fysisk aktivitet i andre fag end idræt Baggrund Teenageperioden er en livsfase hvor mange unge stopper med at dyrke motion i form af organiseret idrætsdeltagelse. Projekt Energi i skoledagen har fokus på ungdomsgruppens frafald fra idrætsforeninger og deres sårbarhed i forhold til etableringen af uhensigtsmæssige idrætsvaner. Vi ved at fysisk aktivitet stimulerer indlæringsevnen og inspireret af Gentofte Kommunes vision om mere fysisk aktivitet i hverdagen vil Skole og Fritid indføre bevægelse i andre fag end idræt, samt i pauserne. Intentionen er at hele skolehverdagen kan bruges til fysisk aktivitet og at øge den almene trivsel samt etablere gode bevægelsesvaner blandt eleverne. Projektbeskrivelse Projektet vil blive iværksat på Gentofte Kommunes 10. klassescenter. Centeret har i 2009 arbejdet med et projekt omkring kost og sundhed. Bevægelsesprojektet ligger derfor som en naturlig forlængelse af den gode kostpolitik, der allerede er etableret. Skolen har to linjer; en medielinje og en idrætslinje. Begge linjer skal være omfattet af projektet, eftersom idrætslinjen også vil få udbytte af bevægelse i de almindelige undervisningstimer. Derudover vil inspirationen til nye bevægelseslege tilføre mere kvalitet til idrætsundervisningen. Skolens lærere bliver undervist af en konsulent fra DGI og får redskaber til at inddrage bevægelse i dansk, matematik og sprogfagene. Efter kursusforløbet Krop og læring i alle fag vil lærerne implementere ideer og lege i undervisningen. Der lægges vægt på de fysiske aspekter ved bevægelse og der er således ikke tale om hverken teknisk eller motorisk træning. Formål at integrere bevægelse i skolehverdagen for at give de unge ny eller fornyet glæde ved motion og fysisk aktivitet at vise at bevægelse kan finde sted gennem leg og at det er sjovt at få energi gennem fysisk aktivitet at skabe et alternativ til foreningsidræt, som ofte er præget af konkurrence, præstationer og krav at flere unge deltager mere aktivt i undervisningen, på grund af bevægelse i timer og frikvarter, med større udbytte for alle parter at skabe øget trivsel blandt de unge og som følge heraf højere indlæringsevne. 9

11 Mål og succeskriterier Skolens unge rører sig minimum en time om dagen og de får inspiration til at se bevægelse i et nyt perspektiv De unge oplever øget motivation for undervisningen, de får energi, og er mere koncentrerede i undervisningen De unges generelle tilfredshed kan aflæses af Gentofte Kommune kvalitetsrapport. Involverede parter Skolens lærere og elever. Partnerskab Gentofte Kommune indgår i et samarbejde med DGI, der udbyder kurser i Krop og Læring. DGI s tidligere projekter har været rettet mod indskolingsbørn, og gennem samarbejdet med 10. klassescenteret vil DGI udvikle konceptet til at omfatte større børn. Det er hensigten at partnerskabet skal føre til viden om bevægelse og undervisning i forhold til en ældre målgruppe. Tidsramme November 2009 juni 2011 Inddragelse af forældre Gentofte Kommune ønsker at inddrage forældrene for at gøre projektet mere bæredygtigt. Der er tale om en kulturændring i form af et nyt syn på hvad boglig undervisning også kan indeholde. Det er vigtigt at etablere en tillid til, at der ikke bliver gået på kompromis med seriøsitet og kvalitet af undervisningen. Det vil kræve en holdningsændring at inddrage bevægelse i andre fag end idræt. Det er derfor nødvendigt at have forældrenes opbakning til projektet. Information og dokumentation skal sikre forældres engagement og støtte, og forhåbentligt også bidrage til øget viden hos forældrene om gode motionsvaner i familielivet. Skolen ser desuden projektet som en naturlig forlængelse af det gennemførte projekt om god kostpolitik. Temaet om kost og sundhed blev bakket op af forældrene, hvilket giver anledning til at tro på en modtagelighed over for projekt Energi i skoledagen. Videreførelse af tiltag efter 2011 Gentofte Kommune ønsker at projektet skal afprøves i kommunens 10. klassescenter. På baggrund af den løbende evaluering, vil ordningen derefter blive tilbudt kommunens andre skoler - i første omgang i udskolingen. Evaluering Der gennemføres en kvantitativ evaluering af gennemførelsen af dette delprojekts indsatser. Formålet med den kvantitative evaluering er dels dokumentation, dels at vurdere relevansen for en yderligere dyberegående kvalitativ evaluering, til brug i den efterfølgende implementering på andre skoler i Gentofte Kommune. Projektets resultater lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 10

12 3. Kvalificering af svømmeundervisning Gentofte Kommune vil reorganisere svømmeundervisningen for at tiltrække kompetente undervisere med den nyeste viden om vand og bevægelse Gentofte Kommune har mulighed for at udvikle samarbejdet med Gentofte Svømmeklub og gøre svømmeundervisningen sjovere for børnene Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 11 indsatsen for idrætsrelaterede partnerskaber med fokus på at forbedre børns motivation for idræt. Baggrund I forbindelse med udviklingen af projektet øget kvalitet af idrætsundervisningen blev mulighederne for at optimere svømmeundervisningen undersøgt og det følgende projekt vil give nye muligheder for at give eleverne de bedste svømmefærdigheder. På nuværende tidspunkt varetages Gentofte Kommunes svømmeundervisning af både skolens svømmelærere og svømmelærere ansat af Kildeskovshallen. Organisatorisk er der behov for flere kvalificerede undervisere. Derudover er der også et behov for at få integreret ny viden og nye metoder omkring bevægelse i vand samt selvredning og livredning. Projektbeskrivelse Gentofte Kommune vil lade svømmeklubbernes trænere forestå undervisningen i kombination med skolernes lærere. Det kan organisatorisk give fuld udnyttelsesgrad af undervisernes tid og give mulighed for at ansætte fuldtidspersonale. Fuldtidsstillinger på svømmeområdet er attraktive og dermed vil Gentofte Kommune også være med til at tiltrække de mest kvalificerede undervisere med den mest opdaterede viden. Formål At flere børn opnår hurtigere alsidige vandfærdigheder og svømmekompetencer Mål og succeskriterier At optimere kvaliteten af svømmeundervisningen At sikre faglig udvikling og sparring mellem underviserne At optimere den differentierede undervisning At sikre den bedste ressourceudnyttelse At gøre svømmeundervisningen sjovere og give børnene glæde ved at bevæge sig i vand. Involverede parter Elever, skoler, Gentofte Svømmeklub, Kildeskovshallen, Dansk Svømmeunion. Tidsramme Efterår 2011 Evaluering Der gennemføres en kvantitativ evaluering af gennemførelsen af dette delprojekts indsatser. Anvendelsesformålet med denne evaluering er dokumentation. Dokumentationen lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 11

13 4. Brobygning mellem institutioner og foreninger Gentofte Kommune vil styrke kontakten mellem foreninger, skole, GFO og fritidsordninger for at inspirere til nye bevægelsesformer i skole og fritid og bane vej for nye medlemmer i foreningerne. Gentofte Kommune har allerede succes med ungdomskonsulentordningen og vil udvide det til at omfatte flere målgrupper Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 4 b - indsatsen for at styrke samspillet mellem skole, institutioner og idrættens aktører forslag 6 indsatsen i forhold til at foreninger i deres rekruttering fokuserer på grupper af venner blandt de unge forslag 9 - indsatsen for at idrætsforeningerne har tæt kontakt til de unge forslag 15 indsatsen for øget samarbejde mellem skole, fritidsordninger og foreninger. Vi har valgt at kalde denne arbejdsfunktion for koblingsmedarbejder frem for edderkoppestilling. Baggrund Gentofte Kommune har en ungdomskonsulentordning, hvor der gives 50 % tilskud til deltidskonsulenter i to klubber, som skal udvikle ungdomsarbejdet. Projektet styrker det sociale miljø i idrætsforeningernes ungdomsafdelinger og giver unge trænere flere faglige og pædagogiske kompetencer. Et væsentligt fokuspunkt er at fastholde medlemmerne ved overgangen fra ungdomsspillere til seniorspillere. Vi samarbejder med Gentofte Volley og SISU Basketball. Gentofte Volley havde tidligere et frafald på 75 % ved overgang fra junior til senior. Ungdomskonsulentens arbejde har påvirket frafaldet til nu kun at være 10 %. Projektbeskrivelse Gentofte Kommune vil udvide den eksisterende Ungdomskonsulentordning med en koblingsmedarbejderfunktion, der skal etablere kontakt mellem foreningsliv og skoler, institutioner, børnehaver og GFO er med henblik på at lave idrætsfaglige forløb. Vi vil i samarbejde med interesserede idrætsforeninger oprette 5 koblingsmedarbejderstillinger. Idrætsforeningerne skal selv bidrage til lønudgifterne til koblingsmedarbejderen og Gentofte Kommune vil bidrage med tilskud. De 5 foreninger bliver valgt med udgangspunkt i en vurdering om særligt udviklingspotentiale i form af vækst, medlemstilgang og eventuelt udvikling af tilbud. Koblingsmedarbejderne skal tage kontakt til kommunens skoler, GFO er og børnehaver og tilbyde aktiviteter som kan give børnene nye oplevelser med idræt og bevægelse. De tilbudte aktiviteter og forløb skal give børnene mere bevægelse i dagligdagen og vække interesse for nye idrætsgrene. Koblingsmedarbejderen er en naturlig forlængelse af øget kvalitet af idrætsundervisningen ved at den relation, der bliver etableret mellem skole og forening bliver vedligeholdt. Derudover skal koblingsmedarbejderen skabe nye bånd mellem institutioner og foreninger. Formål At idrætsgrenene bliver introduceret i institutionerne og fungerer som inspiration til personalet i At lave ny undervisning eller bevægelseslege 12

14 At give foreninger en ressource, der skal være medvirkende til at udvikle foreningen i forhold til medlemsrekruttering, netværk til skoler og institutioner og eventuelt andre foreninger. Mål og succeskriterier At skabe nye kontakter mellem foreninger og skole og institutioner At udvikle idrætsundervisning og GFO aktiviteter At foreningerne oplever en medlemstilgang. Involverede parter Skoler, foreninger, institutioner, Gentofte Kommune Tidsramme Efter 2011 Gentofte Kommune vil basere indsatsen på en rotationsordning hvor nye foreninger vil få mulighed for at ansætte en koblingsmedarbejder. Evaluering Projektet bliver evalueret kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative måling skal dokumentere omfanget af indsatsens gennemførelse. Kvalitativt vil vi virkningsevaluere projektet. Før projektets igangsættelse vil vi tilrettelægge den procesbaserede virkningsevaluering, og stille skarpt på udvalgte faser og nedslagspunkter, der har særlig relevans for projektets mål og formål. Ved at anvende virkningsevaluering som metode forventer vi at kunne afdække viden om, hvilke tiltag der virker for hvem, hvordan, hvornår, hvorfor og under hvilke vilkår. Undervejs i projektet vil vi kunne justere og kvalificere den fremadrettede udvikling og dermed sikre yderligere kvalitet. Evalueringen vil blive foretaget af en ekstern evaluator, der samarbejder tæt med de involverede parter. Projektets resultater lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 13

15 5. Handicapinklusion i foreninger Gentofte Kommune vil give handicappede mulighed for at deltage i foreningslivet. En konsulent skal skabe kontakt til foreninger og åbne muligheder for alle parter Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 11 indsatsen i forhold til at støtte idrætsrelaterede partnerskaber forslag 22 indsatsen i forhold til at involverer idrætssvage grupper i idrætten Baggrund Gentofte Kommune udarbejder hvert år en handleplan for vores handicappolitik. Som optakt til formuleringen af politikken bliver der afholdt et borgermøde, hvor alle kan deltage og give deres holdning og ideer til kende. Vi oplever en stigende interesse fra borgere med handicap for at få hjælp til at bryde de barrierer, der kan være til foreningslivet. Derfor skal en koblingsmedarbejder på handicapområdet, være en hjælp til at få overblik over muligheder, skabe kontakt mellem foreninger og borgere, og tilrettelægge medlemskabet ud fra særlige behov. Kristiansand Kommune i Norge, har en ordning - Fritid med bistand - som har været en stor succes og Gentofte Kommune vil afprøve metoderne med henblik på at få flere borgere med handicap involveret i de almindelige idrætsforeninger. Projektbeskrivelse Gentofte Kommune vil ansætte en koblingsmedarbejder, som borgere med handicap kan henvende sig til hvis de ønsker hjælp til at komme i gang med et idrætstilbud. Borgeren kan oplyse koblingsmedarbejderen om sine tanker og ideer til aktivitet og derefter vil medarbejderen indhente den relevante information omkring aktiviteten. Eventuelle udfordringer og begrænsninger kortlægges og præsenteres for borgeren. Såfremt der stadig er interesse for at udforske aktiviteten, tager koblingsmedarbejderen kontakt til idrætsforeningen og præsenterer borgerens interesse og ideer. I dialog med foreningen bliver der udarbejdet et introduktionsforløb og eventuelle hjælpemidler afklares. Indeholdt i projektet er også et fokus på at engagement i foreninger, udover idræt, også kan være andre indsatser, blandt andet bestyrelsesarbejde. Efter en periode på ca. et halvt år vil medarbejderen følge op på om parterne har brug for yderlig assistance og om der er nogle forhold der skal justeres. Formål At hjælpe borgere med handicap med de første skridt til kontakt til foreninger At give borgere med handicap mulighed for social inklusion via motion og bevægelse i foreninger At tilføre idrætsforeninger bredde i form af variation i medlemsskaren. Mål og succeskriterier At hjælpe minimum 20 borgere med handicap til mere bevægelse og fysisk aktivitet At hjælpe handicappede til inklusion i almindelige idrætsforeninger. Involverede parter Gentofte Kommune, foreninger, borgere med handicap, Dansk Handicap Idræts-Forbund 14

16 Tidsramme Efter 2011 Såfremt mål og succeskriterier vil Gentofte Kommune gøre ordningen permanent. Evaluering Projektet bliver evalueret kvantitativt og kvalitativt. Den kvantitative måling skal dokumentere omfanget af indsatsens gennemførelse. Kvalitativt vil vi virkningsevaluere projektet. Før projektets igangsættelse vil vi tilrettelægge den procesbaserede virkningsevaluering, og stille skarpt på udvalgte faser og nedslagspunkter, der har særlig relevans for projektets mål og formål. Ved at anvende virkningsevaluering som metode forventer vi at kunne afdække viden om, hvilke tiltag der virker for hvem, hvordan, hvornår, hvorfor og under hvilke vilkår. Undervejs i projektet vil vi kunne justere og kvalificere den fremadrettede udvikling og dermed sikre yderligere kvalitet. Evalueringen vil blive foretaget af en ekstern evaluator, der samarbejder tæt med de involverede parter. Projektets resultater lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 15

17 6. Udvikling af Borger BKO er Bevægelsesklare områder Gentofte Kommune vil skabe tilbud, der giver borgerne mulighed for at bevæge sig på en sjov og anderledes måde Gentofte Kommune har allerede gode BKO er, der kan udvikles til at tiltrække nye målgrupper Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 35 indsatsen for fysiske rum for idræt og motion forslag 39 indsatsen for at gøre motionsområder mere attraktive døgnet rundt og hele året Baggrund Gentofte Kommune har gennem de sidste fem år udviklet syv såkaldte BKO er BevægelsesKlare Områder forskellige steder i kommunen. Et BKO er et offentligt område, der inviterer til fysisk aktivitet, leg og udfoldelse. Et af BKO erne - Charlottenlund Fort tilbyder action-prægede friluftsoplevelser til børn og unge. Skoler og institutioner kan tegne et medlemskab af BKO Charlottenlund Fort og prøve så forskellige ting som træklatring, rappelling, havkajak og alternative idrætsaktiviteter. Ansatte hos Friluftsbasen underviser lærere og pædagoger i sikkerhed og brug af udstyr. BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik: "Idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper", hvor der er fokus på at motivere de ikke fysisk aktive, som et led i en forebyggende indsats. Tilbuddet er en stor succes og nu vil Gentofte Kommune udvikle konceptet til at omfatte alle borgere. Projektbeskrivelse Gentofte Kommune vil udvikle Borger BKO på nogle af de eksisterende BKO er i kommunen. Til de nye Borger BKO er skal der knyttes et depot med aktivitets- og friluftsudstyr, som Gentofte borgere kan leje med henblik på sjove fysiske aktiviteter for familien, kolleger og venner. For at gøre borgerne opmærksomme på tilbuddet og mulighederne for at bevæge sig på en sjov og anderledes måde skal der arrangeres seks til otte events årligt. I første omgang er målgrupperne en far søn konstellation og borgere over 45. Som eksempler på events kan nævnes: Mountainbike o løb Sit-on-top kajakker Træklatring Diverse friluftsaktiviteter Frisbeegolf Geocatching Nordic walking / extreme walking Formål At tilbyde borgerne en række inspirerende events og adgang til forskelligt aktivitetsudstyr At give borgere mulighed for at afprøve nye fysiske aktiviteter og idrætsformer 16

18 At motivere og inspirere til et mere aktivt og sundt liv. Mål og succeskriterier At øge aktivitetsniveauet for alle borgerne At give borgerne flere handlemuligheder med henblik på at vælge sunde livsstils- og motionsvaner At de arrangerede events får tilfredsstillende tilslutning samt at fokusgruppeinterviews afspejler en interesse blandt målgruppen. Involverede parter Gentofte Kommune og borgere Projektet udarbejdes i samarbejde med Friluftsbasen, som afholder aktiviteterne Tidsramme og evaluering Borger BKO afprøves i Efter 2011 Opfyldes mål og succeskriterier kan projektet udvides med events for andre målgrupper og udstyrsdepotet kan suppleres med nyt spændende udstyr. Evaluering Der sker en løbende kvantitativ evaluering for at danne viden om, hvilke aktiviteter borgerne efterspørger. Der foretages desuden fokusgruppeinterviews med deltagerne på de afholdte events med henblik på at undersøge interessen hos borgerne. Efter afvikling af de første events gennemføres kvantitative evalueringer af forløbet som baggrund for vurdering af, hvilke aktiviteter der skal satses på ved etablering af en Borger BKO. Udstyrsdepotet koordineres med eksisterende udstyr på Charlottenlund Fort. Hvis behovet opstår, kan der suppleres med yderligt udstyr. Projektets resultater lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 17

19 7. Udvikling af BKO Helligdommen Gentofte Kommune vil skabe et BKO som tiltrækker børn, unge, voksne og familier og hvor der er gode faciliteter til selvorganiseret idræt. BKO en skal også bruges af skoler og GFO er. Gentofte Kommune har allerede succes med udviklingen af BKO er og har også et område som opfylder kravene for at skabe et velfungerende BKO; et område hvor der i forvejen er aktivitet og i nærheden af store potentielle brugergrupper skoler, institutioner og boligområder. Projektet relaterer sig til Breddeidrætsudvalgets forslag 5 indsatsen i forhold til uformelle og tværgående tilbud til unge forslag 31 indsatsen i forhold til helhedsplaner for faciliteter, mulighed for spontan idrætsudøvelse, mulighed for familieidræt forslag 35 indarbejdelse af plads til fysisk udfoldelse i det offentlige rum forslag 39 etablering af attraktive motionsområder Baggrund Gentofte Kommune etablerede i 1997, i samarbejde med en gruppe unge, skateboardbanen og rullehockeybanen Helligdommen. Området ligger godt i forhold til stadion, GFO og skole, station og har et stort antal brugere. I dag fremstår banerne dog nedslidte og trænger til renovering. Udviklingen af BKO Helligdommen er en udmøntning af idræts- og bevægelsespolitikken i Gentofte Kommune. Vi arbejder på at kortlægge og anvende det offentlige rum med henblik på at forbedre og øge mulighederne for fysisk udfoldelse og friluftsaktiviteter i nærmiljøet. BKO er er et centralt element i Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik i forhold til at tilbyde de selvorganiserede faciliteter og aktiviteter, der styrker idræts- og bevægelseskulturen. Det fremgår af kommunens egen undersøgelse, Kvalitetsrapport for Fritid 2009, at der i disse år sker et skifte i befolkningens anvendelse af kommunale anlæg hen mod at voksne i højere grad benytter sig af byens rum og stier end tidligere. En aktivering af området med nye faciliteter kan skabe et rum, der også inviterer voksne til at anvende området. Projektbeskrivelse Gentofte Kommune vil, i samarbejde med en gruppe unge og brugere på Gentofte Stadion, renovere området og udvikle det til også at appellere til andre brugere, familier, voksne, GFO er mv. På området er der nu installeret udendørs fitnessudstyr til selvorganiserede idrætsudøvere, såvel som supplement til skoler og institutioners idrætsprogrammer. BKO Helligdommen skal videreudvikles til at blive et tilbud, der favner en bred målgruppe. Det er hensigten at området skal invitere til selvorganiseret aktivitet, men også være attraktiv for foreninger. I videreudviklingen af området lægges vægt på bredden i tilbud og på at skabe et område som tiltrækker alle generationer. Elementer i udviklingen af BKO Helligdommen vil være: Boldbur Basketkurv til streetbasket 18

20 Rullehockeybane Udviklingen af områdets æstetik for at gøre BKO et indbydende for en bred brugergruppe Loungeområde, så området får en rekreativ karakter og understøtter stedets sociale karakter. Formål At motivere de ikke fysisk aktive som led i en forebyggende indsats At skabe et sted der tiltrækker grupper af venner og hvor de idrætssvage uformelt kan afprøve aktiviteter gennem leg At skabe et BKO, hvor hele familien kan lege eller dyrke idræt. Mål og succeskriterier At brugergruppen udvides til at omfatte voksne selvorganiserede At BKO Helligdommen bliver et sted hvor familier kan bevæge sig sammen At foreninger vil bruge området som del af organiseret aktivitet. Involverede parter Gentofte Kommune, Gentofte Stadions foreninger, skoler, GFO er og fritidsklubber, familier, de unge selvorganiserede brugere af området. Tidsramme Området renoveres i foråret Forældreinddragelse Det er målet at forældre til børn og unge som har deres aktiviteter i området bliver inspireret og får lyst til at bruge faciliteterne til bevægelse og idræt enten sammen med deres børn eller blot på samme tid. Efter 2011 Det er hensigten at BKO Helligdommen skal være en integreret del af Gentofte Kommunes alsidige idrætstilbud fremover. Området vil løbende blive vedligeholdt og understøttet med aktiviteter og events. Evaluering Efter renoveringen gennemføres en kvantitativ evaluering blandt brugere af gennemførelsen af dette projekts indsatser. Anvendelsesformålet med denne evaluering er dels dokumentation, og dels etablering af grundlag for en række kvalitative fokusgruppeinterviews, der kan afdække eventuelle mangler, behov og ønsker samt begrunde de kvantitative resultater. Projektets resultater lægges frem på og stilles derved til rådighed for andre kommuner. 19

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere