Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15. Læreruddannelsen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15. Læreruddannelsen i Aarhus"

Transkript

1 Katalog over oprettede specialiseringsmoduler modulpræsentationer og modulbeskrivelser 2014/15 Læreruddannelsen i Aarhus

2 Indhold Specialiseringsmoduler på Læreruddannelsen i Aarhus Ifølge bekendtgørelsen for læreruddannelsen (LU 13) skal studerende opnå minimum 120 ECTS-point inden for de valgte undervisningsfag. De fleste undervisningsfag skal minimum indeholde 30 ECTS-point (matematik og dansk minimum 40 ECTS-point). Disse point opnås i fagenes basismoduler. For at opnå 120 ECTS-point skal studerende med 2 og 3 undervisningsfag derfor vælge 2-3 specialiseringsmoduler for at kunne gennemføre uddannelsen. Med specialiseringsmodulerne har man som studerende mulighed for at tone sin uddannelse inden for særlige lærerprofiler, fag og fagkombinationer. Et specialiseringsmodul på 2. årgang skal styrke den studerendes kompetencer inden for de valgte undervisningsfag og lærerens grundfaglighed og dermed styrke den studerendes lærerprofil. Et specialiseringsmodul kan være forankret i ét fag eller i flere fag. Moduler med udgangspunkt i ét undervisningsfag samt evt. lærerens grundfaglighed Fag Titel Side Biologi Biologi i lokalmiljøet - fra klasserum til uderum 4 Dansk Fiktive tekster for børn og unge og æstetisk litteraturpædagogik 8 Dansk Grammatik og tekstkompetence 11 Dansk Litteraturhistorie og aktualiserende tilgange til 14 læsning af ældre tekster i dansk Dansk Elever i læse - / skrivevanskeligheder 18 Engelsk Begynderundervisning i engelsk: play and collect 22 Engelsk Engelskundervisning af teenagers: develop and master 25 Idræt Svømmelæreruddannelsen, 1. hjælp, Aktiviteter i 29 og på vand og sikkerhed heri. Idræt Fordybelse - motivation, deltagelse og læring i 33 idrætsfaget. Idræt Motion og bevægelse i folkeskolen 36 Matematik Matematisk modellering 40 Matematik Musik Tysk Matematikundervisning rettet mod elever med forskellige typer af behov. Kor og sammenspil - Udvidet arrangement, ledelse af kor og sammenspil. Nation, Vielvalt und Veränderung (Nation, mangfoldighed og forandring)

3 Moduler med udgangspunkt i to eller flere undervisningsfag samt evt. lærerens grundfaglighed Fag Titel Side Billedkunst, Dansk eller musik samt Lærerens grundfaglighed Biologi, Fysik/kemi, geografi, matematik (1.-10.)eller natur/teknik Dansk eller Engelsk samt Lærerens grundfaglig-hed Dansk eller Kristendomskendskab/religion samt Lærerens grundfaglig-hed Dansk eller matematik samt Lærerens grundfaglig-hed Dansk eller samfundsfag samt Lærerens grundfaglighed Engelsk, Geografi eller Historie Dramapædagogik og æstetiske læreprocesser 52 Udeundervisning inden for de naturvidenskabelige fag Sprogtilegnelse og elever med dansk som andetsprog Eksistensdidaktik 62 Lærerens kommunikative virksomhed 66 Sociale medier i og uden for skolen 69 Den engelsktalende verdens historie, kultur og geografi (Historical, cultural and geographical projects within the English speaking world) Engelsk eller Idræt Culture, English and Sports Are You Game? 78 Engelsk, Internationalt hold, Internationalization and Entrepreneurship in the 81 Samfundsfag eller Tysk Danish primary and lower-secondary school Historie, Håndværk og design, Madkundskab eller Natur/teknik Læring i det fri 86 Historie eller samfundsfag Globalisering og globale udfordringer - Kultur og samfundskonflikter i en stadig mere postnational verden 90 3

4 Modulbeskrivelser Specialiseringsmoduler med udgangspunkt i ét undervisningsfag Biologi Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Basis, lokalt udarb.: Specialisering: x Modulomfang: 10 ECTS-points Modulbetegnelse (navn): Biologi i lokalmiljøet - fra klasserum til uderum Kort beskrivelse af modulet: Formål Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder, som er væsentlige for at udvikle en biologiundervisning, som inddrager nærmiljøet og de lokale tværinstitutionelle muligheder Undervisnings- og læringskontekst Baggrunden for modulet er den ny folkeskolereform, der i større udstrækning giver mulighed for at inddrage nærmiljøet i biologiundervisningen - både naturen i lokalområdet, de lokale eksterne læringsmiljøer som fx Naturhistorisk Museum, Væksthusene ved AU eller Kattegatcentret og lokale erhvervs- og interesseorganisationer. I dette modul har den studerende mulighed for at fordybe sig i det undersøgende eksperimentelle arbejde i naturen, arbejde med planter og dyr i undervisningen og udvikle egne kompetencer i at inddrage eksterne ressourcer i folkeskolens biologiundervisning. Mål Den studerende skal tilegne sig indsigt og faglige kompetencer i at kunne inddrage nærmiljøet og lokale tværinstitutionelle muligheder i folkeskolens biologiundervisning, dvs. at kunne forestå en biologiundervisning med inddragelse af lokalmiljøet. Indhold De studerende arbejder med centrale begreber og processer med relation til eksemplariske udvalgte lokale naturområder med det overordnede sigte at kunne inddrage lokale undervisningsmiljøer i biologiundervisningen. Der inddrages eksempler på, hvordan lokale naturområder kan udforskes, hvordan man kan gøre brug af organismer fra lokalområdet i det praktisk eksperimenterende arbejde og på, hvordan man kan anvende organismer fra naturen til konsum. I modulet fokuseres der på: et eksemplarisk udvalg af levende organismer og deres omgivende miljø samt udvalgte 4

5 og karakteristiske danske biotoper identifikation af et eksemplarisk udvalg af organismer fra lokalmiljøet med fokus på de spiselige arter hvordan man kan opbygge et samarbejde med lokale eksterne læringsmiljøer Disse kerneområder bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på elevernes undersøgende og praktiske arbejde i lokalmiljøet. Der arbejdes med planlægning, gennemførelse, evaluering samt udvikling af biologifaget i samarbejde med eksterne læringsmiljøer. Produkt Den studerende skal designe, udvikle og færdiggøre et projekt, der undersøger og giver eksempler på, hvordan lokalmiljøet kan inddrages i folkeskolens biologiundervisning. I den forbindelse skal den studerende indgå i samarbejde med udvalgte eksterne læringsmiljøer og, hvis muligt, også biologilærere og elever fra partnerskabsskoler. Modulsprog : Dansk Forudsætninger for at læse modulet Påbegyndt mindst et af basismodulerne i undervisningsfaget biologi Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse: Biologi, 10 ECTC Knyttes til følgende lærerprofil (indskoling, udskoling, sprog og globalisering, naturfaglig praktisk/musisk) eller til almene lærerkompetencer. Udskoling, Naturfaglig Modulets vidensgrundlag: Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning i levende organismer, økologiske sammenhænge og eksterne læringsmiljøer. Modulets relation til praksis i skolen: Den studerende skal gennemføre et projektarbejde, hvor den studerende, alene eller i grupper, skal undersøge og give eksempler på, hvordan lokalmiljøet kan inddrages i folkeskolens biologiundervisning. I den forbindelse skal den studerende indgå i samarbejde med udvalgte eksterne læringsmiljøer - og hvis muligt også biologilærere og elever fra partnerskoler. Kompetenceområder, som indgår i modulet: 5

6 Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på biologiundervisning Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder Kompetencemål, som indgår i modulet: Den studerende kan begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i biologi begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med kernebegreber fra biologiens verden begrundet inddrage lokale naturtyper og lokale eksterne ressourcer, herunder eksterne læringsmiljøer, i tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering samt udvikling af biologiundervisningen Vidensmål: Den studerende har viden om et udvalg af organismer fra den danske natur, som er spiselige eksterneundervisningsressourcer i lokalmiljøet herunder lokale naturområder og eksterne læringsmiljøer Færdighedsmål: Den studerende kan kan inddrage spiselige organismer fra den danske natur som en del af biologiundervisningen planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, som inddrager nærmiljøet og eksterne læringsmiljøer Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på biologiundervisning betydningen af elevers egne undersøgelser i undervisningen Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssituationer, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og formulere hypoteser eksemplarisk udvalg af forskellige grupper af levende organismer, deres systematiske tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til levesteder og livsbetingelser udvalgte og karakteristiske danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem abiotiske og biotiske faktorer opbygning og omsætning af organisk stof, væsentlige stofkredsløb og ener- planlægge, gennemføre og evaluere praktisk-eksperimentelt arbejde og andre undersøgelser, der udvikler elevers begreber vedrørende levende organismer, deres systematiske tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til levesteder og livsbetingelser planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, der gør elever i stand til at undersøge samt beskrive karakteristika og sammenhænge i udvalgte danske økosystemer, og gør dem i stand til at perspektivere til udenlandske økosystemer planlægge, gennemføre og evaluere en vekselvirkning mellem teoretisk og 6

7 gistrømme i terrestriske og akvatiske økosystemer samt viden om, hvordan komplekse biologiske sammenhænge kan formidles gennem modeller og repræsentationer praktisk-eksperimentelt arbejde, så elever kan tilegne sig viden om og indsigt i opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen): Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde med øget vægt på projektarbejde undervejs i modulet. Det er karakteristisk for biologi, at det er et praktisk eksperimentelt fag. Derfor vil en stor del af studieaktiviteterne blive organiseret omkring det praktisk undersøgende arbejde i naturen. Planlægning og gennemførelse af undervisningen finder sted i et samarbejde mellem underviserne og de studerende på holdet med afsæt i nedenstående vejledende studieaktivitetsfordeling. Kategori 1, initieret af underviser, med tilstedeværelse af underviser: 45 timer (60 uv.lektioner) Kategori 2, initieret af underviser, ikke tilstedeværelse af underviser: timer Kategori 3, initieret af studerende, ikke tilstedeværelse af underviser: 30 timer Kategori 4, initieret af studerende, tilstedeværelse af underviser: timer (til hele holdet) Evaluering af modulet, herunder evalueringskriterier: Kriterier for evaluering af de studerendes udbytte: Den studerende demonstrerer viden og færdigheder ift. modulets kompetencemål Evalueringsformer: Der anvendes forskellige evalueringsformer, der har en form, så det giver den enkelte studerende lejlighed til at demonstrere, i hvor høj grad de formulerede kompetencemål for modulet er nået. I løbet af modulet arbejdes der med et overordnet projekt. Hver studerende fører - alene eller sammen med en gruppe - elektronisk studieportfolio, hvorfra udvalgte elementer fremlægges for holdet og underviser. Evaluering af undervisningen planlægges og gennemføres i et samarbejde med holdets studerende. Der anvendes forskellige evalueringsformer, der har en form, så det giver den enkelte studerende lejlighed til at demonstrere, i hvor høj grad de formulerede kompetencemål for modulet er nået. Modulprøve: Intern prøve med bedømmelsen bestået / ikke bestået. Portfolioens studieprodukter inkl. fremlæggelser udgør tilsammen modulprøvens bedømmelsesgrundlag Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem: deltagelse i studiet, som det tilrettelægges af Læreruddannelsen i Aarhus, og som det fremgår af studieplanen, dvs. deltagelse i undervisning, forberedelse, oplæg, aflevering af studieprodukter, empiriske studier i praksis mm. 7

8 redelig og rettidig udførelse af studieaktiviteter i overensstemmelse med modulbeskrivelsen Dvs. at for at få modulet godkendt skal forløbets opgaver være rettidigt afleveret, og den studerende skal have været aktiv og opfyldt kravene om møde- og deltagelsespligt. Undervisningen tager udgangspunkt i, at de studerende er aktive medspillere. Der er derfor mødepligt til udvalgte skemalagte undervisningstimer og deltagelsespligt til gruppearbejde. Deltagelsespligt indebærer pligt til aktiv deltagelse i gruppearbejde samt produktion/løsning af opgaver. Møde- og deltagelsespligten fremgår af de enkelte studieplaner. Modulet gennemføres som modultype: B (bestået intern prøve) Dansk Modultype, sæt kryds: monofagligt specialiseringsmodul, dansk Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: Basis, lokalt udarb.: Specialisering: x 10 ECTS Modulbetegnelse (navn): Fiktive tekster for børn og unge og æstetisk litteraturpædagogik Kort beskrivelse af modulet: Læringskontekst i skolen Der skrives og udgives i disse år fiktionstekster for børn og unge, der både beskriver børns og unges livsvilkår, samtidig med at de henvender sig til læseren på helt nye måder. Det gælder både, hvad angår det grænseoverskridende indhold i teksterne og i nye genreoverskridende henvendelsesformer, herunder inddragelse af mange modaliteter. Skal disse fiktionstekster indgå kvalificeret i skolens danskundervisning, kræver det viden om teksternes egenart og nye æstetiske tilgange til disse. Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i, og viden og færdigheder i analyse og fortolkning af fiktive tekster for børn og unge, herunder udarbejdelse af didaktiske design til undervisning i klasse med fokus på teksterne i et æstetisk og kulturhistorisk dannelsesperspektiv og med fokus på eleven som aktivt medskabende læser. Indhold og genrer Ældre og nyere fiktionstekster for børn og unge i forskellige modaliteter, genrer og genremiks, så som: Børne- og ungdomsromanen, Seriebogen Drenge- pigebogen 8

9 lyrik Billedbogen Graphic novels Tegneserien Cross over genrer, tekster om tekster: booktrailers, boganmeldelser, blogs, anmeldersites, fan fiction, film og musik m.m.. Teorier om børne- og ungdomslitteratur, fiktions- og genreteori, metodelære, litteratur- og kulturhistorie, litteraturpædagogik. Forfatterskabslæsning og hovedværkslæsning Receptivt Den studerende skal metodebevidst læse, analysere og fortolke fiktionstekster for børn og unge, samt analysere og vurdere disse med henblik på deres inddragelse i litteraturundervisningen i klasse. Produktivt Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til undervisning i fiktion med kritisk brug af digitale ressourcer og eksempler på differentierede læringsaktiviteter til eleverne. Der vil være særligt fokus på æstetisk skabende læreprocesser, hvor der arbejdes med handlende uforskning og fortolkning af fiktive tekster til børn og unge Den studerende skal selv producere fiktion i et undervisningsperspektiv. Modulsprog Dansk Evt. Forudsætninger for at læse modulet At den studerende studerer dansk begynder- og mellemtrin eller dansk mellem- og sluttrin. Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse: Dansk klassetrin og klassetrin Knyttes til følgende lærerprofil (indskoling, udskoling, sprog og globalisering, naturfaglig, praktisk/musisk) eller til almene lærerkompetencer. Indskoling/Udskoling Modulets vidensgrundlag: Modulet bygger på teori og nyere forskning inden for feltet, herunder fiktive tekster, æstetik, æstetiske læreprocesser, litterær metode, kultur- og litteraturhistorie og fadidaktik Modulets relation til praksis: Modulets indhold studeres i lyset af skolens kontekst, og der indgår casestudier og konkrete tekster til og fra elever i 1. til 10. klasse. Kompetenceområder, som indgår i modulet: 2,3 og 4 9

10 Kompetencemål, som indgår i modulet: Den studerende kan: begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret undervisning i fiktive tekster for børn og unge fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for for heterogene elevgrupper anvende viden om udfordringer og potentialer for fortsat differentieret læse- og skriveudvikling i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret og innovativ danskundervisning for en heterogen elevgruppe hvori disse tekster indgår. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan tekster, genrer og medier kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektihistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, kritisk vurdere tekster og deres brug i kultur- herunder tekster på nabosprog tekster til elever og elevers tekstbrug udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner Tekstdidaktik tilrettelægge og gennemføre undervisning i tekster, herunder skønlitteratur Æstetiske læreprocesser Tilrettelægge og gennemføre undervisning under inddragelse af æstetiske læreprocesser, produktivt og receptivt. didaktisk design kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter læremiddelproduktion til danskundervisnin- udvikle lærermidler til danskundervisningen gen nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik på grundlag af forskningsbaseret viden Planlægge og gennemføre og evaluere undervisning i nabosprog og nabokultur Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen): Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og arbejdsformer,herunder praksisstudier, der som overordnet mål har at fremme den studerendes aktive deltagelse i undervisningen og til at indgå i forpligtende samarbejdsrelationer. Den studerendes arbejdstid fordeler sig på følgende måde (vejledende tid) ift. studieaktivitetsmodellens fire kategorier: Kategori 1: 120 (undervisning / forberedelse) Kategori 2: 40 (studietimer / forberedelse ) Kategori 3: 50 (individuelle studier/ projektarbejde / forberedelse) Kategori 4: 35 (vejledning / evaluering / prøve) Evaluering af modulet, herunder evalueringskriterier: Kriterier for modulprøven: Den studerende demonstrerer viden og færdigheder i forhold til modulets kompetencemål. 10

11 Prøven består af: I den interne prøve formulerer den studerende eller grupper af studerende en kortere opgave (5 sider pr. studerende), hvis problemstilling vælges af den studerende eller gruppen af studerende med udgangspunkt i modulets teori og praksis. Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem: deltagelse i studiet, som det tilrettelægges af Læreruddannelsen i Aarhus, og som det fremgår af studieplanen, dvs. deltagelse i undervisning, forberedelse, oplæg, aflevering af studieprodukter, empiriske studier i praksis mm. redelig og rettidig udførelse af studieaktiviteter i overensstemmelse med modulbeskrivelsen Modulet gennemføres som modultype: B (bestået intern prøve) Dansk Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Basis, lokalt udarb.: Specialisering:x Modulomfang: 10 ECTS-points Modulbetegnelse (navn): Grammatik og tekstkompetence Kort beskrivelse af modulet: Formål Formålet med modulet er at den studerende udbygger og specialiserer sine faglige kompetencer inden for sprogdelen af danskfaget. Formålet er videre at den studerende bliver i stand til at anvende den tilegnede grammatiske og sproglige viden funktionelt i form af en styrket sprogdidaktisk kompetence og i form af større variationsmuligheder og øgede nuancerings- og præciseringsmuligheder i eget sprogligt udtryk. Undervisnings- og læringskontekst Modulet indskriver sig i den aktuelle profilering af literacy som et indsatsområde i uddannelserne. Forskning dokumenterer en sammenhæng mellem omfanget af dansklæreres sproglige viden og sprogdidaktiske kompetencer på den ene side og læringsudbyttet på skriftsprogsområdet hos eleverne i skolen på den anden side. Mål Den studerende skal tilegne sig grammatisk viden og sproglige kompetencer, som sætter vedkommende i stand til dels at kvalificere egen skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på baggrund af bevidste sproglige valg i en situations- og genrebevidst form, og dels at kunne anvende sproglig viden til at planlægge, gennemføre, evaluere, udvikle og samarbejde om undervisning i tekstproduktion og tekstreception i skolen. 11

12 Indhold I tilegnelsen af de sproglige og sprogdidaktiske kompetencer indgår arbejdet med tekster i forskellige genrer, særligt faktiske tekster. Funktionel tekstkompetence udvikles såvel receptivt/analytisk som produktivt således at tekstanalyser i forskellige kommunikative genrer integreres med de studerendes egen skriftlige fremstilling med særligt henblik på at udvikle sikker og genrebevidst skrive- og tekstkompetence. Produkt De studerende skal gennem studiet formulere mundtlige og skriftlige produkter, som demonstrerer kompetence i analyse og vurdering af sproglige udtryk i forskellige tekster indenfor forskellige genrer, kompetence i tilrettelæggelse af differentieret sprogundervisning på udvalgte klassetrin i skolen, samt sikkerhed i egen skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på baggrund af bevidste sproglige valg i en situations- og genrebevidst form. Modulsprog : Dansk Forudsætninger for at læse modulet: At den studerende studerer dansk begynder- og mellemtrin eller dansk mellem- og sluttrin. Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse: Dansk klasse Dansk klasse 10 ECTS Knyttes til følgende lærerprofil (indskoling, udskoling, sprog og globalisering, naturfaglig, praktisk/musisk) eller til almene lærerkompetencer. Indskoling og udskoling Modulets vidensgrundlag: Modulet bygger på nyere forskning om funktionel grammatik og tekstlingvistik samt nyere genreskrivningspædagogik. Modulets relation til praksis i skolen: Modulet relaterer til praksis gennem arbejde med tekster til, fra og om skolen. Kompetenceområder, som indgår i modulet: Dansk klasse: kompetenceområde 1, 3 og 4 Dansk klasse : Kompetenceområde 1,2 og 4 Kompetencemål, som indgår i modulet: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i skriftlig og mundtlig fremstilling 12

13 Den studerende kan udtrykke sig sikkert, præcist og varieret på baggrund af bevidste sproglige valg i en situations- og genrebevidst form Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan sprog som system: tekstsemantik, sætningsgrammatik, morfologi, leksis, ortografi og fonetik sprognormer, herunder om forskellen på deskriptive og normative synsvinkler på sproglige udtryk sprog i brug: om sammenhængen mellem genre, fremstillingsformer, tekststrukturer og sprogligt udtryk stilistik tekstanalysemetoder med vægt på sproglig analyse og sproglig karakteristik sprogudvikling og sproglig vejledning begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret undervisning i skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling for heterogene elevgrupper anvende viden om fremstillingsformer, tekststrukturer og sproglige udtryksformer i arbejdet med reception og produktion af tekster i forskellige genrer i danskundervisningen vejlede elever i skriftlig fremstilling på baggrund af sproglig viden og genrekendskab skabe hensigtsmæssige og genretypiske tekster i en given kommunikationssituation på baggrund af genrebevidste valg udtrykke sig sprogligt sikkert, præcist og nuanceret i skriftlige genrer som er relevante for den studerendes uddannelse og for lærerprofessionen kritisk vurdere egen skriftlige fremstilling på baggrund af analytisk tekstkompetence, sprogbevidsthed og kommunikativ hensigtsmæssighed Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen): Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder studier af tekster fra praksis. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer. Den studerendes arbejdstid fordeler sig på følgende måde ift. studieaktivitetsmodellens fire kategorier (vejledende tid): Kategori 1: 120 (undervisning / forberedelse) Kategori 2: 40 (studietimer / forberedelse ) Kategori 3: 50 (individuelle studier/ projektarbejde / forberedelse) Kategori 4: 35 (vejledning / evaluering / prøve) Evaluering af modulet, herunder evalueringskriterier: 13

14 Modultype B: x Kriterier for modulprøven: Den studerende demonstrerer viden og færdigheder i forhold til modulets kompetencemål. Prøven består af: I den interne prøve formulerer den studerende eller grupper af studerende en kortere opgave (5 sider pr. studerende), hvis problemstilling vælges af den studerende eller gruppen af studerende med udgangspunkt i modulets teori og praksis. Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem: deltagelse i studiet, som det tilrettelægges af Læreruddannelsen i Aarhus, og som det fremgår af studieplanen, dvs. deltagelse i undervisning, forberedelse, oplæg, aflevering af studieprodukter, empiriske studier i praksis mm. redelig og rettidig udførelse af studieaktiviteter i overensstemmelse med modulbeskrivelsen Modulet gennemføres som modultype: B (bestået intern prøve) Dansk Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Basis, lokalt udarb.: Specialisering:x Modulomfang: 10 ECTS-points Modulbetegnelse (navn): Litteraturhistorie og aktualiserende tilgange til læsning af ældre tekster i dansk Kort beskrivelse af modulet: Formål Formålet med modulet er, at de studerende udbygger og tilegner sig ny viden og kompetencer ift. At forestå en aktiverende og kvalificeret litteraturundervisning i og med ældre tekster.. Undervisnings- og læringskontekst Baggrunden for modulet er nyere forskning inden for litteraturhistorien, der med et globaliseret og multimodalt afsæt viser betydningen af kendskab til den ældre litteratur. Samtidig viser undersøgelser, at mange dansklærere i skolen har svært ved at begrunde undervisning i og med ældre tekster, hvorfor de ofte vælges fra eller indgår umotiveret. Mål Målet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af ældre tekster med henblik på 14

15 at kunne finde veje ind i teksterne, så eleverne oplever teksterne som aktuelle og nærværende ift. menneskelig erfaring henover tid. Modulet bidrager med en variation af tilgange, som åbner teksterne og lader dem komme til orde. Litteraturhistorie og læsning af andre tiders tekster er en central del af den æstetiske, sproglige og dannelsesmæssige kerne af danskfaget. Indhold Indholdet vil være væsentlige litterære tekster fra forskellige perioder, bl.a. repræsenteret gennem dansk litteraturs kanon. Der vil indgå en variation af genrer, og der vil være tekster, som primært læses med henblik på den studerendes egen viden og dannelse, og tekster som egner sig til læsning i folkeskolen fordelt på alle skolens klassetrin. Nyere tekster vil indgå i dialog med de ældre tekster Produkt Receptivt Den studerende skal metodebevidst læse, analysere og fortolke ældre tekster gennem nærveærende og aktiverende læsninger med henblik på at erfare og opleve dels teksternes egen tid (arkivering), dels teksternes almenmenneskelige erfaringer på tværs af tid og dels deres relevans i en nutidskontekst(aktualisering). Hertil kommer analyse og vurdering af læremidler beregnet til litteratur(historie)undervisning i klasse. Produktivt Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og tilgange til tilrettelæggelse af undervisning i ældre litteratur på en måde, der i videst muligt omfang har fokus på elevens egen aktive læseproces og med eksempler på differentierede læringsaktiviteter til eleverne. Der vil være særligt fokus på æstetisk skabende læreprocesser, hvor der arbejdes med handlende udforskning og fortolkning af de ældre tekster. Modulsprog : Dansk Forudsætninger for at læse modulet At den studerende studerer dansk begynder- og mellemtrin eller dansk mellem- og sluttrin. Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse: Dansk klassetrin Dansk klassetrin 10 ECTS Knyttes til følgende lærerprofil (indskoling, udskoling, sprog og globalisering, naturfaglig, praktisk/musisk) eller til almene lærerkompetencer. Indskoling/ Udskoling Modulets vidensgrundlag: 15

16 Modulet bygger på teori og nyere forskning inden for feltet, herunder fiktive tekster, æstetik, æstetiske læreprocesser, litterær metode, kultur- og litteraturhistorie og fagdidaktik Modulets relation til praksis i skolen: Modulets indhold studeres i lyset af skolens kontekst, og der indgår casestudier og konkrete tekster til og fra elever i 1. til 10. klasse. Kompetenceområder, som indgår i modulet: Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning Kompetenceområde 3: Danskdidaktik Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning Kompetencemål, som indgår i modulet: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper. Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret og innovativ danskundervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv. Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan tekster, genrer og medier kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog tekster til elever og elevers tekstbrug udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner tekstdidaktik tilrettelægge og gennemføre undervisning i tekster, herunder skønlitteratur æstetiske læreprocesser tilrettelægge og gennemføre undervisning under inddragelse af æstetiske læreprocesser, produktivt og receptivt. bevidst bruge og vurdere brugen af krop og stemme som udtryksmiddel i danskundervisningen didaktisk design kritisk vurdere danskdidaktiske de- 16

17 læremiddelproduktion til danskundervisningen signprocesser og produkter udvikle lærermidler til danskundervisningen på grundlag af forskningsbaseret viden Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen): Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i varierede undervisnings- og studieformer, herunder praksisstudier. Studieaktiviteterne skal fremme den studerendes videnstilegnelse og understøtte en aktiv deltagelse i undervisningen og i forpligtende samarbejdsrelationer. Den studerendes arbejdstid fordeler sig på følgende måde (vejledende tid) ift. studieaktivitetsmodellens fire kategorier: Kategori 1: 120 (undervisning / forberedelse) Kategori 2: 40 (studietimer / forberedelse ) Kategori 3: 50 (individuelle studier/ projektarbejde / forberedelse) Kategori 4: 35 (vejledning / evaluering / prøve) Evaluering af modulet, herunder evalueringskriterier: Kriterier for evaluering af de studerendes udbytte: Den studerende demonstrerer viden og færdigheder ift. modulets kompetencemål Evalueringsformer: Modulprøve - kriterier (modulets kompetencemål) Modulprøve: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og inovativ undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper. Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper. Modulprøven gennemføres i grupper i undervisningen og består af en lektions innovativ, differentieret undervisning en ældre tekst efter eget valg, udført på holdet og med de medstuderendes aktive inddragelse. Lektionen følges af en skriftlig lærervejledning indeholdende fagdidaktisk begrundelse (litteraturdidaktisk og litteraturteoretisk tilgang) begrundelse for materialevalg og tilrettelæggelse, differentieringsovervejelser og evalueringsforslag. Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem: deltagelse i studiet, som det tilrettelægges af Læreruddannelsen i Aarhus, og som det fremgår af studieplanen, dvs. deltagelse i undervisning, forberedelse, oplæg, aflevering af studieprodukter, empiriske studier i praksis mm. 17

18 redelig og rettidig udførelse af studieaktiviteter i overensstemmelse med modulbeskrivelsen Dvs. deltagelse i studiet ved forberedelse, fremmøde, aktiv medvirken, bidrag i gruppepræsentationer og løbende aflevering ad de i undervisning stillede skriftlige opgaver, herunder produktion af læremiddel til brug ved undervisning i ældre tekster, som afleveres midtvejs i forløbet Modulet gennemføres som modultype: B (bestået intern prøve) Dansk og lærerens grundfaglighed Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Basis, lokalt udarb.: Specialisering:x Modulomfang: 10 ECTS-points Modulbetegnelse (navn): Elever i læse- og skrivevanskeligheder Kort beskrivelse af modulet: Formål Formålet med modulet er, at den studerende med udgangspunkt i sit danskfag tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for læse- og skrivevanskeligheder som et specialpædagogisk område i skolen. Undervisnings- og læringskontekst Baggrunden for modulet er de højaktuelle bestræbelser på, at alle elever i skolen opnår læseog skrivekompempetencer som forudsætninger for deltagelse i fortsat uddannelse og i samfundet. Modulet tager således udgangspunkt i undervisning for elever i læse- og skrivevanskeligheder som et pædagogisk og politisk indsatsområde. Indsatsen bakkes op af forskning, som viser, at særlige tiltag har god effekt for elever i læse- og skrivevanskeligheder. Mål De studerende skal tilegne sig indsigt og faglige kompetencer, som sætter dem i stand til at planlægge, gennemføre, evaluere, udvikle og samarbejde om undervisning i læsning og skrivning for elever, som er i vanskeligheder med dette. Med begrundelse i forskning skal den studerende herunder kunne træffe specialpædagogiske og fagdidaktiske valg, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs og elevgruppens forudsætninger. Indhold De studerende arbejder med forskningsbaseret teori om sproglige, kognitive, psykologiske og 18

19 sociale forståelser af læse- og skrivevanskeligeder og muligheder for at rammesætte særlige læringsforløb med begrundelse i forskning. Gennem analyse og vurdering af elevens forudsætninger skal den studerende gennem øvelser og praksisstudier undersøge forskellige undervisningsmetoder og -organiseringsformer for elever i læse- og skrivevanskeligheder. Som et integeret perspektiv studerer modulet muligheder for samarbejde mellem dansk og specialpædagogik i forskellige skoleformer. Produkt De studerende skal gennem studiet formulere mundtlige og skriftlige produkter, der viser studier i analyse og vurdering af problemstillinger og tiltag inden for læse- og skrivevanskeligheder i skolen. Modulsprog : Dansk Forudsætninger for at læse modulet: At den studerende enten studerer undervisningsfaget dansk begynder- og mellemtrin eller dansk mellem- og sluttrin. Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse: Dansk klassetrin Dansk klassetrin 10 ECTS Knyttes til følgende lærerprofil (indskoling, udskoling, sprog og globalisering, naturfaglig, praktisk/musisk) eller til almene lærerkompetencer. Indskoling og udskoling Modulets vidensgrundlag: Modulet bygger på nyere forskning i vanskeligheder med læsning og skrivning og herunder forebyggende, foregribende og indgribende didaktiske indsatser i forhold til vanskelighederne. Modulets relation til praksis i skolen: De studerende skal analysere og vurdere undervisning for og tekster til og fra elever i læse- og skrivevanskeligheder. Problemstillinger på skoleorganisatorisk niveau skal ligeledes studeres i praksis. Praksisstudier sker eksempelvis gennem observation, interview og dokumentanalyse. Kompetenceområder, som indgår i modulet: Dansk, klassetrin : Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning omhandler undervisning i læsning og viden om læseprocesser i den faglige undervisning. Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning omhandler skriveundervisning og brug af viden om skriveprocesser i den faglige undervisning. Dansk, klassetrin : 19

20 Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning omhandler undervisning i læsning og viden om læseprocesser i den faglige undervisning. Pædagogik og lærerfaglighed: Kompetenceområde 3 i Pædagogik og lærerfaglighed: Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer. Kompetencemål, som indgår i modulet: Dansk, begynder- og mellemtrin: Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret læseundervisning for heterogene elevgrupper. Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret skriveundervisning. Dansk, mellem- og sluttrin: Kompetencemål 2: Den studerende kan anvende viden om udfordringer og potentialer for fortsat differentieret læse- og skriveudvikling i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning. Pædagogik og lærerfaglighed: Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan teorier om læsning planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter elevers læsning og læseudvikling i klassetrin it som læringsressource i læseundervisningen understøtte elevers læseudvikling ved at integrere digitale teknologier i un- skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på mellemtrin læseforståelse dervisningen anvende teorier om elevers skriveprocesser og skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og læringsaktiviteter vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning skrivestrategier vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse med skrivning af tekster i forskellige genrer og kontekster med henblik på fremadrettet vejledning forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsatser samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner 20

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse

Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Udkast til bekendtgørelse for ny læreruddannelse Bekendtgørelsens bilag 1-5 Kontor for Videregående Uddannelser 20-12-2012 Indhold Bilag 1: Kompetencemål

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug 10.2 Engelsk Fagets identitet Kernen i linjefaget engelsk er sprog, tekster, kultur, sprogtilegnelse og sprogundervisning i et fremmedsprogligt perspektiv. Linjefaget engelsk kvalificerer til varetagelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmoduler Specialiseringsmoduler Læreruddannelsen i Skive og VIA 2015 Indhold Forord Lokale moduler ved Læreruddannelsen i Skive Inkluderende klasse- og læringsledelse (Skive) Krop og læring i alle fag (Skive) Internationalt

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Studieplan for modul 4: Multimodale Tekster Dato: 1.september 2013 Fag: Dansk Periode: September 2013 - januar 2014

Studieplan for modul 4: Multimodale Tekster Dato: 1.september 2013 Fag: Dansk Periode: September 2013 - januar 2014 Dansk modul multimodale tekster v. RABO Studieplan for modul 4: Multimodale Tekster Dato: 1.september 2013 Fag: Dansk Periode: September 2013 - januar 2014 Modulets indhold: Fra modulbeskrivelsen: Læringskontekst

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse: Færdselslære... 4 Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab... 6 Kursusbeskrivelse:

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse

Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse Ansøgning om ny uddannelsesretning under godkendt diplomuddannelse Undervisningsministeriet godkender nye uddannelsesretninger i godkendte diplomuddannelser, jf. diplombekendtgørelsen 7. En ny uddannelsesretning

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard

Literacy et begreb med store konsekvenser. Klara Korsgaard Literacy et begreb med store konsekvenser Klara Korsgaard At læse er en kognitiv færdighed at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social kontekst at kunne anvende en kognitiv færdighed i en social

Læs mere

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Praktikansvarlig: Signe Piil Pædagogisk leder Sorø Gymnastikefterskole Topshøjvej 50 4180 Sorø Tlf.: 57830034, Mobil: 22829215 E-mail: sa@sge.nu 1. Skolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse Færdselslære, inklusive førstehjælp... 4 Kursusbeskrivelse Sundheds- og seksualundervisning... 6 Kursusbeskrivelse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer UCN: Udkast til Uddannelsesplaner pa de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK

BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK BODIL NIELSEN LÆRINGSMÅL I DANSK Læringsmål i dansk BODIL NIELSEN Læringsmål i dansk Bodil Nielsen Læringsmål i dansk 1. udgave Samfundslitteratur 2015 Tilrettelægning af sats: SL grafik Omslag: Harvey

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere