Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt :30 Mødeafholdelse Ordrup Bibliotek Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:30 Tilstede: Michael Fenger, Anne Hjorth, Louise Feilberg Levy, Pia Nyring, Bente Frimodt-Møller, Ulrik Ankjær Borch, Ann-Kathrine Karoff Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Kultur- og Fritidsudvalget :30 1(Åben) Tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek (Åben) Kulturen i Gentofte (Åben) Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi 6 4(Åben) Orientering om opsamling på dialogmødet mellem skoler og foreningsliv den 4 februar (Åben) Orientering om møder og arrangementer 4 marts (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne10 7(Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 11 Side 2

3 1 (Åben) Tilbagemelding på Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek Sags ID: EMN Resumé Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 28 november 2012 (pkt 1) en to-årig Intern kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek (nu Fritid, Kultur og Unge) gældende for årene På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5 marts 2014 (pkt1) blev der givet en tilbagemelding for 2013 I nærværende sag fremlægges en samlet tilbagemelding for hele kontraktperioden Baggrund Den interne kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for perioden bygger på den daværende vision og de politiske mål, der var for området Kultur og Bibliotek har inden for hvert af de politiske mål gennemført en række indsatser: 1 Kultur og Bibliotek skal sikre kvalitet og udvikling af kulturtilbuddene ved at opfange og reagere på nye tendenser og muligheder Det skal ske med en stadig opmærksomhed på borgernes ønsker og behov Kultur og Bibliotek har i kontraktperioden haft fokus på at øge tilgængeligheden til de tre kulturinstitutioner: Gentofte Bibliotekerne, Kulturskolerne og Øregaard Museum Denne udvidede adgang synes at have opfyldt et behov hos borgerne, da besøgstallene på bibliotekerne og Øregaard Museum er steget siden 2013 Der tegner sig et nyt billede af bibliotekerne som kulturhuse og børnekulturhuse 2 Unge i alderen år skal opleve kulturtilbuddene som vedkommende og attraktive, og de unge skal opmuntres til og understøttes i at udvikle egne kulturelle og kreative kompetencer Kultur og Bibliotek har i kontraktperioden haft fokus på at søge at få unge mennesker involveret aktivt i både udvikling og afvikling af projekter Denne indsats synes at være lykkedes Samtidig er det dog erfaret, at projekter, der drives af unge, også kræver en vis hjælp og rådgivning, dels i forhold til at skabe projekterne, men også i forhold til at sikre deres videre eksistens 3 Kultur og Bibliotek skal åbne dørene for nye muligheder og samarbejder, så Gentofte Kommunes kulturelle institutioner i endnu højere grad kan møde borgernes ønsker og behov I 2013 har Kultur og Bibliotek haft fokus på at etablere nye fysiske, kulturelle tilbud, bla med SøndagsVærkstederne på Kulturskolerne og Formidlingscentret Garderhøj I 2014 har fokus været på at etablere nye samarbejder, bla med aktive borgere og skolerne Særligt de tilbud, hvor der skabes dialogorienterede fællesskaber synes at være lykkedes 4 Borgernes engagement og kompetencer inddrages i udviklingen af de kulturelle aktiviteter og ved afholdelse af kulturelle arrangementer Særligt skal der være fokus på øget inddragelse af de mange kompetente borgere med anden nationalitet end dansk Side 3

4 Fokus i 2013 var at få etableret en frivilligdreven café i Vangede bibliotek, mens der i hele kontraktperioden har været fokus på bibliotekernes formidlende og kulturbærende rolle i forhold til newcomers Aktiviteterne for newcomers har haft stor tilslutning Vurdering Samlet set vurderes det, at Kultur og Bibliotek har levet op til den indgåede Interne kontrakt for Det vurderes, at indsatserne har haft en væsentlig betydning for bibliotekernes udvikling hen imod kulturhustanken Indstilling Fritid, Kultur og Unge indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget: At resultaterne for den Interne kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for perioden godkendes Godkendt 5 1 Notat tilbagemelding på Intern kontrakt mel Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek , for 2014 ( EMN ) 6 2 Intern Kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur og Bibliotek for ( EMN ) 2 (Åben) Kulturen i Gentofte 2014 Sags ID: EMN Resumé Kultur og Bibliotek har udarbejdet en publikation, hvor der sættes fokus på udvalgte eksempler på kulturens indsatser og resultater for 2014 Baggrund Kultur og Bibliotek har siden 1996 udarbejdet en årlig beretning med beskrivelse af en række af det pågældende års aktiviteter indenfor kultur- og biblioteksområdet For 2014 er der udarbejdet en ny form for beretning for 2014, der i højere grad er baseret på udvalgte begivenheder Side 4

5 Oplevelser med udsyn Et levende kulturliv sætter gang i tanken og åbner nye perspektiver på verden Gennem 2014 har kulturinstitutionerne både grebet tilbage i historien for at kaste nyt lys på nutiden, boret dybt i verdenspolitiske spørgsmål og vendt og dreje sproget, livet og hverdagen i arrangementer og udstillinger Unge udtryk Gentofte Kommune har tilbud til alle unge, og på kulturens område har unge været i fokus i en årrække Det er de unge selv, deres idéer, initiativer og interesser, der sætter retningen I 2014 blev Gentofte Kommune hædret med Dansk Ungdoms Fællesråds pris som Årets Ungdomskommune Åbne døre I 2014 er der en række fine eksempler på, hvordan kulturhuse med fleksible og udvidede åbningstider og fokus på tilgængelighed fik endnu mere liv Nye lokaler blev taget i brug, eksisterende fik nyt indhold, og der blev bygget broer og skabt masser af muligheder for fremtiden Kulturen skaber vi sammen Gentofte Kommune har en stærk tradition for, at borgere engagerer sig i aktiviteter, de synes er vigtige, og er med til at skabe løsninger til gavn for både sig selv og andre Mange borgere er aktive på kulturens område og samarbejdet mellem medarbejdere og aktive borgere udvikler sig hele tiden I 2014 har aktive borgere bla drevet bogbørserne, hjulpet ved bibliotekernes arrangementer, delt deres faglighed og erfaringer i netcaféer og meget andet Vurdering Det vurderes, at publikationen Kulturen i Gentofte 2014 gengiver bredden i Gentofte Kommunes kulturelle tilbud Indstilling Fritid, Kultur og Unger indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget At orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning 7 1 Kulturen i Gentofte 2014 ( EMN ) Side 5

6 3 (Åben) Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Sags ID: EMN Resumé Rapporten Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi er udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker Rapporten blev publiceret i januar 2015 Rapportens konklusioner fremlægges til udvalgets orientering Baggrund Rapporten Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi søger at værdisætte de danske folkebiblioteker i en samfundsøkonomisk kontekst Rapporten viser kun et udsnit af folkebibliotekernes samlede virksomhed og værdisætter feks hverken de frivilliges arbejde eller den daglige dialog og sparring, der foregår mellem bibliotekspersonale og brugerne Rapporten undersøger tre temaer: Det kulturelle bidrag Under dette tema adresserer rapporten folkebibliotekets samfundsøkonomiske bidrag gennem dets kulturelle og sociale betydning Bibliotekernes sociale og kulturelle bidrag kommer af, at det ikke kun er brugerne af biblioteksydelser, der er villige til at betale for bibliotekernes eksistens Også ikkebrugere sætter pris på biblioteker Med dets mange kulturtilbud og sociale arrangementer løfter biblioteket en betydelig opgave på kultur- og socialområdet Samlet set finder rapporten, at bibliotekerne bidrager med ca 3-4 mia kr årligt for sociale og kulturelle effekter, altså ca dobbelt så meget som de 2 mio kr, danskerne i dag betaler årligt via skatter for bibliotekerne På Gentofte bibliotekerne er der et stigende antal fysiske besøg, og i gennemsnit besøger hver gentofteborger bibliotekerne næsten 10 gange årligt Det tyder på, at bibliotekerne i højere grad også bruges til kulturelle og sociale aktiviteter Uddannelsesbidrag Under dette tema adresserer rapporten folkebibliotekets samfundsøkonomiske bidrag til et øget uddannelsesniveau Bibliotekerne bidrager til at øge børns læsefærdigheder, de øgede læsefærdigheder øger sandsynligheden for at tage en uddannelse, og en højere uddannelse skaber højere produktivitet Samlet set finder rapporten, at bibliotekerne bidrager med 2 mio kr årligt gennem produktivitetsgevinster fra højere uddannelse Rapporten anbefaler at udvikle et samarbejde mellem bibliotekerne og skolerne Gentofte Bibliotekerne har landets højeste udlån per indbygger Dette gælder også de 5-9-årige børn, hvis udlån per barn er 8 bøger årligt (landsgennemsnittet er 3 bøger per barn årligt), og de årige, hvis udlån per barn er 7,4 bøger årligt (landsgennemsnittet er 6 bøger per barn årligt) Digitaliseringsbidrag Under dette tema adresserer rapporten folkebibliotekets samfundsøkonomiske bidrag til øget digitalisering i samfundet Samlet set opgør rapporten, at bibliotekerne skaber værdi for mio kr årligt ved deres bidrag til den digitale omstilling Bidragene kommer via de fire kanaler: e-post, Side 6

7 digital selvbetjening, netbank og sparet tid ved digital selvbetjening Rapporten anbefaler at målrette indsatsen mod gruppen med de største udfordringer Efterspørgslen på den type digitaliseringskurser, som rapporten bygger sin analyse på og anbefaler, nemlig endnu mere professionaliserede kurser, hvor man på forhånd melder sig til vedr et generelt emne, er i Gentofte faldet de seneste 3 år I stedet tilbyder Gentofte bibliotekerne dels mand-til-mand oplæring og ugentlige netcaféer, hvor folk dropper ind, og hvor oplæringen på sidstnævnte gennemføres af frivillige Vurdering Det er Fritid, Kultur og Unges vurdering, at Gentofte Bibliotekernes eksisterende indsatser i høj grad skaber en værdi som er tilsvarende landsgennemsnittet I 2015 har Gentofte Bibliotekerne særlig fokus på de kulturelle og sociale bidrag (kulturhustanken, interessefællesskaber og nøglebiblioteker) og på uddannelsesbidraget (øget samarbejde med skoler og daginstitutioner samt højtlæsning og fritidslæsning for børn) Det digitale bidrag er fortsat et mål i sig selv, men det understøttes snarere af de kulturelle og sociale bidrag, end gennem målbare, på forhånd planlagte kurser Indstilling Fritid, Kultur og Unge indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget: At orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning! 1 Notat, Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi, rapport fra Copenhagen Economics, 2015 ( EMN )! 2 Rapport Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi ( EMN ) 4 (Åben) Orientering om opsamling på dialogmødet mellem skoler og foreningsliv den 4 februar 2015 Sags ID: EMN Side 7

8 Resumé Der orienteres om opsamlingen på dialogmødet mellem skoler og foreningsliv, som på initiativ fra KUF blev afholdt af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 4 februar 2015 Baggrund Den 4 februar 2015 blev der afholdt dialogmøde med deltagelse af politikere, skoleledere, skolebestyrelser, elevrådsformænd, idrættens organisationer, foreningsrepræsentanter, medarbejdere i kommunens dag- og fritidstilbud og fritidsafdelingen Formålet med dialogmødet var at sætte fokus på folkeskolereformens bestemmelser om den åbne skole og skabe grobund for, at samarbejder mellem skoler og foreninger kan udvikle sig Mødet skulle endvidere skabe rammer for, at der kan udvikles samarbejder mellem skoler og foreningsliv, som kan gøre eleverne bekendt med mulighederne for at have et aktivt idræts- og fritidsliv samt mulighederne for at deltage i aktiviteter og samværsformer, som fremmer den enkeltes udvikling og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber Mere end 120 deltog i mødet, hvor der var en god stemning og konstruktiv dialog Vurdering Den afsluttende opsamling af drøftelserne vidnede om, at der havde været en god dialog ved alle borde, og at der var skabt en god grobund for det fremtidige samarbejde mellem skoler og foreningsliv se bilagte opsamling Der var bred enighed om, at det vil være win-win for skolerne og foreningerne, at der etableres samarbejder i forskellige former Der var generelt ønske om, at parterne skulle mødes snart igen, så man kunne komme videre med mere konkrete aftaler om samarbejde, og det blev forslået at et sådant næste møde kunne tage form af en markedsplads og/eller speeddating, hvor foreningerne (feks i form af en stand) kunne få mulighed for at præsentere, hvad de vil kunne tilbyde Det blev efterlyst, at disse tilbud fra foreningerne blev samlet centralt i form at et elektronisk katalog på en hjemmeside, hvor der også skulle være mulighed for skabe kontakt, udveksle ideer og erfaringer mm Bevægelsesfyrtårnene blev fra flere sider nævnt, som et godt initiativ, som vil kunne understøtte, at samarbejdet mellem skolerne og foreningslivet udvikler sig Fritid, Kultur og Unge, og Børn og Skole skal orientere om, at:! Det nu vil blive afdækket, hvilke systemer eller oversigter, der allerede måtte findes over tilbud fra foreningerne i kommunen! Der efterfølgende, hvis eksisterende systemer ikke kan bruges, vil blive taget initiativ til en dialog med SIG om opbygning af et site, hvor der kan være et katalog over de muligheder, foreninger vil tilbyde, og som kan være rammen om direkte kontaktskabelse, videndeling og erfaringsudveksling! Der inden sommerferien vil blive forelagt et oplæg til rammesættende beslutninger vedr den åbne skole for politisk vedtagelse Side 8

9 Afholdelse af en markedsdag med speeddating, hvor foreningerne får mulighed for i form at en stand eller lignende at præsentere, hvad de kan byde ind med, vil blive planlagt i forlængelse af rammesætningen og etableringen af sitet Arrangementet vil blive afholdt, så snart det passer ind i forhold til øvrige igangværende indsatser på skoleområdet (Synlig læring, Fællesskaber og de øvrige dele af Den åbne skole - kultur, erhvervsliv, musikskoler mv) Indstilling Fritid, Kultur og Unge og Børn og Skole indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget: At orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning! Opsamling på dialogmødet mellem skoler og foreningsliv den 4 feburar 2014 ( EMN )! Plancher ( EMN ) 5 (Åben) Orientering om møder og arrangementer 4 marts 2015 Sags ID: EMN Resumé Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid Baggrund I perioden den d 4 marts til d 15 april 2015:! Der afholdes temadrøftelse om Den åbne Skole, udviklingen af samarbejdet mellem skoler og kultur d 4 marts kl1700 på Ordrup Bibliotek! Der afholdes Mesterskabsaften på Rådhuset d18 marts kl 1900, der vil blive uddelt erindringsgaver til de idrætsudøvere fra de lokale idrætsforeninger, der har erhvervet et nationalt eller internationalt mesterskab i 2014 Side 9

10 Indstilling Fritid, Kultur og Unge indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget: At orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning 6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Resumé Puljer under KUF Vedlagt som bilag gives en oversigt over ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i perioden den 26 januar 26 februar Puljer under KUF Side 10

11 2 Lancering af projekt "Alle skal lære at svømme" I samarbejde med TrygFonden og Danmarks Idrætsforbund lancerer Dansk Svømmeunion projekt Alle skal lære at svømme mandag den 9 marts kl i Kildeskovshallens svømmehal Unionens protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary vil være til stede som gæst 3 Kontrakten med Kulturstyrelsen om centralbiblioteksfunktionen er forlænget for 2015 Det er endvidere besluttet at de nuværende 6 centralbiblioteker fortsætter fra men med ændrede opgaver og ændrede økonomiske fordelingskriterier Det forventes, at der forelægger et udkast til kontrakt efteråret Åbningen af det grå pakhus bliver forsinket pga udfordringer med brandstrategien for huset Myndighederne finder det svært at give tilladelse til en delvis brug af huset og bevare de resterende etager, som de er i dag Der arbejdes sammen med Gentofte Ejendomme på at finde en løsning 5 Bibliotekernes arrangements katalog for april, maj og juni samt idékatalog til samarbejde mellem skoler og biblioteker blev uddelt! Puljer under KUF KUF ( EMN ) 7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Side 11

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere