1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min"

Transkript

1 Oversigt om timefordeling på forskellige linjer Spring Rytme Dans Parkour Hubster International Youth Leader Education UpGrade Linjefag 6x75 min 4 x75 min 6x75 min Linjerelateret 2x75 2x75 min lederuddannelse min Verden og Mig 3x75 min Intercultural 3x75 min Studies Project 7x75 min 2x75 min Manegement Pæd. & Kom. 3x75 min Danish 2x75 min 1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætsligt valgfag 2x75 min 2x75 min 2x75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min lederuddannelse Kreativt/alment valgfag 2x75 min 2x75 min 2. periode Fællesfag 90 min 90 min 90 min Morgensamlinger 4x25 min 4x25 min 4x25 min 4x25 min Fællesmøde 30 min 30 min 30 min 30 min Morgenrengøring x x x x Måltider x x x x Kaizen 75 min UpGrade 6x75 min Fysisk UpGrade 2x75 min Færdigheder UpGrade 3x75 min Perspektiver Vejledt træning og studie 3x75 min

2 IKKE-FYSISKE FAG Morgensamlinger på gymnastikhøjskolen i Ollerup Morgensamlinger for alle elever og for de lærere, som skal have morgentimer, er en del af fællesskabet og traditionen på Ollerup. Morgensamling er et ritual forstået på den måde, at der er en kodeks for, hvad der er en god morgensamling, og på Gymnastikhøjskolen er der en klar intention med morgensamlingen. Overordnet set skal morgensamlingen være en begivenhed, som taler til vores hjerte og løfter vores sind. Sang og/eller musik er fællesskabsskabende, og morgensamlingen skal have et budskab til den enkelte. Det kan ske i form af en personlig historie, en fortælling, en musikoplevelse, fællessang, en event eller en visuel oplevelse. Derfor kan det ikke ved denne lejlighed komme på tale at høre en tilfældig morgenradioavis eller TV avis uden nogen form for forberedelse. Morgensamlingen begynder altid til det fastsatte tidspunkt, og skal af hensyn til efterfølgende undervisning være afsluttet til det aftalte tidspunkt. En ofte anvendt form, som dog er fravigelig, er Fællessang Budskabet Fællesang Evt. nødvendige generelle informationer Det er den/de ansvarlige for morgensamlingen, som drager omsorg for, at fremmedsprogede elever er en del af morgensamlingen. Det betyder at morgensamlingen eller dele af den kan foregå på engelsk i mundtlig form eller i tekstform. Evt. kan der sideløbende med/efterfølgende ske oversættelse på samme vis. Elevhold inddrages i ansvaret for morgensamlingen, med 3 morgensamlinger pr. hold og gerne yderligere i forbindelse med aftensang. Elevhold informeres om intentioner for morgensamlinger af den pågældende lærer. Lærere og ledelses andel af morgensamlinger bør have en væsentlig fylde.

3 Undervisningsbeskrivelse Fag: Dansk som andetsprog Underviser: Tinne Ferslev, Trine S. Larsen og Stinne Kjær Fagets formål At introducere eleverne til dansk og lære sprogets basale strukturer, hvad angår sætningsopbygning og udtale. Mål Et af målene med dansk er at eleverne kan føre små samtaler på dansk med de danske elever. Dertil kommer at de kan forstå og give korte beskeder til de fælles samlinger i Spisesalen. De fleste af eleverne ville på sprogcentre i Danmark blive placeret på Danskuddannelse 3, modul 1 ved starten af opholdet. Målet med undervisningener, at eleverne ved afslutningen af opholdet har været igennem mundtlige emner, der svarer til hvad man når på Danskuddannelse 3, modul 1 og 2. Hvorvidt de i givet fald ville kunne bestå de pågældende test er i høj grad afhængigt af hvordan deres indsats har været i og uden for timerne. Fagets almene perspektiver At eleverne opbygger et refleksivt forhold til sprog både deres førstesprog og målsproget, dvs. dansk i denne kontekst. Ved et refleksivt forhold mener jeg at de opdager at sprog ikke bare er sprog, men at hvert enkelt sprog er et perspektiv på verden og har sine egne fokuspunkter, som sprogbrugerne er tvunget til at forholde sig til. På dansk angiver man eksempelvis retninger uden at det egentligt er streng nødvendigt vi siger ikke bare i Norge, men gerne oppe i Norge. Tilsvarende eksempler kunne jeg komme med ved mange andre sprog. Dette refleksive forhold gør at de fleste oplever et forøget grammatisk fokus på deres eget sprog og en større sproglig bevidsthed. Indholdspunkter Hovedvægten lægges på de mundtlige færdigheder, men læsning og skrivning inddrages også, idet det er min erfaring at det støtter de mundtlige færdigheder. Grammatik inddrages efter behov,

4 men i langt mindre udstrækning end i danskundervisning på sprogcentrene, der sigter mod modultest og de afsluttende eksamner. Undervisningsmateriale tilknyttet faget Nedenstående har jeg skrevet en ikke-udtømmende listet over materialer, jeg benytter i den daglige undervisning: o Lise Bostrul Aktivt dansk og Intensivt dansk o Fanny Slotorub m.fl. Mosaik 1og Mosaik 2 o Spencer Kagan Cooperative Learning o Letlæselige romaner fra Special-Pædagogisk Værksted. o Egenproduceret materiale, der tager udgangspunkt i højskolelivets hverdag under emner som Beskeder i Spisesalen Instrukser ved leg og opvarmning Livet efter et højskoleophold Typiske fraser ved en skitur Typiske fraser ved en gymnastikopvisning Til disse emner har jeg udarbejdet grammatiske opgaver, skriveopgaver, udtaleopgaver, samtalestrukturer mm. Sprog Målsproget er dansk, men forklaringssproget ved grammatik og andet er engelsk. Derudover opfordrer jeg elever fra samme sprog til aktivt at hjælpe hinanden i forståelsessituationer. Min egen viden om spansk inddrager jeg også, idet halvdelen af holdet ofte taler spansk eller portugisisk jeg er dog meget opmærksom på at bruge dette i 1 til 1-sammenhænge og yderst sjældent i kollektive beskeder. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde. Afholdelse af dansktimer i helt andre miljøer såsom i bevægelsesrum, hvor fokus fx er at undervise hinanden i lege og aktiviteter kun på dansk. Særlige metoder i forhold til læring/undervisning En metode, som jeg i høj grad mig af, er Kooperativ læring, da den har den fordel, at metoden:

5 kræver alle elevers deltagelse og fulde opmærksomhed fratager læreren den centrale rolle i rummet og derved giver taletiden tilbage til eleverne opfordrer eleverne til at afprøve sproglige strukturer med fokus på flow i talestrømmen øger energiniveauet mærkbart i klasselokalet får eleverne til at arbejde med gentagelser, uden at de bemærker det i nævneværdig grad, og uden at de opfatter det som kedeligt. Derudover benytter mig jeg i nogen grad af den Audio-Linguale metode for at eleverne opbygger et arsenal af færdigproducerede sætninger. Evaluering Undervisningsforløbet afsluttes med en skriftligt evaluering, men derudover opfordres eleverne til løbende at komme med feedback. Andet Dansk for de internationale er et særligt fag på Gymnastikhøjskolen, idet de internationale elever kommer med endog meget forskellige dagsordener. Nogle kommer til Ollerup for at forbedre deres engelsk og opfatter derfor dansktimerne som et forvirrende indslag i dette projekt bliv bedre til engelsk. Andre kommer til Ollerup for at lære hvad de lære kan og ser også hurtigt at dansk er en vigtig del af de sociale relationer. Dette skaber tilsammen et ganske særligt læringsmiljø.

6 Undervisningsbeskrivelse Fag: Verden og Mig Underviser: Jens Dall Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont Forøge deres menneskelige indsigt Ruste dem og motivere dem til at tage aktivt del i et demokratisk samfund Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skelne mellem forskellige opfattelser af demokratiet som politisk idé og styreform reflektere over forbindelser mellem politiske ideer og andre værdianskuelser i samfundet, i eget hverdagsliv og andre kulturer redegøre for hovedtræk i Grundloven reflektere over egen rolle som borger i Danmark og EU og som deltager i et globalt samfund give eksempler på, hvordan informationsteknologien påvirker politisk deltagelse og magtudøvelse lokalt, nationalt og globalt reflektere over forholdet mellem politik, kultur og religion i samfundet og i eget hverdagsliv reflektere over mediernes rolle i den politiske proces analysere politisk retorik i den offentlige debat og selv udvikle politisk argumentation reflektere over retsstatens betydning og betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. udvikle bedre kommunikationsfærdigheder reflektere over, hvad egne og andres forhåndsopfattelser af mennesker med anderledes vilkår, levevis og gruppeidentitet betyder for gensidig accept og samspil i arbejdslivet, det politiske liv og hverdagslivet vurdere betydningen af og mulighederne for, at forskellige sociale og kulturelle grupper indgår i det økonomiske, politiske og sociale liv som aktive medborgere

7 anvende deres viden og færdighed i at beskrive og vurdere sociale og kulturelle forhold til at deltage i en demokratisk debat om sociale og kulturelle problemstillinger og foreslå handlemuligheder i relation hertil. Forholde sig etisk og moralsk til problemstillinger Holde oplæg for en større gruppe tilhører Behandle dagligdagens nyheder Forstå menneskets natur og basale behov og reflektere over hvorledes dette har betydning på menneskets handlemåder Gennem dialog komme til løsninger og forståelse Blive den gode debattør Prøve/øve kunsten som ordstyrer Beskrive og forstå kunstværker Fagets almene perspektiver: Se ovenstående. Fagets hovedformål er netop at arbejde med det almene. Arbejdet med den sociale og personlige kompetence. Medborgerskabsrollen Indholdspunkter: Faget er et fag, der hviler på folkelig oplysning, livsoplysning og personlig stillingstagen. Emner indenfor en bred vifte af fagområder inddrages for at undersøge og diskutere menneskets eksistens. Emner inden for filosofi, samfund, politik, etik, psykologi, kunst og naturvidenskab inddrages for at undersøge og diskutere menneskets eksistens historisk, nutidigt og i et fremtids perspektiv. Den aktuelle debat i medierne behandles. Samfund og demokrati er to nøgleord i faget. I faget planlægges, gennemføres og evalueres morgensamlinger, der afholdes af holdet. Der bliver afholdt personlige samtaler mellem underviser og den enkelte elev. Faget anvendes også bindeled mellem elever og ansatte. Repræsentanter til skolens fællesråd vælges på holdet, og for taletid i formidlingen af information om og diskussion af problemstillinger vedrørende elevernes højskoleophold.

8 Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Relevante film og klip Artikler fra aviser og tidsskrifter Relevante udklip fra diverse bøger Internettet Etiske cases Sprog: De nordiske sprog Arbejdsformer: Individuel, parvis, gruppevis, klassediskussion, Oplæg Foredrag Fortælling Film Teater Ekskursioner Projekter Læsning Evaluering: Løbende samtaler med holdet Personlige samtaler Skriftlig slutevaluering

9 Undervisningsbeskrivelse Fag: Hubster Fag Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang, Simon Finnerup, Lise Sinius, Svend Noe Thomassen, Morten Andersson Fagets formål: Dette fag er rygsøjlen for vores Hubster linje. Her får eleverne kontakt med tre forskellige områder (Pædagogik og didaktik, kommunikation og projektledelse) som er nødvendigt for elevernes udvikling som frivilje projektleder i idrætsorganisationer eller andre organisationer hvor folkeoplysning og viden spiller en stor rolle. Vi har ikke som formål at gøre dem til færdig uddannede projektleder, men vi vil gerne give dem lyst til at udforske dette område på en mere pædagogisk og refleksiv måde. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) Mål med Hubster fag er at give eleverne en blanding af praktisk og teoretisk viden inden de tre specificerede områder så eleverne kan se projekt som et systemisk enhed. Ud over dette vil vi også gerne gøre dem klar til at være aktive projektleder og forandringsperson efter deres ophold på højskolen. Det er også vore mål at eleverne oplever fag som et praksis orienteret projekt kursus. Vi ønsker at eleverne kommer tættere på: At kunne anvende værktøjer til projektledelse, herunder fx scrumboard At kunne anskue processer og projekter i dets enkelte bestanddele. At kende begreber som generelt anvendes i projektledelse og projektstyring At blive dygtigere som kommunikatorer. At kunne planlægge, afvikle og evaluere et projekt i samarbejde med externe partnere. Fagets almene perspektiver og indholdspunkter: Indføring i almenpædagogiske hovedretninger

10 Indføring i selv-psykologi Kendskab til systemisk tænkning og kommunikation Organisatorisk kommunikation Retorik og argumentation Værktøjer til projektledelse og processtyring (stardarder og normer for procesledelse, projektlederudvikling, fundraising og økonomi, networking, port folioopbygning, vidensdeling, pædagogiske værktøjer i projektarbejde) Innovation og idegenerering Kropskultur og samfundsudvikling Blog og digital kommunikation Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Projektledelse - teori og praksis Bjarne Kousholt, 2012 Projektkompetence - Anita Mac og Morten Ejlskov, 2012 Hans Reitzels Forlag Portfolio i et lærings og uddannelses perspektiv Birthe Lund, Aalborg Universitetsforlag Systemiske projekt ledelse, Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard, samfunds literatur 2013 Social Kapital i organisationer ledelse, kommunikation og samarbejde, Dansk Psykologisk Forlag. PMbok guide, Projekt Management Institutte, 4th Edition, 2011 Cecilie Falkenberg, Storylinebogen, læring og undervisning Knud Illeris, Læring, læring og læreprocesser Gideon Zlotnik, De stakkels børn, den nye børnekarakter Knud Illeris, Læring i konkurrencestaten uddrag Jan Tønnesvang, Selvets udvikling - uddrag Sprog: Dansk Arbejdsformer: Gruppearbejde Klassediskussion Oplæg Foredrag Fortælling Ture ud af huset Projektarbejde Læsning Særlige metoder i forhold til læring/undervisning:

11 Vores undervisning er praktisk baseret, så vi bestræber os i at skabe et miljø hvor vores elever prøver projektledelse på en mere pædagogiske og refleksiv måde. Evaluering: Skriftlig evaluering mod slutning af forløbet Personlig samtale undervejs af forløbet Personlig engagement i de forskellige projekter. Port folio Personlig præsentation af læreprocesser i slutning af forløbet Undervisningsbeskrivelse Fag :Sang Underviser : Stinne Kjær + gæstelærere Fagets formål : At åbne for det historisk-poetiske univers i højskolesangbogen At give eleverne del i den kulturarv, der findes i højskolesangbogen At styrke glæden og fællesskabet ved at synge sammen med andre Mål : At lære en række udvalgte sange At blive bedre til at synge At få viden om alle de historier, der gemmer sig bag sangene At åbne for de følelsesmæssige dimensioner i poesi og musik Fagets almene perspektiver : Gennem sangene i sig selv og de kommentarer, der knyttes til dem, har faget store almene,

12 samfundsmæssige, personlige, historiske og poetiske perspektiver. Indholdspunkter : Til hver lektion vælges sangene hovedsageligt ud fra et bestemt tema. Det kan eksempelvis være : Kærlighed, nationalsange, nationale sange, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Grundtvig, lejlighedssange, morgensange, nordiske sange, årstidssange, salmer, landsstævnesange. Endvidere synges nogle moderne rytmiske sange på både dansk og engelsk. Til de fleste sange knyttes kommentarer og historier. Undervisningsmateriale : Højskolesangbogen (og sange via projektor) Sprog : Dansk (+ sange på nordiske sprog og engelsk) Arbejdsformer : Sang + kommentarer + akkompagnement Evaluering Løbende gennem elevernes kommentarer og reaktioner.

13 Undervisningsbeskrivelse Fag: InterCultural Studies Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang, Simon Finnerup Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont, forøge deres menneskelige indsigt samt ruste og motivere dem til at tage aktiv del i et demokratisk samfund. At opnå viden om dansk kultur og livsstil samt dele erfaringer og viden om emner i et internationalt perspektiv. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At perspektivere menneskelige problemstillinger og undersøge menneskets eksistens. Personlig og social udvikling. At få lyst og mod til at tage aktiv del i samfundet lokalt og globalt. At blive bevidst om egne holdninger og turde udtrykke dem samt lytte til og respektere andres holdninger. At opnå større viden om de emner, der behandles i faget. Formidling og kommunikation: At blive bedre til mundtlig fremlæggelse for en forsamling. Fagets almene perspektiver: InterCultural Studies er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner behandles i et bredt, alment samfundsperspektiv som det fremgår af ovenstående punkter. Indholdspunkter: Dansk demokratihistorie Demokrati og politik i dag De danske folkehøjskoler/de frie skoler/folkelighed/grundtvigianisme Dansk pædagogik Global Citizen: Diverse emner og problemstillinger fra elevernes hjemlande, f.eks. multikultur, fattigdom, frivillighed, frihed, racisme, biodiversitet. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Artikler Bøger Film og tv-udsendelser Musik og sangtekster Billedmateriale Sprog: Engelsk

14 Arbejdsformer: Gruppearbejde Klassediskussion og -samtale Oplæg Foredrag Fortælling Ture ud af huset, bl.a. en uges studietur til København Projektarbejde Læsning Evaluering: Individuel skriftlig Fælles mundtlig med skriftligt resume Undervisningsbeskrivelse Fag: NGO World /Project Management Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang Fagets formål: In NGO World the student get an introduction to the world of volunteer organisations, sports associations, Non- Governmental Organisations structures as well as general knowledge about projects, tools for project work and -management. The course has a basic period where topics such as sport for all, society s trialectic organisation, volunteerism and network will be discussed in depth to create a fertile base for the development of projects in the future. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) The goal of this subject is to enable the students to understand the NGO world with special focus on sports organisations and to give the students the fundamental tools to take active part in the society, contributing to the NGO world and the development of it, both in national and international level.

15 Fagets almene perspektiver: Since NGOs are a fundamental part of the civil society, this subjects shed light on Indholdspunkter: Non-governmental organizations within sport and development, social responsibility and life quality. Organisational structure examples of NGO s in the world of Sport Civil Society and infrastructure of the third sector Volunteerism Urban planning (with focus on active living) The concept of Sport for All (Physical activity for everyone, Participation sport etc.) Insights in worldwide project platform and how to use it (www.sportanddev.org) Project Management (Project Cycle) Fundraising Networking and project presentation tools Work with own project (NowWeMove) NGO in the real world: study cases (including students experiences) Mega Events can they boost participation in physical activities? Good Governance Sprog: English Arbejdsformer: Lectures Group work Study cases Management processes On-site experiences. Supervision and feedback Evaluering: During the semester, students are evaluated in their participation in classes and in the projects they get involved. In the end of the term, students are encouraged to do an evaluation both written and verbal together with other students.

16 Undervisningsbeskrivelse Fag: Ordskælv Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: I Ordsælv ønsker vi at styrke elevernes evne til at arbejde kreativt med mundtlig og skriftlig kommunikation. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At eksperimentere og lege med ord At skabe nye tekster v.h.a. fejl og benspænd At skrive komiske og grænseoverskridende tekster At fokusere på sprogets lyde og eksperimentere med lydord At give og modtage respons Fagets almene perspektiver: Faget forsøger at give eleverne indsigt i kommunikation som et væsentligt bindeled mellem mennesker - et bindeled hvor kreativitet, etik, troværdighed og empati er i spil. Indholdspunkter: Opvarmningsøvelser og teknikøvelser: spontant foredrag, tale i forlængelse af hinanden, hvalsprog og urørlighedszoner Datingtekster Fra ord til lyd: Den gode historie i lyd Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Musik og spoken word optagelser. Digte Sprog: Dansk Arbejdsformer: Opvarmningsøvelser Taleøvelser Skriveøvelser Walk n talk Fremførelse Respons Særlige metoder i forhold til læring/undervisning: Evaluering: Fælles samtale

17 Undervisningsbeskrivelse Fag: Verden og mig Underviser: Stinne Kjær Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont, forøge deres menneskelige indsigt samt ruste dem til at tage aktiv del i et demokratisk samfund Mål ( herunder delmål og slutresultat) -At perspektivere menneskelige problemstillinger. -Personlig og social udvikling -At få lyst og mod til at deltage aktivt i samfundet -At blive bevidst om egne holdninger og turde udtrykke dem samt respektere andres holdninger -At opnå større viden om de emne, der behandles i faget Formidling og kommunikation: At blive bedre til at fremlægge for en forsamling Fagets almene perspektiver: Verden og Mig er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner anvendes i et bredt, alment samfundsperspektiv. Der arbejdes med den sociale og personlige kompetence.

18 Indholdspunkter: Kunst og arkitektur. Skolens kunst og arkitektur sættes i et bredt historisk, politisk perspektiv. Nyklassicisme gennemgåes. Reflektion over, hvordan mennesket udvikler sig. Gennemgang af de 7 intelligenser og testning af egne styrkesider Selvvalgte emner, der arbejdes med og fremlægges for klassen (Bl.a. De sociale mediers påvirkning) Udviklingsvilkår gennem 3-4-generationer (transport, kommunikation, Samfundets bund - fattiggården i 1800 tallet. Hvad med i dag? Forberedelse og gennemførelse og evaluering af morgensamlinger for resten af skolen.forberedelse og gennemførelse af selvvalgte elevoplæg. Dagligdagens folkestyre: samtale om det almene liv på skolen og diskussioner i relation til skolens fællesråd. Afholdelse af personlige samtaler mellem underviser og den enkelte elev. Undervisningsmaterialer tilknyttet faget: Bøger artikler billeder film, tv udstillinger museer nettet teater Sprog:

19 Dansk, nordisk. Arbejdsformer: Lærer - elevoplæg Foredrag Fortælling Sang Individuel og gruppearbejde Klassediskussion Teater Ture ud af huset Læsning Undersøgelse på Internettet og andre kilder. Evaluering: Individuel skriftlig Løbende fælles mundtlig evaluering

20 Undervisningsbeskrivelse Fag: Filmens Verden Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: At styrke evnen til at analysere, fortolke og perspektivere film At opnå bevidsthed om film som et særligt medie og som det 20. århundredes mest fremtrædende kunstart At få redskaber til kritisk stillingtagen At udvide elevers forståelse af film til også at rumme andre kvaliteter end underholdning At opnå indsigt i andre menneskers liv og vilkår via film, nutidigt og historisk Mål (herunder evt. delmål og slutresultat): Genrekendskab Helhedsanalyse Kreativt og produktivt arbejde på baggrund af analyse og fortolkning at kunne lave udkast, storyboards og kortfilm Receptionsæstetisk analyse Fagets almene perspektiver: Film kan give unikke muligheder for identifikation med andre mennesker og andre måder at leve på. Film nuancerer og medskaber vores sprog og vores evne til at fortælle og meddele os til andre på. Film er et væsentligt medie at kunne forholde sig til og benytte aktivt i et senmoderne samfund. Indholdspunkter: Kortfilmens form og indhold Dramaturgi og fortælling Genre: o Drama o Science fiction o Voldsfilm

21 o Film noir Filmhistorie nationalt og internationalt Filmteknik: klipning, lys, lyd, kamera mv. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Trine Breum: Film. Narration and seduction David Bordwell: Narration in the Fiction Film Filmmagasinet Ekko Ib Bondebjerg: Filmen og det modere Mette Hjorth og Ib Bondebjerg: Instruktørens blik Diverse artikler fra hjemmeside, dagblade og diverse faglige magasiner Sprog: Dansk og engelsk Arbejdsformer: Se film Skrivning Pararbejde Gruppearbejde Meddigtning som skriveøvelse/filmoptagelse/fysiske iscenesættelser Klassediskussion Oplæg Evaluering: Fælles - mundtlig

22 Undervisningsbeskrivelse Fag: Valgfag: Kommunikation Underviser: Lise Sinius Abildgaard Fagets formål: At give eleverne en mulighed for at skabe kendskab til faget kommunikation. At forbedre elevernes kendskab til forskellige områder af kommunikation. At få eleverne til at forholde sig undersøgende og kritisk til kommunikation. Dertil er fagets formål at styrke elevernes viden om kommunikation og dets muligheder samt opnå en kreativ forståelse af faget. Mål: (herunder evt. delmål og slutresultat) At give eleverne redskaber til, hvordan man arbejder med kommunikation ud fra flere forskellige parametre. Dette gælder personlig kommunikation, intern kommunikation og ekstern kommunikation. At få eleven til at forholde sig til kommunikation ud fra det omgivende samfund og tendenser. Målet er at give eleverne mulighed for at forholde sig til, hvordan de kommunikerer med hinanden, men også hvordan de kommunikerer om sig selv. At eleverne arbejder kreativt og undersøgende med kommunikation. Delmål og slutmål er at eleverne udarbejder kommunikationsrelaterede produkter. Fagets almene perspektiver: At eleven opnår bedre kompetencer og forståelse for de tendenser, der er indenfor kommunikation i dag. At eleven udvikler personlige kompetencer ved præsentationsteknik, forberedelse, kreativitet samt skriftlig og mundtlig kommunikation. At eleven opnår en forståelse af selvstændighed, samarbejde og accept og forståelse af andre synspunkter. Indholdspunkter: Personlig kommunikation

23 o Præsentation o Mundtlighed o Sociale medier o Argumentation o Skriftlighed Intern kommunikation o Kanaler o Systemer o Casestudie o Teknologi o Ledelse Ekstern kommunikation o Markedsføring o Reklame o Produkter o Virksomhed o Branding o Sociale medier o Trykte medier o Etik Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Artikler fra nettet Materiale fra kommunikationsbureauer Bøger om kommunikation Cases fra studie (kandidatstudie i Virksomhedskommunikation) Egne erfaringer Materiale fra kurser Sprog: Dansk /Engelsk Arbejdsformer: Hold, grupper, parvis, individuelt Særlige metoder i forhold til læring/undervisning: Klassisk undervisning

24 Evaluering: Undervejs Slutevaluering Andet: Det er underviserens ønske, at præsentere alle de områder der findes indenfor kommunikation og på den måde ikke begrænse tilgangen til faget. Undervisningen indeholder opgaver, der får eleverne til at reflektere over, hvilken tilgang de har til kommunikation. Undervisningsbeskrivelse Fag: Kor Lærer: Stinne Kjær Fagets formål: At styrke elevernes sangglæde At træne den disciplin det kræver at synge i kor og værre del af noget større. At give eleverne oplevelsen af at synge flerstemmig sang At give eleverne fornemmelsen af, hvordan flerstemmig musik er opbygget. Mål: At indøve en række flerstemmige sange At optræde med sangene ved særlige lejligheder Fagets almene perspektiver: Gennem fornemmelse for flerstemmig musik fåes øget indsigt i musikkens og -poesiens verden. Evnen til disciplineret samarbejde styrkes. Sprog:

25 Dansk og engelske sange evt. også andre udenlandske sange Arbejdsform: Opvarmning og træning af stemmer, indøvelse af sangene, optræden ved særlige lejligheder. Evaluering: Ingen formel evaluering udover løbende samtale ed eleverne omkring træningen og opførelserne. Undervisningsbeskrivelse Fag: Foredrag Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont og forøge deres menneskelige indsigt. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At opnå erkendelser som udvider ens egen personlige horisont. At perspektivere og udfordre eget verdenssyn. At blive bedre til at modtage det uventede og fremmede. At blive bedre til at lytte aktivt. Fagets almene perspektiver: Foredrag er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner anvendes i et bredt, alment samfundsperspektiv. Indholdspunkter: Om højskole Om kropssprog Om indvandring og det to-kulturelle liv Om epistemologi Om Europas unge Om konflikten i Israel og Palæstina Om idræt, tradition og vanetænkning Om menneskerettigheder og homoseksualitet

26 Om psykopati og psykiatri Om Norge Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Sprog: Dansk Arbejdsformer: Foredrag og fortælling. Mundtlig formidling ofte ledsaget af visuelle og auditive formidlingsformer. Evaluering: Skriftlig, individuel. Undervisningsbeskrivelse Fag: Kaisen Underviser: Claus Victor Staun Fagets formål: At informere om ugens indhold og mål. Orientere om nyt fra elevfællesrådet, rengøring, praktisk afdeling, køkkenet, skoleledelse og andre undervisere. Forberede udstyr der er nødvendigt for højskoleugens gennemførelse. Evaluerer sidste højskoleuges program. Om nødvendigt, justere den kommende højskoleuge i samarbejde med eleverne, så den lever op tilderes forventninger, forståelse og accept. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat):

27 1. At orientere om, samt skabe en forståelse og accept af hver enkelt undervisningsuge på Ollerup Gymnastikhøjskole. 2. Give eleverne et større indblik i højskolens forskellige regler og muligheder. 3. Skabe en forståelse hos eleverne af hvad højskolepraksis egentlig er. Fagets almene perspektiver: Kaisen er et oplysningsfag. Den praktiske orientering er relevant i forhold til, at kunne skabe en god og lærerig højskoleuge. Samt det at få orientering fra andre afdelinger/linjer fra højskolen, øger fællesskabets forståelse og hensyntagen. Indholdspunkter: Se Fagets formål. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Computer, kalender, papir og blyant Sprog: Dansk Arbejdsformer: Klasseinformation. Klassediskussion. Moderne undervisning zig/zag model. Evaluering: Foregår i plenum efter højskoleugen er gennemført.

28 Undervisningsbeskrivelse Fag: Dansk Case på Upgrade linjen (politiforbedrende) Underviser: Jens Dall Fagets formål: At klargøre eleverne til politiets optagelsesprøve i disciplinen Dansk Case samt udvikle elevens danskkundskaber og evne til god argumentation og stillingstagen. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At give eleverne redskaber til at analysere og vurdere andres argumentation og til selv at argumentere hensigtsmæssigt og godt. At forbedre elevernes evne til skriftlig fremstilling. At få eleven til at forholde sig etisk, politisk og samfundsmæssig perspektiverende og reflekterende til en given sag. At styrke elevens sprog og evne til at se nuanceret på en sag. Fagets almene perspektiver: At give eleven bedre kompetencer i forhold til samfundsdebatten og dialogen menneske og menneske imellem. Demokratisk dannelse. At udvikle den personlige kompetence ved at blive hørt, tænke selvstændigt og kritisk. At udvikle den sociale kompetence gennem mundtlig og skriftlig kommunikation, samarbejde samt forstå, acceptere og kritisk forstå regler. Indholdspunkter: Læren om det gode argument(opbygning, mv). Løsning af diverse cases såvel skriftligt som mundtligt.

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Gy m n a s t i k h ø j s k o l e n i Ol l e r u p er funderet på en stærk

Gy m n a s t i k h ø j s k o l e n i Ol l e r u p er funderet på en stærk Indholdsplan Gy m n a s t i k h ø j s k o l e n i Ol l e r u p er funderet på en stærk tradition for bevægelse, almen dannelse, fællesskab og personlig udvikling. Højskolen er grundlæggende ramme om 3

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012

Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Indholdsplan for Blidstrup Efterskole 2011-2012 Side 1/38 Indholdsplan Blidstrup Efterskole 2011-2012 1. Formål... 5 2. Værdigrundlag... 5 3. Elevgrundlag... 5 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 Dette er et notat fra pædagogisk dag med ansatte (28 i alt) fra Gymnastiskhøjskolen i Ollerup. Notatet består af sammenskrivninger af output fra dagens øvelser, citater

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere