1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min"

Transkript

1 Oversigt om timefordeling på forskellige linjer Spring Rytme Dans Parkour Hubster International Youth Leader Education UpGrade Linjefag 6x75 min 4 x75 min 6x75 min Linjerelateret 2x75 2x75 min lederuddannelse min Verden og Mig 3x75 min Intercultural 3x75 min Studies Project 7x75 min 2x75 min Manegement Pæd. & Kom. 3x75 min Danish 2x75 min 1.periode Foredrag 90 min 90 min 90 min Sang 75 min 75 min Idrætsligt valgfag 2x75 min 2x75 min 2x75 min Idrætslig 75 min 75 min 75 min lederuddannelse Kreativt/alment valgfag 2x75 min 2x75 min 2. periode Fællesfag 90 min 90 min 90 min Morgensamlinger 4x25 min 4x25 min 4x25 min 4x25 min Fællesmøde 30 min 30 min 30 min 30 min Morgenrengøring x x x x Måltider x x x x Kaizen 75 min UpGrade 6x75 min Fysisk UpGrade 2x75 min Færdigheder UpGrade 3x75 min Perspektiver Vejledt træning og studie 3x75 min

2 IKKE-FYSISKE FAG Morgensamlinger på gymnastikhøjskolen i Ollerup Morgensamlinger for alle elever og for de lærere, som skal have morgentimer, er en del af fællesskabet og traditionen på Ollerup. Morgensamling er et ritual forstået på den måde, at der er en kodeks for, hvad der er en god morgensamling, og på Gymnastikhøjskolen er der en klar intention med morgensamlingen. Overordnet set skal morgensamlingen være en begivenhed, som taler til vores hjerte og løfter vores sind. Sang og/eller musik er fællesskabsskabende, og morgensamlingen skal have et budskab til den enkelte. Det kan ske i form af en personlig historie, en fortælling, en musikoplevelse, fællessang, en event eller en visuel oplevelse. Derfor kan det ikke ved denne lejlighed komme på tale at høre en tilfældig morgenradioavis eller TV avis uden nogen form for forberedelse. Morgensamlingen begynder altid til det fastsatte tidspunkt, og skal af hensyn til efterfølgende undervisning være afsluttet til det aftalte tidspunkt. En ofte anvendt form, som dog er fravigelig, er Fællessang Budskabet Fællesang Evt. nødvendige generelle informationer Det er den/de ansvarlige for morgensamlingen, som drager omsorg for, at fremmedsprogede elever er en del af morgensamlingen. Det betyder at morgensamlingen eller dele af den kan foregå på engelsk i mundtlig form eller i tekstform. Evt. kan der sideløbende med/efterfølgende ske oversættelse på samme vis. Elevhold inddrages i ansvaret for morgensamlingen, med 3 morgensamlinger pr. hold og gerne yderligere i forbindelse med aftensang. Elevhold informeres om intentioner for morgensamlinger af den pågældende lærer. Lærere og ledelses andel af morgensamlinger bør have en væsentlig fylde.

3 Undervisningsbeskrivelse Fag: Dansk som andetsprog Underviser: Tinne Ferslev, Trine S. Larsen og Stinne Kjær Fagets formål At introducere eleverne til dansk og lære sprogets basale strukturer, hvad angår sætningsopbygning og udtale. Mål Et af målene med dansk er at eleverne kan føre små samtaler på dansk med de danske elever. Dertil kommer at de kan forstå og give korte beskeder til de fælles samlinger i Spisesalen. De fleste af eleverne ville på sprogcentre i Danmark blive placeret på Danskuddannelse 3, modul 1 ved starten af opholdet. Målet med undervisningener, at eleverne ved afslutningen af opholdet har været igennem mundtlige emner, der svarer til hvad man når på Danskuddannelse 3, modul 1 og 2. Hvorvidt de i givet fald ville kunne bestå de pågældende test er i høj grad afhængigt af hvordan deres indsats har været i og uden for timerne. Fagets almene perspektiver At eleverne opbygger et refleksivt forhold til sprog både deres førstesprog og målsproget, dvs. dansk i denne kontekst. Ved et refleksivt forhold mener jeg at de opdager at sprog ikke bare er sprog, men at hvert enkelt sprog er et perspektiv på verden og har sine egne fokuspunkter, som sprogbrugerne er tvunget til at forholde sig til. På dansk angiver man eksempelvis retninger uden at det egentligt er streng nødvendigt vi siger ikke bare i Norge, men gerne oppe i Norge. Tilsvarende eksempler kunne jeg komme med ved mange andre sprog. Dette refleksive forhold gør at de fleste oplever et forøget grammatisk fokus på deres eget sprog og en større sproglig bevidsthed. Indholdspunkter Hovedvægten lægges på de mundtlige færdigheder, men læsning og skrivning inddrages også, idet det er min erfaring at det støtter de mundtlige færdigheder. Grammatik inddrages efter behov,

4 men i langt mindre udstrækning end i danskundervisning på sprogcentrene, der sigter mod modultest og de afsluttende eksamner. Undervisningsmateriale tilknyttet faget Nedenstående har jeg skrevet en ikke-udtømmende listet over materialer, jeg benytter i den daglige undervisning: o Lise Bostrul Aktivt dansk og Intensivt dansk o Fanny Slotorub m.fl. Mosaik 1og Mosaik 2 o Spencer Kagan Cooperative Learning o Letlæselige romaner fra Special-Pædagogisk Værksted. o Egenproduceret materiale, der tager udgangspunkt i højskolelivets hverdag under emner som Beskeder i Spisesalen Instrukser ved leg og opvarmning Livet efter et højskoleophold Typiske fraser ved en skitur Typiske fraser ved en gymnastikopvisning Til disse emner har jeg udarbejdet grammatiske opgaver, skriveopgaver, udtaleopgaver, samtalestrukturer mm. Sprog Målsproget er dansk, men forklaringssproget ved grammatik og andet er engelsk. Derudover opfordrer jeg elever fra samme sprog til aktivt at hjælpe hinanden i forståelsessituationer. Min egen viden om spansk inddrager jeg også, idet halvdelen af holdet ofte taler spansk eller portugisisk jeg er dog meget opmærksom på at bruge dette i 1 til 1-sammenhænge og yderst sjældent i kollektive beskeder. Arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde. Afholdelse af dansktimer i helt andre miljøer såsom i bevægelsesrum, hvor fokus fx er at undervise hinanden i lege og aktiviteter kun på dansk. Særlige metoder i forhold til læring/undervisning En metode, som jeg i høj grad mig af, er Kooperativ læring, da den har den fordel, at metoden:

5 kræver alle elevers deltagelse og fulde opmærksomhed fratager læreren den centrale rolle i rummet og derved giver taletiden tilbage til eleverne opfordrer eleverne til at afprøve sproglige strukturer med fokus på flow i talestrømmen øger energiniveauet mærkbart i klasselokalet får eleverne til at arbejde med gentagelser, uden at de bemærker det i nævneværdig grad, og uden at de opfatter det som kedeligt. Derudover benytter mig jeg i nogen grad af den Audio-Linguale metode for at eleverne opbygger et arsenal af færdigproducerede sætninger. Evaluering Undervisningsforløbet afsluttes med en skriftligt evaluering, men derudover opfordres eleverne til løbende at komme med feedback. Andet Dansk for de internationale er et særligt fag på Gymnastikhøjskolen, idet de internationale elever kommer med endog meget forskellige dagsordener. Nogle kommer til Ollerup for at forbedre deres engelsk og opfatter derfor dansktimerne som et forvirrende indslag i dette projekt bliv bedre til engelsk. Andre kommer til Ollerup for at lære hvad de lære kan og ser også hurtigt at dansk er en vigtig del af de sociale relationer. Dette skaber tilsammen et ganske særligt læringsmiljø.

6 Undervisningsbeskrivelse Fag: Verden og Mig Underviser: Jens Dall Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont Forøge deres menneskelige indsigt Ruste dem og motivere dem til at tage aktivt del i et demokratisk samfund Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skelne mellem forskellige opfattelser af demokratiet som politisk idé og styreform reflektere over forbindelser mellem politiske ideer og andre værdianskuelser i samfundet, i eget hverdagsliv og andre kulturer redegøre for hovedtræk i Grundloven reflektere over egen rolle som borger i Danmark og EU og som deltager i et globalt samfund give eksempler på, hvordan informationsteknologien påvirker politisk deltagelse og magtudøvelse lokalt, nationalt og globalt reflektere over forholdet mellem politik, kultur og religion i samfundet og i eget hverdagsliv reflektere over mediernes rolle i den politiske proces analysere politisk retorik i den offentlige debat og selv udvikle politisk argumentation reflektere over retsstatens betydning og betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. udvikle bedre kommunikationsfærdigheder reflektere over, hvad egne og andres forhåndsopfattelser af mennesker med anderledes vilkår, levevis og gruppeidentitet betyder for gensidig accept og samspil i arbejdslivet, det politiske liv og hverdagslivet vurdere betydningen af og mulighederne for, at forskellige sociale og kulturelle grupper indgår i det økonomiske, politiske og sociale liv som aktive medborgere

7 anvende deres viden og færdighed i at beskrive og vurdere sociale og kulturelle forhold til at deltage i en demokratisk debat om sociale og kulturelle problemstillinger og foreslå handlemuligheder i relation hertil. Forholde sig etisk og moralsk til problemstillinger Holde oplæg for en større gruppe tilhører Behandle dagligdagens nyheder Forstå menneskets natur og basale behov og reflektere over hvorledes dette har betydning på menneskets handlemåder Gennem dialog komme til løsninger og forståelse Blive den gode debattør Prøve/øve kunsten som ordstyrer Beskrive og forstå kunstværker Fagets almene perspektiver: Se ovenstående. Fagets hovedformål er netop at arbejde med det almene. Arbejdet med den sociale og personlige kompetence. Medborgerskabsrollen Indholdspunkter: Faget er et fag, der hviler på folkelig oplysning, livsoplysning og personlig stillingstagen. Emner indenfor en bred vifte af fagområder inddrages for at undersøge og diskutere menneskets eksistens. Emner inden for filosofi, samfund, politik, etik, psykologi, kunst og naturvidenskab inddrages for at undersøge og diskutere menneskets eksistens historisk, nutidigt og i et fremtids perspektiv. Den aktuelle debat i medierne behandles. Samfund og demokrati er to nøgleord i faget. I faget planlægges, gennemføres og evalueres morgensamlinger, der afholdes af holdet. Der bliver afholdt personlige samtaler mellem underviser og den enkelte elev. Faget anvendes også bindeled mellem elever og ansatte. Repræsentanter til skolens fællesråd vælges på holdet, og for taletid i formidlingen af information om og diskussion af problemstillinger vedrørende elevernes højskoleophold.

8 Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Relevante film og klip Artikler fra aviser og tidsskrifter Relevante udklip fra diverse bøger Internettet Etiske cases Sprog: De nordiske sprog Arbejdsformer: Individuel, parvis, gruppevis, klassediskussion, Oplæg Foredrag Fortælling Film Teater Ekskursioner Projekter Læsning Evaluering: Løbende samtaler med holdet Personlige samtaler Skriftlig slutevaluering

9 Undervisningsbeskrivelse Fag: Hubster Fag Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang, Simon Finnerup, Lise Sinius, Svend Noe Thomassen, Morten Andersson Fagets formål: Dette fag er rygsøjlen for vores Hubster linje. Her får eleverne kontakt med tre forskellige områder (Pædagogik og didaktik, kommunikation og projektledelse) som er nødvendigt for elevernes udvikling som frivilje projektleder i idrætsorganisationer eller andre organisationer hvor folkeoplysning og viden spiller en stor rolle. Vi har ikke som formål at gøre dem til færdig uddannede projektleder, men vi vil gerne give dem lyst til at udforske dette område på en mere pædagogisk og refleksiv måde. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) Mål med Hubster fag er at give eleverne en blanding af praktisk og teoretisk viden inden de tre specificerede områder så eleverne kan se projekt som et systemisk enhed. Ud over dette vil vi også gerne gøre dem klar til at være aktive projektleder og forandringsperson efter deres ophold på højskolen. Det er også vore mål at eleverne oplever fag som et praksis orienteret projekt kursus. Vi ønsker at eleverne kommer tættere på: At kunne anvende værktøjer til projektledelse, herunder fx scrumboard At kunne anskue processer og projekter i dets enkelte bestanddele. At kende begreber som generelt anvendes i projektledelse og projektstyring At blive dygtigere som kommunikatorer. At kunne planlægge, afvikle og evaluere et projekt i samarbejde med externe partnere. Fagets almene perspektiver og indholdspunkter: Indføring i almenpædagogiske hovedretninger

10 Indføring i selv-psykologi Kendskab til systemisk tænkning og kommunikation Organisatorisk kommunikation Retorik og argumentation Værktøjer til projektledelse og processtyring (stardarder og normer for procesledelse, projektlederudvikling, fundraising og økonomi, networking, port folioopbygning, vidensdeling, pædagogiske værktøjer i projektarbejde) Innovation og idegenerering Kropskultur og samfundsudvikling Blog og digital kommunikation Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Projektledelse - teori og praksis Bjarne Kousholt, 2012 Projektkompetence - Anita Mac og Morten Ejlskov, 2012 Hans Reitzels Forlag Portfolio i et lærings og uddannelses perspektiv Birthe Lund, Aalborg Universitetsforlag Systemiske projekt ledelse, Henrik Schelde Andersen og Katrine Raae Søndergaard, samfunds literatur 2013 Social Kapital i organisationer ledelse, kommunikation og samarbejde, Dansk Psykologisk Forlag. PMbok guide, Projekt Management Institutte, 4th Edition, 2011 Cecilie Falkenberg, Storylinebogen, læring og undervisning Knud Illeris, Læring, læring og læreprocesser Gideon Zlotnik, De stakkels børn, den nye børnekarakter Knud Illeris, Læring i konkurrencestaten uddrag Jan Tønnesvang, Selvets udvikling - uddrag Sprog: Dansk Arbejdsformer: Gruppearbejde Klassediskussion Oplæg Foredrag Fortælling Ture ud af huset Projektarbejde Læsning Særlige metoder i forhold til læring/undervisning:

11 Vores undervisning er praktisk baseret, så vi bestræber os i at skabe et miljø hvor vores elever prøver projektledelse på en mere pædagogiske og refleksiv måde. Evaluering: Skriftlig evaluering mod slutning af forløbet Personlig samtale undervejs af forløbet Personlig engagement i de forskellige projekter. Port folio Personlig præsentation af læreprocesser i slutning af forløbet Undervisningsbeskrivelse Fag :Sang Underviser : Stinne Kjær + gæstelærere Fagets formål : At åbne for det historisk-poetiske univers i højskolesangbogen At give eleverne del i den kulturarv, der findes i højskolesangbogen At styrke glæden og fællesskabet ved at synge sammen med andre Mål : At lære en række udvalgte sange At blive bedre til at synge At få viden om alle de historier, der gemmer sig bag sangene At åbne for de følelsesmæssige dimensioner i poesi og musik Fagets almene perspektiver : Gennem sangene i sig selv og de kommentarer, der knyttes til dem, har faget store almene,

12 samfundsmæssige, personlige, historiske og poetiske perspektiver. Indholdspunkter : Til hver lektion vælges sangene hovedsageligt ud fra et bestemt tema. Det kan eksempelvis være : Kærlighed, nationalsange, nationale sange, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Grundtvig, lejlighedssange, morgensange, nordiske sange, årstidssange, salmer, landsstævnesange. Endvidere synges nogle moderne rytmiske sange på både dansk og engelsk. Til de fleste sange knyttes kommentarer og historier. Undervisningsmateriale : Højskolesangbogen (og sange via projektor) Sprog : Dansk (+ sange på nordiske sprog og engelsk) Arbejdsformer : Sang + kommentarer + akkompagnement Evaluering Løbende gennem elevernes kommentarer og reaktioner.

13 Undervisningsbeskrivelse Fag: InterCultural Studies Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang, Simon Finnerup Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont, forøge deres menneskelige indsigt samt ruste og motivere dem til at tage aktiv del i et demokratisk samfund. At opnå viden om dansk kultur og livsstil samt dele erfaringer og viden om emner i et internationalt perspektiv. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At perspektivere menneskelige problemstillinger og undersøge menneskets eksistens. Personlig og social udvikling. At få lyst og mod til at tage aktiv del i samfundet lokalt og globalt. At blive bevidst om egne holdninger og turde udtrykke dem samt lytte til og respektere andres holdninger. At opnå større viden om de emner, der behandles i faget. Formidling og kommunikation: At blive bedre til mundtlig fremlæggelse for en forsamling. Fagets almene perspektiver: InterCultural Studies er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner behandles i et bredt, alment samfundsperspektiv som det fremgår af ovenstående punkter. Indholdspunkter: Dansk demokratihistorie Demokrati og politik i dag De danske folkehøjskoler/de frie skoler/folkelighed/grundtvigianisme Dansk pædagogik Global Citizen: Diverse emner og problemstillinger fra elevernes hjemlande, f.eks. multikultur, fattigdom, frivillighed, frihed, racisme, biodiversitet. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Artikler Bøger Film og tv-udsendelser Musik og sangtekster Billedmateriale Sprog: Engelsk

14 Arbejdsformer: Gruppearbejde Klassediskussion og -samtale Oplæg Foredrag Fortælling Ture ud af huset, bl.a. en uges studietur til København Projektarbejde Læsning Evaluering: Individuel skriftlig Fælles mundtlig med skriftligt resume Undervisningsbeskrivelse Fag: NGO World /Project Management Underviser: Cristiane Fiorin-Fuglsang Fagets formål: In NGO World the student get an introduction to the world of volunteer organisations, sports associations, Non- Governmental Organisations structures as well as general knowledge about projects, tools for project work and -management. The course has a basic period where topics such as sport for all, society s trialectic organisation, volunteerism and network will be discussed in depth to create a fertile base for the development of projects in the future. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) The goal of this subject is to enable the students to understand the NGO world with special focus on sports organisations and to give the students the fundamental tools to take active part in the society, contributing to the NGO world and the development of it, both in national and international level.

15 Fagets almene perspektiver: Since NGOs are a fundamental part of the civil society, this subjects shed light on Indholdspunkter: Non-governmental organizations within sport and development, social responsibility and life quality. Organisational structure examples of NGO s in the world of Sport Civil Society and infrastructure of the third sector Volunteerism Urban planning (with focus on active living) The concept of Sport for All (Physical activity for everyone, Participation sport etc.) Insights in worldwide project platform and how to use it (www.sportanddev.org) Project Management (Project Cycle) Fundraising Networking and project presentation tools Work with own project (NowWeMove) NGO in the real world: study cases (including students experiences) Mega Events can they boost participation in physical activities? Good Governance Sprog: English Arbejdsformer: Lectures Group work Study cases Management processes On-site experiences. Supervision and feedback Evaluering: During the semester, students are evaluated in their participation in classes and in the projects they get involved. In the end of the term, students are encouraged to do an evaluation both written and verbal together with other students.

16 Undervisningsbeskrivelse Fag: Ordskælv Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: I Ordsælv ønsker vi at styrke elevernes evne til at arbejde kreativt med mundtlig og skriftlig kommunikation. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At eksperimentere og lege med ord At skabe nye tekster v.h.a. fejl og benspænd At skrive komiske og grænseoverskridende tekster At fokusere på sprogets lyde og eksperimentere med lydord At give og modtage respons Fagets almene perspektiver: Faget forsøger at give eleverne indsigt i kommunikation som et væsentligt bindeled mellem mennesker - et bindeled hvor kreativitet, etik, troværdighed og empati er i spil. Indholdspunkter: Opvarmningsøvelser og teknikøvelser: spontant foredrag, tale i forlængelse af hinanden, hvalsprog og urørlighedszoner Datingtekster Fra ord til lyd: Den gode historie i lyd Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Musik og spoken word optagelser. Digte Sprog: Dansk Arbejdsformer: Opvarmningsøvelser Taleøvelser Skriveøvelser Walk n talk Fremførelse Respons Særlige metoder i forhold til læring/undervisning: Evaluering: Fælles samtale

17 Undervisningsbeskrivelse Fag: Verden og mig Underviser: Stinne Kjær Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont, forøge deres menneskelige indsigt samt ruste dem til at tage aktiv del i et demokratisk samfund Mål ( herunder delmål og slutresultat) -At perspektivere menneskelige problemstillinger. -Personlig og social udvikling -At få lyst og mod til at deltage aktivt i samfundet -At blive bevidst om egne holdninger og turde udtrykke dem samt respektere andres holdninger -At opnå større viden om de emne, der behandles i faget Formidling og kommunikation: At blive bedre til at fremlægge for en forsamling Fagets almene perspektiver: Verden og Mig er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner anvendes i et bredt, alment samfundsperspektiv. Der arbejdes med den sociale og personlige kompetence.

18 Indholdspunkter: Kunst og arkitektur. Skolens kunst og arkitektur sættes i et bredt historisk, politisk perspektiv. Nyklassicisme gennemgåes. Reflektion over, hvordan mennesket udvikler sig. Gennemgang af de 7 intelligenser og testning af egne styrkesider Selvvalgte emner, der arbejdes med og fremlægges for klassen (Bl.a. De sociale mediers påvirkning) Udviklingsvilkår gennem 3-4-generationer (transport, kommunikation, Samfundets bund - fattiggården i 1800 tallet. Hvad med i dag? Forberedelse og gennemførelse og evaluering af morgensamlinger for resten af skolen.forberedelse og gennemførelse af selvvalgte elevoplæg. Dagligdagens folkestyre: samtale om det almene liv på skolen og diskussioner i relation til skolens fællesråd. Afholdelse af personlige samtaler mellem underviser og den enkelte elev. Undervisningsmaterialer tilknyttet faget: Bøger artikler billeder film, tv udstillinger museer nettet teater Sprog:

19 Dansk, nordisk. Arbejdsformer: Lærer - elevoplæg Foredrag Fortælling Sang Individuel og gruppearbejde Klassediskussion Teater Ture ud af huset Læsning Undersøgelse på Internettet og andre kilder. Evaluering: Individuel skriftlig Løbende fælles mundtlig evaluering

20 Undervisningsbeskrivelse Fag: Filmens Verden Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: At styrke evnen til at analysere, fortolke og perspektivere film At opnå bevidsthed om film som et særligt medie og som det 20. århundredes mest fremtrædende kunstart At få redskaber til kritisk stillingtagen At udvide elevers forståelse af film til også at rumme andre kvaliteter end underholdning At opnå indsigt i andre menneskers liv og vilkår via film, nutidigt og historisk Mål (herunder evt. delmål og slutresultat): Genrekendskab Helhedsanalyse Kreativt og produktivt arbejde på baggrund af analyse og fortolkning at kunne lave udkast, storyboards og kortfilm Receptionsæstetisk analyse Fagets almene perspektiver: Film kan give unikke muligheder for identifikation med andre mennesker og andre måder at leve på. Film nuancerer og medskaber vores sprog og vores evne til at fortælle og meddele os til andre på. Film er et væsentligt medie at kunne forholde sig til og benytte aktivt i et senmoderne samfund. Indholdspunkter: Kortfilmens form og indhold Dramaturgi og fortælling Genre: o Drama o Science fiction o Voldsfilm

21 o Film noir Filmhistorie nationalt og internationalt Filmteknik: klipning, lys, lyd, kamera mv. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Trine Breum: Film. Narration and seduction David Bordwell: Narration in the Fiction Film Filmmagasinet Ekko Ib Bondebjerg: Filmen og det modere Mette Hjorth og Ib Bondebjerg: Instruktørens blik Diverse artikler fra hjemmeside, dagblade og diverse faglige magasiner Sprog: Dansk og engelsk Arbejdsformer: Se film Skrivning Pararbejde Gruppearbejde Meddigtning som skriveøvelse/filmoptagelse/fysiske iscenesættelser Klassediskussion Oplæg Evaluering: Fælles - mundtlig

22 Undervisningsbeskrivelse Fag: Valgfag: Kommunikation Underviser: Lise Sinius Abildgaard Fagets formål: At give eleverne en mulighed for at skabe kendskab til faget kommunikation. At forbedre elevernes kendskab til forskellige områder af kommunikation. At få eleverne til at forholde sig undersøgende og kritisk til kommunikation. Dertil er fagets formål at styrke elevernes viden om kommunikation og dets muligheder samt opnå en kreativ forståelse af faget. Mål: (herunder evt. delmål og slutresultat) At give eleverne redskaber til, hvordan man arbejder med kommunikation ud fra flere forskellige parametre. Dette gælder personlig kommunikation, intern kommunikation og ekstern kommunikation. At få eleven til at forholde sig til kommunikation ud fra det omgivende samfund og tendenser. Målet er at give eleverne mulighed for at forholde sig til, hvordan de kommunikerer med hinanden, men også hvordan de kommunikerer om sig selv. At eleverne arbejder kreativt og undersøgende med kommunikation. Delmål og slutmål er at eleverne udarbejder kommunikationsrelaterede produkter. Fagets almene perspektiver: At eleven opnår bedre kompetencer og forståelse for de tendenser, der er indenfor kommunikation i dag. At eleven udvikler personlige kompetencer ved præsentationsteknik, forberedelse, kreativitet samt skriftlig og mundtlig kommunikation. At eleven opnår en forståelse af selvstændighed, samarbejde og accept og forståelse af andre synspunkter. Indholdspunkter: Personlig kommunikation

23 o Præsentation o Mundtlighed o Sociale medier o Argumentation o Skriftlighed Intern kommunikation o Kanaler o Systemer o Casestudie o Teknologi o Ledelse Ekstern kommunikation o Markedsføring o Reklame o Produkter o Virksomhed o Branding o Sociale medier o Trykte medier o Etik Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Artikler fra nettet Materiale fra kommunikationsbureauer Bøger om kommunikation Cases fra studie (kandidatstudie i Virksomhedskommunikation) Egne erfaringer Materiale fra kurser Sprog: Dansk /Engelsk Arbejdsformer: Hold, grupper, parvis, individuelt Særlige metoder i forhold til læring/undervisning: Klassisk undervisning

24 Evaluering: Undervejs Slutevaluering Andet: Det er underviserens ønske, at præsentere alle de områder der findes indenfor kommunikation og på den måde ikke begrænse tilgangen til faget. Undervisningen indeholder opgaver, der får eleverne til at reflektere over, hvilken tilgang de har til kommunikation. Undervisningsbeskrivelse Fag: Kor Lærer: Stinne Kjær Fagets formål: At styrke elevernes sangglæde At træne den disciplin det kræver at synge i kor og værre del af noget større. At give eleverne oplevelsen af at synge flerstemmig sang At give eleverne fornemmelsen af, hvordan flerstemmig musik er opbygget. Mål: At indøve en række flerstemmige sange At optræde med sangene ved særlige lejligheder Fagets almene perspektiver: Gennem fornemmelse for flerstemmig musik fåes øget indsigt i musikkens og -poesiens verden. Evnen til disciplineret samarbejde styrkes. Sprog:

25 Dansk og engelske sange evt. også andre udenlandske sange Arbejdsform: Opvarmning og træning af stemmer, indøvelse af sangene, optræden ved særlige lejligheder. Evaluering: Ingen formel evaluering udover løbende samtale ed eleverne omkring træningen og opførelserne. Undervisningsbeskrivelse Fag: Foredrag Underviser: Simon Finnerup Fagets formål: At udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont og forøge deres menneskelige indsigt. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At opnå erkendelser som udvider ens egen personlige horisont. At perspektivere og udfordre eget verdenssyn. At blive bedre til at modtage det uventede og fremmede. At blive bedre til at lytte aktivt. Fagets almene perspektiver: Foredrag er som udgangspunkt et alment fag, idet fagets emner anvendes i et bredt, alment samfundsperspektiv. Indholdspunkter: Om højskole Om kropssprog Om indvandring og det to-kulturelle liv Om epistemologi Om Europas unge Om konflikten i Israel og Palæstina Om idræt, tradition og vanetænkning Om menneskerettigheder og homoseksualitet

26 Om psykopati og psykiatri Om Norge Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Sprog: Dansk Arbejdsformer: Foredrag og fortælling. Mundtlig formidling ofte ledsaget af visuelle og auditive formidlingsformer. Evaluering: Skriftlig, individuel. Undervisningsbeskrivelse Fag: Kaisen Underviser: Claus Victor Staun Fagets formål: At informere om ugens indhold og mål. Orientere om nyt fra elevfællesrådet, rengøring, praktisk afdeling, køkkenet, skoleledelse og andre undervisere. Forberede udstyr der er nødvendigt for højskoleugens gennemførelse. Evaluerer sidste højskoleuges program. Om nødvendigt, justere den kommende højskoleuge i samarbejde med eleverne, så den lever op tilderes forventninger, forståelse og accept. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat):

27 1. At orientere om, samt skabe en forståelse og accept af hver enkelt undervisningsuge på Ollerup Gymnastikhøjskole. 2. Give eleverne et større indblik i højskolens forskellige regler og muligheder. 3. Skabe en forståelse hos eleverne af hvad højskolepraksis egentlig er. Fagets almene perspektiver: Kaisen er et oplysningsfag. Den praktiske orientering er relevant i forhold til, at kunne skabe en god og lærerig højskoleuge. Samt det at få orientering fra andre afdelinger/linjer fra højskolen, øger fællesskabets forståelse og hensyntagen. Indholdspunkter: Se Fagets formål. Undervisningsmateriale tilknyttet faget: Computer, kalender, papir og blyant Sprog: Dansk Arbejdsformer: Klasseinformation. Klassediskussion. Moderne undervisning zig/zag model. Evaluering: Foregår i plenum efter højskoleugen er gennemført.

28 Undervisningsbeskrivelse Fag: Dansk Case på Upgrade linjen (politiforbedrende) Underviser: Jens Dall Fagets formål: At klargøre eleverne til politiets optagelsesprøve i disciplinen Dansk Case samt udvikle elevens danskkundskaber og evne til god argumentation og stillingstagen. Mål (herunder evt. delmål og slutresultat) At give eleverne redskaber til at analysere og vurdere andres argumentation og til selv at argumentere hensigtsmæssigt og godt. At forbedre elevernes evne til skriftlig fremstilling. At få eleven til at forholde sig etisk, politisk og samfundsmæssig perspektiverende og reflekterende til en given sag. At styrke elevens sprog og evne til at se nuanceret på en sag. Fagets almene perspektiver: At give eleven bedre kompetencer i forhold til samfundsdebatten og dialogen menneske og menneske imellem. Demokratisk dannelse. At udvikle den personlige kompetence ved at blive hørt, tænke selvstændigt og kritisk. At udvikle den sociale kompetence gennem mundtlig og skriftlig kommunikation, samarbejde samt forstå, acceptere og kritisk forstå regler. Indholdspunkter: Læren om det gode argument(opbygning, mv). Løsning af diverse cases såvel skriftligt som mundtligt.

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Gymnastikhøjskolen i Ollerup Gymnastikhøjskolen i Ollerup er funderet på en stærk tradition for bevægelse, almen dannelse, fællesskab og personlig udvikling. Højskolen er grundlæggende ramme om 3 forskellige lange kursusforløb: TeamGym

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Gy m n a s t i k h ø j s k o l e n i Ol l e r u p er funderet på en stærk

Gy m n a s t i k h ø j s k o l e n i Ol l e r u p er funderet på en stærk Indholdsplan Gy m n a s t i k h ø j s k o l e n i Ol l e r u p er funderet på en stærk tradition for bevægelse, almen dannelse, fællesskab og personlig udvikling. Højskolen er grundlæggende ramme om 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VIA UC, læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture

LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture KONFERENCE 22. november 2011 i Vartov, København LOAC, Learning Outcome of Amateur Culture Anden præsentation: Metoder til læringsvurdering Hans Jørgen Vodsgaard Interfolk Institute for Civil Society 2

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere