Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007"

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag. Det er der ikke. Det første, jeg skal konstatere, er, om vores ordinære repræsentantskabsmøde er lovlig indkaldt. Jeg har kigget i Dansk Golf Unions vedtægter og har konstateret, at det ordinære repræsentantskabsmøde i dag, såvel med hensyn til tid, sted, indkaldelsesmåde og ikke mindst med den frist, som der er givet i vedtægterne, er alt nøje overholdt, det plejer det jo også at være. Herefter vender vi os til den dagsorden, I formentlig alle sidder med foran jer. Punkt 2 - vi skal have fastlagt stemmeantallet, som er mødt her til repræsentantskabsmødet i dag. Der er i dag inklusive bestyrelsens syv stemmer i alt 2980 stemmer, som har mulighed for at give sig til kende her under repræsentantskabsmødet. Om lidt vil vi fra vores revisorer få at vide, hvor mange, der rent faktisk er mødt her i dag, og det faktiske antal vil så blive vist heroppe bag ved mig. Jeg har kunnet se i vores repræsentantskabsmødes agenda, at vi ikke skal behandle forslag eller lignende, der kræver en særlig flerhed, derfor kan vi ligeså godt tage hul på dagsordenen med det samme og gå i gang med punkt 3, som er bestyrelsens beretning. Her kan henvises til at bestyrelsens beretning, sådan som det også står i indkaldelsen og i agendaen, at den er skriftlig gengivet i årsberetningen, men derudover vil Dansk Golf Unions formand Søren Clemmensen gerne komme med en mundtlig redegørelse. Søren Clemmensen, formand En mundtlig beretning skal først og fremmest være kort og dernæst ikke indeholde emner af en sådan betydning, at de burde have fremgået af den skriftlige beretning, som repræsentanterne har haft mulighed for at sætte sig ind i på forhånd. Man kan dog ikke afvise, at der - efter at den skriftlige beretning er afleveret til trykning dukker noget op, som anstændigvis må nævnes på repræsentantskabsmødet deadline er sådan omkring 1. januar lidt ind i januar. Der er grøde i dansk golf. Medlemstallet steg igen, vi fik syv nye klubber som medlem, og golf er det næststørste forbund i Danmark. I indeværende år er der ingen tvivl om, at tilgangen af golfspillere vil fortsætte, og at vi får en yderligere tilgang af golfklubber. Hvor mange ved vi ikke endnu. Det har faktisk lidt at gøre med vejret, og set fra et anlægssynspunkt har perioden fra efteråret til nu været en ren katastrofe. Forsinkelse af planlagte nyanlæg og baneudvidelser synes helt uundgåeligt. Den ubrudte fremgangslinie er ikke til at se en ende på, og man tør næsten ikke spørge, om der da slet ikke er nogen slange i Paradiset. Jo, det er der nok. Flere steder kniber det med at holde medlemstallet eller med at fylde op til det optimale antal medlemmer. Andre steder er der hundredvis af potentielle golfspillere, som betaler ganske betragtelige summer for at stå på venteliste. Det Skæve Danmark kender vi skam også inden for golf, men vi er opmærksomme på det, og vi taler om det. Gør vi så også noget ved det? Faktisk gør vi, hvad vi overhovedet kan, men det skal igen og igen fastslås, at det er landets kommunalpolitikere, som afgør, om de vil fremme nye projekter, om de skønner, at et nyt projekt er bæredygtigt. Dansk Golf Union bliver aldrig en politisk organisation i partipolitisk forstand. Vi gør med nøgterne kendsgerninger i hånden opmærksom på, hvordan vi ser verden, og naturligvis brænder vi for golfsporten, men vi er os meget bevidst, vi er en lille del af det danske samfund, som der er megen opmærksomhed rettet mod. Ikke mindst fordi vores kære sport er meget arealkrævende. Vi bruger og plejer naturen, men samtidig åbner vi naturen for andre interessenter, og det er hævet over enhver tvivl, at vi forbedrer miljøet og øger naturindholdet, når der anlægges golfbaner. Et par andre meget vigtige emner skal jeg kort berøre. Gensidighedsaftalen blev drøftet godt og grundigt i går, og meldingen er klar, den lever og har det relativt godt. Der var et meget stort flertal for ikke at gøre yderligere i den forbindelse. Et tættere samarbejde med Foreningen af Private Golfbaner og optagelse af Dansk Pitch & Putt Association er et par milepæle, som vi stille og roligt arbejder hen imod. Fortsat forskningsarbejde med henblik på miljøforbedring står højt på listen over aktiviteter. 1

2 Meget af dette er nærmere omtalt i den skriftlige beretning, som alle forhåbentlig har haft tid til at studere og drøfte i klubbernes bestyrelser. Som samlende konklusion kan jeg fastslå, at det går rigtig godt i dansk golf. Også på det økonomiske og organisatoriske område. Sekretariatet løser i al almindelighed sine opgaver til klubbernes fulde tilfredshed, og samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat og i bestyrelsen internt er tæt på det ideelle. Og det gælder såvel de 7 bestyrelsesmedlemmer, som de 2 suppleanter, der tager del på lige fod i al arbejdet. Jeg kan ikke lade være med at glæde mig over de gode forhold i dansk golf, når pressen med jævnlige mellemrum svælger i problemer i andre specialforbund. Ikke sådan, at jeg på nogen måde har glæde ved andres ulykke, Slet ikke. Men jeg har en måske naiv opfattelse af, at Golfens Sande Værdier smitter af på en positiv måde også i vores daglige arbejde og omgang med hinanden. Danmarks Idræts-Forbund skal have ny formand den 28. april. Der er to kandidater, der begge kommer fra den siddende bestyrelse. Vi kan være betænkelige ved, om der hermed kommer den ønskede fornyelse på formandsposten. Som nævnt i den skriftlige beretning har de store forbund en meget beskeden del af stemmerne, og derfor har det ikke været muligt at finde nogen fra de store forbunds kreds, som vil kandidere. Vi har flere gode emner, men det er ret klart, at man ikke stiller sig til rådighed, med mindre der er blot en nogenlunde rimelig mulighed for at blive valgt. I et forsøg på at ændre de urimelige forhold vedrørende stemmefordeling i DIF har vi sammen med Dansk Svømmeunion fremsat forslag til DIF s repræsentantskab om vedtægtsændring. Som det er nu, har de små forbund, som repræsenterer blot 18 % af medlemmerne i DIF, stemmeflerhed. Det er en aldeles unaturlig beskyttelse af et mindretal. Efter vores forslag får de forbund, som repræsenterer 30 % af medlemmerne, flertal. Også det finder vi er en overordentlig generøs mindretalsbeskyttelse, men vi tror ikke på, at det er muligt at nå længere. Det er endog tænkeligt, at selv vores meget liberale forslag ikke kan stemmes hjem. Det mest naturlige ville være, at specialforbundene tildeltes stemmer efter medlemsantal, som vi gør det i DGU og som det gøres i to tredjedele af de danske specialforbund. Men altså ikke i DIF. DIF får nok at se til de kommende år, og netop derfor er det vigtigt med den rigtige formand. Der tales meget om en fusion med DGI, og en sådan fusion ser vi meget gerne. Vi dækker både bredde og elite, og vi har svært ved at forstå, hvorfor sporten i Danmark skal være samlet i to store, konkurrerende organisationer. Inden for de seneste dage har vi kunnet konstatere, at DGI udbyder kurser i golf på henholdsvis Samsø og Langeland. Prisen for deltagelse er meget gunstig, og det kan kun skyldes, at DGI skyder penge i projektet. Derfor må vi spørge os selv om DGI s bevæggrund for dette ret usædvanlige tiltag. Mon man gør det for golfspillets og golfspillernes skyld? Eller investerer man i fremtiden i håbet om, at kunne optage golfklubber som medlemmer på samme måde, som det er lykkedes at splitte håndbold, badminton, gymnastik og mange andre sportsgrene mellem de to forbund? DGI har ingen golfklubber og ingen golfspillere som medlemmer, og har historisk ikke interesseret sig for golf. Mon det skyldes den kolossale medlemsfremgang, at vi pludselig er blevet interessante? Vi finder det utilfredsstillende, at DGI ikke har informeret os om dette initiativ, før det blev søsat. For omkring halvandet år siden deltog Lars Dahl Nielsen fra vores bestyrelse i et møde med DGI angående golf, og Lars kom tilbage med den opfattelse, at DGI ikke havde taget nogen beslutning angående golf. Sidste år så vi så, at DGI satte golf på programmet ved Landsstævnet i Haderslev, og nu altså dette initiativ med golfkurser. Det undrer os meget, at DGI gør disse tiltag uden først at tale med DGU. Vi er af den opfattelse, at dialog ofte kan føre til noget positivt. DGI kan intet foretage sig uden deltagelse fra vore klubber, og jeg skal mane til sammenhold og solidaritet. Det kan godt være, at den enkelte klub på det korte sigt kan opnå en økonomisk fordel, men læren fra andre sportsgrene er ganske utvetydigt, at det ikke er lykkeligt at være organiseret i to hovedorganisationer. Denne konkrete sag medfører helt naturligt, at vi endnu stærkere går ind for en fusion mellem DIF og DGI. Og hvis forbundene ikke selv kan finde ud af det, kunne kulturministeren måske være fødselshjælper. Det er åbenlyst urimeligt, at offentlige midler fra Danske Spil skal bruges til at gå på strandhugst. Vi ved ikke, om det er tilfældet, men vi undrer os over DGI s udspil uden kontakt til os. Vi skal i år sige farvel til hele tre bestyrelsesmedlemmer, og det er ret usædvanligt. Det har dog været planlagt igennem længere tid, og det har ikke skortet på opfordringer til klubberne om at stille med kandidater. Alle tre, som udtræder, Claus Hagdrup, Søren Bjerregaard og Henning Schmidt, har siddet i seks år eller længere, og har selv ønsket, at der skal nye kræfter til. 2

3 Da vi nåede til slutningen af 2006, hvor bestyrelsen skulle udsende varsling af repræsentantskabsmødet, havde vi kun modtaget ét forslag fra klubberne, og vi var derfor nødt til at finde kandidater til de ledige pladser som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det er på ingen måde udtryk for, at bestyrelsen ønsker at være selvsupplerende, som nogen har antydet, men alene et ønske om at have kvalificerede personer til de forskellige poster, idet der ikke kan opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Og varslingsskrivelsen var altså bestyrelsens sidste mulighed for at agere. Det har bestemt ikke været vores hensigt at undertrykke den demokratiske proces. Tværtimod. Vi er os meget bevidst, at demokratiet kan få det vanskeligere jo mere, vi vokser. Næste emne er Golfens Dag, lørdag den 5. maj. Det er meget glædeligt, at 94 klubber har tilmeldt sig, og mindst lige så glædeligt, at mange af disse bestemt ikke mangler medlemmer. Golfens Dag skal være en dag, hvor vi først og fremmest demonstrerer, at alle er velkomne, at vi åbner naturen og ikke kun for golfspillere at vi passer godt på miljøet, at vi arbejder hårdt for at sænke forbruget af kunstgødning og sprøjtemidler, at vi ikke skamferer landskabet, men tværtimod tilpasser vores baner til naturen og ikke omvendt, at golfbaner giver bedre muligheder for såvel flora som fauna, samt at vi tilstræber et godt forhold til vore naboer og diverse myndigheder. Det drejer sig først og fremmest om vores image, som er godt, som er meget bedre end for 20 år siden, men som hele tiden skal plejes. Hvis nogle af de deltagende klubber, der mangler medlemmer, skulle få en medlemstilgang i kraft af deres deltagelse, vil det naturligvis være en velkommen sidegevinst. De, som endnu ikke har tilmeldt sig, vil jeg anmode om at gøre det, og specielt vil jeg blive begejstret, hvis klubber med alenlange ventelister er med. Integration af indvandrere er et andet interessant emne, som skal nævnes. Når jeg bliver spurgt, om DGU er interesseret i, at indvandrerne melder sig ind i klubberne, er svaret entydigt ja. Men når man så spørger, om klubberne eller DGU ikke bør sørge for, at der er specielt lave kontingenter og specielle træningstider, er svaret lige så entydigt nej. Alle kan melde sig ind i en dansk golfklub forudsat, der ikke er ventetid. Kravene til medlemskab er enkle. Man skal betale indskud og kontingent, samt overholde golfreglerne, etikettereglerne og klubbens ordensregler. Det gælder for alle uanset nationalitet, hudfarve og religion. Det er rigtigt, at ikke ret mange indvandrere spiller golf, og det kan der være mange grunde til. En af de væsentligste, efter min opfattelse, er den kendsgerning, at golf er en meget ukendt sport i de lande, som de fleste indvandrere kommer fra. Golf er altså ikke en del af indvandrernes kultur. I fodboldklubberne ser man mange flere indvandrere end i golfklubberne, og det er ikke så mærkeligt, når man erindrer, at fodbold i indvandrernes oprindelseslande er en stor sport. Integration er en politisk opgave, og hvis man ønsker, at sportsklubberne deltager aktivt i dette arbejde, skal man regne med, at en eventuel finansiering kommer fra skattemidlerne ikke fra klubmedlemmerne. Jeg har drøftet emnet med formændene for seks af de andre største idrætsforbund i Danmark, fodbold, håndbold, tennis, badminton, svømning og gymnastik, og alle er enige i ovennævnte udlægning. Samtidig understreger mine kolleger, at man under ingen omstændigheder skal sænke kontingentet eller helt fjerne det for at tiltrække indvandrerne som medlemmer. Det har været prøvet og med meget dårligt resultat. De konsulenter i de større byer, som arbejder med integration af indvandrere i sportsklubberne, råder til, at det bliver på de betingelser, som er en del af det danske foreningsbegreb. Kun på den måde bliver der tale om egentlig integration og ikke specialordninger for visse samfundsgrupper. I 2006 søsatte en virkelig ildsjæl, Michael Rasmussen, et projekt, som han kalder Backspin & Selvværd. Ideen er at tage fat i nogle stærkt utilpassede unge mennesker herunder også 2. generations indvandrere som man via golf og ikke mindst Golfen Sande Værdier får givet en anden livsopfattelse. Nemlig, at de er noget værd, at de kan noget, at tilværelsen ikke er ligegyldig, at man kan sætte sig nogle mål og nå dem. Michael har haft stor succes med sit forehavende, og i efteråret havde jeg lejlighed til at høre tre af de unge mennesker med egne ord og på engelsk redegøre for, hvilken særdeles gavnlig indvirkning projektet har haft på deres situation. Anledningen var verdenskonferencen for juniorgolf, som afholdtes i København. Deres indlæg var intet mindre end hjertegribende, og de delegerede fra mange forskellige lande følte, at temaet var værd at tage med hjem og arbejde videre med. I USA har man i flere år og med tilsvarende succes haft et projekt, som under navnet First Tee gør det muligt for unge uden økonomisk råderum at spille golf. Projektet Backspin & Selvværd har nu opnået politisk bevågenhed som en metode til at få unge på ret køl. Kulturministeren har allerede udtalt sig meget positivt, og i april er der indkaldt til et flersidet møde med deltagere fra Kulturministeriet, Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Hvor er det dog skønt, at vores sport åbenbart kan være med til at løse et ganske alvorligt samfundsproblem. 3

4 Endelig vil jeg gerne nævne debatten om statskroner til idrætsanlæg. Det her er skrevet før, Thor Petersen var på banen i forgårs. Danmark har ønsket at få OL til landet. Det forudsætter, at vi beviser, at vi kan håndtere andre store idrætsbegivenheder. Det kan for eksempel være VM i håndbold eller VM i ishockey. Idrætsfonden og turistorganisationer har lavet undersøgelser over, hvem der tjener på, at store begivenheder afvikles i Danmark. Det er suverænt staten, der får de fleste indtægter. Derfor skal udbygningen af de store nationale anlæg finde sted i et offentligt - privat partnerskab, hvor både den enkelte kommune og staten deltager, Hvis vi ønsker disse store begivenheder, må der handling til og ikke skyttegravskrig om finansiering. Vi venter spændt på regeringens udspil på området. Til slut vil jeg give jer nogle ret interessante tal, og for en ordens skyld skal jeg angive kildeangivelse, så tallene er fra en publikation, som KMPG har lavet og sendt til os, man har fundet frem til en masse nøgletal i det område, man kalder EMA, E står for Europa, M for Middle East, og A for Sydafrika, det er de nærmeste områder, så der er intet fra Australien eller USA, Canada eller Sydamerika. Der er meget stor forskel på, hvor populær golfen er rundt omkring, det ser ud, som om der faktisk ikke spilles særlig meget golf i England, hvis man finder det frem 1,9 %, det skyldes, at alle de mennesker, der spiller public courses i England ikke er med i den her statistik. Den kan helt naturligt kun rumme de registrerede medlemmer. Det reelle tal både i England og Skotland er væsentlig større, end det der står her. I kan se Irland med 7 % ligger langt, langt foran, og hvis det er et mål eller et muligt mål mange steder, så er der jo virkelig plads til udvidelse. Vi ligger pænt til, men der er jo langt op bare til vores naboland Sverige. I kan se nordmændene, som er kommet i gang meget senere end os, faktisk er blevet procentuelt flere. Tabel 1. Golfspillets popularitet Antal golfbaner Antal spillere Andel af befolkningen Danmark ,5 % Finland ,1 % Island ,3 % Norge ,7 % Sverige ,1 % England ,9 % Skotland ,1 % Irland ,0 % Frankrig ,3 % Italien ,1 % Portugal ,1 % Spanien ,7 % Tyskland ,6 % Her har vi nogle tal, som viser, hvor mange medlemmer, der er på en 18 huls bane. Der kan man se, at vi i Nordeuropa, det er det område, vi selv er med i, der er vi faktisk dem, der har flest medlemmer pr. bane, hvorimod der i Østeuropa er særdeles god plads, så hvis man skal ud at spille green fee, så er det et godt sted at tage hen. Tabel 2. Medlemsantal pr. bane Antal medlemmer pr. 18 huls bane Nordeuropa Sydafrika Centraleuropa 736 Storbritannien og Irland 696 Mellemøsten 655 Vesteuropa 543 Østeuropa 206 4

5 Her kan man se, hvor mange golfdage, der rent faktisk er pr. år. Der lider vi jo, som vi ved, under at vejret ikke er så godt, som det kan være andre steder. I Mellemøsten er de tæt på 350 dage, det er altså ikke mange dage om året, hvor vejrforholdene er så ringe, at man ikke kan komme til at spille, en sådan udnyttelse af anlægget, er jo helt fantastisk, og dernede, hvis vi sammenligner med den forrige tabel, kunne vi jo se, de ikke var særlig mange medlemmer til gengæld har de jo en kraftig invasion af green fee spillere, dermed en særdeles sund økonomi. Tabel 3. Hvor mange dage om året kan der spilles? Antal golfdage pr. år Mellemøsten 360 Storbritannien og Irland 355 Vesteuropa 338 Sydafrika 325 Centraleuropa 293 Østeuropa 231 Nordeuropa 226 Her har vi også nogle tal, der er helt forskellige fra område til område. Det er medlemmer fordelt på grupper, hvor vi i mellemøsten kan se, at de jo trods alt er 16 % damer, der spiller, i Sydafrika er der 13 %, hvor vi i vores del er oppe på 28 %, og Centraleuropa, lidt til min overraskelse, faktisk har flere damer, der spiller, nemlig 35 %. Hvis vi ser på mellemøsten igen, hvordan de financierer deres folk. De har 34 % som firmamedlemmer, der er ingen tvivl om, at det i høj grad er med til at finansiere anlægget af de meget dyre baner, og det er nok også den måde, man får nye baner på i Østeuropa. Her kan man se, der er 10 % firmamedlemmer, hvor vi har beskedne 1 %. Tabel 4. Medlemmer fordelt på grupper. Herrer Damer Juniorer Firmaer Mellemøsten 44 % 16 % 6 % 34 % Centraleuropa 52 % 35 % 12 % 1 % Nordeuropa 58 % 28 % 13 % 1 % Østeuropa 59 % 18 % 13 % 10 % Vesteuropa 59 % 20 % 20 % 1 % Sydafrika 62 % 13 % 15 % 10 % Storbritannien og Irland 70 % 18 % 11 % 1 % Her kan vi se, hvor meget banerne bliver udnyttet i %. Vi udnytter altså i Nordeuropa ikke en gang vores baner med 40 %, det er tæt på 40 %, nemlig 39 %, der er det konkrete tal. Når man taler om, at man næsten ikke kan komme til, så må det jo virkelig være nogle tal, der er sammensat meget, meget forskelligt, når gennemsnittet er så beskedent som 39 %. Jeg tror, man i de enkelte klubber i Danmark, kunne planlægge en bedre udnyttelse af sit anlæg. Der er i hvert tilfælde noget at spekulere på her. I Mellemøsten er de tæt på 90 % udnyttelse. Tabel 5. Udnytter vi banerne? Udnyttelse af golfbanerne Mellemøsten 82 % Sydafrika 58 % Nordeuropa 39 % Storbritannien og Irland 39 % Centraleuropa 35 % Vesteuropa 34 % Østeuropa 20 % 5

6 Antal medarbejdere. Der er ikke noget at sige til, der er flotte baner andre steder. Prøv at se hvor vi ligger helt skævt med 5 pr. klub i Nordeuropa. Vi har ingen opdeling af medarbejderne på administrativt personale og greenkeeper personale, det må I selv gætte jer til. I kan se, at gennemsnittet er 5 heltids og 7 deltids i Nordeuropa, så ved I nok nogenlunde, hvor I selv ligger, og kender fordelingen. Alle andre steder er der mange flere ansat, så der er ikke noget at sige til, at pasningen og plejningen af banerne er flot, det er det, vi skal forsøge at leve op til her i landet, og det er det hver eneste formand og hver eneste bestyrelse kæmper med at få penge til fra medlemmerne, som jo meget gerne vil tage ned at betale en dyr green fee et andet sted, men som nødig vil have den samme forhøjelse på årsbasis på green fee skulle stemmes hjem i egen klub. Det kunne man slet ikke forestille sig. Man betaler gladelig kr. 700 for en runde et andet sted, men hvis den hjemlige klub skal have kr. 700 i kontingentforhøjelse, så falder taget ned. Tabel 6. Antal medarbejdere. Heltids Deltids Nordeuropa 5 7 Centraleuropa 10 8 Storbritannien og Irland 13 7 Vesteuropa 20 2 Østeuropa 22 6 Sydafrika 53 8 Kontingentet i 10 udvalgte lande, og igen kan vi se, at vi i vores del af verden ligger i den absolut billige ende. Vi har blandt de 5 billigste både Sverige, Island og Finland. Finland bunder i en flot statistik både med kontingent og indskud, det kan man godt undre sig over, men det er virkeligheden. Der er virkelig store prisforskelle på kontingent og indskud. Det er noget af det, vi naturligvis fortæller politikerne, at det faktisk bliver gjort på en meget fornuftig måde her i landet, og det er jo også årsagen til, at det er vokset så voldsomt. Tabel 7. Kontingent i 10 udvalgte lande. Fuldt kontingent EUR pr. år Spanien Forenede Emirater Tjekkiet Italien Portugal Sverige 450 Sydafrika 426 Slovakiet 335 Island 314 Finland 158 Her har vi indskuddene i de 10 lande, som forfatterne og ikke jeg, har udvalgt. Prøv at se, hvor der er en himmelråbende forskel. I Finland har man et gennemsnitligt indskud på 163 Euro. Vi er ikke med i den statistik. Vi er ikke blandt de 5 billigste, men vi er sandelig heller ikke blandt de 5 dyreste. Schweiz har over 6000 euro i gennemsnit, som indskud og Finland med 163, det er jo næsten ikke til at forestille sig, hvordan man bærer sig ad. 6

7 Tabel 8. Indskud i 10 udvalgte lande. Indskud EUR Schweiz Irland Spanien Tjekkiet Ungarn Island 501 Sverige 422 Norge 405 Sydafrika 353 Finland 163 Tak til formanden - Søren Clemmensens gennemgang og den mundtlige beretning. Er der nogen, der har lyst til at komme med kommentarer bemærkninger til bestyrelsens beretning og formandens mundtlige redegørelse? Mogens Heltenov, Sebber Kloster Golf Klub Jeg vil opfordre til, at DGU udsender det sidste materiale, det mener jeg kunne have interesse for mange af vores medlemmer. Tænker du på tabellerne? ja de bliver lagt på DGU s portal. Er der andre, der har lyst til at komme med kommentarer bemærkninger til bestyrelsens beretning? Peter Schak Larsen, Sct. Knuds Golfklub Tak til Søren for god mundtlig beretning. Dit indlæg omkring DGI vil jeg gerne supplere, for jeg har været formand for Dansk Tennis Forbund, hvor vi i den grad har oplevet, at DGI gjorde et alvorligt indhug i medlemsklubber, specielt de små og dermed selvfølgelig også medlemmerne. De gik ind og lavede tilbud, som i den grad snyltede. Og jeg vil støtte Søren meget i, at vi skal stå sammen i Dansk Golf omkring vores forbund eller vores union, således man ikke bliver udsat for det samme. Jeg kan i øvrigt opfordre til en fusion imellem de to store organisationer, det ville være det bedste. Golfens Dag - vi har valgt, fordi vi har venteliste ikke at gå ind i det, vi tror, det vil skabe for megen skuffelse hos de mennesker, der vil møde op, hvis vi så bagefter må sige til dem, i øvrigt må I vente 4 år med at kunne komme i gang med spillet, så det er grunden til, at vi har valgt fra. Jeg ved ikke, om du har bedre argumenter for, hvorfor vi så alligevel skulle gøre det, vi ønsker ikke at skuffe folk, så derfor har vi valgt det fra. Giver det anledning til en straks kommentar? Søren Clemmensen, formand Nej, jeg har jo nævnt de argumenter i den mundtlige beretning, som desværre var smuttet i den skriftlige, netop at al dette om miljø og godt naboskab og naturpleje o.s.v., altså hvor det først og fremmest er en image kampagne, det fremgår ikke klart nok af den skriftlige beretning, og der er jo mange klubber med lange ventelister, som har meldt sig til, som godt vil ud og bringe det budskab videre. Det er ikke en hvervekampagne, men en image kampagne omkring golf. Der er ingen knoppede ord eller dårlige følelser, fordi man ikke er med, det må man naturligvis selv bestemme, vi ser det bare gerne. Altså bliver kampagnen stærkere jo flere, der står på. Tak til Søren. Andre spørgsmål kommentarer til beretningen? Repræsentantskabet har hermed taget bestyrelsens beretning til efterretning. Vi kan herefter gå over til næste punkt. 7

8 Næste punkt er faktisk et punkt tilbage, vi skulle lige se, hvor mange stemmer, der er repræsenteret enten ved personlig fremmøde eller i henhold til fuldmagt. Det skulle gerne svare til den trykte liste, jeg har fået, som siger, der er 2067 enten ved personlig fremmøde eller ved fuldmagt ud af de 2980 mulige stemmer, som der kunne have været her i dag. En anden ting jeg lige synes, vi skal have med for den gode ordens skyld, hvis I et øjeblik dvæler ved selve indkaldelsen, så står der faktisk afslutningsvis, at mødet vil være åbent for pressen, med mindre forsamlingen konkret vedtager noget andet. Er der nogen repræsentanter for pressen til stede, for så behøver repræsentantskabet ikke tage stilling til spørgsmålet? Er der nogen indvendinger imod, at denne udmærkede presserepræsentant er til stede? Tilbage til agendaen og efter bestyrelsens beretning, har vi også Amatør- & Ordensudvalgets beretning. Den tager vi umiddelbart før punktet eventuelt. Det betyder, vi er færdig med punkt 3, og går videre til agendaens punkt 4, der er behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Som det fremgår af indkaldelsen, så har Furesø Golfklub fremsat et forslag, som er indsat i den udsendte dagsorden med bilag på side 8. Hertil står der yderligere i indkaldelsen, at bestyrelsens bemærkninger til det fremsatte forslag er indeholdt i indkaldelsen, og de står på side 9. Jeg vil gerne høre, om forslagsstiller fra Furesø Golfklub - Jørgen Eriksen, har lyst til at motivere selve forslaget. Jørgen Eriksen, Furesø Golfklub Vi har indsendt et forslag, der står i indkaldelsen til mødet, hvor vi anmoder om, at repræsentantskabet pålægger DGU s Handicap- og Course Rating Komité at ændre proceduren omkring afviklingen af EDS runder, således at antallet af EDS runder i fremtiden vil udvise en stigning. Vores egen erfaring er, at der spilles meget få, og at EDS systemet således ikke bidrager til at regulere handicaps, sådan som det står i EGA s handicap regler, at de skal så vidt mulig udvise et retvisende udtryk for spillerens spillestyrke. Vi foreslår, at man opnår dette ved at autorisere klubber i klubben til at afvikle EDS runder. Den turneringsansvarlig i klub i klubben kontrollerer, at den enkelte spillers scorekort er korrekt udfyldt, og afleverer derefter en resultatliste, men ikke kortene til klubbens handicapkomité. Reglen om, at man kun kan spille EDS runde en gang om ugen, bliver bevaret, og da et medlem kan være medlem af flere klubber i klubben, skal medlemmet inden den enkelte turnering i klub i klubben angive, om man vil spille EDS runden eller ej. Begrundelsen er som sagt, vi anser, der spilles for få, og de tilbagemeldinger, vi har fået fra andre klubber, tyder på, det er et generelt billede. Lige så vigtig som det er, at man bliver reguleret ned i handicap, hvis man spiller bedre end det, lige så vigtig er det, at handicappet er oppe, hvor man på en fair måde kan deltage i turneringer med et handicap, som, der står i reglerne, skal udvise, at man i % af tilfældene spiller indenfor bufferzone eller neutralzone eller bedre. Vi forsøgte for 3 år siden ved en henvendelse til DGU s Handicap- og Course Rating Komité at opnå dette, og vi troede, vi havde opnået det, da vi fik en tilbagemelding om, at man alligevel skulle følge de regler, der står i publikationen i 8 omkring EDS runder. Så indtil nu har vi ikke ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til DGU kunnet komme igennem med det forslag, som jeg nu vil gennemgå i detaljer og motivere. Vores forslag går ud på, at den enkelte klub i klubben bestemmer, om den ugentlige runde automatisk skal tælle som EDS runde eller ej. Vi har hørt med vore egne klubber i klubben, nogen af dem vil gøre det automatisk, d.v.s. på tilmeldingslisten får man en mulighed for at fravælge det, hvis man ikke automatisk vil være med. Der er andre klubber i klubben, som ikke automatisk vil have det med, og der må man så tilvælge på sin tilmeldingsliste i klub i klubben, om man vil spille en EDS runde. Klubberne i klubben i hvert fald i vores tilfælde, de fleste af dem, har en ugentlig tilmeldingsliste, der bliver sat op i klubhuset en uge i forvejen. Der kan man så efter vores forslag udfylde 3 ting, medlemsnummer, navn og sætte kryds ved, om man vil tilvælge det, hvis det er en klub i klub, der ikke automatisk har det eller fravælge det, hvis den automatisk har det, det skulle være nok. Den turneringsleder for den enkelt klub i klubben indsamler og kontrollerer alle scorekort inklusiv markørnavn og underskrift, når runden er spillet. Derefter udfylder den turneringsansvarlige i klub i klubben den dag denne tilmeldingsliste, hvor der er en kolonne for resultatet i stableford point for hver spiller, og afleverer denne liste til handicap komité eller sekretariat, hvem der nu er ansvarlig for handicapregistrering. Handicap komiteen indtaster medlemsnummer og resultatet, altså stableford pointtotalen, og systemet opdaterer så automatisk handicap. Turneringslederen beholder scorekortet i 3 måneder, det har vi forstået på DGU, at det er den minimumsperiode, man ønsker scorekort opbevaret. Der kan fortsat kun spilles 1 EDS runde pr uge, som jeg nævnte tidligere. 8

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Årsberetning 2007 i tekst og billeder bestyrelsens beretning RESULTATER SEKRETARIATET REGNSKAB Indhold 2007 Golfens sande værdier Golf er en sport

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014

Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golfklub Å R S S K R I F T 2 0 1 3 2014 Skive Golf Klubs Bestyrelse 2014: Lone Dahl Bilstrup Formand Mob.: 26 74 16 23 formand@skivegolfklub.dk Palle Nielsen Økonomiansvarlig Mob.: 31 20 92 61 kasserer@skivegolfklub.dk

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere