Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007"

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag. Det er der ikke. Det første, jeg skal konstatere, er, om vores ordinære repræsentantskabsmøde er lovlig indkaldt. Jeg har kigget i Dansk Golf Unions vedtægter og har konstateret, at det ordinære repræsentantskabsmøde i dag, såvel med hensyn til tid, sted, indkaldelsesmåde og ikke mindst med den frist, som der er givet i vedtægterne, er alt nøje overholdt, det plejer det jo også at være. Herefter vender vi os til den dagsorden, I formentlig alle sidder med foran jer. Punkt 2 - vi skal have fastlagt stemmeantallet, som er mødt her til repræsentantskabsmødet i dag. Der er i dag inklusive bestyrelsens syv stemmer i alt 2980 stemmer, som har mulighed for at give sig til kende her under repræsentantskabsmødet. Om lidt vil vi fra vores revisorer få at vide, hvor mange, der rent faktisk er mødt her i dag, og det faktiske antal vil så blive vist heroppe bag ved mig. Jeg har kunnet se i vores repræsentantskabsmødes agenda, at vi ikke skal behandle forslag eller lignende, der kræver en særlig flerhed, derfor kan vi ligeså godt tage hul på dagsordenen med det samme og gå i gang med punkt 3, som er bestyrelsens beretning. Her kan henvises til at bestyrelsens beretning, sådan som det også står i indkaldelsen og i agendaen, at den er skriftlig gengivet i årsberetningen, men derudover vil Dansk Golf Unions formand Søren Clemmensen gerne komme med en mundtlig redegørelse. Søren Clemmensen, formand En mundtlig beretning skal først og fremmest være kort og dernæst ikke indeholde emner af en sådan betydning, at de burde have fremgået af den skriftlige beretning, som repræsentanterne har haft mulighed for at sætte sig ind i på forhånd. Man kan dog ikke afvise, at der - efter at den skriftlige beretning er afleveret til trykning dukker noget op, som anstændigvis må nævnes på repræsentantskabsmødet deadline er sådan omkring 1. januar lidt ind i januar. Der er grøde i dansk golf. Medlemstallet steg igen, vi fik syv nye klubber som medlem, og golf er det næststørste forbund i Danmark. I indeværende år er der ingen tvivl om, at tilgangen af golfspillere vil fortsætte, og at vi får en yderligere tilgang af golfklubber. Hvor mange ved vi ikke endnu. Det har faktisk lidt at gøre med vejret, og set fra et anlægssynspunkt har perioden fra efteråret til nu været en ren katastrofe. Forsinkelse af planlagte nyanlæg og baneudvidelser synes helt uundgåeligt. Den ubrudte fremgangslinie er ikke til at se en ende på, og man tør næsten ikke spørge, om der da slet ikke er nogen slange i Paradiset. Jo, det er der nok. Flere steder kniber det med at holde medlemstallet eller med at fylde op til det optimale antal medlemmer. Andre steder er der hundredvis af potentielle golfspillere, som betaler ganske betragtelige summer for at stå på venteliste. Det Skæve Danmark kender vi skam også inden for golf, men vi er opmærksomme på det, og vi taler om det. Gør vi så også noget ved det? Faktisk gør vi, hvad vi overhovedet kan, men det skal igen og igen fastslås, at det er landets kommunalpolitikere, som afgør, om de vil fremme nye projekter, om de skønner, at et nyt projekt er bæredygtigt. Dansk Golf Union bliver aldrig en politisk organisation i partipolitisk forstand. Vi gør med nøgterne kendsgerninger i hånden opmærksom på, hvordan vi ser verden, og naturligvis brænder vi for golfsporten, men vi er os meget bevidst, vi er en lille del af det danske samfund, som der er megen opmærksomhed rettet mod. Ikke mindst fordi vores kære sport er meget arealkrævende. Vi bruger og plejer naturen, men samtidig åbner vi naturen for andre interessenter, og det er hævet over enhver tvivl, at vi forbedrer miljøet og øger naturindholdet, når der anlægges golfbaner. Et par andre meget vigtige emner skal jeg kort berøre. Gensidighedsaftalen blev drøftet godt og grundigt i går, og meldingen er klar, den lever og har det relativt godt. Der var et meget stort flertal for ikke at gøre yderligere i den forbindelse. Et tættere samarbejde med Foreningen af Private Golfbaner og optagelse af Dansk Pitch & Putt Association er et par milepæle, som vi stille og roligt arbejder hen imod. Fortsat forskningsarbejde med henblik på miljøforbedring står højt på listen over aktiviteter. 1

2 Meget af dette er nærmere omtalt i den skriftlige beretning, som alle forhåbentlig har haft tid til at studere og drøfte i klubbernes bestyrelser. Som samlende konklusion kan jeg fastslå, at det går rigtig godt i dansk golf. Også på det økonomiske og organisatoriske område. Sekretariatet løser i al almindelighed sine opgaver til klubbernes fulde tilfredshed, og samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat og i bestyrelsen internt er tæt på det ideelle. Og det gælder såvel de 7 bestyrelsesmedlemmer, som de 2 suppleanter, der tager del på lige fod i al arbejdet. Jeg kan ikke lade være med at glæde mig over de gode forhold i dansk golf, når pressen med jævnlige mellemrum svælger i problemer i andre specialforbund. Ikke sådan, at jeg på nogen måde har glæde ved andres ulykke, Slet ikke. Men jeg har en måske naiv opfattelse af, at Golfens Sande Værdier smitter af på en positiv måde også i vores daglige arbejde og omgang med hinanden. Danmarks Idræts-Forbund skal have ny formand den 28. april. Der er to kandidater, der begge kommer fra den siddende bestyrelse. Vi kan være betænkelige ved, om der hermed kommer den ønskede fornyelse på formandsposten. Som nævnt i den skriftlige beretning har de store forbund en meget beskeden del af stemmerne, og derfor har det ikke været muligt at finde nogen fra de store forbunds kreds, som vil kandidere. Vi har flere gode emner, men det er ret klart, at man ikke stiller sig til rådighed, med mindre der er blot en nogenlunde rimelig mulighed for at blive valgt. I et forsøg på at ændre de urimelige forhold vedrørende stemmefordeling i DIF har vi sammen med Dansk Svømmeunion fremsat forslag til DIF s repræsentantskab om vedtægtsændring. Som det er nu, har de små forbund, som repræsenterer blot 18 % af medlemmerne i DIF, stemmeflerhed. Det er en aldeles unaturlig beskyttelse af et mindretal. Efter vores forslag får de forbund, som repræsenterer 30 % af medlemmerne, flertal. Også det finder vi er en overordentlig generøs mindretalsbeskyttelse, men vi tror ikke på, at det er muligt at nå længere. Det er endog tænkeligt, at selv vores meget liberale forslag ikke kan stemmes hjem. Det mest naturlige ville være, at specialforbundene tildeltes stemmer efter medlemsantal, som vi gør det i DGU og som det gøres i to tredjedele af de danske specialforbund. Men altså ikke i DIF. DIF får nok at se til de kommende år, og netop derfor er det vigtigt med den rigtige formand. Der tales meget om en fusion med DGI, og en sådan fusion ser vi meget gerne. Vi dækker både bredde og elite, og vi har svært ved at forstå, hvorfor sporten i Danmark skal være samlet i to store, konkurrerende organisationer. Inden for de seneste dage har vi kunnet konstatere, at DGI udbyder kurser i golf på henholdsvis Samsø og Langeland. Prisen for deltagelse er meget gunstig, og det kan kun skyldes, at DGI skyder penge i projektet. Derfor må vi spørge os selv om DGI s bevæggrund for dette ret usædvanlige tiltag. Mon man gør det for golfspillets og golfspillernes skyld? Eller investerer man i fremtiden i håbet om, at kunne optage golfklubber som medlemmer på samme måde, som det er lykkedes at splitte håndbold, badminton, gymnastik og mange andre sportsgrene mellem de to forbund? DGI har ingen golfklubber og ingen golfspillere som medlemmer, og har historisk ikke interesseret sig for golf. Mon det skyldes den kolossale medlemsfremgang, at vi pludselig er blevet interessante? Vi finder det utilfredsstillende, at DGI ikke har informeret os om dette initiativ, før det blev søsat. For omkring halvandet år siden deltog Lars Dahl Nielsen fra vores bestyrelse i et møde med DGI angående golf, og Lars kom tilbage med den opfattelse, at DGI ikke havde taget nogen beslutning angående golf. Sidste år så vi så, at DGI satte golf på programmet ved Landsstævnet i Haderslev, og nu altså dette initiativ med golfkurser. Det undrer os meget, at DGI gør disse tiltag uden først at tale med DGU. Vi er af den opfattelse, at dialog ofte kan føre til noget positivt. DGI kan intet foretage sig uden deltagelse fra vore klubber, og jeg skal mane til sammenhold og solidaritet. Det kan godt være, at den enkelte klub på det korte sigt kan opnå en økonomisk fordel, men læren fra andre sportsgrene er ganske utvetydigt, at det ikke er lykkeligt at være organiseret i to hovedorganisationer. Denne konkrete sag medfører helt naturligt, at vi endnu stærkere går ind for en fusion mellem DIF og DGI. Og hvis forbundene ikke selv kan finde ud af det, kunne kulturministeren måske være fødselshjælper. Det er åbenlyst urimeligt, at offentlige midler fra Danske Spil skal bruges til at gå på strandhugst. Vi ved ikke, om det er tilfældet, men vi undrer os over DGI s udspil uden kontakt til os. Vi skal i år sige farvel til hele tre bestyrelsesmedlemmer, og det er ret usædvanligt. Det har dog været planlagt igennem længere tid, og det har ikke skortet på opfordringer til klubberne om at stille med kandidater. Alle tre, som udtræder, Claus Hagdrup, Søren Bjerregaard og Henning Schmidt, har siddet i seks år eller længere, og har selv ønsket, at der skal nye kræfter til. 2

3 Da vi nåede til slutningen af 2006, hvor bestyrelsen skulle udsende varsling af repræsentantskabsmødet, havde vi kun modtaget ét forslag fra klubberne, og vi var derfor nødt til at finde kandidater til de ledige pladser som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Det er på ingen måde udtryk for, at bestyrelsen ønsker at være selvsupplerende, som nogen har antydet, men alene et ønske om at have kvalificerede personer til de forskellige poster, idet der ikke kan opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Og varslingsskrivelsen var altså bestyrelsens sidste mulighed for at agere. Det har bestemt ikke været vores hensigt at undertrykke den demokratiske proces. Tværtimod. Vi er os meget bevidst, at demokratiet kan få det vanskeligere jo mere, vi vokser. Næste emne er Golfens Dag, lørdag den 5. maj. Det er meget glædeligt, at 94 klubber har tilmeldt sig, og mindst lige så glædeligt, at mange af disse bestemt ikke mangler medlemmer. Golfens Dag skal være en dag, hvor vi først og fremmest demonstrerer, at alle er velkomne, at vi åbner naturen og ikke kun for golfspillere at vi passer godt på miljøet, at vi arbejder hårdt for at sænke forbruget af kunstgødning og sprøjtemidler, at vi ikke skamferer landskabet, men tværtimod tilpasser vores baner til naturen og ikke omvendt, at golfbaner giver bedre muligheder for såvel flora som fauna, samt at vi tilstræber et godt forhold til vore naboer og diverse myndigheder. Det drejer sig først og fremmest om vores image, som er godt, som er meget bedre end for 20 år siden, men som hele tiden skal plejes. Hvis nogle af de deltagende klubber, der mangler medlemmer, skulle få en medlemstilgang i kraft af deres deltagelse, vil det naturligvis være en velkommen sidegevinst. De, som endnu ikke har tilmeldt sig, vil jeg anmode om at gøre det, og specielt vil jeg blive begejstret, hvis klubber med alenlange ventelister er med. Integration af indvandrere er et andet interessant emne, som skal nævnes. Når jeg bliver spurgt, om DGU er interesseret i, at indvandrerne melder sig ind i klubberne, er svaret entydigt ja. Men når man så spørger, om klubberne eller DGU ikke bør sørge for, at der er specielt lave kontingenter og specielle træningstider, er svaret lige så entydigt nej. Alle kan melde sig ind i en dansk golfklub forudsat, der ikke er ventetid. Kravene til medlemskab er enkle. Man skal betale indskud og kontingent, samt overholde golfreglerne, etikettereglerne og klubbens ordensregler. Det gælder for alle uanset nationalitet, hudfarve og religion. Det er rigtigt, at ikke ret mange indvandrere spiller golf, og det kan der være mange grunde til. En af de væsentligste, efter min opfattelse, er den kendsgerning, at golf er en meget ukendt sport i de lande, som de fleste indvandrere kommer fra. Golf er altså ikke en del af indvandrernes kultur. I fodboldklubberne ser man mange flere indvandrere end i golfklubberne, og det er ikke så mærkeligt, når man erindrer, at fodbold i indvandrernes oprindelseslande er en stor sport. Integration er en politisk opgave, og hvis man ønsker, at sportsklubberne deltager aktivt i dette arbejde, skal man regne med, at en eventuel finansiering kommer fra skattemidlerne ikke fra klubmedlemmerne. Jeg har drøftet emnet med formændene for seks af de andre største idrætsforbund i Danmark, fodbold, håndbold, tennis, badminton, svømning og gymnastik, og alle er enige i ovennævnte udlægning. Samtidig understreger mine kolleger, at man under ingen omstændigheder skal sænke kontingentet eller helt fjerne det for at tiltrække indvandrerne som medlemmer. Det har været prøvet og med meget dårligt resultat. De konsulenter i de større byer, som arbejder med integration af indvandrere i sportsklubberne, råder til, at det bliver på de betingelser, som er en del af det danske foreningsbegreb. Kun på den måde bliver der tale om egentlig integration og ikke specialordninger for visse samfundsgrupper. I 2006 søsatte en virkelig ildsjæl, Michael Rasmussen, et projekt, som han kalder Backspin & Selvværd. Ideen er at tage fat i nogle stærkt utilpassede unge mennesker herunder også 2. generations indvandrere som man via golf og ikke mindst Golfen Sande Værdier får givet en anden livsopfattelse. Nemlig, at de er noget værd, at de kan noget, at tilværelsen ikke er ligegyldig, at man kan sætte sig nogle mål og nå dem. Michael har haft stor succes med sit forehavende, og i efteråret havde jeg lejlighed til at høre tre af de unge mennesker med egne ord og på engelsk redegøre for, hvilken særdeles gavnlig indvirkning projektet har haft på deres situation. Anledningen var verdenskonferencen for juniorgolf, som afholdtes i København. Deres indlæg var intet mindre end hjertegribende, og de delegerede fra mange forskellige lande følte, at temaet var værd at tage med hjem og arbejde videre med. I USA har man i flere år og med tilsvarende succes haft et projekt, som under navnet First Tee gør det muligt for unge uden økonomisk råderum at spille golf. Projektet Backspin & Selvværd har nu opnået politisk bevågenhed som en metode til at få unge på ret køl. Kulturministeren har allerede udtalt sig meget positivt, og i april er der indkaldt til et flersidet møde med deltagere fra Kulturministeriet, Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Hvor er det dog skønt, at vores sport åbenbart kan være med til at løse et ganske alvorligt samfundsproblem. 3

4 Endelig vil jeg gerne nævne debatten om statskroner til idrætsanlæg. Det her er skrevet før, Thor Petersen var på banen i forgårs. Danmark har ønsket at få OL til landet. Det forudsætter, at vi beviser, at vi kan håndtere andre store idrætsbegivenheder. Det kan for eksempel være VM i håndbold eller VM i ishockey. Idrætsfonden og turistorganisationer har lavet undersøgelser over, hvem der tjener på, at store begivenheder afvikles i Danmark. Det er suverænt staten, der får de fleste indtægter. Derfor skal udbygningen af de store nationale anlæg finde sted i et offentligt - privat partnerskab, hvor både den enkelte kommune og staten deltager, Hvis vi ønsker disse store begivenheder, må der handling til og ikke skyttegravskrig om finansiering. Vi venter spændt på regeringens udspil på området. Til slut vil jeg give jer nogle ret interessante tal, og for en ordens skyld skal jeg angive kildeangivelse, så tallene er fra en publikation, som KMPG har lavet og sendt til os, man har fundet frem til en masse nøgletal i det område, man kalder EMA, E står for Europa, M for Middle East, og A for Sydafrika, det er de nærmeste områder, så der er intet fra Australien eller USA, Canada eller Sydamerika. Der er meget stor forskel på, hvor populær golfen er rundt omkring, det ser ud, som om der faktisk ikke spilles særlig meget golf i England, hvis man finder det frem 1,9 %, det skyldes, at alle de mennesker, der spiller public courses i England ikke er med i den her statistik. Den kan helt naturligt kun rumme de registrerede medlemmer. Det reelle tal både i England og Skotland er væsentlig større, end det der står her. I kan se Irland med 7 % ligger langt, langt foran, og hvis det er et mål eller et muligt mål mange steder, så er der jo virkelig plads til udvidelse. Vi ligger pænt til, men der er jo langt op bare til vores naboland Sverige. I kan se nordmændene, som er kommet i gang meget senere end os, faktisk er blevet procentuelt flere. Tabel 1. Golfspillets popularitet Antal golfbaner Antal spillere Andel af befolkningen Danmark ,5 % Finland ,1 % Island ,3 % Norge ,7 % Sverige ,1 % England ,9 % Skotland ,1 % Irland ,0 % Frankrig ,3 % Italien ,1 % Portugal ,1 % Spanien ,7 % Tyskland ,6 % Her har vi nogle tal, som viser, hvor mange medlemmer, der er på en 18 huls bane. Der kan man se, at vi i Nordeuropa, det er det område, vi selv er med i, der er vi faktisk dem, der har flest medlemmer pr. bane, hvorimod der i Østeuropa er særdeles god plads, så hvis man skal ud at spille green fee, så er det et godt sted at tage hen. Tabel 2. Medlemsantal pr. bane Antal medlemmer pr. 18 huls bane Nordeuropa Sydafrika Centraleuropa 736 Storbritannien og Irland 696 Mellemøsten 655 Vesteuropa 543 Østeuropa 206 4

5 Her kan man se, hvor mange golfdage, der rent faktisk er pr. år. Der lider vi jo, som vi ved, under at vejret ikke er så godt, som det kan være andre steder. I Mellemøsten er de tæt på 350 dage, det er altså ikke mange dage om året, hvor vejrforholdene er så ringe, at man ikke kan komme til at spille, en sådan udnyttelse af anlægget, er jo helt fantastisk, og dernede, hvis vi sammenligner med den forrige tabel, kunne vi jo se, de ikke var særlig mange medlemmer til gengæld har de jo en kraftig invasion af green fee spillere, dermed en særdeles sund økonomi. Tabel 3. Hvor mange dage om året kan der spilles? Antal golfdage pr. år Mellemøsten 360 Storbritannien og Irland 355 Vesteuropa 338 Sydafrika 325 Centraleuropa 293 Østeuropa 231 Nordeuropa 226 Her har vi også nogle tal, der er helt forskellige fra område til område. Det er medlemmer fordelt på grupper, hvor vi i mellemøsten kan se, at de jo trods alt er 16 % damer, der spiller, i Sydafrika er der 13 %, hvor vi i vores del er oppe på 28 %, og Centraleuropa, lidt til min overraskelse, faktisk har flere damer, der spiller, nemlig 35 %. Hvis vi ser på mellemøsten igen, hvordan de financierer deres folk. De har 34 % som firmamedlemmer, der er ingen tvivl om, at det i høj grad er med til at finansiere anlægget af de meget dyre baner, og det er nok også den måde, man får nye baner på i Østeuropa. Her kan man se, der er 10 % firmamedlemmer, hvor vi har beskedne 1 %. Tabel 4. Medlemmer fordelt på grupper. Herrer Damer Juniorer Firmaer Mellemøsten 44 % 16 % 6 % 34 % Centraleuropa 52 % 35 % 12 % 1 % Nordeuropa 58 % 28 % 13 % 1 % Østeuropa 59 % 18 % 13 % 10 % Vesteuropa 59 % 20 % 20 % 1 % Sydafrika 62 % 13 % 15 % 10 % Storbritannien og Irland 70 % 18 % 11 % 1 % Her kan vi se, hvor meget banerne bliver udnyttet i %. Vi udnytter altså i Nordeuropa ikke en gang vores baner med 40 %, det er tæt på 40 %, nemlig 39 %, der er det konkrete tal. Når man taler om, at man næsten ikke kan komme til, så må det jo virkelig være nogle tal, der er sammensat meget, meget forskelligt, når gennemsnittet er så beskedent som 39 %. Jeg tror, man i de enkelte klubber i Danmark, kunne planlægge en bedre udnyttelse af sit anlæg. Der er i hvert tilfælde noget at spekulere på her. I Mellemøsten er de tæt på 90 % udnyttelse. Tabel 5. Udnytter vi banerne? Udnyttelse af golfbanerne Mellemøsten 82 % Sydafrika 58 % Nordeuropa 39 % Storbritannien og Irland 39 % Centraleuropa 35 % Vesteuropa 34 % Østeuropa 20 % 5

6 Antal medarbejdere. Der er ikke noget at sige til, der er flotte baner andre steder. Prøv at se hvor vi ligger helt skævt med 5 pr. klub i Nordeuropa. Vi har ingen opdeling af medarbejderne på administrativt personale og greenkeeper personale, det må I selv gætte jer til. I kan se, at gennemsnittet er 5 heltids og 7 deltids i Nordeuropa, så ved I nok nogenlunde, hvor I selv ligger, og kender fordelingen. Alle andre steder er der mange flere ansat, så der er ikke noget at sige til, at pasningen og plejningen af banerne er flot, det er det, vi skal forsøge at leve op til her i landet, og det er det hver eneste formand og hver eneste bestyrelse kæmper med at få penge til fra medlemmerne, som jo meget gerne vil tage ned at betale en dyr green fee et andet sted, men som nødig vil have den samme forhøjelse på årsbasis på green fee skulle stemmes hjem i egen klub. Det kunne man slet ikke forestille sig. Man betaler gladelig kr. 700 for en runde et andet sted, men hvis den hjemlige klub skal have kr. 700 i kontingentforhøjelse, så falder taget ned. Tabel 6. Antal medarbejdere. Heltids Deltids Nordeuropa 5 7 Centraleuropa 10 8 Storbritannien og Irland 13 7 Vesteuropa 20 2 Østeuropa 22 6 Sydafrika 53 8 Kontingentet i 10 udvalgte lande, og igen kan vi se, at vi i vores del af verden ligger i den absolut billige ende. Vi har blandt de 5 billigste både Sverige, Island og Finland. Finland bunder i en flot statistik både med kontingent og indskud, det kan man godt undre sig over, men det er virkeligheden. Der er virkelig store prisforskelle på kontingent og indskud. Det er noget af det, vi naturligvis fortæller politikerne, at det faktisk bliver gjort på en meget fornuftig måde her i landet, og det er jo også årsagen til, at det er vokset så voldsomt. Tabel 7. Kontingent i 10 udvalgte lande. Fuldt kontingent EUR pr. år Spanien Forenede Emirater Tjekkiet Italien Portugal Sverige 450 Sydafrika 426 Slovakiet 335 Island 314 Finland 158 Her har vi indskuddene i de 10 lande, som forfatterne og ikke jeg, har udvalgt. Prøv at se, hvor der er en himmelråbende forskel. I Finland har man et gennemsnitligt indskud på 163 Euro. Vi er ikke med i den statistik. Vi er ikke blandt de 5 billigste, men vi er sandelig heller ikke blandt de 5 dyreste. Schweiz har over 6000 euro i gennemsnit, som indskud og Finland med 163, det er jo næsten ikke til at forestille sig, hvordan man bærer sig ad. 6

7 Tabel 8. Indskud i 10 udvalgte lande. Indskud EUR Schweiz Irland Spanien Tjekkiet Ungarn Island 501 Sverige 422 Norge 405 Sydafrika 353 Finland 163 Tak til formanden - Søren Clemmensens gennemgang og den mundtlige beretning. Er der nogen, der har lyst til at komme med kommentarer bemærkninger til bestyrelsens beretning og formandens mundtlige redegørelse? Mogens Heltenov, Sebber Kloster Golf Klub Jeg vil opfordre til, at DGU udsender det sidste materiale, det mener jeg kunne have interesse for mange af vores medlemmer. Tænker du på tabellerne? ja de bliver lagt på DGU s portal. Er der andre, der har lyst til at komme med kommentarer bemærkninger til bestyrelsens beretning? Peter Schak Larsen, Sct. Knuds Golfklub Tak til Søren for god mundtlig beretning. Dit indlæg omkring DGI vil jeg gerne supplere, for jeg har været formand for Dansk Tennis Forbund, hvor vi i den grad har oplevet, at DGI gjorde et alvorligt indhug i medlemsklubber, specielt de små og dermed selvfølgelig også medlemmerne. De gik ind og lavede tilbud, som i den grad snyltede. Og jeg vil støtte Søren meget i, at vi skal stå sammen i Dansk Golf omkring vores forbund eller vores union, således man ikke bliver udsat for det samme. Jeg kan i øvrigt opfordre til en fusion imellem de to store organisationer, det ville være det bedste. Golfens Dag - vi har valgt, fordi vi har venteliste ikke at gå ind i det, vi tror, det vil skabe for megen skuffelse hos de mennesker, der vil møde op, hvis vi så bagefter må sige til dem, i øvrigt må I vente 4 år med at kunne komme i gang med spillet, så det er grunden til, at vi har valgt fra. Jeg ved ikke, om du har bedre argumenter for, hvorfor vi så alligevel skulle gøre det, vi ønsker ikke at skuffe folk, så derfor har vi valgt det fra. Giver det anledning til en straks kommentar? Søren Clemmensen, formand Nej, jeg har jo nævnt de argumenter i den mundtlige beretning, som desværre var smuttet i den skriftlige, netop at al dette om miljø og godt naboskab og naturpleje o.s.v., altså hvor det først og fremmest er en image kampagne, det fremgår ikke klart nok af den skriftlige beretning, og der er jo mange klubber med lange ventelister, som har meldt sig til, som godt vil ud og bringe det budskab videre. Det er ikke en hvervekampagne, men en image kampagne omkring golf. Der er ingen knoppede ord eller dårlige følelser, fordi man ikke er med, det må man naturligvis selv bestemme, vi ser det bare gerne. Altså bliver kampagnen stærkere jo flere, der står på. Tak til Søren. Andre spørgsmål kommentarer til beretningen? Repræsentantskabet har hermed taget bestyrelsens beretning til efterretning. Vi kan herefter gå over til næste punkt. 7

8 Næste punkt er faktisk et punkt tilbage, vi skulle lige se, hvor mange stemmer, der er repræsenteret enten ved personlig fremmøde eller i henhold til fuldmagt. Det skulle gerne svare til den trykte liste, jeg har fået, som siger, der er 2067 enten ved personlig fremmøde eller ved fuldmagt ud af de 2980 mulige stemmer, som der kunne have været her i dag. En anden ting jeg lige synes, vi skal have med for den gode ordens skyld, hvis I et øjeblik dvæler ved selve indkaldelsen, så står der faktisk afslutningsvis, at mødet vil være åbent for pressen, med mindre forsamlingen konkret vedtager noget andet. Er der nogen repræsentanter for pressen til stede, for så behøver repræsentantskabet ikke tage stilling til spørgsmålet? Er der nogen indvendinger imod, at denne udmærkede presserepræsentant er til stede? Tilbage til agendaen og efter bestyrelsens beretning, har vi også Amatør- & Ordensudvalgets beretning. Den tager vi umiddelbart før punktet eventuelt. Det betyder, vi er færdig med punkt 3, og går videre til agendaens punkt 4, der er behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Som det fremgår af indkaldelsen, så har Furesø Golfklub fremsat et forslag, som er indsat i den udsendte dagsorden med bilag på side 8. Hertil står der yderligere i indkaldelsen, at bestyrelsens bemærkninger til det fremsatte forslag er indeholdt i indkaldelsen, og de står på side 9. Jeg vil gerne høre, om forslagsstiller fra Furesø Golfklub - Jørgen Eriksen, har lyst til at motivere selve forslaget. Jørgen Eriksen, Furesø Golfklub Vi har indsendt et forslag, der står i indkaldelsen til mødet, hvor vi anmoder om, at repræsentantskabet pålægger DGU s Handicap- og Course Rating Komité at ændre proceduren omkring afviklingen af EDS runder, således at antallet af EDS runder i fremtiden vil udvise en stigning. Vores egen erfaring er, at der spilles meget få, og at EDS systemet således ikke bidrager til at regulere handicaps, sådan som det står i EGA s handicap regler, at de skal så vidt mulig udvise et retvisende udtryk for spillerens spillestyrke. Vi foreslår, at man opnår dette ved at autorisere klubber i klubben til at afvikle EDS runder. Den turneringsansvarlig i klub i klubben kontrollerer, at den enkelte spillers scorekort er korrekt udfyldt, og afleverer derefter en resultatliste, men ikke kortene til klubbens handicapkomité. Reglen om, at man kun kan spille EDS runde en gang om ugen, bliver bevaret, og da et medlem kan være medlem af flere klubber i klubben, skal medlemmet inden den enkelte turnering i klub i klubben angive, om man vil spille EDS runden eller ej. Begrundelsen er som sagt, vi anser, der spilles for få, og de tilbagemeldinger, vi har fået fra andre klubber, tyder på, det er et generelt billede. Lige så vigtig som det er, at man bliver reguleret ned i handicap, hvis man spiller bedre end det, lige så vigtig er det, at handicappet er oppe, hvor man på en fair måde kan deltage i turneringer med et handicap, som, der står i reglerne, skal udvise, at man i % af tilfældene spiller indenfor bufferzone eller neutralzone eller bedre. Vi forsøgte for 3 år siden ved en henvendelse til DGU s Handicap- og Course Rating Komité at opnå dette, og vi troede, vi havde opnået det, da vi fik en tilbagemelding om, at man alligevel skulle følge de regler, der står i publikationen i 8 omkring EDS runder. Så indtil nu har vi ikke ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til DGU kunnet komme igennem med det forslag, som jeg nu vil gennemgå i detaljer og motivere. Vores forslag går ud på, at den enkelte klub i klubben bestemmer, om den ugentlige runde automatisk skal tælle som EDS runde eller ej. Vi har hørt med vore egne klubber i klubben, nogen af dem vil gøre det automatisk, d.v.s. på tilmeldingslisten får man en mulighed for at fravælge det, hvis man ikke automatisk vil være med. Der er andre klubber i klubben, som ikke automatisk vil have det med, og der må man så tilvælge på sin tilmeldingsliste i klub i klubben, om man vil spille en EDS runde. Klubberne i klubben i hvert fald i vores tilfælde, de fleste af dem, har en ugentlig tilmeldingsliste, der bliver sat op i klubhuset en uge i forvejen. Der kan man så efter vores forslag udfylde 3 ting, medlemsnummer, navn og sætte kryds ved, om man vil tilvælge det, hvis det er en klub i klub, der ikke automatisk har det eller fravælge det, hvis den automatisk har det, det skulle være nok. Den turneringsleder for den enkelt klub i klubben indsamler og kontrollerer alle scorekort inklusiv markørnavn og underskrift, når runden er spillet. Derefter udfylder den turneringsansvarlige i klub i klubben den dag denne tilmeldingsliste, hvor der er en kolonne for resultatet i stableford point for hver spiller, og afleverer denne liste til handicap komité eller sekretariat, hvem der nu er ansvarlig for handicapregistrering. Handicap komiteen indtaster medlemsnummer og resultatet, altså stableford pointtotalen, og systemet opdaterer så automatisk handicap. Turneringslederen beholder scorekortet i 3 måneder, det har vi forstået på DGU, at det er den minimumsperiode, man ønsker scorekort opbevaret. Der kan fortsat kun spilles 1 EDS runde pr uge, som jeg nævnte tidligere. 8

9 Dem der ikke spiller med i nogen klub i klubben, og på den måde bliver mindet om at spille EDS runder, de vil stadigvæk registrere sig på samme måde, som de gør i dag. Vi har en bog, hvor man skriver sig ind, ifølge reglerne, der er en note til reglerne, som nu tillader, at markørens navn kan blive sat ind bagefter, men i virkeligheden er der jo ingen, der kan kontrollere, om man skriver sig ind før eller efter, man går ud. Man afleverer så, hvis man er individuel spiller, scorekortet til handicap komiteen, der regulerer det. Vi fik så et svar fra DGU på vores forslag til repræsentantskabsmødet her, som siger følgende: Der er intet til hinder for i de gældende regler, at klubber i klubben afvikler sine turneringer med mulighed for, at medlemmerne kan afvikle EDS runder. Det eneste, der kræves er, at klubber i klubben fører en liste over, hvilke spillere, der spiller EDS, og at listen sammen med scorekortene indleveres til registrering i klubben, og at det er frivilligt for spilleren at spille EDS. Vi mener ikke, at det er i overensstemmelse med, hvad der står i de nuværende EDS regler, men hvis DGU kan forsikre os om, at vi kan se bort fra dem, og gøre som der står her, så er vi nået næsten frem iflg. vores forslag. Der står nemlig i EDS reglerne, at listen skal udfyldes samme dag, man spiller. Det går vores forslag ikke ud på, her kan man tilmelde sig sin klub i klub runden en uge i forvejen. Så der er det ene punkt, hvor det ikke stemmer overens med, hvad der står. Der står også, at man skal skrive handicappet ind, det gør vi ikke på vores tilmeldingslister til klub i klubben, og der står heller ikke markørens navn, det kommer først med på scorekortet iflg. vores forslag. Hvis man kan se bort fra de her 3 ting, iflg. det der står i EGA reglerne, så er der kun et punkt tilbage, hvor vi afviger, og det er aflevering af scorekortene, hvor DGU allerede i 2004, da vi bragte det her op første gang, insisterede på, at scorekortene skulle afleveres til handicapkomiteen eller sekretariatet. Det anser vi er en unødvendig administrativ byrde. Karsten Thuen vil gerne knytte en enkelt kommentar til forslaget. Karsten Thuen, generalsekretær Jeg kan bekræfte, at handicapkomiteen er enig i, at de tre første betingelser er opfyldt. Klubben i klubben kan lade sine runder tælle, og det kan være hele klubbens klub i klub, der tæller én gang, man skal blot være enige om, det er en tællende turnering. Det eneste, der er et udestående, er at handicapudvalget fastholder ligesom i DGU s øvrige turneringer, at scorekortene skal følge med listen, simpelthen af hensyn til handicaphistorikken, og frem for alt den revision af handicap, som klubben kan foretage af de enkelte spillere i klubben, men problemet er ikke større, end den dag vi får elektroniske registreringer, så vil de overførsler være langt, langt lettere, men indtil videre fastholder handicapkomiteen, at scorekortet skal følge med, ligesom det sker i alle andre turneringer, så det er den eneste hurdle, der er i forhold til Furesøs forslag. Jørgen Eriksen, Furesø Golfklub Det er, som Karsten Thuen siger, en hurdle. Det der sker i praksis er, at deltagerne i klub i klubbens ugentlige turnering udfylder et scorekort, og får det registreret på denne liste, men mange af vore klubber i klubben ønsker at beholde scorekortene, fordi de i løbet af sæsonen har gennemgående turneringer. Der skal senere tages stilling til præmieuddeling o.s.v., så skal vi opfylde DGU s krav, så kræver det, at spilleren og markøren udfylder yderligere et scorekort til indlevering til sekretariatet, og det er her, vi støder på den hurdle, som gør, man orker ikke at følge systemet. Jeg kan ikke forstå, det skal være nødvendigt. Handicapregistrering i historikken, som klubben er ansvarlig for, den kan udmærket opfyldes, fordi man har stableford point resultatet ud for medlemmets navn og nr., så der er ikke nogen grund til, man skal ligge fysisk med et scorekort. Der er også den forskel på vores forslag og DGU s insistering på at få scorekortene ind, at i vores forslag skal sekretariatet eller handicapkomiteen ikke sidde og taste resultaterne ind. Vi ønsker at undgå den administrative byrde, vi anser ikke Handicap- og Course Rating Komiteens krav er nødvendige for at opfylde det, man ønsker, selvfølgelig en korrekt registrering af handicaps.. Jeg vil forslå, vi tager en debat om forslaget. Er der nogen blandt repræsentantskabets medlemmer, der har kommentarer bemærkninger af den ene eller anden art til det forslag, som er fremsat fra Furesø Golfklub? Det lader ikke til at være tilfældet. 9

10 Karsten Thuen, generalsekretær Hvis jeg bare med en supplerende bemærkning må sige, sådan som jeg forstår handicapkomiteen, så er der ingen krav om, at klubbens handicap komité skal føre scorekortets resultater hul for hul ind, når de modtager scorekortene. De skal blot have scorekortene, det er det eneste krav handicap komiteen stiller jeg kigger på Ole og han nikker, der er ingen krav om, at sekretæren skal sidde og overføre til ny liste. Den resultatliste, som klubben i klubben fører, den kan blot sendes til klubbens handicapudvalg sammen med scorekortene, og så skal de opbevare scorekortene i den periode, som vi er enige om, og derefter kan de makuleres. Rent juridisk kan man godt aftale i handicapkomiteen, at der er nogen, der opbevarer scorekort for én i en periode, det er jeg helt sikker på. Jeg ved ikke, om Karsten Thuens seneste bemærkning giver anledning til, at der fra repræsentantskabets medlemmer må være kommentarer nu. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Det er et forslag, som formelt er fremsat. Jeg skal høre forslagsstiller, om det er et forslag, man ønsker sat under afstemning? Jørgen Eriksen, Furesø Golfklub Jeg ønsker ikke at forlænge repræsentantskabsmødet, men jeg vil egentlig godt have en indikation for, i hvilken retning stemningen går. Jeg vil gerne sige tak til Karsten Thuen for den afsluttende bemærkning, hvis jeg læser den rigtig mellem linierne, kan vi muligvis finde en løsning angående opbevaring af scorekort. Hvis jeg har forstået det rigtig, vil jeg godt afstå fra en afstemning. Jeg er enig i, nu er spørgsmålet der, så kunne det være hensigtsmæssigt, at vi tager en vejledende afstemning ved håndsoprækning blandt de fremmødte. Forslaget er indeholdt på side 8 i indkaldelsen, og hvis vi har lov at koge det ned, så går forslaget på, at repræsentantskabet pålægger DGU s Handicap- og Course Rating Komité at ændre proceduren omkring afvikling af EDS runder, således at antal EDS runder i fremtiden vil udvise en kraftig forøgelse. Det er vel essensen i det. Så vil jeg gerne høre om, hvordan repræsentantskabet sådan rent vejledende synes om dette forslag. Jeg vil gerne spørge repræsentantskabet ved håndsoprækning, hvem stemmer for et sådant forslag? Jeg kan konstatere, at forslaget ikke har vundet gehør i denne omgang, men jeg tror måske tingene løser sig alligevel. Tak for forslaget. På forreste side i indkaldelsen, hvor agendaen sidder bagved, står der, der er fremskaffet tilbud på kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring, det har man indsat noget materiale om på siderne 6 og 7. Forsikringsindholdet vil så blive præsenteret under dette møde. Karsten Thuen, generalsekretær Vi går hjem og taler med handicapkomiteen om, at få de her regler skåret helt ud i pap, og få det sendt ud til klubberne i klubmeddelelse, så I ved, hvilke muligheder, der ligger i det og sørger for at den fleksibilitet, der skal ligge bag ved det, den også er afspejlet. Det skal vi nok sørge for. Men til punktet sidste år bad repræsentantskabet om, at DGU kiggede på muligheden for at lave en forsikringsmæssig overdækning på de eksisterende ordninger, og jeg skal blot erindre om, at foruden jeres egne og spillernes egne private ordninger, klubber har forsikringsordninger, så har DGU også en forsikringsordning, og så har Danmarks Idrætsforbund også en forsikringsordning. De dækker alle sammen både ulykke og ansvar i et eller andet omfang. Der er også enkelte spillere, der ikke har forsikringer, og det er måske i virkeligheden der, et af problemerne opstår. Vi blev bedt om sidste år, at undersøge mulighederne for, at der altid var en forsikringsdækning, når vi henholdsvis fik en ulykke eller en skade. Derfor har vi kontaktet mæglerfirmaet Caplloyd, som har skrevet ud til samtlige de forsikringsselskaber i Danmark, som vi gættede på, kunne finde på at byde på denne her ordning. Derudover har vi også skrevet til Sportscover, som er et engelsk selskab. Det har vi gjort, fordi det pågældende selskab forsikrer golfspillere i England. Vi har fået svar fra 5 selskaber. De 3 af selskaberne foretog nogle modifikationer i forhold til det udsendte materiale, og materialet var ganske enkelt det, som I kan se på tallene heroppe, en ulykkesdækning og en ansvarsdækning for personer, og en ansvarsdækning for ting, en krisebehandling, tandskade og tab af klubkontingent. Det var det, der lå i udbuddet, og det er det, vi mener, at man kunne bruge som udgangspunkt. 10

11 Jeg skal med det samme sige, at forslaget sidste år ikke konkretiserede, hvad det var for en forsikring, vi skulle tage, men vi skulle prøve at finde en forsikring, som restdækkede, hvis vi skal sige det sådan. Derfor har vi valgt de forsikringsområder, og så har vi valgt noget, som er meget markant, vi har nemlig sagt, at forsikringen skal dække på det, der hedder på objektivt grundlag. Forsikringer dækker typisk på det, der hedder culpa ansvar, d.v.s. der skal både bevises nogen årsagssammenhæng og noget skyld og ting og sager, det skal vi ikke komme ind på, men i det her forsikringstilbud, er der ikke tale om, man skal i gang med at bevise, hvem der er skadevolder, heller ikke at der er en årsagssammenhæng mellem det at spille golf og en forrude, der går i stykker. Her dækker man på objektivt grundlag, det betyder, at det her virkelig er en forsikring, der lægger sig ovenpå de andre eksisterende muligheder, lige fra at man betaler personligt til ens forsikringsselskab dækker. Der kan I se resultatet af den undersøgelse, der er 2 selskaber nemlig Nykredit og Sportscover, som har givet en dækning for alt det, vi har spurgt om, på henholdsvis kr. 42,35 og kr.37,50. Så har vi spurgt om en ting yderligere. Det var væsentligt for DGU, hvis det her skulle have mening, at selve sagsbehandlingen ikke begyndte at give problemer. Vi kender alle sammen det helt utilfredsstillende, når der er kollision mellem forsikringer, at så er det første slagsmål, hvem der i det hele taget skal skadesbehandle sagen. Derfor har vi spurgt, stadig på objektivt grundlag, men med den modifikation, at Nykredit altid dækker. Vi har også spurgt Sportscover, de har ikke givet tilbud, men Nykredit dækker altid. Så bliver det et efterfølgende spørgsmål, om de vil gå til de pågældende skadevolderes egne forsikringer eller til DGU s forsikring eller til DIF s forsikring og så få regres i det skadesbeløb, som måtte være dækket af den forsikring. Hvis vi gør det, så falder præmien til kr. 25,00, sådan som I kan se det. Det, der er afgørende, det er så nu, at få en tilkendegivelse fra repræsentantskabet på, om det er noget i den her retning, man ønsker, eller om man ønsker en anden forsikringsmodel end den, vi har foreslået her. Man kan gå ned på culpa forsikring, men så kolliderer vi med alle de eksisterende ordninger i stort omfang, og så har det faktisk ikke rigtig efter min beskedne opfattelse mening. Der bør være den her objektivitet i det, fordi det, der er image skabende, uanset om, man kan finde skadevolder eller ikke finde skadevolder, så bliver skadelidte kompenseret. Slår vi en forrude i stykke, gør vi endnu værre det, at man også kører i grøften bagefter, så er det vigtigt, at der ikke bliver megen ballade om udbetalingerne, så derfor har vi forstået opdraget sidste år på den her måde. Man kan også godt reducere en del af forsikringen, og så antagelig få forsikringspræmien en anelse lavere, det er ikke markant lavere, og det, der er udfordringen i dag, er at lade jer overveje, for det er jeres beslutning. Kr lyder af meget lidt på hovedet, men når vi ganger det med , så ved vi godt, hvad det er for nogle følelser, der kommer op i enhver klubansvarlig, men sådan her ser det ud. Det er et fantastisk flot tilbud, der var mange, der slet ikke troede på, at vi kunne overtale danske forsikringsselskaber til at dække på objektive grundlag, men det er de villige til, og med de her ord vil jeg overlade debatten til repræsentantskabet og beslutningen om, hvorvidt I ønsker, vi skal gå videre med forsikringsordningen enten på dette her grundlag eller på et modificeret grundlag. Tak til Karsten for denne redegørelse, og som man jo kan forstå, det var det sidste repræsentantskabsmøde for et år siden, der tilkendegav, at sådan en undersøgelse ville man gerne have blev foretaget. Den ligger nu på bordet. Nu vil jeg forslå, at man tager en debat om spørgsmålet, så jeg skal høre, om der er nogen blandt repræsentantskabets medlemmer, som har lyst til at knytte nogle kommentarer til det arbejde, der nu ligger, og som der så om lidt skal tages stilling til. Er det noget, der skal arbejdes videre med. Er der nogen, der har lyst til at sige noget under dette punkt? Poul Steen Pedersen, Vejen Golfklub Lige et enkelt spørgsmål. Når vi taler om det kollektive her, er det så ensbetydende med, hvis en sådan ordning bliver accepteret, at vi så er med tvunget med er vi med som medlem er vi med som klub, eller er vi med som DGU som helhed. Karsten Thuen, generalsekretær Det er DGU som et hele, det er det, vi har spurgt på. Det er ikke en tilmeldingsforsikring, hvor man kan tilmelde sig klubvis eller enkeltvis, det kunne vi gå ud og få nogle andre tal på, de ville også se anderledes ud. Jeg vil gætte på de bliver højere, men det her er kollektiv DGU forsikring. 11

12 Er der andre kommentarer til redegørelsen omkring forsikringsdækning. Ole Junker, Norddjurslands Golfklub Jeg har et spørgsmål omkring dækningen. De golfbiler, som vi lejer ud, er de dækket af forsikringen? Karsten Thuen, generalsekretær Det kan jeg ikke svare konkret på, men jeg kan sige golfbilerne er dækket af DGU s egen forsikring, den dækker de golfbiler, vi har, når de vel og mærke opfylder de krav, som politiet stiller til golfbilerne. Det er jo ikke registrering til almindelig kørsel på veje og offentlige områder, det er registrering til kørsel på golfanlæg. Skader forvoldt ved hjælp af buggys, som er klubbens egne, de er dækket af DGU s forsikring. Flemming Meyendorff, direktør i Caplloyd Med hensyn til spørgsmålet hvis vi snakker golfbuggys, der er det således, at de 2 tilbud på kr. 37,50, der er ansvaret, hvis man forvolder en ulykke med en golfbuggy, så er det omfattet af ansvarsdækningen. Hvis vi tager tilbuddet til kr. 25,00 så er det ikke omfattet. Vi må tilføje omkring de 2 tilbud, det på kr. 25,00 dækker i Europa, det på kr. 37,50 dækker i hele verden. Det er også væsentligt omkring ansvarsdækningen, når man er ude at rejse, at man ved, man har en dækning. Det er sådan, at dækningen i USA dækker på danske ansvarsbetingelser, ellers ville præmien blive alt for dyr. Når man taler golf, må man nok konkludere, at de ansvarsdækninger, der kan blive tale om i USA, er ikke som et produktansvar og den slags, det er mere det konkrete tab. Til sidst når vi skal skelne mellem ansvarsdækning på denne her dækning, der er foreslået, og så den dækning, man har i forvejen under sit private ansvar, så er der en meget stor forskel på dækningen, idet den private ansvarsdækning, som man også kunne læse i Børsen den 27. februar, typisk ikke vil dække skader forvoldt på gæster og spillere, idet de har accepteret risikoen ved en tilstedeværelse på golfbanen. Her har vi et objektivt ansvar, vi kommer slet ikke ind i den diskussion, og det, synes jeg også, er en rimelig væsentlig ting at få med. Giver det anledning til andre kommentarer? Det lader ikke til at være tilfældet. Jeg ved, det er rart for Dansk Golf Unions bestyrelse at vide, hvordan de skal arbejde videre med det her. Derfor ønsker bestyrelsen at få en tilkendegivelse fra forsamlingen altså en generel tilkendegivelse om man ønsker en sådan igen generel tilslutning. Jeg vil foreslå, vi ved håndsoprækning fra forsamlingen ser, om det er et forslag, man ønsker, der skal arbejdes videre med. Mener man, at bestyrelsen i Dansk Golf Union skal arbejde videre med en forsikringsdækning? Jeg tror, jeg har lov at konkludere, at der nok er et flertal for, at det er noget, som bestyrelsen skal arbejde videre med. Derudover skal vi også kigge på, hvad det er for en ordning, man ønsker, der skal arbejdes videre med. Der er 2 mulige forsikringsdækninger, den første, den, der står øverst til kr. 37,50, er et spørgsmål om, hvad man kan sige, der er dækningen på objektivt grundlag. Den anden til kr. 25,00, er den, der er subsidiært, d.v.s. at hvis man har en forsikring, som måtte dække sådanne forhold, så kommer de 2 forsikringsselskaber til at slås med hinanden. Det er lidt firkantet sagt, men jeg tror, det er dækket af virkeligheden. Vil forsamlingen endnu engang ved håndsoprækning tilkendegive, om man foretrækker den objektive ordning, til kr. 37,50 pr medlem pr. år og dernæst modellen til kr. 25,00 Jeg tror, bestyrelsen nu har fået tilstrækkelig grundlag til at arbejde videre med denne forsikringsordning, også med hensyn til hvilken dækning, man ønsker, der skal være gældende, hvis den etableres. Uddeling af hæderstegn: Søren Clemmensen, formand Det er en helt speciel fornøjelse for mig at overrække Dansk Golf Unions sølvnål til Jørgen Rosenquist eller Quist, som han hedder i daglig tale i min hjemmeklub Odense Golfklub. I 25 år har Jørgen været redaktør for klubbladet, om end det måske ikke er danmarksrekord, så er det i hver tilfælde mange år. I den årrække har jeg selv haft lejlighed til at følge bladets udvikling, og der er sket meget. Det er et yderst læseværdigt blad, og så giver det faktisk overskud. Mange andre klubblade er gået ind eller er blevet reduceret i antal, det skyldes ofte økonomiske hensyn, men med Qvist som redaktør er det lykkedes at skab overskud. Fra at være et klubblad på ganske få sider i sort/hvid, er sideantallet mangedoblet, formatet er øget, hele bladet er i 12

13 farver, og artiklerne præsenteres altid delikat. Ud over at redigere klubbladet har Qvist i alle årene taget sig af lyssætning ved klubfester og de revyer, som er afviklet i årenes løb, så man kan forestille sige, der er tale om fantastisk mange ulønnede timer i klubbens tjeneste. En rigtig frivillig leder, som enhver klub har brug for mange af. Nu er det imidlertid ikke helt nok at gøre en overordentlig stor indsats, som kun når indenfor klubbens egne rækker, hvis man skal gøre sig fortjent til sølvnålen, der skal mere til noget som gavner bredere. Derfor skal jeg fortælle, at Quist har været den bærende kraft i Stiften Cup lige siden turneringen startede for 12 år siden. Det er en turnering, som udbydes til alle golfspillere på Fyn, og den afvikles i 4 rækker med indledende runder mandag, tirsdag, torsdag, lørdag samt finale om søndagen. Hver tredje deltager kommer i finalen, og nogen lagde sikkert mærke til, der ikke spilles kvalifikation om onsdagen, årsagen er meget simpel, det er damedag, og der er grænser for, hvad man kan byde de odenseanske damer. Der deltager lidt over 150 spillere dagligt, så Fyns Stiftstidende, som er sponsor og ophavsmand til turneringen, skriver, at det er Danmarks største turnering på 1 bane med over 600 deltagere. Kære Quist, det var en summarisk gennemgang af dine meritter. Jeg har selv haft fornøjelsen af din mangesidede indsats, og jeg kan med overbevisning sige til lykke med sølvnålen, den har du ærligt fortjent. Claus Hagdrup, bestyrelsen Jeg har fået den ære at skulle uddele DGU s sølvtegn til en person, som i mange år har arbejdet med at styrke samarbejdet blandt de jyske golfklubber. Det samarbejde, som personen, oprindelig har været ophavsmand til, også senere mangeårige formand for, det tæller prominente golfklubber, som Åskov, Aarhus Aadal, Aarhus, Brande, Dejbjerg, Ebeltoft, Grenå, Give, Harrevig, Holmsland, Himmelbjerg, Herning, Hammel, Ikast, Kalø, Lemvig, Morsø, Markusminde, Mollerup, Nordvestjysk, Nørhald, Norddjurs, Odder, Randers, Skive, Struer, Tange Sø og Viborg. En del af disse klubber står også bag indstillingen til vores sølvtegnsmodtager. Det samarbejde, der er tale om, det hedder Sammenslutningen af Jyske Golfklubbers Green Fee Samarbejde på tværs af Jylland. Når man i Jylland siger på tværs, så mener man nogenlunde over det hele både i nord og syd, øst og vest. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, når Søren før talte om en bred indsats til gavn for dansk golf, så opfylder vores legatmodtager her det til fulde. Udover han har været foregangsmand og stifter af det her, så har han i øvrigt også været mangeårig formand og stifter, ophavsmand til sin egen golfklub, hvor han er og har været formand i 15 år, og i øvrigt har udvidet de oprindelige 9 huller til 27 huller, og i fuld gang med at bygge nye træningsfaciliteter og par tre baner. Vores sølvtegnsmodtager er Oskar Krogsgaard, formand for klubsamarbejdet på tværs af Jylland, og mangeårige formand og foregangsmand for Trehøje Golfklub. Oskar Krogsgaard er desværre forhindret i at være her i dag, men jeg ved, der er en repræsentant fra Trehøje Golfklub, og jeg vil bede vedkommende komme herop og modtaget det på vegne af Oskar Krogsgaard, og viderebringe vores hyldest til ham. Ib Dam Schultz, bestyrelsen Jeg vil gerne se Rie Rønhoff. En indstilling, som DGU s bestyrelse er helt enig i, idet Rie var blandt 7 ildsjæle, der i 91 mødtes for at konkretisere tankerne om en golfbane, og den blev så etableret i 93, og Rie har været formand i mange år. Anlægget bestod ved 10års jubilæet i 2006 af 18 huller, 9 hullers pay and play, komplet træningsanlæg, café, selskabs- og konferencelokaler, proshop, 8 10 ansatte i sæsonen og 972 medlemmer. Rie har ud over formandshvervet været aktiv involveret i turneringsudvalg. Som det blev sagt ved den første prisuddeling, så er det ikke nok kun at være aktiv i sin egen klub, og derfor har Rie også haft overskud til at lave samarbejde mellem klubber, og det er foregået, som det bliver indstillet på jysk med snusfornuft og gensidig tillid. Det er gruppen bestående af Nordvestjysk Golfklub, Lemvig Golf Klub, Dejbjerg Golf Klub og Struer Golfklub, der indstiller at Rie får hæderstegnet, og det er DGU s bestyrelse meget enig i. Næste punkt på dagsordenen er punkt 5 Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab, budget og kontingentforslag for medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende år samt overslag for det kommende år. Nedenunder er tilføjet, at regnskabet med budget er indeholdt i den årsrapport, som er udsendt med indkaldelsen. 13

14 Karsten Thuen, generalsekretær Jeg skal indledningsvis bede jer om at slå op på side 21, og se på note 24, og hvis I undrer jer meget over, den ikke passer med det udsendte materiale, så er det fordi, der er 2 tal, der er blevet byttet om. De i parentes under teksten overført til forskningspulje, det skal rettelig være et 0, og derfor skal det 0, der står nedenunder rettes til Sådan går det, når man har en mening og bagefter en anden mening, og elektronikken ikke hjælper os med, at få meningerne med, men et eksempel på, vi har nærlæst det en gang mere, og så blev det til det. Jeg vil aflægge regnskabet i forhold til DGU s interne regnskab, det interne regnskab indeholder større notemateriale end det øvrige regnskab, men det er det, jeg refererer i forhold til. Ligesom det heldigvis har været tilfældet de foregående år, så har vores revisionsfirma Deloitte ved Claus Hansen, og Søren Thorbjørnsen kunnet give os en blank revisionspåtegning. Jeg vil alligevel godt henlede jeres opmærksomhed på et enkelt punkt i konklusionen, nemlig at DGU aflægger regnskab i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse, det spiller en rolle m.h.t. en bemærkning, jeg kommer med senere i dag. Vi gør det for at være ordentlige, for at vi meget gerne vil have at regnskabet afspejler så klart som muligt, det forløb som vores økonomi gennem året har været igennem. Vi kunne have aflagt det på andre måder. En forening, som vores er ikke pligtig til at aflægge efter Årsregnskabsloven, men vi har valgt at gøre det, og det giver så en lille komplikation, som jeg vil vende tilbage til. Ser I på indtægterne, så er kontingenter i forhold til budgettet en anelse højere, det skyldes vokseværket og ikke andet. Tilskud og støtte fra Danmarks Idræts-Forbund på kr. skyldes en øget aktivitet i DGU, vores tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund er i en relativ stor omfang resultatet af tilskud til møder og andre aktiviteter, derfor overstiger vi budgettet en lille smule på det punkt. Tilskud fra Team Danmark skyldes noget ganske andet. Det skyldes, vi har ansøgt Team Danmark om, at blive betragtet som mere støtteværdig end vi hidtil har været, de af jer der var her i går aftes kan erindre, at Morten Backhausen sagde, at vi ikke udtager et rigtigt landshold, vores er lidt semi, det har Team Danmark desværre haft tilbøjelighed til meget at mene, og derfor får vi ikke nær så meget i tilskud procentuelt, som de andre specialforbund. Nu begynder opmærksomheden gudskelov at være der, og vi fik yderligere, som én samlet bevilling og derudover Sponsorer og anden støtte er en anelse større, det skal vi ikke hæfte os meget ved, det er sponsorer, som stadig eksisterer i DGU, den store del af vores sponsorer hører til ovre i DGU Erhverv, og det vil jeg tage som det allersidste. Magasinet Dansk Golf har et resultat på kr. mod et budget på 1.080, det en meget glædeligt, fordi vi dels har fået en større annonceindgang, men derudover også har fået en øget annoncepris. Jeg håber i alle, ligesom jeg synes, at vores gode redaktionsafdeling og Camilla og Thomas skyldes megen tak for et rigtigt flot blad, Det har udviklet sig sådan, at hvis I ikke synes det, kan jeg fortælle, det synes annoncørerne. Vi er nu oppe på at have en samlet annonceindgang på godt 11 millioner kr., og hvis I ikke synes, det lyder af noget, kan jeg sige, at for 4 år siden havde vi en på 4,3. Derfor blev Dansk Golf for første gang sidste år i 2006 overskudsgivende med omkring , det er vi meget glade for. Det håber jeg også, I er. Møde- og kursusgebyrer er udtryk for en reduceret aktivitet i forhold til det budgetterede. Breddeaktiviteter er nøjagtig det samme. Turneringsgebyrer er udtryk for det modsatte, de kr. er fordi, vi har afholdt flere turneringer, og der er flere, der har deltaget i dem. Endelig har vi Diverse indtægter. Da jeg ikke bryder mig meget om diverse indtægter, skal vi lige se på, hvad det er. Royal & Ancient var meget venlige på grund af vores junior konference, og gav os tilskud, sådan at det alt i alt kom op på kr. Administrationsbidrag er af gode grunde, da det er et kontraktaftalt bidrag fra DGU Erhverv, det, det er budgetteret til. Renter af værdipapirer har vi igen været lidt heldige med, vi har fået små mere i renter af de indeståender, vi har haft i Nykredit. Salg af publikationer, bannerreklamer gik ikke så godt, som vi troede sidste år, det må I trøste jer med, det gør det til gengæld i år. I år har vi virkelig fået solgt bannerreklamer, men det, der er ærgerligt for os, det var, at vores publikationer ikke rammer klubbernes behov, så derfor var publikationssalget lavt. I vil se senere, der er en afskrivning på publikationer, fordi vi ligger med nogle lagre, vi ikke kommer af med til kostprisen. DGU-medlemskort, det er det, vi køber til, og det er fordi nogen af os går rundt og smider dem væk, og så sælger vi nogen af dem. Kursregulering af værdipapirer, der må vi bide i det sure æble og erkende, at når vi af revisionen har fået pålagt at regulere, når det går den rigtige vej, så må vi altså også regulere, når det går den gale vej. Vi var ikke helt så heldige i 2006, som vi var i 2005, men der var vi også så heldige, som vi nogensinde har været. Der har ingen kurstab været på værdipapirer, det skyldes, vi ikke har solgt nogen. 14

15 Tilgodehavende udbytteskat er mere en teknisk post, men den skal være der. Vi kunne jo risikere at få dem tilbage. Så har vi bonusindtægter og endelig har vi øvrige indtægter. Øvrige indtægter er, når vi simpelthen ikke kan finde på at kalde en indtægt noget som helst, men vi har fået den af den ene eller anden grund. Det kan være en forsikringspræmie, der er blevet reguleret, der findes jo snart ikke noget værre, men alt i alt giver det os et resultat på diverse indtægter på mod Omkostningerne bestyrelsen har sørget for at holde igen, vi har kun brugt kr. DGU møder, det er altså det her møde sidste år, blev lidt dyrere. Der fejrede vi hinanden alle sammen. DGU-generelt er tæt på beløbet. Jeg synes alligevel, vi skal opløse den. Det er en variation af forskellige ting. Annoncer er, når vi annoncerer, så har vi købt for kr. Kontingenter og abonnementer er, når vi er medlem af EGA og andre organisationer, så betaler vi , lidt mindre end vi havde budgetteret med. Forsikringer kostede os en lille smule mere, men vi kan ikke blive flere uden, at det koster mere, sådan er det. Repræsentation, gaver, det er jo meget glædeligt, at vi bliver ved med at underbudgettere, det skyldes, at vi får klubber, flere end vi regner med. Det synes vi er rigtig godt, jeg tror, vi skal budgettere lidt tættere på, at det bliver ved med at være sådan, fordi antallet af projekter under udarbejdelse og under forberedelse er så mange, så meget tyder på, vi bliver ved med at blive en 7 8 klubber mere hvert år. Så holder vi jo også jubilæer og sådan noget, som vi ikke får holdt helt fast på, så derfor er posten overskredet med lige godt kr. Tøj, det skyldes udelukkende, at vores gode tøjsponsor Robe Di Kappa, desværre ikke er leveringsdygtig i alt det, landholdet skal bruge, så der køber vi til, så der har vi så overskredet den post en lille smule. Medlemskort det samme, det kunne I så også se på den anden side, der fik vi så lidt mere ind, end vi havde regnet med. Varelagerregulering kommer så ind med mere, end vi egentlig havde budgetteret med. Det skyldes, vi har nedskrevet hele lageret af vores regelbøger og de publikationer, vi ikke har haft nemt ved at omsætte i Den sidste post skal vi ikke gøre så meget ved. Så vil jeg godt lige tage ansatte. Når vi har overskredet budgettet for ansatte med , så skyldes det, at vi har betalt feriepenge, det er den væsentligste overskridelse, til de, der er fratrådt i 2006, og det var der nogle gode medarbejdere, der gjorde. Vi henlægger alt det, vi kan til feriepengeforpligtigelse, sådan der ikke kommer de her overskridelser, men det er først i de senere år, vi er begyndt at hensætte til den post. Så på et tidspunkt vil I ikke se den slags afvigelser. Til gengæld har vi modificeret lidt på møder og rejser, og så har vi simpelthen rent aktivitetsbetinget overskredet på telefon, kurser og kørsel, sådan den er på kr. Det giver samlede omkostninger, når vi tager sponsorvirksomheden med, det er de omkostninger, vi har til at servicere vores sponsorer på den ene og anden facon, vi sørger jo for, at der er noget tilbageløb, vi sørger for at sponsorerne kommer på besøg, når vi holder turneringer og andre ting, og det er de omkostninger, der beløber sig til lige godt 1 million. Diverse er på kr., d.v.s. vi har omkostninger på kr. Trækker vi udgifterne fra indtægterne, så bliver vi så glade, fordi vi har lavet et overskud på kr. Desværre siger årsregnskabsloven, at vi også skal udgiftsføre, det, som tidligere repræsentantskaber har bevilget, nemlig henlæggelser til puljer, selvom vi har penge stående på puljer, skal vi desværre trække dem fra. Det betyder, at udgifterne samlet set, inklusive dem vi tidligere har fået bevilget brugt i 2006, er mindre end de indtægter, vi havde i år. Jeg vil hellere holde mig til de , dem vil jeg hellere bedømmes på. Går vi over til balancen, så leaser vi kun biler nu, så derfor ser det ikke så alvorligt ud, som det tidligere har gjort. Kontormaskiner og inventar har vi for af. Værdipapirer har vi lige godt 7,4 millioner af, så har vi , hvor vi har investeret i DGU Erhverv A/S. Vi har samlede anlægsaktiver for kr. Vi har en varebeholdning, den er radikal mindre end i 2005, det er netop, fordi vi lavede den nedskrivning, som jeg omtalte før. Debitorer, det er øjebliksbilleder, sådan ser det ikke ud i dag, på 1,6 millioner. Vi har mellemværender med DGU Erhverv, det vil vi altid have, fordi vi deler og udligner lidt en gang imellem, der er altid en mellemregningskonto, vi sørger for at holde den så lavt som muligt. Tilgodehavende, og det var det overskud DGU Erhverv gav i 2006, og de godt og vel 3 millioner har vi fået i dag, så det er penge, der nu eksisterer i DGU s samlede beholdning. Endelig har vi periodeafgrænsningsposter på , det ved I alle er, når noget strækker sig fra det ene år ind i det andet år, som så medfører, vi ikke kan driftsudgiftsføre dem fuldt i det ene år eller det andet år. 15

16 Vi havde en relativ stilfærdig likvid beholdning ved årsskiftet på , sådan at omsætningsaktiverne i alt er på kr. Det giver samlede aktiver på lige godt 15 millioner kr. Vi skal udgiftsføre puljerne, og når vi skal se på, hvad vores egenkapital er for en størrelse i balancen, så er den de henlagte puljer, og så er den de overførte resultater, og det vil sige, vi har en egenkapital på kr. Så har vi den eksterne del af passiverne, og det er en bankgæld på kr., det er et mellemværende med Golf Klub Danmark på , det skyldes at kontingent til Golf Klub Danmark går ind i DGU, og så laver vi et separat regnskab på Golfklubben, og finder vi ud af, hvor meget, der bliver i overskud til DGU. Derfor den mellemværende post. Skyldige omkostninger, dem gætter jeg på, vi har betalt alle sammen. Så har vi anden gæld, det er, når vi har købt til det ene og til det andet, den gætter jeg også på, vi er færdige med. Der er forud fakturerede sponsorbidrag, hvor vi har været hurtige ude, fordi vores sponsorkontrakter løber henover året, og dem skal vi passivere. Vi har kortfristede gældsforpligtelser på lige godt 5 millioner kr., alt i alt passiver for kr. Jeg vil blot sige 10 millioner kr. i egenkapital, hvoraf de 2 millioner i virkeligheden er foruddiskonteret, det er en utrolig nydelig og ordentlig balance, og DGU behøver ikke, efter min vurdering at have en større kapitalbeholdning, vi kan sagtens afvikle forretningen, hvis det ganske forfærdelige skulle ske. Med den beholdning, og det er det, at man skal have en beholdning, i virkeligheden behøver man ikke spor mere. Det har ikke noget formål i sig selv, at foreninger opbygger formuer. Til slut vil jeg vise noget, som jeg synes har været en positiv udvikling. Vi havde en nettoomsætning i DGU Erhverv i 2002, da selskabet var relativt nystiftet på lige godt 4 millioner kr. Vi havde et driftsresultat, der dengang var negativt med kr. og havde spist lidt op af vores egenkapital, det var vi ikke så begejstrede for, men heldigvis gik det bedre i 2003, og der kan I se, har vi lavet en pæn omsætningsudvikling til , sådan der kom et overskud i Vi fik retableret egenkapitalen og havde en balancesum på , vi omsatte i 2004 for godt 8 millioner kr. og forbedrede resultatet til 2 millioner, vi omsatte i 2005 for 13 millioner og fik et driftsresultat på 2,4 millioner og i 2006 har vi haft en nettoomsætning på 17 millioner kr. og lavet et driftsresultat på 3,4 millioner, der skulle reguleres for finansielle poster med ved, at vi har nedskrevet værdien af et anpartsselskab, vi har, som vi driver Thomas Bjørn Open i, men årets resultat giver stadig 3,2 lidt bedre i Hvis vi kigger på forrentning af egenkapitalen, så vil vi gerne børsnotere virksomheden, egenkapitalsandelen vil vi også meget gerne, for der kunne vi godt bruge mange flere penge, men blot det her for at give jer et indtryk. Jeg synes ikke, dansk golf var meget morsom i år, det ser ud som om, vi skal prale, hvis vi skal mere end blot fortælle, det gav i overskud, men DGU Erhverv har lavet så flot en virksomhed, jeg synes de mennesker, der sidder i DGU s bestyrelse, frivillige ligesom alle andre steder, fortjener at få ros for den strategi, de har lagt for den virksomhed, for den bidrager pænt og ordentlig og også rent faktuelt med mere end det, pengene her viser. DGU Erhverv tager et større underskud på Thomas Bjørn Open, tager et underskud på Nykredit Masters i mindre omfang, men bidrager i det hele taget til den eliteudvikling, som vi omtalte i går meget positivt udover, det vi har set her. Med de bemærkninger vil jeg overlade regnskabet til dirigenten. Dirigenten overlader regnskabet til repræsentantskabet. Tak til Karsten Thuen for den grundige gennemgang af et smukt regnskab, men er der bemærkninger kommentarer til regnskabsaflæggelsen - det ser ud til at være en veldrevet forretning. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Jeg vil så sætte regnskabet under afstemning. Er der nogen, der vil stemme imod regnskabet. Jeg vil gerne have en tilkendegivelse, om der er nogen, der hverken vil stemme for eller imod. Repræsentantskabet har enstemmigt og med samtlige stemmer godkendt resultatet. Punkt 5 er ikke udtømt, der er noget der hedder budget, og Henning B. Schmidt skal fortælle lidt om det budget, som også er indeholdt i indkaldelsen. Henning B. Schmidt, bestyrelsen Det er formodentlig ikke særligt sindsoprivende, det jeg skal fortælle jer om. Efter min opfattelse er det udtryk for, at dansk golf er inde i en stabil drift. De af os, der har været igennem en kommunesammenlægning for nylig, vil næsten opfatte dette med stabil drift, som et positiv ladet ord. Inden jeg starter opremsningen af alle de her tal, har jeg ligesom sidste år forsøgt at uddrage de væsentlige tendenser i regnskabet, og måske oven i købet det, I reelt set skal tage stilling til. Jeg har taget udgangspunkt i det regnskab, som Karsten Thuen har præsenteret. Jeg har tilladt mig at tage et par kunstneriske friheder med hensyn til tallene, lidt afrunding hist og her, sammenlægge eller fratrække indtægter og udgifter, revisorerne bliver nu lidt flakkede i 16

17 blikket, men det er egentlig ikke alvorligt. Tallene er rigtig nok, men det er engang imellem en fordel at regne med lidt runde tal. Hvis vi skal kigge på omkostningerne i første omgang, så er i forhold til regnskabet, bestyrelse + repræsentantskab en lille merudgift på et par hundrede tusinde, det er der også på de generelle omkostning for DGU, bredden og serviceområdet ca , eliten får , gager og sekretariatet beløber sig til en merudgift , det giver faktisk 2,5 million kr. i øget omkostninger i det her budget set i sammenligning med regnskabet. Der er heldigvis også nogle indtægter, og væsentligst så får vi flere medlemmer, det giver ekstra kontingent nemlig , DGU Erhverv budgetteres til yderligere at give 1,3 millioner kr. i overskud næste år eller i år. Vi får lidt lavere tilskud fra DIF og Team Danmark, vi har også budgetteret med lidt lavere turneringsindtægter, der var en pæn stigning i 2006, det har vi ikke turdet overføre til Så var der nogle finansielle poster med regulering af det ene og det andet, de kommer formodentlig ikke næste år, vi tør ikke budgettere med dem. Indtægterne bliver forøget med 1,8 millioner kr. Vi havde et overskud sidste år, hvis vi ser bort fra de der henlæggelser, som er en helt anden historie på ca kr., det regner vi ikke med i år, så man kan sige, kravet til det her budget er egentlig reelt set kr. lavere, så vi får øgede indtægter i forhold til regnskab 2006 på 2,2 millioner. Sammenlægger vi det, så er der omkostninger for 2,5, yderligere indtægter for 2,2, så mangler der i kassen. Vi ved alle, hvad det betyder, det betyder en kontingentstigning. 1,4 %, det er 2 kr. pr medlem, men det kommer jeg tilbage til. Jeg har sammenlignet udviklingerne over nogle år. I første omgang med medlemstal. Det er sidste gang, jeg har fornøjelsen at præsentere budgettet for jer, så jeg har kigget tilbage til 1999, hvor jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Hvordan så tallene så ud den gang, ikke fordi jeg vil tage æren på udviklingen af tallene, men alligevel dengang var vi faktisk medlemmer, i 2007 regner vi med at runde Vi snakker fra 99 til nu. Der er også nogen Green Pas, det er måske ikke en af de største succeser, vi har haft. Kontingentet foreslår vi sat op til 143 kr., dengang var det 122, det var kun en stigning på 15 %. Her har indsneget sig en lille fejl, men som I kan se, er forslaget på kontingent 2 kr. ekstra pr. voksen, en 1 kr. for juniorer, så står der nederst, at Green Pas medlemskontingentet reguleres tilsvarende, så der burde rettelig stå 178 kr. og 89 kr. Det håber jeg, I bærer over med. Kigger vi lidt på indtægterne, qua yderligere medlemmer og en lille beskeden kontingentforhøjelse kommer vi op og runder 20 millioner kr. i kontingentindtægt. I 99 var det 9,2 millioner. Tilskud fra DIF og Team Danmark, der er faktisk tale om en lille tilbagegang i forhold til 2006, DIF har ændret fordelingsnøglen, som vi har beregnet til kunne koste os ca Der er en overgangsordning, så det slår ikke igennem i 2007 med fuldt skrald, men det kommer så i et senere år. I 99 var det samlede tilskud 4,1 million. Sponsorer og anden støtte, i specifikationen, som I kan se, så er den altdominerende jo DGU Erhverv 4,5 million, og så et pænt bidrag fra Golfklub Danmark. Sammenligner vi med 2006, så var der et tal for indtægter på juniorverdenskonferencen på , der er en tilsvarende udgift lidt senere, men det var 2006 tal, så det helt dominerende er 4,5 millioner kr. fra DGU Erhverv. Dansk Golf, generalsekretæren fyldte faktisk forsamlingen med gas. Under den post under regnskabet, der talte han virkelig flot om annonceindtægter, og de ligger altså ovre i DGU Erhverv, det er slet ikke den her post, men det eneste, der er med i vores budget er magasinet Dansk Golf, det er portostøtten på og så den betaling, vi får fra DGU Erhverv på det redaktionelle stof, det er stort set, hvad det også var i Møder og kursusgebyrer, en lille stigning afspejler sig heldigvis også i en stigning på udgiftssiden. Breddeaktiviteter, det eneste markante på den indtægtsside her, er indtægter fra Golfens Dag, som der også er modsvarende udgifter på - på et senere tidspunkt. Turneringsgebyrer, som jeg sagde, vi turde ikke helt gå op på de 961, men her er måske basis for, at vi får en lille forbedring af regnskabet, når den tid kommer. Diverse indtægter stort set som tidligere, der var de her kr. i finansielle indtægter, som vi ikke kan og skal budgettere med i Det giver alt i alt kr. i indtægter, i 1999 var det tilsvarende tal Kigger vi lidt grafisk for at få et billede af, hvordan indtægterne er sammensat, så er det helt tydelig, at den største del af vores indtægter kommer fra os selv eller fra jer, nemlig fra kontingentindtægter. Så er der lidt tilskud, og der er støtte fra væsentligst overskud fra DGU Erhverv, men sådan er det sammensat. 17

18 Omkostningerne. Bestyrelsen, vi starter jo frisk og frejdigt med at springe rammerne. Karsten Thuen roste os i sin regnskabsgennemgang for, at vi i forhold til budgettet havde vist mådehold, og havde ikke brugt alt det, der var budgetteret, det gør ikke, at vi dermed skal nedsætte budgettet for det kommende år, så må der være en ambition om at få brugt, de penge, der er tilbage. Vi har opretholdt, at der er en rådighedspulje til bestyrelsen på , den brugte vi ikke fuldt ud sidste år, vi håber heller ikke, at vi bruger den fuldt ud i år, men det er sådan set den eneste diverse post, der er indeholdt i budgettet, og den har vi lagt op under bestyrelsen. Det er ikke udgifter til at drive bestyrelsen, men udgifter til de projekter, som måtte komme i løbet af året, som vi så har kr. til. Derudover er der en merudgift i forhold til tidligere på ca kr., fordi formanden har fået en firmabil. Han kører utrolig meget, og derfor vurderede man, det var mere hensigtsmæssigt, han fik en bil stillet til rådighed. Den giver selvfølgelig en udgift på den her post. DGU møder er faktisk DGU møde, det er det, vi er i gang med her kr. Vi er flyttet hjem til Jylland igen, så bliver det lidt billigere end sidste år. De generelle DGU udgifter Karsten Thuen viste en planche over, hvad de indebærer bl.a. forsikringer, kontingenter, repræsentation, beklædning m.m., en lille merudgift i forhold til tidligere på et par hundrede tusinde jævnt fordelt over området. Serviceområdet, merudgifter til moms og skatterådgivning, en disciplin, som vi i højere grad yder rådgivning på, end vi har gjort tidligere. Så er der også merudgift til medlemsdatabasen, det er mere et udtryk for, at der var en mindre udgift i 2006, vi er på det niveau, vi har været på de seneste år. Breddeområdet. Udgiften her er selvfølgelig præget af, det er her, vi har Golfens Dag repræsenteret, den er inde i det tal, der hedder kr. under bredde, men ellers så er det jo juniorerne, der er på her. Vi har ikke, hvad tallene umiddelbart kunne antyde, skåret drastisk ned for junioraktiviteterne, det at der står i 2006, det var jo juniorverdenskonferencen, der belastede der. Vi er tilbage på et stabilt ordentligt niveau. I kan sammenligne boksen nedenunder, men det er de tilsvarende indtægter, så den øverste er udgifterne, og den nederste er de indtægter, der hører til. Kursus, seminar, det hviler næsten i sig selv, bredde med Golfens Dag, den hviler også i sig selv. Sportsområdet. Det var der, jeg sagde til Morten Backhausen i aftes efter hans fremragende indlæg, at jeg egentlig burde rette dette diasshow til, så vi fik smidt 1 million kr. mere på her, for det er jeg næsten ved at tro, man ville kunne komme igennem med. Det er ikke helt det tal Morten Backhausen nævnte, det var 5 komma et eller andet, men det er fordi, vi her har den del af lønningerne d.v.s. landstræner er posteret under gager og ikke under sportsområdet. Igen, hvis vi kigger tilbage til 99, så var de næsten det halve, så også her er der sket en styrkelse af det her område. Dansk Golf eller rettere information og Dansk Golf, har jeg valgt a skære over i to, og tage informationsdelen først. Det helt væsentlige her er, at man kan se, at vi i 2006 har lavet en ny generation af web-portalen, det skal også opretholdes i 2007, en del af den IT udvikling, der står til kr. retter sig også mod portalen. Den nederste boks er indtægter på salg af publikationer, bannere og reklamer. Dansk Golf er i vores regi reduceret til, at vi har nogle portoudgifter 3,8 millioner kr. Vi får tilsvarende en portostøtte på , men det koster altså stadigvæk et anseeligt beløb, at udsende Dansk Golf. Administration, sekretariatet har jeg ikke nævneværdige kommentarer til. Gager, den er steget i forhold til 2006, der er bemandingsmæssigt mandet op på nogle områder, der er på turneringskonsulentområdet mandet op med en webmaster, og så er der også qua Morten Backhausens gennemgang i går, blevet styrket på landstrænerfronten. Derudover er der henlagt til feriepenge, og der er sat et pænt beløb af til uddannelse, plus den almindelige generelle lønstigning. Det er et af de områder, der virkelig er sket noget siden 1999, det har man også helt klart kunnet mærke, når man har været i Unionen i de 7½ år, der er sket en betydelig professionalisering, ikke kun fordi, der er blevet flere professionelle, men den kvalitet, der leveres er også betragtelig bedre. Det er en bevidst udvikling, og her kan man se den talmæssige del af det. Sponsor virksomhed en million kroner, og diverse, det vil sige, vi ender med omkostninger i alt på 37 millioner. 99 tallet var 16. Sådan ser fordelingen ud, som I kan se, er det de ansatte, der er den store del af udgiftssiden. Indtægter på 37,5 udgifter på 37,3, det giver et lille overskud på Vi har ikke budgetteret med anvendelse af disse puljer, som Karsten Thuen også var inde på, men der vil helt givet komme udgifter fra forskningspuljen. Et resultat på kr. 18

19 Så er jeg egentlig derhenne, hvor jeg frygtelig gerne vil have spørgsmål fra salen. Jeg stiller selv det første. Det første spørgsmål er, om man da ikke ved en ihærdig indsats kunne barbere kr. af det her budget, så man kunne undgå kontingentforhøjelse. Vi ved jo kontingentforhøjelsen er kr., hvis vi nu ved at skære godt af kunne have fået til at stå kr., så havde vi kunnet spare den kontingentforhøjelse. Svaret er jo det kunne vi godt. Det har vi valgt ikke at gøre, bl.a. fordi vi synes, der er god fornuft i de aktiviteter, der er afspejlet her. Vi ved også, at vi i løbet af 2007, vil have et forbrug fra forskningspuljen, og vi vil gerne, at vi ved slutningen af 2007 også kan henlægge et lille nyt beløb til den kommende pulje. Derfor har vi besluttet en kontingentstigning på en daler pr medlem. Vi tør i hvert tilfælde godt fremsætte forslaget. Så holder vi stadig et fornuftigt ordentlig velafbalanceret budget. Tak til Henning B. Schmidt. Er der spørgsmål? Lauge Rahr, Esbjerg Golf klub Det er ganske kort, for dit ansigtsudtryk afslørede ganske tydeligt, hvilke sindsbevægelser, du er udsat for. Jeg kan se, du følger det samme princip, som vi gør ude i klubberne, at du underbudgetterer indtægterne og overbudgetterer udgifterne, så er du sikker på at så holder resultatet i hvert tilfælde. Så der er slet ikke behov for en kontingentstigning, hvis jeg forstår det rigtigt. Henning B. Schmidt, bestyrelsen Ja, jeg er født i Esbjerg. Og det fornægter sig selvfølgelig heller ikke her. Der er vi forsigtige mennesker, man kan jo også, hvis vi kigger tilbage i annalerne på de regnskaber, vi har aflagt, så vil man kunne se, at det er lykkedes os i langt de fleste til fælde at komme ud med et lidt større overskud, end vi har budgetteret med. De senere år er vi kommet tættere på, jeg vil sige de senere år, er vi blevet meget, meget bedre til at budgettere, så vi er tættere på det forventede resultat, end man har været tidligere. Så livrem og seler er ikke helt så udbredt, som det har været tidligere. Vi kunne godt have skåret de ned, jeg synes bare, det er synd at gøre det. Budgettet her hænger rigtig, rigtig godt og fornuftig sammen, de aktiviteter, der er, de afspejler sig i budgettet, og skal man gøre det her ordentlig og barbere af et budget, så er det altså ikke på den der salamimetode, at så skærer vi nul komma et eller andet procent af over hele kanten. Så er det, at gå ind og pege på her er aktiviteter, som vi skal have barberet væk, d.v.s at der er aktiviteter, vi ikke skal gennemføre. Det synes vi er synd, fordi det, der er i budgettet, det ser rigtig godt og fornuftig ud, derfor har vi valgt ikke at gøre det. Er der andre, der har lyst at sige noget om dette punkt til budgettet og kontingentforhøjelsen. Erik Christensen, Hillerød Golf Klub Det er så orden i år, men så kommer bestyrelsen med et forslag til næste år, der ikke indebærer en kontingentstigning. Så er det ok. Henning B. Schmidt, bestyrelsen Det kan jeg jo ikke garantere. Erik Christensen, Hillerød Golf Klub Ingen jyske forklaringer - bortforklaringer. Det drejer sig jo ikke om 2 kr., det drejer sig om signalværdien af en kontingentstigning i en organisation, der har stigende antal medlemmer, og d.v.s. per definition får stigende indtægter, så kommer der jo så et lille plus på kontingentstigninger, det er egentlig der markeringen ligger. Det er en markering om, at bestyrelsen sender en signalværdi om, at vi klarer os på baggrund af den naturlige vækst i antallet af golfspillere. Kom tilbage til næste år igen. Ole Jørgensen, Ørnehøj Golfklub Det er en henstilling til bestyrelsen om at overveje deltagergebyret til dette repræsentantskabsmøde. Jeg finder det ikke rimeligt, at man skal betale 595 kr. for at udøve sin demokratiske stemmeret. Det vil jeg gerne have, at man tager op til overvejelse, så må man for de nordjyske klubber lave en discount løsning, hvor vi kommer kl. 10 og går kl. 13 uden anden forplejning end en kop kaffe. Det må vi så selv kunne tage stilling til. 19

20 Jeg synes ærlig talt kr. 600 for at deltage i det her arrangement, det er ikke fair, at vi skal betale det, for det er jo dybest set vores demokratiske ret, vi er kommet for at udøve. Er der andre, der har kommentarer? Jeg vil sætte budgettet under afstemning. Er der nogen, der vil stemme imod budgettet. Det er ikke tilfældet. Og som sidst er der nogen, der hverken vil stemme for eller imod. Budgettet er hermed enstemmigt og med samtlige stemmer godkendt. Vi skal have uddelt nogle særlige priser, som Dansk Golf Union står for hvert år på deres repræsentantskabsmøde. Jeg vil give ordet til Tuula Undall, som skal uddele Bella Prisen på kr. Tuula Undall, bestyrelsen Det er Bella Prisen 2007, og den går til EM pigerne, der sidder hernede. Så skal vi ikke få noget dejligt at se på, og få dem herop. Den ene er Charlotte Lorentzen fra Smørum Golfklub. Mai Schødt fra Odder Golfklub, hun kunne desværre ikke være her i dag, men så er der Line Vedel Hansen fra Haderslev Golfklub, så er det Sara Monberg Eriksen fra Juelsminde Golf Klub, hun kunne desværre heller ikke være her i dag. Det kunne til gengæld deres kaptajn, der hedder Poul Andersen og deres træner Thomas Holm Larsson. Bella Prisen 2007 gik som sagt til EM pigeholdet for deres sejr på hjemmebanen i Esbjerg. I leverede ikke alene en formidabel spændende, men også en meget følelsesladet præstation. I erobrede dermed bronze rigtig flot godt gået. EM Girls, der arrangeres af EGA, har været spillet siden 1991, de første 4 gange hvert andet år, og siden 1999 har der været spillet hvert år. Matchformen er slagspilskvalifikation over 36 huller, hvor 3 af 4 singlescores pr dag er tællende. Derefter går de 8 hold videre med hulspil efter et cup system, ligesom der spilles 2 foursome og 3 singler pr match. Hidtil har de danske resultater ikke ligefrem været værd at skrive ret meget hjem om, men så skete der noget i 2005, et ny kuld tog over, og holdet nåede rigtig, rigtig meget frem, de nåede faktisk frem til en bronzematch mod Wales, som I desværre tabte, og det gjorde I på 19. hul, men så tog I til gengæld revanche i Her var I på hjemmebane, og I var i Esbjerg. Holdet bestod bl.a. af dig Charlotte, der havde været med året før, og af Line. Der leverede I simpelthen bare varen. Det var nervepirrende, og I holdt ud til det sidste, og man vidste ikke, om det gik op eller ned, men I endte på meget, meget fornem vis, med at få en bronzemedalje. Lad os give EM pigerne en kæmpehånd, og så skal de selvfølgelig også have lidt med. Line du får et bevis på, at du har fået Bella Prisen 2006, Charlotte ligeså, så kommer noget, der er lidt mere sjovt, rent faktisk kr., som pigerne skal dele imellem sig. Rigtig hjertelig til lykke. Smukke piger skal have smukke blomster vær så god. Også blomster til de to herrer. Line og Charlotte Vi vil gerne på vegne af holdet sige tusinde tak til Bella Centeret for at modtage denne pris, som vi er utrolig beæret over. Vi vil også gerne sige tak til DGU, for uden jer blandt andet var det slet ikke muligt at deltage i EM, og den oplevelse vil vi for alt i verden ikke være gået glip af. Selvfølgelig tak til trænerteamet, specielt Larsson, som var med os, men også fysioterapeuter, mentaltrænere o.s.v. Også tak til Polle, som var kaptajn. Det var super godt at have dig med som støtte. Selvfølgelig tak til vores forældre, dem kunne man heller ikke klare noget som helst uden. Mange tak. Herfra også stort til lykke, det var flot. Næste punkt på dagsordenen er punkt 6, det er valg af medlemmer til bestyrelsen af Dansk Golf Union. Det fremgår at Henning B. Schmidt ikke genopstiller, det samme gør sig gældende for så vidt angår Søren Bjerregaard, og endelig har Claus Hagdrup ønsket at udtræde af bestyrelsen. Det fremgår af vedtægterne for Dansk Golf Union, at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, så der skal vælges 3 nye. I den forbindelse kan I se af indkaldelsen, der er ikke forslået 3, men 4 kandidater. Først er det af bestyrelsen foreslået, at Tuula Undall fra København Golf Klub, der er første suppleant indtil videre i hvert tilfælde, skal indvælges som medlem af bestyrelsen, det samme gør sig gældende for så vidt angå Jim Staffensen fra Vestfyns Golfklub, han er p.t. anden suppleant. Derudover har bestyrelsen rettidig modtaget indstillinger fra klubber på Tom Holmberg fra Rold Skov Golfklub, og han er indstillet subsidiært som suppleant, og endelig har bestyrelsen modtaget en indstilling for så vidt angår Charlie Herbst, Aarhus Aadal Golf Club, han er også subsidiært indstillet. Det kan så afsløres, det er faktisk alle 4 kandidater, som nu stiller op til valget til bestyrelsen, altså bliver de ikke valgt, så vil det være sådan, at en af dem, der ikke bliver valgt, er automatisk med i listen over dem, der 20

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have en vedtægt, eller at vedtægten skal have et bestemt indhold. Vedtægten

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011

TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 TEMA- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2011 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde samt Temamøde Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 25. og 26. marts 2011 24. februar 2011 Indkaldelsen

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vedtægter for Sunset Golfklub.

Vedtægter for Sunset Golfklub. Vedtægter for Sunset Golfklub. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Sunset Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Assens kommune. Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54).

HVAD ER DET NYE: 1. REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 3. KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: Ned kommer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 GENERALFORSAMLING 2016 SØNDAG DEN 13. MARTS KLOKKEN 13:00 PHØNIX SCHACKSGADE 39, ODENSE INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 02 Uddrag af vedtægterne 03 04 Dagsorden for Generalforsamlingen 05 BILAG

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen

Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen Punkt 4.a Forslag nr. 1 fra bestyrelsen 1 ændres fra Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter, således at

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub

Vedtægter for Maribo Sø Golfklub Vedtægter for Maribo Sø Golfklub 1 Formål. Stk. 1.: Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane i Lolland Kommune og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter samt at fremme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

Ladies Section Danmark Sæson 2011

Ladies Section Danmark Sæson 2011 Ladies Section Danmark Sæson 2011 Turneringsdatoer Indledende runder 2011 1. På egen damedag uge 19 2. På egen damedag uge 21 3. På egen damedag uge 24 Alle resultaterne fremsendes, efterhånden som de

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER

MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER MØN GOLFKLUB KLUBVEDTÆGTER Revideret på generalforsamling d.. 12/3-20121 Møn Golfklub. Klintevej 118. 4780 Stege Telefon 55 81 32 40. Fax 55 81 32 60. email: moen-golfklub@post.tele.dk 1 Klubbens navn

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere