Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322"

Transkript

1 Mentaltræning i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Gruppe 10gr322

2

3 Titel: Mentaltræning - i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Tema: Præstationsoptimering - Talentudvikling Projektperiode: P3 Projektgruppe: 10gr322 Deltagere: Peter Sebastian Andersen Kristine Hessellund Bisgaard Dennis Walther Nielsen Casper Falborg Nordström Aleksander Risom Nyrup Michelle Villemoes Synopsis: Dette projekt omhandler mentaltræning i AaB Håndbold og AGF Svømnings talentudvikling. Projektet tager udgangspunkt i forskelle mellem individuel- og holdsport. Igennem kvalitative interviews af to talenttrænere fra ovenstående klubber, er implementeringen af mentaltræning i talentudviklingen undersøgt. Projektets undersøgelse konkluderer, at mentaltræning implementeres i begge klubber, men ikke i samme omfang. Forskellene skal findes i de to sportsgrenes forskellige mentale krav. Vejleder: Claus Estrup Oplagstal: 9 Sideantal: 88 Bilagsantal: 4 Afsluttet den 21. december 2010 Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4

5 Forord Dette projekt er udarbejdet med udgangspunkt i den stigende fokus, der gør sig gældende for sportsverdenens talentudvikling. Det ønskes at give indblik i hvilke kræfter og hvilken indsats der gøres i forhold til udviklingen af talenters mentale kompetencer. Der sættes fokus på den mentale del af talentudviklingen, da dette kan være elementet der sorterer gode præstationer fra toppræstationer. Projektet tager udgangspunkt i to klubber, og to forskellige sportsgrene, henholdsvis svømning og håndbold. Dertil opstilles fokuspunkter der findes relevante for mentaltræning til de givende sportsgrene, og teorien beskrives dertil. Det vil forsøges, at give indblik i hvilke ligheder og forskelle i mentaltræning,der gør sig gældende for ovenstående sportsgrene. Projektet er udarbejdet af projektgruppe 10gr322, Sports Science, ved Aalborg Universitet. Udarbejdelsen af projektet, har forløbet fra 1. september 2010 til og med 21. december 2010, hvor afleveringen af projektet har fundet sted. Udarbejdelsen af projektet har været i samarbejde med studielektor for det Sundhedsvidenskabelige og Teknologiske fakultet, Claus Estrup. Der skal lyde en stor tak til Claus, der har været fleksibel og grundig i hans samarbejde. Ligeledes en tak til studiesekretærer ved Det teknisk-natur-, og sundhedsvidenskabelige fakultet, Rikke Leth Jørgensen og Berit Lund Sørensen, der begge har været behjælpelige, i forbindelse med projektspørgsmål og reservation af lokaler. Ydermere lyder en stor tak til U-19 landsholdets håndboldtræner, Claus Hansen samt holdets mentaltræner, Thor Munkager. Ligeledes tak til Christian Holst Fischer, Morten Secher, Jacob Hansen og Kristoffer Henriksen. Alle har de været til stor hjælp, og inspirationskilder til indhold og udformning af projektet. Projektet henvender sig til de, der ønsker indblik i den professionelle sportsverdens arbejde med den mentale del af talentudvikling, og udvalgte teorier der vedrører mentaltræning. God fornøjelse i

6 Læsevejledning Dette projekt er bygget op omkring otte kapitler, hvilket opfordres at læse kronologisk. Første kapitel er indledningen, som giver indblik i hvilke tiltag, der foretages med henblik på at forbedre elitesporten. Ydermere beskrives talentudvikling, og der opstilles profilanalyser for håndbold og svømning. Dette følges af andet kapitel, hvor projektet afgrænses. Den indsamlede information fra indledningen danner herved baggrunden for udformning af problemformuleringen. Til besvarelse af denne, opstilles tredje kapitel, hvori anvendte metoder, og dertil hørende kritik, bliver gennemgået. I fjerde kapitel gennemgås den nødvendige teori om mentaltræning, for herved at oplyse læseren om de teorier, der anvendes gennem projektet. Ligeledes vil de berørte emner i teori danne grundlag for videre arbejde med udformning af interviews. Dette efterfølges af femte kapitel, hvori interviewenes svar analyseres. Her fremhæves, hvordan trænerne arbejder med mentaltræning i de respektive klubber. Efterfølgende diskussion i sjette kapitel udarbejdes ud fra teoretisk viden, opnået ved litteraturstudier og indsamlet viden fra analysen. Denne diskussion fører videre til kapitel syv, hvor konklusionen besvarer projektets problemformulering. Sidst i rapporten vil kapitel otte opstille en perspektivering, der omhandler mulige emner til videre undersøgelse i fremtidige projekter. Hermed projektets opbygning, der således kan skitseres som på figur 0.1. ii

7 Figur 1. Projektopbygning iii

8 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Team Danmark Talent Profilanalyser Kapitel 2 Projektafgrænsning 14 Kapitel 3 Problemformulering 16 Kapitel 4 Metode Den kvantitative metode Den kvalitative metode Metodevalg Reliabilitet Validitet Metodetriangulering Interview Kvalitative forskningsinterview Et semistruktureret livsverdensinterview Metodekritik Kapitel 5 Teori Mentaltræning Mentaltræning i klubberne Motivation og målsætning Spændingsregulering Visualisering Mentaltræning i holdsport Mentale krav i forskellige sportsgrene Ledelsesstile Coaching Kapitel 6 Analyse Interview i AGF Interview i AaB Kapitel 7 Diskussion 49 iv

9 7.1 Mentale krav Motivation og målsætning Visualisering Spændingsregulering Kohæsion Coaching Team Danmark Fremtiden Kapitel 8 Konklusion 60 Kapitel 9 Perspektivering 63 Kapitel 10 Kildeliste 65 Appendiks A Bilag 69 Appendiks B Bilag 71 Appendiks C Bilag 73 Appendiks D Bilag 76 v

10

11 Indledning 1 Kampen om medajler i de største sportsbegivenheder i verden bliver større og større. Samtidig stiger også Danmarks ønske om at opnå et større udbytte af medajler. Dette har medført, at Team Danmark tidligere har lavet en medaljekontrakt med Kulturministeriet, hvoraf det sikres, at medajlehøsten øges år efter år. Ønsket om at øge antallet af medaljer, er ikke kun stigende i Danmark, men er et ønske for flere nationer verden over. Dette ønske viser sig, for Danmarks vedkommende tydeligt, idet Kulturministeriet i årene har bevilliget 65 mio. kr. årligt, til dansk eliteidræt. Heraf bruges mindst 35 mio. kr. på talentudvikling. Dette er et tegn på, at den tidligere bredde, der har været i dansk idræt, skal ændres, således, at der i stedet er primær fokus på eliten. Ydermere er der efter Kulturministeriets udformning af Eliteidrætsloven i 2004, der fastlægger rammerne for Team Danmark [I17], en stigende interesse fra kommunerne i at blive elitekommuner. For at blive elitekommune, kræver det, at kommunen forpligter sig til en bred satsning med idrætten, herunder at opstille fornuftige faciliteter, gode uddannelsesmuligheder, og tilskudsmuligheder til eliteudøvere. Eliteidrætsloven gav ved sin indførelse mulighed for direkte støtte til eliteidrætten, hvilket der tidligere har været uklarheder om. Herved øges de økonomiske midler til dansk eliteidræt yderligere, idet statens bevilling ikke er den eneste hertil. Kommunerne yder nu den største støtte til dansk idræt. Hermed har statens øgede fokus på eliteidræt medført, at også den kommunale interesse er vokset. Kommunernes satsning på eliteidrætten ses også i antallet af nye byggerier, der fremmer interessen for elitens udvikling og faciliteter. Ved den nyopførte Jyske Bank BOXEN, der er Danmarks første indendørs multifleksible hal, med plads til op mod tilskuere, ses et eksempel på en facilitet der indbyder til store sportsarrangementer. [I8][I18][I19] I takt med den øgede budgettering fra staten, følger mediernes opmærksomhed også med. Det betyder, at sportens vindere bliver gjort til helte og at befolkningsgrupper dermed tilbeder udøverne. Sporten er dermed til for publikum, frem for udøverne. [A1] Hermed er nu fastlagt, hvorledes økonomi driver elitesportens udvikling, og dermed også vækker interesse på alle samfundsniveauer. Problematikken med de øgede investeringer er, at den samme udvikling gør sig gældende i andre lande. Herved får den danske oprustning ingen effekt, i forhold til andre nationer med samme eller bedre økonomiske midler, men effekten bliver udelukkende en dyrere eliteidræt verden over. Af dette ses, 1

12 at god økonomi ikke er nok, til at vinde medajler. Faktorer der spiller ind ved international sportslig succes, kan opdeles i makro-, meso- og mikroniveau. Makroniveauet beskrives ved landets sociale forhold, hvilket bl.a. udgøres af økonomi, velfærdssystem, befolkningsgrundlag og geografisk placering. Mesoniveauet dækker fx over finansieringen af eliteidrætten, der allerede er beskrevet. Derudover beskrives mesoniveauet ved opbygningen, tilrettelæggelsen, organiseringen og udviklingen af elitemiljøet. Sidste forhold, mikroniveauet, beskriver samtlige faktorer omkring den enkelte udøver, eksempelvis træner, træningsforløb, venner, forældre m.m. Hvilke af ovennævnte faktorer der har størst betydning for den eftertragtede succes, er der forskellige meninger om. Der er dog enighed omkring, at alle niveauer spiller ind. Herved ses, at ønsker et land international sportslig succes, kræver det fokus på optimering af både makro-, meso-, og mikroniveauet. Denne mulighed eksisterer ikke altid, da ikke alle forhold kan ændres, fx indbyggertal. Følgende er opstillet justerbare parametre fra mesoniveauet med særlig relevans, hvis der ønskes international succes: ˆ Finansiering ˆ Talentudvikling og talentidentifikation ˆ Klar rollefordeling og enkel administration ˆ Mulighed for international konkurrencedeltagelse ˆ Faciliteter ˆ Sportsvidenskab og idrætsmedicin Talentudvikling og talentidentifikation er et andet særligt fokuspunkt ved ønsket om, at opnå flere medaljetagere. Talentudviklingen foregår forskelligt verden over. I nogle lande starter talentidentifikationen ved, at undersøge unges fysiologi og motorik, og deraf oplyse i hvilken sportsgren, der vil være størst mulighed for sportslig succes. Efterfølgende tilbydes professionel træning til de unge med størst mulighed for at udvikle talent. Denne metode bliver fx systematisk praktiseret i Australien. Udvælgelsen af mulige talenter i Danmark ligger langt fra måden, hvorpå det foregår i Australien. Der er i Danmark tradition for, at en udøver selv vælger sin sportsgren, og først senere gøres opmærksom på, at han har talent, hvorefter talentudviklingsprocessen starter. Denne sene talentidentifikation møder kritik, da undersøgelser viser, at systematisering af talentidentifikation og -udvikling øger muligheden for større talentmasse, og er dermed et vigtigt element for lande med lavt indbyggertal. Ligeledes foreslog Idrættens Analyseinstitut i 2008, at Team Danmark får større fokus på talentidentifikation og udvikling, da der også internationalt er en skarpere prioritering på OL-disciplinerne. [I20][A2] I mikroniveauet sættes også fokus på, hvad der skal til for at skaffe Danmark flere medaljer. I ovennævnte forslag til udvikling af elitestøtten fra Idrættens Analyseinstitut påpeges også, at Team Danmark burde styrke det sportspsykologiske område og skabe bedre koordinering af ekspertbistanden. [I20] Dette bygger bl.a. på en analyse, der viste, at 49 % af udøvere og trænere mente, at service- og vidensniveauet om sportspsykologi i Team Danmark kunne være bedre [I4]. Hermed ses, at de fysiske forskelle på eliteudøvere, ikke længere er de eneste kvaliteter der gør sig gældende, når det afgøres, hvem 2

13 der vinder. Interessen for at udvikle talenters mentale evner er stigende, og indenfor talentudviklingen hersker der ingen tvivl om vigtigheden af netop de mentale elementer. [I2][I7] Artiklen The Totalization Process in International Sport beskriver allerede i 1982, at ikke kun eliteudøvere, men også amatører, tildeler deres tid til sporten, i stedet for at tilpasse sporten deres tid. Det, samt den øgede støtte, og deraf medfølgende forventninger om gode resultater, medfører yderligere pres på udøverne for at opnå succes. En træner udtaler i artiklen Winning is not the main thing, it is the only thing [A1]. Holdninger som denne har medført en øget opmærksomhed på den individuelles interesser, som indebærer håndtering af både fysiske og mentale kompetencer. Derfor skal trænere uddannes, så de kan optimere en eliteudøvers præstation. Artiklen beskriver ligeledes, at udøvere er afhængige af trænere, sportslæger, forskere og andre specialister for at adskille sig fra de øvrige atleter og derved udvikle sig til vindere. [A1] I interviewet med landstræner for U-19 landsholdet i håndbold Claus Hansen og mentaltræner Thor Munkager bekræftes ovenstående holdning, hvor Thor Munkager fortæller: Fra Team Danmarks side siger man, at nu vil vi simpelthen smide alle vores penge efter mentaltræning. Alt andet er altså næsten blevet skåret det er det eneste område, næsten, der simpelthen bliver boostet, fordi man ved at det er dér det ligger, man er slet ikke i tvivl [V2;12.40]. [V2] Med Team Danmarks øgede fokus på sportspsykologi er nogle klubber blevet inspirerede til at arbejde med mentaltræning. Hertil er coaching ligeledes blevet populært. Coaching kan være en måde at arbejde med mentaltræning, da det er en samtaleform, hvor der med en spørgende tilgang fra træneren, findes frem til løsninger på problemstillinger, der kan udvikle udøveren. [I3][L6] Jeg kan jo ikke beslutte, hvad der er rigtigt at gøre for mine udøvere. Så lærer de jo aldrig selv at træffe de beslutninger. Jeg skal lære dem at reflektere og træffe de rette valg [L6;15]. Som ovenstående citat udtrykker, har trænere fokus på udøverens tanker og refleksioner og som Claus Hansen udtrykker det:... men i dialogen med de unge mennesker kan jeg tydeligt mærke, som ungdomstræner, sådan en 10 års tid, nu her, at der har de flyttet sig rigtig meget [V2;39.00]. Samtidig er det dog nødvendigt kun at se coaching som en start, der må udvikles. [V2] Team Danmark er allerede beskrevet i forbindelse med talentudvikling og sportspsykologi. Da Team Danmark er den centrale og koordinerende organisation, der driver udviklingen af dansk eliteidræt samt en vidensorganisation, må udvikling starte i Team Danmark og derefter implementeres i klubberne. Dette ses fx ved Team Danmarks fokus på mentaltræning, i bl.a. Det Sportspsykologiske Koncept, der primært henvender sig til landsholdene [I3][I5][I6]. 3

14 1.1 Team Danmark I Team Danmark er der stor fokus på den psykologiske del af talenttræningen. Det Sportspsykologiske Koncept er et af Team Danmarks store indsatsområder. Team Danmarks vision er at gøre: Danmark til det bedste sted i verden at dyrke elitesport [I2;15]. Hertil definerer Team Danmark elite i tre grupper, som er karakteriseret ved det sportslige niveau, se figur 1.1: ˆ International elite ˆ National elite ˆ Klubelite Figur 1.1. Definition af elite. [I2] Det er her muligt at være repræsenteret i flere af grupperne. Eksempelvis kan udøvere, som Team Danmark afgrænser til klubeliten også være repræsenteret i den nationale elite, da klubberne kan have medlemmer på landsholdet. Dog er det ikke alle eliteudøvere fra klubberne, der støttes af Team Danmark. Ekspertviden om sportspsykologi er en af de ydelser Team Danmark giver bruttogruppen, som omfatter landsholdsdeltagere fra specialforbundene. Den sportspsykologiske indsats blev, som beskrevet, førhen ikke tildelt samme opmærksomhed og derved samme støtte, som gør sig gældende i dag. Den nye plan omkring sportspsykologi, vil i perioden yde større indsats på dette område. Der er hertil udarbejdet Det Sportspsykologisk Koncept , som et led i målsætningen om:...at elitesportsfolk skal opnå mentale redskaber til at præstere optimalt [L3;1]. Som beskrevet, udspringer den øgede fokus på sportspsykologi af en undersøgelse fra Idrættens Analyse Institut, der viser stor utilfredshed med service- og vidensniveauet indenfor sportspsykologi hos Team Danmark. Konceptet er bygget op omkring tre fokusområder, der både giver støttemuligheder for planlagte og akutte forløb: 4

15 ˆ Træning af sportspsykologiske færdigheder ˆ Udviklingssamtaler ˆ Psykologisk hjælp I Det Sportspsykologiske Koncept vil Team Danmark fokusere ekstra på: ˆ At udvikle overordnede planer for specialforbundene ˆ At opkvalificere trænerne ˆ At øge brugen af planlagt træning af sportspsykologiske færdigheder Det er et mål for Team Danmark at arbejde proaktivt med sportspsykologi, hvilket kræver overordnede planer og idrætsspecifikke træningsmetoder. For at sikre et struktureret forløb i alle specialforbundene er der ansat fire sportspsykologiske konsulenter til at koordinere arbejdet med sportspsykologi i Team Danmark. Dette skal øge vidensdelingen mellem specialforbundene, og skal i den daglige træning skabe tættere sammenspil mellem udøvere, trænere og sportspsykologiske konsulenter. Konsulenterne skal udarbejde mentalprogrammer til de enkelte sportsgrene, så disse ensrettes i specialforbundene. Sportspsykologisk konsulent fra Team Danmark, Jakob Hansen fortæller, at konsulenterne afholder møder med træneren, hvor det klargøres hvilke udfordringer udøverne står over for. Dertil opstilles planer for, hvordan der skal arbejdes med udfordringerne. Samtidig skal trænerens uddannelsesniveau udvikles, for på den måde at sikre, at der arbejdes rigtigt med mentalprogrammet. Jakob Hansen fortæller også, hvordan sportsgrenene er delt op mellem ham og kollegaerne, så alle sportsgrene bliver analyseret grundigt på samme niveau: Filosofien er, at se på hvilke mentale krav der er til den enkelte idræt, og så prøver man at bruge sin fantasi til at finde på specifikke træningsøvelser [V8; 6.33]. Denne metode bruges i alle sportsgrene. Ligeledes uddyber han, hvordan de specifikke træningsøvelser kan være udarbejdet af ham alene eller i dialog med træneren. Team Danmark lægger i konceptbeskrivelsen vægt på, at der er fokus på de særlige mentale krav i den enkelte sportsgren. Mentaltræningen vil typisk opbygges af et mentalt træningsprogram og udviklingssamtaler, hvilket også tilbydes for enkelte udøvere i holdsporten. Konceptet har grundlæggende fokus på trænernes vigtighed i forbindelse med mentaltræning, da trænerne er udøverne nærmest. Team Danmark vil uddanne trænere i sportspsykologi, og hermed give dem basisviden og praktiske eksempler på mentale træningsteknikker. Dette giver mulighed for at integrere og anvende mentaltræning i den daglige træning. Yderligere skal landstrænerne have en coachinguddannelse. For den enkelte udøver er det vigtigt, at mentaltræning integreres i træningen. For optimalt udbytte kræves dertil, at udøveren skal på kursus i sportspsykologi. Yderligere er der fokus på, at hjælpe udøveren med tilrettelæggelse af sit liv som elitesportsudøver. Claus Hansen fortæller, hvordan de psykologiske termer skal synliggøres i foredragene med udøverne, hvis de ønskes optimalt anvendelige: At man tør synliggøre det i den daglige træning, at man bringer det på banen, ligeså naturligt som og snakke om man har fået løbet, styrketrænet, at man tager de psykologiske termer ind [V2;14.10]. 5

16 Denne nye strukturerede tilgang til mentaltræning i Team Danmarks bruttogruppe, strækker sig ikke til klubeliten. Trods dette faktum kan klubberne lade sig inspirere af Team Danmarks metoder, når de planlægger mentaltræning. Kristoffer Henriksens, sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, fortæller:...at vi i Team Danmark kun ønsker, at vores metoder m.m. udbredes mest muligt og bruges så meget som muligt i klubber osv. Derfor ligger Team Danmarks sportspsykologiske model også frit tilgængeligt på hjemmesiden [BA]. Jakob Hansen fortæller også, at Team Danmark i starten må prioritere nogle specialforbund, da projektet stadig er meget nyt. [I2][I3][I4][V6] 1.2 Talent Talent kan opfattes på mange måder, og diskussionen om hvad talent er, skyldes at der dertil ikke er en entydig definition. Omkring talentudvikling diskuteres det, hvorvidt eliteudøvere har et særligt medfødt talent, der skaber resultaterne, eller om det er mængden af intensiv træning samt kompetente trænere, der skaber de særlige evner. Kristoffer Henriksen har lavet en definition af talent, der lyder: Et sæt karakteristika, kompetencer og evner, der er udviklet på basis af medfødt potentiale og mange års træning, konkurrence og interaktion med det omkringliggende miljø [L1;22]. Kristoffer Henriksen ser dermed talent som et medfødt potentiale, der skal trænes intensivt for at optimere potentialet samt præstere på højt niveau. At have talentet er derfor ikke nok i sig selv, men muligheden for blive eliteudøver fremkommer heller ikke uden talentet. Der er i dag udarbejdet flere modeller der beskriver talent. Mange beskriver, at det ikke er nok, fx at have fysisk gode forudsætninger, da talent defineres ved flere egenskaber. Figur 1.2, viser hvordan opfattelsen af talent bygger på mange faktorer. Figuren viser ikke, at vægtfordelingen er forskellig fra talent til talent, alt efter hvilke krav der stilles i den specifikke sportsgren. Forskellen i vægtfordeling er det der gør talentet unikt. Igen ses psykologi, som en del af det der skaber talent. Som tidligere nævnt er miljøet også vigtigt, for talenternes udvikling af evner og potentiale, så de via en udviklingsproces bliver eliteudøvere. I udviklingsprocessen har personlighed, motivation, læringsstrategier og miljø stor betydning. Disse faktorer kan både påvirke processen positivt og negativt. Talentudviklingsprocessen kan også påvirkes af held og tilfældigheder. Her tænkes på medfødte evner, en særlig psyke eller det at være placeret i et godt miljø. Vejen fra talent til elite er derimod ikke tilfældig, og kan dermed kun ske ved en planlagt indsats, engagement, motivation og det rette miljø. Som tidligere beskrevet arbejdes forskelligt med talentudvikling verden over. Overordnet ses to opfattelser af, hvordan talenter udvikles bedst. Ericsson, psykologiprofessor på Florida State University, mener, at en tidlig specialisering vil gavne talentet, da træningsmængden er kravet for at udvikle excellence. Jean Côté, Ph.D. professor fra Queen s University i Canada, er af en anden overbevisning, da han er fortaler for, at talenter udvikles bedst ved en selvorganiserende legende træning og sent specialiseret udvikling. [L1][I21][I25] 6

17 Figur 1.2. Multidimensionel model af talent. [L1] Fokus på hvorledes talenter udvikler sig, har gennem tiden ændret sig sideløbende med sportens udvikling. Claus Hansen nævner, en faktor der spiller ind i talentudviklingen: Tidligere har man kunne leve meget på det jeg vil kalde, det klassiske talent, det at man har nogle medførte evner, der gør at man har nemt ved noget. Der kan vi mærke at med den professionalisering der er sket, træningsmængden er steget, presset er blevet større. Så skal vi have nogle nu, som både kan og vil det [V2;3.45]. I henhold til de personlige udviklingstræk hos elitesportsudøvere har Potsdamundersøgelsen fra , som sammenlignede elever på en elitesportsskole med elever fra en almindelig skole, konkluderet, at unge, der blev indskrevet på en elitesportsskole, havde en signifikant anderledes personlighedsprofil. De udviste bl.a. mindre frygt for at fejle og højere handlingsorientering under præstation. Talentudvikling i Danmark handler ikke blot om at omdanne unge mennesker til eliteudøvere, men også om at udvikle hele mennesker der fungerer i samfundet. Den store interesse i at udvikle talenter, skyldes bl.a. at spillerindkøb i nogle sportsgrene er store investeringer. Hvis en klub har mulighed for at skabe et supertalent, er der ikke kun mulighed for at spare penge på indkøb, men ydermere kan det blive en økonomisk gevinst, hvis en klub kan sælge et stortalent. Derfor bruges mere tid end førhen, på at finde og udvikle de bedste talenter. 7

18 Eliteidrættens udøvere og trænere er bevidste om, at kravene til den fysiske formåen for nutidens eliteudøvere skal være helt i top. Udøvernes teknik, taktik og tempo er derfor svær at udvikle så dette alene skaber resultater. Dette betyder, at der i dagens eliteidræt forsøges nye og gennembrydende metoder til at udvikle talenter. Her tales ikke kun om træningsmetoder, men om alle de faktorer der præger talenters liv. Thor Munkager snakker bl.a. om lifeskills: Det der lifeskills, det er piv vigtigt. Hvis man finder ud af, der er et menneske, der ikke kan få sit liv til at fungere, eller at håndbolden er det eneste der fungerer. Så er de dårligt stillet. Det varer ikke lang tid før præstationsangsten spiller ind [V2;25.30]. Gennem forskning er fundet ud af en række faktorer, der også spiller ind. Dette er bl.a. kost, restitution, fysiologi, antropometri og mentalitet. Ovenstående faktorer spiller alle en vigtig rolle, hvis det ønskes, at et talent skal have de bedste muligheder. Både kroppen i dens størrelse, men også fysiologisk, mht. fx muskelfibersammensætning og iltoptagelse, er medvirkende til, om udøvers udgangspunkt er optimalt til en given disciplin, og kan kun i begrænset mængde tilpasses en idræt. Her findes både medførte og påvirkelige faktorer ved fx kostplaner og træningsplaner. Derved kan der på nogle områder skabes ens udgangspunkter, hvorimod andre faktorer, som fx mentalitet er forskellig fra person til person. [L1] Der må derfor tages højde for ovennævnte forhold indenfor den enkelte sportsgren, når det ønskes at opnå medaljer. To sportsgrene, hvori Danmark har haft succes, er svømning og håndbold. Dansk elitesvømning præsterede sidste sommer, flere finalepladser og medaljer til VM, og Dansk håndbold har vundet flere medaljer på både dame- og herresiden, fordelt på både senior- og ungdomslandsholdene. [I10][I11][I22] 1.3 Profilanalyser De grundlæggende krav til en svømmer og en håndboldspiller, vil i dette afsnit belyses, for dermed at danne et sammenligningsgrundlag. Kravene forklares i en generel betydning for udøveren, da der kan forekomme variation afhængig af svømmedisciplin eller håndboldsspillerens position på banen. I afsnit 1.2 Talent beskrives ved figur 1.2, hvilke faktorer der definerer talentet. ˆ Antropometri ˆ Fysiologi ˆ Motorik ˆ Sociologi ˆ Miljø ˆ Mentalitet En anden måde at opstille disse faktorer, kan beskrives ved figur 1.3. Følgende arbejdskravsanalyse tager udgangspunkt i disse, men yderligere beskrives også taktik. 8

19 Figur 1.3. Faktorer, der definerer talent.[l1] Antropometriske krav Antroprometri kan ikke ændres ved træning, da det er en genetisk faktor. [L1] Svømning Prototypen for en herresvømmer måler cm, og har store hænder og store fødder. Dette skyldes øget evne til fremdrift i vandet. Har en svømmer ikke dette størrelsesforhold, kræver det ekstra af svømmeren, på andre områder. [V4][L10] Håndbold Prototypen på en herrehåndboldspiller er cm, vejer mellem 85 og 105 kg og har evne til at udvikle stor muskelstyrke både til max styrke og eksplosiv styrke. Den store kropsmasse er en fordel i spillet grundet meget kropskontakt, og har spilleren ikke denne antropometriske fordel, kræves mere på andre områder. [I9] Fysiologiske krav Fysiologiske faktorer har et genetisk udgangspunkt, men kan ændres delvist ved træning. [L1] 9

20 Svømning Svømning er en fysisk hård disciplin. For en svømmer er det generelt vigtigt at fokusere på den relative styrke, dvs. evnen til at producere kraft i vandet. Derudover er det vigtigt at en svømmer er bevægelig. Der kræves primært meget styrke i overkroppen og bagside af kroppen. Udover træning af ryg og overkrop, består en del af den fysiske træning af coretræning, der udgør den nedre ryg- og mavemuskulatur, hvilket giver svømmeren mere stabilitet i vandet. Den fysiske træning i svømning, er ofte baseret på forholdet 3 til 1, dvs. at der trænes tre gange så meget ryg, som mave. I svømning arbejdes både aerobt og anaerobt, afhængig af distancen. [V4][V6][L10] Håndbold Håndbold er ligeledes en fysisk hård sportsgren. I håndbold er spændstighed en vigtig egenskab, da det kræves i alle tekniske detaljer. Det er desuden en fordel at styrketræne med henblik på at udvikle større muskelmasse, samt at kunne udvikle stor muskelstyrke både til max og eksplosiv styrke. I forbindelse med styrketræning er det dermed vigtigt at opretholde balance mellem at være stor og være spændstig, da for tung kropsmasse kan nedsætte evnen til temposkift. Der stilles både krav til anaerob kapacitet, fx i form af eksplosive afsæt, og aerob kapacitet idet kampene varer en time. [V5][V6][L11] Motoriske krav Motoriske faktorer dækker over koordinationsevner og dermed også tekniske færdigheder. [L1] Svømning De tekniske elementer i svømning er meget individuelle, afhængig af disciplinen. En af de overordnede tekniske overvejelser for en svømmer, er optimering af fremdriften, og at skabe mindst muligt modstand. Et eksempel på denne sammenhæng kan være, at en konkurrencesvømmer i fri, oftest svømmer crawl. Denne svømmestil er hurtigst, da en konstant fart og vandret kropsposition, skaber mindst mulig vandmodstand. Indspring og vendinger er andre elementer, der kræver teknisk præcision. Teknik er et vigtigt element for en svømmer, da det er de tekniske detaljer der adskiller de bedste fra de gode. [L10][I22] Håndbold Hver enkelt spillers tekniske færdigheder bruges til at skabe et sammenspil. De grundlæggende færdigheder i håndbold er at kaste og gribe, mens spillerne bevæger 10

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen Implementering av et testbatteri for å måle fysisk kapasitet på elitespillere i Danmark. Hvordan kan dette utnyttes til å styre og motivere den fysiske treningen fra 16-årsalder og opp til landslagsspill?

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport

Talentudviklingssamtaler. udvikling af mentale færdigheder i sport Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Carsten Hvid Larsen Talentudviklingssamtaler udvikling af mentale færdigheder i sport Syddansk Universitetsforlag 2011 Carsten Hvid Larsen

Læs mere

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard

Talenternes Forældre. Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015. Martin Langagergaard Talenternes Forældre Gigantium Aalborg, d. 20.1.2015 Martin Langagergaard Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg. Cand.scient. Idræt og Psykologi Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi

Læs mere

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem?

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Stig Eiberg Team Danmark Indhold Arv eller miljø og definition af talent? Faser i identifikation og udvikling af talenter Afrunding Arv eller

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN JACOB IVERSEN UDDANNELSE -Træner -Fysioterapeut -Diploma Degree i Sports Fysioterapi & Performance, University of Bath, England (MSc stud.)

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner

CARSTEN HVID LARSEN. Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner CARSTEN HVID LARSEN Workshop Samtaletræning og udviklingsplaner Carsten Hvid Larsen Sportspsykologisk konsulent i Team Danmark Underviser og forsker i talentudvikling og sportspsykologi, Ins:tut for Idræt

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere?

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Thue Kvorning, PhD, Sportsfysiolog og fysisk træner Signe Bech, cand.scient, Sportsfysiolog og fysisk træner TITEL / 6. april 2011 VI

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt!

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! VIL DU HAVE SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! Skal man forebygge, skal der først og fremmest sættes ind så tidligt som muligt. Erfaringerne viser at et af de vigtigste elementer for at

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere