Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentaltræning. i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling. Gruppe 10gr322"

Transkript

1 Mentaltræning i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Gruppe 10gr322

2

3 Titel: Mentaltræning - i AaB Håndbold & AGF Svømnings talentudvikling Tema: Præstationsoptimering - Talentudvikling Projektperiode: P3 Projektgruppe: 10gr322 Deltagere: Peter Sebastian Andersen Kristine Hessellund Bisgaard Dennis Walther Nielsen Casper Falborg Nordström Aleksander Risom Nyrup Michelle Villemoes Synopsis: Dette projekt omhandler mentaltræning i AaB Håndbold og AGF Svømnings talentudvikling. Projektet tager udgangspunkt i forskelle mellem individuel- og holdsport. Igennem kvalitative interviews af to talenttrænere fra ovenstående klubber, er implementeringen af mentaltræning i talentudviklingen undersøgt. Projektets undersøgelse konkluderer, at mentaltræning implementeres i begge klubber, men ikke i samme omfang. Forskellene skal findes i de to sportsgrenes forskellige mentale krav. Vejleder: Claus Estrup Oplagstal: 9 Sideantal: 88 Bilagsantal: 4 Afsluttet den 21. december 2010 Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4

5 Forord Dette projekt er udarbejdet med udgangspunkt i den stigende fokus, der gør sig gældende for sportsverdenens talentudvikling. Det ønskes at give indblik i hvilke kræfter og hvilken indsats der gøres i forhold til udviklingen af talenters mentale kompetencer. Der sættes fokus på den mentale del af talentudviklingen, da dette kan være elementet der sorterer gode præstationer fra toppræstationer. Projektet tager udgangspunkt i to klubber, og to forskellige sportsgrene, henholdsvis svømning og håndbold. Dertil opstilles fokuspunkter der findes relevante for mentaltræning til de givende sportsgrene, og teorien beskrives dertil. Det vil forsøges, at give indblik i hvilke ligheder og forskelle i mentaltræning,der gør sig gældende for ovenstående sportsgrene. Projektet er udarbejdet af projektgruppe 10gr322, Sports Science, ved Aalborg Universitet. Udarbejdelsen af projektet, har forløbet fra 1. september 2010 til og med 21. december 2010, hvor afleveringen af projektet har fundet sted. Udarbejdelsen af projektet har været i samarbejde med studielektor for det Sundhedsvidenskabelige og Teknologiske fakultet, Claus Estrup. Der skal lyde en stor tak til Claus, der har været fleksibel og grundig i hans samarbejde. Ligeledes en tak til studiesekretærer ved Det teknisk-natur-, og sundhedsvidenskabelige fakultet, Rikke Leth Jørgensen og Berit Lund Sørensen, der begge har været behjælpelige, i forbindelse med projektspørgsmål og reservation af lokaler. Ydermere lyder en stor tak til U-19 landsholdets håndboldtræner, Claus Hansen samt holdets mentaltræner, Thor Munkager. Ligeledes tak til Christian Holst Fischer, Morten Secher, Jacob Hansen og Kristoffer Henriksen. Alle har de været til stor hjælp, og inspirationskilder til indhold og udformning af projektet. Projektet henvender sig til de, der ønsker indblik i den professionelle sportsverdens arbejde med den mentale del af talentudvikling, og udvalgte teorier der vedrører mentaltræning. God fornøjelse i

6 Læsevejledning Dette projekt er bygget op omkring otte kapitler, hvilket opfordres at læse kronologisk. Første kapitel er indledningen, som giver indblik i hvilke tiltag, der foretages med henblik på at forbedre elitesporten. Ydermere beskrives talentudvikling, og der opstilles profilanalyser for håndbold og svømning. Dette følges af andet kapitel, hvor projektet afgrænses. Den indsamlede information fra indledningen danner herved baggrunden for udformning af problemformuleringen. Til besvarelse af denne, opstilles tredje kapitel, hvori anvendte metoder, og dertil hørende kritik, bliver gennemgået. I fjerde kapitel gennemgås den nødvendige teori om mentaltræning, for herved at oplyse læseren om de teorier, der anvendes gennem projektet. Ligeledes vil de berørte emner i teori danne grundlag for videre arbejde med udformning af interviews. Dette efterfølges af femte kapitel, hvori interviewenes svar analyseres. Her fremhæves, hvordan trænerne arbejder med mentaltræning i de respektive klubber. Efterfølgende diskussion i sjette kapitel udarbejdes ud fra teoretisk viden, opnået ved litteraturstudier og indsamlet viden fra analysen. Denne diskussion fører videre til kapitel syv, hvor konklusionen besvarer projektets problemformulering. Sidst i rapporten vil kapitel otte opstille en perspektivering, der omhandler mulige emner til videre undersøgelse i fremtidige projekter. Hermed projektets opbygning, der således kan skitseres som på figur 0.1. ii

7 Figur 1. Projektopbygning iii

8 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Team Danmark Talent Profilanalyser Kapitel 2 Projektafgrænsning 14 Kapitel 3 Problemformulering 16 Kapitel 4 Metode Den kvantitative metode Den kvalitative metode Metodevalg Reliabilitet Validitet Metodetriangulering Interview Kvalitative forskningsinterview Et semistruktureret livsverdensinterview Metodekritik Kapitel 5 Teori Mentaltræning Mentaltræning i klubberne Motivation og målsætning Spændingsregulering Visualisering Mentaltræning i holdsport Mentale krav i forskellige sportsgrene Ledelsesstile Coaching Kapitel 6 Analyse Interview i AGF Interview i AaB Kapitel 7 Diskussion 49 iv

9 7.1 Mentale krav Motivation og målsætning Visualisering Spændingsregulering Kohæsion Coaching Team Danmark Fremtiden Kapitel 8 Konklusion 60 Kapitel 9 Perspektivering 63 Kapitel 10 Kildeliste 65 Appendiks A Bilag 69 Appendiks B Bilag 71 Appendiks C Bilag 73 Appendiks D Bilag 76 v

10

11 Indledning 1 Kampen om medajler i de største sportsbegivenheder i verden bliver større og større. Samtidig stiger også Danmarks ønske om at opnå et større udbytte af medajler. Dette har medført, at Team Danmark tidligere har lavet en medaljekontrakt med Kulturministeriet, hvoraf det sikres, at medajlehøsten øges år efter år. Ønsket om at øge antallet af medaljer, er ikke kun stigende i Danmark, men er et ønske for flere nationer verden over. Dette ønske viser sig, for Danmarks vedkommende tydeligt, idet Kulturministeriet i årene har bevilliget 65 mio. kr. årligt, til dansk eliteidræt. Heraf bruges mindst 35 mio. kr. på talentudvikling. Dette er et tegn på, at den tidligere bredde, der har været i dansk idræt, skal ændres, således, at der i stedet er primær fokus på eliten. Ydermere er der efter Kulturministeriets udformning af Eliteidrætsloven i 2004, der fastlægger rammerne for Team Danmark [I17], en stigende interesse fra kommunerne i at blive elitekommuner. For at blive elitekommune, kræver det, at kommunen forpligter sig til en bred satsning med idrætten, herunder at opstille fornuftige faciliteter, gode uddannelsesmuligheder, og tilskudsmuligheder til eliteudøvere. Eliteidrætsloven gav ved sin indførelse mulighed for direkte støtte til eliteidrætten, hvilket der tidligere har været uklarheder om. Herved øges de økonomiske midler til dansk eliteidræt yderligere, idet statens bevilling ikke er den eneste hertil. Kommunerne yder nu den største støtte til dansk idræt. Hermed har statens øgede fokus på eliteidræt medført, at også den kommunale interesse er vokset. Kommunernes satsning på eliteidrætten ses også i antallet af nye byggerier, der fremmer interessen for elitens udvikling og faciliteter. Ved den nyopførte Jyske Bank BOXEN, der er Danmarks første indendørs multifleksible hal, med plads til op mod tilskuere, ses et eksempel på en facilitet der indbyder til store sportsarrangementer. [I8][I18][I19] I takt med den øgede budgettering fra staten, følger mediernes opmærksomhed også med. Det betyder, at sportens vindere bliver gjort til helte og at befolkningsgrupper dermed tilbeder udøverne. Sporten er dermed til for publikum, frem for udøverne. [A1] Hermed er nu fastlagt, hvorledes økonomi driver elitesportens udvikling, og dermed også vækker interesse på alle samfundsniveauer. Problematikken med de øgede investeringer er, at den samme udvikling gør sig gældende i andre lande. Herved får den danske oprustning ingen effekt, i forhold til andre nationer med samme eller bedre økonomiske midler, men effekten bliver udelukkende en dyrere eliteidræt verden over. Af dette ses, 1

12 at god økonomi ikke er nok, til at vinde medajler. Faktorer der spiller ind ved international sportslig succes, kan opdeles i makro-, meso- og mikroniveau. Makroniveauet beskrives ved landets sociale forhold, hvilket bl.a. udgøres af økonomi, velfærdssystem, befolkningsgrundlag og geografisk placering. Mesoniveauet dækker fx over finansieringen af eliteidrætten, der allerede er beskrevet. Derudover beskrives mesoniveauet ved opbygningen, tilrettelæggelsen, organiseringen og udviklingen af elitemiljøet. Sidste forhold, mikroniveauet, beskriver samtlige faktorer omkring den enkelte udøver, eksempelvis træner, træningsforløb, venner, forældre m.m. Hvilke af ovennævnte faktorer der har størst betydning for den eftertragtede succes, er der forskellige meninger om. Der er dog enighed omkring, at alle niveauer spiller ind. Herved ses, at ønsker et land international sportslig succes, kræver det fokus på optimering af både makro-, meso-, og mikroniveauet. Denne mulighed eksisterer ikke altid, da ikke alle forhold kan ændres, fx indbyggertal. Følgende er opstillet justerbare parametre fra mesoniveauet med særlig relevans, hvis der ønskes international succes: ˆ Finansiering ˆ Talentudvikling og talentidentifikation ˆ Klar rollefordeling og enkel administration ˆ Mulighed for international konkurrencedeltagelse ˆ Faciliteter ˆ Sportsvidenskab og idrætsmedicin Talentudvikling og talentidentifikation er et andet særligt fokuspunkt ved ønsket om, at opnå flere medaljetagere. Talentudviklingen foregår forskelligt verden over. I nogle lande starter talentidentifikationen ved, at undersøge unges fysiologi og motorik, og deraf oplyse i hvilken sportsgren, der vil være størst mulighed for sportslig succes. Efterfølgende tilbydes professionel træning til de unge med størst mulighed for at udvikle talent. Denne metode bliver fx systematisk praktiseret i Australien. Udvælgelsen af mulige talenter i Danmark ligger langt fra måden, hvorpå det foregår i Australien. Der er i Danmark tradition for, at en udøver selv vælger sin sportsgren, og først senere gøres opmærksom på, at han har talent, hvorefter talentudviklingsprocessen starter. Denne sene talentidentifikation møder kritik, da undersøgelser viser, at systematisering af talentidentifikation og -udvikling øger muligheden for større talentmasse, og er dermed et vigtigt element for lande med lavt indbyggertal. Ligeledes foreslog Idrættens Analyseinstitut i 2008, at Team Danmark får større fokus på talentidentifikation og udvikling, da der også internationalt er en skarpere prioritering på OL-disciplinerne. [I20][A2] I mikroniveauet sættes også fokus på, hvad der skal til for at skaffe Danmark flere medaljer. I ovennævnte forslag til udvikling af elitestøtten fra Idrættens Analyseinstitut påpeges også, at Team Danmark burde styrke det sportspsykologiske område og skabe bedre koordinering af ekspertbistanden. [I20] Dette bygger bl.a. på en analyse, der viste, at 49 % af udøvere og trænere mente, at service- og vidensniveauet om sportspsykologi i Team Danmark kunne være bedre [I4]. Hermed ses, at de fysiske forskelle på eliteudøvere, ikke længere er de eneste kvaliteter der gør sig gældende, når det afgøres, hvem 2

13 der vinder. Interessen for at udvikle talenters mentale evner er stigende, og indenfor talentudviklingen hersker der ingen tvivl om vigtigheden af netop de mentale elementer. [I2][I7] Artiklen The Totalization Process in International Sport beskriver allerede i 1982, at ikke kun eliteudøvere, men også amatører, tildeler deres tid til sporten, i stedet for at tilpasse sporten deres tid. Det, samt den øgede støtte, og deraf medfølgende forventninger om gode resultater, medfører yderligere pres på udøverne for at opnå succes. En træner udtaler i artiklen Winning is not the main thing, it is the only thing [A1]. Holdninger som denne har medført en øget opmærksomhed på den individuelles interesser, som indebærer håndtering af både fysiske og mentale kompetencer. Derfor skal trænere uddannes, så de kan optimere en eliteudøvers præstation. Artiklen beskriver ligeledes, at udøvere er afhængige af trænere, sportslæger, forskere og andre specialister for at adskille sig fra de øvrige atleter og derved udvikle sig til vindere. [A1] I interviewet med landstræner for U-19 landsholdet i håndbold Claus Hansen og mentaltræner Thor Munkager bekræftes ovenstående holdning, hvor Thor Munkager fortæller: Fra Team Danmarks side siger man, at nu vil vi simpelthen smide alle vores penge efter mentaltræning. Alt andet er altså næsten blevet skåret det er det eneste område, næsten, der simpelthen bliver boostet, fordi man ved at det er dér det ligger, man er slet ikke i tvivl [V2;12.40]. [V2] Med Team Danmarks øgede fokus på sportspsykologi er nogle klubber blevet inspirerede til at arbejde med mentaltræning. Hertil er coaching ligeledes blevet populært. Coaching kan være en måde at arbejde med mentaltræning, da det er en samtaleform, hvor der med en spørgende tilgang fra træneren, findes frem til løsninger på problemstillinger, der kan udvikle udøveren. [I3][L6] Jeg kan jo ikke beslutte, hvad der er rigtigt at gøre for mine udøvere. Så lærer de jo aldrig selv at træffe de beslutninger. Jeg skal lære dem at reflektere og træffe de rette valg [L6;15]. Som ovenstående citat udtrykker, har trænere fokus på udøverens tanker og refleksioner og som Claus Hansen udtrykker det:... men i dialogen med de unge mennesker kan jeg tydeligt mærke, som ungdomstræner, sådan en 10 års tid, nu her, at der har de flyttet sig rigtig meget [V2;39.00]. Samtidig er det dog nødvendigt kun at se coaching som en start, der må udvikles. [V2] Team Danmark er allerede beskrevet i forbindelse med talentudvikling og sportspsykologi. Da Team Danmark er den centrale og koordinerende organisation, der driver udviklingen af dansk eliteidræt samt en vidensorganisation, må udvikling starte i Team Danmark og derefter implementeres i klubberne. Dette ses fx ved Team Danmarks fokus på mentaltræning, i bl.a. Det Sportspsykologiske Koncept, der primært henvender sig til landsholdene [I3][I5][I6]. 3

14 1.1 Team Danmark I Team Danmark er der stor fokus på den psykologiske del af talenttræningen. Det Sportspsykologiske Koncept er et af Team Danmarks store indsatsområder. Team Danmarks vision er at gøre: Danmark til det bedste sted i verden at dyrke elitesport [I2;15]. Hertil definerer Team Danmark elite i tre grupper, som er karakteriseret ved det sportslige niveau, se figur 1.1: ˆ International elite ˆ National elite ˆ Klubelite Figur 1.1. Definition af elite. [I2] Det er her muligt at være repræsenteret i flere af grupperne. Eksempelvis kan udøvere, som Team Danmark afgrænser til klubeliten også være repræsenteret i den nationale elite, da klubberne kan have medlemmer på landsholdet. Dog er det ikke alle eliteudøvere fra klubberne, der støttes af Team Danmark. Ekspertviden om sportspsykologi er en af de ydelser Team Danmark giver bruttogruppen, som omfatter landsholdsdeltagere fra specialforbundene. Den sportspsykologiske indsats blev, som beskrevet, førhen ikke tildelt samme opmærksomhed og derved samme støtte, som gør sig gældende i dag. Den nye plan omkring sportspsykologi, vil i perioden yde større indsats på dette område. Der er hertil udarbejdet Det Sportspsykologisk Koncept , som et led i målsætningen om:...at elitesportsfolk skal opnå mentale redskaber til at præstere optimalt [L3;1]. Som beskrevet, udspringer den øgede fokus på sportspsykologi af en undersøgelse fra Idrættens Analyse Institut, der viser stor utilfredshed med service- og vidensniveauet indenfor sportspsykologi hos Team Danmark. Konceptet er bygget op omkring tre fokusområder, der både giver støttemuligheder for planlagte og akutte forløb: 4

15 ˆ Træning af sportspsykologiske færdigheder ˆ Udviklingssamtaler ˆ Psykologisk hjælp I Det Sportspsykologiske Koncept vil Team Danmark fokusere ekstra på: ˆ At udvikle overordnede planer for specialforbundene ˆ At opkvalificere trænerne ˆ At øge brugen af planlagt træning af sportspsykologiske færdigheder Det er et mål for Team Danmark at arbejde proaktivt med sportspsykologi, hvilket kræver overordnede planer og idrætsspecifikke træningsmetoder. For at sikre et struktureret forløb i alle specialforbundene er der ansat fire sportspsykologiske konsulenter til at koordinere arbejdet med sportspsykologi i Team Danmark. Dette skal øge vidensdelingen mellem specialforbundene, og skal i den daglige træning skabe tættere sammenspil mellem udøvere, trænere og sportspsykologiske konsulenter. Konsulenterne skal udarbejde mentalprogrammer til de enkelte sportsgrene, så disse ensrettes i specialforbundene. Sportspsykologisk konsulent fra Team Danmark, Jakob Hansen fortæller, at konsulenterne afholder møder med træneren, hvor det klargøres hvilke udfordringer udøverne står over for. Dertil opstilles planer for, hvordan der skal arbejdes med udfordringerne. Samtidig skal trænerens uddannelsesniveau udvikles, for på den måde at sikre, at der arbejdes rigtigt med mentalprogrammet. Jakob Hansen fortæller også, hvordan sportsgrenene er delt op mellem ham og kollegaerne, så alle sportsgrene bliver analyseret grundigt på samme niveau: Filosofien er, at se på hvilke mentale krav der er til den enkelte idræt, og så prøver man at bruge sin fantasi til at finde på specifikke træningsøvelser [V8; 6.33]. Denne metode bruges i alle sportsgrene. Ligeledes uddyber han, hvordan de specifikke træningsøvelser kan være udarbejdet af ham alene eller i dialog med træneren. Team Danmark lægger i konceptbeskrivelsen vægt på, at der er fokus på de særlige mentale krav i den enkelte sportsgren. Mentaltræningen vil typisk opbygges af et mentalt træningsprogram og udviklingssamtaler, hvilket også tilbydes for enkelte udøvere i holdsporten. Konceptet har grundlæggende fokus på trænernes vigtighed i forbindelse med mentaltræning, da trænerne er udøverne nærmest. Team Danmark vil uddanne trænere i sportspsykologi, og hermed give dem basisviden og praktiske eksempler på mentale træningsteknikker. Dette giver mulighed for at integrere og anvende mentaltræning i den daglige træning. Yderligere skal landstrænerne have en coachinguddannelse. For den enkelte udøver er det vigtigt, at mentaltræning integreres i træningen. For optimalt udbytte kræves dertil, at udøveren skal på kursus i sportspsykologi. Yderligere er der fokus på, at hjælpe udøveren med tilrettelæggelse af sit liv som elitesportsudøver. Claus Hansen fortæller, hvordan de psykologiske termer skal synliggøres i foredragene med udøverne, hvis de ønskes optimalt anvendelige: At man tør synliggøre det i den daglige træning, at man bringer det på banen, ligeså naturligt som og snakke om man har fået løbet, styrketrænet, at man tager de psykologiske termer ind [V2;14.10]. 5

16 Denne nye strukturerede tilgang til mentaltræning i Team Danmarks bruttogruppe, strækker sig ikke til klubeliten. Trods dette faktum kan klubberne lade sig inspirere af Team Danmarks metoder, når de planlægger mentaltræning. Kristoffer Henriksens, sportspsykologisk konsulent i Team Danmark, fortæller:...at vi i Team Danmark kun ønsker, at vores metoder m.m. udbredes mest muligt og bruges så meget som muligt i klubber osv. Derfor ligger Team Danmarks sportspsykologiske model også frit tilgængeligt på hjemmesiden [BA]. Jakob Hansen fortæller også, at Team Danmark i starten må prioritere nogle specialforbund, da projektet stadig er meget nyt. [I2][I3][I4][V6] 1.2 Talent Talent kan opfattes på mange måder, og diskussionen om hvad talent er, skyldes at der dertil ikke er en entydig definition. Omkring talentudvikling diskuteres det, hvorvidt eliteudøvere har et særligt medfødt talent, der skaber resultaterne, eller om det er mængden af intensiv træning samt kompetente trænere, der skaber de særlige evner. Kristoffer Henriksen har lavet en definition af talent, der lyder: Et sæt karakteristika, kompetencer og evner, der er udviklet på basis af medfødt potentiale og mange års træning, konkurrence og interaktion med det omkringliggende miljø [L1;22]. Kristoffer Henriksen ser dermed talent som et medfødt potentiale, der skal trænes intensivt for at optimere potentialet samt præstere på højt niveau. At have talentet er derfor ikke nok i sig selv, men muligheden for blive eliteudøver fremkommer heller ikke uden talentet. Der er i dag udarbejdet flere modeller der beskriver talent. Mange beskriver, at det ikke er nok, fx at have fysisk gode forudsætninger, da talent defineres ved flere egenskaber. Figur 1.2, viser hvordan opfattelsen af talent bygger på mange faktorer. Figuren viser ikke, at vægtfordelingen er forskellig fra talent til talent, alt efter hvilke krav der stilles i den specifikke sportsgren. Forskellen i vægtfordeling er det der gør talentet unikt. Igen ses psykologi, som en del af det der skaber talent. Som tidligere nævnt er miljøet også vigtigt, for talenternes udvikling af evner og potentiale, så de via en udviklingsproces bliver eliteudøvere. I udviklingsprocessen har personlighed, motivation, læringsstrategier og miljø stor betydning. Disse faktorer kan både påvirke processen positivt og negativt. Talentudviklingsprocessen kan også påvirkes af held og tilfældigheder. Her tænkes på medfødte evner, en særlig psyke eller det at være placeret i et godt miljø. Vejen fra talent til elite er derimod ikke tilfældig, og kan dermed kun ske ved en planlagt indsats, engagement, motivation og det rette miljø. Som tidligere beskrevet arbejdes forskelligt med talentudvikling verden over. Overordnet ses to opfattelser af, hvordan talenter udvikles bedst. Ericsson, psykologiprofessor på Florida State University, mener, at en tidlig specialisering vil gavne talentet, da træningsmængden er kravet for at udvikle excellence. Jean Côté, Ph.D. professor fra Queen s University i Canada, er af en anden overbevisning, da han er fortaler for, at talenter udvikles bedst ved en selvorganiserende legende træning og sent specialiseret udvikling. [L1][I21][I25] 6

17 Figur 1.2. Multidimensionel model af talent. [L1] Fokus på hvorledes talenter udvikler sig, har gennem tiden ændret sig sideløbende med sportens udvikling. Claus Hansen nævner, en faktor der spiller ind i talentudviklingen: Tidligere har man kunne leve meget på det jeg vil kalde, det klassiske talent, det at man har nogle medførte evner, der gør at man har nemt ved noget. Der kan vi mærke at med den professionalisering der er sket, træningsmængden er steget, presset er blevet større. Så skal vi have nogle nu, som både kan og vil det [V2;3.45]. I henhold til de personlige udviklingstræk hos elitesportsudøvere har Potsdamundersøgelsen fra , som sammenlignede elever på en elitesportsskole med elever fra en almindelig skole, konkluderet, at unge, der blev indskrevet på en elitesportsskole, havde en signifikant anderledes personlighedsprofil. De udviste bl.a. mindre frygt for at fejle og højere handlingsorientering under præstation. Talentudvikling i Danmark handler ikke blot om at omdanne unge mennesker til eliteudøvere, men også om at udvikle hele mennesker der fungerer i samfundet. Den store interesse i at udvikle talenter, skyldes bl.a. at spillerindkøb i nogle sportsgrene er store investeringer. Hvis en klub har mulighed for at skabe et supertalent, er der ikke kun mulighed for at spare penge på indkøb, men ydermere kan det blive en økonomisk gevinst, hvis en klub kan sælge et stortalent. Derfor bruges mere tid end førhen, på at finde og udvikle de bedste talenter. 7

18 Eliteidrættens udøvere og trænere er bevidste om, at kravene til den fysiske formåen for nutidens eliteudøvere skal være helt i top. Udøvernes teknik, taktik og tempo er derfor svær at udvikle så dette alene skaber resultater. Dette betyder, at der i dagens eliteidræt forsøges nye og gennembrydende metoder til at udvikle talenter. Her tales ikke kun om træningsmetoder, men om alle de faktorer der præger talenters liv. Thor Munkager snakker bl.a. om lifeskills: Det der lifeskills, det er piv vigtigt. Hvis man finder ud af, der er et menneske, der ikke kan få sit liv til at fungere, eller at håndbolden er det eneste der fungerer. Så er de dårligt stillet. Det varer ikke lang tid før præstationsangsten spiller ind [V2;25.30]. Gennem forskning er fundet ud af en række faktorer, der også spiller ind. Dette er bl.a. kost, restitution, fysiologi, antropometri og mentalitet. Ovenstående faktorer spiller alle en vigtig rolle, hvis det ønskes, at et talent skal have de bedste muligheder. Både kroppen i dens størrelse, men også fysiologisk, mht. fx muskelfibersammensætning og iltoptagelse, er medvirkende til, om udøvers udgangspunkt er optimalt til en given disciplin, og kan kun i begrænset mængde tilpasses en idræt. Her findes både medførte og påvirkelige faktorer ved fx kostplaner og træningsplaner. Derved kan der på nogle områder skabes ens udgangspunkter, hvorimod andre faktorer, som fx mentalitet er forskellig fra person til person. [L1] Der må derfor tages højde for ovennævnte forhold indenfor den enkelte sportsgren, når det ønskes at opnå medaljer. To sportsgrene, hvori Danmark har haft succes, er svømning og håndbold. Dansk elitesvømning præsterede sidste sommer, flere finalepladser og medaljer til VM, og Dansk håndbold har vundet flere medaljer på både dame- og herresiden, fordelt på både senior- og ungdomslandsholdene. [I10][I11][I22] 1.3 Profilanalyser De grundlæggende krav til en svømmer og en håndboldspiller, vil i dette afsnit belyses, for dermed at danne et sammenligningsgrundlag. Kravene forklares i en generel betydning for udøveren, da der kan forekomme variation afhængig af svømmedisciplin eller håndboldsspillerens position på banen. I afsnit 1.2 Talent beskrives ved figur 1.2, hvilke faktorer der definerer talentet. ˆ Antropometri ˆ Fysiologi ˆ Motorik ˆ Sociologi ˆ Miljø ˆ Mentalitet En anden måde at opstille disse faktorer, kan beskrives ved figur 1.3. Følgende arbejdskravsanalyse tager udgangspunkt i disse, men yderligere beskrives også taktik. 8

19 Figur 1.3. Faktorer, der definerer talent.[l1] Antropometriske krav Antroprometri kan ikke ændres ved træning, da det er en genetisk faktor. [L1] Svømning Prototypen for en herresvømmer måler cm, og har store hænder og store fødder. Dette skyldes øget evne til fremdrift i vandet. Har en svømmer ikke dette størrelsesforhold, kræver det ekstra af svømmeren, på andre områder. [V4][L10] Håndbold Prototypen på en herrehåndboldspiller er cm, vejer mellem 85 og 105 kg og har evne til at udvikle stor muskelstyrke både til max styrke og eksplosiv styrke. Den store kropsmasse er en fordel i spillet grundet meget kropskontakt, og har spilleren ikke denne antropometriske fordel, kræves mere på andre områder. [I9] Fysiologiske krav Fysiologiske faktorer har et genetisk udgangspunkt, men kan ændres delvist ved træning. [L1] 9

20 Svømning Svømning er en fysisk hård disciplin. For en svømmer er det generelt vigtigt at fokusere på den relative styrke, dvs. evnen til at producere kraft i vandet. Derudover er det vigtigt at en svømmer er bevægelig. Der kræves primært meget styrke i overkroppen og bagside af kroppen. Udover træning af ryg og overkrop, består en del af den fysiske træning af coretræning, der udgør den nedre ryg- og mavemuskulatur, hvilket giver svømmeren mere stabilitet i vandet. Den fysiske træning i svømning, er ofte baseret på forholdet 3 til 1, dvs. at der trænes tre gange så meget ryg, som mave. I svømning arbejdes både aerobt og anaerobt, afhængig af distancen. [V4][V6][L10] Håndbold Håndbold er ligeledes en fysisk hård sportsgren. I håndbold er spændstighed en vigtig egenskab, da det kræves i alle tekniske detaljer. Det er desuden en fordel at styrketræne med henblik på at udvikle større muskelmasse, samt at kunne udvikle stor muskelstyrke både til max og eksplosiv styrke. I forbindelse med styrketræning er det dermed vigtigt at opretholde balance mellem at være stor og være spændstig, da for tung kropsmasse kan nedsætte evnen til temposkift. Der stilles både krav til anaerob kapacitet, fx i form af eksplosive afsæt, og aerob kapacitet idet kampene varer en time. [V5][V6][L11] Motoriske krav Motoriske faktorer dækker over koordinationsevner og dermed også tekniske færdigheder. [L1] Svømning De tekniske elementer i svømning er meget individuelle, afhængig af disciplinen. En af de overordnede tekniske overvejelser for en svømmer, er optimering af fremdriften, og at skabe mindst muligt modstand. Et eksempel på denne sammenhæng kan være, at en konkurrencesvømmer i fri, oftest svømmer crawl. Denne svømmestil er hurtigst, da en konstant fart og vandret kropsposition, skaber mindst mulig vandmodstand. Indspring og vendinger er andre elementer, der kræver teknisk præcision. Teknik er et vigtigt element for en svømmer, da det er de tekniske detaljer der adskiller de bedste fra de gode. [L10][I22] Håndbold Hver enkelt spillers tekniske færdigheder bruges til at skabe et sammenspil. De grundlæggende færdigheder i håndbold er at kaste og gribe, mens spillerne bevæger 10

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD...4 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN... 7 2.1 Sådan læses manualen... 8 2.2 DBTUs definitioner... 8 3.0 HVAD ER ET TALENT?... 9 4.0 DBTUs

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter Trængselsafgifter i København - analyse af sociologiske effekter Et 5. semesters projekt fra Gruppe 2, Plan og Miljø, Aalborg Universitet, 2007 Synopsis Titel Tema Trængselsafgifter i København Mobilitetens

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation

Mødeeffektivisering. Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard. Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering i Fonden Dansk Standard Integreret speciale i Virksomhedsstudier & Kommunikation Mødeeffektivisering Et ledelsesperspektiv på mødeeffektivisering

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere