2015 statistisk årbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 statistisk årbog"

Transkript

1 2015 statistisk årbog Offentlige finanser 1. Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan midlerne anvendes, og hvordan udgifterne finansieres. Den offentlige sektor Den offentlige sektor består af offentlig forvaltning og service samt de offentlige selskaber. Offentlig forvaltning og service omfatter myndigheder og institutioner, der overvejende producerer ikke-markedsmæssige tjenester, omfordeler samfundets indkomster og formuer og generelt søger at fremme den økonomiske udvikling. Ikke-markedsmæssige tjenester er tjenester, der aktivt kontrolleres af de offentlige myndigheder, og som stilles gratis til rådighed for private og virksomheder. De offentlige tjenester finansieres hovedsageligt gennem skatter og afgifter. Visse offentlige tjenester, fx børnepasning, finansieres delvist gennem brugerbetaling, der dog dækker mindre end halvdelen af omkostningerne. Offentlig forvaltning og service i Grønland omfatter tre delsektorer: Den kommunale sektor, den selvstyrede sektor og den statslige sektor. Der skelnes i den forbindelse mellem den statslige sektor i Grønland og den danske stat. Den statslige sektor i Grønland omfatter økonomisk aktivitet på de områder, der stadig forvaltes og finansieres direkte af den danske stat. Ifølge de gældende internationale retningslinjer medtages kun udgifter, der afholdes i eller ved Grønland. Et særligt træk ved Grønland er det store offentlige engagement i erhvervslivet. I henhold til de internationale retningslinjer foretages en opdeling af selskaberne, idet der skelnes mellem 1) selskaber, der er en del af offentlig forvaltning og service, 2) offentlige selskabslignende enheder (kvasiselskaber) samt 3) offentlige selskaber. Et selskab regnes som en del af forvaltningen, såfremt en større del af driftsudgifterne dækkes ved salg af varer og tjenester, dog mindre end 50 pct. Selskabets driftsudgifter indgår som en del af det offentlige konsum opsplittet i aflønning af ansatte og forbrug i produktionen, mens selskabets indtægter indgår som salg af varer og tjenester. Eksempler på sådanne selskaber er KANUKOKA (De grønlandske kommuners landsforening), Asi-

2 aq/misissueqqaarnerit (Grønlands Forundersøgelser) og Kalaallit Nunaata Radioa (Grønlands Radio). Den offentlige del af selskabssektoren består af selskaber, der kontrolleres og/eller ejes af det offentlige, og som opererer på markedsmæssige vilkår. Her skelnes der mellem: Offentlige selskabslignende virksomheder (kvasiselskaber) og Offentlige selskaber Offentlige selskabslignende enheder er enheder organiseret under selvstyret eller kommunerne, og hvor mere end 50 pct. af de løbende driftsudgifter dækkes gennem salg af varer og tjenesteydelser på markedsmæssige vilkår. De benævnes ofte offentlige kvasiselskaber. I den selvstyrede sektor betragtes henholdsvis Nukissiorfiit (Energiforsyningen) og Mittarfeqarfiit (Grønlands Lufthavne) som offentlige kvasiselskaber. Offentlige selskaber ejes og/eller kontrolleres af det offentlige, fx gennem aktiemajoriteten. Disse selskaber er som regel organiseret som privatretlige enheder (typisk som aktieselskaber). Som eksempler på offentlige selskaber kan Royal Greenland A/S, KNI Pilersuisoq A/S og TELE Greenland A/S nævnes. Figur 1.1. Den offentlige sektor, fordelt på områder i 2014 Kilde: Grønlands Statistik Offentlige udgifter Sammensætningen af de offentlige udgifter kan belyses på forskellige måder. En realøkonomisk fordeling af udgifterne viser, at det offentlige forbrug siden 1986 har udgjort en stadig større del af de samlede udgifter. Det offentlige forbrug består mest af løn til de ansatte og varekøb i forbindelse med den produktion, der finder sted. I 2014 udgjorde det offentlige forbrug 73 pct. af de offentlige udgifter. De løbende overførsler, først og fremmest overførsler til pensioner, arbejdsløs statistisk årbog - side 2

3 hedsdagpenge og lignende, udgjorde samme år godt 21 pct. af de samlede udgifter. Kapitaludgifterne, der dækker over bl.a. investeringer i skoler, hospitaler og veje, udgjorde i 2014 godt 6 pct. af de samlede udgifter. Figur 1.2. Drifts- og kapitaludgifter i offentlig forvaltning og service i pct. af BNP Anm.: Da BNP for 2014 ikke er opgjort på udgivelsestidspunktet, inkluderes dette år ikke. Kilde: Grønlands Statistik, se baggrundstal i Statistikbanken - Figur 1.3. Offentlige udgifter, fordelt på realøkonomiske kategorier Kilde: Grønlands Statistik, se baggrundstal i Statistikbanken - Den funktionelle fordeling viser de offentlige udgifter fordelt efter formål. I 2013 blev sammenlagt 67 pct. af udgifterne anvendt til de tre store områder, undervisning (21 pct.), sundhedsvæsen (15 pct.) og social beskyttelse (31 pct.). Disse områder betragtes ofte som kerneydelser i et moderne velfærdssamfund. Fordelingen af drifts- og kapitaludgifter efter anvendelsesområde fremgår af figur statistisk årbog - side 3

4 Figur 4. Funktionel fordeling af drifts- og kapitaludgifter i 2014 Kilde: Grønlands Statistik, se baggrundstal i Statistikbanken Finansiering af de offentlige udgifter Finansiering af de offentlige udgifter Finansieringen af de offentlige udgifter sker gennem bloktilskud fra den danske stat samt skatter og afgifter. Af figur 2.1 fremgår den offentlige indtægt fra skatter og afgifter. Skattetrykket beregnes som summen af skatter og afgifter i forhold til BNP. Skattetrykket har været nogenlunde konstant siden Figur 2.1. Skatter og afgifter i pct. af BNP Anm.: Da BNP for 2014 ikke er opgjort på udgivelsestidspunktet, inkluderes dette år ikke. Kilde: Grønlands Statistik, se baggrundstal i Statistikbanken - Skattestrukturen har ikke ændret sig meget over tid, som det fremgår af figur 2.2. De løbende indkomstskatter er langt den største post, fulgt af produktions- og importskatter statistisk årbog - side 4

5 Figur 2.2. Fordeling af skatter og afgifter Kilde: Grønlands Statistik, se baggrundstal i Statistikbanken - Det årlige bloktilskud fra den danske stat udgør 3,642 mia. kr. i Det svarer til cirka 35 pct. af de samlede offentlige indtægter. I henhold til selvstyreaftalen, der trådte i kraft i 2009, er bloktilskuddet fastlåst, men korrigeres dog i takt med den danske inflation. Såfremt Grønland opnår indtægter fra olie eller mineraler, der overstiger 75 mio. kr., reduceres bloktilskuddet dog med 50 pct. af dette beløb. 3. Udviklingen i de offentlige finanser Udviklingen i de offentlige finanser Konjunkturudviklingen har stor indflydelse på de offentlige finanser. Højkonjunktur betyder, at udgifter til fx arbejdsmarkedsydelser falder, samtidig med at overskuddet fra skatter og afgifter vokser. Det modsatte er tilfældet ved lavkonjunktur. I figur 3.1 vises udviklingen i det offentlige over- og underskud i procent af BNP. Figur 3.1. Det offentlige overskud i pct. af BNP 2015 statistisk årbog - side 5

6 Anm.: Da BNP for 2014 ikke er opgjort på udgivelsestidspunktet, inkluderes dette år ikke. Kilde: Grønlands Statistik, se baggrundstal i Statistikbanken - samt 4. Skattesystemet Skattesystemet I Grønland omfatter de direkte skatter alene indkomstskatter, idet der ikke betales skat af formue, ejendom eller arv. En person er fuldt skattepligtig, hvis vedkommende har fast bopæl i Grønland eller arbejder i landet i mere end seks måneder. Den skattepligtige indkomst omfatter den samlede årsindtægt, fratrukket ligningsmæssige fradrag eller standardfradrag. De ligningsmæssige fradrag består af renteudgifter, kontingenter til bestemte fagforeninger, børnebidrag og lignende. Såfremt de ligningsmæssige fradrag overstiger standardfradraget, bortfalder standardfradraget. Endelig opereres der med et personfradrag. Kommuneskatten fastsættes af de enkelte kommuner. I områder uden for kommunal inddeling betales der ikke kommuneskat, men en særlig landsskat, der fastsættes af Landstinget. Virksomheder betaler en selskabsskat på 30 pct. Aktie- og anpartsselskaber betaler desuden en udbytteskat med en sats, der svarer til den gældende kommuneskat. Selskabs- og udbytteskatten fordeles mellem landskassen og kommunerne i forhold til udskrivningsprocenterne statistisk årbog - side 6

7 Offentliges udgifter, realøkonomisk fordeling Tabel 1. Offentliges udgifter, realøkonomisk fordeling Drifts- og kapitaludgifter i alt Driftsudgifter i alt Lønninger Forbrug af fast realkapital Forbrug i produktionen Salg af varer og tjenester Løbende overførsler i alt Renter Subsidier Til offentlige kvasiselskaber Til andre virksomheder Andre løbende overførsler Til andre offentlige delsektorer Til husholdninger Til private nonprofit institutioner Til udlandet Kapitaludgifter i alt Kapitalakkumulation i alt Faste nyinvesteringer Anden kapitalakkumulation Kapitaloverførsler i alt Investeringstilskud og kapitaloverførsler i øvrigt Til offentlige kvasiselskaber Til andre virksomheder Til andre offentlige delsektorer Til husholdninger Til private nonprofit institutioner Til udlandet Kilde: Grønlands Statistik 2015 statistisk årbog - side 7

8 Offentliges indtægter, realøkonomisk fordeling Tabel 2. Offentliges indtægter, realøkonomisk fordeling Drifts- og kapitalindtægter i alt Driftsindtægter i alt Bruttorestindkomst Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber Renter samt udbytter Jordrente mv Produktions- og importskatter Løbende indkomst- og formueskatter Obligatoriske bidrag til sociale ordninger Frivillige bidrag til sociale ordninger Imputerede bidrag til sociale ordninger Andre løbende overførsler Fra andre offentlige delsektorer Fra andre indenlandske sektorer Fra udlandet EU's institutioner Udland i øvrigt Den danske stat Kapitalindtægter i alt Driftsoverskud Drifts- og kapitaloverskud Kilde: Grønlands Statistik 2015 statistisk årbog - side 8

9 Offentliges udgifter, funktionel fordeling Tabel 3. Offentliges udgifter, funktionel fordeling I alt Generelle offentlige tjenester Udøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvæsen, udenrigstjenesten Økonomisk bistand til udlande Generelle tjenester Grundforskning og F & U indenfor generelle offentlige tjenester Generelle offentlige tjenester mv Transaktioner i forb. med offentlig gæld og overførsler af generel art Forsvar Militært forsvar mv Civilforsvar Offentlig orden og sikkerhed Politi Brandvæsen Domstole Fængsler Offentlig orden og sikkerhed mv Økonomiske anliggender Generelle anliggender indenfor økonomi, handel og arbejdsmarked Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt Brændstof og energi Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge - og anlægsvirksomhed Transport, kommunikation, andre erhverv F & U i emner inden for økonomi Økonomiske anliggender mv Miljøbeskyttelse Affalds- og spildevandshåndtering, forureningsbekæmpelse Beskyttelse af biodiversitet og landskab Miljøbeskyttelse mv Boliger og offentlige faciliteter Boligbyggeri By- og egnsudvikling Boliger og offentlige faciliteter mv Sundhedsvæsen Medicinske produkter, apparater og udstyr Ambulant behandling Hospitalstjenester F & U inden for sundhedsvæsen Sundhedsvæsen mv Fritid, kultur og religion Fritids- og sportstjenester Kulturtjenester Religiøse og andre organisationer Fritid, kultur og religion mv Undervisning Folkeskolen og lign statistisk årbog - side 9

10 9.2 Ungdomsuddannelsesniveau Højere og videregående uddannelse Undervisning uden for niveauplacering Undervisning mv Social beskyttelse Sygdom og invaliditet Alderdom Familie og børn Arbejdsløshed Bolig Sociale ydelser i.a.n Social beskyttelse mv Kilde: Grønlands Statistik Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service Tabel 4. Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service Driftsudgifter i alt Lønninger Forbrug af fast realkapital Forbrug i produktionen Salg af varer og tjenester Renter Subsidier Andre løbende overførsler Driftsindtægter i alt Bruttorestindkomst Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber Renter samt udbytter Produktions- og importskatter Løbende indkomst- og formueskatter Andre løbende overførsler Kapitaludgifter i alt Kapitalakkumulation i alt Kapitaloverførsler i alt Kapitalindtægter i alt Driftsoverskud Drifts- og kapitaloverskud Kilde: Grønlands Statistik 2015 statistisk årbog - side 10

11 Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service 2014 Tabel 5. Udgifter og indtægter, offentlig forvaltning og service 2014 Den statslige sektor Den kommunale sektor Den selvstyrede sektor Samlet offentlig forvaltning og service 1) Driftsudgifter i alt Lønninger Forbrug af fast realkapital Forbrug i produktionen Salg af varer og tjenester Renter Subsidier Andre løbende overførsler Driftsindtægter i alt Bruttorestindkomst Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber Renter samt udbytter Produktions- og importskatter Løbende indkomst- og formueskatter Andre løbende overførsler Kapitaludgifter i alt Kapitalakkumulation i alt Kapitaloverførsler i alt Kapitalindtægter i alt Driftsoverskud Drifts- og kapitaloverskud Noter: 1) Konsolideret, dvs. med udeladelse af interne offentlige overførsler. Kilde: Grønlands Statistik 2015 statistisk årbog - side 11

12 Kommunernes regnskaber Tabel 6. Kommunernes regnskaber Indtægter i alt Indkomst- og selskabsskat Generelle tilskud og skatteudligning Renteindtægter Andre indtægter Driftsudgifter i alt Administration Teknisk område Arbejdsmarked og erhverv Socialområdet Undervisning og kultur Forsyningsvirksomhed Anlægsudgifter i alt Boligområdet Administration Teknisk område Arbejdsmarked og erhverv Socialområdet Undervisning og kultur Forsyningsvirksomhed Byggemodning Drifts- og anlægsudgifter Drifts- og anlægsoverskud Kilde: Kommunernes regnskaber, kommunale nøgletal fra Grønlands Statistik 2015 statistisk årbog - side 12

13 Kommunernes regnskaber 2014 Tabel 7. Kommunernes regnskaber 2014 Drifts- og anlægsudgifter Indtægter Statusværdier (ultimo) Driftsvirksomhed I alt Heraf I alt Heraf Likvide beholdninger Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Drifts- og anlægsoverskud Anlægsvirksomhed i alt Tilskud og udligning Skatter Langfristet gæld Mio kr. I alt Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Kilde: Kommunale regnskaber, kommunale nøgletal fra Grønlands Statistik Landskassens regnskaber Tabel 8. Landskassens regnskaber Indtægter Driftsudgifter i alt Driftsudgifter Tilskud Lovbundne udgifter Driftsoverskud (1-2) Anlægsbudget DAU-saldo (5-6) Anm.: DAU = Drifts-, anlægs- og udlånsbudget. Kilde: Landskassens regnskab statistisk årbog - side 13

14 Landskassens aktiver og passiver Tabel 9. Landskassens aktiver og passiver Nettoomsætning Likvide- og fondsbeholdninger Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Investering i og udlån til virksomheder Mellemværende med virksomheder Udlån til virksomheder Aktier Nettostyrede virksomheder Andre langfristede udlån Gæld og henlæggelser i alt Langfristet gæld Henlagte midler Balancekonto Kilde: Landskassens regnskaber 2015 statistisk årbog - side 14

15 Statens nettoudgifter vedrørende Grønland Tabel 10. Statens nettoudgifter vedrørende Grønland Udgifter i alt Bloktilskud Andre overførsler Statens udgifter i øvrigt Statsministeriet Rigsombuddet Trafikministeriet Justitsministeriet Domstolene Kriminalforsorgen Politiet Forsvarsministeriet Grønlandskommandoen 1) Fiskeriinspektion Farvandsvæsenet Miljø- & Energiministeriet Grønlands Geologiske Undersøgelser Grønlands Miljøundersøgelser Forskningsprojekter Miljøbistand mm Andre ministerier Forbrug af fast realkapital Anm.: Indtægter er medtaget som negativ udgift. Note: 1) Omfatter også Siriuspatruljen samt flyvepladser. Kilde: Grønlands Statistik 2015 statistisk årbog - side 15

16 Drifts- og kapitaludgifter til folkeskolen, gymnasiale uddannelser m.v. Tabel 11. Drifts- og kapitaludgifter til folkeskolen, gymnasiale uddannelser m.v Den samlede offentlige sektor Undervisning i alt 1.469, , , , , , , , ,7 Folkeskolen, ungdoms- og efterskoler 673,5 713,0 754,5 828,6 854,9 837,5 826,9 856,6 826,0 Gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler 359,2 382,4 440,0 516,2 557,3 531,5 554,3 574,9 637,3 Højere og videregående uddannelse, fx universiteter 261,2 263,7 290,8 295,7 317,5 315,1 326,6 309,6 314,3 Undervisning uden for niveauplacering, fx voksen- og efteruddannelse 64,1 67,1 61,4 67,5 72,2 59,3 60,0 67,1 67,2 Kollegier, hjælpetjenester samt administration 111,9 114,9 118,2 138,7 126,9 121,6 119,6 143,4 145,8 Den kommunale sektor Undervisning i alt 753,7 802,7 834,2 902,6 939,6 927,7 914,2 965,8 922,7 Folkeskolen, ungdoms- og efterskoler 662,8 701,4 727,4 782,8 816,3 802,9 782,5 813,2 778,7 Gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler 48,1 55,8 63,3 73,7 77,3 78,5 87,2 97,3 93,1 Højere og videregående uddannelse, fx universiteter ,4 Undervisning uden for niveauplacering, fx voksen- og efteruddannelse 14,5 11,7 10,4 12,1 12,0 11,0 11,2 13,3 11,4 Kollegier, hjælpetjenester samt administration 28,2 33,8 33,0 34,0 34,0 35,4 33,4 41,9 38,1 Den selvstyrede sektor Undervisning i alt 1.195, , , , , , , , ,0 Folkeskolen, ungdoms- og efterskoler 489,7 486,7 505,2 219,2 207,0 186,3 111,0 122,1 104,4 Gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler 311,1 326,6 376,7 442,5 480,0 453,0 467,2 477,6 544,2 Højere og videregående uddannelse, fx universiteter 261,2 263,7 290,8 295,7 317,5 315,1 326,6 309,6 312,9 Undervisning uden for niveauplacering, fx voksen- og efteruddannelse 49,6 55,5 51,0 55,4 60,1 48,4 48,8 53,8 55,8 Kollegier, hjælpetjenester samt administration 83,6 81,1 85,1 104,6 92,9 86,2 86,3 101,5 107,7 Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken statistisk årbog - side 16

17 Drifts- og kapitaludgifter til sundhedsvæsen og sundhedsadministration Tabel 12. Drifts- og kapitaludgifter til sundhedsvæsen og sundhedsadministration Den samlede offentlige sektor Sundhedsvæsen i alt 1.004, , , , , , , , ,5 Medicinske produkter, apparater og udstyr 21,1 24,2 24,3 31,4 36,6 43,8 43,4 44,2 44,8 Ambulant behandling 500,7 533,3 579,9 617,0 620,9 638,3 643,4 644,9 669,5 Hospitalstjenester 431,3 455,2 494,6 543,1 557,6 567,0 644,9 615,0 593,6 Sundhedsvæsen mv. 51,5 65,2 72,2 75,1 78,7 74,1 71,1 76,3 90,5 Den selvstyrede sektor Sundhedsvæsen i alt 1.004, , , , , , , , ,5 Medicinske produkter, apparater og udstyr 21,1 24,2 24,3 31,4 36,6 43,8 43,4 44,2 44,8 Ambulant behandling 500,7 533,3 579,9 617,0 620,9 638,3 643,4 644,9 669,5 Hospitalstjenester 431,3 455,2 494,6 543,1 557,6 567,0 644,9 615,0 593,6 Sundhedsvæsen mv. 51,5 65,1 72,2 75,0 78,7 74,1 71,1 76,3 90,5 Den statslige sektor Sundhedsvæsen ia lt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medicinske produkter, apparater og udstyr Ambulant behandling Hospitalstjenester Sundhedsvæsen mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken statistisk årbog - side 17

18 Drifts- og kapital udgifter til kulturelle aktiviteter Tabel 13. Drifts- og kapitaludgifter til kulturelle aktiviteter Mio kr. Den samlede offentlige sektor Fritid, kultur og religion i alt 312,5 324,7 344,9 343,2 331,7 352,2 360,9 388,0 408,1 Vedligeholdelse af sportspladser, legepladser samt tilskud til idrætsforeninger 52,6 63,0 73,8 51,1 49,1 52,1 54,3 57,9 79,2 Forsamlingshuse, biblioteker, museer, teatre, historiske bygninger, sangkor, kulturelle aktiviteter, radio og tv, aviser, pladeselskaber 175,1 176,5 172,7 172,2 165,6 172,1 178,7 198,8 193,7 Folkekirken, ungdoms-og sociale organisationer, fagforeninger, politiske partier m.m. 57,6 59,4 69,1 68,7 63,4 79,6 74,4 79,2 77,6 Administration af overordnede politikker m.m. 27,3 25,9 29,4 51,3 53,6 48,4 53,6 52,1 57,5 Den kommunale sektor Fritid, kultur og religion i alt 128,5 139,6 146,4 138,7 132,5 137,5 142,2 141,7 166,7 Vedligeholdelse af sportspladser, legepladser samt tilskud til idrætsforeninger 47,3 56,8 66,2 43,1 41,2 43,6 45,7 47,6 67,0 Forsamlingshuse, biblioteker, museer, teatre, historiske bygninger, sangkor, kulturelle aktiviteter, radio og tv, aviser, pladeselskaber 53,8 54,7 51,7 45,7 39,4 42,3 41,8 38,5 41,0 Folkekirken, ungdoms-og sociale organisationer, fagforeninger, politiske partier m.m. 7,7 8,3 8,5 6,8 6,8 10,5 8,3 10,3 10,2 Administration af overordnede politikker m.m. 19,7 19,7 20,1 43,1 45,2 41,1 46,4 45,3 48,5 Den selvstyrede sektor Fritid, kultur og religion i alt 188,4 184,4 198,5 204,5 199,2 214,6 218,6 246,2 242,7 Vedligeholdelse af sportspladser, legepladser samt tilskud til idrætsforeninger 5,3 6,2 7,6 8,0 8,0 8,5 8,7 10,3 12,3 Forsamlingshuse, biblioteker, museer, teatre, historiske bygninger, sangkor, kulturelle aktiviteter, radio og tv, aviser, pladeselskaber 121,3 121,8 121,0 126,5 126,2 129,7 136,7 160,2 154,0 Folkekirken, ungdoms-og sociale organisationer, fagforeninger, politiske partier m.m. 49,9 51,0 60,6 61,9 56,6 69,1 66,1 68,9 67,4 Administration af overordnede politikker m.m. 12,0 5,3 9,2 8,2 8,4 7,3 7,1 6,8 9,1 Den statslige sektor Fritid, kultur og religion i alt ,1 0,3 0,1 0,1 Vedligeholdelse af sportspladser, legepladser samt tilskud til idrætsforeninger Forsamlingshuse, biblioteker, museer, teatre, historiske bygninger, sangkor, kulturelle aktiviteter, radio og tv, aviser, pladeselskaber ,1 0,3 0,1 0,1 Folkekirken, ungdoms-og sociale organisationer, fagforeninger, politiske partier m.m Administration af overordnede politikker m.m Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken statistisk årbog - side 18

19 Drifts- og kapitaludgifter af boliger og boligbyggeri Tabel 14. Drifts- og kapital udgifter af boliger og boligbyggeri Mio kr. Den samlede offentlige sektor Boliger og offentlige faciliteter i alt 346,1 382,5 432,0 487,8 376,1 302,0 406,9 358,9 290,6 Boligbyggeri 199,2 239,3 264,8 229,0 215,2 153,7 222,3 175,6 123,8 By- og egnsudvikling 18,7 55,3 72,5 153,8 56,1 47,9 57,9 76,3 70,1 Boliger og offentlige faciliteter mv. 128,1 87,9 94,7 105,0 104,7 100,5 126,6 106,9 96,7 Den kommunale sektor Boliger og offentlige faciliteter i alt 96,1 122,3 186,8 273,2 93,2 87,6 108,7 106,0 101,6 Boligbyggeri 69,2 59,2 106,5 114,0 29,8 32,3 42,8 22,5 23,5 By- og egnsudvikling 13,4 50,0 66,8 148,3 51,0 42,7 52,6 70,5 65,6 Boliger og offentlige faciliteter mv. 13,6 13,1 13,5 10,9 12,4 12,5 13,3 12,9 12,4 Den selvstyrede sektor Boliger og offentlige faciliteter i alt 249,9 260,3 245,2 214,6 282,9 214,5 298,1 252,9 189,0 Boligbyggeri 130,0 180,2 158,2 115,0 185,5 121,4 179,5 153,2 100,4 By- og egnsudvikling 5,3 5,3 5,7 5,5 5,2 5,1 5,4 5,8 4,4 Boliger og offentlige faciliteter mv. 114,5 74,8 81,2 94,1 92,3 88,0 113,3 94,0 84,2 Kilde: Grønlands Statistik, Statistikbanken statistisk årbog - side 19

20 Forsvarets årlige omkostninger vedr. opgaver i Grønland Tabel 15. Forsvarets årlige omkostninger vedr. opgaver i Grønland Omkostninger i alt Fiskeriinspektion i alt Fiskeriinspektion Søværnet 1) Støttevirksomhed vedr. Fiskeriinspektion Søværnet 2) Fiskeriinspektion Flyvevåbnet 3) Støttevirksomhed vedr. Fiskeriinspektion Flyvevåbnet 4) Grønlands/Arktisk Kommando 5) Sirius mv Flyvepladser Anm.: Posterne i 2014 indeholder de totale omkostninger ved løsning af hovedopgaverne overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Hertil kommer stationstjeneste, isrekognoscering, deltagelse i miljøovervågning og bekæmpelse af forurening, opmåling til søs mv. Alle poster indeholder såvel løn som andre omkostninger. Alle tal fra 2007 og frem er opgjort efter totalomkostningsprincippet og er beregnet på baggrund af nøgletal for myndighedernes virksomhed relateret til Grønland. Støttevirksomhed vedrørende fiskeriinspektion ved Flyvevåbnet afregnes til den operative virksomhed og indgår som omkostning ved aktiviteten. Siriuspatruljen og Station Nord indgår som organisatorisk del af Arktisk Kommando. Afskrivning og vedligeholdelse af materiel såsom skibe og fly kan give store differencer over årene, f.eks. kan reparation og vedligeholdelse af inspektionsskibene svinge med tocifrede millionbeløb. Grønlands Kommando blev nedlagt den 31. oktober I stedet er oprettet Arktisk Kommando pr. 1. november Noter 1) Indeholder direkte og indirekte omkostninger til skibe, herunder afskrivninger og vedligeholdelse. Søværnets inspektionskuttere er under udfasning og erstattes af inspektionsfartøjer, der er væsentlig større og dyrere i drift, hvilket sammen med den fortsatte konsolidering af totalomkostningsprincippet giver en væsentlig stigning i de samlede omkostninger. 2) Indeholder forholdsmæssig andel af direkte og indirekte omkostninger til Chef og Eskadrestab i 1. Eskadre i Frederikshavn. 3) Indeholder forholdsmæssig andel af direkte og indirekte omkostninger til fly, helikoptere og støttevirksomhed i Air Transport Wing i Ålborg. Søværnets Helikoptertjeneste er fra 1. januar 2011 overført til FTK. 4) Fra 2007 indeholdt i note 3. 5) Indeholder alle omkostninger forbundet ved drift af Arktisk Kommando og tilhørende aktiviteter ekskl. Sirius og Station Nord. Kilde: Forsvarsministeriet 2015 statistisk årbog - side 20

21 Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2014 Tabel 16. Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2014 Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Total Befolkningen fra 15 år og derover pr. 1. januar kr. Sociale ydelser, samlet opgørelse Offentlig hjælp i alt Skattepligtig hjælp Ikke skattepligtig hjælp Arbejdsmarkedsydelse i alt Ledighed Hjemsendelse Sygdom Dagpenge ved barsel i alt Førtidspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personligt tillæg Alderspension i alt Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Rådighedsbestemt tillæg Personligt tillæg Note: Pr. 1. januar 2014 boede der 229 personer fra 15 år og opefter udenfor den kommunale inddeling i Grønland. Det samlede antal personer fra 15 år og opefter var på Kilde: Grønlands Statistik PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal 2015 statistisk årbog - side 21

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan midlerne

Læs mere

N OTAT. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse på sektor og funktion 4. kvartal kvartal 2012

N OTAT. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse på sektor og funktion 4. kvartal kvartal 2012 N OTAT Udviklingen i den offentlige beskæftigelse på sektor og funktion 4. kvartal 2009-4. kvartal 2012 Hovedkonklusioner: Staten har udbygget med ca. 5.300 fuldtidspersoner fra 4. kvt. 2009 til 4. kvt.

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010 Offentlige finanser 2011:2 Offentlige finanser 2010 Overskud på den offentlige saldo i 2010 Overskud på den offentlige saldo Figur 1. Overskuddet er tilbage på den offentlige saldo i 2010. Overskuddet

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2004 2004:1. Sammenfatning

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2004 2004:1. Sammenfatning Offentlige finanser 2004:1 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2004 Sammenfatning Kommunale udgifter til førtidspension stiger med 7 mio. kr. Budgetteret udgift til førtidspension på 220 mio.

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011 Offentlige finanser 2011:1 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 Kommunale udgifter stiger i 2011 Mens selvstyret venter faldende udgifter i 2011, budgetterer kommunerne med øget aktivitet

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2013

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2013 Offentlige finanser Offentlige finanser 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Figur 1 Den offentlige saldo... 3 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Samlet offentlig forvaltning og service...

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2015 Teknisk baggrundsnotat 2015-1 1. Indledning Naalakkersuisut har givet Økonomiske Råd til opgave at vurdere

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service :1. Kommunale udgifter stiger i 2010

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service :1. Kommunale udgifter stiger i 2010 Offentlige finanser 2010:1 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2010 Kommunale udgifter stiger i 2010 Stigende kommunale udgifter Figur 1. Mens selvstyret venter stabile udgifter i 2010, budgetterer

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser :2. Offentligt konsum steg i 2008

Offentlige finanser. Offentlige finanser :2. Offentligt konsum steg i 2008 Offentlige finanser 2009:2 Offentlige finanser 2008 Offentligt konsum steg i 2008 Stigende konsum Figur 1. Offentlig forvaltning og service havde i 2008 et samlet konsum på 6,4 mia. kr. Det er en stigning

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK Termer SÅ Statistisk Årbog 2004, Danmarks Statistik

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service :2. Kommunale udgifter stiger i 2009

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service :2. Kommunale udgifter stiger i 2009 Offentlige finanser 2009:2 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2009 Kommunale udgifter stiger i 2009 Kommunale udgifter Figur 1. Fra januar 2009 blev de tidligere 18 kommuner sammenlagt i fire

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service :2. Flere penge til de kommunale skoler

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service :2. Flere penge til de kommunale skoler Offentlige finanser 2008:2 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2008 Flere penge til de kommunale skoler Vækst i udgifter til undervisning og i øvrige udgiftsposter Figur 1. Kommunernes udgifter

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år 5. oktober 216 216:14 Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år Af Michael Nielsen De seneste tre år har opgørelserne af statens overskud i statsregnskabet henholdsvis nationalregnskabet

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Offentlige udgifter i Danmark Udviklingen over tid:

Offentlige udgifter i Danmark Udviklingen over tid: Makroøkonomi Økonomisk Rapport HA 2. del Class No. 06-HA Studienr: 201405375 Forfatter: Michael Witt Kristiansen Vejleder: Henrik Lønbæk 09-11-2015 Offentlige udgifter i Danmark Udviklingen over tid: 2000-2014

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2012:1 Erhvervsstrukturen 2007-2010 Indhold 1. Indledning...3 2. Tabeller: Udviklingen 2007-2010...4 3. Tabeller: Erhvervslivet 2010...7 4. Metode...10 5. Appendiks: Større offentlige

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2010

Modtagere af sociale ydelser 2010 Socialstatistik 2011:2 Modtagere af sociale ydelser 2010 Side 1 Modtagere af sociale ydelser 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2009-2010 4 3. Lovgrundlag

Læs mere

Offentlige forbrugsudgifter og produktion ( )

Offentlige forbrugsudgifter og produktion ( ) Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentligt Folketingets Økonomiske Konsulenter Forelæggelse i Finansudvalget 23-02-2017 Offentlige forbrugsudgifter og produktion (2007-2015) - Outputmetoden/

Læs mere

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik december 26 Indkomstforhold i Århus Kommune, 23-25 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 25 forventes at andrage 36.891 mio. kr.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5%

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5% Arbejdsmarked 2010:5 Beskæftigelsen 2009 Beskeden stigning i beskæftigelsen for lønmodtagerne til trods for forhøjelse af pensionsalder Beskæftigelsesomfanget steg med 0,7 pct. Stigning i lønsummen på

Læs mere

Erhvervsstrukturen

Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2011:1 Erhvervsstrukturen 2007-2009 Indhold 1. Indledning 3 2. Erhvervsvirksomheder 2007-2009 4 3. Hovedbrancher 7 4. Ejerforhold og hjemkommuner 10 5. Metode 12 6. Appendiks: Større

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Erhvervsstatistik. Erhvervsstruktur Indledning

Erhvervsstatistik. Erhvervsstruktur Indledning Erhvervsstatistik Erhvervsstruktur 2010-2014 Indledning I Erhvervsstrukturen, er der mellem 2013 og 2014 et fald på -1,5 pct. i antal virksomheder. På grund af en ændring i registreringspraksis i data

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Hvordan rammer nulvækst de enkelte serviceområder?

Hvordan rammer nulvækst de enkelte serviceområder? Nulvækst er en reduktion af den offentlige beskæftigelse med 24. i forhold til i dag Hvordan rammer nulvækst de enkelte serviceområder? Finansministeriet vurderer, at den offentlige beskæftigelse vil vokse

Læs mere

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Af Jakob Janussen og Lars Lund August 2016 Jakob Janussen og Lars Lund 1 Sigtet med artiklen At forklare hvorfor den offentlige sektor

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013 Offentlige finanser Offentligt ansatte 2009-2013 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning... 3 Kap 2. Antal offentligt ansatte... 4 Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG) 2013 og 1.- 4. kvartal...

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 1.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 228/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning)

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Skatteprovenuet. (Bemærk at det svarer til den måde som vi forklarer udviklingen i indkomstoverførslerne: satserne og antal modtagere!

Skatteprovenuet. (Bemærk at det svarer til den måde som vi forklarer udviklingen i indkomstoverførslerne: satserne og antal modtagere! Skatter og afgifter Definition: Obligatoriske ydelser, der udskrives til offentlig forvaltning og service uden nogen speciel dertil svarende modydelse se Den Offentlige Sektor s. 111 Skatteprovenuet Skatteprovenuet

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere