Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014"

Transkript

1 Generelle bemærkninger til budgetforslag

2 Indhold: side Budgetlægningen for Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL... 5 Budgetforslag Indtægter... 8 Skatteprocenter og indtægter... 8 Selskabsskatter Driftsudgifter Renter Anlæg Afdrag på lån Låneoptagelse Likviditet Budgetoverslag for årene

3 Budgetlægningen for 2014: Økonomiudvalget godkendte på møde den 30. januar 2013 (dok.nr og ) den overordnede tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen for perioden Tidsplanen er i hovedpunkter følgende: Dato 21. februar 2013 Byrådet afholder seminar Økonomisk status Budgetproces for budgetlægningen for Drøftelse af fokusområder til budgetlægningen for Marts juni 2013 Udvalgene behandler og fremsender forslag til omprioriteringer og nye ønsker til drift og anlæg samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning Marts august 2013 frem til 2017 De politiske grupper drøfter forslag til omprioriteringer og nye ønsker til drift og anlæg samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning frem til juni 2013 Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer. 2. juli 2013 Byrådet orienteres om økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen basisbudgettet for 2014 med tekniske ændringer. 21. august 2013 Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet 27. august 2013 Byrådets 1. behandling af budgetforslag september 2013 Budgetseminar for Byrådet. Målsætningen for budgetseminaret er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden , herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budget-perioden september 2013 Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Kl Ændringsforslag indsendes til borgmesteren 25. september 2013 Økonomiudvalget behandler budgetforslaget 1. oktober behandling og vedtagelse af budget 2014 Herunder fastsættelse af Kommuneskatteprocent Grundskyldspromille Kirkeskatteprocent Takster for børnepasning mv. Forudsætninger for budgetlægningen: Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, der indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 mod tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 ligger inden for rammerne af denne forståelse. 3

4 Med Vækstplan DK har regeringen indgået aftale om fastsættelsen af fireårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i perioden , der vil udgøre rammerne for samarbejdet mellem staten og kommunerne i de kommende år. Lofterne er fastsat under hensyntagen til efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten. Kommunerne har i de senere år tilpasset deres udgifter og påtaget sig et stort ansvar i forhold til den nødvendige konsolidering af den offentlige økonomi. Budgetter og regnskaber er således holdt inden for de aftalte rammer, hvilket afspejler et markant styrket fokus på budgetoverholdelse i kommunerne. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om at prioritere den kommunale sundhedsindsats og sætte fokus på vækst og beskæftigelse samt kommunernes implementering af folkeskolereformen og reformerne på beskæftigelsesområdet. Aftalen omfatter endvidere initiativer, der skal understøtte den igangværende nytænkning og modernisering af den kommunale opgaveløsning. Udgangspunkt for budgetlægningen: Budgetgrundlaget for budget 2014 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2013 og budgetoverslag for perioden korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres. Budgetgrundlaget kan opstilles således: Det vedtagne budget for /- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) +/- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) +/- konsekvenser af tidligere politiske beslutninger i Byrådet +/- engangsbeløb i budget 2013 samt beløb som ikke har helårsvirkning i /- øvrige ændringer af teknisk karakter + pris- og lønfremskrivning Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 2. juli 2013 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni Eventuelle omprioriteringer ( byt for nyt ) indenfor udvalgenes områder fremsendes til behandling på budgetseminaret i september måned og indarbejdes først i budgetmaterialet efter godkendelse på seminaret. Pris- og lønstigningsskøn: Der er ved budgetudarbejdelsen anvendt nedenstående skøn af 27. juni 2013 fra KL over pris- og lønstigninger (procenter): Lønninger 1,19 1,80 1,80 1,80 Brændsel (olie) 2,20 1,06 1,06 1,06 Øvrige varer og anskaffelser 0,69 1,06 1,06 1,06 4

5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 Øvrige tjenesteydelser 1,80 1,80 1,80 1,80 Priser i alt 1,62 1,62 1,62 1,62 Løn og priser i alt 1,30 1,70 1,70 1,70 Ændringer i pris- og lønstigninger fra 2012 til 2013: I pris- og lønstigningerne indregnes også en konstateret mindre pris- og lønudvikling fra 2012 til 2013 end budgetteret. Ved budgetlægningen for 2013 forventedes lønstigninger på 1,44 procent. Med de nye overenskomster, som er indgået pr. 1. april 2013, bliver lønstigningerne fra 2012 til 2013 på 0,52 procent svarende til en lavere stigning på 0,92 procent. Priserne forventedes ved budgetlægningen at stige med 1,75 procent. Nu forventes stigningen at blive på 1,16 procent svarende til en lavere prisudvikling på 0,59 procent. Aftalen af 13. juni 2013 mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2014: Regeringen og KL har ligesom de tidligere år indgået en aftale om rammerne for den kommunale økonomi for det kommende år. Økonomiaftalen er lavet for kommunerne under ét, hvilket betyder, at der ikke er rammer for serviceudgifterne (udgifter til skoler, børnehaver, ældreområde m.v.) i den enkelte kommune, men der er en samlet ramme for alle landets kommuner på 230,5 mia. kr. Det er meget vigtigt, at alle kommuner er med til at overholde aftalen, idet 3 mia. kr. af statstilskuddet til kommunerne er betinget af overholdelse af servicerammen for kommunerne under ét. Såfremt aftalen ikke overholdes kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,5 mio. kr. I januar aftalte regeringen og KL at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i denne aftale. I 2014 kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i Det ligger i forlængelse af den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, som regeringen og KL indgik i februar, og er samtidig i overensstemmelse med udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter jævnfør budgetloven. Hertil kommer et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Den 7. juni 2013 blev der i Folketinget indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med aftalen gennemføres et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft og give eleverne de bedste muligheder for, at alle tager en ungdomsuddannelse. Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i Kommunerne skal indenfor den aftalte ramme ved omstilling og nytænkning skaffe finansiering af eventuelle nye udgifter. 5

6 Vedrørende anlægsudgifter er der aftalt en samlet ramme for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr. (det samme som indeholdt i Vækstpakken). Der er ingen reduktioner i bloktilskuddet såfremt rammen ikke overholdes, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. I aftalen er der afsat 2 mia. kr. til anlægsudgifter på kvalitetsfondsområder i Beløbet udmøntes til kommunerne via det kommunale bloktilskud. I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriet er kvalitetsfondsudgifter, udgifter som vedrører Skoler Dagtilbudsområdet (børnehaver, vuggestuer og SFO-er) Ældreområdet Idrætsanlæg for børn og unge (ikke eliteidræt) De hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler er ophævet. Balancetilskuddet er i 2014 (og kun i 2014) løftet ekstraordinært med 3 mia. kr. (26,5 mio. kr. for Varde Kommune) med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Økonomiaftalen er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 250 mio. kr. (finansieret af bloktilskuddet). Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2014 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov. 6

7 Budgetforslaget for 2014 er efter indregning af foranstående forudsætninger følgende: Beløb i mio. kr. Skattefinansieret virksomhed: - = indtægter Indtægter: Skatter ,8 Tilskud og udligning -795,2 Indtægter i alt ,0 Serviceudgifter 1.996,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 165,5 Ældreboliger -12,1 Overførselsudgifter 529,8 Forsikrede ledige 82,3 Den centrale refusionsordning -6,9 Pris- og lønfremskrivning (1,3%) 36,2 Nettodriftsudgifter i alt Nettorenter 2.791,1 14,6 Driftsresultat (- = overskud) -110,3 Afdrag på lån Låneoptagelse Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger) Renter og afdrag på energilån Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud 34,7-2,0-30,0 1,3-106,3 7

8 Indtægter: Indtægterne kan opdeles på følgende områder i 2014: Skatter: mio.kr. Indkomstskat ,9 Forskerskat -0,2 Skrå skatteloft +1,1 Dødsboskat -0,3 Selskabsskat -21,9 Grundskyld -246,7 Dækningsafgift -4,8 Skatter i alt ,8 Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud -678,3 Éngangstilskud i 2014 vedr. likviditet -26,5 Udligning vedr. udlændinge +18,2 Bidrag til regionerne +6,2 Særlige tilskud -15,6 Overgangstilskud vedr. udligningsreform 0,0 Tilskud vedr. dagtilbud -4,4 Beskæftigelsestilskud -84,2 Udligning vedr. selskabsskat -10,6 Tilskud og udligning i alt -795,3 Indtægter i alt ,0 Skatter: Kommuneskatteprocent: Med indgåelse af økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL blev det slået fast, at den enkelte kommune fra 2008 igen får mulighed for selv at fastsætte skatteprocenten. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 250 mio. kr. (finansieret af bloktilskuddet). Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2014 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov. Budgetforslaget for 2014 er baseret på en kommuneskatteprocent på 25,1%, hvilket er uændret i forhold til Den gennemsnitlige kommuneskatteprocent for alle landets kommuner udgør i ,9 procent. 8

9 Kommunal indkomstskat: Kommunal indkomstskat tager udgangspunkt i ovenstående skatteprocent og et indkomstskattegrundlag på mio. kr. Som indkomstskattegrundlag skal Byrådet vælge mellem et statsgaranteret grundlag eller et selvbudgetteret grundlag. Ved statsgaranteret grundlag kan der ikke komme efterreguleringer (både positive og negative), hvis det faktiske niveau bliver et andet. Ved det selvbudgetterede grundlag kan der komme efterreguleringer i årene efter budgetåret, hvis skattegrundlaget bliver et andet end det skønnede. Skattegrundlaget på mio. kr. er det statsgaranterede skattegrundlag. Det selvbudgetterede skattegrundlag skønnes pt. at være under det statsgaranterede skattegrundlag. Kommunal indkomstskat giver en samlet indtægt for Varde Kommune på mio. kr. En skatteprocent giver en indtægt på ca. 73,6 mio. kr. I 2014 er der ikke indregnet tilbagebetaling af kommuneskat vedrørende tidligere år, idet Varde Kommune i årene har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der henvises i øvrigt til notat vedrørende den kommunale skat i 2014 (dok. nr ). Indkomstskattegrundlaget er det statsgaranterede skattegrundlag for Grundskyldspromille: Fastsættelse af grundskyldspromillen for 2014 er omfattet af de samme regler, som nævnt under kommuneskatteprocenten. Budgetforslaget for 2014 er baseret på en grundskyldspromille på 31,56 promille, hvilket er uændret i forhold til Grundskyldspromillen for produktionsjord kan ved lov højest udgøre 7,2 promille. Den gennemsnitlige grundskyldspromille for alle landets kommuner udgør 26,27 promille i 2013 vedrørende øvrige ejendomme (ikke landbrugsejendomme og lignende). Grundværdier: De skønnede afgiftspligtige grundværdier for Varde Kommune er på 2,9 mia. kr. vedrørende produktionsjord og 7,1 mia. kr. vedrørende øvrige grundværdier. Det giver en samlet indtægt i 2014 på 246,7 mio. kr. Dækningsafgift af offentlige ejendomme: Budgetforslaget for 2014 baserer sig på følgende promillesatser for dækningsafgift i 2014 (promillerne er uændrede i forhold til 2013): 15,00 promille på grundværdierne 8,75 promille på forskelsværdierne (forskel mellem ejendomsværdi og grundværdi) 9

10 Dækningsafgiften forventes at give en indtægt på 4,8 mio. kr. Dækningsafgift af erhvervsejendomme: Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 28. marts 2006, at der ikke opkræves dækningsafgift af erhvervs- og forretningsejendomme i Varde Kommune. Der er ikke indarbejdet dækningsafgift af erhvervsejendomme i Selskabsskat: Selskabsskat, som er på 21,9 mio. kr., er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Selskabsskat afregnes med 3 års forskydning, og baserer sig derfor på den faktiske selskabsskat for 3 år siden. Generelle tilskud: Kommunal udligning er budgetteret i henhold til de reviderede regler for det kommunale udligningssystem, som er gældende fra den 1. januar Indtægterne har sammenhæng med budgettering af skattegrundlaget. Stiger skattegrundlaget falder kommunal udligning og falder skattegrundlaget stiger kommunal udligning. Der vil dog altid være et merprovenu, såfremt skattegrundlaget forhøjes. Tilskuddet er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I tilskuddet indgår ca. 26,5 mio. kr., som kun modtages i mia. kr. af det samlede kommunale bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL vedrørende de kommunale serviceudgifter. Hvis kommunerne ikke overholder rammen på i alt 230,5 mia. kr. vedrørende serviceudgifter vil bloktilskuddet blive reduceret med op til 3 mia. kr. svarende til ca. 26,5 mio. kr. for Varde Kommune. Udligning vedr. udlændinge har sammenhæng med budgettering af skattegrundlag, som nævnt under kommunal udligning. Udviklingsbidrag til regionerne. Der budgetteres med et udviklingsbidrag til regionerne på 6,2 mio. kr. i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beskæftigelsestilskud. For 2014 modtages et beskæftigelsestilskud på 84,2 mio. kr. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter på driften. Der modtages 10,6 mio. kr. i kommunal udligning vedrørende selskabsskat. 10

11 Driftsudgifter: Budgetgrundlaget for budget 2014 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2013 og budgetoverslag for perioden korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres. Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 2. juli 2013 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni Eventuelle omprioriteringer ( byt for nyt ) indenfor udvalgenes områder fremsendes til behandling på budgetseminaret i september måned og indarbejdes først i budgetmaterialet efter godkendelse på seminaret. Oversigt over nye ønsker til driftsbudgettet for perioden fremgår af dokumentnummer Budgetændringer på grund af Folketingets lov- og cirkulæreprogram fremgår af dokumentnummer Serviceudgifter til drift fordelt på udvalg efter indregning af tekniske ændringer: mio. kr. Økonomiudvalget 361,1 Udvalget for Plan og Teknik 108,8 Udvalget for Børn og Undervisning 828,3 Udvalget for Kultur og Fritid 74,1 Udvalget for Social og Sundhed 612,3 Udvalget for Arbejdmarked og Integration 7,2 Ekstra beløb til sundhedsområdet 2,7 Ekstra beløb vedr. skolereform 1,8 Serviceudgifter i alt i 2013-priser 1.996,3 Tekniske ændringer til driftsbudgettet, som udvalgene har behandlet i juni måned 2013 er forelagt Byrådet på møde den 2. juli De samlede ændringer fremgår af dokumentnummer Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 fremgår af dokumentnummer Under økonomiudvalget er der afsat: 1. Pulje til udligning af udgifter vedrørende barsel 13,9 mio. kr. 2. Pulje til udligning af udgifter vedrørende langtidssygdom 12,1 mio. kr. 3. Pulje til uforudsete udgifter 5,4 mio. kr. 4. Pulje vedrørende 3-parts aftale 5,1 mio. kr. 5. Pulje vedrørende seniorordning (opretholdelse af pension) 1,1 mio. kr. 6. Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse 0,3 mio. kr. 7. Pulje til konkrete lønudgifter i opsigelsesperioden (Spareforslag 2012) 1,1 mio. kr. 11

12 I 2013 var der afsat en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne driftsbevillinger fra tidligere år. Der er pt. ikke afsat beløb i Under økonomiudvalget indgår endvidere: 1. Besparelser vedrørende indkøbsaftaler -1,1 mio. kr. 2. Besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger -4,5 mio. kr. 3. Besparelser vedrørende modernisering, digitalisering m.v. -3,1 mio. kr. Udenfor servicerammen er der på driften nettoudgifter til følgende områder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering 165,5 mio. kr. 2. Ældreboliger (excl. renter og afdrag på lån) -12,1 mio. kr. 3. Overførselsudgifter 529,8 mio. kr. 4. Forsikrede ledige (budgetbeløbet svarer til tilskudsbeløbet) 82,3 mio. kr. 5. Den centrale refusionsordning -6,9 mio. kr. I alt 758,6 mio. kr. Renter: Renteudgifter og indtægter er budgetteret i henhold til de gældende aftaler vedrørende forrentning af kommunens indestående og lån. Anlæg: Ønsker til nye anlægsprojekter for perioden fremgår af dokumentnummer Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret i henhold til de gældende låneforpligtigelser. Låneoptagelse: Der er budgetteret med 2 mio. kr. i låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Lånemuligheder i øvrigt afhænger af de budgetterede anlægsprojekter og godkendelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til låneoptagelse. Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger samt 88% af anlægsudgifterne til ældreboligbyggeri (ikke servicearealer). Likviditet: Kommunens likvide beholdning opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel forventes ved starten af 2014 at udgøre ca. 176 mio. kr. efter at der er taget hensyn til, at Varde Kommunes likviditet i forbindelse med flytning af opgaver til Udbetaling Danmark falder med ca. 50 mio. kr. på grund af forskelle i ud- og indbetalingsterminer for pensioner og statsrefusioner m.v. Budgetoverslag for perioden : 12

13 beløb i mio. kr. (- = indtægter) løbende priser Indtægter: Skatter , , , ,6 Tilskud og udligning m.v. -795,2-781,8-777,4-790,8 Indtægter i alt , , , ,4 Nettodriftsudgifter: Serviceudgifter 1.996, , , ,3 Øvrige nettodriftsudgifter 758,6 758,6 758,6 758,6 Pris- og lønfremskrivninger 36,2 84,7 132,7 181,5 Nettodriftsudgifter i alt 2.791, , , ,4 Nettorenter 14,6 17,0 18,0 18,0 Driftsresultat (- = overskud) -110,3-87,9-77,5-83,0 Afdrag på lån 34,7 35,4 36,8 38,3 Låneoptagelse -2,0-2,0-2,0-2,0 Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30-30,0-30,0-30,0 0,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger) Renter og afdrag på energilån 1,3 2,6 3,9 5,2 Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud -106,3-81,9-68,8-41,5 Tilskud og udligning falder fra 2014 til 2015 med ca. 26,5 mio. kr., idet der i budgettet for 2014 er en éngangsforhøjelse af det kommunale bloktilskud på 26,5 mio. kr. jævnfør økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Skatter og tilskud er i øvrigt fremskrevet med 1,7 procent svarende til den anvendte fremskrivningsprocent på driftsudgifter. Såfremt anlægsniveauet fra regeringens side reduceres til et lavere niveau end 18,1 mia. kr. for kommunerne under ét, kan det forventes, at det kommunale bloktilskud reduceres tilsvarende. I overslagsårene 2016 og 2017 er Varde Kommunes bloktilskud reduceret med 17,7 mio. kr. pr. år (svarende til en reduktion på landsplan på 2 mia. kr.) for at imødegå en evt. bloktilskudsændring. 13

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Varde Kommune Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere