Klager. J.nr AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at indklagede medvirkede til indgåelse af en lejekontrakt, hvor lejer ikke skulle betale depositum, men kunne renovere lejemålet i lejeperioden, samt medvirkede til indgåelse af en købsaftale med lejer, hvor lejer efter 1 år skulle købe ejendommen, og hvor lejer ikke skulle stille bankgaranti for købesummen. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager havde arvet en ejendom, som hun ønskede at sælge, og hun rettede derfor henvendelse til indklagede. Det er oplyst, at indklagede forsøgte at sælge ejendommen i flere år, men at det ikke lykkedes, samt oplyst, at det herefter mellem klager og indklagede blev aftalt at udleje ejendommen. Den 24. juli 2011 underskrev klager lejekontrakt, hvoraf det fremgik, at lejemålet begyndte den 25. juli Af lejekontrakten fremgår bl.a.: Det er en forudsætning for indgåelse af lejemålet, at lejerne køber ejendommen med overtagelse den 1. juni Lejekontrakten ophører således den 1. juni Der underskrives købsaftale senest den 5. august 2011 på købet af ejendommen.

2 2 Det er aftalt mellem udlejer(ejer) og lejer (køber), at lejer for egen regning må udføre følgende renovering og vedligeholdelse på ejendommen: Køkken: Nyt køkken, evt. blænde dør til værelse alternativt nedbryde væg mellem værelse og køkken og etablere stort køkken med åbent til alrum/værelse. Isætte nyt vindue mod bagindgang, evt. blænde dør til opholdsstue. Hoveddør: Udskifte hoveddøren Værelser på 1. salen: Renovere/male m.v. værelserne på 1. salen, herunder udskifte vinduerne i gavl i det sydlige værelse. De 2 værkstedslokaler i sidebygingen: Opsætte gips på vægge, isolere, nyt gulv m.v. og evt. nyt vindue m.v. Lokalerne må indrettes til beboelse. Vinduerne generelt: Efterses for udbedringer af småskader m.v Isoleringen generelt: Isoleringen gennemgåes og opdateres. Lejer afholder samtlige omkostninger til foranstående og lejer har ikke noget krav på udlejer i den forbindelse. Lejer betaler for forbrugsafgifter således: Spildevand og renovation betales med a conto kr. 300,00 pr. måned til udlejer. Når der foreligger opgørelse afregnes det konkrete forbrug mellem udlejer og lejer. Vand, el og fjernvarme afregnes direkte til forsyningsselskabet af lejer og er således udlejer uvedkommende. Den 5. august 2011 underskrev klager købsaftale om salg af ejendommen til lejer. Det fremgår af købsaftalen, at køber skulle overtage ejendommen den 1. juni 2012, og at kontantprisen var aftalt til kr. Købesummen skulle berigtiges ved, at der senest den 1. oktober 2011 skulle deponeres kr. hos indklagede og restbeløbet på kr. skulle deponeres i klagers pengeinstitut senest på overtagelsesdagen den 1. juni Den 5. september 2011 skrev indklagede til køber/lejer og erindrede om, at de i henhold til købsaftalens bestemmelser skulle deponere kr. senest den 1. oktober Den 22. september 2011 skrev klager til indklagede bl.a.: Jeg var lige inde i huset i [...] i går. [køber/lejer] var deroppe, så jeg holdt ind for at se

3 3 hvad han havde fået renoveret indeni. Hold da op, 1. salen var revet helt ned, han har godt nok isoleret taget og ikke andet. Køkkenet og væggene dernede står også i de rå vægge, han siger de skal vandskures. Han har godt nok skiftet et par vinduer, men de er mindre end de gamle, så der er ikke muret op. Indgangsdøren omme bagved, har han sat i nede i garagen, så der er sat et par plader for hvor døren har været. Jeg håber såsandelig at han får gjort noget mere ved det, så det bliver beboeligt igen. Alle ledninger er også revet ned, der skal nyt op. Men der er ikke grænser for hvad han skal have lavet indvendig siger han, jeg må nok indrømme at jeg ikke tror ret meget på ham efterhånden. [ ] Jeg er godt nok spændt på om han sætter de kr. ind nu d. 1. oktober og ligeledes huslejen, jeg har mine tvivl. Så jeg vil gerne høre fra dig, når og hvis pengene bliver indbetalt. Den 26. september 2011 skrev indklagede til køber/lejer: Det er min opfattelse, at der p.t. ikke sker yderligere renovering eller vedligeholdelse af [ejendommens adresse]. Ejerne er bekymrede for sagens udvikling. Jeg har forgæves forsøgt at ringe til dig. Vil du venligst kontakte mig. I øvrigt henvises til min tidligere skrivelse af 5. september 2011 hvoraf det fremgår, at du i henhold til den indgåede købsaftale skal deponere kr ,- hos home, Assens. Vi forventer at du overholder den indgåede købsaftale. Den 4. oktober 2011 skrev klager til indklagede og oplyste at køber/lejer havde betalt husleje for oktober måned. Den 6. oktober 2011 skrev indklagede til køber/lejer: Vi kan konstatere, at du endnu ikke har deponeret det aftalte beløb på kr ,- på vores konto. Du bedes omgående indbetale beløbet på konto [ ]. Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at sælgerne kan gøre erstatningskrav gældende overfor dig såfremt du misligholder den indgåede og underskrevne købsaftale. Du kan også gøres erstatningsansvarlig for den manglende renovering af ejendommen,

4 4 jfr. lejekontrakten. Den 25. oktober, 7. december 2011 og 20. januar 2012 rykkede indklagede pr. brev køber/lejer for betaling af deponeringen. Da udbetalingen stadig ikke blev betalt af køber, henvendte klager sig til en advokat. Den 27. april 2012 skrev klagers advokat til indklagede bl.a.: Det fremgår af de papirer jeg er i besiddelse af, at ejendommen pr. 25. juli 2011 blev lejet ud til [køber/lejer]. Det fremgår af lejekontraktens 11, at det er en forudsætning for indgåelse af lejemålet, at lejerne køber ejendommen med overtagelse den 1. juni Jeg er i besiddelse af en købsaftale underskrevet af min klient og lejerne, hvoraf det fremgår at ejendommen er solgt til en kontantpris på kr ,00. Det fremgår af lejekontrakten, at lejerne ikke skal betale depositum ved indflytningen eller i øvrigt stille nogen økonomisk sikkerhed af nogen art. Til Deres orientering kan jeg oplyse, at lejerne er stoppet med at betale leje og jeg har derfor fremsendt påkravsskrivelse til lejerne. Det fremgår endvidere af lejeaftalen, at lejerne har ret til at renovere ejendommen og jeg kan oplyse, at den renovering lejerne har foretaget mere minder om en nedbrydning end en renovering. Til Deres orientering vedlægger jeg diverse fotos. Det fremgår af købsaftalen, at købesummen skal berigtiges ved, at køber senest den 1. oktober 2011 deponerer kr ,00 og senest den 1. juni 2012 stiller en bankgaranti på kr ,00. Min klient har overfor mig oplyst, at køberne ikke har deponeret kr ,00 og jeg skal derfor forespørge, hvad De har gjort i den anledning, idet det fremgår af købsaftalens punkt 16, at Home forestår berigtigelsen på vegne sælger. Jeg kan endvidere oplyse, at [ ]Vandværk har fremsendt et krav til min klient på kr ,48. Desværre forholder det sig således, at min klient hæfter direkte overfor vandværket for det forbrug lejerne måtte have haft.

5 5 Efter min opfattelse har Home påtaget sig et rådgiveransvar, idet lejeren/køberen har fået lov til at flytte ind i huset og foretage ombygning af huset uden, at der skulle stilles nogen form for sikkerhed. Min klient har ikke nogen forventning om, at køberen vil opfylde købet, men jeg hører gerne om De har kontakt med køberen og om der er udsigt til at han opfylder købet. Såfremt køberen ikke opfylder købet, skal jeg tage forbehold om at rejse et erstatningskrav mod Home for det tab, som min klient angiveligt har lidt. Erstatningskravet vil bestå af omkostninger til at tilbageføre ejendommen således, som ejendommen så ud i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen. Jeg hører gerne Deres bemærkninger snarest. Den 15. maj 2012 skrev indklagede til klagers advokat: Som svar på Deres henvendelse af 27. april 2012 har vi følgende kommentarer: - [ejendommens adresse] fik vi til salg i juni Ejendommen var i dårlig vedligeholdelsesstand, hvilket ejeren også har erkendt. - I juli 2011 foreslog ejeren at ejendommen også kunne udlejes. Vi annoncerede herefter ejendommen til såvel salg som udleje. - I juli 2011 blev der udarbejdet den omtalte lejekontrakt. Netop på baggrund af ejendommen dårlige vedligeholdelsestand og at lejeren ville foretage renovering for egen regning. Det blev derfor aftalt, at der ikke skulle erlægges depositum m.v. af lejeren. Det var et forhold som blev drøftet indgående med ejeren. Og eventuelle konsekvenser af at købet ikke blev gennemført blev også drøftet med ejeren og det blev accepteret af ejeren jfr. den underskrevne lejekontrakt. Ejeren har fra starten af været på ejendommen flere gange og talt direkte med lejeren uden home s medvirken. Ejeren har efterfølgende haft adskillige kontakter med lejeren. Vi er således ikke bekendt med hvilke aftaler der er indgået på disse møder. Home er ikke ansvarlig for om lejeren overholder de i lejekontrakten indgåede aftaler med hensyn til renovering. - m.h.t. købsaftalen og muligheden for at køber ikke var i stand til at finansiere købet så blev også dette forhold drøftet med ejeren. - ejeren har derfor været klar over konsekvenserne ved udlejning og konsekvenserne ved at købet ikke blev gennemført. m.h.t. den manglende deponering så har vi naturligvis rykket køberen, skriftligt såvel som telefonisk. Omkring oktober 2011 erfarede såvel ejeren som vi at lejeren nok var problematisk og at der var ringe udsigter til en realisering af et køb. Ejeren har som tidligere nævnt selv besluttet at ejendommen kan lejes. I forbindelse med udarbejdelsen af lejekontrakten og købsaftalen blev alle forhold gennemgået med

6 6 ejeren også konsekvenserne med intet depositum eller udbetaling og bankgaranti m.v. for købesummen. Det har været ejeren bekendt fra første dag. Det er således vores opfattelse, at vi har overholdt vores rådgivningsforpligtelse. Forholdet til vandværket er nyt for os og det kan selvfølgelig undre os at beløbet har en sådan størrelse. Der må have været kommunikation gennem længere tid mellem ejeren og vandværket. Vi har adskillige gange fremsendt mail og forsøgt at komme i telefonisk kontakt med lejeren men uden held. Vi kan konstatere, at lejeren vel egentlig har rømmet den seneste adresse. For nuværende ved vi ikke hvor lejeren befinder sig. Indklagede har oplyst, at han ikke har opkrævet vederlag m.v. i sagen. Klager har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over for klager. Klager satte ejendommen til salg gennem indklagede, klager havde i den forbindelse malet og tapetseret stuen og førstesalen. Efter et stykke tid drøftede klager muligheden for at udleje ejendommen med indklagede, fordi ejendommen ikke var blevet solgt. Indklagede kontaktede klager og meddelte, at indklagede havde en køber/lejer til ejendommen. Indklagede foreslog, at de interesserede købere først skulle leje ejendommen og derefter forpligte sig til at købe den. Indklagede udarbejdede lejekontrakt mellem parterne, og det fremgår heraf, at lejemålet begynder den 25. juli Det fremgår videre, at det er en forudsætning for lejemålet, at lejerne køber ejendommen med overtagelse den 1. juni Det var indklagedes forslag, at køber/lejer ikke skulle betale indskud/depositum, når køber/lejer også skulle renovere. Da indklagede var klagers rådgiver, fulgte klager dette råd. Efter at klager havde oplevet, at køberne ikke betalte husleje kontaktede klager indklagede. Her fik hun at vide, at køberne heller ikke havde overholdt købsaftalen, idet der hverken var deponeret eller stillet garanti. Køberne har ikke heller betalt forbrug for den periode de boede på ejendommen, som ellers var aftalt. Køberne har haft et vandforbrug på ca kr., som de ikke har betalt. Dette høje vandforbrug skyldes, at lejer havde ødelagt et vandrør og ikke repareret dette, men blot ladet vandet fosse ud. Indklagede burde have sikret sig, at køberne/lejerne ikke fik adgang til ejendommen, før

7 7 der var stillet tilstrækkelig sikkerhed for, at handlen kunne gennemføres. Indklagede burde desuden have sørget for, at der var blevet betalt et passende depositum, inden køberne fik adgang til ejendommen som lejere. Klager har ikke indgået aftale med lejerne om renovering af 1. salen udover det, som blev aftalt i lejekontrakten. Erstatningen kan ikke opgøres pt., men forventes at være flere hundrede tusinde kr. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klager. Klager overtog ejendommen som arving og har ikke beboet ejendommen. Indklagede forsøgte at sælge ejendommen i perioden 27. juni 2008 juni Ejendommen, som var ældre og dårligt vedligeholdt, var i starten udbudt til kr., prisen blev i perioden nedsat til kr. I juni 2011 spurgte klager, om indklagede kunne finde en lejer til ejendommen. Parterne indgik mundtligt aftale om, at ejendommen kunne annonceres til leje og salg samtidig, at huslejen skulle udgøre eksklusiv forbrug, og at indklagede skulle have en måneds husleje i salær, hvis indklagede fandt en lejer. Indklagede har ikke opkrævet noget vederlag, fordi indklagede forventede at opnå et salgssalær, når lejer/køber skulle købe ejendommen. Indklagede fik kontakt med en familie, som var interesseret i at leje ejendommen og senere købe den. Familien ville også foretage renovering af ejendommen. Der blev lavet et notat om de ting, lejer/køber gerne ville foretage på ejendommen, og dette blev også indføjet i lejekontrakten. Indklagede har holdt et par møder med klager, hvor lejekontrakten blev gennemgået, og aftalen præciseret. Lejer/køber skulle selv afholde alle udgifter til renovering. Af den grund, og fordi ejendommens stand var dårlig, blev det aftalt mellem klager og køber/lejer, at der ikke skulle betales depositum. Samtidig med, at der blev udarbejdet lejekontrakt, blev der lavet købsaftale, og der blev udarbejdet tilstandsrapport og sundhedsattest. Indklagede gennemgik dokumenterne med klager og hendes ægtefælle. I den forbindelse blev det også drøftet, hvad der ville ske, hvis køber/lejer ikke gennemførte handlen. Aflæsning og nøgleoverdragelse fandt sted den 27. juli 2011, og indklagede medvirkede. Ifølge købsaftalen skulle der den 1. oktober deponeres en udbetaling på kr., hvilket køber/lejer imidlertid ikke gjorde. Indklagede har rykket for betalingen adskillige

8 8 gange, og indklagede har opsøgt adressen for at få fat på køber/lejer og har efter nogen tid konstateret, at køber/lejer var forsvundet fra området. Klager har også flere gange været på ejendommen og talt med køber/lejer og fulgt med i den påbegyndte renovering og lavet ændringer i det aftalte. Indklagede har ikke været involveret i ændrede aftaler om renovering m.v. Indklagede bestrider at være ansvarlig for købers/lejers misligholdelse af lejemålet. Det forbrug af vand, som køber/lejer skulle have haft på ejendommen, forekommer helt uforståeligt. Nævnet udtaler: Indledningsvis bemærkes, at nævnet kan anse klager for forbruger i relation til udlejning og salg af ejendommen, idet klager har arvet ejendommen, hvorfor det ikke er et krav, at klager selv skal have beboet denne for at kunne betragtes som forbruger. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede i købsaftalen anførte, at restkøbesummen først skulle deponeres på overtagelsesdagen, som lå næsten et år efter købsaftalens indgåelse. Indklagede har dermed ikke sikret klager tilstrækkeligt, idet klager ikke før overtagelsesdagen havde vished for, om køber havde økonomi til at erhverve ejendommen. Nævnet finder, at indklagede på klagers vegne burde have krævet, at køber/lejer stillede garanti for købesummen. Nævnet finder det ligeledes kritisabelt, at indklagede ikke skriftligt orienterede klagerne om, at den aftalte udbetaling på kr. ikke var blevet deponeret rettidigt, og ikke orienterede klager om hendes muligheder i den henseende, herunder at hæve handlen og gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for køber/lejer. Klager har anført, at klager efter forslag og rådgivning fra indklagede accepterede at køber/lejer overtog lejemålet og påbegyndte renovering af ejendommen uden at have stillet nogen form for økonomisk sikkerhed over for klager, hverken depositum i lejekontrakten eller garantistilledelse i købsaftalen. Indklagede har anført, at han har gennemgået lejekontrakt og købsaftale med klager og drøftet, hvad der ville ske, hvis køber/udlejer ikke gennemførte handlen. Nævnet finder, at indklagede som den professionelle part og som den, der skulle varetage klagers interesser, burde have frarådet klager at indgå disse aftaler, og hvis klager alligevel ønskede at indgå aftalerne, skriftligt oplyst klager om indklagedes råd samt om den risiko, klager blev påført ved at indgå disse aftaler, således at klager ikke kunne være i tvivl herom. Nævnet finder, at indklagede som følge af det alvorligt kritisable mæglerarbejde har handlet erstatningspådragende over for klager. Da klagers krav endnu ikke er opgjort, og da en opgørelse heraf vil kræve en

9 9 bevisførelse, herunder afholdelse af syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling, må nævnet afvise at tage stilling til erstatningens størrelse. Konklusion: Nævnet udtaler alvorlig kritik af indklagedes arbejde. Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingen skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på

Alanya Partners er et Dansk-Tyrkisk ejendomsmægler- og byggefirma, med kontor på 1 København, den 28. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 21. september 2009. Klagen angår spørgsmålet, om klager

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere