Tidsbegrænset lejekontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsbegrænset lejekontrakt"

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade København S CVR nr (herefter kaldet Udlejer) og Storkøbenhavns Jagtforening v/ Formand Poul Kannik Lyngbyvej Gentofte CVR. nr: (herefter kaldet Lejer) indgås tidsbegrænset lejekontakt gældende i 10 år vedrørende ejendommen Mosehuset beliggende Mosesvinget 3, 2400 Københavns NV. Det lejede befinder sig i et fredet parkareal. Lejekontrakt Mosehuset Side 1

2 1 Det lejede Anvendelse af det lejede 3 3 Ikrafttræden og overtagelse 4 4 Opsigelse og ophør 4 5 Fremleje og afståelse Lejen og dens betaling 4 7 Driftsudgifter Regulering af lejen. 6 9 Vedligeholdelse Misligholdelse 7 11 Fraflytning og tilbagelevering af det lejede Generelt Underskrifter.. 9 Lejekontrakt Mosehuset Side 2

3 1 Det lejede 1.1 Det lejede er beliggende i et fredet parkareal ved Utterslev Mose. Lejer skal til enhver tid overholde de gældende fredningsbestemmelser. Bygninger beliggende i parken ved Utterslev Mose skal anvendes til parkrelaterede formål. 1.2 Bygningen er på 175 m2 og 30 m2 overdækket areal samt et udendørs areal på i alt 295 m2. Bygningen indeholder et offentligt handicaptoilet i gavlen med egen adgang. 1.3 Lejeaftalen er ikke omfattet af Erhvervslejelovens 62 (om erhvervsbeskyttet lejemål) og Lejer er indforstået hermed. 2 Anvendelse af det lejede 2.1 Det lejede skal anvendes som naturvejlednings- og naturplejestation for skolebørn og voksne Det lejede kan sideløbende anvendes til Københavns Jagtforenings øvrige aktiviteter, herunder undervisning samt andre parkrelaterede aktiviteter. Lejer forventes at indgå aftale med Københavns Kommune om minkregulering i Utterslev Mose. Anden anvendelse af det lejede må kun ske med Udlejers skriftlige samtykke. 2.2 Det lejede må ikke anvendes til beboelse. 2.3 Lejer er ansvarlig for at indhente og opnå samtlige tilladelser til brug for Lejers anvendelse af lejemålet. På Udlejers forespørgsel er Lejer forpligtet til at udlevere kopi af samtlige tilladelser og korrespondance med offentlige myndigheder. 2.4 Deponering af farlige eller forurenede stoffer må ikke ske på, i eller ved lejemålet. Lejers brug af lejemålet må ikke medføre forurening af lejemålet samt de omkringliggende arealer. 2.5 Lejer har pligt til at følge anvisninger fra Udlejer og alle andre relevante offentlige myndigheder. Udlejer og andre, som har ret dertil, skal til enhver tid kunne få adgang til det lejede. Lejer kan ikke kræve erstatning for de ham derved påførte gener. 2.6 Lejer er ansvarlig for skader, der hidrører fra vanrøgt, forsømmelse eller uforsvarlig behandling af det lejede, samt skader i forbindelse med brug og drift af ejendommen, samt skader, der påføres ejendommen af andre, som Lejer har givet adgang til det lejede. 2.7 Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter Udlejers forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og de til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. 2.8 Ændringer i det lejede må kun foretages med Udlejers skriftlige godkendelse. Lejer har efter Udlejers rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede jf. Erhvervslejelovens 38 stk. 2. Lejekontrakt Mosehuset Side 3

4 3 Ikrafttræden/overtagelse 3.1 Det lejede overtages af Lejer den 1. maj 2013 hvilket tidspunkt herefter er kaldet Ikrafttrædelsestidspunktet. 3.2 Lejer modtager det lejede, som det er og forefindes på overtagelsesdagen med brugelige låse med nøgler til udvendige døre. Lejer forestår og bekoster samtlige indretnings-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder i forbindelse med indgåelsen af denne lejekontrakt. Lejers eventuelle arbejder udføres efter et af Lejer udarbejdet projekt, som skal godkendes af Udlejer og de relevante myndigheder. Udlejer udfører ingen indretninger eller ombygningsarbejder i forbindelse med indgåelsen af denne lejekontrakt. Såfremt Lejer ønsker nye/omkodede nøgler til lejemålet afholdes udgiften dertil af Lejer selv. 3.3 Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan Lejer ikke påberåbe sig mangler, der ikke skriftligt er gjort gældende over for Udlejer senest to uger efter lejemålets overtagelsesdato. 3.4 I forbindelse med Lejers overtagelse af det lejede udfærdiges indflytningsrapport, hvori angives det lejedes tilstand ved indflytning. Lejer skal senest 14 dage efter modtagelse af indflytningsrapporten meddele Udlejer eventuelle indsigelser mod denne. Udlejer har ret til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor rimelig tid 4 Opsigelse/ophør 4.1 Lejekontrakten er tidsbegrænset til 30. april 2023, hvor den udløber uden yderligere varsel. Tidsbegrænsningen skyldes, at kommunen som Udlejer skal være frit stillet i enhver henseende ved aftalens udløb den 30. april 2013 med hensyn til den fremtidige anvendelse af det lejede. 4.2 Udlejer og Lejer aftaler, at lejemålet i lejeperioden gensidigt kan opsiges med 3 måneders varsel til fraflytning den første i en måned, jf. Erhvervslejelovens 63 stk.1. 5 Fremleje og afståelse 5.1 Lejer må ikke fremleje eller på anden måde helt eller delvist overlade brugen af det lejede til andre. 5.2 Lejer har ikke afståelses- og genindtrædelsesret. Lejemålet kan alene opsiges til fraflytning. Der kan ikke beregnes for goodwill. 6 Lejen og dens betaling 6.1 Den årlige leje er aftalt til kr kr. 6.2 Lejen forfalder til betaling kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Senest på Ikrafttrædelsestidspunktet betales leje for perioden fra Ikrafttrædelsestidspunktet og til udgangen af det pågældende kvartal, dvs. for perioden 1. maj 2013 til 1. juli Senest samtidig med Lejers underskrift på denne kontrakt betaler Lejer et depositum svarende til 3 måneders leje. Beløbet skal overføres til regnr kontonr med angivelse af lejemålets adresse. Udlejer kan forlange, at depositum reguleres Lejekontrakt Mosehuset Side 4

5 således, at det til enhver tid svarer til 3 måneders aktuel leje. Depositum forrentes ikke. Depositum indestår til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse vedrørende lejeforholdet, herunder til sikkerhed for Lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, lejekontrakten er aflyst, og ethvert krav fra Udlejers side er fyldestgjort. 6.5 Udover lejen betaler Lejer driftsudgifter jf Alle krav som udspringer af denne lejekontrakt eller Erhvervslejeloven er pligtig pengeydelse. Manglende eller for sen betaling kan derfor medføre ophævelse af lejemålet. Betales lejen og andre pengeydelser ikke rettidigt, kan Udlejer opkræve et gebyr jf. Erhvervslejelovens 69 stk Driftsudgifter 7.1 Lejer afholder ud over lejen alle udgifter i forbindelse med lejemålet, herunder betaling for brug af vand, el og renovation, brandpræventivt tilsyn, skorstensfejning, fejning af røgrør, bygnings/brandforsikring, samt skatter og afgifter på grund og bygninger i lejeperioden. Udgifter til el, varme, vand og renovation betales direkte til leverandøren jf. 7.2 Årlige udgifter i øvrigt er for 2013 oplyst til: Skatter og afgifter: ,33 kr. Forsikringspræmie: 4.042,50 kr. 7.2 Lejer betaler forbrugsafgifter direkte til leverandøren på grundlag af afregningsmålere, på grundlag af leverandørens sædvanlige takster eller i øvrigt i henhold til leveringsbestemmelser. Det er aftalt, at Erhvervslejelovens kapitel 9 ikke finder anvendelse på lejeforholdet. 7.3 Udlejer påtager sig intet ansvar for forstyrrelser i forsyningen på ejendommen. 7.4 Ved kontrol, fraflytning m.v. betaler Lejer eventuelt gebyr for aflæsning af Lejers forbrug. 7.5 Hvis Udlejer som følge af Lejers misligholdelse overfor leverandøren må betale forfaldne ydelser, er Udlejers krav på refusion heraf pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 7.6 Det påhviler Udlejer at holde ejendommen bygnings- og brandforsikret. Lejer betaler den årlige præmie, jf Det påhviler Lejer at tegne de for virksomheden sædvanlige forsikringer samt brandforsikring for det løsøre, der er i bygningen. Lejer tegner selv glas-og kummeforsikring. Lejer skal desuden tegne en ansvarsforsikring, der dækker ansvar for enhver skade, der måtte forvoldes ved benyttelse af det lejede og virksomhedens drift. 8 Regulering af lejen 8.1 Den til enhver tid gældende årlig leje reguleres uden særskilt varsel hvert år den 1. april på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra januar måned året før reguleringsåret til januar måned i reguleringsåret, første gang den 1. april 2014 på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra januar 2012 til januar Den til enhver til gældende leje skal dog stige med minimum 3 % ved hver regulering. Lejekontrakt Mosehuset Side 5

6 8.2 Hvis Danmarks Statistik ophøre med at beregne nettoprisindekset, skal reguleringen fremover ske på grundlag af et andet indeks, der afspejler prisudviklingen. Dette gælder også for andre ydelser, der ifølge denne kontrakt pristalsreguleres. 8.3 Uanset regulering af lejen som følge af ændringer i nettoprisindekset er både Udlejer og Lejer berettiget til at forlange lejen reguleret til markedsleje i overensstemmelse med reglerne i 13 i Erhvervslejeloven. Lejen kan dog på intet tidspunkt nedsættes til et lavere beløb end den aftalte begyndelsesleje med tillæg af regulering i medfør af Vedligeholdelse 9.1 Den udvendige vedligeholdelse og fornyelse påhviler Udlejer, der er forpligtet at vedligeholde og forny klimaskærm, herunder f.eks. fundament, bygningskonstruktioner, tagbeklædning og facader, belægninger og installationer i og på terræn samt udendørs inventar, med mindre dette er opsat og bekostet af Lejer. Udlejer er derudover forpligtet til at vedligeholde og forny basisinstallationer, som ikke er etableret/installeret af eller overtaget af Lejer, som f.eks. kloak- og drænanlæg, brønde/pumper og udvendig belysning. 9.2 Al indvendig vedligeholdelse og fornyelse af det lejede dvs. alt indenfor lejemålets fysiske rammer påhviler Lejer, i det omfang dette er nødvendigt, for at det lejede kan holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand svarende til den standart, hvori det lejede blev overtaget på Ikrafttrædelsestidspunktet. 9.3 Lejer er forpligtet til at vedligeholde og forny maling og hvidtning i lejemålet, herunder vinduer og dørkarme på indvendige side, samt vedligeholdelse og om fornødent forny gulvbelægninger, vægbeklædninger, isolering, ruder, herunder termoruder, låse, nøgler, dørhåndtag, pumper, afløb, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, hårde hvidevarer og andre tekniske og elektriske installationer af enhver art samt låse og nøgler og rensning af afløb, olie- og fedtudskillere og vandlåse. Opremsningen er ikke udtømmende, men blot eksempler på Lejers vedligeholdelsespligt. 9.4 Lejer er også forpligtet til at vedligeholde og forny særinstallationer, hvorved bl.a. forstås anlæg, installationer el. lign. som er opsat af Lejer og/eller overtaget af Lejer fra en tidligere Lejer, herunder f.eks. edb-anlæg inkl. ledningsnet, el, m.v., porttelefoner, elektriske brugsgenstande, lamper, hårde hvidevarer o. lign. 9.5 Lejer skal ren- og vedligeholde det lejede, herunder det offentlige handicaptoilet, så det til enhver tid fremstår pænt og velholdt efter Udlejers skøn. Såfremt lejemålet påføres graffiti, påhviler det Lejer at få dette fjernet hurtigst muligt. Sker det ikke, vil Udlejer foranledige dette fjernet for Lejers regning. 9.6 Udlejer kan forlange, at Lejer iværksætter de ham påhvilende vedligeholdelses-/ fornyelses- og istandsættelsesarbejder straks, når manglerne er konstaterede. I modsat fald kan Udlejer lade arbejdet udføre for Lejers regning, såfremt Lejer ikke har udbedret forholder senest 2 uger efter at Udlejer har afgivet påkrav derom til Lejer. Beløbet er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 9.7 Lejer er forpligtet til straks at give skriftlig anmeldelse til Udlejer, hvis der sker skade på det lejede, hvoraf udbedring er uopsættelig. Forsømmer Lejer pligtig anmeldelse, er Lejer erstatningsansvarlig for opståede følgeskader. Lejekontrakt Mosehuset Side 6

7 10 Misligholdelse 10.1 Udlejer kan ophæve lejeaftalen efter skriftligt påkrav til øjeblikkelig fraflytning i tilfælde af misligholdelse af kontrakten. Lejer skal betale fuld leje i tidsrummet fra modtagelse af påkravet og frem til Lejer kunne have opsagt det lejede. Såfremt ny Lejer overtager det lejede i denne periode, bortfalder denne forpligtigelse fra det tidspunkt, ny Lejer har tiltrådt lejeaftalen. Lejer skal endvidere erstatte Udlejer ethvert tab, herunder omkostninger ved Lejers udsættelse af det lejede. Som misligholdelse betragtes bl.a. de i pkt til 11.3 nævnte forhold, som ikke er udtømmende Som misligholdelse, der anses som væsentlig og kan bevirke Udlejers ophævelse af lejeaftalen med Lejer kan nævnes: 1. Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er rettidig betalt efter påkrav. Lejer kan ikke undlade at betale leje mv. på forfaldsdagen under påberåbelse af modkrav på Udlejer. 2. Når det lejede benyttes til andet end aftalt, og Lejer ikke trods Udlejers indsigelse er ophørt hermed. 3. Når Lejer modsætter sig, at Udlejer eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil jf. 2 pkt Når Lejer fraflytter det lejede i utide uden aftale med Udlejer. 5. Når Lejer vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter Udlejers påkrav bringer det lejede i stand. 6. Når Lejer helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor Lejer ikke er berettiget hertil, og trods Udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. 7. Når Lejer trods Udlejers påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i og ved ejendommen, eksempelvis når Lejer ved stærk støjende adfærd, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom eller på anden måde er til ulempe for ejendommen eller den, der lovligt færdes i og ved ejendommen. herunder når Lejers adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. Erhvervslejelovens 61 stk. 5 finder tilsvarende anvendelse. 8. Når Lejer i øvrigt misligholder sine forpligtigelser på en sådan måde, at Lejers fjernelse er påkrævet, herunder at Lejer misligholder sin forpligtigelse overfor Københavns Kommune og ikke inden en af Udlejer fastsat frist efterkommer de pålæg, der i så henseende måtte blive givet af rette vedkommende Det betragtes som misligholdelse, hvis Lejer ikke til enhver tid opfylder alle gældende offentlige og private krav, tilladelser og vejledninger. 11 Fraflytning og tilbagelevering af det lejede 11.1 Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet Ophørstidspunktet, skal Lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på Ikrafttrædelsestidspunktet. Hvis Ophørstidspunktet er en Lejekontrakt Mosehuset Side 7

8 helligdag eller dagen før en helligdag er Lejer forpligtet til på samme måde at tilbagelevere det lejede sidste forudgående hverdag, ligesom Lejer er forpligtet til at acceptere at flyttesyn, jf. 11.5, afholdes senest denne dag. Det lejede skal være fraflyttet senest kl på fraflytningsdagen. Såfremt Lejeren på dette tidspunkt ikke har fjernet sine ejendele fra de lejede lokaler, er Udlejeren berettiget til at bortskaffe dem for Lejerens regning. Lejeren er endvidere forpligtet til at betale leje, indtil bortfjernelsen har fundet sted samt erstatte Udlejeren ethvert tab i den anledning, f.eks. lejetab og erstatning til en anden Lejer Inden Ophørstidspunktet har Lejer medmindre andet aftales skriftligt med Udlejer ret og pligt til for egen regning at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af Lejer eller som Lejer har erhvervet fra tidligere Lejer, mod at bringe det lejede tilbage i standen på Ikrafttrædelsestidspunktet Medmindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har Lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at det lejede fremtræder, som det var indrettet på Ikrafttrædelsestidspunktet Lejer er pligtig at aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som Lejer selv har isat. Afleveres nøglerne ikke som anført, vil udskiftning af låse ske for Lejers regning Senest på Ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af de vedligeholdelses- og retableringsarbejder, som skal udføres for Lejers regning. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer Lejer samtlige nøgler til det lejede, og Udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Efter flyttesynet er Lejer følgelig afskåret fra at foretage vedligeholdelses- og retableringsarbejder i det lejede Udlejer kan forlange, at værdien af de vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler Lejer, konverteres til et beløb, som betales kontant af Lejer til Udlejer. Lejer er forpligtet til at betale kontantbeløbet uanset om Udlejer måtte beslutte, at arbejderne ikke skal udføres og uanset årsagen hertil, eksempelvis ved ønske om salg, nedrivning, ombygning, ændret indretning eller anvendelse af lejemålet mv. Dette gælder uanset om den opnåede pris ved et eventuel salg måtte være påvirket af, at manglerne ikke er udbedret. Konvertering til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet af Udlejer. I stedet for konvertering til kontantbeløb kan Udlejer vælge at kræve vedligeholdelses- og retableringsarbejderne udført for Lejers regning og risiko 11.7 Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan Udlejer ikke gøre krav i medfør af gældende, hvis der er forløbet mere end 8 uger fra flyttesynet 11.8 De ved flyttesynet konstaterede vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler Lejer, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af Udlejer for Lejers regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan Udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til 6 og 7 for den periode, der medgår til istandsættelsen, og indtil lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand. 12 Generelt 12.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne lejekontrakt, skal indbringes for boligretten i første instans. Lejekontrakt Mosehuset Side 8

9 12.2 Enhver aftale vedrørende dette lejeforhold indgået såvel før som efter lejekontraktens indgåelse skal være fikseret i, eller som tillæg til denne kontrakt, for at kunne gøres gældende parterne imellem Lejer er bekendt med, at Udlejer er en offentlig forvaltningsenhed, og at der derfor bl.a. vil kunne indrømmes aktindsigt i denne kontrakt eller dele af den efter offentlighedslovens regler. 14 Underskrifter Dato: Som Udlejer: Dato: Som Lejer: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Facility & Service Njalsgade Københavns S Storkøbenhavns Jagtforening v/ Poul Kannik Lyngbyvej Gentofte Lejekontrakt Mosehuset Side 9

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet)

Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) J.nr. 11/22833 Tidsbegrænset erhvervslejekontrakt (Ikke erhvervsbeskyttet) Mellem Hvidovre Kommune (Udlejer) Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre CVR 55606617 og Grundejerforeningen Avedørelejren (Lejer) CVR

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Udvidet KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Dalgas Plads 6, 1.., 7400 Herning Tlf.: 70254052, 7403@nybolig.dk - www.nyboligerhverv.dk/herning Dato: 7. september 2017 Lejemåls nr. L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer)

Tidsbegrænset Lejekontrakt. mellem. Naturstyrelsen Hovedstaden. (herefter Udlejer) xxx. (herefter Lejer) Dato: 11-01-17 J.nr. NST-5232-00558 Tidsbegrænset Lejekontrakt mellem Naturstyrelsen Hovedstaden (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xxx Gadenavn x xxxx by CVR-nr. xx xx xx

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale

Sagsnr.: 16/13348 Kontraktbilag 4. Erhvervslejeaftale Erhvervslejeaftale 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xx adr postnr CVR-nr. (i det følgende kaldet lejer) er indgået

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 (i det følgende kaldet udlejer) og SOM LEJER: Navn Adresse Post By CVR (i det følgende

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Dato: August 2016 J.nr. NST-5232-00542 Tidsbegrænset lejekontrakt (Sonneruphus) mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G

T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G Parterne T I D S B E S T E M T F R E M L E J E K O N T R A K T (Ikke-erhvervsbeskyttet fremlejekontrakt) VEDR. F R I T I D S H J E M M ET F U G L S A N G Denne tidsbestemte fremlejekontrakt på erhvervsvilkår

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere