Tidsbegrænset lejekontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsbegrænset lejekontrakt"

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade København S CVR nr (herefter kaldet Udlejer) og Storkøbenhavns Jagtforening v/ Formand Poul Kannik Lyngbyvej Gentofte CVR. nr: (herefter kaldet Lejer) indgås tidsbegrænset lejekontakt gældende i 10 år vedrørende ejendommen Mosehuset beliggende Mosesvinget 3, 2400 Københavns NV. Det lejede befinder sig i et fredet parkareal. Lejekontrakt Mosehuset Side 1

2 1 Det lejede Anvendelse af det lejede 3 3 Ikrafttræden og overtagelse 4 4 Opsigelse og ophør 4 5 Fremleje og afståelse Lejen og dens betaling 4 7 Driftsudgifter Regulering af lejen. 6 9 Vedligeholdelse Misligholdelse 7 11 Fraflytning og tilbagelevering af det lejede Generelt Underskrifter.. 9 Lejekontrakt Mosehuset Side 2

3 1 Det lejede 1.1 Det lejede er beliggende i et fredet parkareal ved Utterslev Mose. Lejer skal til enhver tid overholde de gældende fredningsbestemmelser. Bygninger beliggende i parken ved Utterslev Mose skal anvendes til parkrelaterede formål. 1.2 Bygningen er på 175 m2 og 30 m2 overdækket areal samt et udendørs areal på i alt 295 m2. Bygningen indeholder et offentligt handicaptoilet i gavlen med egen adgang. 1.3 Lejeaftalen er ikke omfattet af Erhvervslejelovens 62 (om erhvervsbeskyttet lejemål) og Lejer er indforstået hermed. 2 Anvendelse af det lejede 2.1 Det lejede skal anvendes som naturvejlednings- og naturplejestation for skolebørn og voksne Det lejede kan sideløbende anvendes til Københavns Jagtforenings øvrige aktiviteter, herunder undervisning samt andre parkrelaterede aktiviteter. Lejer forventes at indgå aftale med Københavns Kommune om minkregulering i Utterslev Mose. Anden anvendelse af det lejede må kun ske med Udlejers skriftlige samtykke. 2.2 Det lejede må ikke anvendes til beboelse. 2.3 Lejer er ansvarlig for at indhente og opnå samtlige tilladelser til brug for Lejers anvendelse af lejemålet. På Udlejers forespørgsel er Lejer forpligtet til at udlevere kopi af samtlige tilladelser og korrespondance med offentlige myndigheder. 2.4 Deponering af farlige eller forurenede stoffer må ikke ske på, i eller ved lejemålet. Lejers brug af lejemålet må ikke medføre forurening af lejemålet samt de omkringliggende arealer. 2.5 Lejer har pligt til at følge anvisninger fra Udlejer og alle andre relevante offentlige myndigheder. Udlejer og andre, som har ret dertil, skal til enhver tid kunne få adgang til det lejede. Lejer kan ikke kræve erstatning for de ham derved påførte gener. 2.6 Lejer er ansvarlig for skader, der hidrører fra vanrøgt, forsømmelse eller uforsvarlig behandling af det lejede, samt skader i forbindelse med brug og drift af ejendommen, samt skader, der påføres ejendommen af andre, som Lejer har givet adgang til det lejede. 2.7 Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter Udlejers forud indhentede skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og de til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. 2.8 Ændringer i det lejede må kun foretages med Udlejers skriftlige godkendelse. Lejer har efter Udlejers rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede jf. Erhvervslejelovens 38 stk. 2. Lejekontrakt Mosehuset Side 3

4 3 Ikrafttræden/overtagelse 3.1 Det lejede overtages af Lejer den 1. maj 2013 hvilket tidspunkt herefter er kaldet Ikrafttrædelsestidspunktet. 3.2 Lejer modtager det lejede, som det er og forefindes på overtagelsesdagen med brugelige låse med nøgler til udvendige døre. Lejer forestår og bekoster samtlige indretnings-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder i forbindelse med indgåelsen af denne lejekontrakt. Lejers eventuelle arbejder udføres efter et af Lejer udarbejdet projekt, som skal godkendes af Udlejer og de relevante myndigheder. Udlejer udfører ingen indretninger eller ombygningsarbejder i forbindelse med indgåelsen af denne lejekontrakt. Såfremt Lejer ønsker nye/omkodede nøgler til lejemålet afholdes udgiften dertil af Lejer selv. 3.3 Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan Lejer ikke påberåbe sig mangler, der ikke skriftligt er gjort gældende over for Udlejer senest to uger efter lejemålets overtagelsesdato. 3.4 I forbindelse med Lejers overtagelse af det lejede udfærdiges indflytningsrapport, hvori angives det lejedes tilstand ved indflytning. Lejer skal senest 14 dage efter modtagelse af indflytningsrapporten meddele Udlejer eventuelle indsigelser mod denne. Udlejer har ret til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor rimelig tid 4 Opsigelse/ophør 4.1 Lejekontrakten er tidsbegrænset til 30. april 2023, hvor den udløber uden yderligere varsel. Tidsbegrænsningen skyldes, at kommunen som Udlejer skal være frit stillet i enhver henseende ved aftalens udløb den 30. april 2013 med hensyn til den fremtidige anvendelse af det lejede. 4.2 Udlejer og Lejer aftaler, at lejemålet i lejeperioden gensidigt kan opsiges med 3 måneders varsel til fraflytning den første i en måned, jf. Erhvervslejelovens 63 stk.1. 5 Fremleje og afståelse 5.1 Lejer må ikke fremleje eller på anden måde helt eller delvist overlade brugen af det lejede til andre. 5.2 Lejer har ikke afståelses- og genindtrædelsesret. Lejemålet kan alene opsiges til fraflytning. Der kan ikke beregnes for goodwill. 6 Lejen og dens betaling 6.1 Den årlige leje er aftalt til kr kr. 6.2 Lejen forfalder til betaling kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Senest på Ikrafttrædelsestidspunktet betales leje for perioden fra Ikrafttrædelsestidspunktet og til udgangen af det pågældende kvartal, dvs. for perioden 1. maj 2013 til 1. juli Senest samtidig med Lejers underskrift på denne kontrakt betaler Lejer et depositum svarende til 3 måneders leje. Beløbet skal overføres til regnr kontonr med angivelse af lejemålets adresse. Udlejer kan forlange, at depositum reguleres Lejekontrakt Mosehuset Side 4

5 således, at det til enhver tid svarer til 3 måneders aktuel leje. Depositum forrentes ikke. Depositum indestår til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse vedrørende lejeforholdet, herunder til sikkerhed for Lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt, lejekontrakten er aflyst, og ethvert krav fra Udlejers side er fyldestgjort. 6.5 Udover lejen betaler Lejer driftsudgifter jf Alle krav som udspringer af denne lejekontrakt eller Erhvervslejeloven er pligtig pengeydelse. Manglende eller for sen betaling kan derfor medføre ophævelse af lejemålet. Betales lejen og andre pengeydelser ikke rettidigt, kan Udlejer opkræve et gebyr jf. Erhvervslejelovens 69 stk Driftsudgifter 7.1 Lejer afholder ud over lejen alle udgifter i forbindelse med lejemålet, herunder betaling for brug af vand, el og renovation, brandpræventivt tilsyn, skorstensfejning, fejning af røgrør, bygnings/brandforsikring, samt skatter og afgifter på grund og bygninger i lejeperioden. Udgifter til el, varme, vand og renovation betales direkte til leverandøren jf. 7.2 Årlige udgifter i øvrigt er for 2013 oplyst til: Skatter og afgifter: ,33 kr. Forsikringspræmie: 4.042,50 kr. 7.2 Lejer betaler forbrugsafgifter direkte til leverandøren på grundlag af afregningsmålere, på grundlag af leverandørens sædvanlige takster eller i øvrigt i henhold til leveringsbestemmelser. Det er aftalt, at Erhvervslejelovens kapitel 9 ikke finder anvendelse på lejeforholdet. 7.3 Udlejer påtager sig intet ansvar for forstyrrelser i forsyningen på ejendommen. 7.4 Ved kontrol, fraflytning m.v. betaler Lejer eventuelt gebyr for aflæsning af Lejers forbrug. 7.5 Hvis Udlejer som følge af Lejers misligholdelse overfor leverandøren må betale forfaldne ydelser, er Udlejers krav på refusion heraf pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 7.6 Det påhviler Udlejer at holde ejendommen bygnings- og brandforsikret. Lejer betaler den årlige præmie, jf Det påhviler Lejer at tegne de for virksomheden sædvanlige forsikringer samt brandforsikring for det løsøre, der er i bygningen. Lejer tegner selv glas-og kummeforsikring. Lejer skal desuden tegne en ansvarsforsikring, der dækker ansvar for enhver skade, der måtte forvoldes ved benyttelse af det lejede og virksomhedens drift. 8 Regulering af lejen 8.1 Den til enhver tid gældende årlig leje reguleres uden særskilt varsel hvert år den 1. april på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra januar måned året før reguleringsåret til januar måned i reguleringsåret, første gang den 1. april 2014 på grundlag af stigningen i nettoprisindekset fra januar 2012 til januar Den til enhver til gældende leje skal dog stige med minimum 3 % ved hver regulering. Lejekontrakt Mosehuset Side 5

6 8.2 Hvis Danmarks Statistik ophøre med at beregne nettoprisindekset, skal reguleringen fremover ske på grundlag af et andet indeks, der afspejler prisudviklingen. Dette gælder også for andre ydelser, der ifølge denne kontrakt pristalsreguleres. 8.3 Uanset regulering af lejen som følge af ændringer i nettoprisindekset er både Udlejer og Lejer berettiget til at forlange lejen reguleret til markedsleje i overensstemmelse med reglerne i 13 i Erhvervslejeloven. Lejen kan dog på intet tidspunkt nedsættes til et lavere beløb end den aftalte begyndelsesleje med tillæg af regulering i medfør af Vedligeholdelse 9.1 Den udvendige vedligeholdelse og fornyelse påhviler Udlejer, der er forpligtet at vedligeholde og forny klimaskærm, herunder f.eks. fundament, bygningskonstruktioner, tagbeklædning og facader, belægninger og installationer i og på terræn samt udendørs inventar, med mindre dette er opsat og bekostet af Lejer. Udlejer er derudover forpligtet til at vedligeholde og forny basisinstallationer, som ikke er etableret/installeret af eller overtaget af Lejer, som f.eks. kloak- og drænanlæg, brønde/pumper og udvendig belysning. 9.2 Al indvendig vedligeholdelse og fornyelse af det lejede dvs. alt indenfor lejemålets fysiske rammer påhviler Lejer, i det omfang dette er nødvendigt, for at det lejede kan holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand svarende til den standart, hvori det lejede blev overtaget på Ikrafttrædelsestidspunktet. 9.3 Lejer er forpligtet til at vedligeholde og forny maling og hvidtning i lejemålet, herunder vinduer og dørkarme på indvendige side, samt vedligeholdelse og om fornødent forny gulvbelægninger, vægbeklædninger, isolering, ruder, herunder termoruder, låse, nøgler, dørhåndtag, pumper, afløb, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, hårde hvidevarer og andre tekniske og elektriske installationer af enhver art samt låse og nøgler og rensning af afløb, olie- og fedtudskillere og vandlåse. Opremsningen er ikke udtømmende, men blot eksempler på Lejers vedligeholdelsespligt. 9.4 Lejer er også forpligtet til at vedligeholde og forny særinstallationer, hvorved bl.a. forstås anlæg, installationer el. lign. som er opsat af Lejer og/eller overtaget af Lejer fra en tidligere Lejer, herunder f.eks. edb-anlæg inkl. ledningsnet, el, m.v., porttelefoner, elektriske brugsgenstande, lamper, hårde hvidevarer o. lign. 9.5 Lejer skal ren- og vedligeholde det lejede, herunder det offentlige handicaptoilet, så det til enhver tid fremstår pænt og velholdt efter Udlejers skøn. Såfremt lejemålet påføres graffiti, påhviler det Lejer at få dette fjernet hurtigst muligt. Sker det ikke, vil Udlejer foranledige dette fjernet for Lejers regning. 9.6 Udlejer kan forlange, at Lejer iværksætter de ham påhvilende vedligeholdelses-/ fornyelses- og istandsættelsesarbejder straks, når manglerne er konstaterede. I modsat fald kan Udlejer lade arbejdet udføre for Lejers regning, såfremt Lejer ikke har udbedret forholder senest 2 uger efter at Udlejer har afgivet påkrav derom til Lejer. Beløbet er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 9.7 Lejer er forpligtet til straks at give skriftlig anmeldelse til Udlejer, hvis der sker skade på det lejede, hvoraf udbedring er uopsættelig. Forsømmer Lejer pligtig anmeldelse, er Lejer erstatningsansvarlig for opståede følgeskader. Lejekontrakt Mosehuset Side 6

7 10 Misligholdelse 10.1 Udlejer kan ophæve lejeaftalen efter skriftligt påkrav til øjeblikkelig fraflytning i tilfælde af misligholdelse af kontrakten. Lejer skal betale fuld leje i tidsrummet fra modtagelse af påkravet og frem til Lejer kunne have opsagt det lejede. Såfremt ny Lejer overtager det lejede i denne periode, bortfalder denne forpligtigelse fra det tidspunkt, ny Lejer har tiltrådt lejeaftalen. Lejer skal endvidere erstatte Udlejer ethvert tab, herunder omkostninger ved Lejers udsættelse af det lejede. Som misligholdelse betragtes bl.a. de i pkt til 11.3 nævnte forhold, som ikke er udtømmende Som misligholdelse, der anses som væsentlig og kan bevirke Udlejers ophævelse af lejeaftalen med Lejer kan nævnes: 1. Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er rettidig betalt efter påkrav. Lejer kan ikke undlade at betale leje mv. på forfaldsdagen under påberåbelse af modkrav på Udlejer. 2. Når det lejede benyttes til andet end aftalt, og Lejer ikke trods Udlejers indsigelse er ophørt hermed. 3. Når Lejer modsætter sig, at Udlejer eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil jf. 2 pkt Når Lejer fraflytter det lejede i utide uden aftale med Udlejer. 5. Når Lejer vanrøgter det lejede og ikke uden ophold efter Udlejers påkrav bringer det lejede i stand. 6. Når Lejer helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor Lejer ikke er berettiget hertil, og trods Udlejers indsigelse ikke bringer forholdet til ophør. 7. Når Lejer trods Udlejers påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik og orden i og ved ejendommen, eksempelvis når Lejer ved stærk støjende adfærd, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom eller på anden måde er til ulempe for ejendommen eller den, der lovligt færdes i og ved ejendommen. herunder når Lejers adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. Erhvervslejelovens 61 stk. 5 finder tilsvarende anvendelse. 8. Når Lejer i øvrigt misligholder sine forpligtigelser på en sådan måde, at Lejers fjernelse er påkrævet, herunder at Lejer misligholder sin forpligtigelse overfor Københavns Kommune og ikke inden en af Udlejer fastsat frist efterkommer de pålæg, der i så henseende måtte blive givet af rette vedkommende Det betragtes som misligholdelse, hvis Lejer ikke til enhver tid opfylder alle gældende offentlige og private krav, tilladelser og vejledninger. 11 Fraflytning og tilbagelevering af det lejede 11.1 Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet Ophørstidspunktet, skal Lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på Ikrafttrædelsestidspunktet. Hvis Ophørstidspunktet er en Lejekontrakt Mosehuset Side 7

8 helligdag eller dagen før en helligdag er Lejer forpligtet til på samme måde at tilbagelevere det lejede sidste forudgående hverdag, ligesom Lejer er forpligtet til at acceptere at flyttesyn, jf. 11.5, afholdes senest denne dag. Det lejede skal være fraflyttet senest kl på fraflytningsdagen. Såfremt Lejeren på dette tidspunkt ikke har fjernet sine ejendele fra de lejede lokaler, er Udlejeren berettiget til at bortskaffe dem for Lejerens regning. Lejeren er endvidere forpligtet til at betale leje, indtil bortfjernelsen har fundet sted samt erstatte Udlejeren ethvert tab i den anledning, f.eks. lejetab og erstatning til en anden Lejer Inden Ophørstidspunktet har Lejer medmindre andet aftales skriftligt med Udlejer ret og pligt til for egen regning at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af Lejer eller som Lejer har erhvervet fra tidligere Lejer, mod at bringe det lejede tilbage i standen på Ikrafttrædelsestidspunktet Medmindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har Lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at det lejede fremtræder, som det var indrettet på Ikrafttrædelsestidspunktet Lejer er pligtig at aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som Lejer selv har isat. Afleveres nøglerne ikke som anført, vil udskiftning af låse ske for Lejers regning Senest på Ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af de vedligeholdelses- og retableringsarbejder, som skal udføres for Lejers regning. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer Lejer samtlige nøgler til det lejede, og Udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Efter flyttesynet er Lejer følgelig afskåret fra at foretage vedligeholdelses- og retableringsarbejder i det lejede Udlejer kan forlange, at værdien af de vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler Lejer, konverteres til et beløb, som betales kontant af Lejer til Udlejer. Lejer er forpligtet til at betale kontantbeløbet uanset om Udlejer måtte beslutte, at arbejderne ikke skal udføres og uanset årsagen hertil, eksempelvis ved ønske om salg, nedrivning, ombygning, ændret indretning eller anvendelse af lejemålet mv. Dette gælder uanset om den opnåede pris ved et eventuel salg måtte være påvirket af, at manglerne ikke er udbedret. Konvertering til kontantbeløb sker på grundlag af tilbud indhentet af Udlejer. I stedet for konvertering til kontantbeløb kan Udlejer vælge at kræve vedligeholdelses- og retableringsarbejderne udført for Lejers regning og risiko 11.7 Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan Udlejer ikke gøre krav i medfør af gældende, hvis der er forløbet mere end 8 uger fra flyttesynet 11.8 De ved flyttesynet konstaterede vedligeholdelses- og retableringsforpligtelser, der påhviler Lejer, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af Udlejer for Lejers regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan Udlejer kræve betaling af ydelser i henhold til 6 og 7 for den periode, der medgår til istandsættelsen, og indtil lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand. 12 Generelt 12.1 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne lejekontrakt, skal indbringes for boligretten i første instans. Lejekontrakt Mosehuset Side 8

9 12.2 Enhver aftale vedrørende dette lejeforhold indgået såvel før som efter lejekontraktens indgåelse skal være fikseret i, eller som tillæg til denne kontrakt, for at kunne gøres gældende parterne imellem Lejer er bekendt med, at Udlejer er en offentlig forvaltningsenhed, og at der derfor bl.a. vil kunne indrømmes aktindsigt i denne kontrakt eller dele af den efter offentlighedslovens regler. 14 Underskrifter Dato: Som Udlejer: Dato: Som Lejer: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Facility & Service Njalsgade Københavns S Storkøbenhavns Jagtforening v/ Poul Kannik Lyngbyvej Gentofte Lejekontrakt Mosehuset Side 9

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere