BUA De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUA De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016"

Transkript

1 BUA-2016 De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest Kultur og partnerskaber som katalysatorer for forbedringer betyder: Kultur: Vi får sat ord på, hvad der skal til for at være styrende i vores måde at drive hospital på på patientens præmisser Vi tydeliggør, hvordan ledelsen er en afgørende vigtig kulturdanner Via ledelsen skabes og etableres guidelines og praksis for fokuserede forbedringer Partnerskaber: Deling af viden praktiseres for at innovere og løfte kvaliteten af beslutninger og forbedringer i mødet med patienter og øvrige partnere Involvering via patientbrugergrupper og systematisk feedback fra kolleger og partnere er en anvendt metode til læring Der er fortsat fokus på overgange for patienten på hospitalet og mellem kommuner, praksis og hospitaler Planlægning af behandling og patientforløb sker ud fra en fælles beslutningstagen. 2. Forskning og uddannelse; som driver for mere kvalitet betyder: Forskning og uddannelse er fundamentet for faglig kvalitet. Vores vision er, at hospitalet i DNV-Gødstrup er kendetegnet ved forskning på højeste internationale niveau og er blandt de mest attraktive uddannelsesinstitutioner i landet. Enhver klinisk og paraklinisk afdeling har derfor: En forskningsansvarlig speciallæge, overlæge eller afdelingslæge, med akademiske kompetencer på lektor eller professor niveau. Mindst en medarbejder på kandidat niveau med baggrund i de kliniske videregående uddannelser, som har forskningskompetence og er forskningsaktiv. Løbende egen initieret forskningsprojekter i gang inden for eget speciale. Mål for hvordan, der bidrages til, at hospitalet er blandt de mest attraktive uddannelsesinstitutioner i landet. Fokus og mål kan f.eks. tage udgangspunkt i læringsmiljø, uddannelsesforløb, kompetenceudvikling, interprofessionelt samarbejde, systematisk refleksion og kollegial sparring m.m.. 3. Trivsel via forstærket fokus på kerneopgaven betyder: Trivsel er et resultat af, om vi lykkedes med at realisere det, som vi er optaget af, når vi går på arbejde: vores kerneopgave og hovedindsatsområderne for 2016 Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed Vi sætter synlige mål for, hvad vi gerne vil lykkes med i hverdagen Der skabes rum til refleksion, feedback og evaluering. Side 1 af 10

2 FOKUSOMRÅDE: 1. Faglige standarder og faglig kvalitet Sundhedsfaglig strategi 1.1 Forbedringskultur Delelementer i kvalitetsudvikling: Afdelingen har overblik over egen kvalitet og eventuelle kvalitetsbrist Afdelingerne anvender forbedringsmodellen som ramme for forbedringskulturen 1. Hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 3. Hvilke tiltag skal iværksættes for at skabe forbedringer? For prioriterede områder har afdelingen iværksat tiltag til at udbedre kvalitetsbrist - og effekten af tiltaget følges 1.2 Målopfyldelse af kvalitetsmålene i budgetforlig for 2016 Der skal være målopfyldelse på relevante indikatorer. Ift. Kvalitetsmålene i Budgetforlig 2016 er der indarbejdet en hensigtserklæring om, at listen skal revideres, når vi kender de nye nationale mål. 1.3 Kliniske kvalitetsdatabaser Sikre forudsætningerne for faglig kvalitet, effektive og attraktive patientforløb og forskning ved at anvende kliniske kvalitetsdatabaser, dokumenteret via: Målopfyldelse på relevante kliniske kvalitetsdatabaser. Resultaterne dagsordenssættes løbende i afdelingens kvalitetsudvalg. FOKUSOMRÅDE: 2. Tilfredse brugere Kundestrategi Side 2 af 10

3 2.1 Patientens hospital - vi leverer på patientens præmisser og inviterer pårørende ind Patientdeltagelse og fælles beslutningstagen: Der arbejdes lokalt med initiativer, der understøtter aktiv patientdeltagelse og fælles beslutningstagen. Dette kan bl.a. tage udgangspunkt i indsatser afdækket ved interview af patienter i 6 afsnit i efteråret LUP: Fremgang i LUP på medinddragelse af patienter og pårørende herunder arbejde målrettet med at nedbringe antallet af patientservice-klager. HEV: Brugerrådet i HEV medvirker løbende i igangsatte indsatser i diverse mødefora mhp. forbedringer for patienter og pårørende. Patient-/serviceklager: Der laves en målrettet indsats for at nedbringe antallet af patient-/ serviceklager på de områder, hvor patienterne identificerer behov for forbedringer. 2.2 Anvendelse af IT-systemer til understøttelse af bedre patientsikkerhed Øget og mere optimal anvendelse af ITsystemer, herunder Implementering og anvendelse af Klinisk Logistik Øget anvendelse af EPJ sammen med patienten Ajourføring af FMK i sengeafsnit og ambulatorier med fokus på anvendelse og kvaliteten af ajourføring 2.3 Implementering af ny sundhedsaftale mere sundhed i det nære på borgerens præmisser Lokalt skal der være fokus på at skabe gode forløb på tværs af sektorer i dialog med patienter og samarbejdspartnere. o Herunder skal vi i dialog med kommunerne om at styrke de komplicerede udskrivelser. Implementering af Nye opfølgningsprogrammer på kræftområdet i relevante afdelinger. Anvendelse af tværsektoriel videokonference ved udskrivelse sammen med patient og pårørende testes i enkelte afsnit. Erfaringer herfra udbredes. Projekt med behandlingsansvarlig og patientansvarlig læge afprøves i enkelte afsnit. Erfaringer herfra udbredes. Side 3 af 10

4 FOKUSOMRÅDE: 3. Servicemål Sundhedsfaglig strategi 3.1 Udredningsretten - Afdelingen har 90 % målopfyldelse Der monitorers løbende på området i forhold til månedlig afrapportering til direktionen i Region Midtjylland. 3.1 Behandlingsgaranti - Afdelingen forbereder og igangsætter konkrete tiltage med henblik på at kunne overholde behandlingsgarantien Behandlingsgarantien implementeres med virkning pr. 1. oktober FOKUSOMRÅDE: 4. Økonomistyring Produktivitetsstrategi 4.1 Budgetoverholdelse - Afdelingsledelsen fastsætter sammen med Staben, Økonomi, de centrale budgetforudsætninger og/eller andre indikatorer for budgetoverholdelse Forudsætningerne indarbejdes som indikatorer i BUA en. Der udarbejdes løbende budget- og aktivitetsopfølgninger i Staben, Økonomi, der tilgår afdelingsledelsen. 4.2 Forberedelse af DNV - Afdelingen sikrer opsparing frem mod flytningen til DNV-Gødstrup til afholdelse af uforudsete udgifter f.eks. til løst inventar i det tilfælde at genanvendelsesgraden ikke er tilstrækkelig. Staben udarbejder rammepapir, der synliggør de konkrete muligheder for opsparing. - Der arbejdes på HEV-niveau og på afdelingsniveau med at identificere og realisere effektiviseringsgevinster (de 8 %), ud over spar Effektivisering / Produktivitet - Der opstilles konkrete mål for aktiviteten, produktiviteten og udnyttelse af ressourcerne generelt. Forudsætningerne indarbejdes som indikatorer i BUA en. Der udarbejdes enkle produktivitetsopgørelser i Staben, Økonomi, baseret på forholdet mellem forbrug og aktivitet. Side 4 af 10

5 FOKUSOMRÅDE: 5. Tilfredse medarbejdere - Afdelingen præsenterer i 2016 ud over spar1519 mindst 1 fokusområde til bedre udnyttelse af ressourcerne. Sundhedsfaglig strategi 5.1 I arbejdet med kerneopgaven - det gode patientforløb - udvikles medarbejdernes trivsel Med fokus på kerneopgaven som det fælles mål i alle faggrupper og med tværfagligt sigte, gennemfører LMU i 4. kvartal 2015 den årlige arbejdsmiljødrøftelse. LMU fokuserer på det, der er relevant for afdelingen og prioriterer retning for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i 2016 set i forhold til kerneopgaven. LMU skal efter den årlige arbejdsmiljødrøftelse sikre forankring af det strategiske arbejdsmiljøarbejde med fokus på kerneopgaven, ved afdelingens arbejdsmiljøgrupper med henblik på at systematisere og effektivisere det lokale arbejdsmiljøarbejde i Afdelingen får sat ord på, hvordan den kan være en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed Afdelingen får sat synlige mål for, hvad den gerne vil lykkes med i hverdagen Afdelingen skaber rum til refleksion, feedback og evaluering. Dokumentation: Afdelingens årlige arbejdsmiljødrøftelse. 5.2 Alle ulykker med fravær undersøges med henblik på ulykkesforebyggelse. Med udgangspunkt i regionens fokusområde Ulykkesforebyggelse og herunder at reducere risikoadfærd i det daglige arbejde, vil afdelingen drage læring af de ulykker, som sker. Arbejdsmiljøgrupperne sikrer, at alle ulykker med fravær undersøges i forbindelse med ulykkesanmeldelse. I forbindelse med alle ulykkesundersøgelser udarbejdes en Undersøgelse af ulykker med fravær er lovpligtigt. Arbejdsmiljøgrupperne kan få hjælp til ulykkesundersøgelse via arbejdsmiljøfunktionen. Dokumentation findes i ulykkesanmeldelsessystemet Side 5 af 10

6 FOKUSOMRÅDE: 6. Uddannelse og forskning handlingsplan, initiativer igangsættes, og der følges op. Sundhedsfaglig strategi 6.1 Sikre fokusering på vejlederfunktionen Der foreligger en opdateret stillings- og funktionsbeskrivelse for vejledere med direkte ansvar for den enkelte uddannelsessøgendes forløb Vejlederne har de kvalifikationer, som fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen for at varetage vejledningsfunktionen Vejlederne har en uddannelses- og udviklingsplan. Stillings- og funktionsbeskrivelsen skal relatere sig til aktuelle uddannelsesforløb og uddannelsesmaterialer I stillings- og funktionsbeskrivelsen er angivet ansvars- og ledelsesfordeling Afdelingen dokumenterer ved MUS samtalen, at der foreligger udviklingsmål angående vejledningsfunktionen Uddannelsesopgaven er i en stadig forandringsproces, hvorfor fokus på vejledernes kompetencer er vigtig 6.2. Forskning Enhver klinisk og paraklinisk afdeling har en forskningsansvarlig speciallæge (FS), overlæge eller afdelingslæge, med akademiske kompetencer på lektor eller professor niveau. Afdelingen redegør for eksisterende, snarlig ansættelse eller plan for rekruttering af en FS. Afdelingen har eller sigter mod at have mindst en medarbejder på kandidat niveau med baggrund i de kliniske videregående uddannelser, som har forskningskompetence og er forskningsaktiv. Afdelingen har løbende egen initieret forskningsprojekter - inden for eget speciale. Afdelingens forskningsprofil findes i en kort udgave. Afdelingen redegør for eksisterende, snarlig ansættelse eller plan for rekruttering af en sådan medarbejder. Afdelingen redegør for igangværende og kommende projekter og for eventuelle ønsker til understøttende funktioner og tiltag. Der udarbejdes en opdateret dansk tekst på ord. Side 6 af 10

7 Afdelingen sikrer synliggørelse af den opdaterede forskningsprofil og forskningsansvarlig speciallæge på HEVs hjemmeside på internettet. Afdelingen er bevidst om og sætter mål for hvordan, der bidrages til, at hospitalet er blandt de mest attraktive uddannelsesinstitutioner i landet. Fokus og mål kan f.eks. tage udgangspunkt i læringsmiljø, uddannelsesforløb, kompetenceudvikling, interprofessionelt samarbejde, systematisk refleksion og kollegial sparring m.m Innovation - Afdelingen sikrer, og skaber rammer i forhold til, innovation decentralt som støtter op om de fælles regionale mål på området. Link til notat vedr. den fremtidige organisering af innovation i Region Midtjylland FOKUSOMRÅDE: 7. Kultur og partnerskaber Sundhedsfaglig strategi 7.1 Kultur og partnerskaber som katalysatorer for forbedringer Kultur: Der sættes ord på, hvad der skal til for at være styrende i afdelingens måde at drive hospital på på patientens præmisser (i forlængelse af punkt 2.1) Partnerskaber: Deling af viden praktiseres for at innovere og løfte kvaliteten af beslutninger og forbedringer i mødet med patienter og øvrige partnere Der er fortsat fokus på overgange for patienten på hospitalet og mellem kommuner, praksis og hospitaler Hvad der skal til for at være en hospital på patiens præmisser drøftes i afdelingslederkredsen, funktionslederkredsen og HMU. Ledelsen er en afgørende vigtig kulturdanner Via ledelsen skabes og etableres guidelines og praksis for fokuserede forbedringer. FOKUSOMRÅDE: 8: Afdelingens selvvalgte fokusområde Strategispor? Side 7 af 10

8 8.1 FOKUSOMRÅDE: 9. Afdelingens selvvalgte fokusområde Strategispor? 9.1 Side 8 af 10

9 Oversigt over kvalitetsmål fra budgetforlig for Region Midtjylland Kvalitetsmål Baseline for kvalitetsmål Mål i budget 2015 Mål i budget Opfølgning Epikrise 69 % 95 % 95 % Tryksårs-pakken Udarbejdes Ultimo 2014 Andelen af patienter, der får tryksår under indlæggelse skal reduceres med 50 % Kirurgi-pakken Ingen patienter udvikler tryksår under indlæggelse Andel af patienter, der 0,4 % En reduktion på min. 20 % Fastholdelse dør under et operativt indgreb Andel genindlagte 4,7 % En reduktion på min. 20 % Fastholdelse opererede patienter Sepsispakken 39,2 % Dødelighed ved septisk chok reduceres 15 % Fastholdelse Kræftpakker samlet forløbstid Forebyggelige genindlæggelser Akut mave-tarm kirurgi Fødsler Ikke fastsat Fastsat forløbstid overholdes for min. 90 Fastholdelse % 12,9 % En reduktion på min. 20 % Fastholdelse 7 opfyldte ud af 15 opgjorte indikatorer 3 opfyldte ud af 9 opgjorte indikatorer Opfyldelse af standard på alle Kvalitetsindikatorer Opfyldelse af standard på alle kvalitetsindikatorer Skizofreni 1) Opfyldelse af standard på 5 udvalgte kvalitetsindikatorer Tvang Reduktion på minimum 5 % i brugen af bæltefiksering HSMR 2012 Reduktion på minimum 10 % ved udgangen af 2015 Opfyldelse af standard på alle kvalitetsindikatorer Opfyldelse af standard på alle kvalitetsindikatorer Opfyldelse af standard på 5 udvalgte kvalitetsindikatorer Ikke fastsat Fastholdelse Udredning og behandling Udredning Ikke fastsat Minimum 90 % udredes indenfor 30 dage Fastholdelse Udredning eller udredningsplan Ikke fastsat 100 % udredes eller modtager udredningsplan indenfor 30 dage Fastholdelse Behandling Ikke fastsat Minimum 90 % behandles senest 1 måned (ved alvorlig sygdom) eller 2 måneder efter afsluttet udredning Fastholdelse Side 9 af 10

10 Noter: Baseline for epikrise er opgjort for marts-maj Baseline for akut mave-tarmkirurgi og fødsler er opgjort med tal fra årsrapport for 2010/11 eller Baseline for tryksårspakken, kirurgipakken, sepsispakken og forebyggelige genindlæggelser er opgjort for Disse tidsperioder for baselines gælder også i efterfølgende tabeller på hospitalsniveau. 1) Baseline vedrørende skizofreni kan ikke etableres for nuværende. Dataproblemer på nationalt niveau har betydet, at data fra den nationale kvalitetsdatabase for skizofreni i en længere periode ikke har været retvisende. I samarbejde med databasen arbejdes der på at løse dataproblemerne og etablere en ny retvisende baseline for kvalitetsmålet vedrørende skizofreni.. Side 10 af 10

- KIRURGISK AFDELING - BUA 2016 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest

- KIRURGISK AFDELING - BUA 2016 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest BUA 2016 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016-2017 I Hospitalsenheden Vest har vi i regi af afdelingslederkredsen og HMU udpeget 3 hovedindsatsområder for 2016-2017. Hovedindsatserne

Læs mere

MEDICINSK AFDELING BUA 2017 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest

MEDICINSK AFDELING BUA 2017 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest BUA 2017 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016-2017 I Hospitalsenheden Vest har vi i regi af afdelingslederkredsen og HMU udpeget 3 hovedindsatsområder for 2016-2017. Hovedindsatserne

Læs mere

BUA 2017 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest

BUA 2017 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest BUA 2017 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2016-2017 I Hospitalsenheden Vest har vi i regi af afdelingslederkredsen og HMU udpeget 3 hovedindsatsområder for 2016-2017. Hovedindsatserne

Læs mere

BUA-2014 Onkologisk afdeling De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2014

BUA-2014 Onkologisk afdeling De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2014 BUA-2014 Onkologisk afdeling De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2014 1: Kvalitet Vi vil i front også på kvalitetsområdet Det betyder ikke mindst Akkreditering 2014 i første hug I mål på

Læs mere

BUA-2013 Nuklearmedicinsk afdeling

BUA-2013 Nuklearmedicinsk afdeling BUA-2013 Nuklearmedicinsk afdeling De 4 hovedindsatsområder/brændende ambitioner, 2013 1. Vi som partnere for patienter og pårørende - Inddragelse, service og kvalitet. - Behandle patienter og pårørende

Læs mere

BUA-2013 Kirurgisk Afdeling

BUA-2013 Kirurgisk Afdeling BUA-2013 Kirurgisk Afdeling De 4 hovedindsatsområder/brændende ambitioner, 2013 1. Vi som partnere for patienter og pårørende - Inddragelse, service og kvalitet. - Behandle patienter og pårørende godt

Læs mere

BUA-2015 Akutafdelingen

BUA-2015 Akutafdelingen BUA-2015 Akutafdelingen De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2015 1: Kvalitet Vi vil i front også på kvalitetsområdet Det betyder ikke mindst i mål på alle Regionsrådets kvalitetsmål Kvalitet

Læs mere

BUA-2013 Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen

BUA-2013 Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen BUA-2013 Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen De 4 hovedindsatsområder/brændende ambitioner, 2013 1. Vi som partnere for patienter og pårørende - Inddragelse, service og kvalitet. - Behandle patienter

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2018 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2018 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

BUA 2016 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest Anæstesiologisk Afdeling

BUA 2016 og de 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest Anæstesiologisk Afdeling I Hospitalsenheden Vest har vi i regi af afdelingslederkredsen og HMU udpeget 3 hovedindsatsområder for 2016-2017. Hovedindsatserne skal løfte kvaliteten i vores kerneopgave og dermed øget trivsel: 1.

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Hospitalsenheden VEST - Budgetseminar 20. maj

Hospitalsenheden VEST - Budgetseminar 20. maj Hospitalsenheden VEST - Budgetseminar 20. maj www.regionmidtjylland.dk Hvad har kvalitetsmålene i budgetforliget betyder for arbejdet med kvalitet? - Erfaringer og - Resultater Hospitalsenheden VEST 2

Læs mere

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Sikre patientforløb - medicinafstemning. 1.2. Implementering af EPJ. I mindst 80 % af alle journaler er der gennemført medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse.

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

BUA-2015 Medicinsk Afdeling, HEV

BUA-2015 Medicinsk Afdeling, HEV BUA-2015 Medicinsk Afdeling, HEV De 3 hovedindsatsområder for Hospitalsenheden Vest 2015 1: Kvalitet Vi vil i front også på kvalitetsområdet Det betyder ikke mindst i mål på alle Regionsrådets kvalitetsmål

Læs mere

Strategier. En kundestrategi, der aktivt præger et omdømme, der fastholder. En sundhedsfaglig strategi, der skal fastholde og udvikle høj

Strategier. En kundestrategi, der aktivt præger et omdømme, der fastholder. En sundhedsfaglig strategi, der skal fastholde og udvikle høj Strategikort Strategier For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med tre strategier: En kundestrategi, der aktivt præger et omdømme, der fastholder patienterne fra optageområdet og tiltrækker

Læs mere

Kirurgisk Afdeling BUA-2012

Kirurgisk Afdeling BUA-2012 Kirurgisk Afdeling BUA-2012 I 2012 har Hospitalsenheden Vest følgende som brændende platform Must-Win-Battles : 1. Vi bruger vores tid og ressourcer på det rigtige - Hvor giver vi merværdi, og hvor kan

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel via forstærket fokus på, hvordan vi løser kerneopgaven Hvad har vi gjort?

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

BUA-2013 Hospitalsapoteket HEV

BUA-2013 Hospitalsapoteket HEV BUA-2013 Hospitalsapoteket HEV De 4 hovedindsatsområder/brændende ambitioner, 2013 1. Vi som partnere for patienter og pårørende - Inddragelse, service og kvalitet. - Behandle patienter og pårørende godt

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Indledende snak 2 minutter med sidemanden Hvorfor har I netop valgt denne workshop? 2 www.vest.rm.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

BUA 2011 Kirurgisk Afdeling

BUA 2011 Kirurgisk Afdeling FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet gennem forbedring af indikatorer i NIP og kliniske kvalitetsdatabaser. NIP Kirurgisk afdeling (akut kirurgi): Databasekomplethed 90 % Målopfyldelse/fastholdelse

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

BUA Kirurgisk afdeling

BUA Kirurgisk afdeling BUA2009 - Kirurgisk afdeling FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed 1.1. Afdelingen ligger fagligt på niveau med eller over sammenlignelige afdelinger i Region Midtjylland

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018.

Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. Indsatsområder på sundhedsområdet i 2018. (20/12 2017 uj/ak) I forbindelse med vedtagelsen af en ny sundhedsplan for Region Syddanmark i efteråret 2017, er der udarbejdet et notat med indsatsområder for

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

BUA-2013 Anæstesiologisk Afdeling HEV

BUA-2013 Anæstesiologisk Afdeling HEV BUA-2013 De 4 hovedindsatsområder/brændende ambitioner, 2013 1. Vi som partnere for patienter og pårørende - Inddragelse, service og kvalitet. - Behandle patienter og pårørende godt og ligeværdigt. - Kommunikation.

Læs mere

Overblik over handleplaner i Social Strategi

Overblik over handleplaner i Social Strategi Overblik over handleplaner i Social Strategi Indsatsområde Handleplaner Bemærkninger Der skal udarbejdes en overordnet rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi på tværs af specialområderne. Kompetenceudvikling

Læs mere

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Mission, vision og strategi

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Mission, vision og strategi Sundhedsfaglig strategi Vækststrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag Mission, vision og strategi Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for

VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG for Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen VIRKSOMHEDS - GRUNDLAG Aarhus Universitetshospital Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen

Læs mere

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitet og servicemål. Region Midtjylland

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitet og servicemål. Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål

Læs mere

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitetsmål. Region Midtjylland

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitetsmål. Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitetsmål Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål... 3 1.1 Patientsikkerhed og forebyggelige

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Handleplan kirurgisk sekretariat 2014

Handleplan kirurgisk sekretariat 2014 Epikriser Fortsætte implementering af tværfaglige arbejdsgange (personlig opgaveliste). Sikre opfølgning. Mål 95%. Patientindkaldelser Fortsætte implementering af arbejdsgang, der sikrer pt. indkaldelsesbrev

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2

Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2 Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2 Fakta om Psykiatrien Kort & godt Kvalitet & patientsikker hed 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 Fakta 100 Hvor

Læs mere

Drifts- og strategiaftale 2018 mellem Psykiatriledelsen og Kompetencecenter for Relationer og deeskalering

Drifts- og strategiaftale 2018 mellem Psykiatriledelsen og Kompetencecenter for Relationer og deeskalering Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kompetencecenter for Relationer og s formål og ansvarsområder... 3 1.2 Overordnede rammer og indsatsområder... 3 1.3 Værdier og vision for Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Kontaktforum for Handicap

Kontaktforum for Handicap Indsatsområder, sundhedsområdet 2019 Oversigt over bidrag fra udvalg; juni-august 2018 Udvalg Dato Bemærkninger Udvalg for det nære 04. juni Indsatsområder fra 2018, man gerne ser blive ind i 2019: sundhedsvæsen

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter

Tværsektorielt Callcenter Et 2-årigt samarbejdsprojekt i Midtklyngen Konference Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser 10. oktober 2016 Oversygeplejerske Bente Dam, MPM Ledende overlæge Larry Kristiansen Akutafdelingen

Læs mere

Målbillede på sundhedsområdet Et sundhedsvæsen på patientens præmisser

Målbillede på sundhedsområdet Et sundhedsvæsen på patientens præmisser Målbillede på sundhedsområdet Et sundhedsvæsen på patientens præmisser Fra og med 2017 har Region Midtjylland styret aktiviteterne på sundhedsområdet efter det nye målbillede: "Et sundhedsvæsen på patientens

Læs mere

BUA-2013 Anæstesiologisk Afdeling HEV

BUA-2013 Anæstesiologisk Afdeling HEV BUA-2013 De 4 hovedindsatsområder/brændende ambitioner, 2013 1. Vi som partnere for patienter og pårørende - Inddragelse, service og kvalitet. - Behandle patienter og pårørende godt og ligeværdigt. - Kommunikation.

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Tværsektorielle tavlemøder v/mikala Poulsen. Partnerskabsaftale v/mette Nolde Malling. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Tværsektorielle tavlemøder v/mikala Poulsen. Partnerskabsaftale v/mette Nolde Malling. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Tværsektorielle tavlemøder v/mikala Poulsen Partnerskabsaftale v/mette Nolde Malling Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Tværsektorielle tavlemøder Slagelse Kommune, Almen praksis, Psykiatrien Region

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse

REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse. 05.09.2016 /Djl 1 Bedre sammenhængende patientforløb Nationalt Reg. Sj. HOL NSR

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

På patientens præmisser - hvordan?

På patientens præmisser - hvordan? Regionshuset Aarhus Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Centersekretariatet Olof Palmes Allé 15 DK 8200 Aarhus N Tel. + 45 7841 0000 cfk@rm.dk www.cfk.dk Sundhedsplan for Region Midtjylland 2013 Dato 14.01.2014

Læs mere

Strategien Ny strategiorganisation Nye hospitalsmål for 2019

Strategien Ny strategiorganisation Nye hospitalsmål for 2019 Strategien 2018 Ny strategiorganisation Nye hospitalsmål for 2019 Patienten er alt status 2018 Med udgangspunkt i Region Sjællands vision har Sjællands Universitetshospital (SUH) gennem flere år konsolideret

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Drifts- og strategiaftale 2017 mellem Psykiatriledelsen og Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering

Drifts- og strategiaftale 2017 mellem Psykiatriledelsen og Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering Drifts- og strategiaftale 2017 mellem Psykiatriledelsen og Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kompetencecenter for Relationer formål og ansvarsområder... 3 1.2

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Patientansvarlig læge

Patientansvarlig læge Patientansvarlig læge Amager og Hvidovre Hospital Else Smith 21. September 2017 Patientansvarlig læge nationalt og regionalt Den 6. april 2017 offentliggjorde Danske Regioner Hvidbog for den patientansvarlige

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Referat Ekstraordinært møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling

Referat Ekstraordinært møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 24. januar 2014 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf e-mail: mona.vennersdorf@vest.rm.dk Referat Ekstraordinært møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling 17. januar

Læs mere

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 - en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatri og Social Baggrund Direktionen i Region Midtjylland og psykiatri- og socialledelsen har besluttet at igangsætte

Læs mere

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler. NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling i Psykiatrien Særlige fokus områder Medicinering (særlig antipsykotisk medicin) Somatiske sygdomme hos psykiatriske

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Velkommen til et nyt kvalitetsprogram

Velkommen til et nyt kvalitetsprogram Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Velkommen til et nyt kvalitetsprogram Sundhedsdataprogrammet Fireårigt statsligt program 2015-2018 også under V-regering Ny national BI-sundhedsdataorganisation på

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

Et integrerende sundhedsvæsen

Et integrerende sundhedsvæsen Et integrerende sundhedsvæsen Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 www.regionmidtjylland.dk Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 Udarbejdet af Koncernledelsen Fælles afsæt for strategisk arbejde

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med depression

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med depression Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere