Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014."

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Vingsted, den 6. januar, Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn. Sagsnummer Danmarks Sportsfiskerforbund ser meget positivt på det nye udkast til bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn. I høringsbrevet nævnes, at udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i svar fra Havørred Fyn (samarbejde mellem alle kommuner på Fyn, Langeland og Ærø), Vandpleje Fyn (28 lystfiskerforeninger), Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og fiskegrejbranchen. Alle de nævnte interessenter har i enighed indsendt forslag vedr. fiskeriet i Odense Fjord med henblik på yderligere at styrke havørredbestanden. Denne unikke og slagkraftige konstellation viser, at der er stor fokus på sagen, og at der eksisterer en oprigtig og konstruktiv indstilling til at gøre forvaltningen af fiskeriet i Odense Fjord så biologisk og økonomisk bæredygtig som muligt. Enigheden udspringer af, at alle ønsker at fastholde og videreudvikle Havørred Fyn-projektets dokumenterede succes. Havørred Fyn-projektet er siden 1999 blevet evalueret 1, og evalueringen viser tydeligt, at lystfiskeriet bidrager med store beløb til både de lokale erhvervsdrivende og det danske samfund. Nøgletallene er ekstra overnatninger og en meromsætning på 38 millioner kroner. Både 1 yn/evaluering/evaluering_havoerredprojektfyn_aug2009.ashx 1

2 DTU Aqua 2 og Havørred Fyn 3 har godtgjort, at en lystfiskerfanget havørred udgør en værdi af kr/kg. Det bør også nævnes, at Syddansk Turisme ifølge et notat 4 vurderer, at Havørred Fyn besidder et stort, uudnyttet potentiale. De skønner, at to- eller tredobling af omsætningen er mulig, men forudsætningen er selvfølgelig, at fiskeriet har et vist niveau. Denne samlede, nye viden bør føre til, at havørrederne som ressource bør forvaltes ud fra både biologiske OG socioøkonomiske betragtninger. Det er derfor meget glædeligt, at det udsendte udkast inddrager begge elementer i forvaltningen. Det nye udkast vil, hvis det vedtages, også bidrage positivt i forhold til arbejdet med at genskabe store og vilde fiskebestande i vandløbene. Siden 1999 er der investeret et meget stort millionbeløb i miljøforbedringer i alle tilløb til Odense Fjord. Investeringerne fortsætter også de kommende år i stor stil, idet fiskene fra og med 2016 bliver måleparameter i Vandrammedirektivet. Det betyder, at kommunerne i endnu højere grad skal fokusere på at optimere gyde- og opvækstområderne og sikre den frie passage. Miljøministeriet har afsat et trecifret millionbeløb til dette arbejde, ligesom lystfiskerne har allerede har bidraget med 20 millioner i 2012 og 2013, som skal udmøntes i 2014 og Disse tal nævnes for at slå fast, at der i dag er meget større fokus på naturen og fiskebestandene, og at der som noget helt nyt kommer formelle miljøkrav til vandløbenes ørredtætheder. Udkastets større fokus på biologisk bæredygtighed vil også blive godt modtaget blandt de fynske sportsfiskere. De har siden 1999 i stor stil har taget skovlen i hånden og har ydet en kæmpemæssig, frivillig indsats i arbejdet med at genskabe gode miljøforhold i de fynske vandløb. Samtlige fynske foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund har dannet en paraplyorganisation Vandpleje Fyn som har til formål at genskabe god vandløbskvalitet, så ørredpotentialet kan blive løftet. Da ørrederne er gode miljøindikatorer kommer dette arbejde alle andre dyr, der lever i og ved vandløbene, til gavn. Som noget unikt, har Vandpleje Fyn organiseret en Grusbande, der restaurerer mindre vandløb på Fyn. Der fiskes stort set ikke i de restaurerede vandløb, så arbejdet er et perfekt eksempel på en uegennyttig indsats, der kommer alle dyrelivet, turisterhvervet, kommunerne og lystfiskerne langs kysterne til gode. Hvis udkastet vedtages i sin nuværende form, vil den frivillige indsats 2 Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen. Anders Koed, november Når sølv bliver til guld. Miljø- og Vandpleje, 37. Februar, Notat: Fisketurisme på Fyn. Notat vedlagt. 2

3 få en større positiv effekt på fiskebestandene, og det vil øge Vandpleje Fyns muligheder for at fastholde og rekruttere nye medlemmer. I den sammenhæng er det værd at nævne, at borgerinddragelse i miljøarbejdet står højt på Miljøministeriets dagsorden i disse år, hvilket er endnu en god grund til at arbejde for, at engagementet bevares hos de fynske ildsjæle. Som nævnt ser Danmarks Sportsfiskerforbund med meget positive øjne på udkastet til bekendtgørelsen. Vi vil især rose, at havørredens frie passage sikres i Inderfjorden, og at garnfiskeriet i den nordlige del af Odense Fjord skal reguleres efter de regler, som gælder for det rekreative fiskeri. Disse to elementer i bekendtgørelsen er essentielle i forhold til at opnå de beskrevne, positive effekter for ørredbestandene og erhvervslivet. Det er ligeledes meget visionært, at der med accept fra de rekreative garnfiskere etableres et garnfrit område i Nakkebølle Fjord uden at fiskeriet med stang snøre samtidigt påføres begrænsninger. Udgangspunktet for dette initiativ er, at lystfiskernes fangster ikke begrænser opgangen i Hundstrup Å, der udmunder i bunden af fjorden, og at lystfiskeriet samtidig som tidligere nævnt besidder et stort økonomisk potentiale. Denne afvejning af biologiske og økonomiske elementer, bør i relevante tilfælde danne præcedens i kommende bekendtgørelser. Danmarks Sportsfiskerforbund håber, at bekendtgørelen vedtages i sin nuværende ordlyd. Vi vil samtidig benytte lejligheden for at takke de nævnte interessenter for en god og konstruktiv dialog, hvor resultatet forhåbentligt bliver en bekendtgørelse, der kommer flest mulige til gavn. Vi vil også takke de to Fødevareministre, som har haft modet til at stå på mål for denne nytænkende bekendtgørelse. Med venlig hilsen Kaare Manniche Ebert Biolog 3

4 Bilag 1. Notat om fisketurisme på Fyn Notat om fisketurisme på Fyn Siden starten af 90 erne har Fyn, som landets eneste område, arbejdet på at udvikle naturgrundlaget og naturlige ørredbestande som et fundament for at lokale og tilrejsende lystfiskere kan få store naturoplevelser og (naturligvis) fange flere havørreder uden at belaste bestanden af fisk. Havørred Fyn initiativet støttes af 10 kommuner og virksomheder samt frivillige. Havørred Fyn er præmieret i flere omgange: UNEP (FN s Miljøprogram) Silvermedal i Chicago, EU s FARNET-kommission sammen med 30 andre projekter som et særligt interessant projekt blandt tæt på FLAG (fiskeri-lag) projekter i Europa, Havørred Fyn oplevede den noget unikke hyldest, at et tysk bogforlag, som udgav en bog om lystfiskeri i Danmark, donerede overskuddet til Havørred Fyn, fordi konceptet er efterlevelsesværdigt. Internationale og danske forskere har i en undersøgelse af innovation i turisme i Norden udvalgt projektet som særligt innovativt pga. sociokulturel, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Havørred Fyn er evalueret i to omgange og evalueres i øvrigt igen i Tallene fra 2008 viser: At omsætningen andrager 38 mio. kr., heraf mere end 30 % i ikke-turisme virksomheder. At omsætningen falder i de mest udsatte områder på Fyn ifht. erhvervsafvikling, dvs. kystområderne på Ærø, Langeland, Nordfyn osv. En jobskabelse på 28 årsværk. Mindst overnatninger kan tilskrives tilrejsende lystfiskerturister. Lystfiskerturister bruger 150 kr. mere i døgnet end gennemsnitlige turister. Udenlandske og specielt tyske lystfiskerturister er særligt begejstrede for fiskeri på Fyn pga. naturens oplevelser, plads på kysten og fordi de fisker på en bæredygtig bestand og hylder på eget initiativ Havørred Fyn konceptet. En helt ny undersøgelse (2012) viser: At en havørred på Fyn fanget af en lystfiskerturist andrager en værdi på 3400 kr. Syddansk Turisme (2011) vurderede på baggrund af evalueringen i 2008, at projektet var stagneret. En optimering af markedsføringen vil kunne tiltrække nye målgrupper, især flygæster, som p.t. ikke kommer til Fyn. Antallet af fiskere vil ikke være stort, men de vil leje biler, bruge fiskeguider, indlogere sig på hoteller og købe dyrt fiskegrej. Typisk vil en sådan gæst lægge kr. i 4

5 døgnet og der skal tiltrækkes gæster for at opnå en fordobling eller tredobling af den nuværende omsætning. Det er realistisk og giver en langt bedre jobskabelse. Syddansk Turisme understregede, at turismen ikke må lukrere på den frivillige lokale indsats og skal være så meget plads til de mange lokale lystfiskere, at de ikke ser fisketuristerne som et problem. /pss

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013

Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013 Koordinationsudvalget For Lokale AktionsGrupper i Danmark Erfaringer fra LAG og FLAG arbejdet fra 2007 til 2013 Den Eurpæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne Danmark og EU investerer i

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

BRANCHEANALYSE. turisme

BRANCHEANALYSE. turisme BRANCHEANALYSE turisme En stor tak Vi skylder alle kunder, der i april 2013 tog sig tid til at besvare vores spørgeskema en stor tak. Uden jeres input var det ikke muligt at udarbejde denne brancheanalyse,

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Forslag til model for økonomisk optimering af betalingsfiskeri i Grønland

Forslag til model for økonomisk optimering af betalingsfiskeri i Grønland Forslag til model for økonomisk optimering af betalingsfiskeri i Grønland Marts 2009 Udarbejdet af: Arbejdsgruppen for Værdiskabelse af de levende ressourcer V/ Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I henhold til bekendtgørelse nr. 256 af 31. marts 2009

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere