Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a, stk. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a, stk. 3."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: januar 2015 J.nr.: NMK Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en vej/sti i Silkeborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a, stk. 3. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 30. juli 2014 om afslag på nedlæggelse af en del af en vej-/stistrækning på ejendommen matr. nr. 5a Laven By, Linå - fra det sted, hvor den nye sti fra Anedalvej munder ud i den omhandlede vej/sti til Slangebakken mod øst. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Kommunens afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejendommens ejer, der bl.a. har anført, at den i sagen omhandlede vej-/stistrækning kun har været en del af en gennemgående vej/sti siden 1996/1997, og at den ikke har væsentlig rekreativ betydning. Ifølge klager benytter stort set ingen, bortset fra ejeren, vejen/stien, og der har stort set ingen færdsel været, siden det blev genåbnet efter kommunens tidligere afgørelse i sagen. Klager har endvidere anført, at Slangebakken, der munder ud i Himmelbjergvej et stykke syd for bebyggelsen på den omhandlede ejendom, benyttes af beboere i lokalområdet og campingpladsens gæster. Klager har endvidere efterfølgende bemærket, at kommunen den 5. januar 2015 har truffet afgørelse om, at stien på naboejendommen Himmelbjergvej 1 fra Himmelbjergvej til det sted, hvor den munder ud i den omhandlede vej/sti kan nedlægges og erstattes af en stiforbindelse fra Anedalvej til vejen/stien over klagers ejendom. Sagens oplysninger Silkeborg Kommunes har den 30. juli 2014 truffet afgørelse om afslag på nedlæggelse af en del af en vej-/stistrækning på ejendommen matr. nr. 5a Laven By, Linå. Afgørelsen er begrundet med at vejen/stien har væsentlig rekreativ betydning, idet den udgør en betydelig del af en stiforbindelse mellem Laven og Gl. Laven, og idet der ikke efter kommunens vurdering er ikke tilfredsstillende alternative stiforbindelser mellem Laven og Gl. laven. Silkeborg Kommune har tidligere den 26. august 2013 truffet afgørelse om, at offentligheden har adgang til at færdes på en nærmere angivet del af vejen/stien over den omhandlede ejendom. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 16. december 2013 kommunens afgørelse. Ejendommens ejer har den 21. februar 2014 anmeldt til kommunen, at den omhandlede vej- /stistrækning ønskes nedlagt, idet han ikke længere har brug for den og ønsker en effektiv nedlæggelse. Vejen/stien har efter hans opfattelse ikke væsentlig rekreativ betydning. Kommunen har den 7. marts 2014 efter bestemmelsen i 26 a, stk. 2, truffet afgørelse om at foretage en nærmere vurdering af vejens/stiens rekreative betydning. Til brug for en vurdering heraf har kommunen offentliggjort anmeldelse n på kommunens hjemmeside, og offentligheden har herefter haft 4 uger til at komme med bemærkninger til sagen. Friluftsrådet har anført, at der er tale om en markvej/sti, der har været benyttet i mange år, og som fremgår af Geodætisk Instituts kort fra 1969 som en stiforbindelse mellem Laven og Gl. Laven Den har efter Friluftsrådets opfattelse stor rekreativ betydning for færdslen i området. Netop natur og rekreative oplevelser er yderst vigtige i nutiden, hvor interessen for færdsel til fods og på cykel i det åbne land har stor betydning for lokalområderne. Stien har tidligere været en sikker skolevej. Der er behov for stier i lokalområdet af hensyn til børneinstitutioner. 2

3 Laven Borgerforening har bl.a. anført, at der er tale om en markvej og ikke blot en sti, og den har stor betydning for borgernes færdsel i såvel rekreativ sammenhæng som i den daglige samfærdsel til fods og på cykel mellem byerne. Vejen er ikke mindst vigtig for den lokale rideskole. Også børnehavens børn er flittige brugere, og vejen benyttes desuden af campingpladsens gæster. Markvejen er en del af stisystemet, som forbinder Laven og Gl. Laven, og den er den eneste mulighed for sikker færdsel for gående og cyklende. Beboerne på Anedalvej 3C er også af den opfattelse, at der er tale om en markvej, som de i de 17 år, de har boet på stedet, har benyttet til ridning og cykling. Der skal være mulighed for, at børnene på rideskolen skal kunne færdes så frit som muligt. Vejen har forbindelse til andre veje i området. Det fremgår af luftfotos og udsagn fra tidligere beboere, at vejen har været der, længe inden beboerne på Anedalvej 3C flyttede til området. Beboerne mener ikke, at man kan nedlægge en vej, som alle i området benytter. Heller ikke Danmarks Naturfredningsforening finder, at vejen/stien bør nedlægges, og har henvist til den tidligere trufne afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26. Ejeren har indledningsvist bemærket, at det forekommer beskæmmende, at flere af h øringssvarene bærer præg af, at de pågældende ikke er opmærksomme på indholdet af bestemmelserne i henholdsvis lovens 26 og 26 a. Ejeren er af den opfattelse, at vejen/stien ikke har væsentlig rekreativ betydning. Som det fremgår, har der først fra 1996 været tale om en vej/sti, der har været tilgængelig for offentligheden, idet vejen først da blevet forbundet med den offentlige vej Himmelbjergvej via en vej/sti over naboejendommen Himmelbjergvej 1. Vejen fører ikke til særlige udsigtspunkter, kulturminder eller lignende, og området forekommer på ingen måde mere rekreativt end alle andre områder i det åbne land omkring Laven/Gl. Laven. Hertil kommer, at de rekreative interesser, der kan dyrkes ved at benytte netop denne markvej/sti, tillige kan opfyldes ved at benytte den nye Himmelbjerg-sti. Ejeren har også henvist til den kommenterede naturbeskyttelseslov og til to afgørelser optrykt i MAD og Det er på baggrund af høringssvarene og besigtigelse af området kommunens vurdering, at vejen/stien har væsentlig rekreativ betydning, idet den udgør en betydelig del af en stiforbindelse mellem Laven og Gl. Laven. Kommunen har erfaret, at der er mange lokale beboere, der har benyttet vejen/stien gennem tiden, og fortsat ønsker at gøre det. Der er efter kommunens vurdering ikke tilfredsstillende alternative stiforbindelser mellem Laven og Gl. laven, der i samme grad giver mulighed for at færdes i det åbne land kun omgivet af åbne marker og fri for motortrafik. Med den angivne begrundelse for vejens nedlæggelse finder kommunen, at den rekreative værdi af vejen/stien vejer tungest. Kommunen har på den baggrund truffet afgørelse om, at vejen/stien ikke må nedlægges. Kommunen finder ikke, at de omtalte to sager kan sammenlignes med de nne sag. 3

4 Klager har indledningsvist præciseret, at det alene er det vej-/stistykke, der forløber fra Himmelbjergvej til Slangebakken, der ønskes nedlagt. Nogle af høringssvarene synes at lægge til grund, at også Slangebakken er omfattet af anmeldelsen. Når f.eks. Laven Borgerforening fremhæver, at campingpladsens gæster har benyttet stien i udpræget grad, er dette rigtigt for så vidt angår Slangebakken, idet gæsterne typisk går en rundstrækning ad Slangebakken og derfra videre til Himmelbjergvej og tilbage til campingpladsen. De går aldrig på det vej-/stistykke, der ønskes nedlagt. Kommunen har endvidere anført, at man har erfaret, at der er mange lokale beboere, der har anvendt vej/stien gennem tiden og fortsat ønsker at gøre det. Dette kan være korrekt fsv. angår Slangebakken, men er åbenlyst forkert fsv. angår det i sagen omhandlede vej-/stistykke. Realiteten er, at stort set ingen benytter dette vejstykke bortset fra ejeren, og der har stort set ingen færdsel været, siden markvejen blev genåbnet efter kommunens tidligere afgørelse i sagen. Der er kun én børnehave i området, og den ligger i Gl Laven. Børnehaven har enkelte gange benyttet vejen/stien. De går jævnligt langs med Himmelbjergvej til skovbørnehaven, hvilket skal tages i b e- tragtning, når det påstås, at Himmelbjergvej er meget trafikeret. Klager har bemærket, at den nyetablerede såkaldte Himmelbjergrute fra Ry til Silkeborg på den pågældende strækning netop udgøres af et stykke af Himmelbjergvej, hvilket næppe ville have været tilfældet, hvis det var uforsvarligt at gå på dette stykke. Klager har til de indkomne høringssvar bl.a. anført, at det er urigtigt, at markvejen er markeret som en stiforbindelse mellem Laven og Gl. Laven på Geodætisk Instituts kort fra 1969, idet det s idste stykke af vejen/stien ud mod Himmelbjergvej først har været åben fra Det har i øvrigt ikke været muligt at cykle ad vej-/stistykket. Det er et rent postulat og urigtigt, at mange benytter vej/stistykket. Klager har understreget, at mens det er ejeren, der efter 26 skal godtgøre, at vejen/stien kan lukkes, er det kommunen, der efter 26 a skal dokumentere, at en væsentlig rekreativ interesse er til hinder for ejerens ret til at nedlægge vejen/stien. Det er sammenfattende klagers opfattelse, at kommunen i denne sag primært har tænkt på at fastholde den tidligere trufne afgørelse. Dertil kommer, at kommunen på ingen måde har dokumenteret den påståede væsentlige rekreative betydning. Argumenterne er baseret på forkerte og løse h ø- ringssvar. Kommunen har i anledning af klagen anført, at markvejen/stien ses på historiske luftfotos helt tilbage til 1944, hvor den forløb gennem ejendommens gårdsplads. Markvejen/stien ses også på luftfotos fra 1965 til 1991, dog med et ændret forløb. På luftfoto fra 1997 indtil 2004 ser den ud til at ende i en ridesti, hvorfra der er adgang til Himmelbjergvej. Mod øst har stien forbindelse til Slangebakken, der er en stiforbindelse til nabobyen Laven. Det er på baggrund af luftfotos, kommunens besigtigelse samt de indkomne høringssvar kommunens vurdering, at der er tale om et gennemgående, gammelt stiforløb, der tidligere og fortsat har en rekreativ betydning for områdets lokalbefolkning. 4

5 Det fremgår af høringssvarene, at vejen/stien ønskes bevaret og benyttet, da den har rekreativ betydning for lokalområdet. Kommunen har ikke mulighed for at dokumentere den rekreative anve n- delse/betydning af stien yderligere. Kommunen har tilføjet, at der er flere forhold, der kan forklare, at stien ikke har været benyttet i udbredt grad de senere år. Der har været lokale stridigheder omkring stien, og den har været i dårlig stand som følge af delvis oppløjning. Efter høringsperiodens udløb blev kommunen telefonisk kontaktet af en borger fra Gl. Laven. Borgeren, der ønsker at være anonym, oplyste, at han har benyttet vejen/stien de sidste ti år og fortsat ønsker at gøre det. Kommunen har gennem hele sagsforløbet understreget, at der er tale om forskellige sager, der skal afgøres efter to forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. Kommunen er opmærksom på, at det kun er vej-/stistykket fra Himmelbjergvej til Slangebakken, der ønskes nedlagt. Når en del af Himmelbjergruten forløber på Himmelbjergvej, skyldes det, at det har været vanskeligt at indgå aftaler med lokale lodsejere om at lade ruten passere over deres ejendomme. Det er fortsat kommunens vurdering, at stien har rekreativ betydning for lokalbefolkningen i området. Klager har hertil anført, at vejen/stien ikke fremgår af luftfotos tilbage fra 1944, og den blev først en del af et gennemgående forløb i Indtil da var der tale om en markvej, som endte på gårdspladsen på klagers ejendom, og som kun blev benyttet af klager. Klager har henvist til vedhæftede erklæringer, der var fremlagt i den tidligere sag, og hvoraf det fremgår, at flere beboere kan bevidne, at der ikke før 1996/1997 har været en gennemgående vej/sti fra Himmelbjergvej over den omhandlede ejendom til Slangebakken. Den ridesti, som vejen/stien i 1997 blev forbundet med, forløber på naboejendommen - Himmelbjergvej 1. Klager er forundret over, at kommunen giver sig til at gætte på mulige årsager til, at stien stort set ikke har været benyttet i en årrække. Et telefonnotat udarbejdet på baggrund af en anonym henvendelse kan ikke tillægges betydning. I modsat fald ønsker klager at få navnet oplyst. Hvad angår Himmelbjergruten er det interessante ikke årsagen til, at en del af ruten ligger på Himmelbjergvej. Det væsentlige er, at dette forhold i høj grad svækker argumentet om, at den i sagen omhandlede vej/sti skulle være nødvendig for at undgå biltrafik mellem Laven og Gl. Laven. Klager har efterfølgende gjort opmærksom på, at kommunen den 5. januar 2015 har truffet afgørelse om, at stien på naboejendommen Himmelbjergvej 1 fra Himmelbjergvej til den i sagen omhandlede vej/sti kan nedlægges og erstattes af en stiforbindelse fra Anedalvej til vejen/stien over klagers ejendom. Kommunen anerkender i afgørelsen, at den pågældende del af stien er etableret i ca Dette til trods for, at kommunen i denne sag lægger til grund, at der er tale om en langt ældre stiforbindelse. 5

6 Laven Borgerforening har i anledning af sagen udtalt, at det fremgår af Geodætisk Instituts kortm a- teriale fra 1969, at den omhandlede vej/sti munder ud i Himmelbjergvej, hvilket også kan dokume n- teres af beboere i Gl. Laven. Grunden til at vejen/stien ikke er blevet benyttet er, at ejeren i 2008 ulovligt oppløjede og senere afspærrede vejen/stien, hvorfor beboerne og campingpladsens gæster var henvist til at benytte Himmelbjergvej for at komme til Slangebakken. Børnehaven har ikke kunnet benytte veje/stien, fordi den har været ulovlig afspærret med tråd og skiltning. Foreningen mener ikke, at ejeren kan forbyde ridning på den del af vejen/stien, der forløber på hans ejendom. Foreningen har understreget, at vejen/stien har stor betydning for lokalsamfundet, idet den er den eneste forbindelse mellem Laven og Gl Laven, hvor man kan færdes uden at skulle benytte den trafikerede Himmelbjergvej. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Ifølge naturbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1, må nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører til de naturtyper, der er omfattet af 22-25, og nedlæggelse af veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende, tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen (tidligere amtsrådet) kan træffe afgørelse om, at vejen eller stien ikke må nedlægges, såfremt vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstilende alternative adgangsmuligheder, jf. 26 a, stk. 3. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet afg ø- relse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejen eller sti ens rekreative betydning, kan nedlæggelsen iværksættes, jf. 26 a, stk. 2, 1. pkt. Hvis nedlæggelsen af vejen eller stien ikke er iværksat senest 3 år efter meddelelsen, skal der gives ny meddelelse efter stk. 1, hvis vejen eller stien herefter ønskes nedlagt, jf. 26 a, stk. 4. Bestemmelsen i 26 a blev indsat i naturbeskyttelsesloven ved lov nr. 454/2004, der trådte i kraft den 1. oktober Forud herfor kunne veje og stier lovligt nedlægges uden anmeldelse i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det fremgår af de generelle bemærkninger til lovforslaget, at ændringen havde baggrund i en stigende opmærksomhed på, at den brede befolkning sikres adgang til at bruge naturen til rekreative formål. I bemærkningerne til lovbestemmelsen er det bl.a. anført følgende: Baggrunden for forslaget er, at erfaringerne viser, at de eksisterende regler i praksis ikke i tilstræ k- keligt omfang sikrer mod nedlæggelse af veje og stier i det åbne land af rekreativ betydning. Udviklingen viser, at mange markveje er nedlagt og mange kulturhistoriske stiforløb er forsvundet. Der findes derfor behov for regler, der kan være med til at sikre, at veje og stier af væsentlig rekre a- 6

7 tiv interesse kun nedlægges, såfremt der findes eller etableres alternative rekreative adgangs muligheder. ( ) Amtsrådet [nu kommunalbestyrelsen] kan efter stk. 3 forhindre nedlæggelsen af vejen eller stien, såfremt vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende adgangsmuligheder. Ved vurderingen af, om en vej eller sti har væsentlig betydning, lægges der ikke alene vægt på, hvor mange der benytter vejen. Bedømmelsen heraf må bero på en konkret vurdering af den rekreative betydning, de alternative adgangsmuligheder og af de omstæ n- digheder, der ligger til grund for ønsket om nedlæggelse. Det bemærkes, at der med forslaget ikke pålægges en særlig pligt til vedligeholdelse af en vej eller sti - hverken for amtet [nu kommunen] eller ejeren - såfremt der træffes beslutning om, at vejen eller stien ikke må nedlægges. Dette afskærer selvsagt ikke fra aftaler om, hvorledes vejen eller stien eventuelt skal vedligeholdes. Det må som sagen er oplyst, herunder kommunens gennemgang af luftfotos, lægges til grund, at der i en lang årrække har været en markvej, der fra bebyggelsen på den omhandlede ejendom førte til ejendommens marker mod øst og videre ad Slangebakken til Laven. Det må endvidere lægges til grund, at der i 1996/1997 blev etableret en ridesti på naboejendommen Himmelbjergvej 1 med forbindelse fra Himmelbjergvej og videre til den i sagen omhandlede mar k- vej/sti og Slangebakken til Laven. Der har således siden 1996/1997 været en gennemgående vej/sti fra Himmelbjergvej til Laven over den omhandlede ejendom. Ejeren af ejendommen har anmeldt, at han ønsker at nedlægge den del af vejen/stien, der forløber fra ridestien på Himmelbjergvej 1 til Slangebakken. Kommunen har efter en konkret vurdering fundet, at vejen/stien har væsentlig rekreativ betydning, idet den udgør en betydelig del af en stiforbindelse mellem Laven og Gl. Laven, og idet kommunen har erfaret, at der er mange lokale borgere, der har benyttet den. Der er efter kommunens vurdering ikke tilfredsstillende alternative stiforbindelser mellem Laven og Gl. Laven. Kommunen finder - med den angivne begrundelse for ønsket om nedlæggelse - at den rekreative værdi af vejen/stien vejer tungest. Klager finder ikke, at det omhandlede vej-/stistykke har væsentlig rekreativ betydning. Ifølge klager benytter stort set ingen, bortset fra ejeren, vejen/stien, og der har stort set ingen færdsel været, siden markvejen blev genåbnet efter kommunens tidligere afgørelse i sagen. Klager har endvidere anført, at Slangebakken, der munder ud i Himmelbjergvej et stykke syd for den omhandlede ejendom, benyttes af beboere i lokalområdet og af campingpladsens gæster. Klager har understreget, at vejen kun har været en del af et gennemgående forløb siden 1996/1997. Klager har bemærket, at kommunen har truffet afgørelse om, at stien på naboejendommen Himmelbjergvej 1 fra Himmelbjergvej til den i sagen omhandlede vej/sti kan nedlægges og erstattes af en stiforbindelse fra An e- dalvej til vejen/stien over klagers ejendom. 7

8 Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke, at der med klagen eller i øvrigt er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den omhandlede vej-/stistrækning ikke må nedlægges, jf. naturbeskyttelseslovens 26 a, stk. 3. Nævnet har herved navnlig lagt vægt på, at vej-/stistykket er en del af en stiforbindelse mellem Gl. Laven og Laven, som giver beboerne i området mulighed for at kunne færdes relativt uforstyrret i et naturskønt område. Det forhold, at vejen/stien kun har været en del af et gennemgående vej-/stiforløb siden 1996/1997, ændrer ikke herved. Det findes at være uden betydning for spørgsmålet om nedlæggelsen, at kommunen har meddelt ejeren af Himmelbjergvej 1 tilladelse til at nedlægge passagen/ridestien fra Himmelbjergvej til den omhandlede vej/sti mod at etablere en stiforbindelse fra Anedalvej til vejen/stien over klagers ejendom, idet denne fortsat er en del af en gennemgående vej-/stiforbindelse nu fra Anedalvej til Slangebakken. Natur- og Miljøklagenævnet bemærker dog herved, at den vestligste del af vej- /stistykket, fra det sted hvor den nye sti fra Anedalvej munder ud i vejen/stien på klagers ejendom, kan nedlægges, da det herefter ikke længere indgår som en del af et gennemgående vej-/stiforløb. Henset til baggrunden for og formålet med bestemmelsen i 26 a finder nævnet ikke, at klagers begrundelse for nedlæggelsen er et tilstrækkeligt tungtvejende hensyn overfor hensynet til befolkningens rekreative adgangsmuligheder. Herefter stadfæstes Silkeborg Kommunes afgørelse af 30. juli 2014 for så vidt angår vejen/stien fra det sted, hvor den nye sti fra Anedalvej munder ud i denne og indtil Slangebakken mod øst. Natur- og Miljøklagenævnet skal bemærke, at det følger af mark- og vejfredslovens 17, at ridning er tilladt på veje og stier (som fremtræder egnet til ridning), men kun hvis ejeren ikke har forhindret dette gennem skiltning. Ejeren af den omhandlede ejendom vil således kunne forbyde ridning på vejen/stien over sin ejendom. Kommunen kan efter naturbeskyttelseslovens 26, stk. 3, kun i helt særlige tilfælde tilsidesætte et forbud mod ridning og kun på gennemgående private fællesveje. Line Theil Elikofer Ankechef / Lisbeth Toft-Petersen Fuldmægtig Afgørelsen er sendt pr. til: Advokat att: Engelbrecht-Svendsen, og sagsnr Silkeborg Kommune, og EJD Laven Borgerforening, 8

9 9

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang til areal ved Puksøvej, Gl. Laven, i Silkeborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang til areal ved Puksøvej, Gl. Laven, i Silkeborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. december 2012 J.nr.: NMK-512-00037 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang til areal ved Puksøvej, Gl. Laven,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. juni 2014 J.nr.: NMK-512-00048 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om offentlig adgang ad markvej på ejendom i Svendborg kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 og 26.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 og 26. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00080 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang på en sti i Silkeborg Kommune

Læs mere

Varde Kommune. Bytoften Varde. Att.: Att.: Susanne Fast. Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre

Varde Kommune. Bytoften Varde. Att.: Att.: Susanne Fast. Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: Att.: Susanne Fast Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Nedlæggelse af vej på matr.nr. 5o, 4a og 5a, Årre By, Årre Som led i realisering af lokalplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. december 2009 NKN-133-00096 RTS Afgørelse i sagen om nedlæggelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune 17. december 2018 Sagsnr. 18/05277, NMK-600-00192 JMJ-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune Miljø-

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. juni 2015 J.nr.: NMK-512-00097 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om en markvej i Sorø Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Afgørelse i sag om sti i Odsherred Kommune

Afgørelse i sag om sti i Odsherred Kommune UDEN STATUS Afgørelse i sag om sti i Odsherred Kommune Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 16. juni 2015 Sag NMK-512-00105 Referencer: Naturbeskyttelsesloven 26 A Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Vedr. sløjfning af markvej

Vedr. sløjfning af markvej POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Knud Nielsen Kjærgårdsmøllevej 12 7600 Struer Vedr. sløjfning af markvej Struer Kommune er af Friluftsrådet

Læs mere

Afgørelse. Adgang til stranden. 28. august 2018

Afgørelse. Adgang til stranden. 28. august 2018 Susan Holten-Andersen og Flemming Terpager Samsøe-Schmidt Plejerupvej 12 4571 Grevinge 28. august 2018 Afgørelse _ Adgang til stranden Odsherred Kommune er blevet gjort opmærksom på, at en borger, som

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2015 J.nr.: NMK-31-01696 KlageID: 84533 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til fjernelse og gennembrud af diger på matr. 2a, Løgismose Hgd., Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til fjernelse og gennembrud af diger på matr. 2a, Løgismose Hgd., Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2016 J.nr.: NMK-600-00091 KlageID: 88042 Ref.: EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til

Læs mere

Markvejens beliggenhed er angivet med rød stiplet linje på kortet neden for.

Markvejens beliggenhed er angivet med rød stiplet linje på kortet neden for. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Lars Dinesen Krogh Vesterkærvej 16 7600 Struer Nedlæggelse af markvej Struer kommune har den 13.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til udeservering i Gudhjem

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til udeservering i Gudhjem Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. november 2012 J.nr.: NMK-503-00048 og NMK-31-00650 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at opføre en husstandsmølle på Kannikegårdsvej

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at opføre en husstandsmølle på Kannikegårdsvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 02. juli 2012 J.nr.: NMK-31-00545 Ref.: Susanne Spangsberg AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. november 2015 J.nr.: NMK-31-01726 KlageID: 86487 Ref.: MTJ-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse

Læs mere

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune 4. oktober 2018 Sagsnr. NMK-600-00162 KlageID: 180425 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om

Læs mere

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014.

Vi har den 2. april 2014 sendt et udkast til afgørelse i sagen, som kommunen har sendt bemærkninger til ved mail af 22. april 2014. Dato 8. maj 2014 Dokument 13/21599 Påbud om reetablering af oppløjet sti Vejdirektoratet har behandlet en klage af 30. oktober 2013 fra L på vegne af H, Ø vej 71, over Kommunens påbud af 9. oktober 2013

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Natur & Vand. Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40. 4243 Rude. Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti Leif Faber Hansen Bisserup Havnevej 40 4243 Rude Natur & Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 teknik@naestved.dk www.naestved.dk Lovliggørende dispensation til nedlæggelse af sti

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a...

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a... Page 1 of 1 From: Hansen, Sally Lauenborg Sent: 16-11-2011 15:35:21 To: åå Halsnæs kommune CC: Mette Mouritzen Subject: Udsendt afgørelse i sagen om Halsnæs Kommunes mulighed for at håndhæve en privatretlig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen)

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning af delområde 1 og 3 - Kongevejen 235 (Skibsegen) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. august 2015 J.nr.: NMK-33-02957 KlageID: 66958 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om afgrænsning

Læs mere

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til Notat om nedlæggelse af overkørsel nr. 199 på jernbanen Kibæk-Skjern. Herning den 05-08-2015/ngoga Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a om nedlæggelse af gennemgående

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation vedr. opholdsareal.

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation vedr. opholdsareal. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. oktober 2016 J.nr.: NMK-33-03644 KlageID: 99569 Ref.: CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes afslag på

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø KARLSHØJ-DUCH CHRISTIANSEN ApS Slågårdsvej 22 4660 Store Heddinge Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Afgørelse af klage over nedlæggelse af del af offentlig sti

Afgørelse af klage over nedlæggelse af del af offentlig sti Dato 12. april 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/04940-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedlæggelse af del af offentlig sti Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land

Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land 1 Redegørelse om de rekreative færdselsmuligheder på veje og stier i det åbne land Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2007 Forord 2 Miljø- og Energiministeren bad den 29. juni 1998 Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune.

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-133/350-0002 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster herved kommunens afgørelse af 9. februar 2012 på de anførte vilkår og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00598 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig på Bornholm

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34

AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til at drive Bed & Breakfast på ejendommen Charlotteparken 34 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. januar 2016 J.nr.: NMK-33-02877 KlageID: 62959 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Horsens Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17

AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes dispensation fra Lokalplan 261 med tillæg 1 til etablering af dagligvarebutik på Rentemestervej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. november 2015 J.nr.: NMK-33-03205 og NMK-33-03206 KlageID: 84836 og 85274 Ref.: KAGRA-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn 11. maj 2017 Sagsnr. NMK-450-00030 Tidl. sagsnr. 2014-5654 EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn Miljø- og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har ændret Kolding Kommunes landzonetilladelse til et afslag på ejendommen Mosebakken 10, 6000 Kolding ved Harte.

Natur- og Miljøklagenævnet har ændret Kolding Kommunes landzonetilladelse til et afslag på ejendommen Mosebakken 10, 6000 Kolding ved Harte. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Plan Dato 27. maj 2015 Sagsnr. 14/11108 Løbenr. 94155/15 Sagsbehandler Hans Peter Therkildsen Direkte telefon 79 79 16 11 E-mail hant@kolding.dk Emne: Natur-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til minigolfbane på Østre Sømarksvej

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til minigolfbane på Østre Sømarksvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juli 2013 J.nr.: NMK-31-00954 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til minigolfbane på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt

Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej Oksbøl. Sendt til begge e-bokse samt Sussie og Ivan Lindholm Jegumvej 10 6840 Oksbøl Sendt til begge e-bokse samt email Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7727 Forhåndsbesked om opsætning af skilt og låge på matr.nr. 1u, Jegum Gde.,

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fritliggende gyllebeholder på Rotvigvej 4A, 7490 Aulum i Herning Kommune

AFGØRELSE i sag om fritliggende gyllebeholder på Rotvigvej 4A, 7490 Aulum i Herning Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-31-01816 KlageID: 90067, 89894 Ref.: BIRST-NMKN AFGØRELSE i sag om fritliggende gyllebeholder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Betinget tilladelse til nedlæggelse af markvej mellem Boerbjergvej og Bentsensvej

Betinget tilladelse til nedlæggelse af markvej mellem Boerbjergvej og Bentsensvej Til ejer Hans Ove Svendsen Holbækvej 46 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lærke Falstaff Center for Teknik og Miljø D 4646 4951 E llun@lejre.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00067 (tidl. NKN-31-02040) Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3.

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-510-00625 Ref.: GRYBE-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune Afgørelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2015 J.nr.: NMK-33-02454 Ref.: macos AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej,

Læs mere

Landinspektør L blev tildelt en irettesættelse

Landinspektør L blev tildelt en irettesættelse Om en landinspektørs utilstrækkelige grundlag for afgivelse af erklæring om vejret I en matrikulær sag om arealoverførsel og udvidelse af en privat fællesvej på kortet havde landinspektør L afgivet erklæring

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Gammel Holtevej 123

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Gammel Holtevej 123 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-33-02635 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a.

Det er ikke tilladt at nedlægge gennemgående markveje i det åbne land. Det følger af naturbeskyttelseslovens 26a. Gerda Ry Post Aptrupvej 75 Aptrup 8450 Hammel Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afslag til at nedlægge vej og påbud om at reetablere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Adgang til naturen Hvad siger reglerne?

Adgang til naturen Hvad siger reglerne? Adgang til naturen Hvad siger reglerne? Adgangskampagne Workshop 2017 Chloe Rubin Lidt om mig: Chloe Rubin Fuldmægtig, cand.jur. Naturforvaltning i Miljøstyrelsen chrub@mst.dk 2 / Miljøstyrelsen / Adgang

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Afslag efter naturbeskyttelsesloven på ansøgning om nedlæggelse af en del af en markvej

Afslag efter naturbeskyttelsesloven på ansøgning om nedlæggelse af en del af en markvej NIRAS Ove Gjeddes Vej 37 5220 Odense SØ Att.: Charlotte Greve Sendt til e-mail: chg@niras.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Afslag efter naturbeskyttelsesloven på

Læs mere

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

Det bemærkes, at der ikke med kommunens afgørelse af 10. juni 2014 er truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 09. december 2014 J.nr.: NMK-33-02552 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes dispensation fra lokalplan til opførelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. april 2015 J.nr.: NMK-41-00320 og NMK-33-02822 Ref.: CANEL-NMKN AFGØRELSE i sag om Halsnæs Kommunes afgørelse om ikke

Læs mere

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34 Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 20. februar 2014 Sagsnr. 13/16333 Sagsbehandler Helena Kjær Direkte telefon 79 30 16 36 E-mail hewk@kolding.dk Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. august 2013 J.nr.: NMK-33-01800 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen

Læs mere

Revideret tilladelse til nedlæggelse af markvej, ved etablering af alternativ adgangsmulighed,

Revideret tilladelse til nedlæggelse af markvej, ved etablering af alternativ adgangsmulighed, Jacob Dalsgaard Justesen Bredvadmøllevej 42 Underup 8740 Brædstrup Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.15-P19-4-17

Læs mere