KEAÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI"

Transkript

1 KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

2 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N CVR-nr: Institutionskode: REKTOR Ingo Østerskov REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab BESTYRELSE Henrik Salée // formand Per H. Madsen // næstformand Allan Holst Anja Trier Wang Bo Møller Sørensen Claus Hensing Henning Christensen Henrik Fugmann Lars Rosenkilde Laust Joen Jakobsen Lena Haraldsson Simon Tøgern Søren Slotsaa Arja Pasila (medarbejder) Jesper Hvidkjær Pedersen (medarbejder) Bue Højlund Frøslev (studerende) Jesper Løfbjerg Sørensen (studerende) Redaktion Jesper Rasmussen / Anders Bruhn Kristensen / Jette Meller Thomsen Foto Ingrid Magnifique Baraka / Viola Heyn-Johnsen / Kenneth Nguyen / Robert Dale / Henrik Edelbo Layout Viola Heyn-Johnsen

3 KEAÅRSRAPPORT LEDER / KEA på vej til selvstændighed efter 215. STRATEGI OG NY STRUKTUR BANER VEJEN FOR KEA / I 21 har KEA udviklet en strategi med mål for de næste fem år. Sideløbende er organisationsstrukturen ændret for at understøtte KEA s strategiske målsætninger. INTERNATIONALT TANKESÆT OG ENGAGEMENT / En tidssvarende uddannelse indeholder udlandsophold og KEA s ambition er, at 2% af de studerende tager et praktik- eller studieophold i udlandet i 22. MÅLRETTET ARBEJDE FOR ET BEDRE KEA / Måling af kvaliteten af KEA s uddannelser bliver helhedsorienteret i KEA s nye kvalitetskoncept, der følger de studerende, fra de søger ind på KEA, til de er i arbejde efter endt uddannelse. INDSTIK / Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Virksomhedsprofil Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Årsregnskab DINOVA - DIVERSITET OG INNOVATION / Forskellighed er hovedingrediensen i KEA s projekt Dinova. Projektet blev afsluttet i 21 med udvikling af begrebet Dinovation, der er en værktøjskasse med teknikker til innovative processer baseret på forskellighed. SÆRLIGE BEGIVENHEDER I ÅRETS LØB / Begivenheder er en oplagt mulighed for KEA at vise den viden, der fungerer i praksis. I 21 inviterede KEA både indenfor og blandede sig i byens pulserende liv på trafikknudepunkter. KEA KLYNGE-CAMPUS / KEA samler sine erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i to klynger på Nørrebro og i Nordvest. Den fysiske nærhed understøtter faglig og social udvikling på KEA. MAN SKAL GI DEN GAS, MENS MAN LEVER / KEA overtog lejemålet af en bygning, der tidligere var rammen om Thomas Høilands auktioner. Thomas Høiland giver her nogle råd til de nye beboere med initiativ og iværksætterdrømme.

4 4 KEAÅRSRAPPORT21 KEA PÅ VEJ TIL SELVSTÆNDIGHED EFTER 215

5 KEAÅRSRAPPORT21 5 Politikerne fortjener ros for at løfte erhvervsakademierne ud af erhvervsskolerne. Det var en modig og fremsynet beslutning, og på KEA vil vi gøre, hvad der er muligt for at løfte det ansvar, der følger med opgaven. Vi er naturligvis også helt indstillet på, at vi skal ses grundigt i kortene i forbindelse med evalueringen, der skal udmøntes i 215. Når det er sagt, er det dog meget svært at se fornuften i, at erhvervsakademierne ikke er tiltænkt nogen fremtid med selvstændige professionsbacheloruddannelser, der ifølge lovgivningen skal overføres til professionshøjskolerne efter evalueringen. Erhvervsakademiernes rolle er alene at være et vækstlag for udvikling af disse uddannelser. Dette fremtidsscenario, mener vi, må være drevet af institutionshensyn snarere end af uddannelsesmæssige hensyn. For det er ganske enkelt ikke nogen god idé for hverken erhvervsakademiernes uddannelser, for de erhverv, uddannelserne retter sig imod, eller for de institutioner, der forsøger at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave: At tilbyde de unge praksisbaserede uddannelser rettet mod det private arbejdsmarked. Den faglige og økonomiske bæredygtighed, der skal til for at løse denne opgave, forudsætter givetvis større institutioner end i dag. Dette kræver dog ikke centrale politiske beslutninger om institutionssektorens indretning. Erfaringen fra erhvervsskolerne viser, at udviklingen i retning mod større og mere bæredygtige institutioner vil ske helt af sig selv. Fra politisk side kræves der kun tilsagn om, at sektoren kan finde sine egne løsninger og får mulighed for at erhverve en varig status som selvstændige institutioner, der kan udbyde både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Der er heldigvis mange indikationer på, at politikerne lytter til erhvervsakademierne, og det giver anledning til optimisme på sektorens vegne. Det er under alle omstændigheder KEA s klare mål at bevise, at KEA er fagligt og økonomisk bæredygtig til en fremtid som selvstændig institution og dermed vise, at vi kan gøre det bedre, end hvad lovgivningens forudsætninger er baseret på. Det første bevis har KEA allerede leveret: I overensstemmelse med de politiske intentioner er KEA etableret efter classic-modellen med eget personale, eget kapitalapparat og fuld autonomi i forhold til de stiftende erhvervsskoler. I 211 og årene fremover er det KEA s ambition at levere flere beviser for sin bæredygtighed: Fortsat vækst i studentertallet, udvikling af såvel nye som eksisterende uddannelser, inspirerende bygningsmæssige rammer, godt studiemiljø, udviklingsprojekter, udbygning af kontakterne til erhvervslivet og meget mere. Og som en forudsætning for realisering af denne ambition en stærk og sund økonomi. Årets resultat på 6,2 mio. kr., der er opnået trods ringere økonomiske vilkår, lover derfor godt. Men KEA vil ikke stå alene. Vi vil samarbejde med andre erhvervsakademier for en national akademisektor, der kan gøre vores uddannelser synlige i det samlede og meget brogede - uddannelsesbillede. Dette gælder over for erhvervslivet, potentielle studerende og andre dele af uddannelsessektoren. Herunder vil vi udbygge partnerskaberne med de offentligt rettede institutioner, så vi i fællesskab kan udnytte de uddannelsesmæssige synergier på området. Det vil være i alles interesse. Henrik Salée, bestyrelsesformand Ingo Østerskov, rektor

6 6 KEAÅRSRAPPORT21 STRATEGI OG NY STRUKTUR BANER VEJEN FOR KEA Af Anders Bruhn Kristensen / Journalist Sidste halvdel af 21 var præget af udarbejdelsen af KEA s strategi og en ledelsesmæssig omorganisering. I september blev den nye ledelsesstruktur præsenteret, og i december vedtog KEA s bestyrelse en samlet strategiplan frem til 215. Målet med at ændre ledelsesstrukturen var at forenkle og styrke organisationen, så ledelsen lettere kan agere hurtigt og fokuseret. Derfor er de fire studierektorers stillinger blevet nedlagt til fordel for en samlende struktur med to uddannelsesdirektører, der har hver deres ansvarsområder og samtidig et fælles, tværgående sigte. Desuden er der oprettet en Markeds- og udviklingsafdeling, som tidligere studiechef på KEA ledelse/efteruddannelse Jørgen Ravnsbæk Andersen er chef for. Stillingerne som uddannelsesdirektører blev besat i november af Steen Enemark Kildesgaard, der kommer fra et job som direktør i Gymnasieskolernes Rektorsekretariat, og Ulla Skram, der har været studierektor på KEA medie/it siden KEA s oprettelse. Sammen med rektor Ingo Østerskov og ressourcedirektør Jesper Rasmussen udgør de nu topledelsen i KEA. Det er en omorganisering, der glæder rektor. Organisationsændringen er sket i gode tider. Det går rigtig godt, hvilket har været et resultat af et stærkt arbejde i KEA s forskellige enheder. Men ambitionerne på KEA er endnu højere. I den gamle struktur så vi begyndende tegn på suboptimering i de enkelte enheder, og derfor var det nødvendigt at stoppe op og justere ind. Ambitionerne for KEA skal nås i fællesskab, og det er med et samlet KEA, at vi kan nå målsætningen om selvstændighed efter 215, understreger Ingo Østerskov. STRATEGI OG STRUKTUR Samspillet mellem KEA s forskellige uddannelser og fagligheder er grundlaget for den innovation og nytænkning, som er afgørende for et erhvervsakademi. Og med den nye struktur vil KEA konsolidere sig som en samlet institution med fokus på at udnytte synergieffekten i et bredt udvalg af uddannelser i spændet mellem design, teknologi, IT og business. Derfor har strukturændringen været afgørende for at nå målsætningerne i strategiplanen, mener Ingo Østerskov. Strategi og organisationsændring spiller helt naturligt sammen. Organisationsændringen har gjort KEA endnu stærkere rustet til at klare de høje ambitioner, som fremlægges i strategien. Der er fokus på, at de stærke fagligheder skal have lov at blomstre i den nye struktur, og så skal vi i fællesskab lave en masse spændende projekter på tværs, der kan sætte KEA på verdenskortet. FÆLLES FORSTÅELSE AF KEA Den vedtagne strategi er KEA s første og et udtryk for en ambitiøs plan for KEA s fremtid. Overordnet handler det om at sikre, at KEA eksisterer efter 215 som en selvstændig institution med såvel erhvervsakademi- som professionsbachelor- og diplomuddannelser. Derudover fremhæver strategiplanen yderligere seks strategiske mål med selvstændige intentioner og et fælles sigte på at understøtte den overordnede målsætning. Disse mål favner KEA s ønske om at spille en rolle som et uddannelsesnetværk tæt forbundet med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner. Dette skal ske ved målrettet at satse på udvikling af et praksisbaseret vidensbegreb, der formår at gøre den nyeste viden praktisk anvendelig. Det er desuden KEA s ønske at få en klar international profil og integrere det globale perspektiv i uddannelser og udviklingsprojekter, så de er attraktive på det globale job- og uddannelsesmarked. KEA har også en målsætning om en kontrolleret vækst frem mod 213, som skal sikres gennem effektiv institutionsdrift og ressourceanvendelse i både undervisning og administration. Endelig er det et klart mål at gøre KEA til et udfordrende men sjovt sted at arbejde og studere for engagerede medarbejdere og studerende med mod og vilje til at gøre tingene på nye måder. Denne målsætning stiller store krav til arbejds- og studiemiljøet på KEA, og derfor arbejdes der ud fra en virtuel og fysisk campustanke, der skal udnytte synergimulighederne mellem de stærke fagligheder. Ingo Østerskov er begejstret for strategiplanen, der er et resultat af et meget stort samarbejde. Jeg er rigtig glad for strategien, fordi der har været så mange involveret i arbejdet med den. Både bestyrelse, studieledere, undervisere og eksterne interessenter har nikket til de fremlagte målsætninger. Det betyder, at vi nu har en fælles forståelsesramme for, hvor KEA er på vej hen. Og det bliver rigtig spændende at arbejde med implementeringen af alt dette i de kommende år, siger KEA s rektor.

7 KEAÅRSRAPPORT21 7 BESTYRELSE TOPLEDELSE INGO ØSTERSKOV / REKTOR ULLA SKRAM / UDDANNELSESDIREKTØR STEEN ENEMARK KILDESGAARD / UDDANNELSESDIREKTØR JESPER RASMUSSEN / RESSOURCEDIREKTØR UDDANNELSESAKTIVITETER KEA KONCERN ULLA SKRAM UDDANNELSESDIREKTØR DESIGNTEKNOLOG E-DESIGN PBA I DESIGN & BUSINESS PBA I OPTOMETRI INSTITUT FOR ÆDELMETAL IT-TEKNOLOG COMPUTER SCIENCE MULTIMEDIEDESIGNER E-KONCEPTUDVIKLER WEBUDVIKLER SOFTWAREUDVIKLER VIDENCENTER STEEN ENEMARK KILDESGAARD UDDANNELSESDIREKTØR BYGNINGSKONSTRUKTØR BYGGETEKNIKER KORT-OG LANDMÅLINGSTEKNIKER PRODUKTIONSTEKNOLOG INSTALLATØR AUTOMATIONSTEKNOLOG ENERGITEKNOLOG PBA I PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION KEA LEDELSESAKADEMI DETAILAKADEMI VIDENCENTER INGO ØSTERSKOV REKTOR REKTOR-SEKRETARIAT HR OG HRS KVALITET INTERNATIONALISERING KOMMUNIKATION JESPER RASMUSSEN RESSOURCEDIREKTØR ØKONOMI ADMINISTRATION IT INDKØB BYGNINGER JØRGEN RAVNSBÆK MARKEDS- OG UDVIKLINGSCHEF VIRKSOMHEDSKURSER CRM PROJEKTER EVENTS

8 8 KEAÅRSRAPPORT21

9 KEAÅRSRAPPORT21 9 PRAKSISRETTET // Et udsnit af de effekter der bruges eller produceres dagligt på KEA s mange uddannelser.

10 1 KEAÅRSRAPPORT21 INTERNATIONALT TANKESÆT OG ENGAGEMENT Af Anders Bruhn Kristensen / Journalist Globalt udsyn er en kerneværdi på KEA. Det er nødvendigt for at udbyde tidssvarende og moderne uddannelser, der matcher erhvervslivets behov. Derfor arbejder KEA ud fra en strategi om internationalisering på alle niveauer. Det skal ske ved at udvikle et globalt mindset, der skal mobiliseres i klasserummet, i koncernen, i studieledelserne, i studieadministrationerne, blandt underviserne og det tekniske personale. Altså som en integreret del af alle KEA s led. Det sker dels gennem sproglig og interkulturel opdatering af medarbejderne, dels gennem forskellige former for samarbejder med udenlandske uddannelsesinstitutioner og firmaer. Løbende etablerer KEA nye samarbejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner, mens andre aftaler ophører. Det er en proces, der er med til at sikre kvaliteten i den samlede palet af samarbejdsaftaler. Således også i 21, hvor KEA har finkæmmet listen med eksisterende aftaler, så der ved udgangen af 21 eksisterer 36 samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner uden for Danmarks grænser. Herudover er der en række samarbejder med udlandet, som er målrettet sommerskoleaktiviteter og internationale workshops. STYRKET SAMARBEJDE I NORDAMERIKA I forlængelse af arbejdet med at kvalitetssikre samarbejdsaftalerne i Europa har KEA styrket indsatsen i engelsktalende lande. Det medfører en række samarbejdsaftaler med relevante institutioner i England, Canada og USA i løbet af 211. KEA s internationale koordinator Yrsa Søgaard Gregersen er begejstret for de kommende aftaler i Nordamerika, der udspringer af et systematisk og strategisk arbejde. I 21 lykkedes det for første gang KEA at trænge igennem i Canada og USA, og der er allerede etableret samarbejde med to institutioner i Toronto. De vil i løbet af 211 blive suppleret med fire attraktive institutioner i New York-området. KEA har desuden indledt et samarbejde med Danmark-Amerika Fonden, der arbejder aktivt for at styrke studieog praktikrelationerne mellem USA og Danmark. Det er også et indsatsområde på KEA at kigge mod Asien for nye samarbejdsaftaler, da flere og flere studerende viser interesse for den del af verden, og vi satser på at få de første aftaler i stand i løbet af et års tid, fortæller Yrsa Søgaard Gregersen. ØGET INTERESSE FOR AT KOMME UD KEA ønsker at uddanne gode og værdiskabende studerende til danske virksomheder. KEA tror derfor på, at indsigt i andre kulturer og nye arbejdsmetoder er værdifulde kompetencer for de studerende. En tværkulturel indsigt skaber et globalt mindset og en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver hos den studerende, som efter studierne ofte vil være afhængig af at kunne samarbejde på tværs af kulturer. En fleksibel tankegang i forhold til arbejdsmetoder er i højsædet på KEA til daglig, hvor de studerende bl.a. opnår indsigt i andre kulturer gennem projektarbejde med studerende fra hele verden. Det er også en prioritet på KEA at øge interessen blandt de studerende for at rejse udenlands i løbet af studietiden. 21 viste en stigning i antallet af praktik- og udvekslingsophold i udlandet, og det er en udvikling, KEA ønsker skal fortsætte. I november afholdt KEA arrangementet Going abroad with KEA, der havde til hensigt at udbrede kendskabet til mulighederne for at rejse udenlands - både for studerende og undervisere. Arrangementet skal løbe af stablen hvert halve år og give nyttig information om mulighederne for at drage ud i praktik og på udveksling såvel som gevinsterne ved at tage på kortere workshop- og seminarophold.

11 ASIEN // Da flere og flere studerende viser interesse for den del af verden, er det også et indsatsområde på KEA at kigge mod Asien for nye samarbejdsaftaler. KEAÅRSRAPPORT21 11

12 12 KEAÅRSRAPPORT21

13 KEAÅRSRAPPORT21 13 MÅLRETTET ARBEJDE FOR ET BEDRE KEA Af Anders Bruhn Kristensen / Journalist Måling og evaluering af uddannelser er en løbende proces. Loven om erhvervsakademier forpligter KEA til kvalitetssikring og -udvikling gennem dokumentation, gennemsigtighed og løbende opfølgning. Men udover at leve op til lovens krav ønsker KEA at nuancere forståelsen af kvalitetsundersøgelser af uddannelser, så de ikke kun handler om, hvorvidt studerende lærer noget undervejs, og om de har det godt eller ej. Kvalitet skal betragtes som en helhed. KEA ønsker også at bidrage positivt til målsætningen om, at 5 procent af alle unge skal have en videregående kompetencegivende uddannelse. Det er et mål i sig selv, men det skal også kombineres med KEA s overordnede målsætning om at dække erhvervslivets behov for uddannelse. Derfor ønsker KEA at sikre og udvikle kvaliteten i uddannelserne gennem dialog med erhvervslivets virksomheder om deres kompetencebehov. Det er vigtigt, at de studerende udrustes med en god, up to date-basisviden og en evne til at håndtere forskellige samarbejdsformer, så de kan tilegne sig læring på forskellige måder. Det understøtter KEA blandt andet gennem et fokus på projektarbejde, hvor de studerende i samarbejde og individuelt forholder sig til komplekse faglige problemstillinger. FOKUS PÅ NYE UDDANNELSER OG ET GODT KONCEPT FOR 21 Quality manager Lis Schapiro leder kvalitetsarbejdet på KEA og understreger, at fokus for 21 har været at udvikle nye og tidssvarende uddannelser. Selvom akkrediteringsprocessen er langsommelig, er det lykkedes KEA at få godkendt fem nye uddannelser, mens flere andre er undervejs. Et andet fokusområde har været udvikling af et nyt kvalitetskoncept. Det medfører et kvalitetsarbejde koncentreret under følgende tre overskrifter: - Hvilke studerende kommer ind på KEA? - Hvad sker der, mens de er på KEA? - Hvordan klarer de studerende sig efter KEA? For at besvare disse spørgsmål foretager KEA hvert år adskillige undersøgelser af en række parametre, som løbende bliver ajourført. Der er mange gode resultater at fremhæve fra kvalitetsarbejdets undersøgelser, som generelt er kendetegnende ved gode afgangskarakterer og de studerendes oplevelse af engagerede undervisere. Ud fra målsætningen om at dække erhvervslivets behov er analyser af aftagernes tilfredshed med KEA s dimittender særligt vigtige. Men disse analyser er til gengæld meget omfattende, fordi de kræver oplysninger om en masse dimittender og efterfølgende kvalitative telefoninterviews hos dimittendernes arbejdsgivere. Derfor er der indtil videre kun foretaget aftagerundersøgelser på KEA s to største uddannelser. De viser til gengæld, at 78 procent af aftagervirksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med nyligt dimitterede multimediedesignere fra KEA, mens tilfredsheden med bygningskonstruktører fra KEA er på hele 98,6 procent hos aftagervirksomhederne. EVALUERING AF UNDERVISERE Kvalitetsarbejdet på mere end 3 forskellige uddannelser er meget ressourcekrævende, og derfor er der indtil videre heller ingen sammenlignelige undersøgelser på tværs af samtlige uddannelser. Det er heller ikke KEA s mål at kunne sammenligne alle uddannelser på de samme parametre. Nogle parametre er interessante at få belyst på bestemte uddannelser, mens andre uddannelser kalder på andre analyser. Det er dog et mål for KEA at gennemføre evalueringer af underviserne på alle uddannelser i 211, som de enkelte studier efterfølgende skal kunne bruge konstruktivt til at forbedre undervisningen.

14 14 KEAÅRSRAPPORT21 PRAKSISRETTET // Et udsnit af de effekter der bruges eller produceres dagligt på KEA s mange uddannelser.

15 // LEDELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING VIRKSOMHEDSPROFIL HOVED- OG NØGLETAL LEDELSENS BERETNING ÅRSREGNSKAB

16 // LEDELSENS PÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 21 for Københavns Erhvervsakademi (KEA). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr af 12. december 28 om regnskab for erhvervsakademier for videregående uddannelser. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven), med de fravigelser, der fremgår af bekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme, samt at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. KEA har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. København, den 21. marts 211 Ingo Østerskov Rektor Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 21. marts 211. Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen, jf. 14, stk. 6 og 7 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser er opfyldt. Henrik Salée Formand Lars Rosenkilde Per H. Madsen Næstformand Laust Joen Jakobsen Allan Holst Lena Haraldsson Anja Trier Wang Simon Tøgern Bo Møller Sørensen Søren Slotsaa Claus Hensing Arja Pasila Henning Christensen Jesper Hvidkjær Pedersen Henrik Fugmann Bue Højlund Frøslev 17 Jesper Løfbjerg Sørensen

17 // DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi Vi har revideret årsregnskabet for Københavns Erhvervsakademi for regnskabsåret 1. januar december 21 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer samt ledelsens beretning inkl. hoved- og nøgletal (side 21-34). Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 129 af 12. december 28 om regnskab for erhvervsakademier for videregående uddannelser (regnskabsbekendtgørelsen). LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSBERETNINGEN OG LEDELSESBERETNINGEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.1291 af 12. december 28 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser (revisionsbekendtgørelsen). Disse standarder og revisionsbekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for erhvervsakademiets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af erhvervsakademiets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af erhvervsakademiets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af erhvervsakademiets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 21 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION I forbindelse med den finansielle revision af erhvervsakademiets årsregnskab og ledelsesberetning for regnskabsåret 1. januar december 21 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af erhvervsakademiet, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for erhvervsakademiets virksomhed i 21. LEDELSENS ANSVAR KEA s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved KEA s forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for KEA s virksomhed i 21. REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE FORVALTNINGSREVISION I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om KEA har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået KEA s rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for KEA s virksomhed i 21. KONKLUSION Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 21 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede og dækkende for KEA s virksomhed i 21. København, den 21. marts 211 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 18

18 // VIRKSOMHEDSPROFIL Københavns Erhvervsakademi (KEA) er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. KEA er oprettet af Undervisningsministeriet den 1. september 28 i henhold til Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. KEA har hjemsted i Københavns Kommune og skal i henhold til vedtægten dække behovet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. KEA udbyder en lang række erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i et tæt samspil med det erhvervsliv, KEA uddanner til. Aktiviteten på disse uddannelser har været stigende i 21 og repræsenterer et bredt spænd af uddannelser inden for teknologi, design, IT og business. Professionsbacheloruddannelsen i optometri varetages, indtil sommeren 211, af TEC som udlagt undervisning. Aktiviteterne omfatter endvidere Videncenter for Responsible Design samt en række projekter. Udspaltningen fra Københavns Tekniske Skole blev godkendt af Undervisningsministeriet den 3. august 21 med virkning pr 31. december 29. Herudover er der indgået aftaler om principperne for en spaltning med CPH West og SOSU-C. Disse mangler dog på nuværende tidspunkt endnu Undervisningsministeriets godkendelse. KEA gennemførte i efteråret 21 en ændring af ledelsesstrukturen, således at KEAs topledelse i dag består af rektor Ingo Østerskov, ressourcedirektør Jesper Rasmussen, uddannelsesdirektørerne Steen Enemark Kildesgaard og Ulla Skram samt markeds- og udviklingschef Jørgen Ravnsbæk Andersen. De to uddannelsesdirektører har ansvar for uddannelsesaktiviteterne i KEA med hvert sit direkte ansvarsområde; markeds- og udviklingschefen har ansvar for KEAs virksomhedsrettede kurser, udviklingsprojekter samt CRM-aktiviteter og events i relation til virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere. BESTYRELSE TOPLEDELSE INGO ØSTERSKOV / REKTOR ULLA SKRAM / UDDANNELSESDIREKTØR STEEN ENEMARK KILDESGAARD / UDDANNELSESDIREKTØR JESPER RASMUSSEN / RESSOURCEDIREKTØR UDDANNELSESAKTIVITETER KEA KONCERN ULLA SKRAM UDDANNELSESDIREKTØR DESIGNTEKNOLOG E-DESIGN PBA I DESIGN & BUSINESS PBA I OPTOMETRI INSTITUT FOR ÆDELMETAL IT-TEKNOLOG COMPUTER SCIENCE MULTIMEDIEDESIGNER E-KONCEPTUDVIKLER WEBUDVIKLER SOFTWAREUDVIKLER VIDENCENTER STEEN ENEMARK KILDESGAARD UDDANNELSESDIREKTØR BYGNINGSKONSTRUKTØR BYGGETEKNIKER KORT-OG LANDMÅLINGSTEKNIKER PRODUKTIONSTEKNOLOG INSTALLATØR AUTOMATIONSTEKNOLOG ENERGITEKNOLOG PBA I PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION KEA LEDELSESAKADEMI DETAILAKADEMI VIDENCENTER INGO ØSTERSKOV REKTOR REKTOR-SEKRETARIAT HR OG HRS KVALITET INTERNATIONALISERING KOMMUNIKATION JESPER RASMUSSEN RESSOURCEDIREKTØR ØKONOMI ADMINISTRATION IT INDKØB BYGNINGER JØRGEN RAVNSBÆK MARKEDS- OG UDVIKLINGSCHEF VIRKSOMHEDSKURSER CRM PROJEKTER EVENTS Ledelse og en række tværgående koncernfælles funktioner, såsom økonomi, IT, kommunikation, internationalisering, indkøb og de ledelsesnære HR-opgaver er placeret i en tværgående koncernenhed. De resterende fællesadministrative opgaver (bl.a. bogholderi og andre økonomifunktioner, IT og visse administrative HR-opgaver) varetages af et administrativt servicefællesskab, der har CPH West som værtsinstitution, og som desuden omfatter SOSU-C. KEA beskæftigede i 21 i gennemsnit ca. 34 medarbejdere (årsværk), hvoraf 25 var undervisere. Heraf var knap 4 årsværk ansat som timelærere. Der blev i 21 ansat 1 medarbejdere på særlige vilkår. 19 Der blev i 21 optaget mere end 1.9 nye studerende og præsteret tilskudsudløsende studenterårsværk (STÅ) inkl. 699 STÅ under åben uddannelse, hvortil kommer ca. 131 ikke-tilskudsudløsende studerende fra tredjelande (uden for EU/EØS). KEA havde i 21 studerende fra mere end 6 lande, og godt 6 studerende deltog i studie- eller praktikophold i udlandet i løbet af studietiden.

19 UDDANNELSE TYPE VARIGHED / SEMESTRE STÅ 21 OPTAG 211 / FORVENTET STÅ 211 / FORVENTET Webudvikling Professionsbachelor Softwareudvikling Professionsbachelor Design & business Professionsbachelor Energiteknolog Akademiuddannelse Automationsteknolog Akademiuddannelse E-konceptudvikling Professionsbachelor Produktudvikling og teknisk integration Professionsbachelor Optometri Professionsbachelor Computer Science Akademiuddannelse E-design Akademiuddannelse Multimediedesigner Akademiuddannelse IT teknolog Akademiuddannelse Designteknolog Akademiuddannelse Produktionsteknolog Akademiuddannelse El- og VVS-installatør Akademiuddannelse Bygningskonstruktør Professionsbachelor Byggetekniker Akademiuddannelse Kort-og landmålingstekniker Akademiuddannelse Institut for ædelmetal Akademiuddannelse Fuldtidsuddannelse i alt Sundhedspraksis Akademiuddannelse 13 5 Fagspecifikke kurser Fagspecifikke kurser Indledningsfag Indledende kurser 2 1 Multimediedesigner Enkeltfag 16 1 Designteknikere Enkeltfag Datamatiker Enkeltfag Human Ressources Akademiuddannelse 2 13 Internnational handel og markedsføring Akademiuddannelse Kommunikation og formidling Akademiuddannelse Økonomi og ressourcestyring Akademiuddannelse Ledelse Akademiuddannelse Innovation, produkt og produktion Akademiuddannelse 11 1 Diplom i ledelse Diplomuddannnelse 1 7 Retail Akademiuddannelse - - Deltidsuddannelse i alt Total KEA har partnerskabskontrakter om udvikling af nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser m.v. med Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Ingeniørhøjskolen i København. KEA har til huse på i alt 12 forskellige adresser i det storkøbenhavnske område. Der er truffet beslutning om at samle aktiviteterne på to campusklynger på Nørrebro og i København NV, nærmere bestemt på Prinsesse Charlottes Gade/en ny lokation på Nørrebrogade, som KEA overtager lejemålet af pr. 1. december 211, og på adresserne på Lygten/Bispevej. Herudover fastholdes der efteruddannelsesaktiviteter på adresserne Baltorpvej, Vejlebrovej og Frederikkevej samt koncernens adresse på Ryesgade 3F. 2

20 // HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse 21 T.KR 29 T.KR Omsætning i alt Driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster mv Ekstraordinære poster mv. 433 Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsforhold Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Årets ændring i likviditet Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,3 3,78 Likviditetsgrad 66,34 77,57 Soliditetsgrad 36,45 37,47 Finansieringsgrad 34,99 38,69 21

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere