for mødet den 25. august 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34"

Transkript

1 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Udkast til ny integrationspolitik ( ) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven ( ) 5. Cykelsuperstier - invitation til workshop ( ) 6. Grøn mobilitet - fælles henvendelse fra lokaludvalgene ( ) 7. Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 ( ) 8. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 9. Status på økonomien ( ) 10. Ansøgning om puljemidler, august 2010 ( ) 11. Lokaludvalgets seminar ( ) Intet Godkendt 12. Meddelelser ( ) 13. Havnens Pris 2010 ( ) 14. Eventuelt ( ) Tillægsdagsorden T1. Ændret praksis i hjemmeplejen - henvendelse

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST En borger bad lokaludvalget tage forvaltningernes papirforbrug op til drøftelse med rådhuset. 2. En borger bad lokaludvalget arbejde for at få offentlige toiletter på Christianshavn. Jane Lytthans svarede, at lokaludvalget arbejder for det og er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om et offentligt toilet på Christianshavns Torv. 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for mødet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal formelt godkende dagsordenen. LØSNING Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Til mødet forelå en tillægsdagsorden med punktet Ændret praksis i hjemmeplejen henvendelse. Den ordinære dagsorden blev godkendt og det blev enstemmigt vedtaget at behandle tillægsdagsordenspunktet efter punkt 11 på den ordinære dagsorden. 3. Udkast til ny integrationspolitik ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte et udkast til en ny integrationspolitik for Københavns Kommune. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter borgmester Klaus Bondams orientering om et udkast til en ny integrationspolitik PROBLEMSTILLING Københavns Kommune skal have en ny integrationspolitik for se bilagene. I lokaludvalgets møde vil beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam orientere om udkastet til den nye politik. LØSNING Med henblik på at give input til et høringssvar, som Arbejdsgruppen om kultur, skole og fritid udarbejder, drøfter lokaludvalget beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondams orientering. ØKONOMI Intet 2

4 VIDERE PROCES Frist for høringssvar er den 11. oktober Arbejdsgruppen om kultur, skole og fritid udarbejder et udkast til høringssvar, som lokaludvalget behandler i sit møde den 29. september Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser, at den nye integrationspolitik forventes vedtaget i december BILAG Brev af fra borgmester Klaus Bondam samt handleplaner for integrationspolitikken og hæftet Bland dig i byen CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg drøftede orienteringen. 2. Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid udarbejder et udkast til høringssvar, som lokaludvalget behandler i sit møde den 29. september Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om etablering af broer. Bemærkningerne sendes til Kystdirektoratet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender de bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om etablering af broer, der fremgår af løsningsafsnittet, til Kystdirektoratet. PROBLEMSTILLING Kystdirektoratet har i en bekendtgørelse i Cityavisen den 4. august 2010 bedt om eventuelle bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om tilladelse til etablering af broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over et mindre vandareal 3

5 syd for Stadsgraven i forbindelse med cykelruten over Christianshavn. Kystdirektoratet skal have bemærkningerne senest den 26. august LØSNING Formanden foreslår, at følgende sendes til Kystdirektoratet: Christianshavns Lokaludvalg har gentagne gange gjort politikerne og forvaltningerne i Københavns Kommune opmærksom på, at de broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over et vandareal syd for Stadsgraven, man nu søger om tilladelse til at etablere i henhold til kystbeskyttelsesloven, ikke er ønsket af christianshavnerne. Broerne vil udgøre en barriere for sejlads med mastefartøjer i Christianshavns kanaler, hvorved kanalmiljøet slås ihjel. Endvidere vil miljøet ved Islands Plads, der nu udgør et frirum for beboerne i de tilstødende ejendomme, blive ødelagt. En afgørelse i henhold til kystbeskyttelsesloven, der tillader etablering af de nævnte broer, vil med andre ord betyde, at kysten langs Christianshavns kanaler vil miste sin herlighedsværdi. Det kan i øvrigt oplyses, at broen over Laboratoriegraven vil blive så stejl, at den ikke vil kunne leve op til de gængse tilgængelighedskrav, der stilles for at tilgodese kørestolsbrugere. I bilagene ses de indsigelser vedrørende broprojektet, som lokaludvalget gennem det seneste års tid har sendt til Københavns kommune. De bør ligeledes tages i betragtning, når der skal træffes en afgørelse i sagen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, sender sekretariatet bemærkningerne inkl. bilag til Kystdirektoratet med kopi til Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøforvaltningen. BILAG 1. Kystdirektoratets bekendtgørelse 2. Bilagene til den foreslåede henvendelse til Kystdirektoratet. 4

6 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Christianshavns Lokaludvalg besluttede følgende henvendelse til Kystinspektoratet: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 25. august 2010 besluttet følgende udtalelse vedr. Københavns Kommunes ansøgning om tilladelse til etablering af broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over mindre vandareal syd for Stadsgraven i forbindelse med anlægget af Christianshavn-cykelruten: Christianshavns Lokaludvalg har tidligere gjort politikerne og forvaltningerne i Københavns Kommune opmærksom på, at cykelruten og dermed broerne, man nu søger om tilladelse til at etablere i henhold til kystbeskyttelsesloven, ikke tilfører byen værdi, men vil tværtimod være til gene for christianshavnerne. Vi peger bl.a. på følgende gener: - Broerne vil begrænse mulighederne for søsportsorganisationerne pga. broernes lave frihøjde. De vil forringe de pågældende organisationers aktiviteter væsentligt - Cykelrutens udformning og placering vil virke begrænsende for udfoldelsen af det daglige liv på Christiania - Den foreslåede placering af cykelruten og dermed broerne vil indskrænke de rekreative værdier på Christianshavn som helhed Vi mener, at cykelruten bør have en alternativ placering, som tilgodeser såvel kommunen som andre berørte parter. Vi henviser i øvrigt til det vedlagte høringssvar fra lokaludvalget til kommunen vedrørende cykelruten. 5. Cykelsuperstier - invitation til workshop ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte sig for, om lokaludvalget ønsker at deltage i en workshop vedr. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet, herunder udpege som minimum 1 repræsentant. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at deltage i en workshop vedr. cykelsuperstier i hovedstadsområdet 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger som minimum 1 repræsentant der 5

7 deltager i workshoppen PROBLEMSTILLING Københavns Kommune, 17 andre kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at få flere til at pendle på cykel over længere afstande. For at gøre det mere attraktivt at pendle på cykel, arbejdes der på etableringen af et net af cykelsuperstier som løber ind, ud og på tværs af byen. Nettet er udpeget af samarbejdspartnerne, men for at sikre at det er de helt rigtige linjeføringer i København, inviteres lokaludvalgene til at deltage i en workshop mandag den 13. september 2010 kl Se bilaget. LØSNING Christianshavns Lokaludvalg deltager i workshoppen, og udpeger som minimum 1 repræsentant til at deltage. ØKONOMI - VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om lokaludvalgets beslutning. Repræsentanten, lokaludvalget udpeger til workshoppen, orienterer lokaludvalget om workshoppen i lokaludvalgets møde den 29. september BILAG Bilag 1- Invitationen fra Center for Trafik CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg deltager i en workshop vedr. cykelsuperstier i hovedstadsområdet 2. Christianshavns Lokaludvalg udpegede Niels H. Groth som sin repræsentant i workshoppen. Endvidere opfordrede lokaludvalget Michael Lerche til at deltage. 6

8 6. Grøn mobilitet - fælles henvendelse fra lokaludvalgene ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et forslag fra Amager Øst Lokaludvalg om en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om fælles henvendelse fra lokaludvalgene vedr. Grøn Mobilitet-projektet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter, på opfordring fra Amager Øst Lokaludvalg, til sammen med øvrige lokaludvalg at rette henvendelse til Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om grøn mobilitet-projektet jf. udkast til henvendelse i løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har foreslået de øvrige11 lokaludvalg i Københavns Kommune at man retter en fælles henvendelse til Center for Trafik. Baggrunden for henvendelsen er, ifølge Amager Øst Lokaludvalg, at Center for Trafik torsdag d. 3. juni afholdte et møde med repræsentanter for lokaludvalgene omkring Grøn Mobilitet. Det viste sig at dække over, at der skal udarbejdes en ny Trafik- og Miljøplan som afløser for planen fra Forvaltningen havde alene planlagt mødet som en mulighed for at lokaludvalgene kunne bidrage med forslag til hvilke tiltag en sådan ny plan bør indeholde i forlængelse af tilsvarende møder med andre interessenter. Under den afsluttende plenumdebat efterlyste flere lokaludvalgsmedlemmer, at processen blev tilrettelagt således, at lokaludvalgene blev inddraget i selve planlægningen og ikke kun i den efterfølgende udmøntning, som forvaltningen lagde op til. LØSNING Amager Øst Lokaludvalg foreslår følgende henvendelse til Center for Trafik vedr. Grøn Mobilitet : D. 3. juni afholdt Center for Trafik et Informationsmøde og idéudveksling om Grøn Mobilitet i København med repræsentanter fra lokaludvalgene. Det fremgik, at arbejdet med Grøn Mobilitet skal ses som afløser for Trafik- og Miljøplanen fra Mødet var struktureret med henblik på at deltagerne skulle bidrage med konkrete forslag til, hvilke tiltag en sådan ny trafikplan for København kunne indeholde. 7

9 Som det fremgik af den afsluttende debat efterlyste en række lokaludvalg, at lokaludvalgenes rolle i såvel planlægningsfasen som den efterfølgende handlingsudmøntning også burde være et debatpunkt her i opstartsfasen. Vi vil fra lokaludvalgenes side gerne indgå et konstruktivt samarbejde med Center for Trafik om udviklingen af denne nye trafik- og miljøplan dels fordi vi i lokaludvalgene har arbejdet meget med mobilitet og trafik bl.a. som led i bydelsplanarbejdet, dels fordi en tidlig inddragelse af bydelene vil sikre et medejerskab til den nye plan, hvilket vil medføre langt bedre resultater. Struktureres et sådant arbejde fornuftigt, er det vor overbevisning, at de samlede ressourcer, der vil arbejde for en ny, ambitiøs og handlingsorienteret trafik- og miljøplan, vil række langt ud over de ressourcer, som Center for Trafik råder over. Vi ser derfor et sådant samarbejde som en win-win situation. Vi vil derfor opfordre til, at der afholdes et nyt snarligt møde med den samme kreds af deltagere, men hvor fokus er, hvorledes lokaludvalgene kan bidrage konstruktivt til såvel planlægningsprocessen og til gennemførelsen og planen. Lokaludvalgene vil gerne stå for planlægningen af et sådant supplerende møde i samarbejde med Center for Trafik. mvh På vegne af lokaludvalgene for. ØKONOMI - VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat om Christianshavns Lokaludvalgs beslutning. BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Christianshavns Lokaludvalg vil sammen med øvrige lokaludvalg rette henvendelse til Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om grøn mobilitet-projektet jf. udkast til henvendelse i løsningsafsnittet. 8

10 7. Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 ( ) Julius Lund stiller forslag om, at lokaludvalget udskyder Christianshavnermødet om Christianias voldanlæg og at man således finder et andet tema for mødet den 6. oktober Endvidere foreslår Julius Lund, at man afholder et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg ikke i den nærmeste fremtid holder et Christianshavnermøde med Christianias voldanlæg som tema 2. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter et tema for Christianshavnermødet den 6. oktober at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at der afholdes et Christianshavnermøde inden nytår om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn PROBLEMSTILLING Julius Lund, der er koordinator på Christianshavnermødet om Christianias voldanlæg, som lokaludvalget tidligere har besluttet skulle holdes den 6. oktober 2010, foreslår, at man udskyder mødet. Han begrunder det med, at Slots- og Ejendomsstyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at deltage og at de miljøpolitikere, der er blevet spurgt, enten ikke kan eller ikke ønsker at deltage. Julius Lund foreslår endvidere, at lokaludvalget afholder et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn. Formanden foreslår, at dette møde afholdes inden nytår. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget først holder et Christianshavnermøde om Christianias voldanlæg efter højesteret har afsagt dom i sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania-området, fx i maj 2011, da man så kender præmisserne for områdets videre udvikling. Formanden foreslår endvidere, at lokaludvalget beslutter et andet tema for Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 og at der udpeges en koordinator herfor. Endelig foreslår formanden, at der med Julius Lund som koordinator inden nytår afholdes et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til 9

11 Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn: Hvad skal christianshavnerne skal stille op ved udsigten til, at Højesteret giver staten medhold, og at dommen iflg. Alle juridiske eksperter vil gå Christiania imod? Kan Lokaludvalget og Lokalrådet gøre noget for at påvirke parterne i konflikten til at bøje sig mod hinanden og søge kompromisser? ØKONOMI Lokaludvalget har afsat i alt kr. til Christianshavnermøderne i perioden april-december VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, går koordinatorerne i gang med at arrangere Christianshavnermøderne. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg holder ikke i den nærmeste fremtid et Christianshavnermøde med Christianias voldanlæg som tema 2. at Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 har bydelsplanen som tema. Der følges op på Christianshavnermødet den 1. september. 3. Christianshavnermødet den 3. november 2010 har sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania som området. På mødet vil konflikten blive belyst af jurister og eksterne eksperter på sagen. Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania planlægger mødet. 8. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af orienteringen fra arbejdsgrupperne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager arbejdsgruppernes orientering om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget til efterretning. PROBLEMSTILLING 10

12 Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af en orientering fra arbejdsgrupperne. LØSNING Arbejdsgrupperne orienterer om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget. Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen - Aktuelt Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid - Aktuelt Arbejdsgruppen for Sociale forhold, Sundhed og Omsorg - Aktuelt Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania - Aktuelt, herunder orientering om ændring af Christianialoven jf. bilaget Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv - Aktuelt Info-gruppen - Aktuelt Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen - Aktuelt BILAG Materiale om ændring i Christianialoven CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid Julius Lund orienterede om Christianshavnerdagen og efterlyste medhjælpere blandt lokaludvalgets medlemmer og suppleanter. Ruth Plovgaard oplyste, at arbejdsgruppen har behandlet puljeansøgninger og drøftet bibliotekets fremtid. Hun oplyste videre, at borgmester Pia Allerslev har inviteret lokaludvalgenes kulturudvalg til møde den 30. september. Flere medlemmer af arbejdsgruppen deltager i mødet. Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania Richard Lee Stevens orienterede om den forestående ændring af Christiania-loven, hvor der er høringsfrist den 9. september

13 Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv Jane Lytthans oplyste, at arbejdsgruppen holder møde den 30. august Man vil bl.a. drøfte de svar, lokaludvalget har fået fra Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen om ovenlyset på torvet og om tilgængelighed langs kanalerne. Poul Cohrt oplyste, at han som formand for lokaludvalget vil bede Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen om at inddrage lokaludvalget i deres drøftelser om ovenlyset på torvet. Info-gruppen Jette Philipsen fremviste badges, som lokaludvalgets medlemmer og suppleanter skal bære på Christianshavnerdagen. Hun oplyste, at Lotte Barfod har udarbejdet et spørgeskema angående borgernes holdning til bydelen, som skal bruges på Christianshavnerdagen. De, der besvarer skeamet, får en muffin under devisen en muffin for din mening. Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen Poul Cohrt oplyste, at bydelsplanarrangementet den 26. august er aflyst, men at man håber, at det kan blive til noget i ugen september. Han opfordrede lokaludvalgets medlemmer til at tilmelde sig Økonomiforvaltningens seminar den 14. september 2010 om bydelsplanprocessen. Poul Cohrt mindede desuden om Christianshavnermødet den 1. september 2010 om bydelsplanlægningen. Endelig oplyste han, at Indre By Lokaludvalgs formand har tilbudt Christianshavns Lokaludvalg at være med i en web-løsning, hvor borgerne via deres hjemmeside kan inddrages aktivt i bydelsplanprocessen med mulighed for at indsende forslag og kommentere på eksisterende planer. Det vil ikke medføre udgifter for Christianshavns Lokaludvalg. Lokaludvalget bakkede op om ideen. 9. Status på økonomien ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en økonomioversigt til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status for puljemidlerne til efterretning. Oversigten udsendes på mail inden mødet den 25. august PROBLEMSTILLING 12

14 Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten, der udsendes på mail inden mødet. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i september-mødet. BILAG Status for puljemidlerne (udsendes på mail inden mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Sekretariatet orienterede om status for puljemidlerne, herunder at lokaludvalget i september-mødet skal tage stilling til hvilken pulje, der skal forøges med de kr., som er blevet overført fra Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. 13

15 10. Ansøgning om puljemidler, august 2010 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 5 ansøgninger om puljemidler INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Focus Teater om støtte på 2000 kr. til forestillingen Peberdrys og Troldekager på betingelse af, at beløbet går til dækning af leje af lokale. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb, da lokaludvalget tidligere har støttet Focus Teater, og således på grund af begrænsede midler, ønsker at sprede midlerne. 2. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania da lokaludvalget vurderer at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 5. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på , 75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter PROBLEMSTILLING Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 5 ansøgninger om puljemidler der kort er præsenteret i løsningsafsnittet. 14

16 LØSNING 1. Focus Teater: Peberdrys og Troldekager Focus Teater har søgt Christianshavns Lokaludvalg om kr. til afholdelse af teaterforestillingerne Peberdrys og Troldekager. Støtten skal blandt andet anvendes til aflønning af 3 skuespillere, transport af kulisser, PR og telefon, porto samt leje af lokaler. Forestillingerne afholdes i Christianshavns Beboerhus i perioden fra den september. Der tages entré. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer at arrangementet er bydelsrelateret, dialogskabende og lokalkulturelt udviklende. Derudover styrker arrangementet Christianshavns kulturelle ressourcer. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter ansøgningen. Arbejdsgruppen anbefaler: Peberdrys og Troldekager vil vi gerne støtte med med den betingelse, at beløbet går til dækning af leje af lokale. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Focus Teater om støtte på 2000 kr. til afholdelse af forestillingen Peberdrys og troldekager, med den betingelse at beløbet går til dækning af leje af lokale. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb, da lokaludvalget tidligere har støttet Focus Teater, og således på grund af begrænsede midler, ønsker at sprede midlerne. 2. Kontoret for undergrundsanliggender: Subterramania Kontoret for undergrundsanliggender har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om kr. til arrangementet Subterramania. Arrangør gør opmærksom på, at projektplanen først realiseres når den kan finansieres. Navne på kunstnere og oplægsholdere er derfor forslag, der er ikke truffet endelige aftaler. Vi håber derfor at ideoplægget kan behandles med det forbehold at deltagernavne kan ændres undervejs. Arrangementet har modtaget støtte til udvikling af projektet fra Statens Kunstfond. Dagbladet Politiken, Statens Kunstråd, Københavns Billedkunstudvalg og overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat er ansøgt om støtte til arrangementets udførelse. Arrangør ansøger Christianshavns Lokaludvalg om støtte på kr. til 5 x leje af Rabeshave på Christianshavn, annoncering og leje af projektor o.a. teknisk udstyr til brug for Subsaloner som afholdes på Rabeshave. Indre By Lokaludvalg ansøges om samme beløb. Subsaloner er planlagt til 15

17 den 26. september 2010, 8. december 2010, 19. januar 2011, 23. februar 2011, 6. april 2011, 18. maj 2011, og vil primært foregå i Rabeshave (5/6). Formålet med arrangementet er beskrevet som følger: SubSaloner er en række arrangementer med film, foredrag og ideudveksling, der med et tværfagligt og alsidigt program har til formål at udvikle og åbne for perspektiverne på den bogstavelige så vel som den forestillede undergrund.. Sekretariatet bemærker: Arrangementet er dialogskabende, lokalkulturelt udviklende og styrker Christianshavns kulturelle ressourcer, men det kan diskuteres om arrangementet er bydelsrelateret eller om det er en Københavnerbegivenhed. Med ovenstående forbehold, vurderer sekretariatet at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter arrangementet. Arbejdsgruppen anbefaler: "Subterramania" fandt vi ikke tilstrækkeligt lokalt orienteret, desuden foregår dele af arrangementet næste år, vi indstiller derfor til LU, at der gives afslag til støtte. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania da lokaludvalget vurderer at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. Refshaleøens netværksgruppe Refshaleøens netværksgruppe har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på kr. til etablering af hjemmeside, afholdelse af netværksbar, afholdelse af citytalks samt opslagstavler. Formålet med projektet er blandt andet at [ ] udvikle Refshaleøens netværk i social, arbejdsmæssig og kulturel øjemed, bl.a. ved at koordinerer og synliggøre Refshaleøens forskellige aktiviteter, projekter og ressourcer, samt forsøge at indsamle relevant information om områdets brug af og udvikling, for herigennem at opfordre til en saglig og konstruktiv debat, bl.a. med henblik på at viderefører de forskellige positive aspekter af lokalmiljøet igennem den løbende byudvikling. Sekretariatets bemærker: Sekretariatet vurderer at projektet er tværgående, dialogskabende, netværksdannende og lokalkulturelt udviklende. Derudover vurderer sekretariatet at projektet styrker Christianshavns sociale og kulturelle ressourcer. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter projektet. 16

18 Arbejdsgruppen anbefaler: Refshaleøens Netværksgruppe" enedes vi om at støtte dele af deres planer, nemlig etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativerer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Hertil anbefales et beløb på Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. Fryd for lyd Foreningen Fryd for lyd har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn, Fryd for lyd. Støtten skal anvendes til tryk af foldere, plakater, hjemmeside, telefon, leje af lokaler, leje af instrumenter, leje af kamera, memory stick, forplejning og transport. Arrangementet vil blive afholdt i uge 34, alle hverdage fra 9-17, lørdag 13-19, og søndag bliver dag for opsamling og evaluering. De planlagte workshops foregår på Christianshavn/Amager, ydre Nørrebro og Sydhavnen. Ansøger har supplerende søgt Bispebjerg Lokaludvalg og Enghave Lokaludvalg om hver 5500 kr. Formålet med arrangementet er beskrevet som følger: [ ] at undervise bydelens børn og unge i musik, teater og dans og igennem dette arbejde styrke deres inspiration og kreative indlæringsevne samtidigt med at nye venskaber dannes. Sekretariatet bemærker: Arrangementet er netværksdannende og skaber dialog i bydelen. Dog er 3 ud af 6 dage med workshops afsluttet når lokaludvalget behandler ansøgningen i sit møde den 25. august. Sekretariatet vurderer derfor, at lokaludvalget ikke bør støtte ansøgningen, herunder også med tanke på, at en betingelse for at modtage støtte bl.a. er, at Christianshavns Lokaludvalg nævnes som tilskudsgiver i forbindelse med informationsmateriale, plakater og lignende. Lokaludvalget kan dog opfordre ansøger til at genansøge om støtte til et nyt arrangement. Arbejdsgruppen anbefaler: "Fryd for Lyd" indstiller vi til et afslag, idet vi gør opmærksomme på at det, at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 17

19 5: Christianshavns Idræts Klub, CIK,: Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter Christianshavns Idrætsklub har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på , 75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter. Støtten skal blandt anvendes til produktion og tryk af 5000 stk. 8 siders A5 brochure. Formålet projektet er blandt andet beskrevet som følger: Udarbejdelse af folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub (CIK). Herunder layout og rentegning af 8 siders A5 brochure i 4 farver. Trykning af 8 sider A5 i 4 farver, hæftet 5000 stk. [ ] Vi håber, at vi med vores lille folder fortæller lidt om CIK, om vores forskellige sportsgrene, og hvad vi kan tilbyde af aktiviteter i forbindelse med vores Sportscenter. Sekretariatet bemærker: Sekretariatet vurderer at projektet er bydelsrelateret, netværksdannede, identitetsstøttende, samler borgerne på tværs af sociale og etniske forskelle, skaber dialog om bydelen og styrker sammenhængen mellem de forskellige boligområder i bydelen. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter projektet. Arbejdsgruppen anbefaler: "CIK" indstiller vi til imødekommelse af ansøgningen med beløbet Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på ,75 kr. ØKONOMI Ud af et budget til puljeansøgninger på kr. har lokaludvalget hidtil givet tilsagn til ansøgere om støtte på i alt ,50 kr. Hvis formandskabets indstillinger følges, vil der være disponeret for yderligere ,75 kr. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer ansøgerne om lokaludvalgets beslutning. De ansøgere der får tilsagn om støtte, skal aflægge regnskab samt evaluering af projekt/arrangementet, før støtten kan udbetales. BILAG Puljeansøgningerne 18

20 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Focus Teater: Peberdrys og Troldekager Ruth Lønskov stillede ændringsforslag om, at lokaludvalget giver Focus Teater tilsagn om støtte på kr. For stemte 1 lokaludvalgsmedlem. Imod stemte 16 lokaludvalgsmedlemmer. 1 lokaludvalgsmedlem undlod at stemme. Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt. Dermed havde lokaludvalget besluttet at give Focus Teater tilsagn om støtte på kr. til Peberdrys og Troldekager. 2. Kontoret for undergrundsanliggender: Subterramania Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania, da lokaludvalget vurderer, at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. Refshaleøens netværksgruppe Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. Fryd for lyd Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn, idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det, at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 5: Christianshavns Idræts Klub, CIK,: Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på ,75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter. 11. Lokaludvalgets seminar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en orientering om lokaludvalgets seminar den 9. oktober 2010 til efterretning 19

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere