for mødet den 25. august 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34"

Transkript

1 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Udkast til ny integrationspolitik ( ) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven ( ) 5. Cykelsuperstier - invitation til workshop ( ) 6. Grøn mobilitet - fælles henvendelse fra lokaludvalgene ( ) 7. Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 ( ) 8. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 9. Status på økonomien ( ) 10. Ansøgning om puljemidler, august 2010 ( ) 11. Lokaludvalgets seminar ( ) Intet Godkendt 12. Meddelelser ( ) 13. Havnens Pris 2010 ( ) 14. Eventuelt ( ) Tillægsdagsorden T1. Ændret praksis i hjemmeplejen - henvendelse

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST En borger bad lokaludvalget tage forvaltningernes papirforbrug op til drøftelse med rådhuset. 2. En borger bad lokaludvalget arbejde for at få offentlige toiletter på Christianshavn. Jane Lytthans svarede, at lokaludvalget arbejder for det og er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om et offentligt toilet på Christianshavns Torv. 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for mødet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal formelt godkende dagsordenen. LØSNING Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Til mødet forelå en tillægsdagsorden med punktet Ændret praksis i hjemmeplejen henvendelse. Den ordinære dagsorden blev godkendt og det blev enstemmigt vedtaget at behandle tillægsdagsordenspunktet efter punkt 11 på den ordinære dagsorden. 3. Udkast til ny integrationspolitik ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte et udkast til en ny integrationspolitik for Københavns Kommune. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter borgmester Klaus Bondams orientering om et udkast til en ny integrationspolitik PROBLEMSTILLING Københavns Kommune skal have en ny integrationspolitik for se bilagene. I lokaludvalgets møde vil beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam orientere om udkastet til den nye politik. LØSNING Med henblik på at give input til et høringssvar, som Arbejdsgruppen om kultur, skole og fritid udarbejder, drøfter lokaludvalget beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondams orientering. ØKONOMI Intet 2

4 VIDERE PROCES Frist for høringssvar er den 11. oktober Arbejdsgruppen om kultur, skole og fritid udarbejder et udkast til høringssvar, som lokaludvalget behandler i sit møde den 29. september Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser, at den nye integrationspolitik forventes vedtaget i december BILAG Brev af fra borgmester Klaus Bondam samt handleplaner for integrationspolitikken og hæftet Bland dig i byen CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg drøftede orienteringen. 2. Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid udarbejder et udkast til høringssvar, som lokaludvalget behandler i sit møde den 29. september Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om etablering af broer. Bemærkningerne sendes til Kystdirektoratet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender de bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om etablering af broer, der fremgår af løsningsafsnittet, til Kystdirektoratet. PROBLEMSTILLING Kystdirektoratet har i en bekendtgørelse i Cityavisen den 4. august 2010 bedt om eventuelle bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om tilladelse til etablering af broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over et mindre vandareal 3

5 syd for Stadsgraven i forbindelse med cykelruten over Christianshavn. Kystdirektoratet skal have bemærkningerne senest den 26. august LØSNING Formanden foreslår, at følgende sendes til Kystdirektoratet: Christianshavns Lokaludvalg har gentagne gange gjort politikerne og forvaltningerne i Københavns Kommune opmærksom på, at de broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over et vandareal syd for Stadsgraven, man nu søger om tilladelse til at etablere i henhold til kystbeskyttelsesloven, ikke er ønsket af christianshavnerne. Broerne vil udgøre en barriere for sejlads med mastefartøjer i Christianshavns kanaler, hvorved kanalmiljøet slås ihjel. Endvidere vil miljøet ved Islands Plads, der nu udgør et frirum for beboerne i de tilstødende ejendomme, blive ødelagt. En afgørelse i henhold til kystbeskyttelsesloven, der tillader etablering af de nævnte broer, vil med andre ord betyde, at kysten langs Christianshavns kanaler vil miste sin herlighedsværdi. Det kan i øvrigt oplyses, at broen over Laboratoriegraven vil blive så stejl, at den ikke vil kunne leve op til de gængse tilgængelighedskrav, der stilles for at tilgodese kørestolsbrugere. I bilagene ses de indsigelser vedrørende broprojektet, som lokaludvalget gennem det seneste års tid har sendt til Københavns kommune. De bør ligeledes tages i betragtning, når der skal træffes en afgørelse i sagen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, sender sekretariatet bemærkningerne inkl. bilag til Kystdirektoratet med kopi til Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøforvaltningen. BILAG 1. Kystdirektoratets bekendtgørelse 2. Bilagene til den foreslåede henvendelse til Kystdirektoratet. 4

6 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Christianshavns Lokaludvalg besluttede følgende henvendelse til Kystinspektoratet: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 25. august 2010 besluttet følgende udtalelse vedr. Københavns Kommunes ansøgning om tilladelse til etablering af broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over mindre vandareal syd for Stadsgraven i forbindelse med anlægget af Christianshavn-cykelruten: Christianshavns Lokaludvalg har tidligere gjort politikerne og forvaltningerne i Københavns Kommune opmærksom på, at cykelruten og dermed broerne, man nu søger om tilladelse til at etablere i henhold til kystbeskyttelsesloven, ikke tilfører byen værdi, men vil tværtimod være til gene for christianshavnerne. Vi peger bl.a. på følgende gener: - Broerne vil begrænse mulighederne for søsportsorganisationerne pga. broernes lave frihøjde. De vil forringe de pågældende organisationers aktiviteter væsentligt - Cykelrutens udformning og placering vil virke begrænsende for udfoldelsen af det daglige liv på Christiania - Den foreslåede placering af cykelruten og dermed broerne vil indskrænke de rekreative værdier på Christianshavn som helhed Vi mener, at cykelruten bør have en alternativ placering, som tilgodeser såvel kommunen som andre berørte parter. Vi henviser i øvrigt til det vedlagte høringssvar fra lokaludvalget til kommunen vedrørende cykelruten. 5. Cykelsuperstier - invitation til workshop ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte sig for, om lokaludvalget ønsker at deltage i en workshop vedr. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet, herunder udpege som minimum 1 repræsentant. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at deltage i en workshop vedr. cykelsuperstier i hovedstadsområdet 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger som minimum 1 repræsentant der 5

7 deltager i workshoppen PROBLEMSTILLING Københavns Kommune, 17 andre kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at få flere til at pendle på cykel over længere afstande. For at gøre det mere attraktivt at pendle på cykel, arbejdes der på etableringen af et net af cykelsuperstier som løber ind, ud og på tværs af byen. Nettet er udpeget af samarbejdspartnerne, men for at sikre at det er de helt rigtige linjeføringer i København, inviteres lokaludvalgene til at deltage i en workshop mandag den 13. september 2010 kl Se bilaget. LØSNING Christianshavns Lokaludvalg deltager i workshoppen, og udpeger som minimum 1 repræsentant til at deltage. ØKONOMI - VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om lokaludvalgets beslutning. Repræsentanten, lokaludvalget udpeger til workshoppen, orienterer lokaludvalget om workshoppen i lokaludvalgets møde den 29. september BILAG Bilag 1- Invitationen fra Center for Trafik CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg deltager i en workshop vedr. cykelsuperstier i hovedstadsområdet 2. Christianshavns Lokaludvalg udpegede Niels H. Groth som sin repræsentant i workshoppen. Endvidere opfordrede lokaludvalget Michael Lerche til at deltage. 6

8 6. Grøn mobilitet - fælles henvendelse fra lokaludvalgene ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et forslag fra Amager Øst Lokaludvalg om en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om fælles henvendelse fra lokaludvalgene vedr. Grøn Mobilitet-projektet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter, på opfordring fra Amager Øst Lokaludvalg, til sammen med øvrige lokaludvalg at rette henvendelse til Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om grøn mobilitet-projektet jf. udkast til henvendelse i løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har foreslået de øvrige11 lokaludvalg i Københavns Kommune at man retter en fælles henvendelse til Center for Trafik. Baggrunden for henvendelsen er, ifølge Amager Øst Lokaludvalg, at Center for Trafik torsdag d. 3. juni afholdte et møde med repræsentanter for lokaludvalgene omkring Grøn Mobilitet. Det viste sig at dække over, at der skal udarbejdes en ny Trafik- og Miljøplan som afløser for planen fra Forvaltningen havde alene planlagt mødet som en mulighed for at lokaludvalgene kunne bidrage med forslag til hvilke tiltag en sådan ny plan bør indeholde i forlængelse af tilsvarende møder med andre interessenter. Under den afsluttende plenumdebat efterlyste flere lokaludvalgsmedlemmer, at processen blev tilrettelagt således, at lokaludvalgene blev inddraget i selve planlægningen og ikke kun i den efterfølgende udmøntning, som forvaltningen lagde op til. LØSNING Amager Øst Lokaludvalg foreslår følgende henvendelse til Center for Trafik vedr. Grøn Mobilitet : D. 3. juni afholdt Center for Trafik et Informationsmøde og idéudveksling om Grøn Mobilitet i København med repræsentanter fra lokaludvalgene. Det fremgik, at arbejdet med Grøn Mobilitet skal ses som afløser for Trafik- og Miljøplanen fra Mødet var struktureret med henblik på at deltagerne skulle bidrage med konkrete forslag til, hvilke tiltag en sådan ny trafikplan for København kunne indeholde. 7

9 Som det fremgik af den afsluttende debat efterlyste en række lokaludvalg, at lokaludvalgenes rolle i såvel planlægningsfasen som den efterfølgende handlingsudmøntning også burde være et debatpunkt her i opstartsfasen. Vi vil fra lokaludvalgenes side gerne indgå et konstruktivt samarbejde med Center for Trafik om udviklingen af denne nye trafik- og miljøplan dels fordi vi i lokaludvalgene har arbejdet meget med mobilitet og trafik bl.a. som led i bydelsplanarbejdet, dels fordi en tidlig inddragelse af bydelene vil sikre et medejerskab til den nye plan, hvilket vil medføre langt bedre resultater. Struktureres et sådant arbejde fornuftigt, er det vor overbevisning, at de samlede ressourcer, der vil arbejde for en ny, ambitiøs og handlingsorienteret trafik- og miljøplan, vil række langt ud over de ressourcer, som Center for Trafik råder over. Vi ser derfor et sådant samarbejde som en win-win situation. Vi vil derfor opfordre til, at der afholdes et nyt snarligt møde med den samme kreds af deltagere, men hvor fokus er, hvorledes lokaludvalgene kan bidrage konstruktivt til såvel planlægningsprocessen og til gennemførelsen og planen. Lokaludvalgene vil gerne stå for planlægningen af et sådant supplerende møde i samarbejde med Center for Trafik. mvh På vegne af lokaludvalgene for. ØKONOMI - VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat om Christianshavns Lokaludvalgs beslutning. BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Christianshavns Lokaludvalg vil sammen med øvrige lokaludvalg rette henvendelse til Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om grøn mobilitet-projektet jf. udkast til henvendelse i løsningsafsnittet. 8

10 7. Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 ( ) Julius Lund stiller forslag om, at lokaludvalget udskyder Christianshavnermødet om Christianias voldanlæg og at man således finder et andet tema for mødet den 6. oktober Endvidere foreslår Julius Lund, at man afholder et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg ikke i den nærmeste fremtid holder et Christianshavnermøde med Christianias voldanlæg som tema 2. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter et tema for Christianshavnermødet den 6. oktober at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at der afholdes et Christianshavnermøde inden nytår om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn PROBLEMSTILLING Julius Lund, der er koordinator på Christianshavnermødet om Christianias voldanlæg, som lokaludvalget tidligere har besluttet skulle holdes den 6. oktober 2010, foreslår, at man udskyder mødet. Han begrunder det med, at Slots- og Ejendomsstyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at deltage og at de miljøpolitikere, der er blevet spurgt, enten ikke kan eller ikke ønsker at deltage. Julius Lund foreslår endvidere, at lokaludvalget afholder et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn. Formanden foreslår, at dette møde afholdes inden nytår. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget først holder et Christianshavnermøde om Christianias voldanlæg efter højesteret har afsagt dom i sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania-området, fx i maj 2011, da man så kender præmisserne for områdets videre udvikling. Formanden foreslår endvidere, at lokaludvalget beslutter et andet tema for Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 og at der udpeges en koordinator herfor. Endelig foreslår formanden, at der med Julius Lund som koordinator inden nytår afholdes et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til 9

11 Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn: Hvad skal christianshavnerne skal stille op ved udsigten til, at Højesteret giver staten medhold, og at dommen iflg. Alle juridiske eksperter vil gå Christiania imod? Kan Lokaludvalget og Lokalrådet gøre noget for at påvirke parterne i konflikten til at bøje sig mod hinanden og søge kompromisser? ØKONOMI Lokaludvalget har afsat i alt kr. til Christianshavnermøderne i perioden april-december VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, går koordinatorerne i gang med at arrangere Christianshavnermøderne. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg holder ikke i den nærmeste fremtid et Christianshavnermøde med Christianias voldanlæg som tema 2. at Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 har bydelsplanen som tema. Der følges op på Christianshavnermødet den 1. september. 3. Christianshavnermødet den 3. november 2010 har sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania som området. På mødet vil konflikten blive belyst af jurister og eksterne eksperter på sagen. Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania planlægger mødet. 8. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af orienteringen fra arbejdsgrupperne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager arbejdsgruppernes orientering om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget til efterretning. PROBLEMSTILLING 10

12 Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af en orientering fra arbejdsgrupperne. LØSNING Arbejdsgrupperne orienterer om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget. Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen - Aktuelt Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid - Aktuelt Arbejdsgruppen for Sociale forhold, Sundhed og Omsorg - Aktuelt Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania - Aktuelt, herunder orientering om ændring af Christianialoven jf. bilaget Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv - Aktuelt Info-gruppen - Aktuelt Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen - Aktuelt BILAG Materiale om ændring i Christianialoven CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid Julius Lund orienterede om Christianshavnerdagen og efterlyste medhjælpere blandt lokaludvalgets medlemmer og suppleanter. Ruth Plovgaard oplyste, at arbejdsgruppen har behandlet puljeansøgninger og drøftet bibliotekets fremtid. Hun oplyste videre, at borgmester Pia Allerslev har inviteret lokaludvalgenes kulturudvalg til møde den 30. september. Flere medlemmer af arbejdsgruppen deltager i mødet. Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania Richard Lee Stevens orienterede om den forestående ændring af Christiania-loven, hvor der er høringsfrist den 9. september

13 Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv Jane Lytthans oplyste, at arbejdsgruppen holder møde den 30. august Man vil bl.a. drøfte de svar, lokaludvalget har fået fra Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen om ovenlyset på torvet og om tilgængelighed langs kanalerne. Poul Cohrt oplyste, at han som formand for lokaludvalget vil bede Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen om at inddrage lokaludvalget i deres drøftelser om ovenlyset på torvet. Info-gruppen Jette Philipsen fremviste badges, som lokaludvalgets medlemmer og suppleanter skal bære på Christianshavnerdagen. Hun oplyste, at Lotte Barfod har udarbejdet et spørgeskema angående borgernes holdning til bydelen, som skal bruges på Christianshavnerdagen. De, der besvarer skeamet, får en muffin under devisen en muffin for din mening. Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen Poul Cohrt oplyste, at bydelsplanarrangementet den 26. august er aflyst, men at man håber, at det kan blive til noget i ugen september. Han opfordrede lokaludvalgets medlemmer til at tilmelde sig Økonomiforvaltningens seminar den 14. september 2010 om bydelsplanprocessen. Poul Cohrt mindede desuden om Christianshavnermødet den 1. september 2010 om bydelsplanlægningen. Endelig oplyste han, at Indre By Lokaludvalgs formand har tilbudt Christianshavns Lokaludvalg at være med i en web-løsning, hvor borgerne via deres hjemmeside kan inddrages aktivt i bydelsplanprocessen med mulighed for at indsende forslag og kommentere på eksisterende planer. Det vil ikke medføre udgifter for Christianshavns Lokaludvalg. Lokaludvalget bakkede op om ideen. 9. Status på økonomien ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en økonomioversigt til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status for puljemidlerne til efterretning. Oversigten udsendes på mail inden mødet den 25. august PROBLEMSTILLING 12

14 Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten, der udsendes på mail inden mødet. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i september-mødet. BILAG Status for puljemidlerne (udsendes på mail inden mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Sekretariatet orienterede om status for puljemidlerne, herunder at lokaludvalget i september-mødet skal tage stilling til hvilken pulje, der skal forøges med de kr., som er blevet overført fra Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. 13

15 10. Ansøgning om puljemidler, august 2010 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 5 ansøgninger om puljemidler INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Focus Teater om støtte på 2000 kr. til forestillingen Peberdrys og Troldekager på betingelse af, at beløbet går til dækning af leje af lokale. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb, da lokaludvalget tidligere har støttet Focus Teater, og således på grund af begrænsede midler, ønsker at sprede midlerne. 2. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania da lokaludvalget vurderer at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 5. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på , 75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter PROBLEMSTILLING Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 5 ansøgninger om puljemidler der kort er præsenteret i løsningsafsnittet. 14

16 LØSNING 1. Focus Teater: Peberdrys og Troldekager Focus Teater har søgt Christianshavns Lokaludvalg om kr. til afholdelse af teaterforestillingerne Peberdrys og Troldekager. Støtten skal blandt andet anvendes til aflønning af 3 skuespillere, transport af kulisser, PR og telefon, porto samt leje af lokaler. Forestillingerne afholdes i Christianshavns Beboerhus i perioden fra den september. Der tages entré. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer at arrangementet er bydelsrelateret, dialogskabende og lokalkulturelt udviklende. Derudover styrker arrangementet Christianshavns kulturelle ressourcer. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter ansøgningen. Arbejdsgruppen anbefaler: Peberdrys og Troldekager vil vi gerne støtte med med den betingelse, at beløbet går til dækning af leje af lokale. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Focus Teater om støtte på 2000 kr. til afholdelse af forestillingen Peberdrys og troldekager, med den betingelse at beløbet går til dækning af leje af lokale. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb, da lokaludvalget tidligere har støttet Focus Teater, og således på grund af begrænsede midler, ønsker at sprede midlerne. 2. Kontoret for undergrundsanliggender: Subterramania Kontoret for undergrundsanliggender har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om kr. til arrangementet Subterramania. Arrangør gør opmærksom på, at projektplanen først realiseres når den kan finansieres. Navne på kunstnere og oplægsholdere er derfor forslag, der er ikke truffet endelige aftaler. Vi håber derfor at ideoplægget kan behandles med det forbehold at deltagernavne kan ændres undervejs. Arrangementet har modtaget støtte til udvikling af projektet fra Statens Kunstfond. Dagbladet Politiken, Statens Kunstråd, Københavns Billedkunstudvalg og overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat er ansøgt om støtte til arrangementets udførelse. Arrangør ansøger Christianshavns Lokaludvalg om støtte på kr. til 5 x leje af Rabeshave på Christianshavn, annoncering og leje af projektor o.a. teknisk udstyr til brug for Subsaloner som afholdes på Rabeshave. Indre By Lokaludvalg ansøges om samme beløb. Subsaloner er planlagt til 15

17 den 26. september 2010, 8. december 2010, 19. januar 2011, 23. februar 2011, 6. april 2011, 18. maj 2011, og vil primært foregå i Rabeshave (5/6). Formålet med arrangementet er beskrevet som følger: SubSaloner er en række arrangementer med film, foredrag og ideudveksling, der med et tværfagligt og alsidigt program har til formål at udvikle og åbne for perspektiverne på den bogstavelige så vel som den forestillede undergrund.. Sekretariatet bemærker: Arrangementet er dialogskabende, lokalkulturelt udviklende og styrker Christianshavns kulturelle ressourcer, men det kan diskuteres om arrangementet er bydelsrelateret eller om det er en Københavnerbegivenhed. Med ovenstående forbehold, vurderer sekretariatet at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter arrangementet. Arbejdsgruppen anbefaler: "Subterramania" fandt vi ikke tilstrækkeligt lokalt orienteret, desuden foregår dele af arrangementet næste år, vi indstiller derfor til LU, at der gives afslag til støtte. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania da lokaludvalget vurderer at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. Refshaleøens netværksgruppe Refshaleøens netværksgruppe har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på kr. til etablering af hjemmeside, afholdelse af netværksbar, afholdelse af citytalks samt opslagstavler. Formålet med projektet er blandt andet at [ ] udvikle Refshaleøens netværk i social, arbejdsmæssig og kulturel øjemed, bl.a. ved at koordinerer og synliggøre Refshaleøens forskellige aktiviteter, projekter og ressourcer, samt forsøge at indsamle relevant information om områdets brug af og udvikling, for herigennem at opfordre til en saglig og konstruktiv debat, bl.a. med henblik på at viderefører de forskellige positive aspekter af lokalmiljøet igennem den løbende byudvikling. Sekretariatets bemærker: Sekretariatet vurderer at projektet er tværgående, dialogskabende, netværksdannende og lokalkulturelt udviklende. Derudover vurderer sekretariatet at projektet styrker Christianshavns sociale og kulturelle ressourcer. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter projektet. 16

18 Arbejdsgruppen anbefaler: Refshaleøens Netværksgruppe" enedes vi om at støtte dele af deres planer, nemlig etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativerer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Hertil anbefales et beløb på Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. Fryd for lyd Foreningen Fryd for lyd har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn, Fryd for lyd. Støtten skal anvendes til tryk af foldere, plakater, hjemmeside, telefon, leje af lokaler, leje af instrumenter, leje af kamera, memory stick, forplejning og transport. Arrangementet vil blive afholdt i uge 34, alle hverdage fra 9-17, lørdag 13-19, og søndag bliver dag for opsamling og evaluering. De planlagte workshops foregår på Christianshavn/Amager, ydre Nørrebro og Sydhavnen. Ansøger har supplerende søgt Bispebjerg Lokaludvalg og Enghave Lokaludvalg om hver 5500 kr. Formålet med arrangementet er beskrevet som følger: [ ] at undervise bydelens børn og unge i musik, teater og dans og igennem dette arbejde styrke deres inspiration og kreative indlæringsevne samtidigt med at nye venskaber dannes. Sekretariatet bemærker: Arrangementet er netværksdannende og skaber dialog i bydelen. Dog er 3 ud af 6 dage med workshops afsluttet når lokaludvalget behandler ansøgningen i sit møde den 25. august. Sekretariatet vurderer derfor, at lokaludvalget ikke bør støtte ansøgningen, herunder også med tanke på, at en betingelse for at modtage støtte bl.a. er, at Christianshavns Lokaludvalg nævnes som tilskudsgiver i forbindelse med informationsmateriale, plakater og lignende. Lokaludvalget kan dog opfordre ansøger til at genansøge om støtte til et nyt arrangement. Arbejdsgruppen anbefaler: "Fryd for Lyd" indstiller vi til et afslag, idet vi gør opmærksomme på at det, at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 17

19 5: Christianshavns Idræts Klub, CIK,: Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter Christianshavns Idrætsklub har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på , 75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter. Støtten skal blandt anvendes til produktion og tryk af 5000 stk. 8 siders A5 brochure. Formålet projektet er blandt andet beskrevet som følger: Udarbejdelse af folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub (CIK). Herunder layout og rentegning af 8 siders A5 brochure i 4 farver. Trykning af 8 sider A5 i 4 farver, hæftet 5000 stk. [ ] Vi håber, at vi med vores lille folder fortæller lidt om CIK, om vores forskellige sportsgrene, og hvad vi kan tilbyde af aktiviteter i forbindelse med vores Sportscenter. Sekretariatet bemærker: Sekretariatet vurderer at projektet er bydelsrelateret, netværksdannede, identitetsstøttende, samler borgerne på tværs af sociale og etniske forskelle, skaber dialog om bydelen og styrker sammenhængen mellem de forskellige boligområder i bydelen. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter projektet. Arbejdsgruppen anbefaler: "CIK" indstiller vi til imødekommelse af ansøgningen med beløbet Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på ,75 kr. ØKONOMI Ud af et budget til puljeansøgninger på kr. har lokaludvalget hidtil givet tilsagn til ansøgere om støtte på i alt ,50 kr. Hvis formandskabets indstillinger følges, vil der være disponeret for yderligere ,75 kr. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer ansøgerne om lokaludvalgets beslutning. De ansøgere der får tilsagn om støtte, skal aflægge regnskab samt evaluering af projekt/arrangementet, før støtten kan udbetales. BILAG Puljeansøgningerne 18

20 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Focus Teater: Peberdrys og Troldekager Ruth Lønskov stillede ændringsforslag om, at lokaludvalget giver Focus Teater tilsagn om støtte på kr. For stemte 1 lokaludvalgsmedlem. Imod stemte 16 lokaludvalgsmedlemmer. 1 lokaludvalgsmedlem undlod at stemme. Ændringsforslaget blev ikke tiltrådt. Dermed havde lokaludvalget besluttet at give Focus Teater tilsagn om støtte på kr. til Peberdrys og Troldekager. 2. Kontoret for undergrundsanliggender: Subterramania Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania, da lokaludvalget vurderer, at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. Refshaleøens netværksgruppe Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. Fryd for lyd Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn, idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det, at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 5: Christianshavns Idræts Klub, CIK,: Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter Christianshavns Lokaludvalg godkendte formandens indstilling om at meddele tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på ,75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter. 11. Lokaludvalgets seminar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en orientering om lokaludvalgets seminar den 9. oktober 2010 til efterretning 19

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-46743) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-46979) 3. Cykelruten over Christianshavn (2010-47041) 4. Skitseforslag for Christianshavns Torv (2010-47071) 5. Fredningen af kanalerne

Læs mere

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. PROTOKOL for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. 1. Åben spørgetid (2009-124527) 2. Godkendelse af dagsorden (2009-124537) 3. Lokaludvalget og lokalrådet

Læs mere

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-10728) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-10731) 3. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Restaurationsplan høringssvar 4. Ældrerådet fra 1. januar 2013 høringssvar 5. Planerne for Christianshavns Torv 6. Christianshavnermøderne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 For mødet den 30. juni 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-83586) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-83595) 3. Drøftelse af klyngeledelse på børneinstitutionsområdet

Læs mere

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-180055) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2010-180075) T 1. Konceptet for lokaludvalgene Materialet fra Økonomiforvaltningen 3. Orientering fra arbejdsgrupperne (2010-180090)

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet.

2. Godkendelse af dagsorden CHL 36/2009 Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE Lars Schou Pedersen. I stedet deltog hans suppleant Bodil Ranklev. Jette Rosenkrantz Arendrup. I stedet deltog hendes suppleant Peter Birch. Marie Kruchov. Ingen af hendes

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-59576) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-59582) 3. Bydelsplanen: Valg af projekter (2012-59028) 4. Udkast til restaurationsplan - høringssvar (2012-58514) 5. Koordinering

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429)

5. Medlemsforslag: Henvendelse til Socialudvalget om Tjek-punkt (2009-160429) Tillægsdagsorden: T1 Ansøgning om puljemidler Ordinære dagsorden 1. Åben spørgetid (2009-162130) Intet 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-162161) 3. Status på økonomien (2009-162170) 4. Bydelsplanlægning

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det andet ordinære møde. Christianshavn Lokaludvalgs beslutning på mødet den 20.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det andet ordinære møde. Christianshavn Lokaludvalgs beslutning på mødet den 20. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE: AFBUD FRA GUNHILD LEGAARD (DANSK FOLKEPARTI). DER ER IKKE UDPEGET SUPPLEANTER FOR GUNHILD LEGAARD. KIRSTEN VIRRING ANDERSEN (HAVNEN, IDRÆT OG FRITID 1) HAVDE INDEN MØDETS

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

14. Puljeansøgningen "Christianshavn en dag i februar 2011" (2011-38696)

14. Puljeansøgningen Christianshavn en dag i februar 2011 (2011-38696) 1. Åben spørgetid (2011-38473) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-38494) 3. VM i cykling (2011-41883) 4. Klimatilpasningsplan - høringssvar (2011-42599) 5. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Helle Bruhn Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 16/922 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 REFERAT for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 1. Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet (2013-22128) 1 2. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2013-19971) 3 1. Borgerdialog

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Bydelsplanen høringssvar 4. Kommunens budget for 2012 høringssvar 5. Bemærkninger til det ændrede fredningsforslag for kanalerne 6. Trafikdæmpende bump i Prinsessegade

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Jesper Skou Hansen, Jesper Christensen, Bjarne Nielsen og Lars Rasmussen. Allan Mylius Thomsen forlod mødet kl. 10.45 under behandlingen af sag nr. 6 og vendte tilbage kl.

Læs mere

12. Udvidelse af den kommunale renholdelsesordning (tillægsdagsorden)

12. Udvidelse af den kommunale renholdelsesordning (tillægsdagsorden) For mødet den 27. august 2009 kl. 18.30 på Christiania, Mælkebøttens fællesrum 1. Åben spørgetid 2. Godkendelse af dagsorden 3. Revision af forretningsordenen 2. behandling 4. Valg til forretningsudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 02-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Tirsdag den 2. april 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen

Udtalelse fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende ny skole på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg 19.. december 2017 Sagsnr. 2017-0398490 Til medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget Dokumentnr. 2017-0398490-1

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486)

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486) 1. Åben spørgetid (2012-30821) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-30824) 3. Bydelsplanprocessen (2012-28825) 4. Sikker bydel (2012-29534) 5. Ændring i retningslinierne for tildeling af puljemidler

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30-17.00 Deltagere: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen, Morten Dreyer, Sara Claces, Henrik Aagaard,

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune UG - udvalget kl. 7.30-11.30 Høje Gladsaxe, Gladsaxe torv 2 (kirketorvet) samt Rådhuset, mødelokale 4-5 Tilstede: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Brian Hemmingsen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Integrationsrådets årsberetning for 2014

Integrationsrådets årsberetning for 2014 Integrationsrådets årsberetning for 2014 MERN SAFDE INDLEDNING I denne årsberetning beskrives Furesø Kommunes Integrationsråds mødevirksomhed og øvrige aktiviteter i 2014. UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Åben Referat Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Preben Elstrøm, Jakob Bigum Lundberg, Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen, Inge-Lise Pedersen, Lone Høgenhaug, Ole Gjermandsen,

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april.

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 13 til 15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere