for mødet den 25. august 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34"

Transkript

1 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid ( ) 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Udkast til ny integrationspolitik ( ) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven ( ) 5. Cykelsuperstier - invitation til workshop ( ) 6. Grøn mobilitet - fælles henvendelse fra lokaludvalgene ( ) 7. Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 ( ) 8. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) 9. Status på økonomien ( ) 10. Ansøgning om puljemidler, august 2010 ( ) 11. Lokaludvalgets seminar ( ) Intet Godkendt 12. Meddelelser ( ) 13. Havnens Pris 2010 ( ) 14. Eventuelt ( ) Tillægsdagsorden T1. Ændret praksis i hjemmeplejen - henvendelse

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST En borger bad lokaludvalget tage forvaltningernes papirforbrug op til drøftelse med rådhuset. 2. En borger bad lokaludvalget arbejde for at få offentlige toiletter på Christianshavn. Jane Lytthans svarede, at lokaludvalget arbejder for det og er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om et offentligt toilet på Christianshavns Torv. 2. Godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende dagsordenen for udvalgsmødet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for mødet PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal formelt godkende dagsordenen. LØSNING Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Til mødet forelå en tillægsdagsorden med punktet Ændret praksis i hjemmeplejen henvendelse. Den ordinære dagsorden blev godkendt og det blev enstemmigt vedtaget at behandle tillægsdagsordenspunktet efter punkt 11 på den ordinære dagsorden. 3. Udkast til ny integrationspolitik ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte et udkast til en ny integrationspolitik for Københavns Kommune. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter borgmester Klaus Bondams orientering om et udkast til en ny integrationspolitik PROBLEMSTILLING Københavns Kommune skal have en ny integrationspolitik for se bilagene. I lokaludvalgets møde vil beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam orientere om udkastet til den nye politik. LØSNING Med henblik på at give input til et høringssvar, som Arbejdsgruppen om kultur, skole og fritid udarbejder, drøfter lokaludvalget beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondams orientering. ØKONOMI Intet 2

4 VIDERE PROCES Frist for høringssvar er den 11. oktober Arbejdsgruppen om kultur, skole og fritid udarbejder et udkast til høringssvar, som lokaludvalget behandler i sit møde den 29. september Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser, at den nye integrationspolitik forventes vedtaget i december BILAG Brev af fra borgmester Klaus Bondam samt handleplaner for integrationspolitikken og hæftet Bland dig i byen CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg drøftede orienteringen. 2. Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid udarbejder et udkast til høringssvar, som lokaludvalget behandler i sit møde den 29. september Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om etablering af broer. Bemærkningerne sendes til Kystdirektoratet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg sender de bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om etablering af broer, der fremgår af løsningsafsnittet, til Kystdirektoratet. PROBLEMSTILLING Kystdirektoratet har i en bekendtgørelse i Cityavisen den 4. august 2010 bedt om eventuelle bemærkninger til Københavns Kommunes ansøgning i henhold til kystbeskyttelsesloven om tilladelse til etablering af broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over et mindre vandareal 3

5 syd for Stadsgraven i forbindelse med cykelruten over Christianshavn. Kystdirektoratet skal have bemærkningerne senest den 26. august LØSNING Formanden foreslår, at følgende sendes til Kystdirektoratet: Christianshavns Lokaludvalg har gentagne gange gjort politikerne og forvaltningerne i Københavns Kommune opmærksom på, at de broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over et vandareal syd for Stadsgraven, man nu søger om tilladelse til at etablere i henhold til kystbeskyttelsesloven, ikke er ønsket af christianshavnerne. Broerne vil udgøre en barriere for sejlads med mastefartøjer i Christianshavns kanaler, hvorved kanalmiljøet slås ihjel. Endvidere vil miljøet ved Islands Plads, der nu udgør et frirum for beboerne i de tilstødende ejendomme, blive ødelagt. En afgørelse i henhold til kystbeskyttelsesloven, der tillader etablering af de nævnte broer, vil med andre ord betyde, at kysten langs Christianshavns kanaler vil miste sin herlighedsværdi. Det kan i øvrigt oplyses, at broen over Laboratoriegraven vil blive så stejl, at den ikke vil kunne leve op til de gængse tilgængelighedskrav, der stilles for at tilgodese kørestolsbrugere. I bilagene ses de indsigelser vedrørende broprojektet, som lokaludvalget gennem det seneste års tid har sendt til Københavns kommune. De bør ligeledes tages i betragtning, når der skal træffes en afgørelse i sagen. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, sender sekretariatet bemærkningerne inkl. bilag til Kystdirektoratet med kopi til Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøforvaltningen. BILAG 1. Kystdirektoratets bekendtgørelse 2. Bilagene til den foreslåede henvendelse til Kystdirektoratet. 4

6 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Christianshavns Lokaludvalg besluttede følgende henvendelse til Kystinspektoratet: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 25. august 2010 besluttet følgende udtalelse vedr. Københavns Kommunes ansøgning om tilladelse til etablering af broer over Laboratoriegraven, Stadsgraven og over mindre vandareal syd for Stadsgraven i forbindelse med anlægget af Christianshavn-cykelruten: Christianshavns Lokaludvalg har tidligere gjort politikerne og forvaltningerne i Københavns Kommune opmærksom på, at cykelruten og dermed broerne, man nu søger om tilladelse til at etablere i henhold til kystbeskyttelsesloven, ikke tilfører byen værdi, men vil tværtimod være til gene for christianshavnerne. Vi peger bl.a. på følgende gener: - Broerne vil begrænse mulighederne for søsportsorganisationerne pga. broernes lave frihøjde. De vil forringe de pågældende organisationers aktiviteter væsentligt - Cykelrutens udformning og placering vil virke begrænsende for udfoldelsen af det daglige liv på Christiania - Den foreslåede placering af cykelruten og dermed broerne vil indskrænke de rekreative værdier på Christianshavn som helhed Vi mener, at cykelruten bør have en alternativ placering, som tilgodeser såvel kommunen som andre berørte parter. Vi henviser i øvrigt til det vedlagte høringssvar fra lokaludvalget til kommunen vedrørende cykelruten. 5. Cykelsuperstier - invitation til workshop ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte sig for, om lokaludvalget ønsker at deltage i en workshop vedr. Cykelsuperstier i hovedstadsområdet, herunder udpege som minimum 1 repræsentant. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter at deltage i en workshop vedr. cykelsuperstier i hovedstadsområdet 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger som minimum 1 repræsentant der 5

7 deltager i workshoppen PROBLEMSTILLING Københavns Kommune, 17 andre kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at få flere til at pendle på cykel over længere afstande. For at gøre det mere attraktivt at pendle på cykel, arbejdes der på etableringen af et net af cykelsuperstier som løber ind, ud og på tværs af byen. Nettet er udpeget af samarbejdspartnerne, men for at sikre at det er de helt rigtige linjeføringer i København, inviteres lokaludvalgene til at deltage i en workshop mandag den 13. september 2010 kl Se bilaget. LØSNING Christianshavns Lokaludvalg deltager i workshoppen, og udpeger som minimum 1 repræsentant til at deltage. ØKONOMI - VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om lokaludvalgets beslutning. Repræsentanten, lokaludvalget udpeger til workshoppen, orienterer lokaludvalget om workshoppen i lokaludvalgets møde den 29. september BILAG Bilag 1- Invitationen fra Center for Trafik CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg deltager i en workshop vedr. cykelsuperstier i hovedstadsområdet 2. Christianshavns Lokaludvalg udpegede Niels H. Groth som sin repræsentant i workshoppen. Endvidere opfordrede lokaludvalget Michael Lerche til at deltage. 6

8 6. Grøn mobilitet - fælles henvendelse fra lokaludvalgene ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et forslag fra Amager Øst Lokaludvalg om en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om fælles henvendelse fra lokaludvalgene vedr. Grøn Mobilitet-projektet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter, på opfordring fra Amager Øst Lokaludvalg, til sammen med øvrige lokaludvalg at rette henvendelse til Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om grøn mobilitet-projektet jf. udkast til henvendelse i løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Amager Øst Lokaludvalg har foreslået de øvrige11 lokaludvalg i Københavns Kommune at man retter en fælles henvendelse til Center for Trafik. Baggrunden for henvendelsen er, ifølge Amager Øst Lokaludvalg, at Center for Trafik torsdag d. 3. juni afholdte et møde med repræsentanter for lokaludvalgene omkring Grøn Mobilitet. Det viste sig at dække over, at der skal udarbejdes en ny Trafik- og Miljøplan som afløser for planen fra Forvaltningen havde alene planlagt mødet som en mulighed for at lokaludvalgene kunne bidrage med forslag til hvilke tiltag en sådan ny plan bør indeholde i forlængelse af tilsvarende møder med andre interessenter. Under den afsluttende plenumdebat efterlyste flere lokaludvalgsmedlemmer, at processen blev tilrettelagt således, at lokaludvalgene blev inddraget i selve planlægningen og ikke kun i den efterfølgende udmøntning, som forvaltningen lagde op til. LØSNING Amager Øst Lokaludvalg foreslår følgende henvendelse til Center for Trafik vedr. Grøn Mobilitet : D. 3. juni afholdt Center for Trafik et Informationsmøde og idéudveksling om Grøn Mobilitet i København med repræsentanter fra lokaludvalgene. Det fremgik, at arbejdet med Grøn Mobilitet skal ses som afløser for Trafik- og Miljøplanen fra Mødet var struktureret med henblik på at deltagerne skulle bidrage med konkrete forslag til, hvilke tiltag en sådan ny trafikplan for København kunne indeholde. 7

9 Som det fremgik af den afsluttende debat efterlyste en række lokaludvalg, at lokaludvalgenes rolle i såvel planlægningsfasen som den efterfølgende handlingsudmøntning også burde være et debatpunkt her i opstartsfasen. Vi vil fra lokaludvalgenes side gerne indgå et konstruktivt samarbejde med Center for Trafik om udviklingen af denne nye trafik- og miljøplan dels fordi vi i lokaludvalgene har arbejdet meget med mobilitet og trafik bl.a. som led i bydelsplanarbejdet, dels fordi en tidlig inddragelse af bydelene vil sikre et medejerskab til den nye plan, hvilket vil medføre langt bedre resultater. Struktureres et sådant arbejde fornuftigt, er det vor overbevisning, at de samlede ressourcer, der vil arbejde for en ny, ambitiøs og handlingsorienteret trafik- og miljøplan, vil række langt ud over de ressourcer, som Center for Trafik råder over. Vi ser derfor et sådant samarbejde som en win-win situation. Vi vil derfor opfordre til, at der afholdes et nyt snarligt møde med den samme kreds af deltagere, men hvor fokus er, hvorledes lokaludvalgene kan bidrage konstruktivt til såvel planlægningsprocessen og til gennemførelsen og planen. Lokaludvalgene vil gerne stå for planlægningen af et sådant supplerende møde i samarbejde med Center for Trafik. mvh På vegne af lokaludvalgene for. ØKONOMI - VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat om Christianshavns Lokaludvalgs beslutning. BILAG - CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Christianshavns Lokaludvalg vil sammen med øvrige lokaludvalg rette henvendelse til Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen om grøn mobilitet-projektet jf. udkast til henvendelse i løsningsafsnittet. 8

10 7. Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 ( ) Julius Lund stiller forslag om, at lokaludvalget udskyder Christianshavnermødet om Christianias voldanlæg og at man således finder et andet tema for mødet den 6. oktober Endvidere foreslår Julius Lund, at man afholder et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg ikke i den nærmeste fremtid holder et Christianshavnermøde med Christianias voldanlæg som tema 2. at Christianshavns Lokaludvalg beslutter et tema for Christianshavnermødet den 6. oktober at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at der afholdes et Christianshavnermøde inden nytår om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn PROBLEMSTILLING Julius Lund, der er koordinator på Christianshavnermødet om Christianias voldanlæg, som lokaludvalget tidligere har besluttet skulle holdes den 6. oktober 2010, foreslår, at man udskyder mødet. Han begrunder det med, at Slots- og Ejendomsstyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at deltage og at de miljøpolitikere, der er blevet spurgt, enten ikke kan eller ikke ønsker at deltage. Julius Lund foreslår endvidere, at lokaludvalget afholder et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn. Formanden foreslår, at dette møde afholdes inden nytår. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget først holder et Christianshavnermøde om Christianias voldanlæg efter højesteret har afsagt dom i sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania-området, fx i maj 2011, da man så kender præmisserne for områdets videre udvikling. Formanden foreslår endvidere, at lokaludvalget beslutter et andet tema for Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 og at der udpeges en koordinator herfor. Endelig foreslår formanden, at der med Julius Lund som koordinator inden nytår afholdes et Christianshavnermøde om sagen mellem staten og Christiania vedrørende brugsretten til 9

11 Christiania-området samt om højesteretsdommens mulige konsekvenser for Christianshavn: Hvad skal christianshavnerne skal stille op ved udsigten til, at Højesteret giver staten medhold, og at dommen iflg. Alle juridiske eksperter vil gå Christiania imod? Kan Lokaludvalget og Lokalrådet gøre noget for at påvirke parterne i konflikten til at bøje sig mod hinanden og søge kompromisser? ØKONOMI Lokaludvalget har afsat i alt kr. til Christianshavnermøderne i perioden april-december VIDERE PROCES Når lokaludvalget har truffet en beslutning, går koordinatorerne i gang med at arrangere Christianshavnermøderne. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST Christianshavns Lokaludvalg holder ikke i den nærmeste fremtid et Christianshavnermøde med Christianias voldanlæg som tema 2. at Christianshavnermødet den 6. oktober 2010 har bydelsplanen som tema. Der følges op på Christianshavnermødet den 1. september. 3. Christianshavnermødet den 3. november 2010 har sagen mellem staten og Christiania om brugsretten til Christiania som området. På mødet vil konflikten blive belyst af jurister og eksterne eksperter på sagen. Arbejdsgruppen Christianshavn-Christiania planlægger mødet. 8. Orientering fra arbejdsgrupperne ( ) Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af orienteringen fra arbejdsgrupperne. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager arbejdsgruppernes orientering om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget til efterretning. PROBLEMSTILLING 10

12 Lokaludvalget drøfter aktuelle sager på baggrund af en orientering fra arbejdsgrupperne. LØSNING Arbejdsgrupperne orienterer om deres virke siden sidste møde i lokaludvalget. Arbejdsgruppen for Teknik, Miljø og Havnen - Aktuelt Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid - Aktuelt Arbejdsgruppen for Sociale forhold, Sundhed og Omsorg - Aktuelt Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania - Aktuelt, herunder orientering om ændring af Christianialoven jf. bilaget Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv - Aktuelt Info-gruppen - Aktuelt Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen - Aktuelt BILAG Materiale om ændring i Christianialoven CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Arbejdsgruppen for Kultur, Skole og Fritid Julius Lund orienterede om Christianshavnerdagen og efterlyste medhjælpere blandt lokaludvalgets medlemmer og suppleanter. Ruth Plovgaard oplyste, at arbejdsgruppen har behandlet puljeansøgninger og drøftet bibliotekets fremtid. Hun oplyste videre, at borgmester Pia Allerslev har inviteret lokaludvalgenes kulturudvalg til møde den 30. september. Flere medlemmer af arbejdsgruppen deltager i mødet. Arbejdsgruppen for Christianshavn-Christiania Richard Lee Stevens orienterede om den forestående ændring af Christiania-loven, hvor der er høringsfrist den 9. september

13 Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv Jane Lytthans oplyste, at arbejdsgruppen holder møde den 30. august Man vil bl.a. drøfte de svar, lokaludvalget har fået fra Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen om ovenlyset på torvet og om tilgængelighed langs kanalerne. Poul Cohrt oplyste, at han som formand for lokaludvalget vil bede Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen om at inddrage lokaludvalget i deres drøftelser om ovenlyset på torvet. Info-gruppen Jette Philipsen fremviste badges, som lokaludvalgets medlemmer og suppleanter skal bære på Christianshavnerdagen. Hun oplyste, at Lotte Barfod har udarbejdet et spørgeskema angående borgernes holdning til bydelen, som skal bruges på Christianshavnerdagen. De, der besvarer skeamet, får en muffin under devisen en muffin for din mening. Arbejdsgruppen vedr. bydelsplanprocessen Poul Cohrt oplyste, at bydelsplanarrangementet den 26. august er aflyst, men at man håber, at det kan blive til noget i ugen september. Han opfordrede lokaludvalgets medlemmer til at tilmelde sig Økonomiforvaltningens seminar den 14. september 2010 om bydelsplanprocessen. Poul Cohrt mindede desuden om Christianshavnermødet den 1. september 2010 om bydelsplanlægningen. Endelig oplyste han, at Indre By Lokaludvalgs formand har tilbudt Christianshavns Lokaludvalg at være med i en web-løsning, hvor borgerne via deres hjemmeside kan inddrages aktivt i bydelsplanprocessen med mulighed for at indsende forslag og kommentere på eksisterende planer. Det vil ikke medføre udgifter for Christianshavns Lokaludvalg. Lokaludvalget bakkede op om ideen. 9. Status på økonomien ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage en økonomioversigt til efterretning. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg tager status for puljemidlerne til efterretning. Oversigten udsendes på mail inden mødet den 25. august PROBLEMSTILLING 12

14 Lokaludvalget har besluttet, at der til hvert lokaludvalgsmøde skal være en sag på dagsordenen med en status på økonomien. LØSNING Lokaludvalget skal tage status for puljemidlerne til efterretning. ØKONOMI Se oversigten, der udsendes på mail inden mødet. VIDERE PROCES Lokaludvalget får en opdateret oversigt i september-mødet. BILAG Status for puljemidlerne (udsendes på mail inden mødet) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 25. AUGUST 2010 Sekretariatet orienterede om status for puljemidlerne, herunder at lokaludvalget i september-mødet skal tage stilling til hvilken pulje, der skal forøges med de kr., som er blevet overført fra Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning. 13

15 10. Ansøgning om puljemidler, august 2010 ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 5 ansøgninger om puljemidler INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Focus Teater om støtte på 2000 kr. til forestillingen Peberdrys og Troldekager på betingelse af, at beløbet går til dækning af leje af lokale. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb, da lokaludvalget tidligere har støttet Focus Teater, og således på grund af begrænsede midler, ønsker at sprede midlerne. 2. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania da lokaludvalget vurderer at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 5. at Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på , 75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter PROBLEMSTILLING Christianshavns Lokaludvalg skal behandle 5 ansøgninger om puljemidler der kort er præsenteret i løsningsafsnittet. 14

16 LØSNING 1. Focus Teater: Peberdrys og Troldekager Focus Teater har søgt Christianshavns Lokaludvalg om kr. til afholdelse af teaterforestillingerne Peberdrys og Troldekager. Støtten skal blandt andet anvendes til aflønning af 3 skuespillere, transport af kulisser, PR og telefon, porto samt leje af lokaler. Forestillingerne afholdes i Christianshavns Beboerhus i perioden fra den september. Der tages entré. Sekretariatets bemærkninger: Sekretariatet vurderer at arrangementet er bydelsrelateret, dialogskabende og lokalkulturelt udviklende. Derudover styrker arrangementet Christianshavns kulturelle ressourcer. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter ansøgningen. Arbejdsgruppen anbefaler: Peberdrys og Troldekager vil vi gerne støtte med med den betingelse, at beløbet går til dækning af leje af lokale. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Focus Teater om støtte på 2000 kr. til afholdelse af forestillingen Peberdrys og troldekager, med den betingelse at beløbet går til dækning af leje af lokale. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb, da lokaludvalget tidligere har støttet Focus Teater, og således på grund af begrænsede midler, ønsker at sprede midlerne. 2. Kontoret for undergrundsanliggender: Subterramania Kontoret for undergrundsanliggender har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om kr. til arrangementet Subterramania. Arrangør gør opmærksom på, at projektplanen først realiseres når den kan finansieres. Navne på kunstnere og oplægsholdere er derfor forslag, der er ikke truffet endelige aftaler. Vi håber derfor at ideoplægget kan behandles med det forbehold at deltagernavne kan ændres undervejs. Arrangementet har modtaget støtte til udvikling af projektet fra Statens Kunstfond. Dagbladet Politiken, Statens Kunstråd, Københavns Billedkunstudvalg og overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat er ansøgt om støtte til arrangementets udførelse. Arrangør ansøger Christianshavns Lokaludvalg om støtte på kr. til 5 x leje af Rabeshave på Christianshavn, annoncering og leje af projektor o.a. teknisk udstyr til brug for Subsaloner som afholdes på Rabeshave. Indre By Lokaludvalg ansøges om samme beløb. Subsaloner er planlagt til 15

17 den 26. september 2010, 8. december 2010, 19. januar 2011, 23. februar 2011, 6. april 2011, 18. maj 2011, og vil primært foregå i Rabeshave (5/6). Formålet med arrangementet er beskrevet som følger: SubSaloner er en række arrangementer med film, foredrag og ideudveksling, der med et tværfagligt og alsidigt program har til formål at udvikle og åbne for perspektiverne på den bogstavelige så vel som den forestillede undergrund.. Sekretariatet bemærker: Arrangementet er dialogskabende, lokalkulturelt udviklende og styrker Christianshavns kulturelle ressourcer, men det kan diskuteres om arrangementet er bydelsrelateret eller om det er en Københavnerbegivenhed. Med ovenstående forbehold, vurderer sekretariatet at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter arrangementet. Arbejdsgruppen anbefaler: "Subterramania" fandt vi ikke tilstrækkeligt lokalt orienteret, desuden foregår dele af arrangementet næste år, vi indstiller derfor til LU, at der gives afslag til støtte. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Kontoret for undergrundsanliggender om støtte på kr. til projektet Subterramania da lokaludvalget vurderer at arrangementet ikke er tilstrækkeligt lokalt orienteret. 3. Refshaleøens netværksgruppe Refshaleøens netværksgruppe har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på kr. til etablering af hjemmeside, afholdelse af netværksbar, afholdelse af citytalks samt opslagstavler. Formålet med projektet er blandt andet at [ ] udvikle Refshaleøens netværk i social, arbejdsmæssig og kulturel øjemed, bl.a. ved at koordinerer og synliggøre Refshaleøens forskellige aktiviteter, projekter og ressourcer, samt forsøge at indsamle relevant information om områdets brug af og udvikling, for herigennem at opfordre til en saglig og konstruktiv debat, bl.a. med henblik på at viderefører de forskellige positive aspekter af lokalmiljøet igennem den løbende byudvikling. Sekretariatets bemærker: Sekretariatet vurderer at projektet er tværgående, dialogskabende, netværksdannende og lokalkulturelt udviklende. Derudover vurderer sekretariatet at projektet styrker Christianshavns sociale og kulturelle ressourcer. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter projektet. 16

18 Arbejdsgruppen anbefaler: Refshaleøens Netværksgruppe" enedes vi om at støtte dele af deres planer, nemlig etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativerer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Hertil anbefales et beløb på Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Refshaleøens Netværksgruppe om støtte på kr. til projektet af samme navn til etableringen af netværksbar, citytalks og evt. andre initiativer m.h.b. på synliggørelse af Refshaleøens aktiviteter. Arrangementet støttes ikke med det fulde beløb på grund af begrænsede midler. 4. Fryd for lyd Foreningen Fryd for lyd har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn, Fryd for lyd. Støtten skal anvendes til tryk af foldere, plakater, hjemmeside, telefon, leje af lokaler, leje af instrumenter, leje af kamera, memory stick, forplejning og transport. Arrangementet vil blive afholdt i uge 34, alle hverdage fra 9-17, lørdag 13-19, og søndag bliver dag for opsamling og evaluering. De planlagte workshops foregår på Christianshavn/Amager, ydre Nørrebro og Sydhavnen. Ansøger har supplerende søgt Bispebjerg Lokaludvalg og Enghave Lokaludvalg om hver 5500 kr. Formålet med arrangementet er beskrevet som følger: [ ] at undervise bydelens børn og unge i musik, teater og dans og igennem dette arbejde styrke deres inspiration og kreative indlæringsevne samtidigt med at nye venskaber dannes. Sekretariatet bemærker: Arrangementet er netværksdannende og skaber dialog i bydelen. Dog er 3 ud af 6 dage med workshops afsluttet når lokaludvalget behandler ansøgningen i sit møde den 25. august. Sekretariatet vurderer derfor, at lokaludvalget ikke bør støtte ansøgningen, herunder også med tanke på, at en betingelse for at modtage støtte bl.a. er, at Christianshavns Lokaludvalg nævnes som tilskudsgiver i forbindelse med informationsmateriale, plakater og lignende. Lokaludvalget kan dog opfordre ansøger til at genansøge om støtte til et nyt arrangement. Arbejdsgruppen anbefaler: "Fryd for Lyd" indstiller vi til et afslag, idet vi gør opmærksomme på at det, at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler afslag til Fryd for Lyd om støtte på 5500 kr. til arrangementet af samme navn idet lokaludvalget gør opmærksom på, at det at projektet foregår på Christianshavn, skal være klart formuleret i ansøgningen. 17

19 5: Christianshavns Idræts Klub, CIK,: Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter Christianshavns Idrætsklub har ansøgt Christianshavns Lokaludvalg om støtte på , 75 kr. til projektet Folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub, afdelingerne bokser, bryder, bordtennis, gymnastik, fodbold, håndbold og CIK sportscenter. Støtten skal blandt anvendes til produktion og tryk af 5000 stk. 8 siders A5 brochure. Formålet projektet er blandt andet beskrevet som følger: Udarbejdelse af folder til introduktion af Christianshavns Idrætsklub (CIK). Herunder layout og rentegning af 8 siders A5 brochure i 4 farver. Trykning af 8 sider A5 i 4 farver, hæftet 5000 stk. [ ] Vi håber, at vi med vores lille folder fortæller lidt om CIK, om vores forskellige sportsgrene, og hvad vi kan tilbyde af aktiviteter i forbindelse med vores Sportscenter. Sekretariatet bemærker: Sekretariatet vurderer at projektet er bydelsrelateret, netværksdannede, identitetsstøttende, samler borgerne på tværs af sociale og etniske forskelle, skaber dialog om bydelen og styrker sammenhængen mellem de forskellige boligområder i bydelen. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er noget til hinder for, at Christianshavns Lokaludvalg støtter projektet. Arbejdsgruppen anbefaler: "CIK" indstiller vi til imødekommelse af ansøgningen med beløbet Formanden indstiller: At Christianshavns Lokaludvalg meddeler tilsagn til Christianshavns Idræts Klub, CIK, om støtte på ,75 kr. ØKONOMI Ud af et budget til puljeansøgninger på kr. har lokaludvalget hidtil givet tilsagn til ansøgere om støtte på i alt ,50 kr. Hvis formandskabets indstillinger følges, vil der være disponeret for yderligere ,75 kr. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer ansøgerne om lokaludvalgets beslutning. De ansøgere der får tilsagn om støtte, skal aflægge regnskab samt evaluering af projekt/arrangementet, før støtten kan udbetales. BILAG Puljeansøgningerne 18

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere