NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER"

Transkript

1 3 NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

2 Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring, gøre uddannelserne mere tilgængelige og gøre dem mere målrettede den enkeltes behov. Forsikringsakademiet er ikke nogen undtagelse. Allerede i 1999 lancerede Forsikringsakademiet TeamUddannelsen som en læringsramme, der gør læring mere værdifuld, tilgængelig og målrettet. Ideen Deltagerne i Forsikringsakademiets uddannelser skal gøres i stand til at udføre de opgaver, det er målet med uddannelsen at lære. Læring af professionskompetencer fx skadesbehandling, policebehandling og salg må nødvendigvis være forankret i det job, hvor kompetencerne skal bruges, for at man skal kunne lære at yde den nødvendige præstation. TeamUddannelsen gør det muligt at rodfæste læringen i praksis. Læringen finder nemlig sted i samspil med det daglige arbejde over en længere periode: Det lærte anvendes lidt efter lidt i den daglige opgaveløsning prøves af og erfaringer høstes. I praksis forstærkes det af, at læringen finder sted i små team på 3-6 personer. TeamUddannelsen er rammen om en bred vifte af aktiviteter, der udfordrer den enkelte deltager og teamet til at lære. Det sker i samspil med mange forskellige aktører og mange forskellige medier. Det grundlæggende er dialogen i teamet. Desuden er der en aktiv dialog med en coach hjemme i selskabet og med undervisere og facilitatorer fra Forsikringsaka demiet. I mange tilfælde vil der også være en dialog med specialister fra erhvervet. Aktiviteterne finder sted i mange forskellige rum. Dels når man mødes rent fysisk (ofte også med andre team), dels når man mødes i det virtuelle rum på internettet, i telefonen eller når teamet mødes helt uformelt. Læringsaktiviteterne sker gennem en blanding af mange typer aktiviteter som fx opgaveløsninger, casearbejde, læsning, e-læringsprogrammer, rollespil og helt traditionel undervisning. Læring kræver handling Teamet er det helt centrale i denne måde at lære professionskompetencer på. Meget få mennesker kan lære helt på egen hånd. Meget hurtigt har man brug for nogen, som kan give én tilbagemeldinger. Med et fint udtryk har man brug for et socialt rum et sted, hvor man kan få meninger, forslag, tilbagemeldinger osv. fra mennesker man kender. Det er vigtigt, at de har samme interesse som en selv i at komme videre i udviklingen af sin viden, indsigt og færdigheder på vejen til at blive god til det, man skal kunne præstere i jobbet. Ingenting kommer af ingenting, bortset fra lommeuld har Piet Hein meget rigtigt sagt. Et team er ikke noget i sig selv. Det er, hvad hver enkelt af dets medlemmer gør det til. Det kræver indsats, disciplin og ordholdenhed. Præcis det samme som kræves i alle andre af livets forhold, hvis tingene skal lykkes. Alle er ikke lige gode til at fungere i et team. TeamUddannelsen er derfor også et tilbud til den enkelte om at opøve færdigheder i at være teamspiller og at få et stort udbytte af at være i et team. Denne kvalifikation vil en ægtefælle, kolleger på arbejdspladsen, kammerater og venner i det hele taget også sætte stor pris på. 2 Forsikringsakademiet

3 Forsikringsakademiet 3

4 Aktørerne Der er mange aktører involveret i en TeamUddannelse. Først og fremmest deltageren selv og dennes team. Bag scenen findes alle dem, som skal hjælpe til med at sikre at processen forløber, som den skal. At alle lærer det, de kan og skal lære, og at det hele sker i en tillidsfuld og engageret form. Bag scenen finder vi coachen, som er den person, der hjemme på arbejdspladsen skal hjælpe til at sikre, at det lærte omsættes til praksis. Vi finder også facilitatoren, der gennem dialog og provokation (primært over nettet) skal gøre den faglige og personlige læring mulig og give tilbagemeldinger på om det lykkes. Endelig er der ofte også undervisere, der tager sig af at styre processen, når uddannelsen igangsættes og afsluttes og eksperter, som bidrager med yderligere viden. Deltageren Hovedpersonen er den, der skal lære. Sådan er det også i alle andre måder at lære på. Men i TeamUddannelsen bliver det meget bogstaveligt. Ikke alene er hele apparatet stillet op til ære for deltageren. Men der sker intet, hvis ikke man selv handler og yder en indsats. Og ydes der ikke en indsats, læres der ikke noget. Det kan jo være ens egen sag. Problemet er bare, at det i høj grad også går ud over de øvrige teammedlemmers læring. Ansvaret for egen læring er således en meget bogstavelig omstændighed, som her udvides til at være medansvar for andres læring. Det lyder måske barsk, men er der egentlig nogen forskel på forholdene hjemme på arbejdspladsen? Her må man også tage ansvar for egne præstationer, og måden man arbejder på gør det mere eller mindre let for kollegerne at tage ansvaret for deres arbejde. Reelt er (arbejds)livets virkelighed blevet til uddannelsens virkelighed. For at leve op til ansvaret må man sætte sig mål, lægge planer (sammen med teamet) og holde de indgåede aftaler. Meget enkelt og meget svært. For uddannelsen konkurrerer om deltagerens tid sammen med job, familie, sport og alle de andre af livets gøremål. Denne opgave løses meget forskelligt, afhængig af hvem man er, og hvordan man fungerer. Men erfaringen siger, at noget virker bedre end andet. Teamet Teamets væsentligste funktion er at være det forum, hvor man bringer sine faglige, læringsmæssige problemer til torvs. Her hjælper man hinanden med at få løst opgaver og diskutere erfaringer. Ikke anderledes end hjemme på jobbet, hvor lederen kommer med en opgave, som man ikke lige ved, hvad man skal stille op med. Hvad gør man så? Man spørger et par kolleger om, hvilke problemer de ser, og hvordan de ville gribe dem an. I TeamUddannelsen er man så heldig, at alle i teamet har fået den samme opgave. Det er jo hele teamets opgave, så man ved, at der er andre, der har tænkt over tingene og som har lyst til at debattere og kan hjælpe med at forstå problemet og se løsningsmulighederne. I langt de fleste tilfælde forventes en fælles løsning på de stillede opgaver specielt når det er en caseopgave. Sådan er det, fordi det kræver af deltagerne, at man har fundet en enighed, hvilket igen kræver, at man har været rundt i hjørnerne og set på alle teammedlemmernes indspil. Da denne diskussion tager tid, hvad al læring gør (ingenting kommer jo af ingenting), fristes svage sjæle til at dele opgaven imellem sig. Det er en dårlig måde at gøre det på. Alle er nemlig nødt til at forholde sig til alt ikke nødvendigvis ned i alle detaljer, men nok til at man kan bedømme hele opgaveløsningen. Arbejdsdelingen kan være ok, hvis der sker en egentlig bedømmelse og diskussion i teamet og ikke kun en klistreøvelse. Teamene sammensættes af Forsikringsakademiet, dog med visse muligheder for at deltagerne selv kan påvirke sammensætningen. Det er ikke anderledes end på jobbet. Her forventer man af én, at man får det til at fungere godt med de kolleger, man har. Forudsætningen er, at man er meget omhyggelig med at lære hinanden at kende. Man skal have diskuteret de fælles mål, få planlagt arbejdet på en hensigtsmæssig måde og aftale spillereglerne, hvis fx en i teamet af en eller anden grund ikke kan leve op til eller holde aftaler. Coach Det svageste led i al uddannelse er at overføre det lærte til praktisk brug. Det er ikke nok, at man kan bestå en 4 Forsikringsakademiet

5 prøve lige efter uddannelsen, man skal også kunne løse opgaver i praksis på det niveau uddannelsen havde, selv et halvt år senere. Coachen er nøglepersonen som skal sikre, at alt det lærte også bliver brugt i praksis. Coachen er typisk deltagerens nærmeste chef, men kan også være en erfaren kollega, som påtager sig coachopgaven. Coachingen skal lære den studerende at bruge det lærte og at opnå resultater og se værdien af den kunnen, som uddannelsen giver mulighed for at lære. Coachen er ikke en, der underviser i det faglige. Han eller hun koncentrerer sig 100% om at hjælpe den studerende med at bruge det lær te succesfuldt i det daglige arbejde. Facilitator Facilitator er en person, som sikrer de nødvendige faciliteter, der skal til for at læringen bliver effektiv. Da stort set alle de tekniske og fysiske faciliteter er stillet til rådighed gennem it-platformen eller ved hjælp af bøger, tager facilitator sig primært af dialogen og tilbagemeldinger på resultaterne af teamenes arbejde. Facilitator udfordrer! Stiller spørgsmål og rejser nye problemer. Han sikrer, at det enkelte team kommer rundt i problemstillingers kroge. Facilitator hjælper også teamet, hvis der er samarbejdsproblemer. Det meste af dialogen med facilitator fungerer over itplatformen. De enkelte deltagere kan således arbejde med stoffet, når det passer dem og man har hele tiden de centrale dele af uddannelsen på skrift, som man kan vende tilbage til. Man kan naturligvis invitere en facilitator til en chat, holde et telefonmøde eller ringe direkte til facilitator, hvis man selv eller hele teamet føler, at man er kørt fast og har brug for hjælp eller gode råd. Undervisere og specialister En eller flere gange er teamet fysisk samlet evt. sammen med andre team. Her arbejder man sammen med undervisere i mere traditionel forstand. Både for at skabe forudsætninger for samarbejdet og forståelse for de faglige problemstillinger samt for at samle op på det lærte. Forsikringsakademiet 5

6 TeamUddannelse i praksis NIV.3 Der er forskel på TeamUddannelsens opbygning alt efter om uddannelsen er en introducerende uddannelse (på Forsikringsakademiets taksonominiveau 3) eller om det er en videregående uddannelse (niveau 4 eller 5). Forskellen afspejler den virkelighed, at deltagerne på de introducerende uddannelser er nye i forsikringsbranchen og dermed nye i den jobfunktion, de er ansat til at varetage, mens deltagere på niveau 4 og 5 har et velfunderet kendskab til forsikringstekniske begreber og termer og praktisk erfaring med jobfunktionen. Uddannelsen er på taksonominiveau 3, og derfor vil det være opbygningen af en niveau 3 uddannelse, man vil kunne læse mere om her. TeamUddannelsen på niveau 3 Forsikringsakademiets uddannelser på niveau 3 er på 15 uger og er opbygget på følgende måde: Ophold på Forsikringsakademiet (5, 2 og 1 dag) Teamaktivitet Individuel kompetenceprøve Stikprøvekontrol (multiple choice-test) Individuelle træningsopgaver (15-20 stk.) Uddannelsen veksler mellem forskellige læringsformer, som kan skrives op på følgende måde: Undervisning i fem dage på Forsikringsakademiet (internat) 1. fase på Teamplatformen (6 uger) To midtvejsdage på Forsikringsakademiet (internat) 2. fase på Teamplatformen (6 uger) En opsamlingsdag med en afsluttende prøve dagen efter (internat) Forberedelse 3-4 uger inden uddannelsens start modtager du bøger og andet materiale. Materialet vil oplyse brugernavn og password, så man kan koble sig på TeamUddannelsesplatformen. Endvidere vil det af materialet fremgå, hvad man skal have forberedt inden undervisnings ugen. Typisk vil forberedelsen bestå i at læse udvalgte tekster i de modtagne bøger og tage en multiple choice test på TeamUddannelsesplatformen. Undervisningsugen Det team, man møder i undervisningsugen, er man en del af i hele læringsforløbet. Man møder også en underviser som, udover at undervise i undervisningsugen, vil skulle facilitere teamet i uddannelsens resterende 14 uger. Sammen med teamet arbejder man i de 5 undervisningsdage med nogle helt konkrete problemstillinger, der skal give teamet forståelse for de grundlæggende juridiske og forsikringstekniske begreber. Der vil blive arbejdet med den viden, der er læst som forberedelse til undervisningsugen. Man begriber med sine begreber, og det man ikke har begreber for, begriber man ikke Gennem undervisningsugens samarbejde om faglige problemstillinger lærer man sine teammedlemmer at kende, og teamet vil have god mulighed for at få oparbejdet samarbejdsrelationer til gavn for det forestående uddannelsesforløb. I undervisningsugen introduceres teamet også for det at lære på TeamUddannelsesplatformen og bliver dermed fortroligt med brugerfladen og dens funktioner. Ydermere får teamet et godt overblik over hele uddannelsesforløbet: hvordan uddannelsen er opbygget, hvilke aktivitetstyper man møder, hvornår hvilket stof behandles og gode råd til det videre arbejde. 6 Forsikringsakademiet

7 Endelig skal teamet udarbejde konkrete samarbejdsaftaler (en teamkontrakt) og planlægge dets arbejde i 1. fase på TeamUddannelsesplatformen. Forløbet på Teamplatformen Igennem arbejdet på Teamplatformen lærer man at bruge sin viden aktivt i konkrete situationer. Det er her, man tilegner sig den nødvendige viden - eller formuleret på en lidt anden måde - gør den nødvendige viden til ens egen, så den viden kan bruges aktivt over for kunder i konkrete situationer. Forløbet på Teamplatformen er typisk opdelt i to faser. Faserne er med til at sætte fokus på, hvilket stof der arbejdes med hvornår og hjælper teamet med at finde ud af, hvad indsatsen skal koncentreres om. På uddannelsen Privat skade (salg af skadesforsikringer til privatkunden) er følgende opdeling eksempelvis valgt: Fase 1 Etablering af forsikringsaftalen til nye kunder, der sætter fokus på følgende: Jura knyttet til aftaleindgåelse Tingsforsikringernes virkemåde Indhentelse af risikooplysninger Udarbejdelse af forsikringsforslag Fase 2 Service af eksisterende kunder, der giver mulighed for følgende fokusering: Jura tilknyttet fareforøgelse, skadessituationer og opsigelse Ansvarsforsikringernes virkemåde Ændringer i kundens livssituation Huller i eksisterende dækning Fasen hjælper altså med at skabe struktur i læringsforløbet og giver mulighed for planlægning, herunder hvornår hvad skal læses. I hver fase møder teamet forskellige aktivitetstyper. Teamaktiviteter er omdrejningspunktet i faserne. Der er to teamaktiviteter i hver fase, og her vil teamet skulle løse nogle opgaver/problemstillinger. Hver teamaktivitet har en uges varighed, og teamet vil typisk skulle aflevere to besvarelser til facilitator i denne uge. Facilitator vil kommentere besvarelserne og dermed give teamet grundlag for at vurdere, om målet er nået eller, om der skal arbejdes videre. I de to uger i hver fase, hvor der er teamaktivitet, må man forvente, at man hver dag skal kobles på platformen og indgå i dialog med sit team. Det kræver disciplin og klare aftaler med familien derhjemme. I de uger, hvor der ikke er teamaktiviteter, har man selv mulighed for at planlægge arbejdet med uddannelsen. Udover at læse relevante afsnit i lærebøgerne skal følgende aktiviteter gennemløbes: Individuelle træningsopgaver er en del af læringsrammen, idet der jo er forskel på, hvor meget den enkelte behøver at træne for at opnå de nødvendige færdigheder. De individuelle træningsopgaver gør det muligt at løse nogle centrale problemstillinger inden for fasens hovedemner og derved træne ens egen brug af viden i konkrete situationer. De individuelle opgaver er typisk mindre cases, der ligner situationer, man vil kunne møde i hverdagen. Stikprøvekontrollen er en multiple choice test, der stikker i ens viden og tester om den nødvendige viden inden for hovedemnerne er til stede. I den modtagne testrapport vil det kunne ses, om der er emner, hvor der skal sættes yderligere ind. Det kan være læsning, løsning af en eller flere af de individuelle træningsopgaver eller sparring med andre i ens team. Forsikringsakademiet 7

8 Kompetenceprøve test giver i afslutningen af hver fase mulighed for at prøve ens færdigheder af i en form, der er magen til den, man afslutter hele uddannelsen med (kompetenceprøve). Ens besvarelse bliver kommenteret af facilitator, og man vil få en karakter. På henholdsvis midtvejsdagene og netværksdagen til slut i forløbet vil prøven blive gennemgået, og der vil være mulighed for en uddybende dialog. 8 Forsikringsakademiet Midtvejsdagene Efter første fase er der midtvejsdage, hvor man igen møder sit team, de andre team på holdet og holdets underviser. På midtvejsdagene samles op på første fases stof, og der vil være øvelser som har sigte på at forberede holdet til 2. fase på Teamplatformen.

9 Gennem øvelser og dialog imellem holdets deltagere og underviser er der gode muligheder for at få løse ender bundet sammen og perspektiveret stoffet i fase 1. Endvidere vil teamet have mulighed for at evaluere og eventuelt korrigere på dets samarbejde. Netværksseminaret Uddannelsen slutter med en dag, hvor der samles op på fase 2 stoffet. Dagen efter netværksseminaret kontrolleres det via en prøve, om man har lært det, man skulle. Denne prøve er en kompetenceprøve, der i form og sværhedsgrad ligner de to kompetenceprøve test, der har været i henholdsvis fase 1 og fase 2. På vej til praktisk brug af det lærte Problemerne, der arbejdes med i den formelle uddannelse, svarer til dem, deltagerne møder i deres daglige arbejde. Ikke alle på en gang, men et ad gangen. Det er vigtigt, at deltageren får lejlighed til i en vis udstrækning at koncentrere sig om at arbejde med den slags sager, som den formelle uddannelse har som mål at undervise i, mens det sker. Det er coachens opgave at sikre dette og at følge op på effekten. Det sker også ved, at der spørges ind til den lærendes tanker og ved at udfordre deltageren til at forestille sig, hvordan det lærte kan omsættes til praksis. Oplægget er, at deltageren i uddannelsen og coach mødes mindst én gang for hver fase. Målet er at give deltageren en klar opfattelse af, hvordan man kan bruge det lærte aktivt i praksis på de præmisser, som hans eller hendes selskab ønsker det. Coachen har værktøjer i de grundlæggende uddannelser til at gennemføre denne opfølgning, aktivitet for aktivitet. En nyansat har brug for megen opbakning og et rum til at tænke højt og diskutere muligheder og problemer med en person, der ved, hvad det hele går ud på og som kan påvirke deltagerens arbejdssituation. Ud over møderne mellem coach og deltager i hver fase, er der også lagt op til at coach og deltager mødes før starten på den formelle uddannelse og inden deltagelsen på det afsluttende netværksseminar. Coachen kan hjælpe deltageren med at blive helt klar over, hvad der skal komme ud af starten og netværksseminaret. Nogle erfaringer fra dem, som har fået et stort udbytte Mange har efterhånden uddannet sig på denne måde. Dem, der får et stort udbytte, arbejder tydeligt på en anden måde end dem, som ikke gør ud over, at de naturligvis bruger den tid, som er nødvendig. I det efterfølgende videregives nogle centrale kendetegn for måden at arbejde på individuelt og i teamene hos dem, som har haft størst udbytte og derfor klarer sig bedst. Vi kan ikke kalde det gode råd, for det ved jo kun den enkelte, om de er. Vi kan blot formidle erfaringen. Om teamets planlægning og aftaler om samarbejde Man skal være enige om ambitionsniveauet for studiearbejdet. Hvor meget skal den enkelte præstere undervejs, og hvor perfektionistisk skal man være? Aftaler er krystalklare for alle! Hellere lidt flere detaljer i aftalen, end at nogen kommer i tvivl om, hvad aftalen går ud på. Interne deadlines i teamet er angivet med dato og tidspunkt helt konkret. Der er aftaler om, hvordan teamet kommunikerer og om hvad. Hvad kan klares som indlæg, hvad ordnes over chatten og hvad besluttes i telefonen? Ansvaret for de enkelte dele af det, der skal præsteres i forhold til aftalerne, er entydigt placeret. Man er ærlige over for hinanden. Hvis præ stationen ikke lever op til aftalen, er der kontant afregning fulgt af aftaler om, hvornår der er rettet op på manglerne. Forsikringsakademiet 9

10 Den enkelte er omhyggelig med, hvilke ord og vendinger der bruges, så man ikke skaber unødige problemer forskellige mennesker opfatter jo tingene forskelligt. Der er, ud fra den generelle plan på TeamUddannelsesplatformen, lavet en konkret plan, som passer alle i teamet, og som alle er taget i ed på, så ferier m.m. ikke kommer bag på nogen. Der er fra starten en overordnet arbejdsplan, og ved start af hver enkelt aktivitet udarbejdes der en detaljeret plan den bør nemlig først laves, når alle har sat sig ind i, hvad aktiviteten indebærer. Der er aftalt en arbejdsdeling, der dels sikrer, at man får brugt teamet bedst muligt, dels at alle får lejlighed til at arbejde med alle områder af stoffet tilstrækkeligt meget til, at der er mulighed for at lære. Om den enkeltes planlægning og arbejds metode Kolleger og familie er omhyggeligt infor meret om uddannelsen og dens forløb, så der ikke bliver bristede forventninger om engagement fra deltageren i uddannelsen. Der er helt bogstaveligt afsat tid i kalenderen til uddannelsen med blokerede tidsrum. Og der følges hele tiden op på kalenderen, efterhånden som arbejdet med de enkelte aktiviteter detailplanlægges i teamet. Den enkelte sikrer sig at overholde de aftaler, man laver med sig selv, så det hele ikke bliver noget, der klares i sidste øjeblik. Metoderne er mange. Nogle belønner sig selv, når aftalerne er holdt, i form af pauser, lov til at se fodboldkampen o.l. Andre med straf, hvis man ikke holder sine aftaler, i form af ingen rødvin til maden i aften, ingen biograftur i denne uge o.l. Kreativiteten er stor og hvad der virker, er meget individuelt. Om samarbejdet med coachen Der er skabt klare aftaler med coachen om, hvad man kan forvente af hinanden og det er gjort, før den formelle del af uddannelsen går i gang. Møderne er planlagt meget konkret, så det passer til egne arbejdsplaner og aftalerne med teamet. Deltageren har løbende noteret sig sine problemer i det daglige arbejde med at anvende det lærte, så det kan tages op til diskussion med coachen. Hvis coachen får for travlt, så tager deltageren selv initiativet og sikrer, at møderne holdes til trods herfor. Om samarbejdet med facilitator Man forholder sig meget konkret til de tilbagemeldinger, facilitator kommer med, og spørger: Hvad kan vi lære af det? Når facilitator stiller flere spørgsmål end giver svar (hvad der kan ske), tager man fat på at arbejde med spørgsmålene ud fra tanken: Der er jo nok en god grund til at spørgsmålene stilles, her er noget at lære. Afvigelser fra planen (kan ikke undgås nu og da) diskuteres tidligt med facilitator, så denne har mulighed for at servicere teamet, selv om vedkommende har mange andre jern i ilden. Teamets fleksibilitet i forhold til nye aftaler er også en kilde til succes. Funktionerne på TeamUddannelsesplatformen bruges så meget som muligt, så facilitator ikke skal gætte sig til, hvad der sker, og så teamet selv kan huske, hvad det har klaret, og hvad det er kommet frem til. Facilitator bliver brugt til løbende sparring omkring problemstillinger og ikke bare som opgaveretter. Det gælder også i situationer, hvor teamet har lidt vanskeligt ved at få samarbejdet til at fungere. 10 Forsikringsakademiet

11 Forsikringsakademiet 11

12 Forsikringsakademiet A/S n Rungsted Strandvej 107 n 2960 Rungsted Kyst n Telefon n Telefax n

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark NFT 1/2005 Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark af Lene Frilund Forsikrings- og pensionssælgere specialiseres mere og mere på velafgrænsede segmenter i markedet. Den brede almene uddannelse af

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten

Mentor på arbejdspladsen. High:five. Job til unge på kanten Mentor på arbejdspladsen High:five Job til unge på kanten High:Five er et landsdækkende projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. www.highfive.net Mentor var i oldtidens Grækenland rådgiver

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere