NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER"

Transkript

1 3 NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

2 Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring, gøre uddannelserne mere tilgængelige og gøre dem mere målrettede den enkeltes behov. Forsikringsakademiet er ikke nogen undtagelse. Allerede i 1999 lancerede Forsikringsakademiet TeamUddannelsen som en læringsramme, der gør læring mere værdifuld, tilgængelig og målrettet. Ideen Deltagerne i Forsikringsakademiets uddannelser skal gøres i stand til at udføre de opgaver, det er målet med uddannelsen at lære. Læring af professionskompetencer fx skadesbehandling, policebehandling og salg må nødvendigvis være forankret i det job, hvor kompetencerne skal bruges, for at man skal kunne lære at yde den nødvendige præstation. TeamUddannelsen gør det muligt at rodfæste læringen i praksis. Læringen finder nemlig sted i samspil med det daglige arbejde over en længere periode: Det lærte anvendes lidt efter lidt i den daglige opgaveløsning prøves af og erfaringer høstes. I praksis forstærkes det af, at læringen finder sted i små team på 3-6 personer. TeamUddannelsen er rammen om en bred vifte af aktiviteter, der udfordrer den enkelte deltager og teamet til at lære. Det sker i samspil med mange forskellige aktører og mange forskellige medier. Det grundlæggende er dialogen i teamet. Desuden er der en aktiv dialog med en coach hjemme i selskabet og med undervisere og facilitatorer fra Forsikringsaka demiet. I mange tilfælde vil der også være en dialog med specialister fra erhvervet. Aktiviteterne finder sted i mange forskellige rum. Dels når man mødes rent fysisk (ofte også med andre team), dels når man mødes i det virtuelle rum på internettet, i telefonen eller når teamet mødes helt uformelt. Læringsaktiviteterne sker gennem en blanding af mange typer aktiviteter som fx opgaveløsninger, casearbejde, læsning, e-læringsprogrammer, rollespil og helt traditionel undervisning. Læring kræver handling Teamet er det helt centrale i denne måde at lære professionskompetencer på. Meget få mennesker kan lære helt på egen hånd. Meget hurtigt har man brug for nogen, som kan give én tilbagemeldinger. Med et fint udtryk har man brug for et socialt rum et sted, hvor man kan få meninger, forslag, tilbagemeldinger osv. fra mennesker man kender. Det er vigtigt, at de har samme interesse som en selv i at komme videre i udviklingen af sin viden, indsigt og færdigheder på vejen til at blive god til det, man skal kunne præstere i jobbet. Ingenting kommer af ingenting, bortset fra lommeuld har Piet Hein meget rigtigt sagt. Et team er ikke noget i sig selv. Det er, hvad hver enkelt af dets medlemmer gør det til. Det kræver indsats, disciplin og ordholdenhed. Præcis det samme som kræves i alle andre af livets forhold, hvis tingene skal lykkes. Alle er ikke lige gode til at fungere i et team. TeamUddannelsen er derfor også et tilbud til den enkelte om at opøve færdigheder i at være teamspiller og at få et stort udbytte af at være i et team. Denne kvalifikation vil en ægtefælle, kolleger på arbejdspladsen, kammerater og venner i det hele taget også sætte stor pris på. 2 Forsikringsakademiet

3 Forsikringsakademiet 3

4 Aktørerne Der er mange aktører involveret i en TeamUddannelse. Først og fremmest deltageren selv og dennes team. Bag scenen findes alle dem, som skal hjælpe til med at sikre at processen forløber, som den skal. At alle lærer det, de kan og skal lære, og at det hele sker i en tillidsfuld og engageret form. Bag scenen finder vi coachen, som er den person, der hjemme på arbejdspladsen skal hjælpe til at sikre, at det lærte omsættes til praksis. Vi finder også facilitatoren, der gennem dialog og provokation (primært over nettet) skal gøre den faglige og personlige læring mulig og give tilbagemeldinger på om det lykkes. Endelig er der ofte også undervisere, der tager sig af at styre processen, når uddannelsen igangsættes og afsluttes og eksperter, som bidrager med yderligere viden. Deltageren Hovedpersonen er den, der skal lære. Sådan er det også i alle andre måder at lære på. Men i TeamUddannelsen bliver det meget bogstaveligt. Ikke alene er hele apparatet stillet op til ære for deltageren. Men der sker intet, hvis ikke man selv handler og yder en indsats. Og ydes der ikke en indsats, læres der ikke noget. Det kan jo være ens egen sag. Problemet er bare, at det i høj grad også går ud over de øvrige teammedlemmers læring. Ansvaret for egen læring er således en meget bogstavelig omstændighed, som her udvides til at være medansvar for andres læring. Det lyder måske barsk, men er der egentlig nogen forskel på forholdene hjemme på arbejdspladsen? Her må man også tage ansvar for egne præstationer, og måden man arbejder på gør det mere eller mindre let for kollegerne at tage ansvaret for deres arbejde. Reelt er (arbejds)livets virkelighed blevet til uddannelsens virkelighed. For at leve op til ansvaret må man sætte sig mål, lægge planer (sammen med teamet) og holde de indgåede aftaler. Meget enkelt og meget svært. For uddannelsen konkurrerer om deltagerens tid sammen med job, familie, sport og alle de andre af livets gøremål. Denne opgave løses meget forskelligt, afhængig af hvem man er, og hvordan man fungerer. Men erfaringen siger, at noget virker bedre end andet. Teamet Teamets væsentligste funktion er at være det forum, hvor man bringer sine faglige, læringsmæssige problemer til torvs. Her hjælper man hinanden med at få løst opgaver og diskutere erfaringer. Ikke anderledes end hjemme på jobbet, hvor lederen kommer med en opgave, som man ikke lige ved, hvad man skal stille op med. Hvad gør man så? Man spørger et par kolleger om, hvilke problemer de ser, og hvordan de ville gribe dem an. I TeamUddannelsen er man så heldig, at alle i teamet har fået den samme opgave. Det er jo hele teamets opgave, så man ved, at der er andre, der har tænkt over tingene og som har lyst til at debattere og kan hjælpe med at forstå problemet og se løsningsmulighederne. I langt de fleste tilfælde forventes en fælles løsning på de stillede opgaver specielt når det er en caseopgave. Sådan er det, fordi det kræver af deltagerne, at man har fundet en enighed, hvilket igen kræver, at man har været rundt i hjørnerne og set på alle teammedlemmernes indspil. Da denne diskussion tager tid, hvad al læring gør (ingenting kommer jo af ingenting), fristes svage sjæle til at dele opgaven imellem sig. Det er en dårlig måde at gøre det på. Alle er nemlig nødt til at forholde sig til alt ikke nødvendigvis ned i alle detaljer, men nok til at man kan bedømme hele opgaveløsningen. Arbejdsdelingen kan være ok, hvis der sker en egentlig bedømmelse og diskussion i teamet og ikke kun en klistreøvelse. Teamene sammensættes af Forsikringsakademiet, dog med visse muligheder for at deltagerne selv kan påvirke sammensætningen. Det er ikke anderledes end på jobbet. Her forventer man af én, at man får det til at fungere godt med de kolleger, man har. Forudsætningen er, at man er meget omhyggelig med at lære hinanden at kende. Man skal have diskuteret de fælles mål, få planlagt arbejdet på en hensigtsmæssig måde og aftale spillereglerne, hvis fx en i teamet af en eller anden grund ikke kan leve op til eller holde aftaler. Coach Det svageste led i al uddannelse er at overføre det lærte til praktisk brug. Det er ikke nok, at man kan bestå en 4 Forsikringsakademiet

5 prøve lige efter uddannelsen, man skal også kunne løse opgaver i praksis på det niveau uddannelsen havde, selv et halvt år senere. Coachen er nøglepersonen som skal sikre, at alt det lærte også bliver brugt i praksis. Coachen er typisk deltagerens nærmeste chef, men kan også være en erfaren kollega, som påtager sig coachopgaven. Coachingen skal lære den studerende at bruge det lærte og at opnå resultater og se værdien af den kunnen, som uddannelsen giver mulighed for at lære. Coachen er ikke en, der underviser i det faglige. Han eller hun koncentrerer sig 100% om at hjælpe den studerende med at bruge det lær te succesfuldt i det daglige arbejde. Facilitator Facilitator er en person, som sikrer de nødvendige faciliteter, der skal til for at læringen bliver effektiv. Da stort set alle de tekniske og fysiske faciliteter er stillet til rådighed gennem it-platformen eller ved hjælp af bøger, tager facilitator sig primært af dialogen og tilbagemeldinger på resultaterne af teamenes arbejde. Facilitator udfordrer! Stiller spørgsmål og rejser nye problemer. Han sikrer, at det enkelte team kommer rundt i problemstillingers kroge. Facilitator hjælper også teamet, hvis der er samarbejdsproblemer. Det meste af dialogen med facilitator fungerer over itplatformen. De enkelte deltagere kan således arbejde med stoffet, når det passer dem og man har hele tiden de centrale dele af uddannelsen på skrift, som man kan vende tilbage til. Man kan naturligvis invitere en facilitator til en chat, holde et telefonmøde eller ringe direkte til facilitator, hvis man selv eller hele teamet føler, at man er kørt fast og har brug for hjælp eller gode råd. Undervisere og specialister En eller flere gange er teamet fysisk samlet evt. sammen med andre team. Her arbejder man sammen med undervisere i mere traditionel forstand. Både for at skabe forudsætninger for samarbejdet og forståelse for de faglige problemstillinger samt for at samle op på det lærte. Forsikringsakademiet 5

6 TeamUddannelse i praksis NIV.3 Der er forskel på TeamUddannelsens opbygning alt efter om uddannelsen er en introducerende uddannelse (på Forsikringsakademiets taksonominiveau 3) eller om det er en videregående uddannelse (niveau 4 eller 5). Forskellen afspejler den virkelighed, at deltagerne på de introducerende uddannelser er nye i forsikringsbranchen og dermed nye i den jobfunktion, de er ansat til at varetage, mens deltagere på niveau 4 og 5 har et velfunderet kendskab til forsikringstekniske begreber og termer og praktisk erfaring med jobfunktionen. Uddannelsen er på taksonominiveau 3, og derfor vil det være opbygningen af en niveau 3 uddannelse, man vil kunne læse mere om her. TeamUddannelsen på niveau 3 Forsikringsakademiets uddannelser på niveau 3 er på 15 uger og er opbygget på følgende måde: Ophold på Forsikringsakademiet (5, 2 og 1 dag) Teamaktivitet Individuel kompetenceprøve Stikprøvekontrol (multiple choice-test) Individuelle træningsopgaver (15-20 stk.) Uddannelsen veksler mellem forskellige læringsformer, som kan skrives op på følgende måde: Undervisning i fem dage på Forsikringsakademiet (internat) 1. fase på Teamplatformen (6 uger) To midtvejsdage på Forsikringsakademiet (internat) 2. fase på Teamplatformen (6 uger) En opsamlingsdag med en afsluttende prøve dagen efter (internat) Forberedelse 3-4 uger inden uddannelsens start modtager du bøger og andet materiale. Materialet vil oplyse brugernavn og password, så man kan koble sig på TeamUddannelsesplatformen. Endvidere vil det af materialet fremgå, hvad man skal have forberedt inden undervisnings ugen. Typisk vil forberedelsen bestå i at læse udvalgte tekster i de modtagne bøger og tage en multiple choice test på TeamUddannelsesplatformen. Undervisningsugen Det team, man møder i undervisningsugen, er man en del af i hele læringsforløbet. Man møder også en underviser som, udover at undervise i undervisningsugen, vil skulle facilitere teamet i uddannelsens resterende 14 uger. Sammen med teamet arbejder man i de 5 undervisningsdage med nogle helt konkrete problemstillinger, der skal give teamet forståelse for de grundlæggende juridiske og forsikringstekniske begreber. Der vil blive arbejdet med den viden, der er læst som forberedelse til undervisningsugen. Man begriber med sine begreber, og det man ikke har begreber for, begriber man ikke Gennem undervisningsugens samarbejde om faglige problemstillinger lærer man sine teammedlemmer at kende, og teamet vil have god mulighed for at få oparbejdet samarbejdsrelationer til gavn for det forestående uddannelsesforløb. I undervisningsugen introduceres teamet også for det at lære på TeamUddannelsesplatformen og bliver dermed fortroligt med brugerfladen og dens funktioner. Ydermere får teamet et godt overblik over hele uddannelsesforløbet: hvordan uddannelsen er opbygget, hvilke aktivitetstyper man møder, hvornår hvilket stof behandles og gode råd til det videre arbejde. 6 Forsikringsakademiet

7 Endelig skal teamet udarbejde konkrete samarbejdsaftaler (en teamkontrakt) og planlægge dets arbejde i 1. fase på TeamUddannelsesplatformen. Forløbet på Teamplatformen Igennem arbejdet på Teamplatformen lærer man at bruge sin viden aktivt i konkrete situationer. Det er her, man tilegner sig den nødvendige viden - eller formuleret på en lidt anden måde - gør den nødvendige viden til ens egen, så den viden kan bruges aktivt over for kunder i konkrete situationer. Forløbet på Teamplatformen er typisk opdelt i to faser. Faserne er med til at sætte fokus på, hvilket stof der arbejdes med hvornår og hjælper teamet med at finde ud af, hvad indsatsen skal koncentreres om. På uddannelsen Privat skade (salg af skadesforsikringer til privatkunden) er følgende opdeling eksempelvis valgt: Fase 1 Etablering af forsikringsaftalen til nye kunder, der sætter fokus på følgende: Jura knyttet til aftaleindgåelse Tingsforsikringernes virkemåde Indhentelse af risikooplysninger Udarbejdelse af forsikringsforslag Fase 2 Service af eksisterende kunder, der giver mulighed for følgende fokusering: Jura tilknyttet fareforøgelse, skadessituationer og opsigelse Ansvarsforsikringernes virkemåde Ændringer i kundens livssituation Huller i eksisterende dækning Fasen hjælper altså med at skabe struktur i læringsforløbet og giver mulighed for planlægning, herunder hvornår hvad skal læses. I hver fase møder teamet forskellige aktivitetstyper. Teamaktiviteter er omdrejningspunktet i faserne. Der er to teamaktiviteter i hver fase, og her vil teamet skulle løse nogle opgaver/problemstillinger. Hver teamaktivitet har en uges varighed, og teamet vil typisk skulle aflevere to besvarelser til facilitator i denne uge. Facilitator vil kommentere besvarelserne og dermed give teamet grundlag for at vurdere, om målet er nået eller, om der skal arbejdes videre. I de to uger i hver fase, hvor der er teamaktivitet, må man forvente, at man hver dag skal kobles på platformen og indgå i dialog med sit team. Det kræver disciplin og klare aftaler med familien derhjemme. I de uger, hvor der ikke er teamaktiviteter, har man selv mulighed for at planlægge arbejdet med uddannelsen. Udover at læse relevante afsnit i lærebøgerne skal følgende aktiviteter gennemløbes: Individuelle træningsopgaver er en del af læringsrammen, idet der jo er forskel på, hvor meget den enkelte behøver at træne for at opnå de nødvendige færdigheder. De individuelle træningsopgaver gør det muligt at løse nogle centrale problemstillinger inden for fasens hovedemner og derved træne ens egen brug af viden i konkrete situationer. De individuelle opgaver er typisk mindre cases, der ligner situationer, man vil kunne møde i hverdagen. Stikprøvekontrollen er en multiple choice test, der stikker i ens viden og tester om den nødvendige viden inden for hovedemnerne er til stede. I den modtagne testrapport vil det kunne ses, om der er emner, hvor der skal sættes yderligere ind. Det kan være læsning, løsning af en eller flere af de individuelle træningsopgaver eller sparring med andre i ens team. Forsikringsakademiet 7

8 Kompetenceprøve test giver i afslutningen af hver fase mulighed for at prøve ens færdigheder af i en form, der er magen til den, man afslutter hele uddannelsen med (kompetenceprøve). Ens besvarelse bliver kommenteret af facilitator, og man vil få en karakter. På henholdsvis midtvejsdagene og netværksdagen til slut i forløbet vil prøven blive gennemgået, og der vil være mulighed for en uddybende dialog. 8 Forsikringsakademiet Midtvejsdagene Efter første fase er der midtvejsdage, hvor man igen møder sit team, de andre team på holdet og holdets underviser. På midtvejsdagene samles op på første fases stof, og der vil være øvelser som har sigte på at forberede holdet til 2. fase på Teamplatformen.

9 Gennem øvelser og dialog imellem holdets deltagere og underviser er der gode muligheder for at få løse ender bundet sammen og perspektiveret stoffet i fase 1. Endvidere vil teamet have mulighed for at evaluere og eventuelt korrigere på dets samarbejde. Netværksseminaret Uddannelsen slutter med en dag, hvor der samles op på fase 2 stoffet. Dagen efter netværksseminaret kontrolleres det via en prøve, om man har lært det, man skulle. Denne prøve er en kompetenceprøve, der i form og sværhedsgrad ligner de to kompetenceprøve test, der har været i henholdsvis fase 1 og fase 2. På vej til praktisk brug af det lærte Problemerne, der arbejdes med i den formelle uddannelse, svarer til dem, deltagerne møder i deres daglige arbejde. Ikke alle på en gang, men et ad gangen. Det er vigtigt, at deltageren får lejlighed til i en vis udstrækning at koncentrere sig om at arbejde med den slags sager, som den formelle uddannelse har som mål at undervise i, mens det sker. Det er coachens opgave at sikre dette og at følge op på effekten. Det sker også ved, at der spørges ind til den lærendes tanker og ved at udfordre deltageren til at forestille sig, hvordan det lærte kan omsættes til praksis. Oplægget er, at deltageren i uddannelsen og coach mødes mindst én gang for hver fase. Målet er at give deltageren en klar opfattelse af, hvordan man kan bruge det lærte aktivt i praksis på de præmisser, som hans eller hendes selskab ønsker det. Coachen har værktøjer i de grundlæggende uddannelser til at gennemføre denne opfølgning, aktivitet for aktivitet. En nyansat har brug for megen opbakning og et rum til at tænke højt og diskutere muligheder og problemer med en person, der ved, hvad det hele går ud på og som kan påvirke deltagerens arbejdssituation. Ud over møderne mellem coach og deltager i hver fase, er der også lagt op til at coach og deltager mødes før starten på den formelle uddannelse og inden deltagelsen på det afsluttende netværksseminar. Coachen kan hjælpe deltageren med at blive helt klar over, hvad der skal komme ud af starten og netværksseminaret. Nogle erfaringer fra dem, som har fået et stort udbytte Mange har efterhånden uddannet sig på denne måde. Dem, der får et stort udbytte, arbejder tydeligt på en anden måde end dem, som ikke gør ud over, at de naturligvis bruger den tid, som er nødvendig. I det efterfølgende videregives nogle centrale kendetegn for måden at arbejde på individuelt og i teamene hos dem, som har haft størst udbytte og derfor klarer sig bedst. Vi kan ikke kalde det gode råd, for det ved jo kun den enkelte, om de er. Vi kan blot formidle erfaringen. Om teamets planlægning og aftaler om samarbejde Man skal være enige om ambitionsniveauet for studiearbejdet. Hvor meget skal den enkelte præstere undervejs, og hvor perfektionistisk skal man være? Aftaler er krystalklare for alle! Hellere lidt flere detaljer i aftalen, end at nogen kommer i tvivl om, hvad aftalen går ud på. Interne deadlines i teamet er angivet med dato og tidspunkt helt konkret. Der er aftaler om, hvordan teamet kommunikerer og om hvad. Hvad kan klares som indlæg, hvad ordnes over chatten og hvad besluttes i telefonen? Ansvaret for de enkelte dele af det, der skal præsteres i forhold til aftalerne, er entydigt placeret. Man er ærlige over for hinanden. Hvis præ stationen ikke lever op til aftalen, er der kontant afregning fulgt af aftaler om, hvornår der er rettet op på manglerne. Forsikringsakademiet 9

10 Den enkelte er omhyggelig med, hvilke ord og vendinger der bruges, så man ikke skaber unødige problemer forskellige mennesker opfatter jo tingene forskelligt. Der er, ud fra den generelle plan på TeamUddannelsesplatformen, lavet en konkret plan, som passer alle i teamet, og som alle er taget i ed på, så ferier m.m. ikke kommer bag på nogen. Der er fra starten en overordnet arbejdsplan, og ved start af hver enkelt aktivitet udarbejdes der en detaljeret plan den bør nemlig først laves, når alle har sat sig ind i, hvad aktiviteten indebærer. Der er aftalt en arbejdsdeling, der dels sikrer, at man får brugt teamet bedst muligt, dels at alle får lejlighed til at arbejde med alle områder af stoffet tilstrækkeligt meget til, at der er mulighed for at lære. Om den enkeltes planlægning og arbejds metode Kolleger og familie er omhyggeligt infor meret om uddannelsen og dens forløb, så der ikke bliver bristede forventninger om engagement fra deltageren i uddannelsen. Der er helt bogstaveligt afsat tid i kalenderen til uddannelsen med blokerede tidsrum. Og der følges hele tiden op på kalenderen, efterhånden som arbejdet med de enkelte aktiviteter detailplanlægges i teamet. Den enkelte sikrer sig at overholde de aftaler, man laver med sig selv, så det hele ikke bliver noget, der klares i sidste øjeblik. Metoderne er mange. Nogle belønner sig selv, når aftalerne er holdt, i form af pauser, lov til at se fodboldkampen o.l. Andre med straf, hvis man ikke holder sine aftaler, i form af ingen rødvin til maden i aften, ingen biograftur i denne uge o.l. Kreativiteten er stor og hvad der virker, er meget individuelt. Om samarbejdet med coachen Der er skabt klare aftaler med coachen om, hvad man kan forvente af hinanden og det er gjort, før den formelle del af uddannelsen går i gang. Møderne er planlagt meget konkret, så det passer til egne arbejdsplaner og aftalerne med teamet. Deltageren har løbende noteret sig sine problemer i det daglige arbejde med at anvende det lærte, så det kan tages op til diskussion med coachen. Hvis coachen får for travlt, så tager deltageren selv initiativet og sikrer, at møderne holdes til trods herfor. Om samarbejdet med facilitator Man forholder sig meget konkret til de tilbagemeldinger, facilitator kommer med, og spørger: Hvad kan vi lære af det? Når facilitator stiller flere spørgsmål end giver svar (hvad der kan ske), tager man fat på at arbejde med spørgsmålene ud fra tanken: Der er jo nok en god grund til at spørgsmålene stilles, her er noget at lære. Afvigelser fra planen (kan ikke undgås nu og da) diskuteres tidligt med facilitator, så denne har mulighed for at servicere teamet, selv om vedkommende har mange andre jern i ilden. Teamets fleksibilitet i forhold til nye aftaler er også en kilde til succes. Funktionerne på TeamUddannelsesplatformen bruges så meget som muligt, så facilitator ikke skal gætte sig til, hvad der sker, og så teamet selv kan huske, hvad det har klaret, og hvad det er kommet frem til. Facilitator bliver brugt til løbende sparring omkring problemstillinger og ikke bare som opgaveretter. Det gælder også i situationer, hvor teamet har lidt vanskeligt ved at få samarbejdet til at fungere. 10 Forsikringsakademiet

11 Forsikringsakademiet 11

12 Forsikringsakademiet A/S n Rungsted Strandvej 107 n 2960 Rungsted Kyst n Telefon n Telefax n

NIV K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 4 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER. Forsikringsakademiet

NIV K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 4 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER. Forsikringsakademiet 4 NIV K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 4 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER 1 Forsikringsakademiet Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark NFT 1/2005 Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark af Lene Frilund Forsikrings- og pensionssælgere specialiseres mere og mere på velafgrænsede segmenter i markedet. Den brede almene uddannelse af

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer Fase 5 Fase 5 Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S Læringsformer i virksomheden Læringsform Anvendelse Beskrivelse Opgaveløsning under overvågning af overordnede Hjælp fra overordnet Arbejdsgrupper Hygiejnekurser

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND Fortæl om en eller flere konkrete opgaver hjemmefra, der er løst (fx plænen er slået/der er lukket for vandet i sommerhuset). repeteres sammen] (fx brug af papir og blyant). [primært sengeafsnit] Fortæl,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0

Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Udkast - må ikke citeres Spørgsmål om Ledelse af vidensbaseret arbejde v. 2.0 Knud Ramian, Seniorkonsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Udkast - må ikke citeres Udkast - må ikke

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Lederen som facilitator af innovation og forandring Lederen som facilitator af innovation og forandring Styrk din facilitatorrolle Mange ledere faciliterer hver eneste dag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL

Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formål og baggrund/intentionerne om MUS på THL Formålet med den årlige medarbejderudviklingssamtale er, at den skal understøtte personaleudviklingen til gavn for den enkelte medarbejder samt for THL som

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Masterprojektet på Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, læring og forandring Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser Master i it-sekretariatet på AAU

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

DmM Den moderne Metode

DmM Den moderne Metode DmM Den moderne Metode På Småskolen Søgårdhus undervises vore elever efter DmM Den moderne Metode. En metode, hvor eleven sættes i fokus og trænes til at styres af sin egen drivkraft og nysgerrighed hen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere