VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner"

Transkript

1 V Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner

2 VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen er stiftet den 17. MARTS 1994 og har hjemsted i Ganløse, Egedal Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Det er klubbens formål at fremme interessen for multisport; triathlon, duathlon og beslægtede aktiviteter samt at varetage medlemmernes interesser ved at medvirke til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for udøvelse heraf. 2.2 Dette mål søges nået gennem et aktivt klubarbejde med tilpassede aktiviteter indenfor træning, temakurser, klubture, arrangementer og et godt kommunikationsniveau. 3. DETAILMÅLSÆTNING - KLUBPROFIL 3.1 Klubbens detailmålsætning er følgende: - Instruktion og træning af idrætsudøvere i triathlon/begyndere. - Dygtiggøre øvede triatleter gennem sammenhængende træning. - Gøre triathlon til en spændende og afvekslende idræt. 3.2 Målsætningen skal resultere i all-round triatleter, der på individuelt niveau både kan svømme/cykle/løbe langt, effektivt og hurtigt samt være motiveret for nye udfordringer. 4. TILHØRSFORHOLD 4.1 GTC er medlem af Dansk Triathlon Forbund, DTriF, under Danmarks Idræts Forbund, og tilslutter sig disses vedtægter.. GTC er medlem af Danmarks Cykelunion - Motion, DCU, under Danmarks Idræts Forbund. GTC er medlem af Dansk Svømmeunion, DSU, under Danmarks Idræts Forbund Herudover kan klubben ændre medlemskabsstatus af andre forbund, organisationer mv. iflg. en generalforsamlingsbeslutning 5. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER 5.1 Som medlem optages enhver, der vedkender sig indholdet i disse vedtægter, og som aktivt ønsker at arbejde for klubbens formål og detailmålsætning. 5.2 Klubben optager aktive medlemmer uanset alder samt passive/støtte medlemmer. Passive medlemmers rettigheder er begrænset til modtagelse af klubbens nyhedsbrev samt deltagelse i temakurser, medlemsmøder og generalforsamlinger. 5.3 Som æresmedlem kan en enig bestyrelse vedtage at udnævne sådanne personer, der i særlig grad har udført et usædvanligt aktivt arbejde for klubben. 6. KONTINGENT 6.1 Kontingentet fastsættes for et år frem i tiden af bestyrelsen og forslag fremlægges på generalforsamlingen til vedtagelse. 6.2 Kontingentet indbetales forud årligt for alle medlemmer pr. 1. JAN. 6.3 Intet medlem kan deltage i træning eller konkurrencer, såfremt vedkommende er i restance. Klubbens kontoudtog med registreret indbetaling for medlemmet er dokumentation for medlemskab. 6.4 Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for klubben ud over pligten til at betale kontingent. 6.5 Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen dele af klubbens formue eller udbytte af nogen art. 6.6 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for kontingent. Side 2 af 5

3 7. UDMELDELSE 7.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretær. 7.2 Ved udmeldelse er klubben ikke forpligtet til at betale kontingent tilbage. 8. EKSKLUSION 8.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når svært belastende forhold gør sig gældende, og når der findes grund hertil. 8.2 Det udelukkede medlem har ret til at anke kendelsen skriftligt på førstkommende generalforsamling. 9. KLUBBENS LEDELSE - BESTYRELSEN 9.1 Klubben ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse, som består af mindst 3 medlemmer: Idrætsformand, kasserer, sekretær samt et antal øvrige bestyrelsesmedlemmer i forhold til antal sektioner. Bestyrelsesmedlemmerne skal aktivt deltage i det organisatoriske og administrative arbejde i de på generalforsamlingen nedsatte sektioner. De vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 1(2) og 2(3) medlemmer hvert år, dog tilstræbes det, at idrætsformand og kasserer ikke afgår samtidig. Desuden vælges revisor og revisor-suppleant for 1 år ad gangen. Ved frafald supplerer bestyrelsen sig selv. Genvalg kan finde sted. 9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede og enige, deriblandt skal idrætsformanden være tilstede, og hvert medlem har 1 stemme. 9.3 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. 10. BESTYRELSEN - RETNINGSLINIER 10.1 Bestyrelsen repræsenterer klubben som sådan og leder og bestyrer dennes anliggender, herunder dens formue Bestyrelsens medlemmer forpligter klubben på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift - mindst 2 fra bestyrelsen. Ved almindelig ekspedition underskriver idrætsformanden på bestyrelsens vegne Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte idrætsformanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet hjælp f.eks. instruktør, træner og lignende Det påhviler bestyrelsen at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring På generalforsamlingen kan der nedsættes et antal tema sektioner efter behov Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, dog ydes der godtgørelse for udlæg, herunder telefonudgifter og lignende Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar over for generalforsamlingen. 11. GENERALFORSAMLING - ORDINÆR 11.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for 1. kvartal i året, og indkaldelsen sker ved annoncering i lokalpressen eller klubbens nyhedsbrev senest 4 uger før generalforsamlingen. Dokumentation på generalforsamlingen omfatter kompendium indeholdende dagsorden, mødested, mødetid, budgetforslag samt årsregnskab. Ved henvendelse til Bestyrelsen skal kompendium kunne rekvireres senest 8 dage før generalforsamlingen. Side 3 af 5

4 11.3 For den ordinære generalforsamling gælder der følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Aflæggelse af beretning - idrætsformand. 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fremlæggelse af budgetforslag og forslag om kontingent. 7. Valg af bestyrelse i henhold til 9 stk Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til 9 stk Valg til sektioner. 10. Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i klubben Forslag eller sager, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt således, at de er idrætsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 14. år, og såfremt man ikke er i kontingentrestance. Klubbens kontrakt ansatte træner/instruktør, som ikke er aktiv og betalende medlem, og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog undtagen ved ændring af vedtægter. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, dog kan denne også ske skriftligt, når mindst 1 medlem eller bestyrelsen måtte kræve det Til ændring af vedtægter kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end én stemme, der skal være godkendt af dirigenten De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i klubbens protokol, der underskrives af såvel dirigenten som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 12. GENERALFORSAMLING - EKSTRAORDINÆR 12.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom bilagt en dagsorden Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 8 uger at afholde ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages varsel Den ekstraordinære generalforsamling er kun gyldig, såfremt 3/4 af de medunderskrevne er mødt De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger der, i henhold til nærværende vedtægter, måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af trufne beslutninger for DTriF (DIF) har ikke opsættende virkning. 13. REGNSKAB 13.1 Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest 15. FEB, hvorefter det reviderede regnskab forelægges den samlede bestyrelse til underskrift. Herefter fremlægges det til godkendelse på den ordinære generalforsamling Kassereren modtager klubbens indtægter og betaler klubbens ordinære udgifter. Ekstraordinære udgifter, udover budgettet, skal godkendes af bestyrelsen Kassereren har ansvaret for regnskabsførelsen, som sker ved et af bestyrelsen godkendt autoriseret regnskabssystem Kassebeholdningen, udover kr. 500,00, skal henstå på bank-/sparekasse- eller girokonto. Kassereren og idrætsformanden har adgang til konto, og kan uafhængigt af hinanden varetage klubbens interesser. Eventuelle beløb der er henlagt til indkøb af materiel eller andet, kan henstå på en konto med opsigelse. Denne konto skal være klausuleret således, at kun idrætsformanden eller en af bestyrelsen bemyndiget person kan hæve på kontoen. Side 4 af 5

5 14. KLUBBENS OPLØSNING 14.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling En beslutning om opløsning af klubben kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst 3/4 af disse stemmer for en opløsning Såfremt klubben, på tidspunktet for dens opløsning, ejer midler og materiel, skal disse anvendes til Dansk Triathlon Forbunds aktiviteter. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen 17. MAR Bestyrelsen for Ganløse Tri-Center: Idrætsformand: Steffen Lund-Hansen Kasserer: Jørgen Rasmussen Sekretær: Louise Frohn Medlem Søren Dam Thomsen Medlem Anja Krüger Side 5 af 5

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere