Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditeten - forberedelse til et nyt liv"

Transkript

1 Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Sundhedsplejen, Ballerup Kommune Projektansvarlig: Ingelise Andersen, Chefjordemoder, Herlev Hospital Projektvarighed: September december

2 2. Projektets baggrund. Sundhedsstyrelses rapport Ulighed i sundhed årsager og indsatser (Sundhedsstyrelsen, 2011) dokumenterer at der på trods af fri og lige adgang til sundhedsydelser i Danmark stadig er stor social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer. Der er således fundet øget dødelighed for både mor og det nyfødte barn, når moderen er socialt udsat, ligesom børn født i socialt dårligt stillede familier hyppigere har forekomst af for tidlig fødsel, dødsfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Denne gruppe af gravide har desuden en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb og lavere forekomst af planlagt behandling. I socialt udsatte familier er der tillige en øget risiko for utilstrækkelig tilknytning, omsorg og stimulation af barnet med deraf følgende forringede muligheder for optimal trivsel og udvikling. Det er på mange måder overraskende, at vi i Danmark - på trods af - et velorganiseret tværfagligt og tværsektorielt forløb for svangre omsorgen, hvor praktiserende læge ved hjælp af standardiserede journalsystemer allerede i den tidlige graviditet visiterer den gravide til et velbeskrevet og passende omsorgsniveau, ikke formår at mindske ulighed i sundhed. Determinanterne for social ulighed i sundhed for både voksne og (spæd-)børn som angivet i rapporten er endvidere ikke ukendte risikofaktorer for sundhedsprofessionelle. Fra klinikken ved vi imidlertid, at de socialt udsatte gravide, der tilbydes omsorgsniveau 3, har svært ved at følge de planlagte sundhedstilbud og tilbud om forberedelse til livet som familie, hvilket gør, at den gravide og hendes partner- skønt stort behov for tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse af risikofaktorer - ofte ender med et ringere sundhedstilbud end andre gravide. (Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark; SIF for SST 2006) 3. Projektets formål og mål. På ovenstående baggrund er projektets overordnede formål at mindske ulighed i sundhed ved at udvikle og afprøve et tilbud målrettet udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3, der har bopæl i Ballerup kommune. Tilbuddet er tilrettelagt som et tværsektorielt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem jordemoderkonsultationen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling G Herlev Hospital og primærsektor; sundhedstjenesten i Ballerup Kommune. Det program, tilbuddet, som projektets inkluderede gravide får, er forankret i såvel svangreomsorgen som efterfødsels/barselsperioden. Formålet med den tværsektorielle, tværfaglige indsats er at fastholde målgruppens gravide i de planlagte sundhedstilbud. 2

3 Konkret søger projektet med dette tilbud at opnå forbedringer i svangreomsorg og barselspleje for målgruppen ved at udvikle og/eller afprøve følgende interventioner; en uddybende anamnese ved 1.jordemoderkonsultation, der afdækker den gravide og hendes partners behov for sufficient fagprofessionel støtte og behandling under graviditeten, tilhøret til målgruppen sikres og der visiteres til det fælles graviditetsbesøg. et tværfagligt og tværsektorielt graviditets besøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder baseret på fælles og synlige faglige mål for indholdet. Heriblandt sikring af udarbejdelsen af en Efterfødselsplan jf. Sundhedsstyrelsens reviderede Retningslinjer for Svangre omsorgen, specifikt kapitel 15. nye måder at inddrage den gravide og hendes partner på, ved at udvikle og udvide det eksisterende tilbud om jordemoderkonsultation med åben ugentlig rådgivning, der øger fagprofessionel tilgængeligheden og samtidig sigter mod også at være netværksskabende i målgruppen. Ydermere skal muligheden for mailkorrespondance med jordemoderen udvikles. et tværfagligt og tværsektorielt barselsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder for nybagte mødre, baseret på fælles og synlige faglige mål for indholdet et undervisningstilbud til sundhedsplejersker og jordemødre, der sikre, at de fagligt er opdateret på nyeste viden i forhold til at arbejde med de fysiske, mentale og sociale udfordringer gravide visiteret til omsorgsniveau 3 har. Projektets mål er (1)at udvikle et tværfaglige -og tværsektorielt tilbud om graviditetsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder samt (2)at udvikle tilbud i jordemoderkonsultationen med ugentlig åben rådgivning og mailkontakt, og (3)udvikle et tværfagligt og tværsektorielt tilbud om barselsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder, når kvinden er udskrevet fra hospitalet og endelig (4) at udvikle et undervisningstilbud til sundhedsplejersker og jordemødre indeholdende faglig udvikling af kompetencer og opdateret viden om hvilke fysiske og mentale udfordringer der knytter sig til gravide visiteret til omsorgs niveau Succeskriterier: Programmets succeskriterier er beskrevet ud fra SMARTE mål metoden, se venligst vedlagte bilag. Kort sammenfattet er programmet, som tilbydes de gravide og deres partner en succes når: 90 % af de gravide, der er visiteret til omsorgsniveau 3 i Ballerup jordemoderkonsultation takker ja til det fulde program, (SMARTEmål bilag 1; Øge antallet af gennemførte 3

4 sundhedstilbud) Inklusiv etablering af Efterfødselsplan. Og at 50% gør brug af det projekt initierede tilbud om åben rådgivning og/eller mulig mail-dialog med jordemoderen. det har en positiv effekt på motivationen, (SMARTEmål bilag 2; Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner omkring den gravide og familien samt let tilgængelighed til fagpersonerne) - blandt gravide visiteret til omsorgs niveau 3, til at gøre brug af tilbuddet om graviditetsbesøg ved sundhedsplejerske/jordemoder, den åbne rådgivning og øvrige kontakt tilbud, samt barselsbesøg ved sundhedsplejerske og jordemoder. Da vi ved, at vi i dag allerede er udfordret på fastholdelsen af målgruppen, og at også kun en lille andel af denne gruppe modtager fx graviditetsbesøg ved sundhedsplejersken, har vi en klar forventning om, at programmet vil øge andelen af gennemførte fælles sundhedsplejerske og jordemoder graviditet - og barselsbesøg. Dermed formoder vi, at netop en koordineret, systematiseret tværsektoriel indsats vil have en afsmittende effekt på gennemførelsen af det samlede udbud af sundhedstilbud for målgruppen. Den overordnede antagelse er; at lykkedes det at fastholde omsorgs niveau 3 gravide og barslende i de tilbudte sundhedsydelser, mindskes ulighed i sundhed for udsatte gravide og deres børn. Projektets tilbud om tværfaglig tværsektorielt samarbejde er endvidere en succes når, hvis: der ses en positiv effekt på både den involverede familie og de involverede projektaktørers oplevelse af overgangen fra støtte i hospitalsregi til støtte i kommunalt regi. (Ligeledes SMARTEmål bilag 2; Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner omkring den gravide og familien samt let tilgængelighed til fagpersonerne) Det er overordnet et succeskriterium: at modellen udvikles, afprøves og tilpasses således at den ved projektets afslutning kan vurderes klar til at blive implementeret i tilsvarende tværfaglige/tværsektorielle samarbejd-sammenhænge. 5. Afgrænsning: Projektet har som afgrænsning valgt at koncentrere indsatsen til de ca. 60 gravide, med bopæl i Ballerup Kommune, der hvert år visiteres til omsorgsniveau 3 til Herlev Hospital (jf. SST Retningslinjer for svangre omsorgen kapitel 3.2; Differentiering af svangre omsorgen, hvor henvisningsårsagen vedrører sociale eller psykologiske problemstillinger hos den gravide). 4

5 Disse gravide visiteres til jordemoderkonsultationen i Helsehuset, som er en udekonsultation beliggende i Ballerup. Der har været afviklet møder med Sundhedsplejen i blandt andre Gentofte kommune om at indgå i et samarbejde, deres sundhedstjeneste og vi hér på Hospitalet, om dette projekt. Dog har et fremtidigt samarbejde desværre ikke kunnet sikres. Der er endvidere afsøgt mulighed for flere samarbejdskommuner udover Ballerup, en samlet vurdering af projektet bevirker dog, at vi forsætter som projekteret. 6. Projektets leverancer 1. Projektgruppens skal beskrive indhold, pædagogisk planlægning og metoder for a. den uddybende anamnese ved 1.jordemoderkonsultation b. det fælles graviditetsbesøg c. og det fælles barselsbesøg 2. Projektgruppen skal planlægge bookningen, tilrettelæggelsen, tidsforbrug, struktur, logistisk og systematikken i afvikling af de to fælles besøg; graviditetsbesøget og barselsbesøget, begge i hjemmet. 3. Projektgruppen skal planlægge indhold, formål, struktur og logistik omkring åbenrådgivningstilbuddet og mailkontakt tilbuddet med jordemoder undervejs i graviditeten. 4. Projektgruppen skal planlægge tværfaglig/tværsektoriel kompetenceudvikling for projektets faglige aktører. Temadage skal tilrettelægges. 5. Projektgruppen skal planlægge hvorledes IT, logistik, tilrettelæggelse, kommunikationsformer og dokumentation overordnet skal håndteres. 6. Monitorering, midtvejsevaluering og slutevaluering, herunder afvikling af fokusinterview med et antal projektdeltagere og fokusgruppeinterview med alle projektaktører. 7. Tidsplan og milepæle 1. september december 2013: Projektetablering. Etablering af projektorganisation, herunder styregruppe, referencegrupper og projektgruppe Udvikling og planlægning af milepæle med samarbejdspartnere om til brug for Baseline: indsamle og registrere data fra indeværende kalenderårs omsorgsniveau 3 visiterede gravide til Ballerup kommune afvikle Focusgruppeinterviews med et mindre antal omsorgsniveau 3 visiterede nybagte familier i Ballerup kommune udvikling og planlægning af det overordnede forløbstilbud,- programmet, til gravide i omsorgsniveau 3 5

6 at udarbejde specifikke mål for indsatsen i programmet for gravide visiteret til omsorgsniveau 3 for graviditeten, fødslen og efterfødselsperioden at udvikle sufficiente redskaber til kommunikation sektorerne indbyrdes herunder mulig videreførelse af vandrejournalen eksempelvis til brug efter fødslen i sundhedsplejeregi bl.a. med henblik på at indarbejde Efterfødselsplanen at afdække nødvendige kompetencer i arbejdet med gravide i omsorgsniveau 3 udvikling af et tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, Temadag at udarbejde evaluering af mål med udgangspunkt i projektets konkrete interventioner; spørgeskemaer, Focusgruppeinterviews m.v. udvikling eller revision af eksisterende tilbud i jordemoderkonsultationen herunder specifikt 1. jordemoderkonsultation vedrørende den uddybende anamneseoptagelse planlægning af undervisningsforløb for jordemødre og sundhedsplejersker projektledelse: sikre at planlagte tiltag/interventioner iværksættes herunder evaluerings tiltag planlægning af orientering om projektet og tidshorisont bl.a. til projektets samarbejdspartnere; Jordemødre og sundhedsplejer, øvrige læge/jordemødre/sundhedsplejerske gruppe og andre relevante samarbejdspartnere planlægning af projektrapport 1. januar sept. 2015: Projektstart og drift Inklusion i hele kalenderåret 2014 af gravide fra Ballerup kommune visiteret til omsorgsniveau 3 på Herlev hospital, til udekonsultationen i Helsehuset i Ballerup kommune Projektledelse: sikre drift af projektinterventioner samt opsamling af resultater og afvikling af planlagte evalueringsformer løbende resultatopsamling og projektrapport udarbejdelse 1. okt december 2015: Projektafslutning og evaluering Projektledelse: opsamling og behandling af resultater afvikling af planlagte evaluerings tiltag Evaluering af familiernes vurdering af forløbstilbuddet Evaluering af de fagprofessionelles vurdering af interventionerne Evaluering af målbare resultater Triangulering af evaluerings resultaterne Udarbejde og levere projektrapport. 6

7 8. Opgave- og rollefordeling Chefjordemoder Ingelise Andersen er overordnet ansvarlig for projektet/udarbejdelsen af interventioner samt resultatopfølgning. Ledende sundhedsplejerske i Ballerup Kommune Charlotte Harbou er overordnet ansvarlig for Sundhedsplejens andel i projektet; udarbejdelse af både tvær- og monofaglige projektinterventioner i primærsektor regi. Udviklingsjordemoder Pernille Texel er projektleder. 9. Projektets organisering Styregruppe: Chefjordemoder Ingelise Andersen, Ledende sundhedsplejerske Charlotte Harbou, Vicechefjordemoder med ansvar for jordemoderkonsultationen Anne Vils Pedersen, samt daglig projektansvarlig jordemoder Pernille Texel Tværsektoriel og -faglig projektgruppe: Projektansvarlig udviklingsjordemoder Pernille Texel og sundhedsplejerske, faglig udviklingskoordinator, Maria Bjørking, samt dertil knyttede sundhedsplejersker i Ballerup Kommune og jordemødre i jordemoderkonsultationen i Ballerup, Lise Gudbergsen og Lotte Bang, der blandt andre gravide, varetager omsorgsniveau 3 visiterede gravide. Referencegruppe Herlev Hospital: Visiterende jordemoder Annette Severin Hansen, obstetriske speciallæger tilknyttet Team for gravide med særlige behov, deriblandt omsorgsniveau 3 visiterede gravide; Afdelingslæge Eleonora Cvetanovska og overlæge Henrik Nyholm. Ekstern referencegruppe i Ballerup Kommune: Projektansvarlig sundhedsplejerske i samarbejde med eksisterende samarbejdspartnere: praksiskoordinator i Ballerup Kommune, socialrådgiver og jordemoder knyttet til FØB (Fødselssamarbejdet i Ballerup Kommune) samt Familiehuset i Ballerup (tilbud til unge gravide/familier). 7

8 10. Projektets budget 1. sept dec 2013: Projektetablering Udgift/måned Sept dec 2013 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder til udarbejdelse af projektinterventioner Udgifter til afholdelse af møder/undervisning 37t/ugl a 250,00 kr/t i 4 måneder = Invitation af relevante undervisere samt mødeafholdelse Udgifter til udarbejdelse af materiale I alt: jan okt 2015: Projektperioden Udgifter/tidsforløb Jan okt 2015 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder skønnet 20 t/ugl 20 t/ugl a 250,00 kr/t i 21 mdr Udgifter til etableringsomkostninger af uddybende anamnese ved 1. jordemoderkonsultation Udgifter til etableringsomkostninger af telefontid og åben ugentlig jordemoderkonsultation 1 time/ugl for 60 gravide a 250, - kr i timen 4 t/ugl for 60 gravide a 250,- kr/t Opsøgende arbejde 2 t/ugl for 60 gravide a 250, kr/t Tværfaglige konsultationer 4 t/ugl a 250,- kr/t i 21 mdr t/ugl til 60 gravide a 250,- kr/t Tværfaglige/-sektorielle efterfødselskonsultationer I alt:

9 1. okt dec 2015: Projektevaluering Udgifter/tidsforløb Jan dec 2015 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder 37 t/ugl 37 t a 250,- kr/t i 4 mdr Udgifter til evaluering af projektet ekstern konsulenthjælp I alt: Samlet beløb der søges til projektet: Kr ,00 Den kommunale finansieringsandel Ballerup kommune bidrager med at udvikle og kvalificere eksisterende tilbud til udsatte familier i kommunen i samarbejde med Afd. G på Herlev Hospital. Desuden bidrages med deltagelse i møder og planlagte kursusaktiviteter samt administration og udvikling af de beskrevne projektinterventioner. 11. Evaluering Undersøgelsesdesignet vil bestå af både kvantitative og kvalitative metoder. Vi planlægger at opgøre kvantitative data for en tilsvarende og fuldkommen sammenlignelig målgruppe, dvs. gravide visiteret til omsorgsniveau 3 Herlev Hospital, bosiddende i Ballerup kommune, som dermed har fulgt jordemoderkonsultationer i Helsehuset i Ballerup. Vi indsamler og opgør deres fremmødefrekvenser allerede hér i efteråret inden projekt start. mhp. at få et konkret overblik over fordelingen af kontakter på dels jordemodertider, dels lægetider og endelig alle øvrige registrerede henvendelser af akut eller ambulant karakter, til brug for baseline. Der skal gennemføres en arbejdsgangsanalyse blandt aktørerne (samarbejdsprocedurer, fælles standarder, rollefordeling, visitations og kommunikationsveje m.v.) Når vi er halvvejs, dvs. har inkluderet ca. halvdelen af det forventede deltagerantal sigter vi mod at midtvejs-evaluere i projektaktør gruppen. Midtvejsevalueringen vil bestå dels af en kvantitativ 9

10 opgørelse af såvel inkluderede som ikke inkluderede fra målgruppen, og dels et tværfagligttværsektorielt Fokusgruppeinterview for involverede projektaktører med afsæt i de foreliggende inklusionsresultater, den tidlige arbejdsgangsanalyse og oplevelsen af praksis i øvrigt. Der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse vedrørende oplevet patienttilfredshed i målgruppen og en interviewundersøgelse med et udsnit af familier fra målgruppen. Spørgeskemaundersøgelsen kan afvikles løbende under projektperioden, dvs. efterhånden som familierne får deres etableringsbesøg i efterfødselsperioden. Her påtænkes såvel inkluderede som eventuelt frafaldne. Fokusgruppeinterview med et udsnit af familier fra projektgruppen, tænkes samlet og afviklet af 3-4 omgange henover projektperioden. Det påtænkes at få hjælp fra Enheden for Brugerundersøgelser til at designe baggrundsmaterialet og assistere i udarbejdelsen af spørgeskemamaterialet, samt indhold af Focusgruppeinterview. Der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om medarbejdertilfredshed og en interviewundersøgelse af oplevelserne af programmet ved afslutning af projektperioden med deltagelse af samtlige faglige aktører. Her påtænkes ligeledes at tilkøbe assistance fra Enheden for Brugerundersøgelser. Der skal løbende, både vha. registreringsskemaer og dataudtræk føres optællinger over projektets kvantitative data (fremmødefrekvens, antal kontakter, deltagelse i øvrige sundhedsfremmende tilbud) til brug for den endelige opgørelse af projektet, projektrapporten, og den samlede vurdering af effekten, samt vurdering af såvel videreførelse og implementering i øvrigt. Evalueringsmaterialet genereres således undervejs i projektperioden og vil samlet være tilgængeligt for den endelige evaluering ultimo Referencer Vedlagt Ulighed i sundhed årsager og indsatser, Sundhedsstyrelsen (2011) Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark ; SIF for SST (2006) Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen (2009) Høringsudkast til revision af kap 15 i Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen (2012) Målbeskrivelse SMARTE mål: Bilag 1: Flere gennemførte tilbud om sundhedsydelser Bilag 2: Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner og let tilgængelighed Oversigt over projektfaser Bilag 3. Overblik over evalueringsaktiviteter for projektet Bilag 4. 10

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 15. juli 2015 Tlf. dir.: 2058 5291 E-mail: trr1@balk.dk Kontakt: Trine Rasmussen Sagsid: 29.09.00-P20-15-15 Notat Status om implementering af partnerskabsprojektet

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Projekt- beskrivelse. h Dato 05.10.2012

Projekt- beskrivelse. h Dato 05.10.2012 h Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012 Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Støtte til vordende forældre og spædbarnsfamilier med psykiske problemer

Projektbeskrivelse. Støtte til vordende forældre og spædbarnsfamilier med psykiske problemer Projektbeskrivelse Støtte til vordende forældre og spædbarnsfamilier med psykiske problemer Deltagere: Samarbejde mellem Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og Obstetrisk

Læs mere

PARTNERSKABER MED SÅRBARE GRAVIDE

PARTNERSKABER MED SÅRBARE GRAVIDE Herlev og Gentofte Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling PARTNERSKABER MED SÅRBARE GRAVIDE AFSLUTTENDE EVALUERING GRAVIDITETEN BEGYNDELSEN TIL ET NYT LIV Et samarbejdsprojekt for sundhedsplejersker

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt Opgang P5 Afsnit P503 Direktionssekretariatet Enheden for tværsektorielt samarbejde Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 3862 3862 Direkte 38621684 Fax 3647 3941 Web www.hvidovrehospital.dk Dato: 27.

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Projektbeskrivelse,

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam Projektbeskrivelse Oprettet den 8. oktober 2012 1. Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. 3. Formål

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge

Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge SKABELON FOR MIDTVEJSEVALUERING Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge 2006 NB. Udfyldes midtvejs i projektforløbet. Spørgsmål, som er blå, skal kun udfyldes, hvis der har været

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Faglig vejledning for socialrådgivere

Faglig vejledning for socialrådgivere Faglig vejledning for socialrådgivere 1. Baggrund...1 1.1. Social rådgivning og vejledning...1 1.2. Samarbejde med socialforvaltning og underretningspligt...2 1.3. Social anamnese...3 2. Tværfagligt og

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

SKABELON FOR AFSLUTTENDE EVALUERING

SKABELON FOR AFSLUTTENDE EVALUERING SKABELON FOR AFSLUTTENDE EVALUERING Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge 2006 NB. Spørgsmål, som er blå, skal kun udfyldes, hvis der har været ændringer siden udfyldelse af

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere