Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditeten - forberedelse til et nyt liv"

Transkript

1 Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Sundhedsplejen, Ballerup Kommune Projektansvarlig: Ingelise Andersen, Chefjordemoder, Herlev Hospital Projektvarighed: September december

2 2. Projektets baggrund. Sundhedsstyrelses rapport Ulighed i sundhed årsager og indsatser (Sundhedsstyrelsen, 2011) dokumenterer at der på trods af fri og lige adgang til sundhedsydelser i Danmark stadig er stor social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer. Der er således fundet øget dødelighed for både mor og det nyfødte barn, når moderen er socialt udsat, ligesom børn født i socialt dårligt stillede familier hyppigere har forekomst af for tidlig fødsel, dødsfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Denne gruppe af gravide har desuden en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb og lavere forekomst af planlagt behandling. I socialt udsatte familier er der tillige en øget risiko for utilstrækkelig tilknytning, omsorg og stimulation af barnet med deraf følgende forringede muligheder for optimal trivsel og udvikling. Det er på mange måder overraskende, at vi i Danmark - på trods af - et velorganiseret tværfagligt og tværsektorielt forløb for svangre omsorgen, hvor praktiserende læge ved hjælp af standardiserede journalsystemer allerede i den tidlige graviditet visiterer den gravide til et velbeskrevet og passende omsorgsniveau, ikke formår at mindske ulighed i sundhed. Determinanterne for social ulighed i sundhed for både voksne og (spæd-)børn som angivet i rapporten er endvidere ikke ukendte risikofaktorer for sundhedsprofessionelle. Fra klinikken ved vi imidlertid, at de socialt udsatte gravide, der tilbydes omsorgsniveau 3, har svært ved at følge de planlagte sundhedstilbud og tilbud om forberedelse til livet som familie, hvilket gør, at den gravide og hendes partner- skønt stort behov for tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse af risikofaktorer - ofte ender med et ringere sundhedstilbud end andre gravide. (Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark; SIF for SST 2006) 3. Projektets formål og mål. På ovenstående baggrund er projektets overordnede formål at mindske ulighed i sundhed ved at udvikle og afprøve et tilbud målrettet udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3, der har bopæl i Ballerup kommune. Tilbuddet er tilrettelagt som et tværsektorielt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem jordemoderkonsultationen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling G Herlev Hospital og primærsektor; sundhedstjenesten i Ballerup Kommune. Det program, tilbuddet, som projektets inkluderede gravide får, er forankret i såvel svangreomsorgen som efterfødsels/barselsperioden. Formålet med den tværsektorielle, tværfaglige indsats er at fastholde målgruppens gravide i de planlagte sundhedstilbud. 2

3 Konkret søger projektet med dette tilbud at opnå forbedringer i svangreomsorg og barselspleje for målgruppen ved at udvikle og/eller afprøve følgende interventioner; en uddybende anamnese ved 1.jordemoderkonsultation, der afdækker den gravide og hendes partners behov for sufficient fagprofessionel støtte og behandling under graviditeten, tilhøret til målgruppen sikres og der visiteres til det fælles graviditetsbesøg. et tværfagligt og tværsektorielt graviditets besøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder baseret på fælles og synlige faglige mål for indholdet. Heriblandt sikring af udarbejdelsen af en Efterfødselsplan jf. Sundhedsstyrelsens reviderede Retningslinjer for Svangre omsorgen, specifikt kapitel 15. nye måder at inddrage den gravide og hendes partner på, ved at udvikle og udvide det eksisterende tilbud om jordemoderkonsultation med åben ugentlig rådgivning, der øger fagprofessionel tilgængeligheden og samtidig sigter mod også at være netværksskabende i målgruppen. Ydermere skal muligheden for mailkorrespondance med jordemoderen udvikles. et tværfagligt og tværsektorielt barselsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder for nybagte mødre, baseret på fælles og synlige faglige mål for indholdet et undervisningstilbud til sundhedsplejersker og jordemødre, der sikre, at de fagligt er opdateret på nyeste viden i forhold til at arbejde med de fysiske, mentale og sociale udfordringer gravide visiteret til omsorgsniveau 3 har. Projektets mål er (1)at udvikle et tværfaglige -og tværsektorielt tilbud om graviditetsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder samt (2)at udvikle tilbud i jordemoderkonsultationen med ugentlig åben rådgivning og mailkontakt, og (3)udvikle et tværfagligt og tværsektorielt tilbud om barselsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder, når kvinden er udskrevet fra hospitalet og endelig (4) at udvikle et undervisningstilbud til sundhedsplejersker og jordemødre indeholdende faglig udvikling af kompetencer og opdateret viden om hvilke fysiske og mentale udfordringer der knytter sig til gravide visiteret til omsorgs niveau Succeskriterier: Programmets succeskriterier er beskrevet ud fra SMARTE mål metoden, se venligst vedlagte bilag. Kort sammenfattet er programmet, som tilbydes de gravide og deres partner en succes når: 90 % af de gravide, der er visiteret til omsorgsniveau 3 i Ballerup jordemoderkonsultation takker ja til det fulde program, (SMARTEmål bilag 1; Øge antallet af gennemførte 3

4 sundhedstilbud) Inklusiv etablering af Efterfødselsplan. Og at 50% gør brug af det projekt initierede tilbud om åben rådgivning og/eller mulig mail-dialog med jordemoderen. det har en positiv effekt på motivationen, (SMARTEmål bilag 2; Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner omkring den gravide og familien samt let tilgængelighed til fagpersonerne) - blandt gravide visiteret til omsorgs niveau 3, til at gøre brug af tilbuddet om graviditetsbesøg ved sundhedsplejerske/jordemoder, den åbne rådgivning og øvrige kontakt tilbud, samt barselsbesøg ved sundhedsplejerske og jordemoder. Da vi ved, at vi i dag allerede er udfordret på fastholdelsen af målgruppen, og at også kun en lille andel af denne gruppe modtager fx graviditetsbesøg ved sundhedsplejersken, har vi en klar forventning om, at programmet vil øge andelen af gennemførte fælles sundhedsplejerske og jordemoder graviditet - og barselsbesøg. Dermed formoder vi, at netop en koordineret, systematiseret tværsektoriel indsats vil have en afsmittende effekt på gennemførelsen af det samlede udbud af sundhedstilbud for målgruppen. Den overordnede antagelse er; at lykkedes det at fastholde omsorgs niveau 3 gravide og barslende i de tilbudte sundhedsydelser, mindskes ulighed i sundhed for udsatte gravide og deres børn. Projektets tilbud om tværfaglig tværsektorielt samarbejde er endvidere en succes når, hvis: der ses en positiv effekt på både den involverede familie og de involverede projektaktørers oplevelse af overgangen fra støtte i hospitalsregi til støtte i kommunalt regi. (Ligeledes SMARTEmål bilag 2; Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner omkring den gravide og familien samt let tilgængelighed til fagpersonerne) Det er overordnet et succeskriterium: at modellen udvikles, afprøves og tilpasses således at den ved projektets afslutning kan vurderes klar til at blive implementeret i tilsvarende tværfaglige/tværsektorielle samarbejd-sammenhænge. 5. Afgrænsning: Projektet har som afgrænsning valgt at koncentrere indsatsen til de ca. 60 gravide, med bopæl i Ballerup Kommune, der hvert år visiteres til omsorgsniveau 3 til Herlev Hospital (jf. SST Retningslinjer for svangre omsorgen kapitel 3.2; Differentiering af svangre omsorgen, hvor henvisningsårsagen vedrører sociale eller psykologiske problemstillinger hos den gravide). 4

5 Disse gravide visiteres til jordemoderkonsultationen i Helsehuset, som er en udekonsultation beliggende i Ballerup. Der har været afviklet møder med Sundhedsplejen i blandt andre Gentofte kommune om at indgå i et samarbejde, deres sundhedstjeneste og vi hér på Hospitalet, om dette projekt. Dog har et fremtidigt samarbejde desværre ikke kunnet sikres. Der er endvidere afsøgt mulighed for flere samarbejdskommuner udover Ballerup, en samlet vurdering af projektet bevirker dog, at vi forsætter som projekteret. 6. Projektets leverancer 1. Projektgruppens skal beskrive indhold, pædagogisk planlægning og metoder for a. den uddybende anamnese ved 1.jordemoderkonsultation b. det fælles graviditetsbesøg c. og det fælles barselsbesøg 2. Projektgruppen skal planlægge bookningen, tilrettelæggelsen, tidsforbrug, struktur, logistisk og systematikken i afvikling af de to fælles besøg; graviditetsbesøget og barselsbesøget, begge i hjemmet. 3. Projektgruppen skal planlægge indhold, formål, struktur og logistik omkring åbenrådgivningstilbuddet og mailkontakt tilbuddet med jordemoder undervejs i graviditeten. 4. Projektgruppen skal planlægge tværfaglig/tværsektoriel kompetenceudvikling for projektets faglige aktører. Temadage skal tilrettelægges. 5. Projektgruppen skal planlægge hvorledes IT, logistik, tilrettelæggelse, kommunikationsformer og dokumentation overordnet skal håndteres. 6. Monitorering, midtvejsevaluering og slutevaluering, herunder afvikling af fokusinterview med et antal projektdeltagere og fokusgruppeinterview med alle projektaktører. 7. Tidsplan og milepæle 1. september december 2013: Projektetablering. Etablering af projektorganisation, herunder styregruppe, referencegrupper og projektgruppe Udvikling og planlægning af milepæle med samarbejdspartnere om til brug for Baseline: indsamle og registrere data fra indeværende kalenderårs omsorgsniveau 3 visiterede gravide til Ballerup kommune afvikle Focusgruppeinterviews med et mindre antal omsorgsniveau 3 visiterede nybagte familier i Ballerup kommune udvikling og planlægning af det overordnede forløbstilbud,- programmet, til gravide i omsorgsniveau 3 5

6 at udarbejde specifikke mål for indsatsen i programmet for gravide visiteret til omsorgsniveau 3 for graviditeten, fødslen og efterfødselsperioden at udvikle sufficiente redskaber til kommunikation sektorerne indbyrdes herunder mulig videreførelse af vandrejournalen eksempelvis til brug efter fødslen i sundhedsplejeregi bl.a. med henblik på at indarbejde Efterfødselsplanen at afdække nødvendige kompetencer i arbejdet med gravide i omsorgsniveau 3 udvikling af et tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, Temadag at udarbejde evaluering af mål med udgangspunkt i projektets konkrete interventioner; spørgeskemaer, Focusgruppeinterviews m.v. udvikling eller revision af eksisterende tilbud i jordemoderkonsultationen herunder specifikt 1. jordemoderkonsultation vedrørende den uddybende anamneseoptagelse planlægning af undervisningsforløb for jordemødre og sundhedsplejersker projektledelse: sikre at planlagte tiltag/interventioner iværksættes herunder evaluerings tiltag planlægning af orientering om projektet og tidshorisont bl.a. til projektets samarbejdspartnere; Jordemødre og sundhedsplejer, øvrige læge/jordemødre/sundhedsplejerske gruppe og andre relevante samarbejdspartnere planlægning af projektrapport 1. januar sept. 2015: Projektstart og drift Inklusion i hele kalenderåret 2014 af gravide fra Ballerup kommune visiteret til omsorgsniveau 3 på Herlev hospital, til udekonsultationen i Helsehuset i Ballerup kommune Projektledelse: sikre drift af projektinterventioner samt opsamling af resultater og afvikling af planlagte evalueringsformer løbende resultatopsamling og projektrapport udarbejdelse 1. okt december 2015: Projektafslutning og evaluering Projektledelse: opsamling og behandling af resultater afvikling af planlagte evaluerings tiltag Evaluering af familiernes vurdering af forløbstilbuddet Evaluering af de fagprofessionelles vurdering af interventionerne Evaluering af målbare resultater Triangulering af evaluerings resultaterne Udarbejde og levere projektrapport. 6

7 8. Opgave- og rollefordeling Chefjordemoder Ingelise Andersen er overordnet ansvarlig for projektet/udarbejdelsen af interventioner samt resultatopfølgning. Ledende sundhedsplejerske i Ballerup Kommune Charlotte Harbou er overordnet ansvarlig for Sundhedsplejens andel i projektet; udarbejdelse af både tvær- og monofaglige projektinterventioner i primærsektor regi. Udviklingsjordemoder Pernille Texel er projektleder. 9. Projektets organisering Styregruppe: Chefjordemoder Ingelise Andersen, Ledende sundhedsplejerske Charlotte Harbou, Vicechefjordemoder med ansvar for jordemoderkonsultationen Anne Vils Pedersen, samt daglig projektansvarlig jordemoder Pernille Texel Tværsektoriel og -faglig projektgruppe: Projektansvarlig udviklingsjordemoder Pernille Texel og sundhedsplejerske, faglig udviklingskoordinator, Maria Bjørking, samt dertil knyttede sundhedsplejersker i Ballerup Kommune og jordemødre i jordemoderkonsultationen i Ballerup, Lise Gudbergsen og Lotte Bang, der blandt andre gravide, varetager omsorgsniveau 3 visiterede gravide. Referencegruppe Herlev Hospital: Visiterende jordemoder Annette Severin Hansen, obstetriske speciallæger tilknyttet Team for gravide med særlige behov, deriblandt omsorgsniveau 3 visiterede gravide; Afdelingslæge Eleonora Cvetanovska og overlæge Henrik Nyholm. Ekstern referencegruppe i Ballerup Kommune: Projektansvarlig sundhedsplejerske i samarbejde med eksisterende samarbejdspartnere: praksiskoordinator i Ballerup Kommune, socialrådgiver og jordemoder knyttet til FØB (Fødselssamarbejdet i Ballerup Kommune) samt Familiehuset i Ballerup (tilbud til unge gravide/familier). 7

8 10. Projektets budget 1. sept dec 2013: Projektetablering Udgift/måned Sept dec 2013 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder til udarbejdelse af projektinterventioner Udgifter til afholdelse af møder/undervisning 37t/ugl a 250,00 kr/t i 4 måneder = Invitation af relevante undervisere samt mødeafholdelse Udgifter til udarbejdelse af materiale I alt: jan okt 2015: Projektperioden Udgifter/tidsforløb Jan okt 2015 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder skønnet 20 t/ugl 20 t/ugl a 250,00 kr/t i 21 mdr Udgifter til etableringsomkostninger af uddybende anamnese ved 1. jordemoderkonsultation Udgifter til etableringsomkostninger af telefontid og åben ugentlig jordemoderkonsultation 1 time/ugl for 60 gravide a 250, - kr i timen 4 t/ugl for 60 gravide a 250,- kr/t Opsøgende arbejde 2 t/ugl for 60 gravide a 250, kr/t Tværfaglige konsultationer 4 t/ugl a 250,- kr/t i 21 mdr t/ugl til 60 gravide a 250,- kr/t Tværfaglige/-sektorielle efterfødselskonsultationer I alt:

9 1. okt dec 2015: Projektevaluering Udgifter/tidsforløb Jan dec 2015 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder 37 t/ugl 37 t a 250,- kr/t i 4 mdr Udgifter til evaluering af projektet ekstern konsulenthjælp I alt: Samlet beløb der søges til projektet: Kr ,00 Den kommunale finansieringsandel Ballerup kommune bidrager med at udvikle og kvalificere eksisterende tilbud til udsatte familier i kommunen i samarbejde med Afd. G på Herlev Hospital. Desuden bidrages med deltagelse i møder og planlagte kursusaktiviteter samt administration og udvikling af de beskrevne projektinterventioner. 11. Evaluering Undersøgelsesdesignet vil bestå af både kvantitative og kvalitative metoder. Vi planlægger at opgøre kvantitative data for en tilsvarende og fuldkommen sammenlignelig målgruppe, dvs. gravide visiteret til omsorgsniveau 3 Herlev Hospital, bosiddende i Ballerup kommune, som dermed har fulgt jordemoderkonsultationer i Helsehuset i Ballerup. Vi indsamler og opgør deres fremmødefrekvenser allerede hér i efteråret inden projekt start. mhp. at få et konkret overblik over fordelingen af kontakter på dels jordemodertider, dels lægetider og endelig alle øvrige registrerede henvendelser af akut eller ambulant karakter, til brug for baseline. Der skal gennemføres en arbejdsgangsanalyse blandt aktørerne (samarbejdsprocedurer, fælles standarder, rollefordeling, visitations og kommunikationsveje m.v.) Når vi er halvvejs, dvs. har inkluderet ca. halvdelen af det forventede deltagerantal sigter vi mod at midtvejs-evaluere i projektaktør gruppen. Midtvejsevalueringen vil bestå dels af en kvantitativ 9

10 opgørelse af såvel inkluderede som ikke inkluderede fra målgruppen, og dels et tværfagligttværsektorielt Fokusgruppeinterview for involverede projektaktører med afsæt i de foreliggende inklusionsresultater, den tidlige arbejdsgangsanalyse og oplevelsen af praksis i øvrigt. Der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse vedrørende oplevet patienttilfredshed i målgruppen og en interviewundersøgelse med et udsnit af familier fra målgruppen. Spørgeskemaundersøgelsen kan afvikles løbende under projektperioden, dvs. efterhånden som familierne får deres etableringsbesøg i efterfødselsperioden. Her påtænkes såvel inkluderede som eventuelt frafaldne. Fokusgruppeinterview med et udsnit af familier fra projektgruppen, tænkes samlet og afviklet af 3-4 omgange henover projektperioden. Det påtænkes at få hjælp fra Enheden for Brugerundersøgelser til at designe baggrundsmaterialet og assistere i udarbejdelsen af spørgeskemamaterialet, samt indhold af Focusgruppeinterview. Der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om medarbejdertilfredshed og en interviewundersøgelse af oplevelserne af programmet ved afslutning af projektperioden med deltagelse af samtlige faglige aktører. Her påtænkes ligeledes at tilkøbe assistance fra Enheden for Brugerundersøgelser. Der skal løbende, både vha. registreringsskemaer og dataudtræk føres optællinger over projektets kvantitative data (fremmødefrekvens, antal kontakter, deltagelse i øvrige sundhedsfremmende tilbud) til brug for den endelige opgørelse af projektet, projektrapporten, og den samlede vurdering af effekten, samt vurdering af såvel videreførelse og implementering i øvrigt. Evalueringsmaterialet genereres således undervejs i projektperioden og vil samlet være tilgængeligt for den endelige evaluering ultimo Referencer Vedlagt Ulighed i sundhed årsager og indsatser, Sundhedsstyrelsen (2011) Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark ; SIF for SST (2006) Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen (2009) Høringsudkast til revision af kap 15 i Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen (2012) Målbeskrivelse SMARTE mål: Bilag 1: Flere gennemførte tilbud om sundhedsydelser Bilag 2: Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner og let tilgængelighed Oversigt over projektfaser Bilag 3. Overblik over evalueringsaktiviteter for projektet Bilag 4. 10

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn E V A L U E R I N G A F P R O J E K T E T : Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn - et metodeudviklingsprojekt Evalueringen er udarbejdet af: Lisbeth Villumsen og Else

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere