Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditeten - forberedelse til et nyt liv"

Transkript

1 Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Sundhedsplejen, Ballerup Kommune Projektansvarlig: Ingelise Andersen, Chefjordemoder, Herlev Hospital Projektvarighed: September december

2 2. Projektets baggrund. Sundhedsstyrelses rapport Ulighed i sundhed årsager og indsatser (Sundhedsstyrelsen, 2011) dokumenterer at der på trods af fri og lige adgang til sundhedsydelser i Danmark stadig er stor social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer. Der er således fundet øget dødelighed for både mor og det nyfødte barn, når moderen er socialt udsat, ligesom børn født i socialt dårligt stillede familier hyppigere har forekomst af for tidlig fødsel, dødsfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Denne gruppe af gravide har desuden en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb og lavere forekomst af planlagt behandling. I socialt udsatte familier er der tillige en øget risiko for utilstrækkelig tilknytning, omsorg og stimulation af barnet med deraf følgende forringede muligheder for optimal trivsel og udvikling. Det er på mange måder overraskende, at vi i Danmark - på trods af - et velorganiseret tværfagligt og tværsektorielt forløb for svangre omsorgen, hvor praktiserende læge ved hjælp af standardiserede journalsystemer allerede i den tidlige graviditet visiterer den gravide til et velbeskrevet og passende omsorgsniveau, ikke formår at mindske ulighed i sundhed. Determinanterne for social ulighed i sundhed for både voksne og (spæd-)børn som angivet i rapporten er endvidere ikke ukendte risikofaktorer for sundhedsprofessionelle. Fra klinikken ved vi imidlertid, at de socialt udsatte gravide, der tilbydes omsorgsniveau 3, har svært ved at følge de planlagte sundhedstilbud og tilbud om forberedelse til livet som familie, hvilket gør, at den gravide og hendes partner- skønt stort behov for tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse af risikofaktorer - ofte ender med et ringere sundhedstilbud end andre gravide. (Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark; SIF for SST 2006) 3. Projektets formål og mål. På ovenstående baggrund er projektets overordnede formål at mindske ulighed i sundhed ved at udvikle og afprøve et tilbud målrettet udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3, der har bopæl i Ballerup kommune. Tilbuddet er tilrettelagt som et tværsektorielt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem jordemoderkonsultationen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling G Herlev Hospital og primærsektor; sundhedstjenesten i Ballerup Kommune. Det program, tilbuddet, som projektets inkluderede gravide får, er forankret i såvel svangreomsorgen som efterfødsels/barselsperioden. Formålet med den tværsektorielle, tværfaglige indsats er at fastholde målgruppens gravide i de planlagte sundhedstilbud. 2

3 Konkret søger projektet med dette tilbud at opnå forbedringer i svangreomsorg og barselspleje for målgruppen ved at udvikle og/eller afprøve følgende interventioner; en uddybende anamnese ved 1.jordemoderkonsultation, der afdækker den gravide og hendes partners behov for sufficient fagprofessionel støtte og behandling under graviditeten, tilhøret til målgruppen sikres og der visiteres til det fælles graviditetsbesøg. et tværfagligt og tværsektorielt graviditets besøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder baseret på fælles og synlige faglige mål for indholdet. Heriblandt sikring af udarbejdelsen af en Efterfødselsplan jf. Sundhedsstyrelsens reviderede Retningslinjer for Svangre omsorgen, specifikt kapitel 15. nye måder at inddrage den gravide og hendes partner på, ved at udvikle og udvide det eksisterende tilbud om jordemoderkonsultation med åben ugentlig rådgivning, der øger fagprofessionel tilgængeligheden og samtidig sigter mod også at være netværksskabende i målgruppen. Ydermere skal muligheden for mailkorrespondance med jordemoderen udvikles. et tværfagligt og tværsektorielt barselsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder for nybagte mødre, baseret på fælles og synlige faglige mål for indholdet et undervisningstilbud til sundhedsplejersker og jordemødre, der sikre, at de fagligt er opdateret på nyeste viden i forhold til at arbejde med de fysiske, mentale og sociale udfordringer gravide visiteret til omsorgsniveau 3 har. Projektets mål er (1)at udvikle et tværfaglige -og tværsektorielt tilbud om graviditetsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder samt (2)at udvikle tilbud i jordemoderkonsultationen med ugentlig åben rådgivning og mailkontakt, og (3)udvikle et tværfagligt og tværsektorielt tilbud om barselsbesøg i hjemmet ved sundhedsplejerske og jordemoder, når kvinden er udskrevet fra hospitalet og endelig (4) at udvikle et undervisningstilbud til sundhedsplejersker og jordemødre indeholdende faglig udvikling af kompetencer og opdateret viden om hvilke fysiske og mentale udfordringer der knytter sig til gravide visiteret til omsorgs niveau Succeskriterier: Programmets succeskriterier er beskrevet ud fra SMARTE mål metoden, se venligst vedlagte bilag. Kort sammenfattet er programmet, som tilbydes de gravide og deres partner en succes når: 90 % af de gravide, der er visiteret til omsorgsniveau 3 i Ballerup jordemoderkonsultation takker ja til det fulde program, (SMARTEmål bilag 1; Øge antallet af gennemførte 3

4 sundhedstilbud) Inklusiv etablering af Efterfødselsplan. Og at 50% gør brug af det projekt initierede tilbud om åben rådgivning og/eller mulig mail-dialog med jordemoderen. det har en positiv effekt på motivationen, (SMARTEmål bilag 2; Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner omkring den gravide og familien samt let tilgængelighed til fagpersonerne) - blandt gravide visiteret til omsorgs niveau 3, til at gøre brug af tilbuddet om graviditetsbesøg ved sundhedsplejerske/jordemoder, den åbne rådgivning og øvrige kontakt tilbud, samt barselsbesøg ved sundhedsplejerske og jordemoder. Da vi ved, at vi i dag allerede er udfordret på fastholdelsen af målgruppen, og at også kun en lille andel af denne gruppe modtager fx graviditetsbesøg ved sundhedsplejersken, har vi en klar forventning om, at programmet vil øge andelen af gennemførte fælles sundhedsplejerske og jordemoder graviditet - og barselsbesøg. Dermed formoder vi, at netop en koordineret, systematiseret tværsektoriel indsats vil have en afsmittende effekt på gennemførelsen af det samlede udbud af sundhedstilbud for målgruppen. Den overordnede antagelse er; at lykkedes det at fastholde omsorgs niveau 3 gravide og barslende i de tilbudte sundhedsydelser, mindskes ulighed i sundhed for udsatte gravide og deres børn. Projektets tilbud om tværfaglig tværsektorielt samarbejde er endvidere en succes når, hvis: der ses en positiv effekt på både den involverede familie og de involverede projektaktørers oplevelse af overgangen fra støtte i hospitalsregi til støtte i kommunalt regi. (Ligeledes SMARTEmål bilag 2; Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner omkring den gravide og familien samt let tilgængelighed til fagpersonerne) Det er overordnet et succeskriterium: at modellen udvikles, afprøves og tilpasses således at den ved projektets afslutning kan vurderes klar til at blive implementeret i tilsvarende tværfaglige/tværsektorielle samarbejd-sammenhænge. 5. Afgrænsning: Projektet har som afgrænsning valgt at koncentrere indsatsen til de ca. 60 gravide, med bopæl i Ballerup Kommune, der hvert år visiteres til omsorgsniveau 3 til Herlev Hospital (jf. SST Retningslinjer for svangre omsorgen kapitel 3.2; Differentiering af svangre omsorgen, hvor henvisningsårsagen vedrører sociale eller psykologiske problemstillinger hos den gravide). 4

5 Disse gravide visiteres til jordemoderkonsultationen i Helsehuset, som er en udekonsultation beliggende i Ballerup. Der har været afviklet møder med Sundhedsplejen i blandt andre Gentofte kommune om at indgå i et samarbejde, deres sundhedstjeneste og vi hér på Hospitalet, om dette projekt. Dog har et fremtidigt samarbejde desværre ikke kunnet sikres. Der er endvidere afsøgt mulighed for flere samarbejdskommuner udover Ballerup, en samlet vurdering af projektet bevirker dog, at vi forsætter som projekteret. 6. Projektets leverancer 1. Projektgruppens skal beskrive indhold, pædagogisk planlægning og metoder for a. den uddybende anamnese ved 1.jordemoderkonsultation b. det fælles graviditetsbesøg c. og det fælles barselsbesøg 2. Projektgruppen skal planlægge bookningen, tilrettelæggelsen, tidsforbrug, struktur, logistisk og systematikken i afvikling af de to fælles besøg; graviditetsbesøget og barselsbesøget, begge i hjemmet. 3. Projektgruppen skal planlægge indhold, formål, struktur og logistik omkring åbenrådgivningstilbuddet og mailkontakt tilbuddet med jordemoder undervejs i graviditeten. 4. Projektgruppen skal planlægge tværfaglig/tværsektoriel kompetenceudvikling for projektets faglige aktører. Temadage skal tilrettelægges. 5. Projektgruppen skal planlægge hvorledes IT, logistik, tilrettelæggelse, kommunikationsformer og dokumentation overordnet skal håndteres. 6. Monitorering, midtvejsevaluering og slutevaluering, herunder afvikling af fokusinterview med et antal projektdeltagere og fokusgruppeinterview med alle projektaktører. 7. Tidsplan og milepæle 1. september december 2013: Projektetablering. Etablering af projektorganisation, herunder styregruppe, referencegrupper og projektgruppe Udvikling og planlægning af milepæle med samarbejdspartnere om til brug for Baseline: indsamle og registrere data fra indeværende kalenderårs omsorgsniveau 3 visiterede gravide til Ballerup kommune afvikle Focusgruppeinterviews med et mindre antal omsorgsniveau 3 visiterede nybagte familier i Ballerup kommune udvikling og planlægning af det overordnede forløbstilbud,- programmet, til gravide i omsorgsniveau 3 5

6 at udarbejde specifikke mål for indsatsen i programmet for gravide visiteret til omsorgsniveau 3 for graviditeten, fødslen og efterfødselsperioden at udvikle sufficiente redskaber til kommunikation sektorerne indbyrdes herunder mulig videreførelse af vandrejournalen eksempelvis til brug efter fødslen i sundhedsplejeregi bl.a. med henblik på at indarbejde Efterfødselsplanen at afdække nødvendige kompetencer i arbejdet med gravide i omsorgsniveau 3 udvikling af et tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, Temadag at udarbejde evaluering af mål med udgangspunkt i projektets konkrete interventioner; spørgeskemaer, Focusgruppeinterviews m.v. udvikling eller revision af eksisterende tilbud i jordemoderkonsultationen herunder specifikt 1. jordemoderkonsultation vedrørende den uddybende anamneseoptagelse planlægning af undervisningsforløb for jordemødre og sundhedsplejersker projektledelse: sikre at planlagte tiltag/interventioner iværksættes herunder evaluerings tiltag planlægning af orientering om projektet og tidshorisont bl.a. til projektets samarbejdspartnere; Jordemødre og sundhedsplejer, øvrige læge/jordemødre/sundhedsplejerske gruppe og andre relevante samarbejdspartnere planlægning af projektrapport 1. januar sept. 2015: Projektstart og drift Inklusion i hele kalenderåret 2014 af gravide fra Ballerup kommune visiteret til omsorgsniveau 3 på Herlev hospital, til udekonsultationen i Helsehuset i Ballerup kommune Projektledelse: sikre drift af projektinterventioner samt opsamling af resultater og afvikling af planlagte evalueringsformer løbende resultatopsamling og projektrapport udarbejdelse 1. okt december 2015: Projektafslutning og evaluering Projektledelse: opsamling og behandling af resultater afvikling af planlagte evaluerings tiltag Evaluering af familiernes vurdering af forløbstilbuddet Evaluering af de fagprofessionelles vurdering af interventionerne Evaluering af målbare resultater Triangulering af evaluerings resultaterne Udarbejde og levere projektrapport. 6

7 8. Opgave- og rollefordeling Chefjordemoder Ingelise Andersen er overordnet ansvarlig for projektet/udarbejdelsen af interventioner samt resultatopfølgning. Ledende sundhedsplejerske i Ballerup Kommune Charlotte Harbou er overordnet ansvarlig for Sundhedsplejens andel i projektet; udarbejdelse af både tvær- og monofaglige projektinterventioner i primærsektor regi. Udviklingsjordemoder Pernille Texel er projektleder. 9. Projektets organisering Styregruppe: Chefjordemoder Ingelise Andersen, Ledende sundhedsplejerske Charlotte Harbou, Vicechefjordemoder med ansvar for jordemoderkonsultationen Anne Vils Pedersen, samt daglig projektansvarlig jordemoder Pernille Texel Tværsektoriel og -faglig projektgruppe: Projektansvarlig udviklingsjordemoder Pernille Texel og sundhedsplejerske, faglig udviklingskoordinator, Maria Bjørking, samt dertil knyttede sundhedsplejersker i Ballerup Kommune og jordemødre i jordemoderkonsultationen i Ballerup, Lise Gudbergsen og Lotte Bang, der blandt andre gravide, varetager omsorgsniveau 3 visiterede gravide. Referencegruppe Herlev Hospital: Visiterende jordemoder Annette Severin Hansen, obstetriske speciallæger tilknyttet Team for gravide med særlige behov, deriblandt omsorgsniveau 3 visiterede gravide; Afdelingslæge Eleonora Cvetanovska og overlæge Henrik Nyholm. Ekstern referencegruppe i Ballerup Kommune: Projektansvarlig sundhedsplejerske i samarbejde med eksisterende samarbejdspartnere: praksiskoordinator i Ballerup Kommune, socialrådgiver og jordemoder knyttet til FØB (Fødselssamarbejdet i Ballerup Kommune) samt Familiehuset i Ballerup (tilbud til unge gravide/familier). 7

8 10. Projektets budget 1. sept dec 2013: Projektetablering Udgift/måned Sept dec 2013 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder til udarbejdelse af projektinterventioner Udgifter til afholdelse af møder/undervisning 37t/ugl a 250,00 kr/t i 4 måneder = Invitation af relevante undervisere samt mødeafholdelse Udgifter til udarbejdelse af materiale I alt: jan okt 2015: Projektperioden Udgifter/tidsforløb Jan okt 2015 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder skønnet 20 t/ugl 20 t/ugl a 250,00 kr/t i 21 mdr Udgifter til etableringsomkostninger af uddybende anamnese ved 1. jordemoderkonsultation Udgifter til etableringsomkostninger af telefontid og åben ugentlig jordemoderkonsultation 1 time/ugl for 60 gravide a 250, - kr i timen 4 t/ugl for 60 gravide a 250,- kr/t Opsøgende arbejde 2 t/ugl for 60 gravide a 250, kr/t Tværfaglige konsultationer 4 t/ugl a 250,- kr/t i 21 mdr t/ugl til 60 gravide a 250,- kr/t Tværfaglige/-sektorielle efterfødselskonsultationer I alt:

9 1. okt dec 2015: Projektevaluering Udgifter/tidsforløb Jan dec 2015 I alt i kr Udgifter til frikøb af projektansvarlig jordemoder 37 t/ugl 37 t a 250,- kr/t i 4 mdr Udgifter til evaluering af projektet ekstern konsulenthjælp I alt: Samlet beløb der søges til projektet: Kr ,00 Den kommunale finansieringsandel Ballerup kommune bidrager med at udvikle og kvalificere eksisterende tilbud til udsatte familier i kommunen i samarbejde med Afd. G på Herlev Hospital. Desuden bidrages med deltagelse i møder og planlagte kursusaktiviteter samt administration og udvikling af de beskrevne projektinterventioner. 11. Evaluering Undersøgelsesdesignet vil bestå af både kvantitative og kvalitative metoder. Vi planlægger at opgøre kvantitative data for en tilsvarende og fuldkommen sammenlignelig målgruppe, dvs. gravide visiteret til omsorgsniveau 3 Herlev Hospital, bosiddende i Ballerup kommune, som dermed har fulgt jordemoderkonsultationer i Helsehuset i Ballerup. Vi indsamler og opgør deres fremmødefrekvenser allerede hér i efteråret inden projekt start. mhp. at få et konkret overblik over fordelingen af kontakter på dels jordemodertider, dels lægetider og endelig alle øvrige registrerede henvendelser af akut eller ambulant karakter, til brug for baseline. Der skal gennemføres en arbejdsgangsanalyse blandt aktørerne (samarbejdsprocedurer, fælles standarder, rollefordeling, visitations og kommunikationsveje m.v.) Når vi er halvvejs, dvs. har inkluderet ca. halvdelen af det forventede deltagerantal sigter vi mod at midtvejs-evaluere i projektaktør gruppen. Midtvejsevalueringen vil bestå dels af en kvantitativ 9

10 opgørelse af såvel inkluderede som ikke inkluderede fra målgruppen, og dels et tværfagligttværsektorielt Fokusgruppeinterview for involverede projektaktører med afsæt i de foreliggende inklusionsresultater, den tidlige arbejdsgangsanalyse og oplevelsen af praksis i øvrigt. Der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse vedrørende oplevet patienttilfredshed i målgruppen og en interviewundersøgelse med et udsnit af familier fra målgruppen. Spørgeskemaundersøgelsen kan afvikles løbende under projektperioden, dvs. efterhånden som familierne får deres etableringsbesøg i efterfødselsperioden. Her påtænkes såvel inkluderede som eventuelt frafaldne. Fokusgruppeinterview med et udsnit af familier fra projektgruppen, tænkes samlet og afviklet af 3-4 omgange henover projektperioden. Det påtænkes at få hjælp fra Enheden for Brugerundersøgelser til at designe baggrundsmaterialet og assistere i udarbejdelsen af spørgeskemamaterialet, samt indhold af Focusgruppeinterview. Der skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om medarbejdertilfredshed og en interviewundersøgelse af oplevelserne af programmet ved afslutning af projektperioden med deltagelse af samtlige faglige aktører. Her påtænkes ligeledes at tilkøbe assistance fra Enheden for Brugerundersøgelser. Der skal løbende, både vha. registreringsskemaer og dataudtræk føres optællinger over projektets kvantitative data (fremmødefrekvens, antal kontakter, deltagelse i øvrige sundhedsfremmende tilbud) til brug for den endelige opgørelse af projektet, projektrapporten, og den samlede vurdering af effekten, samt vurdering af såvel videreførelse og implementering i øvrigt. Evalueringsmaterialet genereres således undervejs i projektperioden og vil samlet være tilgængeligt for den endelige evaluering ultimo Referencer Vedlagt Ulighed i sundhed årsager og indsatser, Sundhedsstyrelsen (2011) Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark ; SIF for SST (2006) Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen (2009) Høringsudkast til revision af kap 15 i Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen (2012) Målbeskrivelse SMARTE mål: Bilag 1: Flere gennemførte tilbud om sundhedsydelser Bilag 2: Kontinuitet i tilknyttede fagpersoner og let tilgængelighed Oversigt over projektfaser Bilag 3. Overblik over evalueringsaktiviteter for projektet Bilag 4. 10

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Projektbeskrivelse statisk del Dato 05.10.2012

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012 Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Projektrapport. Hånd i hånd en god start i familien. Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015

REGION HOVEDSTADEN. Projektrapport. Hånd i hånd en god start i familien. Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015 REGION HOVEDSTADEN Projektrapport Hånd i hånd en god start i familien Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015 Indholdsfortegnelse Afslutningsrapporten for Projekt hånd i hånd en god start i familien...

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse.

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Projektplan 1. Projektets titel At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 2. Formål og mål Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundshedsafdelingen,

ANSØGNINGSSKEMA. Partnerskabets navn. Sundhed der bevæger. Lederen af partnerskabets navn og adresse. Lemvig Kommune. Sundshedsafdelingen, ANSØGNINGSSKEMA Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til understøttelse af de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år En ansøgning består af et udfyldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER 2 Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder Center for Forebyggelse

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere