Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker"

Transkript

1 Danske Reginer Dampfærgevej København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen, herunder kmmentarer til de pstillede pejlemærker g bud på knkrete indsatser. Patientfreningerne er vigtige aktører i udvikling af de frskellige partnerskaber målrettet styrket inddragelse g kvalitet fr patienter g deres pårørende. Krt frist Danske Patienter mdtg udkastet den 19. december 2014 med en frist fr kmmentarer g bud på knkrete indsatser den 23. januar Det er en peride med en række helligdage, hvilket betyder, at der har været dårlig mulighed fr at udarbejde ngle knkrete bud på indsatser jf. mail sendt den 19. december Dat: 23. januar 2015 Danske Patienter Kmpagnistræde 22, 1sal 1208 København K Tlf.: Cvr-nr: Side 1/10 De meget krte tidsfrister er et generelt prblem blandt ffentlige institutiner. De krte frister frringer muligheden fr en grundig gennemgang af det tilhørende materiale g skaber dermed risici fr, at vigtige kmmentarer g viden bliver verset. Det gælder ikke mindst fr rganisatiner sm Danske Patienter, sm er paraply fr 17 patientrganisatiner g i alt 79 patientfreninger. Danske Patienters styrke er muligheden fr at krdinere viden g synspunkter på tværs af sygdmsgrupper, men dette kræver til gengæld en frnuftig tidsmæssig ramme. Derfr er dette kun en skitsering g krdinering af indsendte frslag fr medlemsrganisatiner, sm vi kan uddybe g knkretisere, såfremt der er interesse i partnerskabet. Kmmentarer til pstillede pejlemærker Danske Patienter bakker p m visinen i Brgernes Sundhedsvæsen samt de gde verrdnede indsatsmråder g pejlemærker. Da øget lighed i sundhedsvæsenet ligesm en hurtigere msætning af frskningsbaseret viden i klinisk g rganisatrisk praksis samt frebyggelse g sundhedsfremme vil understøtte, at visinen realiseres, anbefales det, at disse frhld fremhæves i handleplanen. Danske Patienter er paraply fr patientfreningerne i Danmark. Danske Patienter har 17 medlemsfreninger, der repræsenterer 79 patientfreninger g medlemmer: Astma-Allergi Danmark, Bedre Psykiatri, Clitis Crhn-Freningen, Danmarks Lungefrening, Danmarks Psriasis Frening, Dansk Epilepsifrening, Dansk Fibrmyalgi-Frening, Diabetesfreningen, Gigtfreningen, Hjertefreningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsfreningen af pli-, trafik- g ulykkesskadede (PTU), Landsfreningen md spisefrstyrrelser g selvskade (LMS), Nyrefreningen, Parkinsnfreningen, Sclersefreningen g Sjældne Diagnser.

2 Danske Patienter håber, at frslaget vil bringe mrådet videre, da vi finder, at der har været tilstrækkelig med drøftelser g prjekter m brugerinddragelse på verrdnet plan. Der er brug fr en knkretisering af drøftelserne. Vi vurderer, at der generelt er tilstrækkelig viden til at gå skridtet videre, g freslår derfr, at der nu sættes fkus på strukturelle ændringer, der understøtter brugernære g brugerinddragende løsninger. Side 2/10 Derudver er det generelt vigtigt at tilrettelægge sundhedsvæsenet til at kunne håndtere persner med krnisk sygdm. Alt fr fte, g nu gså i udkastet til visinen fr brgernes sundhedsvæsen, frhlder man sig til patienten, der kun møder sundhedsvæsenet enkelte eller få gange. F.eks. står der, at der skal udvikles nye kvalitetsmål til supplement fr de kliniske kvalitetsmål. Det er vigtigt, men det er gså vigtigt, at der bliver pstillet kvalitetsmål fr den krniske patient, der har et livslangt frløb i sundhedssektren. Man bliver nødt til at frhlde sig til det faktum, at en meget str del af patienterne i sundhedssektren er krnikere. Danske Patienters bud på knkrete indsatser Nedenfr pstilles fem tværgående bud på knkrete indsatser. Buddene har relevans på tværs af diagnser. Partnerskab m systematisk anvendelse af Patientrapprterede plysninger (PRO-data) Understøtter Danske Reginers målsætning m at definere flere patientnære kvalitetsmål. Danske Reginer indgår et samarbejde m at sikre synergieffekt mellem Danske Patienters aktuelle prjekt (i regi af ViBIS) m anvendelse af PROdata g Danske Reginers arbejde med at fremme patientnære kvalitetsmål. Kræftens Bekæmpelse har en særlig viden, g indgår derfr sm en særlig ressurce i ViBIS prjekt. ViBIS gennemfører ver det kmmende 1½ år - med støtte fra TrygFnden - et samlet strategiprgram, sm skal lede frem til et slidt vidensgrundlag fr at implementere systematisk anvendelse af plysninger rapprteret af patienter i kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen. Prgrammet skal levere: En beskrivelse af frudsætninger g barrierer fr at PRO-data kan blive implementeret sm en del af kvalitetsmålene i det danske sundhedsvæsen. Overvejelser m øknmiske, faglige g rganisatriske knsekvenser/frudsætninger samt knsekvenser g

3 frudsætninger fr patienter (kvalificerede spørgsmål til efterfølgende piltprjekter). En beskrivelse af faglige g rganisatriske initiativer (fx piltprjekter) der skal udvikle den viden g erfaring, sm er nødvendig fr at bringe PRO-data fra klinik til kvalitetsmål bredt i sundhedsvæsenet. Frslag til piltprjekter, der kan belyse: Side 3/10 drifts- g samfundsøknmiske knsekvenser rganisatriske knsekvenser faglige knsekvenser knsekvenser fr patienterne Strategi fr hvrdan erfaringer fra høring, piltprjekter g ekspertgruppens arbejde kan løftes videre - herunder plan fr invlvering af relevante parter. Anbefalinger til anvendelse af PRO-data i det danske sundhedsvæsen. Herunder kan Kræftens Bekæmpelse bidrage med knkret viden, sm er uddybet i nedenstående Patientrapprterede data: Kendskab til patienternes præferencer g deres viden/tilbagemelding på sundhedsvæsenets indsats g resultaterne er en frudsætning fr at vurdere, i hvilken grad visinen m patient/brgercentrering pnås g fr at sikre en datadrevet kvalitetsfrbedring. Kræftens Bekæmpelse har målrettet fkus på at skaffe denne indsigt i relatin til kræftbehandlingen g har pnået værdifuld viden til brug fr det videre arbejde. Patientrapprterede plevelsesdata (PREM): Kræftens Bekæmpelse sikrer løbende mnitrering af kræftpatienters behv g plevelser igennem den natinale barmeterundersøgelse. Undersøgelserne fra 2011 g 2013 sætter fkus på frskellige perider i kræftfrløbet, men fælles fr undersøgelserne er temaer sm kmmunikatin g infrmatin, ventetid, sammenhæng g krdinatin, hjælp g støtte samt inddragelse. En ny landsdækkende barmeterundersøgelse planlægges til gennemførsel Aktuelt pågår en specifik undersøgelse målrettet unge kræftpatienter (15-29 år). Designet er udarbejdet i samarbejde med klinikere g andre fagflk. Mere infrmatin m undersøgelserne kan hentes her: Patientrapprterede resultatdata (PROM):

4 Kræftens Bekæmpelse indhenter viden m kræftpatienters livskvalitet g funktinsstatus sm et vigtigt supplement til klinisk fastlagte kvalitetsmål. Kræftens Bekæmpelse har et tårigt prjektsamarbejde med DMCG miljøet g 11 kliniske kræftafdelinger. Frmålet er at indsamle PROM på individniveau til brug i behandlingen af den enkelte patient med lungekræft g prstatakræft g på ppulatinsniveau til natinal mnitrering af kvaliteten inden fr lungekræft, hvr data samles i Lungecancerregisteret. Derudver har Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Rigshspitalet et prjekt m systematisk indsamling af patientrapprterede plysninger m bivirkninger ved kembehandling (PRO-CTCAE). Dette har vist sig effektivt til at øge patienttilfredsheden g frbedrer håndteringen af symptmer. Side 4/10 Prim 2015 igangsættes et treårigt khrtestudie blandt unge kræftramte, sm har til frmål at belyse de åriges plevelser med sundhedsvæsenet g deres vurdering af resultatet af behandlingen herunder senfølger. Dette studie sammenkbler således PREM g PROM data. Mere infrmatin kan hentes her: Partnerskab m etablering af prgram fr kvalificering af brugerinddragelse i plitikudfrmning, kvalitetsudvikling g frskning. Understøtter Danske Reginernes målsætning m at bruge brgernes plevelser til systematisk g regelmæssigt at frbedre sundhedsvæsenets serviceydelser, rganisering g behandling. Der igangsættes et samlet prgram, sm tilvejebringer et slidt rekrutteringsgrundlag af patienter g pårørende samt et uddannelsesprgram, sm klæder brugerrepræsentanter på til at indgå i frskellige frmer fr udviklingsarbejde. Rekruttering af patient- g pårørende repræsentanter med de rigtige frudsætninger er i dag en udfrdring samt at sikre inddragelsesprcesser, sm effektivt får sat brugerperspektivet i spil. Er der fx brug fr patienterfaring fra et knkret frløb - eller er der behv fr en bredere viden m en patientgruppes vilkår g ønsker? Svarene på de spørgsmål er vigtige fr at kunne pege på den rigtige deltager i et givent udviklingsarbejde. Sideløbende er der behv fr en mere systematisk tilgang til at klæde både de fra, hvr brugere indgår g brugerne på til at indgå i samarbejdsprcessen. Prgrammet rummer følgende tre elementer: Uddannelse Brugerne såvel sm de sundhedsprfessinelle skal klædes på til at indgå i et knstruktivt samarbejde. Til dette kan man bygge videre på prgrammet fr uddannelse af patientrepræsentanter, sm er udviklet i et samarbejde mellem Danske Patienter g Danske Reginer samt på de erfaringer med at implementere rganisatrisk inddragelse i alle samarbejdsfra, sm pt.

5 gennemføres i et samarbejde mellem Regin Hvedstadens psykiatri g ViBIS. Uddannelsesprgrammer er et fælles anliggende mellem brugere g myndigheder med henblik på at sikre, at der pnås bedst mulig udbytte af samarbejdet. Uddannelsesfrløb skal bl.a. rumme: Uddannelsesfrløb fr patientrepræsentanter Rllen at repræsentere det generelle perspektiv Samarbejde Sundhedsvæsenets pbygning Knkrete prgrammer g værktøjer (klinisk retningslinje, DDKM) Uddannelsesfrløb fr sundhedsprfessinelle, sm skal samarbejde med repræsentanter Hvad kan man lære af patientperspektivet Hvrdan får man patientens viden i spil Rekruttering Der er behv fr frskellig viden alt efter, til hvilke arbejde/prjekter mv. patienter g/eller pårørende skal bidrage. Derfr er det vigtigt at sikre rekruttering, der matcher behvet fr viden (generel viden, egne patienterfaringer m.v.). I plitikudvikling vil rekruttering typisk ske via patient- g pårørendefreninger, hvr der er persner med generel viden m patientperspektivet g interessevaretagelse. I knkrete kvalitetsudviklingsprjekter g frskning vil man typisk rekruttere patienter g pårørende med egne erfaringer. Bud på de frskellige rller Repræsentanter (Brugerrganisatiner m.v.) Infrmanter (Natinal database) Repræsentativ viden (Undersøgelser, Litteratur) Bud på pdeling af kntekster fr rganisatrisk inddragelse Plitikudfrmning Kvalitetsudvikling Frskning Evaluering Der er behv fr systematisk evaluering både af prces g effekt af en inddragelsesprces fr at udvikle viden g dermed sikre at inddragelsen skaber bedre løsninger. Bud på evalueringsspørgsmål: Evaluering af prces: Hvad bliver patienter inddraget i, g hvrdan pleves inddragelsen? Resultat: Bidrager inddragelse med ny viden? Side 5/10

6 Impact: Hvrdan afspejles patientperspektivet i beslutninger? Partnerskab m etablering af prgram fr kmpetenceudvikling af sundhedspersner Side 6/10 Understøtter Danske Reginernes målsætning m at sundhedspersnalet har de frnødne kmpetencer til at inddrage g kmmunikere klart med brgerne. Der igangsættes et samlet uddannelsesprgram fr udvikling af de sundhedsprfessinelles kmpetencer til brugerinddragelse i kmmuner g reginer. Prjektet kan kbles direkte på de midler sm er afsat i J før j bedre til kmpetenceudvikling. Der er i dag str spredning i frståelse af g praksis fr brugerinddragelse, g sundhedspersnalet efterspørger viden m g knkrete metder til inddragelse. Der er derfr behv fr styring af kmpetenceudviklingen, så man pbygger kmpetencer ud fra den viden, sm allerede eksisterer både natinalt g internatinalt i stedet fr at skyde med spredehagl i frhld til hvad der undervises i. Prjektet tager afsæt i allerede eksisterende erfaringer g tilbud g en tydelig retning på kmpetenceudviklingen. Herunder kan prjektet blandt andre trække på de arbejdspladskurser, sm kører i et samarbejde mellem ViBIS g KORA. Partnerskab m vidensdeling Understøtter Danske Reginernes genelle målsætning m effektiv udvikling af sundhedsvæsenets praksis g rganisering. Der er etableres en natinal platfrm, sm frtløbende samler p på g sikrer sundhedsvæsenet (herunder sundhedspersnalet, administratrer, plitikere g brugerne) adgang til dkumenteret viden m brugerinddragelse. Det er et meget vigtigt led i at sikre retning på brugerinddragelse i en tid, hvr frståelser af g praksis fr det er meget spredt. Ligeledes skal der etableres en platfrm fr at den stre viden frtløbende udvikles i praksis på landets hspitaler, kmmuner g almen praksis g samles med henblik på effektiv spredning. Videnscenter fr Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS, er i dag den platfrm g kan med frdel tænkes ind i dette partnerskab.

7 Partnerskab m adgang til egne data g persnlig (frløbs)plan Danske Patienter arbejder fr at patienter sikres hurtig g let adgang til egne tidstr sundhedsdata samt en persnlig (frløbs)plan, der indehlder pdateret g individuel tilpasset infrmatin m sygdm g behandling, samt plan ver aftaler g kntakter. Frmålet er genne øget inddragelse g viden at øge patientens tryghed g handlemuligheder g styrke patientsikkerheden. Hertil har bl.a. Kræftens Bekæmpelse relevant viden g knkrete erfaringer at bidrage med. Side 7/10 Diagnsespecifikke bud på knkrete indsatser Nedenfr er der en række diagnse g/eller patientgruppespecifikke bud på indsatser. Det gælder særligt fr de nævnte patientgrupper, men ngle kan tillige tænkes at have relevans på tværs. Psykiatrien Bedre Psykiatris indsatsmråder Inddragelse af pårørende Da prcessen er freløbig med mulighed fr uddybning senere, vil vi blt henlede pmærksmheden på det nye kncept fr systematisk pårørendeinddragelse lavet af Sundhedsstyrelsen g Scialstyrelsen, sm kan bruges sm eksempel på knkrete indsatsmråder set i pårørendevinkel. I Kncept fr systematisk inddragelse af pårørende (2014) gives tte gde, knkrete råd samt metder g best practice til, hvrdan vi kan få skabt rammerne fr en systematisk inddragelse af pårørende i landets kmmuner g reginer. Man kan tage udgangspunkt i anbefalingerne g metderne i udviklingen af indsatsmråder. De tte anbefalinger er: Sæt tidligt ind med kntakt, krtlægning g dialg Målret indsatsen til pårørende Vær pmærksm på børn g unge Krdiner g samarbejd tværfagligt g -sektrielt Samarbejd med bruger- g pårørenderganisatiner g andre aktører Fkus på kmpetenceudvikling Følg p på indsatsen Ledelse sm drivkraft Eksempler på metder g best practice beskrevet i knceptet: Prjekt Pårørende

8 Åben Dialg Netværkscirklen/Netværkskrt Den Mtiverende Samtale Psykedukatin Netværksgrupper Individuelle psyklgsamtaler Spørg til børnene -rutiner Familiesamtaler Børne-/ungegrupper Side 8/10 Gigt Gigtfreningens indsatsmråder Omstrukturering af sygehussektren Sygehussektren bør i langt højere grad kunne håndtere persner med prgredierende krnisk sygdm g ikke kun de akutte patienter eller enkelt-indlæggelser. Der er brug fr at tilpasse systemerne til de mange krnikere, der kmmer på de samme afdelinger igen g igen, g sm bliver behandlet år efter år. Der bør f.eks. være langt større tilgængelighed til hspitalslægen eller en ekspertsygeplejerske på hspitalet. F.eks. ved: Indførelse af maksimale ventetider på akuttider fr krniske patienter, så de f.eks. kun behøver at vente i max. 5 dage. At sikre en rdenligt g nem tilgængelighed til telefn- g e- mailknsultatin fr på den måde at lette adgangen til at få råd g vejledning, hvilket let lader sig gøre andre steder via NemId. Herved behøver en patient ikke nødvendigvis at blive tilset af en læge. I dag kan man strt set ikke sende s til læger/sygeplejersker i hspitalssektren. Incitamentsstrukturerne i sundhedsvæsenet skal indrettes således, at det kmmer patienterne til gde g ikke kun øknmien. F.eks. bør det være mest rentabelt at lade patienter behandle, få taget prøver m.v. samme dag, fremfr at lade patienten møde flere frskellige dage. Der bør i højere grad sikres krdinatin mellem specialafdelingerne i de tilfælde, hvr patienten har flere sygdmme Udbred direct acces til hele landet Direct acces giver patienterne mulighed fr at kmme til kntrl, når der er behv, g ikke når sygehuset har tid. I England, Bristls reumatlgiske afdeling, har man afprøvet dette med gde resultater: Patienterne var mere tilfredse, fik bedre behandling g der blev sparet penge. Der blev

9 sparet ca. 30 % på udgifterne. Det skyldtes bl.a., at patienterne km færre gange, g at den første kntakt var med en reuma-sygeplejerske, der kunne rådgive g vejlede. Dermed var det ikke nødvendigt fr alle at blive tilset af en læge. Direct acces kræver dg, at der tilbydes patientuddannelse. Side 9/10 Den praktiserende læge bør styrkes Der skal være bedre kmmunikatin mellem sekundær g primær sektr. Alt fr fte gives der ikke infrmatin videre typisk fra sekundær sektr til praktiserende læge m f.eks. diagnse, behandling g medicin. Men frtsat behandling, kntrl mv. skal fte ske hs den praktiserende læge, ligesm patienten j gså behandles fr alt muligt andet hs den praktiserende læge. Men hvrdan kan den praktiserende læge give faglig kvalificeret behandling g rådgivning, hvis der ikke freligger den frnødne infrmatin? Den praktiserende læge skal have mere tid især til krnikere. Der bør være tid til samtale m, hvrdan det går, hvrdan der følges p, snak m de seneste kntrller m.v. hvis patienten har behv fr det. Endelig skal den praktiserende læge generelt have fkus på den krniske patient, hvis man sm krniker skal kunne føle sig tryg. Kræft Kræftens Bekæmpelses indsatsmråder Behandlingsansvarlig læge Kræftens Bekæmpelse arbejder fr at styrke det lægelige ansvar i behandlingen af den enkelte patient g dennes frløb på tværs af vergange. Baseret på viden m kræftpatienters frløb g præferencer har Kræftens Bekæmpelse identificeret t vigtige lægerller; den behandlingsansvarlige g den patientansvarlige læge. I samarbejde med Danske Reginer, Overlægefreningen med flere pågår et arbejde med at udvikle g implementere en/flere mdeller. Fælles beslutningstagning Kræftens Bekæmpelse har gennem landsdækkende spørgeskemaundersøgelse (barmeterundersøgelsen i 2013) afdækket, at fælles beslutningstagen er den abslut frtrukne beslutningsmdel blandt kræftramte, g freliggende viden peger på, at denne beslutningsprces bidrager til bedre behandlings resultat, da den styrker patienternes handlemuligheder g adhærens til behandling. I samarbejde med sygehusene arbejder Kræftens Bekæmpelse aktuelt med at styrke grundlaget blandt andet gennem beslutningsstøtteværktøjer g

10 afprøvning af PROMs i klinisk praksis. Mere infrmatin kan hentes her: Side 10/10 Patientinddragelse g patientuddannelse Kræftens Bekæmpelse g de tilhørende rådgivninger samarbejder med sygehusene m knkrete uddannelsestilbud til kræftpatienter samt etablering af brugerpaneler samt patientrepræsentanter på sygehusene. Kræftens Bekæmpelse samarbejder med ca. 20 diagnsespecifikke patientfreninger g netværk på kræftmrådet, blandt andet med henblik på at arbejde fr, at patientuddannelse bliver et tilbud til alle kræftpatienter på landets sygehuse. Derudver arbejder freningen fr, at pårørende systematisk inddrages g støttes, da de fte er en verset ressurce i sundhedsvæsenets indsats. Rehabilitering Kræftens Bekæmpelse arbejder fr at patienter på baggrund af den bedste dkumenterede viden tilbydes rehabilitering fra diagnsetidspunktet, så frekmsten af senfølger nedsættes. Derudver arbejder Kræftens Bekæmpelse fr, at alle patienter får en vurdering af deres rehabiliteringsbehv samt en plan, der beskriver behandling, rehabilitering, pfølgning samt behv fr støttemuligheder. Der er i dag i frskelligt mfang etableret rehabilitering til kræftpatienter på landets sygehuse, men indsatsen er ikke systematisk, g ikke alle får den nødvendige støtte. Syv hspitaler tilbyder fysisk træning under kembehandling efter inspiratin fra Krp g Kræft prjektet, g ngle steder fregår træningen i Kræftens Bekæmpelses rådgivning tæt på sygehuset. Med venlig hilsen Mrten Freil Direktør

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere