Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016"

Transkript

1 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016

2 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Skyfish NaturErhvervstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tel ISBN

3 Indhold 1. Ansøgning Antal ansøgninger Ansøgningsfrist Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte til unge og nyetablerede landbrugere Hvem kan søge? Unge nyetablerede landbrugere Nyetablerede landbrugere Hvad kan man få tildelt? Hvordan udfyldes det særlige ansøgningsskema til den nationale reserve Tidligere rådet over eller overdraget betalingsrettigheder Tildeling af betalingsrettigheder til arealer, som var eksproprieret, eller hvor aktivitetskravet på grund af megen nedbør i 2015 ikke var opfyldt Arealer, som var eksproprieret i Arealer, hvor aktivitetskravet på grund af megen nedbør i 2015 ikke var opfyldt Hvad kan man få tildelt? Hvordan udfyldes fællesskemaet Svindel med støtteberettigelse og misbrug af tilskud Retsgrundlag Bilag... 14

4 1. Ansøgning Hvis du er ung nyetableret eller nyetableret landbruger og vil søge betalingsrettigheder fra den nationale reserve skal du anvende et særligt ansøgningsskema, som findes på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service under fanebladet Skemaer og Betalingsrettigheder. 1 I ovennævnte tilfælde er det ikke muligt for dig at søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve i fællesskemaet. Læs mere i afsnit 2. Hvis du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til arealer, som har været midlertidigt eksproprieret i 2015 eller arealer, hvor aktivitetskravet ikke blev opfyldt i 2015 på grund af megen nedbør, søger du betalingsrettigheder fra den nationale reserve i fællesskemaet. Læs mere i afsnit Antal ansøgninger Bemærk, at du som ung nyetableret eller nyetableret landbruger kun kan indsende én ansøgning til den nationale reserve i ansøgningsårene 2015 til Hvis du søger betalingsrettigheder fra den nationale reserve i andre tilfælde, kan du søge flere gange. 1.3 Ansøgningsfrist Ansøgningsperioden er fra 1. februar til ansøgningsfristen for Fællesskema Hvis en ansøgning eller et Fællesskema modtages efter denne frist, nedsættes støtten beregnet på baggrund af de tildelte betalingsrettigheder med 3 pct. pr. arbejdsdag 3. Ansøgninger, der modtages efter udløb af den forsinkede frist den 16. maj 2016, vil blive afvist bortset fra tilfælde, hvor forsinkelsen skyldes force majeure. Ekstraordinære og uforudsigelige forhold (force majeure) Hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder medfører, at du ikke kan overholde fristen for at indsende ansøgningen, kan NaturErhvervstyrelsen efter en konkret vurdering se bort fra det 4. Eksempler på sådanne begivenheder kan være fx dødfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand samt udbrud af smitsom sygdom i din besætning. Begivenheden skal vedrøre dig, din nærmeste familie, eller din bedrift. Der skal være sammenhæng mellem begivenheden og den manglende overholdelse af fristen. For at der kan tages hensyn til begivenheden, skal du underrette NaturErhvervstyrelsen senest 15 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor du igen er i stand til det 5. Du skal også sende dokumentation for, at der foreligger en helt ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed. Denne dokumentation kan fx bestå af en lægeattest. Se også Vejledning om direkte arealstøtte 2016, som du kan finde på styrelsens hjemmeside. 1 9 i bekendtgørelse nr af 1. december i bekendtgørelse nr af 1. december Artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts Artikel 30 stk. 7 litra c i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december Artikel 4, stk. 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 640/2014 4

5 2. Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte til unge og nyetablerede landbrugere Hvis du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 er det et krav, at du søger grundbetaling samme år. Hvis du er ung nyetableret eller nyetableret landbruger, kan du ikke indsende dit ansøgningsskema til den nationale reserve, før du har indsendt dit Fællesskema Din ansøgning til den nationale reserve bliver behandlet sideløbende med dit Fællesskema. Du modtager et brev med afgørelsen, når sagsbehandlingen af dit Fællesskema og din ansøgning til den nationale reserve er afsluttet. Hvis du får tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve, fremgår antallet af tildelte betalingsrettigheder af brevet. Brevene udsendes i forbindelse med udbetaling af grundbetaling for De tildelte betalingsrettigheder bliver udnyttet i forbindelse med udbetalingen af støtte for ansøgningsåret. Det betyder, at du skal søge grundbetaling for det areal, som du søger om betalingsrettigheder for i ansøgningsåret, uanset at du på ansøgningstidspunktet ikke ved, om du får tildelt betalingsrettigheder eller ej 6. Det betyder også, at du ikke kan søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve og inden ændringsfristen i samme ansøgningsår overdrage dem til en anden landbruger. Landbrugeren kan i efterfølgende ansøgningsår overdrage betalingsrettigheder tildelt fra den nationale reserve. 2.1 Hvem kan søge? Der kan i 2016 tildeles betalingsrettigheder fra den nationale reserve til: Unge nyetablerede landbrugere, og Nyetablerede landbrugere. 7 Landbrugere, der i 2016 råder over støtteberettigede arealer, der i 2015 enten var midlertidigt eksproprieret eller hvor aktivitetskravet ikke var opfyldt på grund af megen nedbør. 8 Læs mere i afsnit 3. Hvis forpagter søger om grundbetaling og om betalingsrettigheder fra den nationale reserve, skal han leve op til betingelserne for unge nyetablerede eller nyetablerede landbrugere. 2.2 Unge nyetablerede landbrugere Der gælder samme betingelser for at modtage betalingsrettigheder fra den nationale reserve som for at være berettiget til støtte under ordningen støtte til unge nyetablerede landbrugere. Du kan læse mere om betingelserne i Vejledning om direkte støtte Hvis du er ung landbruger og søger støtte under ordningen unge nyetablerede landbrugere i fællesskemaet, udfylder du først oplysningerne i fællesskemaet. Oplysningerne kan herefter overføres til din ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve. For at være en ung nyetableret landbruger og søge betalingsrettigheder fra den nationale reserve skal du: ikke være ældre end 40 år i hele ansøgningsåret 6 Artikel 28, stk. 1 og 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts Artikel 30 stk. 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr af 1. december 2015 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen 5

6 etablere dig for første gang som driftsleder på en landbrugsbedrift eller allerede være etableret på en bedrift, som er etableret inden for de seneste 5 år forud for 1. ansøgning om grundbetaling 9. Du skal være personlig myndig for at kunne søge om betalingsrettigheder. Hvis du er født 1. januar 1976 eller senere opfylder du dermed alderskravet i Etableret for første gang som driftsleder For at kunne modtage betalingsrettigheder skal du være etableret for første gang på en landbrugsbedrift som driftsleder inden for de seneste 5 år forud for den første ansøgning om grundbetaling. At være etableret som driftsleder vil sige, at du er ansvarlig for den landbrugsmæssige drift. Kravet om, at du skal være førstegangsetableret betyder, at du kun kan søge om betalingsrettigheder for den første landbrugsvirksomhed, du etablerer dig på. Du kan med andre ord ikke få betalingsrettigheder til en ny virksomhed, hvis du tidligere har været etableret med en anden landbrugsvirksomhed. Hvornår er der tale om landbrugsmæssig drift? Du har påbegyndt landbrugsmæssig drift, når mindst én af nedenstående betingelser er opfyldt. Du har: rådighed som ejer eller forpagter over et støtteberettiget areal på mindst 2,00 ha, som drives landbrugsmæssigt, opdræt eller erhvervsmæssigt hold af dyr til landbrugsformål, produktion i væksthuse eller gartnerier, producerer landbrugsprodukter, eller juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord. Læs mere om erhvervsmæssigt hold af husdyr i bilaget. Hvis du søger som en enkeltmandsvirksomhed Du skal: være berettiget til grundbetaling og leve op til definitionen af ung nyetableret landbruger. Søger du som en enkeltmandsvirksomhed, vil du som udgangspunkt leve op til kravet om at være ansvarlig for den landbrugsmæssige drift. Hvis du søger om betalingsrettigheder i en anden virksomhedsform end en enkeltmandsvirksomhed Selskaber, som eksempelvis I/S, A/S eller ApS kan søge om betalingsrettigheder, hvis: a) selskabet er berettiget til grundbetaling og b) den eller de personer i selskabet, der lever op til definitionen af en ung nyetableret landbruger : 1. er tegningsberettiget for selskabet 2. varetager den daglige ledelse af landbrugsbedriften, og 3. ejer eller er medejer af en væsentlig del af ansøgervirksomheden. Du indgår i den personkreds, der har beføjelse til at styre selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. 9 Artikel 50, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december

7 Det er et krav, at du som ung landbruger varetager den daglige driftsledelse af landbrugsbedriften. Du skal være berettiget til på egen hånd, eller i forening med andre landbrugere at træffe beslutninger, der vedrører den landbrugsmæssige drift. Derfor stiller vi krav om, at du eller en anden ung landbruger - skal være tegningsberettiget for den juridiske person, der søger støtten. Derudover er det et krav, at du eller en anden ung landbruger - faktisk varetager den daglige ledelse af landbrugsbedriften for den juridiske person og samtidig ejer en del af selskabet. Hvornår er man tegningsberettiget? Du er som udgangspunkt tegningsberettiget for et kapitalselskab, når du er: medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, eller er ansat som direktør i selskabet, og er angivet som tegningsberettiget i CVR-registret For de personlige selskaber, fx I/S er, er udgangspunktet, at de enkelte interessenter hver for sig er tegningsberettiget for selskabet, medmindre andet er fastsat i interessentkontrakten. Er du medejer af et I/S, vil du således som udgangspunkt være tegningsberettiget medmindre andet er fastsat i interessentkontrakten. En interessentskabskontrakt for en landbrugsvirksomhed kan indeholde en bestemmelse om, at interessenterne tegner selskabet i forening, og at den enkelte interessent træffer almindelige dagligdags beslutninger inden for sit arbejdsområde. Du skal i det tilfælde være opmærksom på, at det er et krav at dit ansvarsområde i så fald er den landbrugsmæssige drift og hvis denne er opdelt, så skal det være den vegetabilske produktion. Bestemmende indflydelse Du har som ung landbruger bestemmende indflydelse, hvis du har beføjelser til at træffe beslutninger om selskabets økonomiske og driftsmæssige forhold. Som ung nyetableret landbruger er det ikke et krav, at du alene har den bestemmende indflydelse i selskabet, men du skal være en del af den personkreds, der tilsammen har den bestemmende indflydelse. Det vil sige, at du skal eje en del af selskabet og på den måde have stemmeret til generalforsamlingen eller til interessentmødet alt efter selskabsform. En person, der lever op til definitionen af ung nyetableret landbruger, kan således ikke søge om betalingsrettigheder for et selskab, som han kun er ansat i. Ændringer i ansøgningsåret Som udgangspunkt skal den unge nyetablerede landbruger opfylde kravene i hele kalenderåret. En ændring af, hvem der opfylder ovenstående betingelser i ansøgningsåret, kan betyde, at betingelserne for at få tildelt betalingsrettigheder ikke længere er opfyldt. Hvis dette er tilfældet skal du hurtigst muligt meddele ændringen til NaturErhvervstyrelsen. Betingelsen om, at den unge landbruger ikke må være etableret som landbruger forud for 5- års-perioden før 1. ansøgning om grundbetaling, vurderes ud fra ovenstående retningslinjer. 2.3 Nyetablerede landbrugere Du kan søge om betalingsrettigheder, hvis du er nyetableret landbruger. Ansøgervirksomheden kan tidligst være etableret den 1. januar 2014 og kan senest indsende en ansøgning om grundbetaling 2 år efter det kalenderår, hvor landbrugsvirksomheden er etableret Artikel 28, stk. 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts

8 Du skal være personlig myndig for at kunne søge om betalingsrettigheder. Derudover er det et krav, at en nyetableret landbruger opfylder følgende: Hvis du søger som en enkeltmandsvirksomhed Du skal: være berettiget til grundbetaling og i 5 år forud for etablering af ansøgervirksomheden ikke have udøvet en landbrugsaktivitet i eget navn og for egen risiko eller haft kontrol over et selskab, der har udøvet en landbrugsaktivitet. Hvis du søger om betalingsrettigheder i en anden virksomhedsform end en enkeltmandsvirksomhed Selskaber, som eksempelvis I/S, A/S eller ApS kan søge om betalingsrettigheder, hvis: a) selskabet er berettiget til grundbetaling b) den eller de landbrugere, der kontrollerer ansøgervirksomheden ikke i 5 år forud for indledning af landbrugsaktiviteten har: 1) udøvet landbrugsaktivitet i eget navn og for egen risiko eller 2) haft kontrol over et selskab, der udøver en landbrugsaktivitet. Du har kontrol over et selskab, hvis du: 1. er tegningsberettiget, 2. varetager den daglige ledelse af landbrugsbedriften, og 3. ejer eller er medejer af en væsentlig del af ansøgervirksomheden. Du indgår i den personkreds, der har beføjelse til at styre selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Det er et krav, at du som nyetableret landbruger varetager den daglige ledelse af landbrugsbedriften. Du skal være berettiget til på egen hånd, eller i forening med andre nyetablerede landbrugere at træffe beslutninger, der vedrører den landbrugsmæssige drift. Derfor stiller vi krav om, at du skal være tegningsberettiget for den juridiske person, der søger støtten. Derudover er det et krav, at du faktisk varetager den daglige ledelse af landbrugsbedriften for den juridiske person og samtidig ejer en del af selskabet. Du skal alene eller sammen med en eller flere nyetablerede landbrugere opfylde ovenstående betingelser for ansøgervirksomheden. Det er en samlet vurdering, om betingelserne er opfyldt, og om du dermed har kontrol over selskabet. I vurderingen indgår blandt andet størrelsen på din/de nyetableredes ejerandele af virksomheden. Hvornår er der tale om landbrugsmæssig drift? Du har påbegyndt landbrugsmæssig drift, når mindst en af nedenstående betingelser er opfyldt, at du har: o rådighed som ejer eller forpagter over et støtteberettiget areal på mindst 2,00 ha, som drives landbrugsmæssigt, o opdræt eller erhvervsmæssigt hold af dyr til landbrugsformål, o produktion i væksthuse eller gartnerier, o producerer landbrugsprodukter eller o juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord. Du kan læse mere om erhvervsmæssigt hold af dyr til landbrugsformål i bilaget. Eksempel 1 Hvis den nyetablerede landbruger kun ejer en mindre del af ansøgervirksomheden, fx under 10 procent, kan det betyde, at ansøgervirksomheden ikke lever op til kravene. Ændringer i ansøgningsåret Den nyetablerede skal have kontrol over ansøgervirksomheden i hele ansøgningsåret. 8

9 En ændring af, hvem der udøver kontrol over ansøgervirksomheden i ansøgningsåret, kan betyde, at betingelserne for at få tildelt betalingsrettigheder ikke længere er opfyldt. Hvis dette er tilfældet skal du hurtigst muligt meddele ændringen til NaturErhvervstyrelsen. Ovenstående kriterier i forhold til, om du er nyetableret, anvendes også til at afgøre, om du har drevet landbrugsvirksomhed i 5 år forud for etablering af ansøgervirksomheden. Eksempel 2 En landbruger starter en ny enkeltmandsvirksomhed med etableringsdato den 1. januar Han har sideløbende drevet en landbrugsvirksomhed, et anpartsselskab, sammen med sin bror, hvor han ejer 75 procent, har været tegningsberettiget og i samarbejde med sin bror har varetaget den daglige ledelse af landbrugsvirksomheden. Anpartsselskabet er startet i I dette tilfælde kan landbrugeren ikke anses som nyetableret, og han er derfor ikke berettiget til at modtage betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Hvis anpartsselskabet var etableret i fx 2005 og ophørt i 2009, som er mere end 5 år før etableringen af enkeltmandsvirksomheden, vil landbrugeren godt kunne anses som nyetableret i enkeltmandsvirksomheden i Hvad kan man få tildelt? Det gælder for unge nyetablerede og nyetablerede landbrugere, at hvis ansøger ikke i forvejen ejer eller råder over betalingsrettigheder ved udløb af ansøgningsfristen, så får ansøger tildelt nye betalingsrettigheder svarende til hele det ansøgte støtteberettigede areal, som fremgår af ansøgers Fællesskema. Hvis ansøger i forvejen råder over betalingsrettigheder, dvs. som ejer eller forpagter, kan der kun tildeles betalingsrettigheder svarende til det antal ha, der svarer til det overskydende ansøgte støtteberettigede areal 11. Hvis der tildeles betalingsrettigheder for forpagtet jord, vil forpagteren være registreret som ejer af de tildelte betalingsrettigheder. Hvis bortforpagter efterfølgende skal eje betalingsrettighederne, skal forpagter varigt overdrage betalingsrettighederne til bortforpagter efter udbetaling af støtte, eller når forpagtningen ophører. Dette reguleres i den private forpagtningsaftale mellem parterne. Overdragelsen kan kun ske, hvis ejeren opfylder kravet om at udføre mindst én landbrugsaktivitet. De tildelte betalingsrettigheder får en værdi svarende til gennemsnitsværdien i tildelingsåret. Det er ikke muligt at søge om at få forhøjet værdien af de betalingsrettigheder, som man råder over i forvejen. 2.5 Hvordan udfyldes det særlige ansøgningsskema til den nationale reserve Ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 findes i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service på denne adresse: Du logger ind med den NemID, der tilhører den virksomhed, som vil søge betalingsrettigheder. Du finder ansøgningsskemaet under fanen Skemaer og Betalingsrettigheder. 1) Når skemaet er oprettet, skal du først afkrydse, om du søger om tildeling fra den nationale reserve, fordi: du er ung nyetableret landbruger eller 11 Jf. art. 28, stk. 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts

10 nyetableret landbruger Hvis du søger støtte under ordningen unge nyetablerede landbrugere i fællesskemaet, anbefaler vi, at du får overført oplysninger fra fællesskemaet for ikke at udfylde samme oplysninger i ansøgningsskemaet til den nationale reserve. De fleste af oplysningerne er fælles, men det er vigtigt, at du indsender både fællesskemaet og ansøgningsskemaet til den nationale reserve, hvis du både vil søge støtte til unge landbrugere og betalingsrettigheder. Bemærk, du kan ikke få overført oplysninger fra fællesskemaet, hvis du søger som nyetableret, da der ikke findes en tilsvarende side for nyetablerede i fællesskemaet. 2) Oplys om du råder over eller har rådet over betalingsrettigheder i en anden virksomhed. Det kan både være en tidligere virksomhed eller en virksomhed, som stadig eksisterer. Hvis svaret er ja, skal det oplyses, om betalingsrettighederne er overdraget. Du skal derudover i bemærkningsfeltet oplyse, hvorfor betalingsrettighederne ikke er overdraget til ansøgervirksomheden, eller hvorfor betalingsrettighederne er overdraget til tredjemand. 3) Både for unge og nyetablerede skal selskabsformen oplyses. Hvis du søger som en person, vælger du enkeltmandsvirksomhed. Det skal oplyses, hvornår ansøgervirksomheden er påbegyndt. Oplys virksomhedens startdato fra CVR-registret. Hvis du først overtog landbrugsdriften og ansvaret for virksomheden på et senere tidspunkt, oplyser du dette i bemærkningsfeltet. Hvis du samtidig vedhæfter dokumentation for overtagelsen, så modtager du ikke efterfølgende et høringsbrev om det. Hvis landbrugeren søger med et CPR-nr., er startdatoen den dato, hvor der første gang er købt eller forpagtet et landbrugsareal, eller etableret et dyrehold. 4) Du skal oplyse hvor mange unge nyetablerede landbrugere eller nyetablerede landbrugere, der er i virksomheden. Dernæst skal du ud for hver enkelt ung nyetableret eller nyetableret deltager i virksomheden oplyse CPR-nummer, navn og adresse, om deltageren er tegningsberettiget, og ejerandelen, hvis det er et interessentskab eller et kapitalselskab. Det skal også oplyses, om hver enkelt landbruger ejer, har ejet, været medejer af eller/og drevet erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed. NaturErhvervstyrelsen undersøger også, om det er registreret, at de angivne landbrugere indgår i andre virksomheder. 5) Hvis du tidligere har ejet eller drevet landbrugsvirksomhed, oplyser du ud for hver enkelt ung nyetableret landbruger eller nyetableret landbruger hvilken virksomhedsform mm, der var tale om. Du behøver ikke at oplyse om andre virksomheder for landbrugere, der evt. indgår i ansøgervirksomheden, men som ikke lever op til betingelserne om at være ung eller nyetableret. Ud for de landbrugere, der driver eller har drevet anden landbrugsvirksomhed, oplyser du for hver enkel, CPR-nummer, den anden virksomheds selskabsform, start- og eventuel slutdato for virksomheden, om ansøger er eller var tegningsberettiget for virksomheden, størrelsen af ejerandelen i selskabet, om ansøger ejede/drev virksomheden alene eller sammen med andre unge nyetablerede landbrugere/nyetablerede landbrugere og hvis ja, i hvilken periode. For at kunne indsende ansøgningen skal du bekræfte, at du har læst erklæringen om driftsansvar for den virksomhed, der søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Hvis du søger for et selskab skal du vedhæfte en eller flere dokumenter 10

11 interessenterklæring (for I/S og K/S) kopi af en udskrift fra en ejerbog (kapitalselskaber) seneste revisorgodkendte regnskab (kapitalselskaber). Hvis du har yderligere bemærkninger til ansøgningen, kan du skrive dem i feltet Bemærkninger til ansøgningen. Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen under behandlingen af ansøgningen kan anmode om mere dokumentation. Det kan fx være forpagtnings- eller købsaftaler, som dokumenterer hvornår en enkeltmandsvirksomhed har påbegyndt sin landbrugsvirksomhed. 2.6 Tidligere rådet over eller overdraget betalingsrettigheder Hvis personer eller selskaber kunstigt har skabt betingelser for at opnå betalingsrettigheder fra den nationale reserve i strid med formålene, er disse ikke berettiget til at modtage betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Det betyder, at det heller ikke er muligt at modtage støtte for året, hvis der er søgt betalingsrettigheder for hele det støtteberettigede areal. NaturErhvervstyrelsen vurderer i forbindelse med sagsbehandlingen af den enkelte ansøgning, om der kan være tale om omgåelse. Det indgår i vurderingen, om: ansøger tidligere som enkeltmandsvirksomhed eller i anden virksomhed har rådet over betalingsrettigheder, som enten ikke er overdraget til ansøgervirksomheden, eller ansøgervirksomheden har overdraget betalingsrettigheder uden jord til en anden landbruger. Oplysningerne kommer fra ansøgningsskemaet og NaturErhvervstyrelsens register. Eksempel 3 En nyetableret ansøger med en enkeltmandsvirksomhed søger betalingsrettigheder. Samme landbruger har i været interessent i et interessentskab og været driftsleder. Interessentskabets betalingsrettigheder er ikke overdraget hverken til tredjemand eller til enkeltmandsvirksomheden. Enkeltmandsvirksomheden søger grundbetaling for den samme jord som interessentskabet søgte for i Sådan et tilfælde vil blive anset som omgåelse, og enkeltmandsvirksomheden vil derfor ikke være berettiget til at få tildelt nye betalingsrettigheder. 3. Tildeling af betalingsrettigheder til arealer, som var eksproprieret, eller hvor aktivitetskravet på grund af megen nedbør i 2015 ikke var opfyldt Det er en betingelse for at søge betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2016, at du i dette år råder over og søger støtte for det areal, som i 2015 enten var midlertidigt eksproprieret eller hvor aktivitetskravet på grund af for megen nedbør ikke blev opfyldt. Det er ikke et krav, at den landbruger, som søger betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2016 også rådede over arealet i Arealer, som var eksproprieret i 2015 I 2016 kan du søge om betalingsrettigheder, hvis du råder over landbrugsarealer, som i 2015 var midlertidigt eksproprieret. Det samme gælder, hvis arealet var omfattet af en aftale, som blev indgået på ekspropriationslignende vilkår. Det kan for eksempel være, hvis nogle landbrugsarealer i 2015 blev anvendt som oplagringsplads i forbindelse med vejarbejde. Det er et krav, at arealet er støtteberettiget hele

12 Du skal indsende dokumentation for, at det areal, som der søges betalingsrettigheder for, har været midlertidigt eksproprieret i 2015 eller en del af året. 12 Dokumentationen er kopi af aftalerne om ekspropriationen. 3.2 Arealer, hvor aktivitetskravet på grund af megen nedbør i 2015 ikke var opfyldt Du kan søge betalingsrettigheder fra den nationale reserve, hvis du trak græs- eller brakarealer ud af din ansøgning, eller arealerne blev underkendt i en kontrol, som følge af at aktivitetskravet på grund af den ekstraordinære nedbør i sensommeren 2015 ikke var overholdt. 13 Du kan søge om at få tildelt samme antal betalingsrettigheder, som svarer til det antal hektar, som du trak ud af fællesskemaet eller fik underkendt. Det et krav, at årsagen til enten udtrækning eller underkendelse var, at dine brak- og græsarealer ikke var slået eller tilstrækkeligt afgræsset pr. 15. september 2015, som følge af meget nedbør i sensommeren 2015, og at arealerne er blevet støtteberettigede igen i Hvis du fik anerkendt force majeure på dine arealer, blev dine betalingsrettigheder ikke inddraget og du kan derfor ikke søge nye betalingsrettigheder Hvad kan man få tildelt? Du får tildelt nye betalingsrettigheder svarende til hele det areal, som var enten midlertidigt eksproprieret eller hvor aktivitetskravet ikke var opfyldt. Hvis der tildeles betalingsrettigheder for forpagtet jord, vil forpagteren være registreret som ejer af de tildelte betalingsrettigheder. Hvis bortforpagter efterfølgende skal eje betalingsrettighederne, skal forpagter varigt overdrage betalingsrettighederne til bortforpagter efter udbetaling af støtte, eller når forpagtningen ophører. Dette reguleres i den private forpagtningsaftale mellem parterne. Overdragelsen kan kun ske, hvis ejeren opfylder kravet om at udføre mindst én landbrugsaktivitet. De tildelte betalingsrettigheder får en værdi svarende til gennemsnitsværdien i tildelingsåret. Det sker også i de tilfælde, hvor der er inddraget betalingsrettigheder med en højere værdi i Hvordan udfyldes fællesskemaet Hvis du søger betalingsrettigheder fra den nationale reserve, sætter du kryds i punkt D på forsiden. Du finder derefter national reserve på siden Rettigheder og GMO. Sådan gør du, hvis du søger for eksproprierede arealer Det areal, som har været eksproprieret, skal være indtegnet enten som en hel eller del af en mark i IMK, hvortil der søges grundbetaling. Du søger grundbetaling på siden Markplan og grundbetaling. Du afkrydser derefter under punkt B, at du søger om tildeling fra den nationale reserve, fordi arealet var midlertidigt eksproprieret i Klik i kolonne D1 for at få vist dine marker fra markplanen. Vælg den mark, der indeholder det eksproprierede areal i markplan for den nationale reserve. Afkryds for at du søger betalingsrettigheder. 12 Artikel 30 stk. 7 litra a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december , stk. 3 i bekendtgørelse nr af 1. december

13 Du skal vedhæfte kopi af aftalen om den midlertidige ekspropriation, hvor det tydeligt fremgår hvor stort et areal, der er tale om, hvor det ligger, hvem der er parter og hvornår ekspropriationen ophører. Læs mere i afsnit 18 i Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Hvis du har yderligere bemærkninger til ansøgningen, kan du skrive dem i feltet Bemærkninger til ansøgningen. Sådan gør du, hvis du søger betalingsrettigheder til våde brak- og græsarealer, hvor aktivitetskravet ikke kunne opfyldes senest 15. september 2015 Klik i kolonne D1 for at få vist dine marker fra markplanen. Vælg den mark, der indeholder arealet i markplan for den nationale reserve. Afkryds for at du søger betalingsrettigheder fordi aktivitetskravet på grund af megen nedbør ikke kunne opfyldes senest 15. september Læs mere i afsnit 18 i Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Hvis du har yderligere bemærkninger til ansøgningen, kan du skrive dem i feltet Bemærkninger til ansøgningen. Bemærk, at NaturErhvervstyrelsen under behandlingen af ansøgningen kan anmode om mere dokumentation. 4. Svindel med støtteberettigelse og misbrug af tilskud NaturErhvervstyrelsen kontrollerer ansøgninger om tilskud for svig. Svig er den betegnelse, EU-kommissionen bruger for bevidst misbrug af EU-midler. Svig defineres i denne sammenhæng som en forsætlig handling, der påvirker retten til støtte eller omfanget af støtte. Det kan være ukorrekte erklæringer eller dokumenter, tilsidesættelse af en oplysningspligt eller anvendelse af midler eller investeringer til andet formål, end de var bevilget til. Omgåelse af støttebetingelserne - herunder når ansøgeren kunstigt opdeler sin virksomhed eller bedrift for at få adgang til tilskud - betragtes også som svig. Svig medfører at støtten helt eller delvist bortfalder og kan desuden medføre støtteudelukkelse, bøde eller i alvorlige tilfælde fængselsstraf. 5. Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning 13

14 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse Bekendtgørelse nr af 1. december 2015 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Bekendtgørelse nr af 1. december 2015 om markblok og elektronisk Fællesskema. Bilag Erhvervsmæssigt hold af dyr Dyr til landbrugsformål er dyr, som opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller til andre landbrugsformål. Hertil regnes svin, kvæg, får, geder, heste, hjortedyr, pelsdyr, æglæggende høner, slagtekyllinger, gæs, ænder, kalkuner, fjervildt samt strudsefugle. Antal dyr Et husdyrhold kan kun kaldes erhvervsmæssigt, hvis det overstiger et af de antal dyr, der er listet nedenfor: 2 køer med tilhørende kalve 4 stykker andet kvæg 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin 10 får med lam 10 geder med kid 30 stk. fjerkræ 5 hjorte med kid 10 strudse med unger 4 heste eller ponyer med tilhørende føl. Det bemærkes, at antallet af dyr i denne sammenhæng er vejledende. Det betyder, at hvis du har haft et antal dyr, der kun overstiger det anførte tal med fx 1 eller 2 dyr, men senere har købt en ny bedrift, kan du blive betragtet som nyetableret på købstidspunktet. 14

15

16 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tel

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave august 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97 Indhold 1. Kort om direkte arealstøtte... 7 1.1 Oversigt over ordningerne for direkte arealstøtte... 7 1.2 Krav, der skal opfyldes for at få direkte arealstøtte... 7 1.3 Kort om ansøgning om direkte arealstøtte...

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Juni 2017 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere