HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRSHOLM-USSERØD IDRÆTSKLUB UNDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND"

Transkript

1 Fodboldafdelingen 2. maj 2015 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN den 26. februar 2015 Uddrag af referat 1. I generalforsamlingen deltog 21 personer. 2. Dagsorden: Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår. Behandling af indkomne forslag. Valg til afdelingens tillidsposter: Eventuelt 3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent. 4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 21 dage forinden i lokal avis (bragt 27. januar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og tillige kundgjort på hjemmesiden og opslag var hængt op på opslagstavlen i klublokalet. Generalforsamlingen var således lovligt indvarslet. 5. Formanden aflægger beretning Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor bestyrelsens medlemmer gennemgik forskellige temaer, som tilsammen danner et billede af aktiviteterne gennem Som grundlag for beretningen er udarbejdet et antal slides, som vedhæftes referatet. Pigeafdelingen. For første gang er der startet et U7 pigehold. Det skal bemærkes, at normalt starter pigerne til fodbold senere end drengene. U15 pige deltog i et stævne i Tyskland, hvor de fik en flot andenplads. Pigecampen i april og august havde henholdsvis ca. 800 og ca. 500 deltagere. Store arrangementer, der trækker store veksler på trænere, ledere og forældre i pigeafdelingen. I august afvikledes en realitykamp mellem U19 pigerne og Realitydrengene. En sjov og festlig fodboldkamp, der gav et mindre overskud til U19 pigernes rejse i Desværre var der også et mindre heldigt indslag under kampen, der fyldte mere i medierne end selve kampen. Med ca deltagere var det en stor begivenhed, som kunne have givet et større overskud, såfremt det havde været muligt at opkræve entré. I 2015 vil pigeafdelingen fortsætte med pigecamp i april og august. Endvidere vil pigeafdelingen fortsætte med pizzahygge efter fællestræning på tværs af årgangene. Det sociale betyder fantastisk meget for pigerne. I løbet af foråret kommer der i DR-Ultra en udsendelse, hvor flere af HUI/FCØ-pigerne deltager. Pigeafdelingen overvejer endvidere endnu engang at starte et dameseniorhold.

2 I foråret afholdes DBU pigeraketten, som er en rekrutteringsevent. Afsluttende skal nævnes, at endnu en tidligere HUI pige er startet på U16 landsholdet. Drengeafdelingen (U5 U13) Opstart af nye årgange gennemføres nu efter en fast skabelon, som er blevet justeret efter erfaringerne tidligere år. I år startede årgang 2010 med færre spillere end normalt, idet der kun startede et hold mod normalt to. I 2014 fik klubben tilknyttet Carsten Dohm i funktionen Performance Manager. Carsten har haft en lang karriere inden for fodboldverdenen. Han har i de seneste 10 år været udviklingsansvarlig for ungdomsafdelingen U7 U14 i Nykøbing Falster Alliancen, cheftræner for Brøndby IF U18 ligahold, udviklingsansvarlig for ungdomsafdelingen U 7 U14 i Brøndby IF, eliteansvarlig og Head Coach for eliteprogrammet for fodboldlinjen på CPH West og senest udviklingsansvarlig og Performance Coach ved FC Nordsjælland. I HUI skal Carsten som Performance Manager udvikle en Masterplan for træning fra U5 U15 og herudover hovedansvarlig for talentudvikling i U10 U15. Ved siden af dette bliver han medansvarlig for udviklingen af spillere i segmenterne U5 U9 og U16 U19. Brøndby Masterclass. Fra august 2014 blev FCØ et af ni regionale talentcentre for Brøndby IF. Hidtil havde FCØ haft et samarbejde med FC Nordsjælland, der ikke helt levede op til forventningerne. Med samarbejdet med Brøndby opnås: Scouting af vore spillere. Det betyder, at der er klare aftaler for et talentforløb med spiller og forældre, og dette inkluderer omfattende feedback af spilleren. Jævnlig lokal træning i Hørsholm Idrætspark for egne spillere og spillere fra nærområdet. Gennemføres 8 10 gange halvårligt af Frederik Birk, assistenttræner for U19 ligaholdet i Brøndby. Træningsforløb i Brøndby s miljø for udvalgte spillere. Brøndbys generelle koncept er, at spillerne skal forblive længst muligt i eget lokale miljø. Strategisk sparringpartner om forening, organisering og træningsmiljø, både på ledelsesniveau og for frivillige. Uddannelseskurser om fx træning, kost, scouting, analyseredskaber m.v. Co-branding ift. kommercielle interesser. Økonomisk støtte ved T-licens. HUI High Performance. Konceptet er udarbejdet af talent og performance coach, Carsten Dohm og Charlotte Pedersen (frivillig, mor til dreng på U13). Fra 2015 tillige suppleret af Thomas Elmar, børne- ungemanager. Herudover har årgangstrænere og trænere bidraget i større eller mindre omfang. Konceptet er naturligvis udarbejdet i samråd med og efterfølgende godkendt i bestyrelsen. Visionen for HUI High Performance: HUI er banebrydende indenfor amatørfodbold, fordi vi anerkender hele bredden i spillergruppen fra motiverende leg til elite. Vi ved, at det unikke high performance potentiale udvikles, fordi vi kontinuerligt og professionelt arbejder fysisk og psykisk med alle. Derfor udvikler vi unikke fodboldtalenter til fodboldverdenen! Bestyrelsen har sammen med Carsten og Charlotte afholdt møde med henholdsvis trænerne og senere for alle forældre/medlemmer, hvor projektet er gennemgået i detaljer.

3 T-licens. Bestyrelsen agter at søge en T-licens ved DBU. Formålet med en T-licens: At understøtte gode klub- og udviklingsmiljøer, således at spillere til og med U15 kan udvikle sig gennem træning, i gode faciliteter, med gode medspillere og velkvalificerede trænere. T-licensen skal sikre en bred talentmasse, blandt andet ved at styrke fundamentet for dansk fodbold, græsrødderne, gennem inspiration og øget fokus på bedre børne- og ungdomsfodbold. T-licens giver adgang til deltagelse i minimum næst bedste række for U13, U14 og U til talentudviklingsarbejdet. Der tildeles ideelt højest 14 T-licenser. Ansøgningsfristen er 5. marts FCØ samarbejdet. Efter et godt samarbejde i 7 år er de to moderklubber HUI og NKF gradvist vokset fra hinanden. Fra efteråret 2015 er FCØ derfor kun et samarbejde om senior 1 med uændret målsætning om, at FCØ skal være lokalområdets førende udviklingsmiljø - der som minimum skal spille i DS. Året 2014 var ikke det bedste år for FCØ seniorhold. Senior 1 rykkede ned fra Danmarksserien til Sjællandsserien og samtidigt rykkede senior 2 ned fra serie 2 til serie 3. Til gengæld klarede de to øvrige seniorhold sig flot og spiller med om oprykning til henholdsvis serie 3 og serie 5. For senior 1 har nedrykningen også medført et generationsskifte på både spillersiden og trænersiden. I efteråret har det således været et nyt hold, der skulle finde sig selv på banen. Uagtet resultaterne ind i mellem var svingende har holdet ved vinterpausen placeret sig i den bedste halvdel og kan spille med om oprykningen. På ungdomssiden skal ikke mindst bemærkes, at der er tilmeldt 3 U-17 hold og 3 U16-hold. Der har sjældent været så mange hold i de to alderskategorier i klubberne. For FCØ holdene har der været oprykninger og nedrykninger, ganske som normalt. Det bør dog nævnes at forårssæsonen sluttede med en flot andenplads i 2. Division for vort U17 hold. Finere placering har vi aldrig haft og det skal i øvrigt bemærkes, at man ikke kan rykke op fra 2. Division til 1. Division. Det bør også fremhæves, at efterårssæsonen blev vundet af både U17-2 og U kampe 15 sejre. Ganske flot af drengene. Afsluttende på beretningen lidt om fremtiden. Bestyrelsen vil have fokus på Større fokus på sponsor indtægter til at hjælpe/støtte op om HUI HIGH PERFORMANCE. Fasthold udviklingen af vores HUI HIGH Performance, hvorved vi fastholder bredde og talentudvikling i klubben. Fastholdelse af FCØ 1 senior samarbejde med NKF. Vi skal fortsat kunne stå på egne ben økonomisk. Vi skal have fokus på at få flere frivillige hænder. Flere medlemmer. Klubhuset skal bygges. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. Kassereren fremlagde regnskabet for 2014, der udviste et overskud på Indtægterne var opgjort til og omkostningerne til På indtægtssiden fremhævede kassereren, at der ikke var modtaget tilskud fra HUIs Venner, der dog direkte havde givet tilskud på til et holds rejse. Sponsorindtægterne var atter vigende og klart utilfredsstillende. Til gengæld udviste arrangementsposten en forbedring på knap i forhold til budgettet.

4 På omkostningssiden fremhævedes, at der var forbrugt ca mere på turnerings- og stævnegebyr end forudsat, hvilket skyldtes omkostninger til Performance Manger, der var blevet bogført her, da en del af omkostningen er relateret til specifik træning. Til gengæld var der en pæn besparelse på dommeromkostninger på ca , hvilket skyldes overgangen til 8-mands fodbold, hvor der ikke påsættes dommer, men i høj grad også klubbens lokale dommerkorps under ledelse af René Christensen. Medlemspleje var også blevet billigere end budgetteret. Træneromkostningerne var godt højere end budgetteret, hvilket alene skyldtes, at bestyrelsen har fortsat linjen med at honorere flere trænere længere ned i aldersgrupperne. Herudover var det kassererens opfattelse, at budgettet i sin tid var vel optimistisk på denne post i forhold til virkeligheden. Materialeposten, som er omkostningssidens næststørste post, holdt sig pænt inden for budgettet, hvor der er forbrugt ca mindre end budgetteret. Dette dækker over et relativt stort svind af bolde og andre materialer efter ibrugtagning af containeren, hvor ansvarligheden over for de fælles materialer ikke er på niveau med tiden, hvor hvert hold fik udleveret sine egne materialer. Modsat trækker derimod en generel stor tilbageholdenhed med materialeforbrug på de hold, der fortsat får leveret materialer til opbevaring i eget skab. Omkostningerne til rejser og ture samt kurser udviser ligeledes et pænt stort mindre forbrug, medens posten diverse endnu engang har et merforbrug i forhold til budgettet. Alt i alt betegnede kassereren regnskabet som tilfredsstillende. Resultatet medførte en stigning i egenkapitalen fra godt til knap Egenkapitalens størrelse fandt kassereren fortsat alt for lav. Henset til omsætningens størrelse samt ikke mindst det forhold, at omkostningerne ikke er jævnt fordelt på årets 12 måneder fandt kassereren det nødvendigt, at klubben har en robust egenkapital, således der er den fornødne likviditet i de tunge måneder, der normalt er maj og juni. Kassereren så gerne en egenkapital i nærheden af de , der netop vil skabe rum for den nødvendige likviditet og som vil kunne absorbere de år, hvor der uundgåeligt ville opstå mindre underskud, idet budgettet generelt er lagt uden reel buffer til uforudsete omkostninger. Generalforsamlingen drøftede kort regnskabet, hvorefter dirigenten kunne konstatere. at regnskabet var godkendt 7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse. Kassereren fremlagde det budget, der byggede på følgende parametre: Yderlig differentiering af kontingent mellem de forskellige aldersgrupper. Hensynet til prisstigninger siden seneste forhøjelse. Fastholdelse af unge seniorspillere. Den stærkt øgede fokus på de yngre årgange med en Børne- Ungemanager og flere trænere der modtager honorering for deres omkostninger. Kontingentet er fortsat halvårligt bortset fra passive, der opkræves helårligt. Nu Fra 1/ Superveteran, veteraner og Old Boys Senior elite Senior bredde U12 U U U U6 U U

5 Fitness Passive Det fremlagte budgetforslag blev godkendt. 8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår. Kassereren understregede at 2015 vil blive et økonomisk anstrengt år pga. det ændrede FCØ samarbejde og ansættelse af de to managers henholdsvis Performance Manager og Børne- Unge Manager. Hertil kommer bestyrelsens ønske om et endnu mere retvisende budget fsva det økonomiske flow gennem klubben. Følgende parametre skaber usikkerhed i budgetlægningen og medvirker til en hvis usikkerhed om økonomien gennem Konsekvenserne af ophør af FCØ samarbejdet i ungdomsårgangene. Hvor mange meromkostninger, vil der blive som følge heraf? Problemet her er relateret til kontingentsiden, hvor der ikke reelt kan gisnes om, hvor mange NKF medlemmer, der vil flytte over til HUI, når NKF ikke for nuværende har hold til dem. Dette influerer på antallet af hold i HUI og dermed især på posterne; turnerings- og stævnegebyrer, dommere og materialeomkostninger. Ændret fordelingsnøgle mellem NKF og HUI fsva senior 1, hvor NKF fra sommeren 2015 alene overfører et beløb på kr årligt til HUI. Dette beløb er markant lavere end NKF hidtidige dækning af omkostninger for senior 1, hvilket derfor vil medføre øgede omkostninger for HUI til driften af senior 1. Opstilling af et mere retvisende budget fsva arrangementer og rejser og ture, idet disse poster i regnskabet kun er nettoposter og ikke bruttoposter, hvorved man vil få et mere reelt billede af det økonomiske flow gennem klubben. Ansættelse af Performance Manger og Børne- Unge mannager. Kassereren pegede på flg. ændringer i budgettet. På indtægtssiden er posten arrangementer nulstillet, idet den hidtil har været en nettopost. I stedet er indført en post, der hedder deltagerbetaling, hvorpå konteres medlemmernes betaling til rejser og ture, specifik træning samt betaling til deltagelse i diverse camps. Posten budgetteres med På omkostningssiden oprettes en post til de to Managers, hvorpå budgetteres med Endvidere oprettes en ny post med navnet arrangementer (camps), hvor der budgetteres med Konsulentposten er reduceret fra til Denne post omfatter alene betaling for den nuværende konsulent, der ophører fra udgangen af april måned. Posten vil fremadrettet udgå. I stedet er den rent administrative funktion, som udøves af Thomas Elmar konteret under administration, der derfor blevet forøget til Øvrige poster på omkostningssiden er justeret, således de modsvarer de forvente omkostninger efter ikke mindst ophør af samarbejdet med NKF omkring FCØ ungdom. Kassererens gennemgang af budgettet gav ikke anledning til bemærkninger. 9. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen fremsætter forslag om overbygningsaftale med NKF om et seniorhold, som pt. spiller i Sjællandsserien og som konsekvens heraf ophør af den nuværende delvise fusion omkring senior 1. Bestyrelsen redegjorde for det fremtidige samarbejde, hvor der etableres et sportsudvalg med to repræsentanter fra hver klub og yderlig en uvildig person. I det daglige vil HUI styre holdets økonomi og

6 NKF vil alene indbetale årligt til holdet. Omkring licensen ved ophør af samarbejdet vil dette ikke kunne ophøre i en to årig periode fra start af det nye samarbejde. Herefter vil en klubs udtræden af samarbejdet medføre, at den anden klub overtager licensen. Er parterne begge enige i ophør af samarbejdet tilfalder licensen NKF. Bestyrelsens redegørelse gav ikke anledning til debat og ved afstemning kunne dirigenten konstatere, at forslaget om overbygningsaftale samt ophør af den delvise fusion fra sommeren 2015 var godkendt. 10. Valg til afdelingens tillidsposter: Bestyrelsen foreslår: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Menigt medlem: Bestyrelsessuppleant: Bo Rømer Ottenheim (på valg - genopstiller) René Nisse Christensen (ikke på valg) Bent Fabricius (ikke på valg) Peter Birkelund (på valg - genopstiller) Anders Højlund (ikke på valg) Peter Pico Geerdsen (på valg genopstiller) Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for den i vedtægerne fastsatte termin var indkommet alternative forlag til bestyrelsen, hvorfor bestyrelsens forslag er vedtaget. 11. Eventuelt Der var intet til dette dagsordenspunkt. 12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået generalforsamling. MICHAEL ESMANN dirigent BENT FABRICIUS

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 Referat: Antal fremmødte: Der var 45 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og udtrykte

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere