Til 2. april 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til 2. april 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten"

Transkript

1 Til 2. april 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 20. marts 2014 kl i Skolegade 17. Til stede: Peter Harring Boll, Poul Henning Bartholin, Henrik Lund, Henrik Skovgaard- Pedersen, Sabine Bech-Hansen, Nanna Behrens, Tina Brixtofte Andersen, Steen Bonde, Inge Fogsgaard Degn, Elisabeth Hartlev, Eigil Vestergaard, Winni Hauge, Ilse Winther-Rasmussen, Sonja Nyborg Therkelsen, Troels Rønsholdt, kirkeværge Søren Bo Jensen og medarbejderrepræsentant Per Mathiassen. Fraværende med afbud: Ulla Skaarenborg - stedfortræder Søren Bo Jensen var indkaldt. Ungdomspræst Lars Lindgrav Sörensen deltog i spisningen og præsenterede sig selv og aktiviteter i Ungdomskirken forud for mødet. Referent: Karin Nyrup Granlie Dagsorden (B) = beslutningspunkt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Det blev ikke meddelt på mødet, at Ulla Skaarenborg havde meldt afbud og at Søren Bo Jensen var indkaldt som stedfortræder. Dette er blevet tilføjet den underskrevne beslutningsprotokol. 2. Godkendelse og underskrift af protokollen 3. (B) Visioner: Kirken rum Godkendelse af den prioriterede liste fra februarmødet som arbejdsdokument Protokollen fra menighedsrådsmødet den 20. februar blev godkendt og underskrevet. Peter Boll refererede til punktet på mødet den 20. februar, hvor et tilbud om donation fra Y s Men s Club Marselisborg blev drøftet. Efterfølgende har klubben gjort opmærksom på, at man alligevel ikke kunne enes om at tildele domsognet de nødvendige midler.

2 Den udsendte prioriteringsliste fra sidste møde kan betragtes som et arbejdsdokument. Det blev besluttet, at pkt og 4 på prioriteringslisten kan der arbejdes videre med forstået således, at der kan udarbejdes forslag og undersøgelse af udgifterne til de konkrete forslag. Pkt. 3 fjernes ikke fra listen, men kan tages op på et senere tidspunkt. 4. (B) Visioner: Fællesskaber Præsentation af en skitse til vision. Kort oplæg og drøftelse: Hvad ønsker vi at arbejde videre med? 5. (B) Den nye sognegård - Orientering om renovering - Oplæg til indvielses-arrangement 6. (B) Godkendelse af regnskab for 2013 PB gennemgik skitsen til vision. På visionsdagen blev tanker og formuleringer om fællesskaber vendt og PB har efterfølgende udfærdiget skitsen. Rådet drøftede ordlyden og de nævnte konkrete forslag. Visionsformuleringen blev principielt godkendt med en tilføjelse, der inddrager mennesker i sognet, som ikke er aktive deltagere i kirkens liv. På næste møde drøftes konkrete tiltag under temaet fællesskab. Elisabeth Hartlev orienterede fra udvalget, som arbejder med indvielsesarrangementet. Udvalget foreslår, at datoen for arrangementet ændres til den 15. juni. Dette blev vedtaget. Der lægges op til et officielt program og et mere åbent arrangement, hvor gæsterne kan gå rundt i huset og se medarbejdernes kontorer og forskellige aktiviteter. Søren Bo Jensen orienterede om istandsættelsen. Til korenes øvelokale på 3. sal skal der indkøbes 70 stole, hvilket betyder en ekstra udgift på kr. + moms. Menighedsrådet godkendte denne udgift. Tidsplanen ser ud til at holde og flytningen finder sted den 30. april. Kassereren gennemgik regnskabet for 2013 og de forud for mødet fremsendte uddybende bemærkninger til regnskabet. Der tilføjes bemærkninger om, at rådet agter at nedbringe opsparede frie midler, bl.a. ved følgende: - færdiggørelse af istandsættelse af sognegård (ca kr) - anskaffelser mv. til ny sognegård - iværksættelse af en række udskudte aktiviteter - nedbringelse af opbyggede midler fra sognemedhjælpermiddelpuljen - en vis portion midler til reserve til dækning af evt. yderligere driftsomkostninger ved ny sognegård.

3 Alle deltagende menighedsrådsmedlemmer undtagen Ilse Winther Rasmussen godkendte regnskabet for Aarhus Domsogns menighedsråd, CVR nr Regnskab 2013, Budget drøftelse 8. (B) 2017 Oplæg til kommissorium for et udvalg 9. (B) Ansøgning om honorering af journalistisk medarbejder til Domkirkens magasin - fra redaktionen 10. (B) Forespørgsel vedrørende dansearrangement på Dansens dag (Bilag udsendt) 11. Meddelelser fra: a. Kirkeværge Kasserer Henrik Skovgaard-Pedersen orienterede om budgettet for Som udgangspunkt er der de nødvendige penge til driften og til de aktiviteter der er i gang nu dette forudsat at de ledige lokaler i Kannikegade bliver udlejet. Der vil være mulighed for at bruge nogle af de frie midler til en eventuel udvidelse af aktiviteter. Budgettet skal godkendes på næste møde. Oplægget præsenteres på næste møde. Menighedsrådet har modtaget 2 ansøgninger om bevillinger i forbindelse med magasinet Clemens Anker. Dels en ansøgning til honorar på kr. til Ellen Aagaard Petersen, som udførte et stort redaktionelt arbejde med udgivelsen af det første nummer af magasinet, som udkom til advent i Desuden en ansøgning om bevilling på kr. til honorar/løn til en redaktør af den næste udgave af magasinet. Det blev besluttet at imødekomme begge ansøgninger. Beløbene bevilges af sognemedhjælperpuljen. Menighedsrådet har modtaget en ansøgning fra byens dansescene, Bora Bora om tilladelse til i anledning af Dansens dag den 29. april, at danse bl.a. på kirketårnets mur. Der blev foretaget afstemning om godkendelse af ansøgningen. For imødekommelse af ansøgningen stemte EV, IFD, TR, WH, SE, EH, HLU, PH, SBJ og PB. HSP, SBH, NB, TBA og SNT stemte imod at imødekomme ansøgningen. IWR stemte hverken for eller imod. SBJ oplyste, at arbejdet med at udrydde borebiller i kirken igangsættes når vejret er til det. Udgiften hertil er moms. SBJ anbefaler, at der inviteres 2 firmaer mere til at give tilbud på højtaleranlæg i kirken. b. Kontaktpersoner Intet.

4 c. Kasserer HSP nævnede, at i budgettet for 2015 afsættes et mindre beløb end tidligere til kirkens murværk. Når der skal indkaldes yderligere 2 tilbud på kirkens lydanlæg, kan beløb hertil ikke nå at komme med i budgettet for Dog kan det tidligere bevilgede beløb på kr. til lydanlæg sættes på budgettet igen. (Beløbet blev i 2014 konverteret til brug for istandsættelse af Kannikegade) Hovedrensning af kirkens store orgel søges der bevilling til i d. Udvalg Sonja Nyborg Therkelsen meddelte, at firmaet NorthStar velvilligt har lånt os turistguider, som skal bruges i forbindelse med Teologiens Døgn. EH gjorde opmærksom på, at der i Jyllands Postens Kultur Magasin er en helsides annonce om domkirken. Inge Fogsgaard Degn oplyste, at Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling gik rigtig godt (IFD havde ikke mulighed for at være til stede) Ca kr. blev indsamlet. HSP meddelte fra musikudvalget, at der eventuelt indkøbes melodisalmebøger. Børnepasningsudvalget Henrik Grøndal Lund, Winni Hauge og PB har modtaget en ansøgning til det lille job med børnepasning under prædiken. Udgiften hertil tages af sognemedhjælperpuljen. e. Præsterne Poul Henning Bartholin meddelte, at Aarhus Domsogns Menighedshusfond, hvor der ikke er mange penge tilbage, har besluttet at donere de resterende midler til indkøb af højskolesangbøger og andet til den nye sognegård. PHB gjorde opmærksom på Teologiens Døgn, som finder sted den 4. og 5. april. Sabine Bech-Hansen fortalte, at hun havde indkøbt Hans Edvard Nørregaard Nielsens Limfjorden bind 1 og 2 som afskedsgave til Lars Scheibel. Tina Brixtofte Andersen oplyste, at der starter et kirkerytmik hold for lidt større børn end de der deltager i babysalmesang. f. Børnehaven Intet

5 g. Skt. Clemens drengekor SBJ oplyste, at koret mangler penge til turen til Sydafrika. h. Sangkraft Arrangementet med morgensang i Domkirken i forbindelse med århundredets festival var rigtig godt. i.formanden PB og Elisabeth Hammer Præstholm repræsenterer domsognet i provstiets ad hoc udvalgsarbejde vedrørende en kommunikations-medarbejder. PB nævnede præsteindsættelsen i Ungdomskirken. Tak fra IWR for buket i anledning af fødselsdag og tak for husly i konfirmandstuen. Takkekort fra PHB for gaven til fødselsdagen for nylig. Tak fra ARoS for udlån af bispekåbe og messehagel til udstillingen Pas de deux royal. 12. Eventuelt IFD takkede for blomster. SBJ nævnede et vellykket arrangement i domkirken i forbindelse med Århundredets Festival og takkede Per Mathiassen og Bodil Hansen for velvillig arbejdsindsats. 13. Næste møde Næste ordinære møde finder sted den 24. april kl. 19 i Skolegade Der er mødepligt til dette møde. Med venlig hilsen p.v.a. Peter Harring Boll Karin Nyrup Granlie Kordegn

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten 3. juni 2015 pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 21. maj 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1. Til stede:

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl. 19.40), Povl Koch, Inger Toft,

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere