Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne"

Transkript

1 Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pegagogical work with nursery children s play and learning in nature in order to support children s development of the senses Mia Borregaard Nielsen Bachelorprojekt type 2 Juni 2014 VIA University College Pædagoguddannelsen Jydsk Stamhold: 10v1 Studienr: Vejleder: Christian Rask Matthisen Censor: Niels Ole Damgaard Nielsen Anslag i alt:

2 Indholdsfortegnelse Abstrakt... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metode... 4 Videnskabsteori... 5 Målgruppe... 6 Leg... 8 Lege typer... 8 Børns frie leg og voksenstyret leg... 9 Leg i naturen Pædagogens rolle Læring Læring i naturen Pædagogens rolle Udvikling af sanserne Sansestimulering igennem leg og læring Naturen som sanserum Pædagogens rolle Konklusion Litteraturliste Bilag

3 Abstrakt I denne opgave vil jeg undersøge, hvilken betydning det har for børnenes sanseudvikling, når børnene selv får lov til at lege, og hvordan pædagogen kan støtte udviklingen af børnenes sanser gennem leg og læring i naturen. Jeg vil beskæftige mig med børnenes frie leg og den voksenstyret leg gennem hele opgaven, fordi netop den frie leg vs. den voksenstyret leg skaber dilemma i daginstitutionerne i dag. Efter hvert teori afsnit vil jeg undersøge pædagogens rolle, for at koble teori og praksis sammen. Jeg er kommet frem til at den frie leg er et godt læringsmiljø i sig selv, men at den voksenstyret leg er et godt supplement til barnet læring af sanserne, og at det er pædagogen der skaber rammerne for børnenes leg og læring. 2

4 Indledning Vores samfund går fra et velfærdssamfund til at blive mere og mere en konkurrencestat, hvor der er fokus på uddannelse. Der er derfor blevet skabt fokus på læring allerede i daginstitutionerne. 1 Denne læring kommer til udtryk gennem loven om pædagogiske læreplaner fra Læreplanerne bliver beskrevet i dagtilbudsloven 8 og har til formål at fremme børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring i gennem et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 2 Læreplanerne kommer til udtryk gennem oplevelser og leg i hverdagen, og de pædagogiske tilrettelagte aktiviteter spiller i særdeleshed en stor rolle til opnåelsen af læreplanerne i daginstitutionerne. 3 Efter at læreplanerne er blevet indført, er læring blevet en relation til leg på forskellige måder. Læring kan dog være en forhindring og kan begrænse legen, da legen kan risikere at miste sin værdi og betydning, når den bliver set som funktion af læring på denne måde. 4 Leg og læring spiller altså en central rolle i hverdag i daginstitutionerne igennem læreplanerne, da det er igennem leg, at læringen opstår. Legen er nødvendig for børnenes udvikling og dermed også nødvendig til opnåelse af de 6 pædagogiske læreplaner. 5 De pædagogiske læreplanerne består af: 1) Alsidig personlig udvikling, 2) Social kompetence, 3) Sproglig udvikling, 4) Krop og bevægelse, 5) Natur og naturfænomener og 6) Kulturer og kulturelle udtryksformer. 6 Jeg vil have fokus på leg og læring i naturen, fordi naturen er et sjovt og anderledes læringsrum. Ved at naturen er mangfoldig, er den med til at udfordre barnet på mange måder. Naturen kan samtidig være en forudsætning for børnenes sanseudvikling. 7 Jeg har valgt at fokusere særligt på de ældste børn i vuggestuen, da børnene inden de skal i børnehave skal igennem en status- og udviklingssamtale, hvor børnene ud fra et dialoghjul får testet deres færdigheder. Her er det igen de pædagogiske læreplaner der er fokus på at opnå. 8 Børnene i alderen 2-3 år begynder samtidig at lege mere sammen, og kan ved at lege med hinanden opnå læring. Sanseudvikling i vuggestuen har samtidig stor betydning for om barnets færdigheder udvikles som de skal, fordi hjernen, fra barnet bliver født, udvikler sanseintegration. Hjernen organiserer de 1 Holm-Pedersen, Dagtilbudsloven 3 Ibid. 4 Kragh-Müller; Andersen og Hvitved (red.). 2010, s Ibid., s Ibid., s Dahlgren og Szczepanski, 2001, s Århus kommune, s. 11 3

5 sanseoplevelser, som barnet sanser med sin krop, i nervesystemet. Disse sanseoplevelser er med til at få barnet op at stå og bevæge sig rundt i verden. 9 De er også med til at udvikle barnets færdigheder, som er et krav gennem de pædagogiske læreplaner. Eftersom at de pædagogiske læreplaner er blevet en del af hverdagen i daginstitutionerne, betyder det så, at pædagogerne skal involvere sig i børnenes leg, ved at gøre legen til en lærerig oplevelse, eller kan børnenes leg i sig selv være lærerig? Det vil jeg i denne opgave gerne undersøge nærmere, med denne problemformulering. Problemformulering Hvilken betydning har det for børnenes sanseudvikling, når børnene selv for lov til at lege, og hvordan kan pædagogen støtte udviklingen af børnenes sanser gennem leg og læring i naturen? Metode Jeg vil undersøge, hvordan det lille barn udvikler selvet fra 0-3 år. Jeg vil derfor anvende Daniel Sterns opdeling af de 5 stadier, det gryende selv, kerneselvet, det subjektive selv, det verbale selv og det narrative selv. Stern var professor i psykologi og havde speciale i udviklingspsykologi. Jeg har valgt at bruge hans teori om barnet udvikling i min opgave, fordi jeg har fokus på barnets læring i legen, og udvikling af barnets sanser. Stern forsøgte at bevise at barnet er kompetent lige fra fødslen, derfor antager jeg, at hans teori er relevant for min opgave. Mit fokus i opgaven er særligt barnets leg, til at beskrive, hvad leg er, vil jeg benytte bogen lærerig leg af Johansson og Samuelsson. I denne bog anvendes mange forskellige teoretikere, som har forskelligt syn på, hvilke værdier legen har, derved opnår jeg en bred forståelse af, hvad leg er. Piaget opdeler legen i tre typer, som indikere, hvilket udviklingstrin barnet er på. Piaget var en schweizisk psykolog, som anså det lille barn som ustabil, og mente det havde brug for hjælp til at blive kompetent. Hans teori om legens typer, mener jeg dog holder stik. Der findes forskellige holdninger til, hvor god barnets frie leg og voksenstyret leg er. Mange mener at voksenstyret leg slet ikke er leg, og at barnets frie leg er lige så godt et læringsmiljø, som voksenstyret leg er og omvendt. Her giver bogen gode læringsmiljøer for børn af Kragh-Müller, Andersen og Hvitved forskellige bud på dette dilemma. Da jeg har særligt fokus på leg i naturen, vil jeg bruge Dahlgren og Szczepanskis teori, fordi de har specialiseret sig i udendørs pædagogik. De ved derfor, hvordan 9 Ayres, 2005, s. 35 4

6 børnene kan bruge naturen i legen. Efter hvert teori afsnit vil jeg undersøge, hvilken rolle pædagogen har i forhold til at opnå målet, for at anvende teorien i praksis. Jeg vil anvende Lillemyrs meningen om, at læring er mere end blot læring af færdigheder. Lillemyr er læreruddannet med en magistergrad i pædagogik, han ved derfor om nogen, hvordan læring opstår i pædagogikken. Jeg vil også beskæftige mig med Vygotskys teori om den nærmeste udviklingszone. Vygotsky var en russisk psykolog, og hans teorier har stadigvæk betydning for udviklingspsykologi og pædagogik i dag. Han er særligt optaget af, at mennesket er socialt og udvikler sig i et fælleskab, som legen er præget af. Ejbye-Ernst er lektor, Cand. pæd. og er naturvejleder. Han har forsket i pædagogers formidling af naturen for børn. I min opgave vil jeg bruge hans beskrivelse af de tre vidensformer, som er et redskab pædagogen kan bruge i forbindelse med børns læring i naturen. I afsnittet om barnets udvikling af sanserne, vil jeg beskrive de 7 forskellige sanser. Jeg vil anvende bogen Giv dit barn lyst til at lære af Annika Dessau som er fysioterapeut, Helle Aagaard Nielsen som er tale- og hørepædagog og Erna Nørgaard som er talepædagog. Disse tre kvinder har grobund for at vide noget om barnets sanseudvikling, fordi de beskæftiger sig med småbørn til hverdag gennem deres job. Ayres er en amerikansk ergoterapeut og forsker, som mener at al udvikling starter gennem sanseindtryk, og den bearbejdning af sanseindtryk barnet foretager sig, mener Ayres, kaldes sanseintegration. Derfor vil jeg anvende hendes teori om sanseintegration. Til at beskrive sansestimulering gennem leg og læring vil jeg benytte Mogens Hansens teori om læringens fire temaer, hvor jeg vil drage paralleller til barnets udvikling af sanserne. Mogens Hansen er adjungeret professor ved Institut for Pædagogisk Psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har arbejdet meget med børn, bevægelse og indlæring, og han ved derfor, hvordan barnet kan stimulere sanserne igennem leg og læring. Jeg vil anvende bogen børns udeleg, som giver bud på, hvordan naturen kan bruges til sansestimulering. Jeg vil igennem min opgave benytte dagtilbudsloven, fordi lovgivning spiller en afgørende rolle i forbindelse med leg og læring i vuggestuen, efter at de 6 pædagogiske læreplaner fra 2004 er blevet sat i værk. Børnene kan ikke altid lege frit, pædagogen skal nemlig sikre sig, at de udvikler sig efter læreplanerne. Videnskabsteori Videnskabsteori omhandler den tilgang mennesket har til at undersøge, dokumentere og videre bringe den viden, som mennesket opnår ved at fortolke verdenen. Der findes forskellige måder at gribe det an på. Den måde jeg vil anvende videnskabsteori på, er gennem den hermeneutisk tilgang, 5

7 som tager afsæt i et humanistisk menneskesyn, hvor det at opnå en forståelse af mennesket, og dets omgivelser, er i fokus. Den hermeneutiske metode er bygget op af en forforståelse, som sættes ind i den hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel udspringer af forskellige dele, som skal blive til en helhed. For at kunne forstå delene er helheden nødt til at inddrages, og omvendt for at kunne forstå helheden skal de enkelte dele inddrages. Der er altså en sammenhæng mellem delene og helheden, som giver mulighed for at kunne forstå og fortolke verdenen. 10 Inden jeg gik i gang med at skrive min opgave, havde jeg en forforståelse, som påvirkede, den opfattelse jeg havde af emnet. Efterfølgende undersøgte jeg, hvad forskellige teoretikere mente om mit emne, dermed fik jeg en ny forståelse, som jeg kunne tolke på. Cirklen kørte i ring indtil jeg var færdig med at skrive min opgave. Jeg har også selv været ude at undersøge emnet gennem observationer, for at se hvordan teori og praksis hænger sammen. Der kan opstå fejlkilder i helheden, hvis ikke jeg selv går ud og undersøger emnet, fordi de forskellige teoretikere kommer med deres egen fortolkning af emnet. Så hvis ikke jeg selv går ud og laver observationer, kan det være svært for mig at skelne mellem, hvad der er rigtig, og hvad der er forkert. 11 Målgruppe Barnets udvikling i alderen 0-3 år har stor betydning for dets senere liv, da barnet i de første år danner en fornemmelse for selvets udvikling. Ifølge Stern kan barnets udvikling af selvet fra 0-3 år opdeles i 5 stadier. Det gryende selv, 0-2 måneder: fra barnet bliver født, er det modtageligt overfor sansemæssige indtryk. Den måde barnet danner kontakt med sine omsorgspersoner på, er ved at kigge, dreje hovedet og sutte. Når barnet er omkring 2 måneder har det udviklet en stabil øjenkontakt og kommunikere ved at smile. Igennem lugte- og høresansen kan barnet genkende sine omsorgspersoner ud fra deres stemme og duft. Det er gennem de mange sanseindtryk, at barnet får en fornemmelse for det grynende selv, fordi barnet knytter sanseindtryk og oplevelser sammen til en helhed. Der opstår altså en form for struktur i barnet udvikling. 12 Kerneselvet, 2-6 måneder: Barnet får en fornemmelse for sig selv ved hjælp af, de mange sanseindtryk barnet oplever. Barnet har tilbøjelighed til at gøre sig mere fri af sine 10 Fuglsang; Olsen og Rasborg (red.). 2013, s Jørnø. 2014, s Broström; Herring og Nielsen. 2010, s. 21 6

8 omsorgspersoner, for at få en fornemmelse for sig selv. Omsorgspersonerne kan hjælpe barnet på vej ved at støtte barnet i legen, så det ser sig selv i en større sammenhæng og mærker sine egne følelser. 13 Det subjektive selv, 7-15 måneder: De oplevelser barnet får igennem legen gør at barnet får en fornemmelse for sig selv, og barnet begynder at tage initiativ for egen udvikling. Alle de oplevelser barnet tilegner sig, deler de med andre, det er denne udvikling der kendetegner det subjektive selv. For at barnet kan få en optimal udvikling af det subjektive selv, skal pædagogen anvende den nærmeste udviklingszone, dette kræver, at pædagogen kender til barnets nuværende kompetenceniveau. 14 Det verbale selv, måneder: barnet begynder meget tidligt at bruge sit kropssprog til at kommunikere med, men når barnet begynder at lære det verbale sprog, åbner der en helt ny verden for barnet. Barnet kan ved hjælp af det verbale sprog forhandle med andre børn og de voksne. Med sproget kan barnet også kommunikere med sig selv, som har til formål at videre udvikle sin forståelse af sig selv og sin omverden. 15 Det narrative selv, 3 år: I denne fase bruger barnet sproget til at fortælle historier om sig selv og sine omgivelser. Barnet bruger historierne til at skabe en sammenhæng i sit liv, ved at konstruere oplevelser det allerede har haft, og oplevelser det gerne vil have. Når barnet sætter ord på sine oplevelser, har det nemmere ved at mestre dem. 16 For at barnet kan mestre sin udvikling fra 0-3 år, har det brug for omsorg særligt fra sine forældre, men pædagogens omsorg er også vigtig. Omsorgen danner grundlag for barnets udvikling af trivsel, som er et af de vigtigste stadier til barnets læring og udvikling. Når barnet når 2-3 års alderen kan, og vil det mange ting selv. Ved at barnet gør mange ting selv styrkes dets udvikling, dette kræver dog tålmodighed fra pædagogens side i form af opmuntring og støtte. Barnet har i denne alder en god kropsfornemmelse fra de mange sanseindtryk, det har erfaret gennem de første leve år, derfor kan barnet lege og bevæge sig næsten uden problemer Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Dessau; Nielsen og Nørgaard. 2009, s. 37 7

9 Leg Leg er en vigtig del af barnets udvikling og den udspringer af barnets eget initiativ. Det er igennem legen at barnet lærer at erfare og at skabe en verden, som giver mening for barnet. Legen er med til at fremme værdier i en verden barnet opfatter som en forudsætning for livet. De værdier som barnet har tilegnet sig deler de med andre børn i legen. 18 I legen opstår der et specielt bånd mellem deltagerne, dette bånd kan være svært for andre udenfor legen at forstå. Det ene barns intentioner bliver en del af det andet barn og omvendt. Børn der legen sammen, får øje for hinandens perspektiver og kan i legen lære at respektere hinandens forskelligheder. Børnenes forskelligheder er med til at udvide deres opfattelser af livsverdenen. 19 Børnenes leg kan karakteriseres af fantasi, spænding, hengivenhed og engagement. Børnene leger af lyst og for legens skyld. Der kan dog opstå et magt forhold mellem børnene i legen, dette skyldes at legen er værdifuld for børnene, og de vil gerne forsvare den. Nogle af børnene kan få ejer fornemmelse for legen og vil derfor bestemme, hvem der må være med, og hvordan legen skal forløbe. 20 Lege typer Der skelnes mellem tre former for leg. Aleneleg, hvor barnet leger for sig selv, parallelleg, hvor barnet leger ved siden af andre børn og social leg, hvor barnet leger med et eller flere børn. 21 Der findes samtidig forskellige lege typer. Piaget har opdelt lege typerne i tre kategorier, som indikere hvilken alder, og hvilket udviklingstrin barnet er på. Funktionslege styrker barnets færdigheder, ved at gentage de samme aktiviteter om og om igen. Disse aktiviteter er præget af sensorisk-motorisk leg som f.eks. at kravle, at løbe og at spille bold. Aktiviteterne kan også styrke barnet kognitivt igennem rim og remser. Funktionslege kan siges at være mesterlære, da barnet øver sig på dem, til de kan dem. Barnet udforsker, eksperimentere og udvikler sig på denne måde. Denne type leg starter i vuggestuealderen og fortsætter gennem barndommen. I Symbollege bruger barnet sin fantasi, ved at forestille sig forskellige genstande bliver til noget andet, end det er, som f.eks. at en pind bliver til en guitar. Det er ikke kun genstande der bliver til noget andet, barnet bruger også sin fantasi til at identificere sig med en anden person som f.eks. en 18 Johansson og Samuelsson. 2011, s Ibid., s Ibid., s Kragh-Müller; Andersen og Hvitved (red.). 2010, s. 28 8

10 prinsesse eller Superman. Denne type leg starter også i vuggestuealderen og fortsætter senere i lidt ældre børns rolleleg. I Regellege er der opstillet nogle regler for børnenes legen. Disse regler kan dog ændres undervejs i legen. Regellege begynder typisk i børnehavealderen. 22 Børns frie leg og voksenstyret leg I daginstitutionerne skelnes mellem børns frie leg, og leg som er voksenstyret. Når der er tale om børns frie leg, har børnene mulighed for selv at bestemme over legen. Børnene tager selv initiativ til legen, og de styrer selv legen enten alene eller sammen med andre børn. I forhold til børns frie leg er voksenstyret leg lige modsat. Her er det f.eks. pædagogen der igangsætter og styrer legen. De lege pædagogen sætter i gang er typisk aktiviteter, der har et mål med at udvikle børnene indenfor de pædagogiske læreplaner. Det kan dog diskuteres om voksenstyret leg overhovedet er leg, eller om aktiviteterne bare er legepræget. 23 Børns frie leg: Det er i de lege, hvor barnet selv styre legen, at de lære noget om sig selv og de andre børn. Det er særligt barnets sociale kompetencer, der udvikles i den frie leg. Dette skyldes, at barnet skal tage hensyn og lytte til de andre børn, som er med i legen, for at legen kan fungere. Barnet lære hermed at være en del af et fællesskab. Når børnene leger frit med hinanden opstår der symmetri i legen. Det betyder at børnene er frie til at vælge rammerne for legen, uden at blive forstyrret af en voksen. Den symmetriske relationen opstår, når børnene har samme alder og samme udviklingsstatus. Børnene kan i den symmetriske relationen lære af hinanden, og sammen skabe nye ideer. 24 I børns frie leg lære barnet også at være selvstændig, og dette giver dem selvtillid. 25 Når barnet bliver lidt ældre og nærmere sig børnehavealderen, opstår der en forhandlingsfase i den frie leg, hvor der bliver forhandlet om legens roller og regler mellem børnene. Her lære barnet at sige fra, hvis ikke de synes om et andet barns ideer, og barnet lære samtidig at komme med egne ideer til legen. Det er i disse situationer, hvor barnet lære at gå på kompromis med hinanden. Det er derfor især sprogudviklingen hos barnet, som bliver styrket under forhandlingsfasen. 26 Voksenstyret leg: 22 Kragh-Müller; Andersen og Hvitved (red.). 2010, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 36 9

11 Det er pædagogen, som sætter rammerne for legen, og børnene skal indordne sig efter de opstillede rammer. I voksenstyret leg kan pædagogen blande leg og læring sammen, her kan læringsaspektet komme til at dominere legen, og dermed ødelægge legen. Når det er den voksne, der styre leg, kan det være svært for barnet at lære, at komme med dets egne ideer til legen. Det kan derfor i de voksenstyret lege være vanskeligt, at opretholde det kompetente hos barnet, da dets ideer til legen udebliver. 27 Den voksenstyret leg er dog ikke nødvendigvis altid dårlig for legen. Dette vil jeg komme ind på i næste afsnit. Fri leg vs. voksenstyret leg: Som sagt kan det diskuteres om voksenstyret leg overhovedet er leg, fordi leg som ikke er fri, ikke er leg. Navnet voksenstyret leg giver dog et godt billede på, hvad det betyder. Om det så er leg eller ikke er leg er en anden sag. Spørgsmålet er, hvilken betydning den voksenstyret leg har for børnene. Den voksenstyret leg kan nemlig være en forudsætning for, at ødelægge børnene frie muligheder for udfoldelse, ved at pædagogen opstiller bestemte rammer for leg. Den frie lege er dog ikke foruden rammer, regler eller strukturer, og hvis ikke børnene selv er i stand til at få legen til at fungere, kan det være en fordel, at der er en voksen, som kan hjælpe legen i gang. 28 Her vil den voksenstyret leg ikke ødelægge børnenes leg, den vil blot styrke legen, og børnenes leg kan efterfølgende fortsætte. I de tilfælde, hvor børnene ikke får hjælp af en voksen og aldrig lære, hvordan de får en leg til at fungere, kan det få betydning for f.eks. deres sociale kompetencer, fordi legen sandsynligvis vil ophøre. Leg i naturen Naturen giver mange muligheder til børnenes leg. I naturen kan børnene iagttage, undersøge og eksperimenter. For børnene har de skiftende årstider, og det skriftende vejr særlig betydning for, hvilke lege og aktiviteter de vælger, når de er i naturen. Disse skiftende variationer er med til, at give børnene varierende udfordringer og muligheder i legen. Naturens mangfoldige læringsrum skaber rammerne for, at børn i alle aldre kan være med på hver deres niveau. Mangfoldigheden får samtidig børnene til at få inspiration til legen ved at omforme naturen efter deres behov. 29 Det der er helt særlig for legen i naturen, er at den giver plads til at lege vilde lege, som ikke er mulige indenfor. Naturen kan også give børnene en indre ro og tryghed, som betyder at børnene tør udforske på egne hånd eller sammen med hinanden igennem legen. Naturen danner grundlag for 27 Ibid., s Ibid., s Grahn; Mårtensson; Lindblad; Nilsson og Ekman. 2000, s

12 børnenes interesser, da det er et lærende miljø, hvor børnenes nysgerrighed og kreativitet kan styrkes. Leg i naturen er derfor proportionel for deres udvikling. 30 Pædagogens rolle Det fremstår som et mål i dagtilbudsloven 7 stk. 3 at børnenes udvikling skal fremmes gennem leg og pædagogiske tilrettelagte aktiviteter. 31 Det er derfor en af pædagogens opgaver, at kunne støtte og hjælpe børnene i hverdagen til at opnå optimale forhold, så de har mulighed for at udvikle sig, som de skal. Pædagogen kan have mange funktioner, når det gælder om at fremme børnenes udvikling gennem legen. De kan have en dominerende rolle i legen, hvor pædagogen skaber legen for børnene. Her er børnene en del af en pædagogisk tilrettelagt aktivitet, hvor legen eller aktiviteten udformer sig på pædagogens præmisser. Pædagogen skal samtidig kunne skabe en leg sammen med børnene, hvor de i fælleskab bestemmer, hvordan legen skal udformes. En tredje mulighed for pædagogens funktion i legen er, at de har en mindre rolle i børnenes leg, hvor legen udformer sig på børnenes præmisser. De tre muligheder pædagogen har som funktion i legen kan betegnes som foran, ved siden af og bagved. Som nævnt tidligere har pædagogen altid et mål med de pædagogiske tilrettelagte aktiviteter. Der er som regel særlig fokus på, at børnenes færdigheder skal udvikles. I de pædagogiske planlagte aktiviteter er det vigtigt, at pædagogen skaber motivation for legen. De skal altså virke begejstret i gennem legen, da dette smitter af på børnene, så alle parter har det sjovt. Pædagogen skal samtidig have øje for hvert enkelt barn i legen, da hvert barn er forskelligt. Pædagogen skal derfor være opmærksom på, at børnene skal udfordres på forskellige måder i legen, så hvert barn opnår sin alsidige personlige udvikling, som er en del af de 6 pædagogiske læreplaner. Den voksenstyret leg kan åbne op for, at børnene kan videre udvikle deres egne lege, ved at børnene sætter deres personlige præg på pædagogens ideer og gøre dem til deres egne. Under børnenes frie leg, skal pædagogen observere dem, da de skal være opmærksomme på, hvordan legen udvikler sig, og hvis legen pludselig har behov for støtte, skal pædagogen være i stand til at træde til for at hjælpe legen videre. I afsnittet om børns frie leg nævnte jeg den symmetriske relation, der findes mellem jævnalderen børn, som befinder sig på samme udviklingstrin. Denne symmetriske relation er ikke mulig for barnet og pædagogen, da de hverken er jævnaldrende eller på sammen udviklingstrin. 30 Dahlgren og Szczepanski , s Dagtilbudsloven 11

13 Pædagogen skal i fælleslegen aflæse barnets følelsesmæssige tilstand og mærke denne følelse i sig selv. Ved at pædagogen kan dette, påvirker det deres relation positivt, fordi barnet føler at han/hun bliver forstået af pædagogen. Schousboe mener altså at barnet og pædagogen får meget ud af at lege sammen. 32 Når pædagogen er en del af børnenes leg, skal han/hun passe på ikke at komme til at overtage legen, ved at komme med ideer, som børnene ikke er med på. Som jeg har nævnt tidligere kan pædagogen blande leg og læring sammen. Når pædagogen er opmærksom på det lærende i legen kan det forvirre børnene, og de kan komme ud på et side spor, der er med til at stoppe børnenes leg. Det er utrolig svært for pædagogen at vide, hvilke ideer børnene ikke er med på, derfor handler det for pædagogen om at være passive i børnenes leg, og vente på at få ordre fra børnene. De kan, hvis legen er ved at gå i stå, komme med ideer til en eventuel fortsættelse. Pædagogen skal tage stilling til, om de skal gå ind i legen, som den erfarende, eller lade børnene styre legen selv. De skal have et overblik over legen, så de kan træde til, hvis det bliver nødvendigt. Pædagogens rolle i naturen er, at de med fordel kan have en viden om naturen omkring f.eks. dyr eller planter, for at kunne formidle denne viden videre til de nysgerrige børn. Dette er dog ikke en nødvendighed, for det er pædagogens lyst og nysgerrighed, som er afgørende i naturformidlingen. Denne lyst til at opleve, undersøge og være aktiv i naturen smitter nemlig af på børnene. Når pædagogen er aktive i naturen, ved at pege, vise og fortælle, kan han/hun påvirke børnenes opmærksomhed, så deres interesse fanges. Det er med til at motivere og inspirere børnene til at udforske naturen på egen hånd. Pædagogen skal altså være opmærksom på ikke kun at formidle information om naturen til børnene, men at skabe en forståelse for børnene gennem aktiviteter og oplevelser. I bund og grund handler det ikke om at skulle vide en masse om naturen på forhånd, men derimod om at lære at gå på opdagelse og fordybe sig, være engageret og interesseret 33 Det er interessant at undersøge, hvordan legen i sig selv kan udvikle børnenes færdigheder, for ifølge en rapport fra American Academy of Pediatrics er der blevet konkluderet, at leg har stor betydning for, at børnene udvikler deres sociale, følelsesmæssige og kognitive færdigheder. Leg har altså stor indflydelse på børnenes læring. 34 Pædagogen skal derfor finde en balance mellem den frie 32 Kragh-Müller; Andersen og Hvitved (red.). 2010, s Bang. 1998, s Kragh-Müller; Andersen og Hvitved (red.). 2010, s

14 leg og voksenstyret leg, når der er tale om børnenes udvikling gennem de 6 pædagogiske læreplaner. Læring Læring kan komme til udtryk på forskellige måder. Læring kan henvise til læreprocesser, som ændre barnets kompetencer og adfærd. Læring er det som læres gennem f.eks. leg eller pædagogiske aktiviteter. Når ordet læring bliver nævnt, kommer mange til at tænke på skolen og undervisning, som er underlagt lovgivningen. Lovgivningen skal sikre at barnet lærer og tilegner sig bestemte kompetencer og færdigheder. Disse bestemmelser er med til udvikle barnet efter en samfundsmæssig interesse. Som jeg har nævnt i min indledning kommer denne samfundsmæssige interesse ikke kun til udtryk i skolerne, den kommer frem allerede i daginstitutionerne igennem de 6 pædagogiske læreplaner. 35 Læreplanerne danner ramme om den læring som skal føre børnene videre i livet, ved at danne grundlag for senere læring. 36 Lillemyr mener, at læring er mere end blot læring af færdigheder, læring skal skabe mulighed for at føle, opleve og synes, da dette er med til at stimulere barnets identitet. 37 Barnet skal altså opleve og danne egne erfaringer og meninger, som kan forekomme i legen. Barnet lærer noget hele tiden, ved f.eks. at være udforskende og nysgerrig. De opdagelser barnet gør, kan danne barnets personlighed. Den viden barnet har tilegnet sig ved at være udforskende og nysgerrig, bliver præget af en læring, som indebære at barnet kommer til at kunne noget, som det ikke magtede før. Barnet danner en ny viden, som gør at det nu forstår noget, det ikke gjorde før, og barnet kan handle på andre måde end førhen. 38 Læringsbegrebet kan ses som en psykologisk vinkel, hvor det er læreprocessen, som er i fokus. Den psykologiske vinkel er altså præget af, hvordan barnet lærer de forskellige færdigheder. En anden vinkel på læringsbegrebet er den pædagogiske og didaktiske vinkel, hvor der er fokus på, hvilke færdigheder barnet skal lære enten selv eller med hjælp fra f.eks. en pædagog. 39 Ifølge Vygotsky er det en form for undervisning, som har indflydelse på barnets læring. Det mener han, fordi den udvikling som barnet opnår igennem læring er med til at danne nye måder at tænke, føle og handle på. Vygotsky er især optaget af den nærmeste udviklingszone, når han udtrykker sig 35 Dagtilbudsloven 36 Lillemyr. 2005, s Ibid., s Broström; Herring og Nielsen. 2010, s Ibid., s

15 om barnets læring. Han mener, at barnets læring effektiviseres igennem den nærmeste udviklingszone, fordi læringen tilrettelægges efter, hvad det enkelte barn kan udviklingsmæssigt. Legen eller aktiviteterne skal efter Vygotskys mening ikke tilrettelægges efter, hvad barnet allerede kan, men den skal tilrettelægges efter, hvad barnet er ved at lære. 40 I teorien om den nærmeste udviklingszone skelner Vygotsky mellem det eksisterende udviklingsniveau og det potentielle udviklingsniveau. Det eksisterende udviklingsniveau omhandler, den udvikling barnet har tilegnet sig frem til nu, og det potentielle udviklingsniveau indebære, den udvikling barnet skal tilegne sig fremadrettet. Det potentielle udviklingsniveau udvikles ved hjælp af en voksen eller andre børn, som er mere kompetent end barnet selv. Den nærmeste udviklingszone bliver skabt gennem det eksisterende udviklingsniveau og det potentielle udviklingsniveau, og den skal skabe grundlag for barnets fremtidige kompetenceniveau. 41 Denne udviklingsproces er dynamisk, da den hele tiden skal balancere barnet udviklingsniveau. Vygotsky mener, at al læring er social, dvs. at barnet lærer bedst, når det er sammen med andre børn og voksne. 42 Når det drejer sig om børns læring, skal læringen opbygges på de erfaringer, som det enkelte barn konstruerer ved at være i et socialt fællesskab. Fællesskabet skal være opmærksom og lydhør over for barnet, da barnet skal føle sig trygt og blive set, for at læringen kan finde sted. Det stiller især krav til de voksne omkring barnet. Læring i naturen I naturen kan børnene udfolde sig på det niveau, hvor de udviklingsmæssigt befinder så på, og fordi naturen er så mangfoldig, som den er, vil børnene kunne udfolde sig efter, hvilke interesser de har. Ved at der er så mange muligheder for udfoldelse i naturen, kan børnenes nysgerrighed give dem en meningsfuld læring. Når børnene får lov til at udforske naturen på egen hånd bliver læringen karakteriseret af deres lyst, fremfor noget de skal. Børnenes læring i naturen styrkes af deres opmærksomhed, aktiv sansning, undersøgelser og eksperimenter, da de gennem disse, får en forståelse af den natur, som de er omgivet af. Naturen giver rig mulighed for, at børnene kan opnå flere af de pædagogiske læreplaner, da naturen udvikler børnene fysisk og psykisk. De naturoplevelser børnene får i samvær med andre børn og voksne er med til, at de får øje for glæden ved at være i naturen. Ved at børnene er respektfulde over for 40 Lillemyr. 2005, s Ibid., s Smidt. 2009, s

16 naturen, og det de oplever i den, får de en forståelse af, hvilke muligheder naturen kan berige dem med. 43 I naturen kommer de tre vidensformer; den kataloge, den analoge og den dialoge viden særligt i spil, når børnene skal lære i og om naturen. Den katalog viden er den vidensform, som grundlæggende bliver brugt i forbindelse med den traditionelle klasseundervisning, da det er en boglig viden, som f.eks. pædagogen anvender i sit arbejde. Den kataloge vidensform anvendes i forbindelse med nye emner, som børnene ikke kender til. Den er samtidig med til at åbne op for nye interesser hos børnene. Den analog viden betragtes som den vidensform, som rummer fortællinger og betragtninger. Den åbner op for den lærte viden, ved at fremhæve og nuancere den kataloge viden. Den analog viden er altså den, der gør den katalog viden interessant, meningsfuld og levende for børnene. Den kommer til udtryk gennem bl.a. kropslige og sansemæssige oplevelser og har betydning for, at børnene kan etablere kropslige, sociale og emotionelle forbindelser til læreprocessen. Den dialog viden skaber mulighed for, at børnene kan sætte ord på, den viden de har tilegnet sig gennem den katalog og den analog viden. 44 Pædagogens rolle Barnet lærer gennem hele livet, både når det udforsker omverden alene og med hjælp fra andre børn og voksne. Den læring barnet tilegner sig i vuggestuen er i mange tilfælde præget af pædagogens målrettede aktiviteter. Den støtte pædagogen giver i aktiviteterne er med til at udfordre barnet, så det udvikler sine færdigheder. Barnet skal dog være aktiv i sin egen læringsproces, for hvis barnet er passivt, lærer det ikke noget, og der sker dermed heller ingen udvikling. Pædagogen spiller derfor en aktiv rolle i barnets udvikling blot ved, at støtte op om de opdagelser barnet gør sig f.eks. i naturen. Pædagogen kan være med til at opstille nye muligheder for barnet, så barnet får lyst til at undersøge og eksperimentere nye områder. Ved at stille børnene over for nye oplevelser og undersøgelsesmuligheder, og ved at støtte barnets lyst til at eksperimentere i hver dagen, er pædagogen med til at skubbe udvikling i gang hos barnet. Ved blot at opstille rammerne til barnets egen udforskning, har pædagogen banet vejen for en kvalificeret læring og udvikling. I forbindelse med Vygotskys teori om den nærmeste udviklingszone er pædagogens mål at hjælpe barnet med at gå fra det eksisterende kompetenceniveau til det fremtidige kompetenceniveau. Pædagogen skal her være opmærksom på, om aktiviteten passer til det niveau, som barnets Ejbye-Ernst. 2011, s

17 kompetenceniveau ligger på. For hvis det ikke gør det f.eks. ved at være for lavt, sker der ingen udvikling, og barnet risikerer at gå i stå i dets udvikling. Hvis niveauet er for højt, kan barnet komme til at føle sig usikker, og den nærmeste udviklingszone bliver derfor svær at opnå. For at den nærmeste udviklingszone kan fungere, skal pædagogen kende barnets læreproces, for at kunne give den mest hensigtsmæssige støtte til videre udvikling af barnets fremtidige kompetenceniveau. Støtten er vigtig, da barnet er i en udviklingsfase, som er præget af udfordringer, som i mange tilfælde kræver hjælp fra pædagogen. Ved at pædagogen hjælper kan barnet udføre nye opgaver, som det ikke kunne klare selv. Som jeg har nævnt tidligere skal pædagogen udvise nysgerrighed og lyst til at være i naturen, da det smitter af på børnene. Når pædagogen kender til de muligheder, som naturen kan give børnene, kan de udnytte det ved at overføre denne viden videre til børnene. De kan også benytte naturens forskellige lokaliteter og tage børnene med ud og opleve de forskellige årstider. Her får børnene de bedste udviklingsmuligheder, og dermed også de bedste læringsmuligheder. Pædagogen skal dog have en klar idé om, hvordan de vil anvende naturen som læringsrum. I artiklen om Naturen lærer ikke bare fra sig er Karen Wistoft nemlig af den overbevisning, at naturen ikke alene kan lære fra sig uden hjælp fra f.eks. en pædagog. Pædagogen skal altså reflektere og have udtænkt didaktiske overvejelser om, hvorfor børnene skal ud, hvad de vil bruge naturen til, og hvad de vil fokusere på i naturen. De overvejelser pædagogen gør sig har betydning for, hvilke værdier børnene får med sig. 45 I samme artikel mener Niels Ejbye-Ernst, at pædagogen ikke blot skal belære børnene om naturen, de skal forstå, at barnet har et andet syn på naturen, end pædagogen har. Børnene har ikke den samme opfattelse af, hvad der er vigtigt for naturen. Pædagogen skal derfor kun belære børnene med viden, hvor det giver mening. Pædagogen skal samtidig støtte børnene i at blive gode til at undersøge de mange små detaljer, som naturen byder på. 46 For at pædagogen kan opnå de bedste resultater i forbindelse med, børnenes læring er, at møde dem på deres niveau, så de føler sig set, hørt og forstået. Udvikling af sanserne Barnet bliver født med 7 sanser, som består af følesansen (den taktile sans), balance- /bevægelsessansen (den vestibulære sans), muskel-/ledsansen (den kinæstetiske sans), høresansen, synssansen, lugtesansen og smagssansen. 45 Wistoft og Ejbye-Ernst. 2014, s Ibid., s

18 Følesansen er en af de første sanser, som barnet udvikler. Den findes i huden og i slimhinderne, derfor udvikles den, når barnet bliver rørt af andre børn og voksne, og når barnet rører ved sig selv og andre ting, i form af f.eks. legetøj. Balance-/bevægelsessansen udvikles, når barnet er i bevægelse f.eks. ved at løbe eller gynge. Den påvirkes af ligevægtsorganerne, som sider i øret, og har betydning for barnets fornemmelse for tyngdekraften igennem hastighed og retning. Muskel-/ledsansen udvikles når barnet har fået en fornemmelse af følesansen og balance- /bevægelsessansen, fordi muskel-/ledsansen er den kropsbevidsthed, som barnet får når det f.eks. bøjer eller strækker benene. Høresansen bruger barnet især i de første måneder til at genkende stemmer. Høresansen er også afgørende for at barnet udvikler sit sprog. Synssansen udvikles sammen med de andre sanser, og har betydning for barnets afstandsbedømmelse f.eks. når barnet skal fra et punkt til et andet. Lugtesansen påvirkes af barnets omgivelser, og har en betydning for, hvordan maden smager. Smagssansen siger noget, om det barnet spiser er surt, sødt, salt eller bittert. Disse 7 sanser er alle med til at udvikle barnet, og især følesansen og balance-/bevægelsessansen danner grundlag for barnets tidlige kommunikation, som er kropslig. 47 Følesansen, balance-/bevægelsessansen og muskel-/ledsansen bliver betragtet som de primærsanser, da de spiller en afgørende rolle for barnets udvikling. De primærsanser kommer indefra og kaldes også for de næresanser. De sekundæresanser er høre-, syns-, lugte- og smagssansen. Alle de sekundæresanser påvirkes udefra, af de omgivelser barnet er omringet af, de kaldes også for fjernsanserne. 48 Barnet fødes nysgerrigt, og det er opmærksom på den verden, det lever i. Når barnet er nysgerrig og opmærksom, bruger barnet sanserne til at gå på opdagelse med. Sanserne er med til at påvirke, hvordan barnet bevæger sig, og hvordan det udvikler sig. Ved at barnet går på opdagelse påvirker det sanserne udviklingsmæssigt. Det er særligt i de første år af barnets liv, at sanseudviklingen er vigtig, da barnet kan få indlæringsvanskeligheder senere i livet, hvis ikke barnet udvikler sanserne. Sanserne udvikles ved, at barnet udforsker enten på egen hånd eller sammen med andre børn eller voksne. 47 Dessau; Nielsen og Nørgaard. 2009, s Ringsted og Froda. 2008, s

19 Alle de oplevelser og erfaringer barnet tilegner sig, er sanseindtryk, som påvirker barnets syn på omverden. Sanseindtrykkene bliver bearbejdet i hjernen og sorteres, denne proces kaldes sanseintegration. Ved at barnet skaber en helhed gennem de mange sanseindtryk, som det hele tiden modtager, og ved at barnet bruger denne helhed til videre udvikling, kaldes ifølge Ayres en god sanseintegration. Den gode sanseintegration styrker barnets selvværd. Sanseintegrationen omdannes til erfaring, som barnet kan anvende senere i livet. Barnet kan også opnå en dårlig sanseintegration, hvis barnet ikke formår at skabe og sortere de mange sanseindtryk på en hensigtsmæssig måde. Så har barnet ikke mulighed for at anvende sanseindtrykkene i andre situationer, og det har konsekvenser for barnet senere udvikling. 49 Sansestimulering igennem leg og læring Barnet kan i gennem legen udvikle sine sanser, og når barnet leger og sanser, lærer det sin krop at kende. Alle de sanseindtryk barnet får gennem legen bl.a. ved at løbe, røre ved ting, rulle i græsset, gå på line osv. er med til at udvikle barnet motorisk. Når legen er varieret får barnet flere sanseindtryk, og barnet vil derfor også udvikle sig mere. Legen har altså betydning for barnets sanseudvikling og læring både igennem de planlagte aktiviteter og barnets frie leg. De sanseoplevelser barnet får ved, at lege er samtidig med til, at det lære sig selv bedre at kende, men også den verden det lever i. Det er igennem legen, at barnet kan afprøve sine grænser og på den måde få nye erfaringer. Det er barnets nysgerrighed, fantasi og kreativitet som udvikler de nye erfaringer som fører til sansestimulering. Barnets læreproces kan udvide, dets sanseoplevelser og kan opstilles på denne måde: At kunne: Ved at barnet har tilegnet sig følelsen af at kunne noget, opstår der en kompetenceglæde. Denne kompetenceglæde er med til, at barnet øver sig igen og igen på forskellige udviklingsmæssige færdigheder gennem legen. Sanseudviklingen styrkes ved, at barnet gentager forskellige øvelser gennem legen, og barnet opnår dermed nye kompetencer. At opleve: Når barnet leger bliver kroppen sat i spil, det kan både være fysiske aktiviteter f.eks. at løbe eller at trille ned af bakken, eller stille aktiviteter f.eks. at få fortalt en sansehistorie, som påvirker barnets læreproces. De oplevelser barnet får gennem legen indebære sanseindtryk, som har betydning for barnets læring. 49 Ibid., s

20 At nyde: Her er det barnets begær som er i fokus, denne begær har forbindelse til barnets sanser. Det kan f.eks. være trangen til at smage de røde bær på busken eller at dufte til de mange blomster. Denne trang åbner op for nye indtryk hos barnet, som er en del af læreprocessen. At forstå: Det er den forståelse barnet tilegner sig i læreprocessen, det kunne f.eks. være en forståelse for dyrenes behov i form af at give dem mad og passe dem. Den forståelse barnet har fået, er ofte en sammenligning af sine egne behov, som det videre giver til dyrene. Det er sådan barnet finder ud af, hvordan verden hænger sammen. Barnet mærker altså på sin egen krop ved at sanse omverdenen, og de overføre denne viden videre til f.eks. dyrene. 50 Sansestimulering findes altså hele tiden, når børnene leger og lærer i vuggestuen. Naturen som sanserum Naturen giver grobund for børnenes sansestimulering, og det er særligt de kropslige udfoldelser barnet styrker i naturen. Det skyldes at naturen har så mange muligheder, og børnene har mere frie rammer ude end inde. Børnene bliver udfordret på mange områder, fordi naturen er så mangfoldig. Den er samtidig uforudsigelig, derfor skal børnene hele tiden være klar på nye udfordringer i legen. I naturen har de mulighed for at bruge deres fantasi, og de kan mærke på deres egen krop, hvordan sanserne påvirkes. Det er særligt børnenes motorik, der bliver udfordret i naturen i og med at terrænet varierer meget. Jo mere børnene befinder sig i naturen, jo bedre udvikles motorikken. Når børnene oplever og mærker naturens mange årstider i al slags vejr, er det med til at de udvikles bedre både motorisk og sansemæssigt. I naturen har børnene mulighed for at undersøge omgivelserne og eksperimentere ved at bruge kroppen på en sansende måde, og når børnene gentager en øvelse igen og igen, eller ved at iagttage andre børn og voksne opnår de både kropslig og sansemæssig læring. Naturen er altså en enestående legeplads, hvor både børnenes krop og sind kan styrkes. Når børnene udvikler deres sanser i naturen, ved at lytte til de mange forskellige lyde der er, ved at mærke på de mange natur materialer, ved at se på naturens mange detaljer, og ved at smage de mange bær, kommer alle sanserne til udtryk og barnet opnår en læring, som ikke er mulig indendørs. Børnene kan altså få lov til at høre, mærke, føle, se og smage i naturen, alle disse indtryk giver børnene en bedre oplevelse af det de lærer, fordi de mærker det på deres egen krop ved at bruge sanserne. Sanserne udvikles ved at blive stimuleret gennem naturoplevelserne børnene får i 50 Hansen. 2003, s

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon:

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon: Virksomhedsplan Pædagogisk 2015/2016 Læreplan Vuggestue 2016/2017 1 Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Pædagogisk Læreplan for LandLykke Vuggestue

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup

Didaktik i naturen. Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Didaktik i naturen Katrine Jensen & Nicolai Skaarup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Målgruppen Natur Praktiske overvejelser Nysgerrige voksne Opmærksomhed Læring Didaktik Den

Læs mere

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.?

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.? Pædagogisk Metode Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode Refleksionsskema til aktiviteter - hvad er det pædagogiske formål? På baggrund af Ole Henrik Hansen drøftelsesspørgsmål Er skemaet udfyldt før

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere