Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet. Anvendelse af RKV-metoder og -værktøjer i specifikke job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet. Anvendelse af RKV-metoder og -værktøjer i specifikke job"

Transkript

1 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet Anvendelse af RKV-metoder og -værktøjer i specifikke job

2 2 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. De synspunkter, der kommer til udtryk i denne udgivelse er udelukkende forfatternes, og deles ikke nødvendigvis af Europakommissionen. Hverken Europakommissionen eller personer, der handler på vegne af Kommissionen, er ansvarlige for den information, der formidles i dette dokument.

3 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 3 Indhold n Indledning 5 n Projektmål 5 n Projektets målgrupper 6 n Projektresultater 6 n Fælles europæiske principper og retningslinjer 6 n Typer af læring 7 n Formel læring 7 n Ikke-formel læring 7 n Uformel læring 7 n Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 7 n Pilotsektorer i projektet 7 n Faglige projektgrupper 8 n Udvikling af generelle standarder 8 n Kobling til NQF/EQF 9 n Udvikling af substandarder 9 n De tolv generelle standarder der skal tilpasses til de forskellige niveauer af EQF 10 n Anvendelse af RPL-processen i REVOW-projektet 10 n Flowchart for REVOW-processen 11 n De vigtigste trin 12 n Metoder og problemstillinger 12 n Resultater af pilotprocessen i REVOW-projektet 12 n Aktørerne og deres roller i RPL-processen 13 n Den faglige projektgruppes rolle 14 n Projektlederens rolle 14 n Vejlederens rolle 14 n Den vurderingsansvarliges rolle 15 n Udbytte af RPL 15 Grafer n Statistik for feedback 16 n Spørgsmål 1 Gennemsnitlig tilfredshed med tilrettelæggelsen af valideringsprocessen 17 n Spørgsmål 2 Gennemsnitlig tilfredshed med vejlederne 17 n Spørgsmål 3 Gennemsnitlig tilfredshed med de vurderingsansvarlige 17 n Spørgsmål 4 Gennemsnitlig tilfredshed med støtte fra organisationen 18 n Spørgsmål 5 Samlet indtryk 18 n Spørgsmål 6 Samlet resultat for Karrieremål 18 n Spørgsmål 7 Samlet resultat for Socialt bidrag 19 n Spørgsmål 8 Samlet resultat for Læring 19 n Spørgsmål 9 Samlet resultat for Anerkendelse af ekspertise 19

4 4 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet Møde i den faglige projektgruppe i Island. Glimt fra evalueringsprocessen for pilotprojektet i Grækenland. Deltagere fra det danske pilotprojekt ved overrækkelsen af beviser.

5 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 5 Indledning REVOW-projektet (Recognition of the Value of Work Anerkendelse af arbejdets værdi) har samlet organisationer fra fire europæiske lande om at udvikle metoder og værktøjer, der kan støtte processen med at anerkende kompetencer, som er opnået på arbejdspladsen. REVOW-projektet er et Transfer of Innovation-projekt, som støttes økonomisk af Europakommissionen gennem Leonardo Da Vinci-programmet. Projektet var rettet mod at udvikle en ramme for at anerkende og validere viden og færdigheder, der er erhvervet på jobbet, og koble de validerede kompetencer sammen med NQF/EQF. RPL (Recognition of Prior Learning; Anerkendelse af tidligere læring) eller på dansk: RKV, realkompetencevurdering, er en vurderingsproces, der vurderer den enkeltes ikke-formelle og uformelle læring for at fastslå, i hvor høj grad personen har opnået læringsresultater, kompetenceresultater eller standarder, der kan give adgang til at opnå hel eller delvis formel kvalificering. RPL tager højde for, at mennesker lærer på forskellige måder og i forskellige sammenhænge, herunder undervisning og uddannelse samt uformel læring gennem arbejds- og livserfaring. RPL omfatter: Formel anerkendelse, dvs. tildeling af officiel status til færdigheder og kompetencer gennem udstedelse af certifikater eller tilsvarende meritdokumentation (point, validering af erhvervede færdigheder). Social anerkendelse anerkendelse af værdien af færdigheder og kompetencer af social og økonomiske interessenter. Cedefop, (2004). Tissot, P. Terminology of vocational training policy A multilingual glossary for an enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. Hovedmålet for REVOW-projektet var at etablere en ramme for anerkendelse af kompetencer gennem en specifik proces, der inddrager deltagerne medarbejdere, som har opnået faglig erfaring gennem ikke-formel og uformel læring. En validering af disse kvalifikationer, som kobles sammen med de nationale og europæiske kvalifikationsrammer European Qualifications Framework (EQF) og National Qualifications Framework (NQF), vil gøre det muligt for deltagerne at evaluere deres kompetencer med henblik på at videreudvikle dem. En certificering af disse kompetencer gør det muligt for den enkelte at sikre sin faglige position. Projektmål At udvikle en ramme, der gør det muligt for medarbejdere med begrænset formel uddannelse at identificere og validere deres aktuelle videns- og færdighedsniveau. At fastsætte kompetencestandarder. At fremme RPL gennem en validering af kompetencer, der gør det muligt for medarbejdere at deltage i kompetenceudviklingsforløb, eller giver dem adgang til undervisning/uddannelse. At støtte medarbejdere i at få anerkendt deres erhvervede kompetencer og give dem den nødvendige selvtillid og vejledning til, at de

6 6 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet kan deltage aktivt i livslang læring. At gøre det muligt at få anerkendt kompetencer overalt i EU og forbedre arbejdskraftens mobilitet ved at koble de anvendte standarder sammen med kvalifikationsrammerne NQF og EQF (National Qualifications Framework og European Qualifications Framework). Projektets målgrupper Personer (ansatte) med kort formel uddannelse. Sociale partnere: virksomheder, fagforbund, uddannelsesudbydere og politiske beslutningstagere. Undervisere/ansvarlige for kompetencevurdering, karrierevejledere og RPL-projektledere. Projektresultater Projektfolder. Projekt-websted. Rapport om standardudvikling: generelle standarder med en stærk europæisk dimension. Web-baserede retningslinjer for RPL-processer for specifikke job (baseret på erfaringerne i REVOW-forløbet). Brochure om retningslinjer, som beskriver REVOW-forløbets fokus; henvendt til målgrupperne. Sammenfatninger af pilotprojekter. Afsluttende konference. Projektets produkter findes på REVOWs websted: Fælles europæiske principper og retningslinjer I anerkendelse af vigtigheden og relevansen af læring uden for formelle uddannelses- og undervisningssammenhænge vedtog det Europæiske Råd i maj 2004 et sæt fælles europæiske principper for at identificere og validere ikke-formel og uformel læring. Disse principper, som er formuleret på et højt abstraktionsniveau, identificerede centrale aspekter, som er afgørende for at udvikle og implementere valideringsmetoder og -systemer. Etableringen (i 2006) af klyngen om anerkendelse af læringsresultater inden for programmet Education and training 2010 (Uddannelse og undervisning 2010) har muliggjort en systematisk opfølgning på de fælles principper. De europæiske principper for validering af ikke-formel og uformel læring har til formål at styrke sammenligneligheden og gennemsigtigheden af valideringstilgange og -metoder på tværs af landegrænser. De faktorer, der kan sikre en vellykket valideringsproces for ikkeformel og uformel læring, er: Partnerskabsindsatser og -dialog Tilstrækkelige ressourcer, både økonomisk og i form af medarbejdere Træning og vejledning for involverede medarbejdere, der skal understøtte politiske beslutninger og lovgivning Klare referencepunkter i form af standarder og kvalifikationsniveauer Udvikling af metoder, der bygger på læringsresultater Kvalitetssikring, monitorering og evaluering for at sikre fair forløb og skabe tillid Læring fra andre og udveksling af erfaringer

7 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 7 Ifølge European Guidelines for Validating Nonformal and Informal Learning (Cedefop, 2009) er det en grundlæggende forudsætning for succes, at valideringen bredt accepteres som relevant for opnåelse af overordnede politiske mål som livslang læring, succes på arbejdsmarkedet og social inklusion. Succes forudsætter også, at valideringen standardiseres og kommer til at indgå som en integreret del af kvalifikationssystemer: politisk, juridisk, administrativt og økonomisk. Typer af læring Formel læring Læring, der forekommer i et organiseret og struktureret miljø (fx på en uddannelses- eller kursusinstitution eller på arbejdspladsen), og som eksplicit betegnes som læring (med hensyn til målsætninger, tid eller ressourcer). Fra den studerendes/kursistens synspunkt er formel læring specifikt rettet mod læring. Afsluttes typisk med validering og certificering. Ikke-formel læring Læring, som indlejres i planlagte aktiviteter, og som ikke altid eksplicit betegnes som læring (med hensyn til mål, tid eller pædagogisk støtte), men som rummer et vigtigt element af læring. Fra den lærendes synspunkt er ikke-formel læring specifikt rettet mod læring. Uformel læring Læring, der udspringer af daglige aktiviteter på arbejdspladsen, i familien eller i fritiden. Aktiviteten er ikke organiseret eller struktureret med hensyn til mål, tid eller støtte til læring. Fra den lærendes perspektiv er uformel læring som regel ikke specifikt rettet mod læring. Kilde: Cedefop, (2009), European Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, ISBN Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet Anerkendelse af ikke-formel og uformel læring bygger på ideen om, at læring ikke kun finder sted i det formelle undervisnings- og uddannelsessystem, men i alle mulige situationer og sammenhænge. Al læring betragtes som værdifuld og bør derfor dokumenteres, uanset hvor den er opnået. Validering af ikke-formel og uformel læring giver voksne på arbejdsmarkedet bedre muligheder for at opnå uddannelse og undervisning for at styrke deres kompetencer. Pilotsektorer i projektet Pilotaktiviteterne fandt sted i fire forskellige lande og inden for fire forskellige sektorer. Island: lydteknisk arbejde Irland: låneforeninger Danmark: social- og sundhedssektoren Grækenland: automekanikere/teknikere Der er tidligere, i VOW-projektet, gennemført pilotaktiviteter i banksektoren (Island, Cypern, Danmark), socialsektoren (Slovenien) og den

8 8 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet sammenholdt med vurdering og validering for den givne sektor i forhold til nationale beskæftigelsesog undervisningskulturer, skikke og praksis. Partnere på tredje møde i Patras, Grækenland. administrative sektor (Sverige). Alle pilotforløbene har baseret udviklingen af substandarder på et sæt af generelle standarder, som har vist sig at kunne overføres på tværs af sektorer, og en specifik RPLmetodik, som er fokuseret på kompetencer, der erhverves på jobbet. Faglige projektgrupper I hvert land blev der dannet en faglig projektgruppe, som skulle yde vejledning undervejs og fremme processen. De faglige projektgrupper omfattede interessenter fra fagforbund, arbejdsgivere, faglige sammenslutninger, det formelle uddannelsessystem, HR-fagfolk, den nationale kvalifikationsmyndighed og andre relevante områder. I hvert af deltagerlandene ydede de faglige projektgrupper værdifuld støtte til projektets udvikling. De har især været aktive i at fremskaffe og kommentere egnetheden af standarder og substandarder Udvikling af generelle standarder De tolv generelle kompetencestandarder, der er udviklet i REVOW-projektet, byggede på de ti generelle standarder, der blev formuleret i VOWprojektet. Standarderne omfatter både faglige og personlige kompetencer. På arbejdsmarkedet lægges der vægt på personlige kompetencer, der er relevante i forhold til jobfunktionen, fx kommunikation, planlægning, selvstændighed og samarbejde. Styrken hos personer med arbejdsmarkedserfaring hænger tæt sammen med disse funktionelle kompetencer i kombination med direkte faglige kompetencer. De tolv generelle standarder, der er anvendt i REVOWprojektet, søger at afspejle ovennævnte og at sikre en kobling til NQF/EQF. Det var afgørende, at de standarder, der blev udviklet, var hensigtsmæssige, og at de blev accepteret i de enkelte partnerlande. De generelle standarder kan overføres på tværs af sektorer, og deres formål er at fungere som et kriterium for identifikation af substandarder for et specifikt job. Kobling til NQF/EQF Den europæiske kvalifikationsramme EQF lægger op til en proces, der sikrer større gennemsigtighed og giver bedre muligheder for sammenligning på tværs af de europæiske lande. Et centralt punkt i REVOWprojektet var at styrke muligheden for at anerkende kompetencer, der er udviklet på jobbet; i denne sammenhæng har EQF s fokus på læringsresultater

9 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 9 (i modsætning til traditionelle læseplaner) været særdeles nyttigt, og styrkelsen af standarderne i forhold til EQF har været et vigtigt redskab i forhold til dette mål. Derudover er de generelle standarder og substandarder blevet identificeret og koblet sammen med de relevante EQF/NQF-niveauer gennem samarbejde med interessenter i de faglige projektgrupper i de enkelte lande. Udvikling af substandarder substandarderne blev udviklet med udgangspunkt i de tolv generelle standarder og jobbeskrivelser fra de udvalgte sektorer i de enkelte lande i tæt samarbejde med relevante interessenter, som deltog i de faglige projektgrupper. Analyser på partnerniveau understøttede processen gennem diskussioner om, hvordan substandarder kan kobles sammen med de generelle standarder, og hvordan de kan udtrykkes i målbare termer. For at kvalificere denne diskussion blev der afholdt et webmøde med oplæg af dr. Declan Kennedy (Irland), som er ekspert i læringsresultater, samt efterfølgende diskussion. Desuden blev beskrivelserne baseret på inspiration fra artiklen Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide af Declan Kennedy, Áine Hyland og Norma Ryan. I Rapport om udvikling af standarder finder man en detaljeret beskrivelse af standarderne og deres udvikling (www.revow.eu). For at sikre en hensigtsmæssig tilpasning af standarder må man overveje følgende: Det er vigtigt at inddrage alle relevante interessenter i RPL-processen fra begyndelsen. Det er med til at sikre, at resultaterne er valide i den givne sektor. Der må gennemføres en grundig analyse af det givne job, før det er muligt at afgøre, hvilke kompetencestandarder der er nødvendige for at udføre jobbet. Når man beskriver kompetencer, bør fokus være på læringsresultater, som formuleres i målbare termer. Når man har afdækket kernekompetencerne i et givet job, danner de grundlag for de substandarder der skal anvendes. Det gør det muligt at vælge relevante vurderingsværktøjer i valideringsprocessen. Ved hjælp af egnede vurderingsmetoder kan man herefter holde den enkelte medarbejders kompetencer op mod de kompetencestandarder, der gælder for det givne job, og herudfra kan man beskrive RPLresultater. Medarbejderne spiller selv en central rolle i processen, men ofte vil processen også involvere ligestillede, overordnede og måske kunder.

10 10 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet De tolv generelle standarder, der skal tilpasses til de forskellige niveauer af EQF Viden Færdigheder Kompetence V1: Har tilstrækkelig forståelse af den lokale/ nationale/internationale/ samfundskontekst, som sektoren opererer inden for V2: Har tilstrækkelig viden om og forståelse af sektorens produkter og servicetilbud samt virksomheden/ institutionen V3: Har basal faglig viden om den givne sektor F1: Kan indgå i klient/ kunderelationer med empati/ entusiasme og lydhørhed over for klientens/kundens behov og kommunikere respektfuldt og professionelt i situationen F2: Kan håndtere jobfunktionen med ansvarlighed, præcision og punktlighed F3: Kan handle ud fra grundlæggende værdier, der er gældende inden for faget og sektoren F4: Sætter klienten/kunden i centrum ved at optræde serviceorienteret og opbygge et tillidsforhold F5: Kan udtrykke sig klart og forståeligt om sektorrelevante temaer både mundtligt og skriftligt på sit modersmål og på et fremmesprog, hvis det er påkrævet K1: Er i stand til at se den enkelte klients/ kundes behov i relation til sektorens produkter og servicetilbud ud fra en selvstændig vurdering K2: Kan deltage i teamwork og internt/eksternt samarbejde og udvise ansvarlighed, initiativ og udviklingsorientering K3: Kan holde sig opdateret om udviklingstendenser med indvirkning på jobfunktionen og udviser fleksibilitet og tilpasningsevne i forhold til disse K4: Kan planlægge sine egne opgaver og arbejde formålsrettet og selvstændigt Anvendelse af RPL-processen i REVOW-projektet Validering af kompetencer er en trinvis proces. Efter udformningen af standarder og substandarder samt planlægnings- og organiseringsfaser blev der i dette projekt anvendt en række værktøjer til at implementere valideringsprocessen. Pilotforløbene kastede værdifuld erfaring af sig. Man finder en detaljeret beskrivelse af den valideringsproces, der er udviklet i REVOW-projektet, i REVOW-retningslinjerne på projektets websted (www.revow.eu). Her skitserer vi nogle af de vigtigste skridt, problemstillinger, barrierer og kommentarer, der kom frem i valideringsprocessen i projektet; vi fremlægger dette materiale som en model, som andre frit kan benytte.

11 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 11 Flowchart for REVOW-processen Forberedelse Sektor Valg af sektor/job Inddragelse af interessenter Mål for RPL Scenen sættes Faglig projektgruppe Finansiering Vidensindsamling om målgruppen Standarder Overføring af generelle REVOW- standarder Udformning af substandarder Kobling til NQF/EQF Forberedelse af vurdering Kriterier for deltagelse Metoder og værktøjer Uddannelse af RPLmedarbejdere Forberedelse af udførelse Arbejdsgruppe, Organisering Forberedelse af praktiske værktøjer Gennemgang af kvalitetsspørgsmål Udførelse Rekruttering Besøg på arbejdspladser Informationsmøde Screeningssamtaler Dataindsamling Arbejde med kompetencemappe Selvevaluering Vurdering fra nærmeste leder Vurdering Samtale med den/ de ansvarlige for kompetencevurderingen Anvendelse af vurderingsmetoder Resultatanalyser Karrierevejledning Indsamling af feedback fra deltagerne Fastlæggelse af næste skridt Støtte i processen Certificering Fastlæggelse af indhold Festlig markering Alle interessenter inviteres med Konklusion Procesevaluering Arbejdsgruppe Faglig projektgruppe Deltagere Tilbage Back totil trin step 5 5 Opsamling og evaluering Standarder Metoder og værktøjer Proces Slutresultater Næste gruppe Ny gruppe rekrutteret Opdateret proces udført i samarbejde med interessenter Overblik over REVOW-processen Yderligere information om specifikke aspekter af processen findes på

12 12 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet De vigtigste trin Indledningsvist er det afgørende, at de potentielle deltagere får tilstrækkelig information om hele processen, så de har et kvalificeret grundlag for at afgøre, om de ønsker at deltage. Der bør desuden ydes generel faglig vejledning gennem hele processen. Den faglige projektgruppe bør inddrages aktivt i at afgøre, hvilken metode der skal anvendes. Det er med til at sikre værdien af det certifikat, som er slutresultatet af processen. Uddannelsen af vejlederne og de personer, der står for kompetencevurderingen, bør have høj prioritet. Med hensyn til kvalitetsspørgsmål anbefales de europæiske retningslinjer: European Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning (CEDEFOP, 2009). Metoder og problemstillinger I hvert land blev der anvendt mindst tre metoder til at validere deltagernes kompetencer. De mest udbredte var kompetencemappen, selvevaluering, vurdering ved en overordnet, samtaler og casestudier. Alle partnerlande arbejdede med kompetencemappen i gruppearbejder, der blev ledet af vejledere (2 x 2 timer). Herefter fulgte en gruppesession for selvevaluering i forhold til substandarder, hvor de ansvarlige for kompetencevurderingen også var til stede for at yde assistance, fx ved at afklare terminologi i forbindelse med delstandarderne (ligeledes 2 x 2 timer). Disse gruppesessioner gav deltagerne lejlighed til at lære hinanden at kende og sikrede gensidig støtte gennem hele processen. Dokumentation af kompetencer er en vigtig faktor i at give den enkelte mulighed for at samle data og sætte ord på sine kompetencer, ligesom det også fungerer som forberedelse for vurderingsfasen. En selvevaluering ud fra de fastsatte standarder giver den enkelte lejlighed til at lære de fastsatte kriterier at kende og fungerer også som forberedelse til den faktiske vurderingsfase. Det vigtigste er, at de anvendte standarder er tydelige og forståelige. Metoden selvevaluering/dialog med nærmeste leder blev anvendt i de fleste lande. Det giver deltageren mulighed for at få feedback om sine jobkompetencer og fungerer også som en værdifuld ressource for den hovedansvarlige for kompetencevurderingen. Det var interessant at bemærke, at de nærmeste lederes vurdering generelt var højere end medarbejdernes selvevaluering. Casestudier blev anvendt af de fleste lande og blev betragtet som en effektiv metode til at vurdere deltagernes kompetencer. Andre anvendte værktøjer var samtaler, observation og simulering. De metoder og redskaber, der blev foreslået i den indledende projektfase, blev vurderet som anvendelige, selv om nogle lande måtte modificere dem lidt for at tilpasse dem deres nationale kontekst. Resultater af pilotprocessen i REVOW-projektet Validering af jobkompetencer i fire sektorer førte til, at i alt 85 deltagere gennemførte RPL-processen (ud af de 89, som var med fra starten).

13 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 13 Island: i alt 24 deltagere med erfaring inden for lydteknisk arbejde valideret på EQF-niveau 3 og 4. Irland: i alt 25 deltagere med erfaring inden for låneforeningssektoren valideret. Valideringsproces i gang med Irlands nationale kvalifikationsmyndighed. Da det irske finanstilsyn har godkendt visse akademiske kvalifikationer, som er på niveau 6 i den irske NQF, ville dette være et væsentligt gennembrud, da det ville indebære, at låneforeningens standarder svarer til EQF niveau 5. Grækenland: i alt 19 deltagere med erfaring som automekanikere valideret på EQF niveau 3. Danmark: i alt 17 deltagere med erfaring inden for social- og sundhedssektoren valideret på EQF niveau 3 og 4. Efter at processen var afsluttet, modtog alle deltagere et certifikat underskrevet af repræsentanter fra den givne sektor og af den involverede partner. Nogle certifikater var mere detaljerede end andre og omfattede fx en skriftlig udtalelse fra den hovedansvarlige for kompetencevurderingen, som sammenfattede og forklarede de validerede kompetencer. Alle deltagerne var glade for certifikaterne. De er en vigtig del af processen og udgør en dokumentation for deltagernes læring, som de kan tage med sig i deres livslange læring. Det er derfor vigtigt, at man understreger certifikatets legitimitet ved indledningen til et valideringsprojekt, så det kan fungere som motivationsfaktor og som en dokumentation af værdien af valideringsprocessen. Den irske deltager Maureen Byrne modtager sit certifikat fra David Begg, generalsekretær i ICTU. Aktørerne og deres roller i RPL-processen Relevante interessenter indgår i de nationale faglige projektgrupper for projektet (herunder virksomheder, fagforbund, erhvervsorganisationer, repræsentanter fra det formelle uddannelsessystem osv.). Projektleder, som leder projektet med udgangspunkt i RPL-metoder og -procedurer. Vejledere (i nogle lande kan betegnelsen være rådgiver, karrierevejleder eller karriere-coach), som yder vejledning og støtte i hele processen. Den/de ansvarlige for kompetencevurderingen; den hovedansvarlige vurderingsperson har ansvar for at gennemføre vurderingsfasen, mens den assisterende vurderingsperson (som har specifik viden og erfaring) kan assistere ved at vurdere specifikke kompetencer.

14 14 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet Den faglige projektgruppes rolle Den faglige projektgruppe er ansvarlig for at sikre, at pilotprojektet udvikles og gennemføres i overensstemmelse med bedste praksis fra et sektorperspektiv, et akademisk perspektiv og et voksen/erhvervsuddannelsesperspektiv. Den faglige projektgruppe vejleder projektlederen, den vurderingsansvarlige og vejlederen i forhold til alle aspekter af projektet. Den faglige projektgruppe bør også sammen med projektlederen og arbejdsgruppen (projektleder, vurderingsansvarlig(e) og vejledere) arbejde for at påvirke centrale interessenter og støtte kontakten til de nationale kvalifikationsmyndigheder. Projektlederens rolle Projektlederens vigtigste rolle er at planlægge og koordinere gennemførelsen af valideringsprocessen. I de forberedende faser bør projektlederen indlede et tæt samarbejde med relevante interessenter med tilknytning til sektoren og søge at opnå konsensus om fx kriterierne for deltagelse, de læringsresultater, der måles op imod, og de metoder, der anvendes. I gennemførelsen af processen må projektlederen arbejde tæt sammen med vejleder(ne) og den/de vurderingsansvarlige (arbejdsgruppen) for at sikre, at alt forløber som planlagt, og at man lever op til kvalitetsretningslinjerne. Vigtigste opgaver: - koordinere møder med den faglige projektgruppe og arbejdsgruppen - lede valideringsprojektet i samarbejde med faglige projektgruppe og arbejdsgruppen udarbejde en projekt- og en økonomiplan. sikre, at der er en aktiv udveksling af information mellem interessenterne fastholde et klart overblik over processen søge løsninger, hvis der opstår problemer sikre, at der følges op på opgaver, og at man når de mål, der er opstillet i projektplanen motivere og støtte de personer, der er involveret i at gennemføre vanskelige opgaver i processen - følge de europæiske principper for validering af ikke-formel og uformel læring Vejledernes rolle Vejledernes vigtigste rolle er at støtte den enkelte i processen med at identificere kompetencer og i valideringsprocessen. Vejlederen beskytter den enkeltes interesser og tilbyder vejledning gennem gruppearbejde og individuelle samtaler. Vejledernes rolle er anderledes end den/de vurderingsansvarliges. Vigtigste opgaver: - informere om projektet i rekrutteringsfasen - gennemføre screeningssamtaler med deltagere med henblik på udvælgelse og planlægning og lægge en plan for de forskellige trin i processen - igangsætte og supervisere arbejdet med kompetencemapper, hvor deltagerne dokumenterer deres kompetencer - igangsætte selvevalueringsarbejdet

15 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet 15 - gennemføre individuelle samtaler, gennemgå data og drøfte spørgsmål som styrker, pædagogisk tilgang, læringsmål og personlig situation - motivere og støtte - arrangere kontakt med den/de vurderingsansvarlige - yde generel støtte og vejledning i og efter valideringsprocessen - deltage i arbejdsgruppens udvikling/ gennemgang af valideringsværktøjer - følge de fælles europæiske principper for validering af ikke-formel og uformel læring Den vurderingsansvarliges rolle Den person, der har hovedansvaret for kompetencevurderingen, er specialist i det givne fag. Mange vurderingsansvarlige underviser i det formelle undervisnings/uddannelsessystem, men de kan også være fagfolk fra praksisfeltet. Ud over sin faglige viden må den vurderingsansvarlige have en positiv tilgang til validering som begreb, gode kommunikationsfærdigheder samt erfaring med og viden om evalueringsmetoder og undervisning/ uddannelse. Den faglige projektgruppe når frem til en konsensus om, hvilke personer der kan udfylde denne rolle for faget. Den/de hovedansvarlige for kompetencevurderingen bør ikke have nogen arbejdsrelation med de personer, der skal valideres. Vigtigste opgaver: - være med til at udforme en selvevalueringsliste, der bygger på de anvendte standarder - være med til at organisere vurderingsfasen i samarbejde med den anden vurderingsansvarlige - informere deltagerne om processen (informationsmøde) - vejlede deltagerne i deres selvevaluering - gennemgå deltagerens kompetencemappe og selvevaluering og planlægge vurderingssamtaler - lægge vægt på upartiskhed, validitet og en fair tilgang i vurderingsprocessen - lede vurderingssamtaler - stå for bekræftelsen af kompetencer med vægt på variable vurderingsmetoder - give klar og konstruktiv feedback til deltagerne - dokumentere resultaterne af valideringen - følge de fælles europæiske principper for validering af ikke-formel og uformel læring Udbytte af RPL Gennem en RPL-proces kan en arbejdsplads udvikle sin anvendelse af menneskelige ressourcer samt styrke arbejdspladsen og sikre den en bedre konkurrenceposition. Medarbejderne motiveres til at gøre fuld brug af deres kompetencer og udvikle dem yderligere. Med et mere præcist match mellem opgaverne og medarbejdernes kompetencer kan virksomheden øge sin effektivitet. Ved hjælp af valideringsprocessen kan medarbejderne styrke deres selvsikkerhed; dette kan øge deres jobtilfredshed og dermed mindske udskiftning af medarbejdere i en virksomhed.

16 16 Anerkendelse af kompetencer, der er erhvervet på jobbet Samfundet som helhed har også udbytte af anerkendelse og validering af kompetencer, idet bevidstheden om, at deres kompetencer anerkendes, vil støtte folk i at udnytte deres færdigheder fuldt ud og søge at udleve deres potentiale. Det vil øge den samlede produktivitet og trivsel blandt medarbejderne. Mere detaljerede retningslinjer for REVOW-processen kan findes på projektets websted: Grafer Der blev indsamlet feedback fra deltagerne i projektet gennem ekstern evaluering. Der blev udformet to spørgeskemaer, som fokuserede på deltagernes tilfredshed med projektprocessen (diagram 1-5) samt motivationsfaktorer knyttet til deltagelse i projektet og projektets effekter (diagram 6-9). Resultaterne gennemgås i de følgende diagrammer. Følgende tabel viser svarprocenten for de enkelte lande (per 31. august 2011), som vi betragter som tilfredsstillende i forhold til formålet med vores undersøgelse. Land Sektor Deltagere i pilotprojekt Svar % Danmark Social- og sundhedssektoren Grækenland Automekanikere Island Lydteknikere Irland Finanssektor, almennyttig låneforening I ALT (Kilde: Evaluation Briefing af dr. George A. Koulaouzides)

Anerkendelse af arbejdslivskompetencer. Rapport om udvikling af standarder

Anerkendelse af arbejdslivskompetencer. Rapport om udvikling af standarder Anerkendelse af arbejdslivskompetencer Rapport om udvikling af standarder Maj 2011 Lis Boysen & Lene Poulsen, DK 1 Forord Projektet REVOW, Recognition of the Value of Work (Anerkendelse af arbejdslivskompetencer),

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

Koordinatorer. Vejledning. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning

Koordinatorer. Vejledning. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning Koordinatorer Garry D Arcy Nicola Daley Vejledning Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning 1 Thessaloniki, 2012 Dette vejledningsværktøj er udviklet inden for rammerne af projektet

Læs mere

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ...

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ... ...... VUE nyt 1...... I dette nummer kan du læse om 1 Redaktionel kommentar INFORMATION 2 Nyt fra Referencepanel Vest v/carla Tønder Jessing 3 Nyt fra Referencepanel Øst v/ Lene Poulsen 4 Afslutningskonference

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Realkompetencevurdering og -anerkendelse

Realkompetencevurdering og -anerkendelse Afsluttende rapport Projekt 6.3 Realkompetencevurdering og -anerkendelse Udarbejdet af: Rita Buhl Lisbeth Højdal Ellen Enggaard December 2008 1 Indhold INDHOLD... 2 1 ARBEJDSRAPPORT... 3 PROJEKTBESKRIVELSEN...

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling

Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling Hvad viser udenlandske erfaringer? Hvilke erfaringer har vi allerede i Danmark? Nye bedømmelsesformer i arbejdsmarkedsuddannelserne? Gitte Vedel, Lene

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere