Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008

2 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvegade Hammel Lokalplanen er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen forvaltning i samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S April Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Indledning

3 I N D H O L D Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 4 Lokalplanområdet og dets omgivelser 4 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Kommuneplanen 6 Regionplanen / Anden statslig planlægning 9 Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. 9 Landbrugsloven 9 Vandforsyning 9 Spildevand 9 Overfl adevand 9 Varmeforsyning 9 Forurening 10 Museumsloven 10 Støj fra erhverv 10 Trafi k og trafi kstøj 10 Miljøvurdering 10 Tilladelser fra andre myndigheder 10 Servitutter 10 Favrskov Kommune, Forslag til lokalplan nr Lokalplanens formål 11 Lokalplanens område og zonestatus 11 Områdets anvendelse 11 Udstykning 12 Veje, stier og parkering 12 Tekniske anlæg 12 Bebyggelsens omfang og placering 13 Bebyggelsens ydre fremtræden 13 Ubebyggede arealer og beplantning 14 Miljøforhold 14 Grundejerforening 14 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 15 Servitutter 15 Lokalplanens retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 1 - Matrikelkort 17 Kortbilag 2 - Lokalplankort 18 Bilag 4 - Servitutredegørelse 19 Indhold Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 3

4 Lokalplanområdet set mod sydvest Lokalplanområdet set mod nordvest LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet omfatter en del af ejendommen matr. nr. 21au Norring by, Folby, som er beliggende i den nordøstlige del af Foldby ved Hinnerup. Arealet er på ca m2 og er beliggende i landzone. Terrænet er ikke særlig kuperet og rummer ingen beplantning af betydning. Området er ubebygget og støder op til ældre og nyetableret boligbebyggelse. På lokalplanens kortbilag 1 er lokalplanområdets afgrænsning vist. 4 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

5 Privat fællesvej R E D E G Ø R E L S E LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplan nr. 304 er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at realisere et boligområde i Foldby som en afslutning på et allerede eksisterende tæt lavt boligområde ved Kildeagervej i den østlige del af Foldby. Lokalplanområdet planlægges at skulle rumme maks. 10 tæt lave boliger. Det ansøgte byggeprojekt er i overensstemmelse med den overordnede planlægning for byudviklingen i området nordøst for Foldby i Hinnerup Kommuneplan Nærværende lokalplan skal muliggøre realisering af udstykning til og opførelse af 10 tæt lave boliger. Planen skal fastlægge bestemmelser for områdets vej- og stiforløb, bebyggelsens omfang og placering, samt omfanget og beplantningen af området fælles friarealer med henblik på sikre et attraktivt boligområde. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse og udstykning Lokalplanens område kan anvendes til tæt lav boligbebyggelse og der åbnes mulighed for udstykning til maks. 10 boliger. KILDEAGERVEJ Fælles friareal Privat fællesvej Skitse til mulig bebyggelse i lokalplanens område N Redegørelse Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 5

6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund fastsættes til 35 og boligerne vil kunne opføres i maks. 2 etager og 8,5 m højde. Bebyggelsen opføres i velkendte danske byggematerialer i lighed med tilsvarende bebyggelse i Foldby. Veje, stier og parkering Området sikres vejadgang fra Kildeagervej, der etableres som en forlængelse af den allerede anlagte del af den private fællesvej Kildeagervej fra Nøragervej. Til hver bolig skal der kunne etableres mindst 2 parkeringspladser, heraf skal mindst 1 etableres i direkte tilknytning til den enkelte bolig. Der sikres stiadgang til områdets fælles friareal i den østlige del af lokalplanområdet, - se lokalplanens kortbilag nr. 2. Ubebyggede arealer og beplantning Lokalplanområdets fælles friareal støder op til arealer, der ikke bebygges og kan derfor i en vis udstrækning også benyttes at lokalsamfundets andre beboere. Grundejerforening Lokalplanen fastlægger, at der skal oprettes en grundejerforening for samtlige ejendomme indenfor lokalplanområdet og at alle ejendomme indenfor lokalplanområdet har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanområdet udgør en del af et byudviklingsområde, som er inddraget i kommuneplanens rammeområder med henblik på lokalplanlægning og overførsel til byzone. Hnnerup Kommuneplan opstiller følgende mål for befolkning og boligbyggeri: - Boligområderne skal opbygges som sammenhængende lokalområder, hvor der er børnepasningsmuligheder, skoler og sikre vej- og stisystemer. - I lokalområderne skal der sikres et varieret boligudbud, der giver mulighed for forskellige familietyper og aldersgrupper. Der sigtes mod en blanding af tæt-lave og åben-lave boliger og parcelhuse (ca. halvdelen af hver boligtype i hver by). - Boligbyggeriet skal koordineres med udnyttelsen af kapaciteten på skoler og andre servicetilbud. - Byudviklingen skal koordineres med kommunens langsigtede økonomiske fordele for at undgå en skæv befolkningssammensætning med mange ældre og få unge erhvervsaktive. Foldby-Norring Foldby-Norring er udpeget som lokalcenter i den tidl. Hinnerup Kommune. Målene for kommunens lokalcentre er at fastholde den nære service, som benyttes ofte. Den nære service er afgørende for, at byerne er gode steder at bo. Byrådet ønsker, at der i lokalcentrene mindst skal være børnepasning, folkeskole, skolefritidsordning, idrætsfaciliteter, dagligvarebutik, et varieret boligmarked, herunder ældreboliger, samt ledige byggegrunde til både tæt-lav og parcelhusbyggeri. 6 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

7 Byudvikling og boligbyggeri Byrådet ønsker, at der skal skabes mulighed for at fortsætte byudviklingen i kommunens byer og landsbyer. Byudviklingen er et vigtigt element i virkeliggørelsen af målet for bymønsteret og kommunens økonomiske situation. Bl.a. ønsker byrådet at sikre kommunens økonomiske grundlag og eksistensberettigelsen af den nuværende kapacitet på skoleområdet ved at muliggøre nybyggeri til boligformål i kommunens byer. Hinnerup Kommuneplan udlagde 6,9 ha til boligbyggeri i Foldby- Norring, hvilket svarer til ca. 75 boliger. Samtidig forudsattes det, at det blandede bolig- og erhvervsområde på ca. 3,4 ha vest for Skanderborgvej ændres til boligområde. I Foldby-Norring har der været godt gang i boligbyggeriet i de senere år, hvorfor der nu er begrænset restrummelighed tilbage i de ubebyggede boligområder. På længere sigt er der mulighed for, at byudviklingen kan fortsætte nord for Foldby og ved Anneksvej i Norring, idet områderne ligger indenfor arealer udlagt til byvækst i Regionplan 2001 for Århus Amt. Nedenstående illustration viser boligområder og perspektivområder for byudvikling i Foldby-Norring. Illustration fra Hinnerup Kommuneplan Detailhandel Planloven blev i maj 1997 udvidet med nye bestemmelser om detailhandel, som betyder, at amternes og kommunernes planlægning bl.a. skal fremme og regulere detailhandlens udvikling i de mindre og mellemstore byer. Det forudsættes, at Foldby betjener et opland for dagligvarer, der omfatter byen og de nærmeste landområder, samt den gennemkørende trafi k. Der åbnes ikke mulighed for etablering af detailhandel i lokalplanens område. Derimod vil en byudvikling, som medfører etablering af fl ere boliger, kunne bidrage til at øge grundlaget for byens eksisterende butikker. Redegørelse Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 7

8 Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 5.30.BO Foldby Øst i Hinnerup Kommuneplan Rammeområdet er udlagt til boligområde med tilhørende fællesanlæg, for hvilket gælder følgende rammebestemmelser: Rammeområde 5.30.BO Foldby Øst Områdets status: Jordbrugsområde Fremtidig anvendelse: Boligområde med tilhørende fællesanlæg. Byrådet kan tillade offentlige formål og mindre erhverv, som kan indpasses uden gener for omgivelserne. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Rammeområder i Foldby-Norring Illustration fra Hinnerup Kommuneplan Rammebestemmelser for rammeområde 5.30.BO Foldby Øst 8 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

9 Regionplanen / Anden statslig planlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan for Århus Amt. Grundvandsbeskyttelse Hinnerup Kommune er i sin helhed i Regionplan for Århus Amt udpeget som område med særlige drik ke vands in te res ser, og skal derfor i særlig grad beskyttes mod forurening. Det skal derfor sikres, at byudvikling koncentreres på arealer, der effektivt kan betjenes af kollektive regionale busog togforbindelser. Foldby-Norring betjenes af en regional busrute. Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. Der er den 28. oktober 1998 tinglyst en lokalplan nr. 92, som gælder for en lille del af nærværende lokalplans område. Desuden der den 22. november 2006 af Hinnerup Byråd vedtaget en lokalplan nr. 149 for samme område, som omfattes af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 149 afl yste ikke ikke lokalplan nr. 92 for den den del af lokalplanområdet, som også var omfattet af lokalplan nr Nærværende lokalplan nr. 304 er udarbejdet for at rette op på denne manglende afl ysning. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 304 afl yses lokalplan nr. 92 for det areal, som er omfattet af nærværende lokalplan. Samtidig afl yses lokalplan nr. 149 helt. Landbrugsloven Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt, som forudsættes ophævet indenfor lokalplanens område. Arealerne skal drives landbrugsmæssigt indtil de tages i brug til det formål, lokalplanen muliggør. Ophævelsen af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommenes udstykning. Vandforsyning Området vandforsynes fra Foldby Vandværk. Spildevand Kloakforsyningen sker i henhold til gældende vedtægt. Området er beliggende i spildevandsområde O34. Spildevand ledes til Hinnerup Renseanlæg, Møllevej i Hinnerup. Overfladevand Regnvand føres til Norring Møllebæk. Elforsyning Området elforsynes fra Galten Elværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet skal i henhold til kommunens varmeplanlægning tilsluttes kollektiv varmeforsyning. For enfamiliehuse, der opfylder klassifi kationskravene for lavenergihuse, har kommunen dog pligt til at dispensere fra denne bestemmelse. Planen indeholder en bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Redegørelse Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 9

10 Forurening Favrskov Kommune er ikke bekendt med, at der er sket forure ning i lokalplanområdet. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kom mu nens miljøafdeling kontaktes. Fredningsforhold Der forefi ndes ikke fredninger indenfor lokalplanområdet. Museumsloven Lokalplanens område er undersøgt og frigivet for fortidsminder af Moesgård Museum. Trafikstøj Det skal sikres, at støjniveauet fra vejtrafi k ikke overstiger Miljø sty rel sens til enhver tid gældende grænseværdier for Støj fra vejtrafi k (p.t. vej ledning nr. 3/1984). Støjniveauet på facader og udendørs opholds arealer ved boliger må således ikke overstige 55 db(a), ligesom det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 db(a) i sove- og opholdsrum. Lokalplanområdet grænser ikke op til veje, som vurderes at give anledning til, at de nugældende grænseværdier for støj ikke kan overholdes. Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en scree ning af lokalplanen efter lovens 3, bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser som følge af lokal planens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering er ikke afhængig af tilladelser fra andre end Favrskov Kommune. SERVITUTTER Der er den 12. december 1991 tinglyst en servitut, som sikrer et ledningstracé, der krydser lokalplanområdet og forløber gennem nogle af lokalplanens byggefelter. Se ledningstracéet på lokalplanens kortbilag nr. 2. Ledningen er på nuværende tidspunkt omlagt og servitutten under afl ysning. 10 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

11 F AV R S K O V K O M M U N E, F O R S L A G T I L L O K A L P L A N N R I henhold til lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til tæt lav boligbebyggelse, at muliggøre udstykning til og opførelse af maks. 10 tæt lave boliger, at fastlægge bestemmelser for områdets arealdisponering og bebyggelse, som kan bidrage til at sikre et attraktivt boligområde, at reservere et areal til fælles lege- og opholdsareal, at der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området, og at overføre lokalplanens område fra landzone til byzone. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen omfatter del af ejendommen matr. nr. 21au Norring by, Folby, samt alle parceller, som efter den 1. oktober 2007 ud stykkes her fra. 2.2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag Med den offentlige bekendtgørelse af Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen er lokalplanens område overført til byzone. Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt og skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil området tages i brug til boligformål, jf. lokalplanens bestmmelser. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til tæt lav boligbebyggelse. 3.2 Der må maks. opføres 10 tæt lave boliger indenfor lokalplanområdet. 3.3 Indenfor området kan der efter godkendelse af Favrskov Kommune udøves sådanne liberale serviceerhverv, som normalt kan udøves i boligområder, hvis: Erhvervet udøves af den, som bebor ejendommen. Erhvervet ikke ved skiltning, udstilling o.lign. ændrer områdets karaktér af boligområde. Erhvervet ikke medfører gener som støj, lugt, rystelser o.lign. Erhvervet ikke medfører væsentlige forøgelser af trafi k eller parkering i området. Bestemmelser Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 11

12 3.4 Indenfor lokalplanområdet kan der placeres anlæg og mindre bygninger til områdets tekniske forsyning efter godkendelse af Favrskov Kommune. 3.5 Der må ikke etableres detailhandel indenfor lokalplanens område. UDSTYKNING 4.1 Udstykning skal i princippet fi nde sted ifølge den udstykningsplan, der er angivet på lokalplankortet. 4.2 Der må ikke udstykkes ejendomme med en grundstørrelse mindre end 300 m Med Favrskov Kommunes godkendelse kan der dog ske udstykning af mindre arealer end 300 m2 til anlæg og mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Områdets ejendomme vejbetjenes fra den private fællesvej; Kildeagervej som vist på lokalplanens kortbilag nr Der udlægges areal til vej og parkering til den enkelte grund i en bredde af mindst 8,0 m, som vist på lokalplanens kortbilag nr Der skal til nybyggeri mindst etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Heraf skal mindst 1 af parkeringspladserne etableres i direkte tilknytning til den enkelte bolig. Øvrig parkering kan placeres inden for arealet udlagt til vej og parkering jf. pkt Langtidsparkering af lastbiler, campingvogne, både o.lign. må ikke fi nde sted indenfor lokalplanens område. 5.5 Områdets veje og stier har status som private fællesveje/-stier 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 El- ledninger af enhver art må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler. 12 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bestemmelser

13 6.2 Nybyggeri skal i overensstemmelse med kommunens varmeplanlægning tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 6.3 Igennem området løber kloakledninger, der sikres ved beskyttelseszone i en afstand på 2 m på hver side af kloakledningerne, tilnærmelsesvis som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Der må ikke foretages anlæg inden for deklarationsarealet, medmindre ledningsanlægget omlokaliseres og deklarationen afl yses. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for den enkelte ejendom inkl. Ejendommens andel i det fælles friareal. 7.2 Bebyggelsen skal placeres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter. 7.3 Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager foruden evt. kælder. 7.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må være højere end 8,5 m over terræn (målt i forhold til et niveauplan, som fastlægges i forbindelse med byggetilladelsen og i henhold til byggelovgivningens bestemmelser). 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Til udvendige bygningsoverfl ader skal fortrinsvis anvendes naturmaterialer som beton, tegl, træ, eternit, zink, stål, tagpap o.lign. 8.2 Vinduer skal udføres i træ, aluminium, plast eller stål. 8.3 Tagrender, nedløbsrør og inddækninger skal udføres i plast, stål eller zink. 8.4 Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendig på bygningen, udgøre en del af tagfl aden eller en del af bygningens yder vægge. 8.5 Der må kun skiltes og reklameres på en ejendom med grundejerforeningens accept og efter tilladelse af Favrskov Kommune. Lysskilte må ikke opsættes eller anvendes. Bestemmelser Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 13

14 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Terrænregulering, befæstelse og belysning samt beplantning af det fælles friareal, som er markeret med særlig signatur på lokalplankortet, skal udføres efter en fælles plan for lokalplanområdet, således at der sikres en god helhedsvirkning i området. Helhedsplanen skal godkendes af Favrskov Kommune. 9.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o. lign. gives et ordentligt udseende. 9.3 Mellem ejendomme og langs vej- og stiskel må der kun hegnes med levende hegn. Dog kan levende hegn suppleres med trådhegn, som ikke må være højere end det opvoksede levende hegn, og som skjules af beplantningen. 9.4 Levende hegn skal mod nabo placeres i skel. Levende hegn mod vej- og stilskel skal etableres mindst 30 cm inde på den hegnede parcel. 9.5 Der må ikke langs vej-, sti-, eller naboskel hegnes i mere end 1,80 m højde. 9.6 Terrænregulering på mere end +/- 0.5 m fra færdigt terræn efter byggemodning eller nærmere naboskel end 0,5 m, skal godkendes særskilt af Favrskov Kommune. 10 MILJØFORHOLD 10.1 Det skal ved bebyggelsens konstruktion og / eller orientering sikres, at støjpåvirkning af boligers opholds- og soverum ikke overstiger 30 d(b)a, og at støjpåvirkningen af boligers udeopholdsarealer ikke overstiger 55 d(b)a. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanområdet, som skal varetage de fælles grundejerinteresser i området.. Grundejerforeningen skal efter krav fra Favrskov Kommune sammenslutte sig med en eller fl ere grundejerforeninger for tilgrænsende boligom- 14 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bestemmelser

15 råder Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på områdets private fællesveje/-stier samt på områdets fælles friareal og til at vedligeholde disse arealer. Anlæg og vedligehold af ovennævnte arealer påhviler udstykker, indtil grundejerforeningen er stiftet og har overtaget arealerne Grundejerforeningen skal stiftes senest, når halvdelen af områdets boliger/grunde er solgt, eller når Favrskov Kommune ønsker det Grundejerforeningens vedtægt skal godkendes af Favrskov Kommune. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt en efter Favrskov Kommunes vurdering passende andel af de tilhørende veje, parkeringspladser og fælles friarealer Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, den under pkt. 6.2 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. 13 AFLYSNING AF LOKALPLANER OG SERVITUTTER 13.1 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 304 afl yses lokalplan nr. 92 for det areal, som er omfattet af nærværende lokalplan Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 304 afl yses lokalplan nr. 149 helt. 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige Bestemmelser Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 15

16 ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er vedtaget endeligt af Farvskov Byråd den 29. april 2008 Anders G. Christensen borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør 16 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bestemmelser

17 KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT NORD Kortudsnit 1:1.000 (kilde Favrskov Kommune) Bilag Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 17

18 KORTBILAG 2 - LOKALPLANKORT NORD Kortudsnit 1: Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bilag

19 BILAG 4 - SERVITUTREDEGØRELSE tekst tekst Bilag Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 19

20 Favrskov Kommune Torvegade Hammel Hovedtelefonnummer:

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

DRONNINGLUND KOMMUNE. Lokalplan nr Boligområde, Rævdalstoften Dronninglund

DRONNINGLUND KOMMUNE. Lokalplan nr Boligområde, Rævdalstoften Dronninglund DRONNINGLUND KOMMUNE SKOVVEJ LÆRKEVEJ HALLINGSVEJ PORSEVEJ EJ FASANVEJ MULTEBÆRVEJ SLÅENVEJ J SKOVVEJ LÆRKEVEJ ENEBÆRVEJ A RØRHOLTVEJ LÆRKEVEJ MALURTVEJ ENEBÆRVEJ B PERIKUMVEJ RØRHOLTVEJ RÆVDALSTOFTEN

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501

Lokalplan 3.15. Et boligområde ved Havnsøgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 Lokalplan 3.15 Et boligområde ved Havnsøgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 11.02.2003 3011501L31501 LOKALPLAN 3.15 - ET BOLIGOMRÅDE VED HAVNSØGÅRD BJERGSTED KOMMUNE FEBRUAR 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere