Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008

2 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Redegørelse og dernæst Lokalplanbestemmelser. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som fi ndes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. Praktiske oplysninger Bemærkninger kan sendes til: Favrskov Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvegade Hammel Lokalplanen er udarbejdet af Favrskov Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen forvaltning i samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S April Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Indledning

3 I N D H O L D Hvad er en lokalplan? 2 Indhold 3 Redegørelse 4 Lokalplanområdet og dets omgivelser 4 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Kommuneplanen 6 Regionplanen / Anden statslig planlægning 9 Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. 9 Landbrugsloven 9 Vandforsyning 9 Spildevand 9 Overfl adevand 9 Varmeforsyning 9 Forurening 10 Museumsloven 10 Støj fra erhverv 10 Trafi k og trafi kstøj 10 Miljøvurdering 10 Tilladelser fra andre myndigheder 10 Servitutter 10 Favrskov Kommune, Forslag til lokalplan nr Lokalplanens formål 11 Lokalplanens område og zonestatus 11 Områdets anvendelse 11 Udstykning 12 Veje, stier og parkering 12 Tekniske anlæg 12 Bebyggelsens omfang og placering 13 Bebyggelsens ydre fremtræden 13 Ubebyggede arealer og beplantning 14 Miljøforhold 14 Grundejerforening 14 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 15 Servitutter 15 Lokalplanens retsvirkninger 15 Vedtagelsespåtegning 16 Kortbilag 1 - Matrikelkort 17 Kortbilag 2 - Lokalplankort 18 Bilag 4 - Servitutredegørelse 19 Indhold Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 3

4 Lokalplanområdet set mod sydvest Lokalplanområdet set mod nordvest LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet omfatter en del af ejendommen matr. nr. 21au Norring by, Folby, som er beliggende i den nordøstlige del af Foldby ved Hinnerup. Arealet er på ca m2 og er beliggende i landzone. Terrænet er ikke særlig kuperet og rummer ingen beplantning af betydning. Området er ubebygget og støder op til ældre og nyetableret boligbebyggelse. På lokalplanens kortbilag 1 er lokalplanområdets afgrænsning vist. 4 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

5 Privat fællesvej R E D E G Ø R E L S E LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplan nr. 304 er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at realisere et boligområde i Foldby som en afslutning på et allerede eksisterende tæt lavt boligområde ved Kildeagervej i den østlige del af Foldby. Lokalplanområdet planlægges at skulle rumme maks. 10 tæt lave boliger. Det ansøgte byggeprojekt er i overensstemmelse med den overordnede planlægning for byudviklingen i området nordøst for Foldby i Hinnerup Kommuneplan Nærværende lokalplan skal muliggøre realisering af udstykning til og opførelse af 10 tæt lave boliger. Planen skal fastlægge bestemmelser for områdets vej- og stiforløb, bebyggelsens omfang og placering, samt omfanget og beplantningen af området fælles friarealer med henblik på sikre et attraktivt boligområde. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse og udstykning Lokalplanens område kan anvendes til tæt lav boligbebyggelse og der åbnes mulighed for udstykning til maks. 10 boliger. KILDEAGERVEJ Fælles friareal Privat fællesvej Skitse til mulig bebyggelse i lokalplanens område N Redegørelse Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 5

6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund fastsættes til 35 og boligerne vil kunne opføres i maks. 2 etager og 8,5 m højde. Bebyggelsen opføres i velkendte danske byggematerialer i lighed med tilsvarende bebyggelse i Foldby. Veje, stier og parkering Området sikres vejadgang fra Kildeagervej, der etableres som en forlængelse af den allerede anlagte del af den private fællesvej Kildeagervej fra Nøragervej. Til hver bolig skal der kunne etableres mindst 2 parkeringspladser, heraf skal mindst 1 etableres i direkte tilknytning til den enkelte bolig. Der sikres stiadgang til områdets fælles friareal i den østlige del af lokalplanområdet, - se lokalplanens kortbilag nr. 2. Ubebyggede arealer og beplantning Lokalplanområdets fælles friareal støder op til arealer, der ikke bebygges og kan derfor i en vis udstrækning også benyttes at lokalsamfundets andre beboere. Grundejerforening Lokalplanen fastlægger, at der skal oprettes en grundejerforening for samtlige ejendomme indenfor lokalplanområdet og at alle ejendomme indenfor lokalplanområdet har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanområdet udgør en del af et byudviklingsområde, som er inddraget i kommuneplanens rammeområder med henblik på lokalplanlægning og overførsel til byzone. Hnnerup Kommuneplan opstiller følgende mål for befolkning og boligbyggeri: - Boligområderne skal opbygges som sammenhængende lokalområder, hvor der er børnepasningsmuligheder, skoler og sikre vej- og stisystemer. - I lokalområderne skal der sikres et varieret boligudbud, der giver mulighed for forskellige familietyper og aldersgrupper. Der sigtes mod en blanding af tæt-lave og åben-lave boliger og parcelhuse (ca. halvdelen af hver boligtype i hver by). - Boligbyggeriet skal koordineres med udnyttelsen af kapaciteten på skoler og andre servicetilbud. - Byudviklingen skal koordineres med kommunens langsigtede økonomiske fordele for at undgå en skæv befolkningssammensætning med mange ældre og få unge erhvervsaktive. Foldby-Norring Foldby-Norring er udpeget som lokalcenter i den tidl. Hinnerup Kommune. Målene for kommunens lokalcentre er at fastholde den nære service, som benyttes ofte. Den nære service er afgørende for, at byerne er gode steder at bo. Byrådet ønsker, at der i lokalcentrene mindst skal være børnepasning, folkeskole, skolefritidsordning, idrætsfaciliteter, dagligvarebutik, et varieret boligmarked, herunder ældreboliger, samt ledige byggegrunde til både tæt-lav og parcelhusbyggeri. 6 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

7 Byudvikling og boligbyggeri Byrådet ønsker, at der skal skabes mulighed for at fortsætte byudviklingen i kommunens byer og landsbyer. Byudviklingen er et vigtigt element i virkeliggørelsen af målet for bymønsteret og kommunens økonomiske situation. Bl.a. ønsker byrådet at sikre kommunens økonomiske grundlag og eksistensberettigelsen af den nuværende kapacitet på skoleområdet ved at muliggøre nybyggeri til boligformål i kommunens byer. Hinnerup Kommuneplan udlagde 6,9 ha til boligbyggeri i Foldby- Norring, hvilket svarer til ca. 75 boliger. Samtidig forudsattes det, at det blandede bolig- og erhvervsområde på ca. 3,4 ha vest for Skanderborgvej ændres til boligområde. I Foldby-Norring har der været godt gang i boligbyggeriet i de senere år, hvorfor der nu er begrænset restrummelighed tilbage i de ubebyggede boligområder. På længere sigt er der mulighed for, at byudviklingen kan fortsætte nord for Foldby og ved Anneksvej i Norring, idet områderne ligger indenfor arealer udlagt til byvækst i Regionplan 2001 for Århus Amt. Nedenstående illustration viser boligområder og perspektivområder for byudvikling i Foldby-Norring. Illustration fra Hinnerup Kommuneplan Detailhandel Planloven blev i maj 1997 udvidet med nye bestemmelser om detailhandel, som betyder, at amternes og kommunernes planlægning bl.a. skal fremme og regulere detailhandlens udvikling i de mindre og mellemstore byer. Det forudsættes, at Foldby betjener et opland for dagligvarer, der omfatter byen og de nærmeste landområder, samt den gennemkørende trafi k. Der åbnes ikke mulighed for etablering af detailhandel i lokalplanens område. Derimod vil en byudvikling, som medfører etablering af fl ere boliger, kunne bidrage til at øge grundlaget for byens eksisterende butikker. Redegørelse Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 7

8 Lokalplanområdet er beliggende indenfor rammeområde 5.30.BO Foldby Øst i Hinnerup Kommuneplan Rammeområdet er udlagt til boligområde med tilhørende fællesanlæg, for hvilket gælder følgende rammebestemmelser: Rammeområde 5.30.BO Foldby Øst Områdets status: Jordbrugsområde Fremtidig anvendelse: Boligområde med tilhørende fællesanlæg. Byrådet kan tillade offentlige formål og mindre erhverv, som kan indpasses uden gener for omgivelserne. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Rammeområder i Foldby-Norring Illustration fra Hinnerup Kommuneplan Rammebestemmelser for rammeområde 5.30.BO Foldby Øst 8 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

9 Regionplanen / Anden statslig planlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan for Århus Amt. Grundvandsbeskyttelse Hinnerup Kommune er i sin helhed i Regionplan for Århus Amt udpeget som område med særlige drik ke vands in te res ser, og skal derfor i særlig grad beskyttes mod forurening. Det skal derfor sikres, at byudvikling koncentreres på arealer, der effektivt kan betjenes af kollektive regionale busog togforbindelser. Foldby-Norring betjenes af en regional busrute. Gældende lokalplaner, byplanvedtægter mv. Der er den 28. oktober 1998 tinglyst en lokalplan nr. 92, som gælder for en lille del af nærværende lokalplans område. Desuden der den 22. november 2006 af Hinnerup Byråd vedtaget en lokalplan nr. 149 for samme område, som omfattes af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 149 afl yste ikke ikke lokalplan nr. 92 for den den del af lokalplanområdet, som også var omfattet af lokalplan nr Nærværende lokalplan nr. 304 er udarbejdet for at rette op på denne manglende afl ysning. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 304 afl yses lokalplan nr. 92 for det areal, som er omfattet af nærværende lokalplan. Samtidig afl yses lokalplan nr. 149 helt. Landbrugsloven Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt, som forudsættes ophævet indenfor lokalplanens område. Arealerne skal drives landbrugsmæssigt indtil de tages i brug til det formål, lokalplanen muliggør. Ophævelsen af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommenes udstykning. Vandforsyning Området vandforsynes fra Foldby Vandværk. Spildevand Kloakforsyningen sker i henhold til gældende vedtægt. Området er beliggende i spildevandsområde O34. Spildevand ledes til Hinnerup Renseanlæg, Møllevej i Hinnerup. Overfladevand Regnvand føres til Norring Møllebæk. Elforsyning Området elforsynes fra Galten Elværk. Varmeforsyning Lokalplanområdet skal i henhold til kommunens varmeplanlægning tilsluttes kollektiv varmeforsyning. For enfamiliehuse, der opfylder klassifi kationskravene for lavenergihuse, har kommunen dog pligt til at dispensere fra denne bestemmelse. Planen indeholder en bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er sket tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Redegørelse Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 9

10 Forurening Favrskov Kommune er ikke bekendt med, at der er sket forure ning i lokalplanområdet. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kom mu nens miljøafdeling kontaktes. Fredningsforhold Der forefi ndes ikke fredninger indenfor lokalplanområdet. Museumsloven Lokalplanens område er undersøgt og frigivet for fortidsminder af Moesgård Museum. Trafikstøj Det skal sikres, at støjniveauet fra vejtrafi k ikke overstiger Miljø sty rel sens til enhver tid gældende grænseværdier for Støj fra vejtrafi k (p.t. vej ledning nr. 3/1984). Støjniveauet på facader og udendørs opholds arealer ved boliger må således ikke overstige 55 db(a), ligesom det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 db(a) i sove- og opholdsrum. Lokalplanområdet grænser ikke op til veje, som vurderes at give anledning til, at de nugældende grænseværdier for støj ikke kan overholdes. Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en scree ning af lokalplanen efter lovens 3, bilag 2 vurderes det, at de miljømæssige konse kvenser som følge af lokal planens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens realisering er ikke afhængig af tilladelser fra andre end Favrskov Kommune. SERVITUTTER Der er den 12. december 1991 tinglyst en servitut, som sikrer et ledningstracé, der krydser lokalplanområdet og forløber gennem nogle af lokalplanens byggefelter. Se ledningstracéet på lokalplanens kortbilag nr. 2. Ledningen er på nuværende tidspunkt omlagt og servitutten under afl ysning. 10 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Redegørelse

11 F AV R S K O V K O M M U N E, F O R S L A G T I L L O K A L P L A N N R I henhold til lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til tæt lav boligbebyggelse, at muliggøre udstykning til og opførelse af maks. 10 tæt lave boliger, at fastlægge bestemmelser for områdets arealdisponering og bebyggelse, som kan bidrage til at sikre et attraktivt boligområde, at reservere et areal til fælles lege- og opholdsareal, at der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området, og at overføre lokalplanens område fra landzone til byzone. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen omfatter del af ejendommen matr. nr. 21au Norring by, Folby, samt alle parceller, som efter den 1. oktober 2007 ud stykkes her fra. 2.2 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag Med den offentlige bekendtgørelse af Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen er lokalplanens område overført til byzone. Lokalplanens område er pålagt landbrugspligt og skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil området tages i brug til boligformål, jf. lokalplanens bestmmelser. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til tæt lav boligbebyggelse. 3.2 Der må maks. opføres 10 tæt lave boliger indenfor lokalplanområdet. 3.3 Indenfor området kan der efter godkendelse af Favrskov Kommune udøves sådanne liberale serviceerhverv, som normalt kan udøves i boligområder, hvis: Erhvervet udøves af den, som bebor ejendommen. Erhvervet ikke ved skiltning, udstilling o.lign. ændrer områdets karaktér af boligområde. Erhvervet ikke medfører gener som støj, lugt, rystelser o.lign. Erhvervet ikke medfører væsentlige forøgelser af trafi k eller parkering i området. Bestemmelser Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 11

12 3.4 Indenfor lokalplanområdet kan der placeres anlæg og mindre bygninger til områdets tekniske forsyning efter godkendelse af Favrskov Kommune. 3.5 Der må ikke etableres detailhandel indenfor lokalplanens område. UDSTYKNING 4.1 Udstykning skal i princippet fi nde sted ifølge den udstykningsplan, der er angivet på lokalplankortet. 4.2 Der må ikke udstykkes ejendomme med en grundstørrelse mindre end 300 m Med Favrskov Kommunes godkendelse kan der dog ske udstykning af mindre arealer end 300 m2 til anlæg og mindre bygninger til områdets tekniske forsyning. 5 VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Områdets ejendomme vejbetjenes fra den private fællesvej; Kildeagervej som vist på lokalplanens kortbilag nr Der udlægges areal til vej og parkering til den enkelte grund i en bredde af mindst 8,0 m, som vist på lokalplanens kortbilag nr Der skal til nybyggeri mindst etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Heraf skal mindst 1 af parkeringspladserne etableres i direkte tilknytning til den enkelte bolig. Øvrig parkering kan placeres inden for arealet udlagt til vej og parkering jf. pkt Langtidsparkering af lastbiler, campingvogne, både o.lign. må ikke fi nde sted indenfor lokalplanens område. 5.5 Områdets veje og stier har status som private fællesveje/-stier 6 TEKNISKE ANLÆG 6.1 El- ledninger af enhver art må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler. 12 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bestemmelser

13 6.2 Nybyggeri skal i overensstemmelse med kommunens varmeplanlægning tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 6.3 Igennem området løber kloakledninger, der sikres ved beskyttelseszone i en afstand på 2 m på hver side af kloakledningerne, tilnærmelsesvis som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Der må ikke foretages anlæg inden for deklarationsarealet, medmindre ledningsanlægget omlokaliseres og deklarationen afl yses. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 for den enkelte ejendom inkl. Ejendommens andel i det fælles friareal. 7.2 Bebyggelsen skal placeres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter. 7.3 Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager foruden evt. kælder. 7.4 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må være højere end 8,5 m over terræn (målt i forhold til et niveauplan, som fastlægges i forbindelse med byggetilladelsen og i henhold til byggelovgivningens bestemmelser). 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Til udvendige bygningsoverfl ader skal fortrinsvis anvendes naturmaterialer som beton, tegl, træ, eternit, zink, stål, tagpap o.lign. 8.2 Vinduer skal udføres i træ, aluminium, plast eller stål. 8.3 Tagrender, nedløbsrør og inddækninger skal udføres i plast, stål eller zink. 8.4 Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes udvendig på bygningen, udgøre en del af tagfl aden eller en del af bygningens yder vægge. 8.5 Der må kun skiltes og reklameres på en ejendom med grundejerforeningens accept og efter tilladelse af Favrskov Kommune. Lysskilte må ikke opsættes eller anvendes. Bestemmelser Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 13

14 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 9.1 Terrænregulering, befæstelse og belysning samt beplantning af det fælles friareal, som er markeret med særlig signatur på lokalplankortet, skal udføres efter en fælles plan for lokalplanområdet, således at der sikres en god helhedsvirkning i området. Helhedsplanen skal godkendes af Favrskov Kommune. 9.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse o. lign. gives et ordentligt udseende. 9.3 Mellem ejendomme og langs vej- og stiskel må der kun hegnes med levende hegn. Dog kan levende hegn suppleres med trådhegn, som ikke må være højere end det opvoksede levende hegn, og som skjules af beplantningen. 9.4 Levende hegn skal mod nabo placeres i skel. Levende hegn mod vej- og stilskel skal etableres mindst 30 cm inde på den hegnede parcel. 9.5 Der må ikke langs vej-, sti-, eller naboskel hegnes i mere end 1,80 m højde. 9.6 Terrænregulering på mere end +/- 0.5 m fra færdigt terræn efter byggemodning eller nærmere naboskel end 0,5 m, skal godkendes særskilt af Favrskov Kommune. 10 MILJØFORHOLD 10.1 Det skal ved bebyggelsens konstruktion og / eller orientering sikres, at støjpåvirkning af boligers opholds- og soverum ikke overstiger 30 d(b)a, og at støjpåvirkningen af boligers udeopholdsarealer ikke overstiger 55 d(b)a. 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanområdet, som skal varetage de fælles grundejerinteresser i området.. Grundejerforeningen skal efter krav fra Favrskov Kommune sammenslutte sig med en eller fl ere grundejerforeninger for tilgrænsende boligom- 14 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bestemmelser

15 råder Grundejerforeningen er forpligtet til at tage skøde på områdets private fællesveje/-stier samt på områdets fælles friareal og til at vedligeholde disse arealer. Anlæg og vedligehold af ovennævnte arealer påhviler udstykker, indtil grundejerforeningen er stiftet og har overtaget arealerne Grundejerforeningen skal stiftes senest, når halvdelen af områdets boliger/grunde er solgt, eller når Favrskov Kommune ønsker det Grundejerforeningens vedtægt skal godkendes af Favrskov Kommune. 12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt en efter Favrskov Kommunes vurdering passende andel af de tilhørende veje, parkeringspladser og fælles friarealer Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, den under pkt. 6.2 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. 13 AFLYSNING AF LOKALPLANER OG SERVITUTTER 13.1 Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 304 afl yses lokalplan nr. 92 for det areal, som er omfattet af nærværende lokalplan Ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 304 afl yses lokalplan nr. 149 helt. 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige Bestemmelser Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 15

16 ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. 15 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er vedtaget endeligt af Farvskov Byråd den 29. april 2008 Anders G. Christensen borgmester Jan Kallestrup kommunaldirektør 16 Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bestemmelser

17 KORTBILAG 1 - MATRIKELKORT NORD Kortudsnit 1:1.000 (kilde Favrskov Kommune) Bilag Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 17

18 KORTBILAG 2 - LOKALPLANKORT NORD Kortudsnit 1: Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Bilag

19 BILAG 4 - SERVITUTREDEGØRELSE tekst tekst Bilag Farvskov Kommune - Lokalplan nr Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby 19

20 Favrskov Kommune Torvegade Hammel Hovedtelefonnummer:

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere