Rapport som grundlag for en langsigtet plan for dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport som grundlag for en langsigtet plan for dagplejen"

Transkript

1 Rapport som grundlag for en langsigtet plan for dagplejen Center for Børn og Familie juni

2 Indledning... 3 Dette er en rapport udarbejdet på baggrund af et politisk vedtaget kommissorium.3 Kommissorium... 3 Hvorfor en langsigtet plan for dagplejen på Bornholm... 4 Beskrivelse af dagplejen på Bornholm... 6 Fakta om dagplejen på Bornholm... 6 Fødselstal Dagplejen fra Analyse og metodedel... 7 Brugerundersøgelse... 7 Resultat af brugerundersøgelsen... 8 SWOT analyse Hvad har børn i alderen 0-3 år brug for i deres pasningstilbud Konklusion Økonomi i mulige fremtidsscenarier Scenarie 1: Dagplejen bibeholdes som i dag Scenarie 2: Ingen dagpleje på Bornholm Scenarie 3: Dagplejere i Rønne og Aakirkeby Scenarie 4: Dagplejere der passer børn med specifikke behov Scenarie 5: Gradvis udfasning af dagplejen Samlet vurdering af dagplejens fremtidsmuligheder Forslag til ledelsesmæssig forankring af den eventuelt tilbageværende dagpleje

3 Indledning Dette er en rapport udarbejdet på baggrund af et politisk vedtaget kommissorium. Kommissorium Baggrund for udarbejdelse af en langsigtet plan for dagplejen Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 25. februar 2014, at sætte fokus på dagplejens udfordringer og muligheder som en fortsat del af pasningstilbuddet for de 0-3 årige. Årsagen til dette er, at dagplejen er demografisk udfordret på baggrund af det faldende børnetal. Formål: At beskrive og analysere de demografiske og dermed faglige og økonomiske udfordringer der kendetegner dagplejen på Bornholm, vurdere dagplejens fremtidsmuligheder. Udarbejde en rapport der kan danne udgangspunkt for politisk stillingtagen til en langsigtet plan for dagplejen. Produkt: Arbejdsgruppen udarbejder en rapport med mulige scenarier for den fremtidige dagpleje inklusiv dagplejens faglige og ledelsesmæssige forankring. Rapporten danner udgangspunkt for forslag til en langsigtet plan for dagplejen. Projektets organisering: Arbejdsgruppens sammensætning: Dagplejens TR: Anja Kofoed, dagplejepædagog Mette Munch Kristensen, leder Hanne Nielsen., leder Lis Christensen, afdelingsleder Ann Rubæk-Nielsen, faglig pædagogisk leder Ingrid Darre og konsulent Lene Elleby Pedersen Tidsplan godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 25. februar februar 2014 Nedsættelse af arbejdsgruppe under Center for Børn og Familie 12. marts 2014 Arbejdsgruppen udarbejder forslag til kommissorium, herunder samarbejde med Center Økonomi og Personale, samt borgerinddragelse 25. marts 2014 Kommissorium til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget 8. april 2014 Arbejdsgruppemøde 22. april 2014 Arbejdsgruppemøde 13. maj 2014 Arbejdsgruppemøde 3. juni 2014 Børne- og Skoleudvalget præsenteres for forslag til langsigtet plan for dagplejen Analyse og metodedel: Forløbsanalyse af dagplejen på Bornholm fra Dagplejens fremadrettede demografiske udfordringer, faglig og økonomisk bæredygtighed. Objektiv beskrivelse af det samlede pasningstilbud for børn ml. 0-3 år Hvad er det børn i alderen 0-3 år har brug for i deres dagtilbud? 3

4 Forskningsanalyser Hvad siger forskningen om ovenstående? Empiri: Spørgeskemaundersøgelse: Vi spørger forældre med børn født 2012 som har valgt dagpleje, Hvad fik jer til at vælge dagplejen? Elektronisk spørgeundersøgelse v/survey Xact. Scenarier: Udarbejdelse af følgende scenarier på baggrund af Swot analyse: Muligheder, trusler, styrker og svagheder i forhold til 5 nedenstående scenarier: 1. Dagplejen bibeholdes som i dag 2. Ingen dagplejere på Bornholm 3. Dagplejere i Rønne og Aakirkeby 4. Dagplejere der passer børn med specifikke behov 5. Gradvis udfasning af dagplejen Hvorfor en langsigtet plan for dagplejen på Bornholm Det faldende børnetal på Bornholm: Børnetallet er i perioden 2010 til 2013 faldet med ca. 80 børn, i samme periode blev oprettet flere vuggestuepladser i de kommunale dagtilbud, selvstændige børnepassere og private institutioner med vuggestue, hvilket har betydet en reduktion af 41 dagplejere i denne periode. Herunder et samlet overblik over antallet af pladser til 0-3 årige inklusiv private. 4

5 Geografisk fordeling af dagplejere: Det karakteriserer dagplejen at der er en koncentration af dagpleje i Rønne og Aakirkeby, på den øvrige ø er der områder der har mellem 1-4 dagplejere, der er også områder hvor der nu ikke er dagpleje længere for eksempel i Svaneke og Tejn. Økonomisk bæredygtighed: Dagplejens budgettildelingsmodel følger antallet af indskrevne børn på ø-plan, men den enkelte dagplejer skal som følge af overenskomsten altid have løn for 4 børn, uanset antal indskrevne. I forhold til økonomisk styrring er budgetmodellen dermed meget fastlåst, idet man på ø-plan ikke kan udnytte ressourcerne optimalt. Yderligere medfører dagplejens overenskomst et dilemma i forhold til kapacitetsudnyttelse og økonomisk effektivitet for eksempel udløser det et funktionstillæg pr. dag, når en dagplejer modtager et barn i gæstepleje, tillægget udløses selv om gæstebørnene udfylder de ordinært indskrevne børns pladser. Det vil sige at hvis et af dagplejens sædvanlige børn er fraværende, og dagplejen modtager et gæstebarn samme dag, så udløser det stadig et funktionstillæg, selv om antallet af børn ikke overstiger den sædvanlige normering. Der gives dog maksimalt to funktionstillæg pr. dag. Overenskomsten er også omfattet af en seniorordning der betyder at dagplejere, der er fyldt 58 år, kan meddele kommunen at de ikke ønsker at modtage børn i gæstepleje. I perioden har dagplejen været økonomisk belastet på grund af omkostninger forbundet med fratrædelse. Ved opsigelse af dagplejere er dagplejen blevet udfordret i forhold til belægningsgraden, idet nogle forældre vælger udmeldelse af deres barn og det er vanskeligt at placere nye børn i opsigelsesperioden. Det vurderes af pladsanvisningen at dagplejen pt. er inde i en lidt mere stabil periode. Faglig bæredygtighed: I områderne med 1-4 dagplejere er den faglige bæredygtighed udfordret, der er områder hvor man umiddelbart ikke er en del af et større fagligt fællesskab, skal man mødes i legestuer er det nødvendigt at transportere sig over længere afstand. Det kan være problematisk både i forhold til den faglige relation mellem dagplejere og i forhold til børnenes dannelse af relationer. Det frie valg I de gældende visitationsregler tages der som udgangspunkt hensyn til forældres ønske om pasningstilbud set i forhold til deres geografiske bopæl. Udfordringen i forhold til at opfylde forældres ønsker er at der ikke altid er sammenfald mellem ønsker og de mulige tilbud. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har i maj 2014 udgivet et notat: Dagplejen på vej- men hvorhen?. Det er et notat om omorganisering, kvalitets- og effektiviseringsmuligheder i dagplejen. I notatet skitseres de udfordringer, som dagplejen står overfor i dag. Udfordringer som primært kredser om: Dagtilbudslovens krav om pædagogisk kvalitet Mangel på uddannelse blandt dagplejere, herunder pædagogisk viden om aldersgruppen Ændringer i overenskomsten i 2008 De generelle behov for at drive dagtilbud økonomisk effektivt og med høj kvalitet Modeller for, hvordan den kommunale dagpleje kan drives. BKF s notat er gennemgået og der er sikret en overensstemmelse mellem notatets 5

6 anbefalinger og indholdet i denne rapport. Nogle af notatets anbefalinger til f.eks. modeller for gæstepleje og forslag til nye modeller for dagpleje er allerede afsøgt og afprøvet Beskrivelse af dagplejen på Bornholm Dagplejen er et pasningstilbud til børn i alderen 26 uger til 3 år. Den enkelte dagplejer passer som udgangspunkt 4 børn. Dagplejeren arbejder 48 timer ugentligt og har åbent i tidsrummet 6.00 til I dagplejen på Bornholm er pt. tilknyttet 2,46 dagplejepædagoger (reguleret efter børnetal). Dagplejepædagogerne spiller en central rolle, som garanter for dagplejens pædagogiske kvalitet de har den faglige sparring med den enkelte dagplejer og opnår gennem samtaler og rådgivning kendskab til børn og forældre. Endvidere har dagplejepædagogerne tilsynsforpligtigelsen med dagplejen. Det er typisk i legestuerne at der udveksles viden og erfaringer, og det er også her børnene får mulighed for at lege og opleve sammen med en større gruppe af jævnaldrende børn. Det lille miljø i dagplejen kan være gunstigt for børn der er født for tidligt, er særligt sensitive, har lavt immunforsvar eller allergi. I områderne med 1-4 dagplejere er den faglige bæredygtighed udfordret, der er områder hvor man umiddelbart ikke er en del af et større fagligt fællesskab, skal man mødes i legestuer er det nødvendigt at transportere sig over længere afstand, hvilket betyder at der ikke opretholdes legestue hver uge. Det kan være problematisk både i forhold til den faglige relation mellem dagplejere og i forhold til børnenes dannelse af relationer. I forhold til pædagogisk kvalitet og faglighed er dagplejen en del af det samlede dagtilbud, og skal på lige vilkår med det øvrige dagtilbud, arbejde med de pædagogiske læreplaner og de politisk fastsatte mål, herunder Den røde tråd politik for overgange i barnets liv. Et udviklingsområde i forhold til BKF s anbefalinger kunne et indsatsområde på Bornholm være at knytte dagplejen og Børnehusene tættere sammen for at sikre den pædagogiske kvalitet og for at skabe sammenhæng i barnets institutionsliv. Mulige dagplejeformer: I forhold til dagtilbudsloven er der 3 mulige former for dagpleje: 1. Kommunal dagpleje 2. Privat dagpleje med driftsaftale med kommunalbestyrelsen 3. Privat pasning blandt andet hvor forældre har mulighed for at få tilskud til aflønning af selvstændig børnepasser På Bornholm er der pt. ansat 47 kommunale dagplejere og der er 9 selvstændige børnepassere. Der er ingen privat dagpleje med driftsaftale. Fakta om dagplejen på Bornholm Fødselstal Børnefødsler inkl. til/fraflyttere Opgjort pr. 23/ Kilde: Dagtilbud, Børn og Familie Bornholms Regionskommune Dagplejen fra

7 Børne- og skoleudvalget besluttede i april 2010 på baggrund af det faldende børnetal, at tilknytte dele af dagplejen under de daværende distrikters ledelse i henholdsvis Allinge, Klemensker og Svaneke Børnehus. Herudover blev der oprettet gæstepladser til 4 dagplejebørn i Mariehønen Østermarie. I forbindelse med etablering af Dagtilbud Bornholm pr. 1. maj 2013, blev dagplejen igen samlet som en enhed. Gæsteplejen fortsatte som et supplement i børnehusene: Allinge, Klemensker, Gudhjem, Nyker, Nexø, Hasle og Østermarie. Nedenfor ses en figur der viser antallet af dagplejere og dagplejebørn i perioden Dagplejen styres ud fra en tildelingsmodel, hvor pengene følger barnet og forudsætningen er, at dækningsgraden hos den enkelte dagplejer er 3,788 i snit. Differencen op til de 4 børn dagplejeren får løn for, skal dække udgifter til gæstepleje. Der er to modeller for gæstepleje på Bornholm, en hvor dagplejerne er gæstepleje for hinandens børn og en hvor gæsteplejen er i de lokale Børnehuse En udfordring i tildelingsmodellen har dels været udgifter til gæstepleje, og at dækningsgraden hos den enkelte dagplejer ikke har kunnet opretholdes, på grund af fratrædelsesudgifter i forbindelse med den nødvendige demografiske regulering af dagplejen. Det har betydet, at det har været nødvendigt at få tilført ekstra ressourcer (se underskuds dækning). For at imødegå udfordringen kunne man politisk vælge at ændre tildelingsmodellen i dagplejen, således at der fremadrettet tages højde for udgifter til fratrædelser, og at tildelingen i dagplejemodellen fremover følger antallet af ansatte og ikke antallet af børn. Dagplejen Antal ansatte i snit Antal børn i snit Antal børn pr. dagplejer i snit Antal børn pr. dagplejer i budgetmodellen Underskudsdækning indenfor området: Belægnings %, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge v. fratrædelser ,33 333,38 3,774 3,788 Kr ,80 270,89 3,622 3,788 Kr ,33 224,29 3,718 3,788 Kr distrikternes dagpleje overføres 1/7 til fælles dagpleje 2014 forventet 51,13 183,75 3,594 3,788 Kr (indstillet til underskudsdækning) 48,08 184,58 3,839 3,788 Kilde: Dagtilbud, Børn og Familie og Økonomi og Personale Analyse og metodedel Brugerundersøgelse Metode: Der er i forbindelse med denne rapport lavet en kvantitativ internetbaseret brugerundersøgelse (SurveyXact) til forældre med børn født i 2012 der har valgt dagpleje. Brugerundersøgelsen handler ikke om hvorfor forældre vælger dagplejen fra til fordel for f.eks. vuggestue, men udelukkende om hvorfor forældre med børn i dagpleje har valgt denne pasningsform. Ud af 275 familier til børn født i 2012 har 98 af disse valgt kommunal dagpleje, svarende til 35,64 %. Vi mangler dog 1 mailadresse, hvorfor der sendes spørgeskema til 97 forældre. 7

8 Resultat af brugerundersøgelsen Den samlede status er, at 71 % af de adspurgte har gennemført en besvarelse, svarende til 69 respondenter. Spørgeskemaet blev udsendt til 12 områder på Bornholm. De 12 områder er Klemensker, Allinge, Hasle, Rønne, Åkirkeby, Årsballe, Nyker, Gudhjem, Østermarie, Nexø, Nylars og Vestermarie. I de enkelte områder er der fra 1 til 23 dagplejere. Hvad er den vigtigste grund til, at I har valgt dagplejen? Hvad er den vigtigste grund til, at I har valgt dagplejen? - Andet, skriv hvad Trygt. Minder mest om hjemlige rammer som de små børn har brug for Der er mere kærlighed og mere tid til børnene, samt de kommer til at kende barnet meget bedre end i en vuggestue, og kan dække lige præcis de behov de forskellige børn har. Dejligt og hjemligt miljø. Mere tryghed. Dagplejen er klart vores favorit og er klart mere tryg ved en dagpleje fremfor vuggestue. Dagplejen giver meget mere omsorg synes jeg og har mere tid til hvert enkelt barn. Ville aldrig vælge vuggestue Mere ro og fokus på hvert enkelt barn i forhold til hvad jeg oplevede i vuggestuen Vi har tidligere benyttet dagplejen Vores barn var 7 mdr. da hun startede, hvilket gjorde at jeg synes at en vuggestue havde været alt for voldsom. For at undgå flytningen til den nye institution Mit barn bliver ikke "glemt eller væk" i mængden Mere personlighed fra dagplejeren, samt bedre kontakt, bedre mad og flere oplevelser. Er det vigtigt at have en dagplejer i sit nærområde? 8

9 Er gæsteplejen en udfordring for dit barn? Vil du for at bevare dagplejen i dit nærområde acceptere at bruge gæstepleje i den nærmeste vuggestue? Hvis der ikke er dagpleje fremadrettet i dit nærområde, vil du da køre efter en dagpleje? Hvor langt vil du maksimalt køre for at få dit barn i dagpleje? Ville du vælge vuggestue fremfor dagplejen, hvis vuggestuen lå tættere på? 9

10 Har du et større barn i et integreret børnehus (vuggestue/børnehave i samme bygning)? Er det vigtigt at dagplejeren har en pædagogisk uddannelse? SWOT analyse I forbindelse med rapporten er endvidere lavet en SWOT analyse i forhold til de 5 scenarier. I en SWOT analyse ses på styrker og svagheder internt i organisationen og på muligheder og trusler fra det eksterne. SWOT analyse af de 5 scenarier: 1) Dagpleje bibeholdes som i dag: Styrker i dagplejen at bibeholdes som i dag Forældre mulighed for at vælge mellem dagpleje og vuggestue Muligheder i omgivelserne Samarbejde med vuggestuer og børnehaver Svagheder i dagplejen At man i nogle af områderne ikke kan etablere gæstepleje og legestuer. En svær økonomisk styrbar model i områderne med få dagplejere. Trusler i omgivelserne Det faldende børnetal Lukning af dagpleje i områder med få børn Lang afstand mellem dagpleje og børnehuse enkelte steder, kræver transportmulighed Lukning af vuggestue og børnehavepladser i områder med få børn Private børnepassere Private dagtilbud 2) Ingen kommunale dagplejere på Bornholm Styrker i ingen dagpleje på Bornholm Økonomien i dagplejemodellen med de økonomiske udsving er ikke længere en Svagheder i ingen dagpleje på Bornholm Anlægsmidler til udvidelse af eksisterende børnehuse 10

11 udfordring. Økonomistyringen lettere Mulig bevarelse af børnehuse i områder med få børn Intet frit valg en fordel for økonomien Muligheder i ingen dagpleje på Bornholm Børnehuse bevares på længere sigt i områder med få børn Dagplejere ansættes i børnehusene Anlægsmidler til nybygning af børnehuse Intet frit valg for forældre Trusler i ingen dagpleje på Bornholm Der opstår private børnepassere 3) Dagplejere i Rønne og Aakirkeby Styrker i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Frit valg for forældre til de to områder Ingen anlægsudgifter til nye børnehuse Muligheder i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Børnehuse bevares på længere sigt i områder udenfor Rønne og Aakirkeby Svagheder i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Dagplejemodellen svær økonomisk styrbar Trusler i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Serviceforskel på øen Private børnepassere kan opstå i de øvrige områder 4) Dagplejere der passer børn med specifikke behov kræver ny tildelingsmodel for dagplejen. Styrker i dagplejere der passer børn med specifikke behov Lille skærmet miljø kan være en fordel for børn med nedsat immunforsvar, for tidligt fødte og/eller særligt sensitive børn Muligheder i dagplejere der passer børn med specifikke behov Svagheder i dagplejere der passer børn med specifikke behov Børn lærer af børn, de skal have flere forskellige børn at spejle sig i Dagplejemodellen svær økonomisk styrbar Sårbar ved dagplejeres fravær i forhold til gæstepleje Trusler i dagplejere der passer børn med specifikke behov At der ikke er børn nok med specifikke behov 5) Gradvis udfasning af dagplejen: I områder med 1-4 dagplejere lukkes dagplejen. Ingen ny ansættelser i tilbageværende områder Styrker i gradvis udfasning af dagplejen Synlighed i styringen Synlighed i de parametre der tilbydes børnepasning efter Muligheder i gradvis udfasning af dagplejen Mindre sandsynlighed for private børnepassere Udnytte kapaciteten i vuggestuerne Fordel for lokalsamfundet at børnehusene kan bevares. Svagheder i gradvis udfasning af dagplejen Kun frit valg for forældre i udfasningsperioden Trusler i gradvis udfasning af dagplejen Private børnepassere Private dagtilbud/vuggestuer 11

12 Konklusion på Swot analysen Set ud fra en styringsmæssig synsvinkel er dagplejen en dyr dagtilbudsforanstaltning for de 0-3 årige, dette på grund af overenskomstændringerne i 2008 der udløser løntillæg ved gæstepleje, som eksempel kan nævnes at det samlede udbetalte løntillæg i 2013 beløb sig til: kr. At en dagplejer altid skal have løn for 4 børn betyder at der i perioder er ledige pladser der betales for i løbet af et år, økonomien til disse ledige pladser kunne undgås ved i stedet at benytte Børnehuse med fleksibel normeringsmodel. Hvad har børn i alderen 0-3 år brug for i deres pasningstilbud Hvad siger Danmarks statistik Ifølge Danmarks Statistik pr. 20 marts 2014 blev ca. 19 pct. af de 0 årige og ca.91,2 pct. af de 1-2 årige i 2013 passet i dagtilbud. Heraf bliver ca. 26 pct. passet i dagpleje, ca. 5 pct. i vuggestuer og ca. 35 pct. i aldersintegrerede institutioner mens ca. 32 pct. passes af forældre mv. en andel, der især udgøres af de 0-årige. Hvad siger forskningen Hjerneforskningen peger på, at den tidlige barndom er den absolut vigtigste fase i barnets udvikling. Det er her børn lærer allermest, men også her de er allermest sårbare. Udviklingsprogrammet Fremtidens dagtilbud Regeringen har for at øge og sikre højkvalitetsdagtilbud, igangsat en række udviklingsinitiativer på dagtilbudsområdet, med det formål at understøtte kvaliteten i dagtilbuddene. Et af initiativerne er: Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, som er igangsat i 2013 og løber frem til Det er målrettet 0-2 årige børn og 3-5 årige børn i dagpleje og daginstitutioner. Programmet skal blandt andet understøtte at det pædagogiske personale arbejder mere vidensbaseret, ligesom de skal have viden og redskaber, så de kan håndtere de udfordringer, som forskning og undersøgelser peger på, er til stede i dagtilbuddene. Fundament for udviklingsprogrammet Udviklingsprogrammet tager blandt andet afsæt i pejlemærkerne fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud. Task forcen anviste således fire pejlemærker for, hvordan dagtilbuddene kan arbejde mere kvalificeret med børns læring og udvikling. De fire pejlemærker er: En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion Målrettet forældresamarbejde En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer. Hvad har det et til treårige barn behov for En tæt følelsesmæssig relation til nære kærlige voksne, de har brug for en tilknytningsperson, en primær person (dagplejer/pædagog) der i mor og fars fravær 12

13 kan fungere som tilknytningsperson således, at barnet kan udvikle en tryg og sikker tilknytning. Tilknytningen er grundlaget hvorpå man kan bygge barnets læring. (Bowlby og Stern, professorer i psykologi ) En tryg tilknytning som fordrer lydhørhed, accept, samarbejde og psykisk tilgængelighed. (Ole Henrik Hansen, børneforsker Århus universitet) Udvikling i sundhedsmæssig, motorisk, intellektuel og social henseende Empatiske relationer til og fra omsorgsgiveren. Relationen skal være karakteriseret af indlevelse, varme, glæde og tilfredshed (Ole Henrik Hansen, børneforsker Århus universitet) At føle sig elsket, forstået, respekteret og forbundet med mennesker omkring sig, som støtter barnets sunde udvikling. (Agnete Diderichsen lektor cand. psych, Sven Thyssen, seniorforsker DPI, og Anni Jacobi, psykolog) Læring i bred forstand, herunder udvikling af deres sociale kompetencer. Gode sociale kompetencer har stor betydning for børnenes livsduelighed og dermed for, at de kan få en god start på skolen og klare sig godt senere i livet. Den anerkendende relation er vigtig men det pædagogiske indhold er også vigtigt. At barnet og omsorgsgiveren også er sammen om et pædagogisk indhold, der kan bidrage til børn læring og udvikling. (Ole Henrik Hansen, børneforsker Århus universitet, professor) Mit grundsyn er, at hvis børn skal lære noget, skal de trives. Hvis børn føler sig godt tilpas, har gode relationer, føler sig anerkendt, har indflydelse og kan præge omgivelserne så er de parate til læring. (Stig Broström, professor DPU). Konklusion Ifølge de refererede eksperter er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert i forhold til, hvor børnene skal passes når de er helt små, der er fordele og ulemper ved henholdsvis dagpleje og vuggestue. Ole Henrik Hansen påpeger dog at skal dagplejen anerkendes på niveau med daginstitutioner kræver det didaktisk og pædagogisk uddannelse af dagplejerene. På Bornholm har 17 dagplejere ud af 49 en pædagogisk uddannelse (PGU/PAU/Pædagog). I den foretagne brugerundersøgelse svarer 64 % at de udspurgte forældre at uddannelse af dagplejerne ikke for dem er vigtigt. Dette er tankevækkende set i relation til BUPL s undersøgelse Effekter af dagtilbud fra 2013, foretaget af Marianne Simonsen og Nabanita Datta Gupta, professorer på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Undersøgelses resultat viser at Vuggestuebørn får højere karakterer i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Børn, der har gået i vuggestue, har markant større sandsynlighed for, at påbegynde en ungdomsuddannelse end børn, der har gået i dagpleje. 10 procentpoint flere tidligere vuggestuebørn (71 procent) end dagplejebørn (61 procent) begynder på en ungdomsuddannelse som 16-årig. Økonomi i mulige fremtidsscenarier Scenarie 1: Dagplejen bibeholdes som i dag Ingen besparelse se figur underskudsdækning s. 7, hvori der årligt er beregnet udgifter til: Belægnings %, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge v. fratrædelser i alt år 2013: Kr

14 Scenarie 2: Ingen dagpleje på Bornholm Besparelse helårsvirkning: 49 dagplejere= Beregningen er en ren taxameter-beregning. Der er ikke regnet med udgifter vedr. opsigelser (feriekort mm.) eller bygningsmæssige foranstaltninger (opførelse af vuggestuegrupper eller lign.) Beregningerne er foretaget på baggrund af budget Der foreligger endnu ingen beregning for budget Lukkes dagplejen bliver billigste plads til 0-2 årige i BRK fremover vuggestuen. Dette medfører en eventuel stigning i satserne for den private dagpleje. Der er ikke regnet på ændringen af satserne og de evt. merudgifter hertil. Der er ikke regnet på hvornår evt. opsigelsesvarsler træder i kraft. Scenarie 3: Dagplejere i Rønne og Aakirkeby Besparelse helårsvirkning: 12 dagplejere= Beregningen er en ren taxameter-beregning. Der er ikke regnet med udgifter vedr. opsigelser (feriekort mm.) eller bygningsmæssige foranstaltninger (opførelse af vuggestuegrupper eller lign.) Beregningerne er foretaget på baggrund af budget Der foreligger endnu ingen beregning for budget Der er ikke regnet på hvornår evt. opsigelsesvarsler træder i kraft. I det der ikke er ledig kapacitet i Klemensker Børnehus til dagplejebørnene ved en lukning af dagplejen, skal det undersøges blandt forældrene om de kan få tilgodeset deres pasningsbehov i andre områder. Scenarie 4: Dagplejere der passer børn med specifikke behov Arbejdsgruppen har ud fra antallet af børn i målgruppen vurderet at der ikke er en rentabel model. Endvidere vurderes det heller ikke som en optimal pædagogisk løsning, i forhold til at tilgodese børnenes samlede behov, herunder at indgå i fællesskab med flere andre alderssvarende børn. Scenarie 5: Gradvis udfasning af dagplejen Besparelse over en længere periode af 49 dagplejere= Samlet vurdering af dagplejens fremtidsmuligheder Med udgangspunkt i demografi, økonomi og dagplejens overenskomst er dagplejen udfordret på dens eksistens. Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen peger på at forældre (med børn født i 2012) der har deres barn i dagpleje fortsat ønsker denne pasningsform og endda er hovedparten villig til at køre efter en dagplejeplads. Forslag til ledelsesmæssig forankring af den eventuelt tilbageværende dagpleje Der foreslås en fortsat central placering af administration og personaleledelse af dagplejen under Dagtilbud/Børn og Familie. Derudover foreslås en sammentænkning af dagplejepædagoger og specialpædagoger i et pædagogfagligt fællesskab, som vil være med til at skabe fælles fokus på udvikling af det 14

15 samlede 0-3 års område. Det samlede 0-3 års område sidestilles og der etableres sparring mellem vuggestue og dagpleje. 15

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen

Frederikssund Kommune. Analyse af dagplejen Frederikssund Kommune Analyse af dagplejen København den 19. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning af rapporten... 4 3 Dagpleje i Frederikssund Kommune... 5 3.1 Dagplejens

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

ALTERNATIVE PASNINGSFORMER

ALTERNATIVE PASNINGSFORMER ALTERNATIVE PASNINGSFORMER INNOVATION OG DIVERSITET PÅ BØRNEPASNINGSOMRÅDET 1 ORGANISERING OG RESSOURCEANVENDELSE PÅ BØRNEPASNINGSOMRÅDET Følgende afsnit sætter fokus på Børn og Unges arbejde med organisatoriske

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 4 Introduktion... 5 Sammenfatning og fokuspunkter... 7 Antallet af pladser i dagplejen... 8 Gæstepleje og legestuer...

Læs mere

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009

Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 Notat Dagplejeundersøgelsen 2008/2009 KL og FOA Fag og Arbejde Marts 2010 1 Indledning KL og FOA undersøgte i 2006/2007 udviklingen i sammensætningen af pladserne i kommunernes dagtilbud og årsagerne hertil.

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling Ballerup Kommune Daginstitutioner Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling www.ballerup.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Generelt omkring høringssvaret: Vi har valgt, kun at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for driften af Møllen, eller som

Læs mere