Rapport som grundlag for en langsigtet plan for dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport som grundlag for en langsigtet plan for dagplejen"

Transkript

1 Rapport som grundlag for en langsigtet plan for dagplejen Center for Børn og Familie juni

2 Indledning... 3 Dette er en rapport udarbejdet på baggrund af et politisk vedtaget kommissorium.3 Kommissorium... 3 Hvorfor en langsigtet plan for dagplejen på Bornholm... 4 Beskrivelse af dagplejen på Bornholm... 6 Fakta om dagplejen på Bornholm... 6 Fødselstal Dagplejen fra Analyse og metodedel... 7 Brugerundersøgelse... 7 Resultat af brugerundersøgelsen... 8 SWOT analyse Hvad har børn i alderen 0-3 år brug for i deres pasningstilbud Konklusion Økonomi i mulige fremtidsscenarier Scenarie 1: Dagplejen bibeholdes som i dag Scenarie 2: Ingen dagpleje på Bornholm Scenarie 3: Dagplejere i Rønne og Aakirkeby Scenarie 4: Dagplejere der passer børn med specifikke behov Scenarie 5: Gradvis udfasning af dagplejen Samlet vurdering af dagplejens fremtidsmuligheder Forslag til ledelsesmæssig forankring af den eventuelt tilbageværende dagpleje

3 Indledning Dette er en rapport udarbejdet på baggrund af et politisk vedtaget kommissorium. Kommissorium Baggrund for udarbejdelse af en langsigtet plan for dagplejen Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 25. februar 2014, at sætte fokus på dagplejens udfordringer og muligheder som en fortsat del af pasningstilbuddet for de 0-3 årige. Årsagen til dette er, at dagplejen er demografisk udfordret på baggrund af det faldende børnetal. Formål: At beskrive og analysere de demografiske og dermed faglige og økonomiske udfordringer der kendetegner dagplejen på Bornholm, vurdere dagplejens fremtidsmuligheder. Udarbejde en rapport der kan danne udgangspunkt for politisk stillingtagen til en langsigtet plan for dagplejen. Produkt: Arbejdsgruppen udarbejder en rapport med mulige scenarier for den fremtidige dagpleje inklusiv dagplejens faglige og ledelsesmæssige forankring. Rapporten danner udgangspunkt for forslag til en langsigtet plan for dagplejen. Projektets organisering: Arbejdsgruppens sammensætning: Dagplejens TR: Anja Kofoed, dagplejepædagog Mette Munch Kristensen, leder Hanne Nielsen., leder Lis Christensen, afdelingsleder Ann Rubæk-Nielsen, faglig pædagogisk leder Ingrid Darre og konsulent Lene Elleby Pedersen Tidsplan godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 25. februar februar 2014 Nedsættelse af arbejdsgruppe under Center for Børn og Familie 12. marts 2014 Arbejdsgruppen udarbejder forslag til kommissorium, herunder samarbejde med Center Økonomi og Personale, samt borgerinddragelse 25. marts 2014 Kommissorium til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget 8. april 2014 Arbejdsgruppemøde 22. april 2014 Arbejdsgruppemøde 13. maj 2014 Arbejdsgruppemøde 3. juni 2014 Børne- og Skoleudvalget præsenteres for forslag til langsigtet plan for dagplejen Analyse og metodedel: Forløbsanalyse af dagplejen på Bornholm fra Dagplejens fremadrettede demografiske udfordringer, faglig og økonomisk bæredygtighed. Objektiv beskrivelse af det samlede pasningstilbud for børn ml. 0-3 år Hvad er det børn i alderen 0-3 år har brug for i deres dagtilbud? 3

4 Forskningsanalyser Hvad siger forskningen om ovenstående? Empiri: Spørgeskemaundersøgelse: Vi spørger forældre med børn født 2012 som har valgt dagpleje, Hvad fik jer til at vælge dagplejen? Elektronisk spørgeundersøgelse v/survey Xact. Scenarier: Udarbejdelse af følgende scenarier på baggrund af Swot analyse: Muligheder, trusler, styrker og svagheder i forhold til 5 nedenstående scenarier: 1. Dagplejen bibeholdes som i dag 2. Ingen dagplejere på Bornholm 3. Dagplejere i Rønne og Aakirkeby 4. Dagplejere der passer børn med specifikke behov 5. Gradvis udfasning af dagplejen Hvorfor en langsigtet plan for dagplejen på Bornholm Det faldende børnetal på Bornholm: Børnetallet er i perioden 2010 til 2013 faldet med ca. 80 børn, i samme periode blev oprettet flere vuggestuepladser i de kommunale dagtilbud, selvstændige børnepassere og private institutioner med vuggestue, hvilket har betydet en reduktion af 41 dagplejere i denne periode. Herunder et samlet overblik over antallet af pladser til 0-3 årige inklusiv private. 4

5 Geografisk fordeling af dagplejere: Det karakteriserer dagplejen at der er en koncentration af dagpleje i Rønne og Aakirkeby, på den øvrige ø er der områder der har mellem 1-4 dagplejere, der er også områder hvor der nu ikke er dagpleje længere for eksempel i Svaneke og Tejn. Økonomisk bæredygtighed: Dagplejens budgettildelingsmodel følger antallet af indskrevne børn på ø-plan, men den enkelte dagplejer skal som følge af overenskomsten altid have løn for 4 børn, uanset antal indskrevne. I forhold til økonomisk styrring er budgetmodellen dermed meget fastlåst, idet man på ø-plan ikke kan udnytte ressourcerne optimalt. Yderligere medfører dagplejens overenskomst et dilemma i forhold til kapacitetsudnyttelse og økonomisk effektivitet for eksempel udløser det et funktionstillæg pr. dag, når en dagplejer modtager et barn i gæstepleje, tillægget udløses selv om gæstebørnene udfylder de ordinært indskrevne børns pladser. Det vil sige at hvis et af dagplejens sædvanlige børn er fraværende, og dagplejen modtager et gæstebarn samme dag, så udløser det stadig et funktionstillæg, selv om antallet af børn ikke overstiger den sædvanlige normering. Der gives dog maksimalt to funktionstillæg pr. dag. Overenskomsten er også omfattet af en seniorordning der betyder at dagplejere, der er fyldt 58 år, kan meddele kommunen at de ikke ønsker at modtage børn i gæstepleje. I perioden har dagplejen været økonomisk belastet på grund af omkostninger forbundet med fratrædelse. Ved opsigelse af dagplejere er dagplejen blevet udfordret i forhold til belægningsgraden, idet nogle forældre vælger udmeldelse af deres barn og det er vanskeligt at placere nye børn i opsigelsesperioden. Det vurderes af pladsanvisningen at dagplejen pt. er inde i en lidt mere stabil periode. Faglig bæredygtighed: I områderne med 1-4 dagplejere er den faglige bæredygtighed udfordret, der er områder hvor man umiddelbart ikke er en del af et større fagligt fællesskab, skal man mødes i legestuer er det nødvendigt at transportere sig over længere afstand. Det kan være problematisk både i forhold til den faglige relation mellem dagplejere og i forhold til børnenes dannelse af relationer. Det frie valg I de gældende visitationsregler tages der som udgangspunkt hensyn til forældres ønske om pasningstilbud set i forhold til deres geografiske bopæl. Udfordringen i forhold til at opfylde forældres ønsker er at der ikke altid er sammenfald mellem ønsker og de mulige tilbud. Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har i maj 2014 udgivet et notat: Dagplejen på vej- men hvorhen?. Det er et notat om omorganisering, kvalitets- og effektiviseringsmuligheder i dagplejen. I notatet skitseres de udfordringer, som dagplejen står overfor i dag. Udfordringer som primært kredser om: Dagtilbudslovens krav om pædagogisk kvalitet Mangel på uddannelse blandt dagplejere, herunder pædagogisk viden om aldersgruppen Ændringer i overenskomsten i 2008 De generelle behov for at drive dagtilbud økonomisk effektivt og med høj kvalitet Modeller for, hvordan den kommunale dagpleje kan drives. BKF s notat er gennemgået og der er sikret en overensstemmelse mellem notatets 5

6 anbefalinger og indholdet i denne rapport. Nogle af notatets anbefalinger til f.eks. modeller for gæstepleje og forslag til nye modeller for dagpleje er allerede afsøgt og afprøvet Beskrivelse af dagplejen på Bornholm Dagplejen er et pasningstilbud til børn i alderen 26 uger til 3 år. Den enkelte dagplejer passer som udgangspunkt 4 børn. Dagplejeren arbejder 48 timer ugentligt og har åbent i tidsrummet 6.00 til I dagplejen på Bornholm er pt. tilknyttet 2,46 dagplejepædagoger (reguleret efter børnetal). Dagplejepædagogerne spiller en central rolle, som garanter for dagplejens pædagogiske kvalitet de har den faglige sparring med den enkelte dagplejer og opnår gennem samtaler og rådgivning kendskab til børn og forældre. Endvidere har dagplejepædagogerne tilsynsforpligtigelsen med dagplejen. Det er typisk i legestuerne at der udveksles viden og erfaringer, og det er også her børnene får mulighed for at lege og opleve sammen med en større gruppe af jævnaldrende børn. Det lille miljø i dagplejen kan være gunstigt for børn der er født for tidligt, er særligt sensitive, har lavt immunforsvar eller allergi. I områderne med 1-4 dagplejere er den faglige bæredygtighed udfordret, der er områder hvor man umiddelbart ikke er en del af et større fagligt fællesskab, skal man mødes i legestuer er det nødvendigt at transportere sig over længere afstand, hvilket betyder at der ikke opretholdes legestue hver uge. Det kan være problematisk både i forhold til den faglige relation mellem dagplejere og i forhold til børnenes dannelse af relationer. I forhold til pædagogisk kvalitet og faglighed er dagplejen en del af det samlede dagtilbud, og skal på lige vilkår med det øvrige dagtilbud, arbejde med de pædagogiske læreplaner og de politisk fastsatte mål, herunder Den røde tråd politik for overgange i barnets liv. Et udviklingsområde i forhold til BKF s anbefalinger kunne et indsatsområde på Bornholm være at knytte dagplejen og Børnehusene tættere sammen for at sikre den pædagogiske kvalitet og for at skabe sammenhæng i barnets institutionsliv. Mulige dagplejeformer: I forhold til dagtilbudsloven er der 3 mulige former for dagpleje: 1. Kommunal dagpleje 2. Privat dagpleje med driftsaftale med kommunalbestyrelsen 3. Privat pasning blandt andet hvor forældre har mulighed for at få tilskud til aflønning af selvstændig børnepasser På Bornholm er der pt. ansat 47 kommunale dagplejere og der er 9 selvstændige børnepassere. Der er ingen privat dagpleje med driftsaftale. Fakta om dagplejen på Bornholm Fødselstal Børnefødsler inkl. til/fraflyttere Opgjort pr. 23/ Kilde: Dagtilbud, Børn og Familie Bornholms Regionskommune Dagplejen fra

7 Børne- og skoleudvalget besluttede i april 2010 på baggrund af det faldende børnetal, at tilknytte dele af dagplejen under de daværende distrikters ledelse i henholdsvis Allinge, Klemensker og Svaneke Børnehus. Herudover blev der oprettet gæstepladser til 4 dagplejebørn i Mariehønen Østermarie. I forbindelse med etablering af Dagtilbud Bornholm pr. 1. maj 2013, blev dagplejen igen samlet som en enhed. Gæsteplejen fortsatte som et supplement i børnehusene: Allinge, Klemensker, Gudhjem, Nyker, Nexø, Hasle og Østermarie. Nedenfor ses en figur der viser antallet af dagplejere og dagplejebørn i perioden Dagplejen styres ud fra en tildelingsmodel, hvor pengene følger barnet og forudsætningen er, at dækningsgraden hos den enkelte dagplejer er 3,788 i snit. Differencen op til de 4 børn dagplejeren får løn for, skal dække udgifter til gæstepleje. Der er to modeller for gæstepleje på Bornholm, en hvor dagplejerne er gæstepleje for hinandens børn og en hvor gæsteplejen er i de lokale Børnehuse En udfordring i tildelingsmodellen har dels været udgifter til gæstepleje, og at dækningsgraden hos den enkelte dagplejer ikke har kunnet opretholdes, på grund af fratrædelsesudgifter i forbindelse med den nødvendige demografiske regulering af dagplejen. Det har betydet, at det har været nødvendigt at få tilført ekstra ressourcer (se underskuds dækning). For at imødegå udfordringen kunne man politisk vælge at ændre tildelingsmodellen i dagplejen, således at der fremadrettet tages højde for udgifter til fratrædelser, og at tildelingen i dagplejemodellen fremover følger antallet af ansatte og ikke antallet af børn. Dagplejen Antal ansatte i snit Antal børn i snit Antal børn pr. dagplejer i snit Antal børn pr. dagplejer i budgetmodellen Underskudsdækning indenfor området: Belægnings %, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge v. fratrædelser ,33 333,38 3,774 3,788 Kr ,80 270,89 3,622 3,788 Kr ,33 224,29 3,718 3,788 Kr distrikternes dagpleje overføres 1/7 til fælles dagpleje 2014 forventet 51,13 183,75 3,594 3,788 Kr (indstillet til underskudsdækning) 48,08 184,58 3,839 3,788 Kilde: Dagtilbud, Børn og Familie og Økonomi og Personale Analyse og metodedel Brugerundersøgelse Metode: Der er i forbindelse med denne rapport lavet en kvantitativ internetbaseret brugerundersøgelse (SurveyXact) til forældre med børn født i 2012 der har valgt dagpleje. Brugerundersøgelsen handler ikke om hvorfor forældre vælger dagplejen fra til fordel for f.eks. vuggestue, men udelukkende om hvorfor forældre med børn i dagpleje har valgt denne pasningsform. Ud af 275 familier til børn født i 2012 har 98 af disse valgt kommunal dagpleje, svarende til 35,64 %. Vi mangler dog 1 mailadresse, hvorfor der sendes spørgeskema til 97 forældre. 7

8 Resultat af brugerundersøgelsen Den samlede status er, at 71 % af de adspurgte har gennemført en besvarelse, svarende til 69 respondenter. Spørgeskemaet blev udsendt til 12 områder på Bornholm. De 12 områder er Klemensker, Allinge, Hasle, Rønne, Åkirkeby, Årsballe, Nyker, Gudhjem, Østermarie, Nexø, Nylars og Vestermarie. I de enkelte områder er der fra 1 til 23 dagplejere. Hvad er den vigtigste grund til, at I har valgt dagplejen? Hvad er den vigtigste grund til, at I har valgt dagplejen? - Andet, skriv hvad Trygt. Minder mest om hjemlige rammer som de små børn har brug for Der er mere kærlighed og mere tid til børnene, samt de kommer til at kende barnet meget bedre end i en vuggestue, og kan dække lige præcis de behov de forskellige børn har. Dejligt og hjemligt miljø. Mere tryghed. Dagplejen er klart vores favorit og er klart mere tryg ved en dagpleje fremfor vuggestue. Dagplejen giver meget mere omsorg synes jeg og har mere tid til hvert enkelt barn. Ville aldrig vælge vuggestue Mere ro og fokus på hvert enkelt barn i forhold til hvad jeg oplevede i vuggestuen Vi har tidligere benyttet dagplejen Vores barn var 7 mdr. da hun startede, hvilket gjorde at jeg synes at en vuggestue havde været alt for voldsom. For at undgå flytningen til den nye institution Mit barn bliver ikke "glemt eller væk" i mængden Mere personlighed fra dagplejeren, samt bedre kontakt, bedre mad og flere oplevelser. Er det vigtigt at have en dagplejer i sit nærområde? 8

9 Er gæsteplejen en udfordring for dit barn? Vil du for at bevare dagplejen i dit nærområde acceptere at bruge gæstepleje i den nærmeste vuggestue? Hvis der ikke er dagpleje fremadrettet i dit nærområde, vil du da køre efter en dagpleje? Hvor langt vil du maksimalt køre for at få dit barn i dagpleje? Ville du vælge vuggestue fremfor dagplejen, hvis vuggestuen lå tættere på? 9

10 Har du et større barn i et integreret børnehus (vuggestue/børnehave i samme bygning)? Er det vigtigt at dagplejeren har en pædagogisk uddannelse? SWOT analyse I forbindelse med rapporten er endvidere lavet en SWOT analyse i forhold til de 5 scenarier. I en SWOT analyse ses på styrker og svagheder internt i organisationen og på muligheder og trusler fra det eksterne. SWOT analyse af de 5 scenarier: 1) Dagpleje bibeholdes som i dag: Styrker i dagplejen at bibeholdes som i dag Forældre mulighed for at vælge mellem dagpleje og vuggestue Muligheder i omgivelserne Samarbejde med vuggestuer og børnehaver Svagheder i dagplejen At man i nogle af områderne ikke kan etablere gæstepleje og legestuer. En svær økonomisk styrbar model i områderne med få dagplejere. Trusler i omgivelserne Det faldende børnetal Lukning af dagpleje i områder med få børn Lang afstand mellem dagpleje og børnehuse enkelte steder, kræver transportmulighed Lukning af vuggestue og børnehavepladser i områder med få børn Private børnepassere Private dagtilbud 2) Ingen kommunale dagplejere på Bornholm Styrker i ingen dagpleje på Bornholm Økonomien i dagplejemodellen med de økonomiske udsving er ikke længere en Svagheder i ingen dagpleje på Bornholm Anlægsmidler til udvidelse af eksisterende børnehuse 10

11 udfordring. Økonomistyringen lettere Mulig bevarelse af børnehuse i områder med få børn Intet frit valg en fordel for økonomien Muligheder i ingen dagpleje på Bornholm Børnehuse bevares på længere sigt i områder med få børn Dagplejere ansættes i børnehusene Anlægsmidler til nybygning af børnehuse Intet frit valg for forældre Trusler i ingen dagpleje på Bornholm Der opstår private børnepassere 3) Dagplejere i Rønne og Aakirkeby Styrker i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Frit valg for forældre til de to områder Ingen anlægsudgifter til nye børnehuse Muligheder i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Børnehuse bevares på længere sigt i områder udenfor Rønne og Aakirkeby Svagheder i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Dagplejemodellen svær økonomisk styrbar Trusler i dagplejere i Rønne og Aakirkeby Serviceforskel på øen Private børnepassere kan opstå i de øvrige områder 4) Dagplejere der passer børn med specifikke behov kræver ny tildelingsmodel for dagplejen. Styrker i dagplejere der passer børn med specifikke behov Lille skærmet miljø kan være en fordel for børn med nedsat immunforsvar, for tidligt fødte og/eller særligt sensitive børn Muligheder i dagplejere der passer børn med specifikke behov Svagheder i dagplejere der passer børn med specifikke behov Børn lærer af børn, de skal have flere forskellige børn at spejle sig i Dagplejemodellen svær økonomisk styrbar Sårbar ved dagplejeres fravær i forhold til gæstepleje Trusler i dagplejere der passer børn med specifikke behov At der ikke er børn nok med specifikke behov 5) Gradvis udfasning af dagplejen: I områder med 1-4 dagplejere lukkes dagplejen. Ingen ny ansættelser i tilbageværende områder Styrker i gradvis udfasning af dagplejen Synlighed i styringen Synlighed i de parametre der tilbydes børnepasning efter Muligheder i gradvis udfasning af dagplejen Mindre sandsynlighed for private børnepassere Udnytte kapaciteten i vuggestuerne Fordel for lokalsamfundet at børnehusene kan bevares. Svagheder i gradvis udfasning af dagplejen Kun frit valg for forældre i udfasningsperioden Trusler i gradvis udfasning af dagplejen Private børnepassere Private dagtilbud/vuggestuer 11

12 Konklusion på Swot analysen Set ud fra en styringsmæssig synsvinkel er dagplejen en dyr dagtilbudsforanstaltning for de 0-3 årige, dette på grund af overenskomstændringerne i 2008 der udløser løntillæg ved gæstepleje, som eksempel kan nævnes at det samlede udbetalte løntillæg i 2013 beløb sig til: kr. At en dagplejer altid skal have løn for 4 børn betyder at der i perioder er ledige pladser der betales for i løbet af et år, økonomien til disse ledige pladser kunne undgås ved i stedet at benytte Børnehuse med fleksibel normeringsmodel. Hvad har børn i alderen 0-3 år brug for i deres pasningstilbud Hvad siger Danmarks statistik Ifølge Danmarks Statistik pr. 20 marts 2014 blev ca. 19 pct. af de 0 årige og ca.91,2 pct. af de 1-2 årige i 2013 passet i dagtilbud. Heraf bliver ca. 26 pct. passet i dagpleje, ca. 5 pct. i vuggestuer og ca. 35 pct. i aldersintegrerede institutioner mens ca. 32 pct. passes af forældre mv. en andel, der især udgøres af de 0-årige. Hvad siger forskningen Hjerneforskningen peger på, at den tidlige barndom er den absolut vigtigste fase i barnets udvikling. Det er her børn lærer allermest, men også her de er allermest sårbare. Udviklingsprogrammet Fremtidens dagtilbud Regeringen har for at øge og sikre højkvalitetsdagtilbud, igangsat en række udviklingsinitiativer på dagtilbudsområdet, med det formål at understøtte kvaliteten i dagtilbuddene. Et af initiativerne er: Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, som er igangsat i 2013 og løber frem til Det er målrettet 0-2 årige børn og 3-5 årige børn i dagpleje og daginstitutioner. Programmet skal blandt andet understøtte at det pædagogiske personale arbejder mere vidensbaseret, ligesom de skal have viden og redskaber, så de kan håndtere de udfordringer, som forskning og undersøgelser peger på, er til stede i dagtilbuddene. Fundament for udviklingsprogrammet Udviklingsprogrammet tager blandt andet afsæt i pejlemærkerne fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud. Task forcen anviste således fire pejlemærker for, hvordan dagtilbuddene kan arbejde mere kvalificeret med børns læring og udvikling. De fire pejlemærker er: En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion Målrettet forældresamarbejde En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer. Hvad har det et til treårige barn behov for En tæt følelsesmæssig relation til nære kærlige voksne, de har brug for en tilknytningsperson, en primær person (dagplejer/pædagog) der i mor og fars fravær 12

13 kan fungere som tilknytningsperson således, at barnet kan udvikle en tryg og sikker tilknytning. Tilknytningen er grundlaget hvorpå man kan bygge barnets læring. (Bowlby og Stern, professorer i psykologi ) En tryg tilknytning som fordrer lydhørhed, accept, samarbejde og psykisk tilgængelighed. (Ole Henrik Hansen, børneforsker Århus universitet) Udvikling i sundhedsmæssig, motorisk, intellektuel og social henseende Empatiske relationer til og fra omsorgsgiveren. Relationen skal være karakteriseret af indlevelse, varme, glæde og tilfredshed (Ole Henrik Hansen, børneforsker Århus universitet) At føle sig elsket, forstået, respekteret og forbundet med mennesker omkring sig, som støtter barnets sunde udvikling. (Agnete Diderichsen lektor cand. psych, Sven Thyssen, seniorforsker DPI, og Anni Jacobi, psykolog) Læring i bred forstand, herunder udvikling af deres sociale kompetencer. Gode sociale kompetencer har stor betydning for børnenes livsduelighed og dermed for, at de kan få en god start på skolen og klare sig godt senere i livet. Den anerkendende relation er vigtig men det pædagogiske indhold er også vigtigt. At barnet og omsorgsgiveren også er sammen om et pædagogisk indhold, der kan bidrage til børn læring og udvikling. (Ole Henrik Hansen, børneforsker Århus universitet, professor) Mit grundsyn er, at hvis børn skal lære noget, skal de trives. Hvis børn føler sig godt tilpas, har gode relationer, føler sig anerkendt, har indflydelse og kan præge omgivelserne så er de parate til læring. (Stig Broström, professor DPU). Konklusion Ifølge de refererede eksperter er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert i forhold til, hvor børnene skal passes når de er helt små, der er fordele og ulemper ved henholdsvis dagpleje og vuggestue. Ole Henrik Hansen påpeger dog at skal dagplejen anerkendes på niveau med daginstitutioner kræver det didaktisk og pædagogisk uddannelse af dagplejerene. På Bornholm har 17 dagplejere ud af 49 en pædagogisk uddannelse (PGU/PAU/Pædagog). I den foretagne brugerundersøgelse svarer 64 % at de udspurgte forældre at uddannelse af dagplejerne ikke for dem er vigtigt. Dette er tankevækkende set i relation til BUPL s undersøgelse Effekter af dagtilbud fra 2013, foretaget af Marianne Simonsen og Nabanita Datta Gupta, professorer på Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Undersøgelses resultat viser at Vuggestuebørn får højere karakterer i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Børn, der har gået i vuggestue, har markant større sandsynlighed for, at påbegynde en ungdomsuddannelse end børn, der har gået i dagpleje. 10 procentpoint flere tidligere vuggestuebørn (71 procent) end dagplejebørn (61 procent) begynder på en ungdomsuddannelse som 16-årig. Økonomi i mulige fremtidsscenarier Scenarie 1: Dagplejen bibeholdes som i dag Ingen besparelse se figur underskudsdækning s. 7, hvori der årligt er beregnet udgifter til: Belægnings %, fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge v. fratrædelser i alt år 2013: Kr

14 Scenarie 2: Ingen dagpleje på Bornholm Besparelse helårsvirkning: 49 dagplejere= Beregningen er en ren taxameter-beregning. Der er ikke regnet med udgifter vedr. opsigelser (feriekort mm.) eller bygningsmæssige foranstaltninger (opførelse af vuggestuegrupper eller lign.) Beregningerne er foretaget på baggrund af budget Der foreligger endnu ingen beregning for budget Lukkes dagplejen bliver billigste plads til 0-2 årige i BRK fremover vuggestuen. Dette medfører en eventuel stigning i satserne for den private dagpleje. Der er ikke regnet på ændringen af satserne og de evt. merudgifter hertil. Der er ikke regnet på hvornår evt. opsigelsesvarsler træder i kraft. Scenarie 3: Dagplejere i Rønne og Aakirkeby Besparelse helårsvirkning: 12 dagplejere= Beregningen er en ren taxameter-beregning. Der er ikke regnet med udgifter vedr. opsigelser (feriekort mm.) eller bygningsmæssige foranstaltninger (opførelse af vuggestuegrupper eller lign.) Beregningerne er foretaget på baggrund af budget Der foreligger endnu ingen beregning for budget Der er ikke regnet på hvornår evt. opsigelsesvarsler træder i kraft. I det der ikke er ledig kapacitet i Klemensker Børnehus til dagplejebørnene ved en lukning af dagplejen, skal det undersøges blandt forældrene om de kan få tilgodeset deres pasningsbehov i andre områder. Scenarie 4: Dagplejere der passer børn med specifikke behov Arbejdsgruppen har ud fra antallet af børn i målgruppen vurderet at der ikke er en rentabel model. Endvidere vurderes det heller ikke som en optimal pædagogisk løsning, i forhold til at tilgodese børnenes samlede behov, herunder at indgå i fællesskab med flere andre alderssvarende børn. Scenarie 5: Gradvis udfasning af dagplejen Besparelse over en længere periode af 49 dagplejere= Samlet vurdering af dagplejens fremtidsmuligheder Med udgangspunkt i demografi, økonomi og dagplejens overenskomst er dagplejen udfordret på dens eksistens. Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen peger på at forældre (med børn født i 2012) der har deres barn i dagpleje fortsat ønsker denne pasningsform og endda er hovedparten villig til at køre efter en dagplejeplads. Forslag til ledelsesmæssig forankring af den eventuelt tilbageværende dagpleje Der foreslås en fortsat central placering af administration og personaleledelse af dagplejen under Dagtilbud/Børn og Familie. Derudover foreslås en sammentænkning af dagplejepædagoger og specialpædagoger i et pædagogfagligt fællesskab, som vil være med til at skabe fælles fokus på udvikling af det 14

15 samlede 0-3 års område. Det samlede 0-3 års område sidestilles og der etableres sparring mellem vuggestue og dagpleje. 15

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Ekspert: Her er fordele og ulemper ved vuggestue og dagpleje GO'

Ekspert: Her er fordele og ulemper ved vuggestue og dagpleje GO' GO' Hvor vil du helst aflevere dit lille barn - vuggestue eller dagpleje? Foto: Polfoto Ekspert: Her er fordele og ulemper ved vuggestue og dagpleje Katrine Bøg, kabp@tv2.dk 07. oktober 2013, 12:52 Børn,

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Allinge-Tejn Børnehus, Søndervænget 4, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 27. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: Allinge Børnehus: 8. maj

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af kommentarer til strukturændringsforslagene fra A-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet

Bornholms Regionskommune TILSYNSRAPPORT. Kommunalrapport. Hjernen&Hjertet TILSYNSRAPPORT Kommunalrapport Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med rapporten 4 2.2 Sådan læses figuren 4 3 DATAGRUNDLAG 5 4 OVERGANGE OG SAMMENHÆNG 6 4.1 Det

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Klemensker, Industrivej 6, 3782 Klemensker. Telefon: 56 92 44 20 Dato for tilsynsbesøg: 24. september 2012. Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Den store institution bør opdeles i satellitter, for at skabe tryghed for det enkelte barn. Inddrage 10 klasse elever i institutionen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015

Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Notat vedr. ny struktur pa skole- og pasningsomra det december 2015 Baggrund Da Lolland Kommune slog dørene op i 2007, stod det fra starten klart, at børne- og skoleområdet var afgørende for udviklingen.

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Stjernehuset, Damgade 10 B, Nexø, telefon: 56 92 44 35 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2012 Forrige tilsyn: 5. marts 2008, 22.september

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

Udtalelse. Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet. BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Udtalelse Til Aarhus Byråd Via Magistraten 3. oktober 2016 Side 1 af 8 Forslag fra Liberal Alliance om tilskud til forældrepasning i hjemmet 1. Konklusion Principielt er Børn og Unge enig i, at der skal

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Notat Tilskud til pasning af egne børn

Notat Tilskud til pasning af egne børn BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. juni 2017 Notat Tilskud til pasning af egne børn Sagsid: 28.18.08-A00-1-17 I budget 2017 er det besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af muligheden for at indføre

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Notat Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Indledning I løbet af foråret 2008 har der været afholdt møder med ledelsesrepræsentanter for Udvidede

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Høringssvar budget Personale

Høringssvar budget Personale Høringssvar budget 2018-2021 Personale Høringssvar til omprioriteringsforslag 2018-2021 Det er med stor bekymring vi har læst at der er risiko for, at normeringen på dagtilbudsområdet bliver yderligere

Læs mere