Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition"

Transkript

1 Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition Resume... 2 Indledning... 3 Kort om spørgeskema og respondenter... 4 Sådan svarer borgerne... 5 Bør der flyttes flere beslutninger til lokalområdet?... 5 På hvilke områder ønskes der mere indflydelse?... 5 Hvad er det konkret, der ønskes mere indflydelse på, og hvordan kan det ske?... 6 På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med lokalområdet? Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med borgerne i dit lokalområde? Spørgeskema Side 1

2 1. Resume Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har sammen med en tværmagistratslig arbejdsgruppe under Århus Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Beder, Malling og Ajstrup for at undersøge om de ønsker større lokal indflydelse og i givet fald på hvilke områder. Borgerne er også spurgt om, de ønsker samarbejdet og dialogen med Århus Kommune forbedret og på hvilke områder, de i givet fald ønsker en forbedring. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i juni borgere returnerede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 38,5%. Set i lyset af at der er tale om et meget bredt og generelt formuleret spørgeskema, er det positivt, at så mange har besvaret skemaet. Det skal dog også understreges, at man med denne svarprocent ikke må læse resultaterne som et dækkende udtryk for den generelle holdning blandt borgere i Beder, Malling og Ajstrup. Endelig skal man være opmærksom på, at spørgsmålene er formuleret omkring emner, f.eks. grønne områder, som der kan være forskellige opfattelser af. Resultaterne skal altså læses som en slags signaler. Med disse kommentarer og forbehold giver spørgeskemaundersøgelsen et fingerpeg om, at 3 ud af 4 ønsker større indflydelse i lokalområdet, og der peges især på områderne trafik, grønne områder og boligudbygning. Der peges også på ønsket om større indflydelse på fritids- og kulturtilbud og kollektiv trafik. Undersøgelsen spurgte også til, hvad man konkret ønsker indflydelse på og hvordan det kan ske. I næsten hvert femte skema er der kommentarer omkring trafikforhold. Dels generelle ønsker til udvikling af den trafikale struktur, f.eks. flere cykelstier, bedre og mere sikre forhold for gående, især børn, trafikdæmpende foranstaltninger m.m., dels en lang række konkrete forslag til forbedringer, der ofte knytter sig til lokalområdets særlige problemer. På spørgsmålet om, på hvilke områder man ønsker samarbejdet og dialogen forbedret, peges der igen på områderne trafik, grønne områder, boligudbygning og fritid og kultur. På spørgsmålet om, hvordan Århus Kommune kan få en bedre dialog med borgerne, peges der især på skriftlig information enten via lokalavis eller husstandsomdelt. Dernæst peges på offentlige møder og lokalt informationskontor. Godt en fjerdedel peger på internettet. Med afsæt i de signaler, spørgeskemaundersøgelsen har vist, vil Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup og medlemmerne i den tværmagistratslige arbejdsgruppe i fællesskab udarbejde konkrete handlingsplaner, der forelægges Byrådet. Side 2

3 2. Indledning Byrådet vedtog den 18. marts 1998 Handlingsplan for opfølgning på kommuneplan i det 21. århundrede. Under overskriften Aktiv medvirken, råderum og dialog er der opstillet følgende målsætninger for, hvad Århus Kommune gerne vil opnå: sikre udbygning af samarbejde med forskellig former for netværk arbejde for et klart afgrænset, men reelt råderum, dvs. en kompetence, der giver direkte mulighed for indflydelse - når beslutninger decentraliseres fremme rådgivende og dialogskabende arbejde og fremme individuelle tilbud om løsninger frem for éns behandling af alle. Til at fremme disse initiativer vedtog man samtidigt, at at der skal arbejdes med et tværgående samarbejdsprojekt for et lokalområde med det formål at få etableret og gøre brug af et netværk, der dækker alle mulige interesser, og samtidig få afklaret hvilke krav og forventninger, der er til kommunen - herunder behov for en særlig informationsindsats. Den 6. maj 1998 skrev kommunen til alle fællesråd m.fl. med opfordring til at overveje at deltage i samarbejdsprojektet. Kommunen modtog 8 ansøgninger. Byrådet valgte herefter den 28. august 1998 Beder-Malling-Ajstrup området med den begrundelse, at området har den baggrund, der skal til for at afprøve de grænseoverskridelser, handlingsplanen lægger op til. Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup og repræsentanter for de enkelte magistratsafdelinger i Århus Kommune udarbejdede derefter et spørgeskema for at få belyst, på hvilke områder borgerne har interesse i at få yderligere kompetence, og på hvilke områder borgerne gerne vil have forbedret dialog og samarbejde. Det var også formålet at få skabt opmærksomhed omkring samarbejdsprojektet. Undersøgelsen blev gennemført i juni Kort om spørgeskema og respondenter. Samtlige husstande i lokalområderne Beder, Malling og Ajstrup modtog et spørgeskema. I hver husstand blev den ældste person bedt om at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 5. I alt husstande i lokalområderne Beder, Malling og Ajstrup fik tilsendt spørgeskemaet husstande returnerede spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 38,5%. Fordelingen ses i tabel 1. Tabel 1. Fordeling af antal husstande i total- og svargruppe samt svarprocent. Antal husstande Total antal i BMA Svargruppe Svarprocent 38,5 Side 3

4 I tabellerne 2, 3, og 4 nedenfor er angivet fordelingen af husstandene i total- og svargruppe i henholdsvis lokalområderne, køn og alder. ( Totalgruppen er de, der har modtaget spørgeskemaet.) Tabel 2. Fordeling af husstandene i total- og svargruppen fordelt efter lokalområde. Lokalområde Totalgruppe pct. Beder Malling** Ialt *9 svarpersoner har ikke oplyst deres lokalområde **Heraf er 106 svarpersoner fra Ajstrup og de øvrige lokalområder. Antal Husstande Svargruppe* pct Tabel 3. Fordelingen af husstandene i total- og svargruppen fordelt efter køn. Køn Kvinder Mænd Ialt Totalgruppe i pct Antal husstande Svargruppe i pct Tabel 4. Fordeling af husstandene i total- og svargruppen efter alder. Alder Totalgruppe år år år år år år å 189 I alt * 10 svarpersoner har ikke oplyst deres alder. i pct. Antal husstande Svargruppe* i pct Af tabel 2, 3 og 4 ses at svargruppen nogenlunde svarer til den totale fordeling med hensyn til køn, alder og geografi. Der er relativt mange kvinder, der har svaret, selv om spørgeskemaet blev sendt til den ældste i husstanden, hvilket oftest er manden. Selv om de, der har svaret, fordeler sig nogenlunde repræsentativt med hensyn til køn, område og alder, skal de efterfølgende resultater dog kun læses som et fingerpeg, idet der er tale om en svarprocent på 38,5%. En svarprocent på 38,5% er dog forventelig, når undersøgelsen som her er formuleret på et meget generelt niveau, og når den gennemføres uden rykkerprocedure. I det efterfølgende gennemgås besvarelserne for hver enkelt spørgsmål i spørgeskemaet. Side 4

5 4. Sådan svarer borgerne Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til lokalområdet? Man skal være opmærksom på, at svarmulighederne er formuleret på overskriftsniveau, f.eks. grønne områder, og at der kan være forskellige opfattelser af begreberne. Opfattelserne er belyst gennem de kommentarer, der har været mulighed for at formulere i spørgeskemaet. Med dette forbehold skal det endnu engang understreges, at undersøgelsen ikke giver et dækkende udtryk for, hvad borgerne mener om udlægning af kompetence m.m., men må opfattes som en pejling heraf. Generelt svarer 3 ud af 4 (74%, 965 personer), at der bør flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til lokalområdet. Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Procent Ja Nej Ved ikke Uoplyst % - svar Forskelle i alder, køn og lokalområde (bilag 1). Blandt svarpersoner under 50 år ønsker 78 pct. flere beslutninger flyttet til lokalområdet, mens de ældre borgere er mindre interesserede i decentralisering. Især de årige ønsker decentralisering af flere beslutninger. Mænd og kvinder ønsker i samme grad, at der decentraliseres flere beslutninger. Hvad angår lokalområder, ønsker 78% af deltagerne fra Malling flere beslutninger flyttet, 73% af deltagerne fra Beder ønsker beslutninger flyttet, mens lidt færre, nemlig 67%, har det samme ønske i Ajstrup På hvilke områder ønskes der mere lokal indflydelse? Der er især interesse for at få mere indflydelse på lokale trafikforhold (71%), på planlægning vedrørende grønne områder (67%) og på boligudbygning (62%). Også fritids- og kulturtilbud (56%) og den kollektive trafik (50%) er der interesse for at få mere indflydelse på og knap så megen interesse er der omkring børnepasningsområdet og ældreområdet. Endelig har områderne beskæftigelse og uddannelse tilsyneladende den største andel nej-svar, hvilket antyder mindre interesse for øget lokal indflydelse her. Side 5

6 På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed 35 Kollektiv trafik El,vand,varme Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne område 67 Trafikforhold Forskelle i alder, køn, lokalområde (Bilag 2). pct. ja-svar Alle er uanset alder enige om at ønske større indflydelse på trafik, bolig og grønne områder. De under 50 årige vægter derudover fritid/kultur og børnepasning blandt deres 5 første ønsker, mens de over 50 årige vægter ældreområdet og information. Der er stort set ingen forskel mellem mænds og kvinders ønske om mere lokal indflydelse og heller ikke væsentlige forskelle mellem svarfordelingerne fra de tre lokalområder Beder, Maling og Ajstrup og de øvrige områder Hvad er det konkret, der ønskes mere indflydelse på og hvordan kan det ske? Et overvældende flertal af svarene på spørgsmål 3 drejer sig om trafikforhold (trafikforhold og kollektiv transport): Man ønsker især cykelstier, bedre belysning, trafikdæmpende foranstaltninger (bump / rundkørsler) og bedre sikkerhed for gående, ikke mindst skolebørn. I næsten hvert femte skema (knap 20%) er der kommentarer omkring trafikforhold, dels generelle ønsker til udvikling af den trafikale infrastruktur, dels en lang række konkrete forslag til forbedringer, ofte præget af lokalområdets særlige problemer. Generelle ønsker Side 6

7 Af generelle ønsker kan nævnes etablering af flere cykelstier, bedre og mere sikre forhold for gående, især børn, mere vejbelysning, trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump, rundkørsler, stilleveje, chikaner med træbeplantning og opsætning af store sten. Alle er stort set enige om, at der køres for stærkt i området. Flere ønsker at få mere politi og ændrede fartgrænser for at sænke bilernes hastighed. Børnenes vej til skole og fritidsaktiviteter bekymrer mange, og der er i den forbindelse ønske om flere cykelstier og bedre stisystemer. Især efterspørges en cykelsti til stranden, som flere mener at have ventet på meget længe. Det er ikke alene nyanlæg, der efterspørges, også reparationer og vedligeholdelse af det eksisterende vej- og stisystem ønskes, så farlige huller fjernes. Den kollektive trafik optager også mange, herunder afgangstider, stoppestedernes placering, ruteføring m.v. Et udbredt synspunkt er, at infrastukturen er underudviklet i forhold til de mange mennesker, der flytter til området i øjeblikket. Konkrete eksempler på ønsker og kommentarer (citat): - byg chikaner på Ajstrupvej - bedre udkørsel fra Kirkemarken til Kirkebakken - evt. spejl eller fjernelse af hæk - rundkørsel ved omfartsvejen til Beder - cykel- gangsti på den ene side af landevejen - Lillenor og Storenor i Ajstrup - rundkørsel i Beder, hvor der nu er trafikfyr - flyt blinklyset ved Amtsgården i Højbjerg til Beder. Tæl hvor der er flest biler, der kører ud! - fra Mallingstien over Kirkebakken til Skoleparken - der mangler forbindelser - og det er farligt for børn uden bil - dårligt gående og kørestolsbrugere kan ikke benytte stisystemet ved Mallinggårdsvej på grund af trapper - der har gennem 20 år været et ønske om en cykelsti til Stranden fra Malling. Det er selvfølgelig et spørgsmål om penge - og måske bliver en sådan beslutning syltet med for meget centralisering af beslutninger i Århus Byråd. Forslaget vil altid komme bag i køen i forhold til andre mere presserende problemer. I løbet af de 20 år kunne vi måske selv være gået i gang med projektet, hvis tilladelsen forelå - ved hjælp af private indsamlinger, arbejdskraft, sociale tilbud/beskæftigelsestilbud. Som det er nu kommer cykelstien ikke før, der er bebygget hele vejen fra Malling til Ajstrup om 50 år - måske. Initiativet burde være op til lokalbefolkningen - som for 18 år siden, da vi flyttede herud, ønsker jeg mig meget en cykelforbindelse til Stranden, f.eks. Kirkebakken og videre ad den sti, som de lokale påstår, vi andre ikke må færdes på, og derfor sætter falske ind- og udkørselsskifte op, graver render og chikanerer alle, der prøver at komme den vej - Beder er kun for bilejere - bilerne kører km ved Mariendal- og Ajstrupstrand. Skift skiltene ud fra 60 km til km, - måske vil det hjælpe - bilerne fra Beder kører stærkt! - kollektiv trafik. Afgangstidspunkter m.m. - lav en forbrugerundersøgelse som denne Side 7

8 - bus og tog oftere i aftentimerne og weekend - anvisning på alternative trafikreguleringer: en cykelsti fra Fløjstrup til Beder, trafikdæmpning på Østkystmotorvejen og ændring af trafikken fra Moesgård skovvej til Ajstrupområdet (spørgeskema nr vedlagt kortskitse) - jeg er træt af vejbump, der etableres og rives ned i en uendelighed, og store planer om rundkørsler i vejkryds, der måske bare trænger til lidt planering og almindelig omtanke Grønne områder Omkring 4-5% af samtlige svarpersoner (60-65 personer) udtaler sig positivt om den grønne guide-ordning og mener, at der er muligheder for at lade denne ordning indgå som en del af en forbedret dialog med Århus Kommune. Herudover anføres bl.a. (citat): - mere kloakering - gør noget mod dræbersnegle - arranger "plejedage" 2-3 gange om året, hvor frivillige kan deltage i og forskønne de grønne områder - ønsker indflydelse på placering af losseplads - vejrabatterne skal oprenses og forskønnes - parkanlæg med bænke og fauna og flora i Egelundskoven - indførelse af økologiske drift og bespisning på alle institutioner og offentlige steder - de grønne områder mellem Skoleparken og Engdalgårdsvej er under al kritik - på gangarealerne ligger fliserne hulter til bulter - bliver ikke ryddet om sommeren efter græsslåning eller om vinteren efter snefald. Bed Borgmesteren give Stadsgartneren en opsang Boligudbygning Mange kommentarer handler om boligudbygningen, men der er ikke enighed om hvilke typer boliger, der skal prioriteres. Flere svarpersoner mener, at der er for få seniorboliger og andre mener, at der for øjeblikket generelt bygges for mange boliger. Andre kommentarer (citat): - ved planlægning af ny bebyggelse bør Århus Kommune indkaldes til møde med borgerne i lokalområdet - brems boligudbygningen, så det ikke sker i den rivende fart, som nu - lad være at udstykke flere grunde i Beder - ønsker indflydelse på, hvor der skal bygges, så vi stadig kan bevare nogle grønne områder, natur m.m. - boligudbygningen fortsætter i Malling - uden at skolen følger med. Det skal føles ad - alt for mange parcelhuse, for lidt social boligbygger - ikke mere Holmbo-huse-ghetto til Beder Fritid og kultur Side 8

9 Godt en snes borgere ønsker en sportshal, og en svømmehal nævnes også. Lige så mange savner det lokale bibliotek og enkelte nævner posthuset. Når det drejer sig om dialog, er kulturen tilsyneladende også medtænkt, idet der er forslag om både kulturhus, medborgerhus, forsamlingshus m.m. Øvrige kommentarer (citat): - motionsstier - Slogan: motionister væk fra vejene - der bør indføres sanktioner mod ryttere, der rider på gangstier i skoven - sommerkoncerter henlagt til området - veterangymnastik ikke én men to gange om ugen - i stedet for prestigeprojekter i Midtbyen - burde lokalområderne Beder-Malling tilgodeses - etabler gangstiforbindelse til toppen af Malling Bjerge med udsigtsplads/bænk - ønske om postkontor, lokalafdeling af musikskole i Malling - flere bænke i Beder for ældre - kunne man forestille sig en kommunebus - ligesom man har en biblioteksbus til hjælp for de svagere borgere, som kan henvende sig lokalt og modtage en individualiseret service - flere legepladser i Skoleparken i Beder - hvorfor ofres enorme summer på Vilhelmsborg for de meget få - derimod må en lokal idrætsforening acceptere en meget ringe udbygning af faciliteter - biblioteket tilbage med internet og adgang til edb, aviser og CD Ældre Nogle enkelte klager over hjemmehjælpen, og en del ønsker bedre boliger (seniorboliger) og mere omsorg til de ældre borgere. Flere ældre udtrykker ønske om bedre kollektiv trafik, sikrere veje og stier og bedre vejbelysning. Kommentar: - ønsker mulighed for "olle-kolle" Børn og unge. Pasning En del har kommentarer til dette område med ønske om mere fleksible pasningsordninger, især til de lidt større skolebørn. Flere udtrykker bekymring for de unges alkoholvaner og de hermed forbundne problemer og konsekvenser for lokalområdet. Andre kommentarer (citat): - flere institutioner til småbørn i takt med udbygningen af området - vores juniorklub kan udnyttes bedre. Der er plads til mange flere - der mangler fleksible pasningsmuligheder til de årige - flyt ressourcerne fra aftentilbud til eftermiddagstilbud vedr. børn. Alt for mange 10-årige må gå hjemme og passe sig selv. Jeg kender ikke mange forældre, som er begejstret for disse aftentilbud, men de føler sig presset dertil af børnene - trist at aftenåbning i fritidshjem og juniorklub lægger op til at årige skal introduceres til ungdomsliv - via diskotek, bar, spil - fremfor udendørs liv og aktivitet Side 9

10 - genopliv Malling-ordningen på daginstitutionsområdet: et godt eks. på lokalsamarbejde Erhverv og indkøb Citater: - flere erhvervsgrunde med flere arbejdspladser til Beder - jeg ønsker en Nettoforretning til området - flere indkøbsmuligheder på torvet i Beder - ønske om lokale arbejdspladser, f.eks. et IT-hus - lyt til beboernes ønske og udbyg indkøbscentret i stedet for at bygge boliger der 4.4. På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Svargruppen som helhed ønsker at forbedre samarbejdet og dialogen på følgende områder: Trafikforhold, Grønne områder, Boligudbygning og Fritid og Kultur. På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Information 62 Fritid og kultur 62 Sociale tilbud 49 Ældre 52 Børnepasning 45 Sundhed og forebyggelse 45 Kollektiv trafik 55 El, vand, varme 37 Uddannelse 25 Beskæftigelse 27 Boligudbygning 67 Grønne områder 70 Trafikforhold pct. ja-svar Forskelle i alder, køn og geografi (bilag 3). 83% af gruppen under 50 år ønsker at få samarbejde og dialog forbedret på trafikområdet, mens kun 66% af gruppen på 50 år eller derover har et tilsvarende ønske. Der er ligeledes flere (81%) blandt de yngre Side 10

11 aldersgrupper, som ønsker at få forbedret samarbejde og dialog om grønne områder. Kun 59% af den ældre aldersgruppe ønsker dette. Der er ikke væsentlige forskelle i mænds og kvinders ønsker til, hvor samarbejde og dialog bør forbedres. Geografisk er der ikke stor variation mellem svargrupperne fra Beder, Malling og Ajstrup. Trafikforhold bliver vægtet højt i alle tre områder, men det skal bemærkes, at lokalområde Ajstrup har den største andel deltagere med ønske om øget indflydelse på trafikforhold, og at der fra dette område også er fokus på kollektiv trafik Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med lokalområdet? Svargruppen som helhed peger på, at en bedre dialog med borgerne skal foregå via skriftlig information såsom lokalavis/blade og til hver husstand. Mere end hver fjerde ønsker også dialog via internettet. Hvordan kan Århus kommune få en bedre dialog med borgerne i dit område? Skriftlig information via lokalavis/blade 62 Lokal-tv/radio 32 Brug af internet 27 Offentlige møder 41 Skriftlig information til hver husstand 57 Etablering af kontor i lokalområdet Borgerservicetelefon 17 Lokal informationsbutik Forskelle i alder, køn og lokalområde (bilag 4). pct. ja-svar Den største interesse for anvendelse af internet er i aldersgruppen under 50 årig, nærmere betegnet de -49 årige, hvor knap % ønsker denne dialogform. LokalTV/radio har flest tilhængere i aldersgruppen over 50 år, nærmere betegnet de årige (42%). Offentlige møder bliver foretrukket af de under 50 årige, især de årige (49%). Side 11

12 Mænd og kvinder er stort set enige om valg af dialogformer. Dog er lidt flere mænd end kvinder interesserede i offentlige møder. Der er ikke iøjnefaldende forskelle mellem de forskellige lokalområder. Kommentarer: Indflydelse og dialog Fællesråd eller lokalråd? To lige store grupper af borgere argumenterer for et henholdsvis direkte folkevalgt lokalråd eller borgerråd, og for bevarelse/styrkelse af det nuværende Fællesråd som det ideelle samarbejdsforum. Flere understreger, at et evt. lokalråd ikke må bestå af medlemmer repræsenterende det politiske system. Andre anfører, at Fællesrådet har et problem med den indirekte valgprocedure og dermed manglende direkte folkelige repræsentation. Der er også forslag om at strukturere samarbejdet ved etablering af bydelsråd eller ved regelmæssig afholdelse af borgermøder. Den grønne guide nævnes af flere (knap et halvt hundrede mennesker), ikke alene som et godt miljøinitiativ, men også som et muligt centrum for formidling af anden kommunal information. Andre kommentarer (citat): - infoskab på torvet. - udgivelse af en kommunal borgeravis. - opdel i områder - f.eks. nord, vest, midt og syd - så beslutninger bliver mere nærværende. - etabler et bydelsråd - sammensat af folk med visioner. - et lokalråd der udpeges for 5 år ad gangen. - et lokal folkevalgt fællesråd, som ikke er organisationsudpeget. - ønsker lokalråd med budget, f.eks. som bydelsforsøgene i København. - vælg et lokalråd, nogenlunde på samme måde som valg af menighedsrådet. - ønsker borgerråd á la gamle sogneråd - men ikke på det sociale område. - lav en ny kommune af Beder, Malling, Solbjerg, Mårslet og Tranbjerg. - lokalkontorer - d.v.s personer ud til området - f.eks. fra skatteforvaltning, socialkontor, pladsanvisning og børneinstitution, kommuneinformation - når noget skal lukkes - som f.eks. bibliotek eller posthus, vil jeg gerne, at man skulle stemme om det først. - mere bestemmelse for os lokale på lokalcentret - ønsker skriftlig information til hver husstand. Men: med informationsmængden, arbejdstid, samvær med familien, bestyrelsesarbejde og hvad man nu har - bør materialet være kortfattet og konkret. Det er meget vigtigt ellers bliver det ikke læst af mange, tror jeg - ansæt en informationsmedarbejder a la grøn guide - anvendelse af internet til information af borgeren giver skævhed, da nogle ikke bruger dette medie - flere lokale afstemninger f.eks. ligesom denne undersøgelse. Forberedes af Fællesrådet og med brug af internet og skriftlig information til husstande Side 12

13 - jeg har fået et kulturchok ved at flytte fra en mindre sønderjydsk kommune til denne store tunge kommune, hvor al kommunikation foregår i sneglefart, og hvor borgerne efter mit skøn ikke bliver hørt overhovedet. Jeg håber virkelig på en forbedring - mere borgerinddragelse ønskes. Det er ikke nok at give mulighed for indsigelser. Vi har også ideer, vi vil gerne præge området - offentlige møder skal tilrettelægges, så man får borgernes ressourcer og ideer i sving. Brug evt. professionel bistand. Jeg vil gerne anbefale min egen arbejdsplads PLS Consult - vi mangler i høj grad et forsamlingshus - gør alvor af at bruge skolerne som lokalt center brug Fællesrådets blad - ønsker borgerhus med bibliotek, informationsbutik, kontorer, grøn butik - et mødested for alle - skole/hjem-samarbejdet kunne være et forbillede for, hvordan man kan samarbejde - producer ca. 100 stk. video pr. aktuel større sag, som man kan låne til gennemsyn. Herefter kan meninger es til oprettet hjemmeside om det aktuelle emne - lokal informationsbutik er for dyr - i stedet kan det være en lokal person, som kan have kontor på egen bopæl - det kræver et engagement og aktiv stillingtagen at have indflydelse. Jeg kan godt tænke mig at se flere aktive medborgere - mig selv incl. - som ved at det nytter at engagere sig. Bl.a. de sociale tilbud kunne jeg godt tænke mig at arbejde med, hvis man dermed forstår mødesteder for almindelige mennesker. Det kan f. eks. ske ved at en bestyrelse arrangerer debataftener - lokal informationsbutik f.eks. på Lokalcentret - evt. telefontid til Fællesrådets bestyrelse - "det er fint, hvad I foreslår, men vi bestemmer!" citat fra Bjarne Ørum, under lokal høring for nogle år siden - lyt til og tro på, hvordan tingene opleves i virkeligheden, tro ikke mest på prognoser og statistikker - spar alle forslagene - vær i stedet mere imødekommende og serviceorienteret, når borgerne henvender sig. Det kunne jo godt være, at der kom en enkelt god ide - det er som oftest sådan, at accept og forståelse for trufne beslutninger hviler på den baggrundsviden og information, man har fået - jeg er tilfreds med det hele, bare jeg var rask, det er jeg ikke, men får hjælp, som de fleste ældre. Det er alt, hvad jeg forstår (Kvinde på 87 år i Malling) - pas på med at overlade for mange beslutninger til lokalområdet. Disse lokale beslutninger bliver ofte præget af snæversynede interesser truffet af pensionister. De folkevalgte politikere skal træffe beslutningerne. Om de træer, der skal plantes. For hvert returneret spørgeskema, plantes der i november måned et træ ved Egelunden mellem Beder og Malling. Flere svarpersoner kommenterer træplantningen. Side 13

14 - ikke flere asketræer! - jeg tror, at mange borgere hellere vil have en meter cykelsti frem for et træ pr. besvarelse - jeg ønsker, der kunne blive plantet valnøddetræer - jeg ønsker en frugtlund - det vil være en smuk oplevelse og til glæde for mange generationer: Her tænkes på stenfrugt, æble- og pæretræer. Vi har jo Vilhelmsborgskoven, der kan betragtes hele året i alt dens skønhed med fuglesang og vandløb. - om Århus Kommune og en bedre dialog med borgerne. Vi venter med glæde og ser hvad der sker. PS tak for træet. Afslutningsvis kan nævnes, at der i nogle af besvarelserne udtrykkes en tak for det initiativ, som undersøgelsen udgør. Side 14

15 Bilag 1 Sp. 1. Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Alder år år Køn Kvinder Mænd Lokalområde Beder Malling Ajstrup og øvrige lokalområde svarpersoner. Side 15

16 Spørgsmål 2: På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Bilag 2 Alder Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning år år Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Køn Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Kvinder Mænd Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Side 16

17 (Bilag 2 fortsat) Lokalområde Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Beder Malling Ajstrup og øvrige Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold svarpersoner ialt. Side 17

18 Spørgsmål 4: På hvilke områder ønskes samarbejde og dialog forbedret? Bilag 3 Alder Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning år år Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Køn Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik kvinder mænd El-, vand- og varmeforsyning 34 Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Side 18

19 Bilag 3 fortsat Lokalområde Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Beder Malling Ajstrup og øvrige Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold svarpersoner ialt. Side 19

20 Spørgsmål 5: Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med brogerne i dit lokalområde? Bilag 4 Alder Skriftlig information via lokal Lokal-tv/radio Brug af internet Offentlige møder Skriftlig information til hver h år år Etablering af kontor i lokalo Borgerservicetelefon Lokal informationsbutik Kø n fortsættes Side 20

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere