Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition"

Transkript

1 Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition Resume... 2 Indledning... 3 Kort om spørgeskema og respondenter... 4 Sådan svarer borgerne... 5 Bør der flyttes flere beslutninger til lokalområdet?... 5 På hvilke områder ønskes der mere indflydelse?... 5 Hvad er det konkret, der ønskes mere indflydelse på, og hvordan kan det ske?... 6 På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med lokalområdet? Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med borgerne i dit lokalområde? Spørgeskema Side 1

2 1. Resume Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har sammen med en tværmagistratslig arbejdsgruppe under Århus Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Beder, Malling og Ajstrup for at undersøge om de ønsker større lokal indflydelse og i givet fald på hvilke områder. Borgerne er også spurgt om, de ønsker samarbejdet og dialogen med Århus Kommune forbedret og på hvilke områder, de i givet fald ønsker en forbedring. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i juni borgere returnerede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 38,5%. Set i lyset af at der er tale om et meget bredt og generelt formuleret spørgeskema, er det positivt, at så mange har besvaret skemaet. Det skal dog også understreges, at man med denne svarprocent ikke må læse resultaterne som et dækkende udtryk for den generelle holdning blandt borgere i Beder, Malling og Ajstrup. Endelig skal man være opmærksom på, at spørgsmålene er formuleret omkring emner, f.eks. grønne områder, som der kan være forskellige opfattelser af. Resultaterne skal altså læses som en slags signaler. Med disse kommentarer og forbehold giver spørgeskemaundersøgelsen et fingerpeg om, at 3 ud af 4 ønsker større indflydelse i lokalområdet, og der peges især på områderne trafik, grønne områder og boligudbygning. Der peges også på ønsket om større indflydelse på fritids- og kulturtilbud og kollektiv trafik. Undersøgelsen spurgte også til, hvad man konkret ønsker indflydelse på og hvordan det kan ske. I næsten hvert femte skema er der kommentarer omkring trafikforhold. Dels generelle ønsker til udvikling af den trafikale struktur, f.eks. flere cykelstier, bedre og mere sikre forhold for gående, især børn, trafikdæmpende foranstaltninger m.m., dels en lang række konkrete forslag til forbedringer, der ofte knytter sig til lokalområdets særlige problemer. På spørgsmålet om, på hvilke områder man ønsker samarbejdet og dialogen forbedret, peges der igen på områderne trafik, grønne områder, boligudbygning og fritid og kultur. På spørgsmålet om, hvordan Århus Kommune kan få en bedre dialog med borgerne, peges der især på skriftlig information enten via lokalavis eller husstandsomdelt. Dernæst peges på offentlige møder og lokalt informationskontor. Godt en fjerdedel peger på internettet. Med afsæt i de signaler, spørgeskemaundersøgelsen har vist, vil Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup og medlemmerne i den tværmagistratslige arbejdsgruppe i fællesskab udarbejde konkrete handlingsplaner, der forelægges Byrådet. Side 2

3 2. Indledning Byrådet vedtog den 18. marts 1998 Handlingsplan for opfølgning på kommuneplan i det 21. århundrede. Under overskriften Aktiv medvirken, råderum og dialog er der opstillet følgende målsætninger for, hvad Århus Kommune gerne vil opnå: sikre udbygning af samarbejde med forskellig former for netværk arbejde for et klart afgrænset, men reelt råderum, dvs. en kompetence, der giver direkte mulighed for indflydelse - når beslutninger decentraliseres fremme rådgivende og dialogskabende arbejde og fremme individuelle tilbud om løsninger frem for éns behandling af alle. Til at fremme disse initiativer vedtog man samtidigt, at at der skal arbejdes med et tværgående samarbejdsprojekt for et lokalområde med det formål at få etableret og gøre brug af et netværk, der dækker alle mulige interesser, og samtidig få afklaret hvilke krav og forventninger, der er til kommunen - herunder behov for en særlig informationsindsats. Den 6. maj 1998 skrev kommunen til alle fællesråd m.fl. med opfordring til at overveje at deltage i samarbejdsprojektet. Kommunen modtog 8 ansøgninger. Byrådet valgte herefter den 28. august 1998 Beder-Malling-Ajstrup området med den begrundelse, at området har den baggrund, der skal til for at afprøve de grænseoverskridelser, handlingsplanen lægger op til. Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup og repræsentanter for de enkelte magistratsafdelinger i Århus Kommune udarbejdede derefter et spørgeskema for at få belyst, på hvilke områder borgerne har interesse i at få yderligere kompetence, og på hvilke områder borgerne gerne vil have forbedret dialog og samarbejde. Det var også formålet at få skabt opmærksomhed omkring samarbejdsprojektet. Undersøgelsen blev gennemført i juni Kort om spørgeskema og respondenter. Samtlige husstande i lokalområderne Beder, Malling og Ajstrup modtog et spørgeskema. I hver husstand blev den ældste person bedt om at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 5. I alt husstande i lokalområderne Beder, Malling og Ajstrup fik tilsendt spørgeskemaet husstande returnerede spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 38,5%. Fordelingen ses i tabel 1. Tabel 1. Fordeling af antal husstande i total- og svargruppe samt svarprocent. Antal husstande Total antal i BMA Svargruppe Svarprocent 38,5 Side 3

4 I tabellerne 2, 3, og 4 nedenfor er angivet fordelingen af husstandene i total- og svargruppe i henholdsvis lokalområderne, køn og alder. ( Totalgruppen er de, der har modtaget spørgeskemaet.) Tabel 2. Fordeling af husstandene i total- og svargruppen fordelt efter lokalområde. Lokalområde Totalgruppe pct. Beder Malling** Ialt *9 svarpersoner har ikke oplyst deres lokalområde **Heraf er 106 svarpersoner fra Ajstrup og de øvrige lokalområder. Antal Husstande Svargruppe* pct Tabel 3. Fordelingen af husstandene i total- og svargruppen fordelt efter køn. Køn Kvinder Mænd Ialt Totalgruppe i pct Antal husstande Svargruppe i pct Tabel 4. Fordeling af husstandene i total- og svargruppen efter alder. Alder Totalgruppe år år år år år år å 189 I alt * 10 svarpersoner har ikke oplyst deres alder. i pct. Antal husstande Svargruppe* i pct Af tabel 2, 3 og 4 ses at svargruppen nogenlunde svarer til den totale fordeling med hensyn til køn, alder og geografi. Der er relativt mange kvinder, der har svaret, selv om spørgeskemaet blev sendt til den ældste i husstanden, hvilket oftest er manden. Selv om de, der har svaret, fordeler sig nogenlunde repræsentativt med hensyn til køn, område og alder, skal de efterfølgende resultater dog kun læses som et fingerpeg, idet der er tale om en svarprocent på 38,5%. En svarprocent på 38,5% er dog forventelig, når undersøgelsen som her er formuleret på et meget generelt niveau, og når den gennemføres uden rykkerprocedure. I det efterfølgende gennemgås besvarelserne for hver enkelt spørgsmål i spørgeskemaet. Side 4

5 4. Sådan svarer borgerne Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til lokalområdet? Man skal være opmærksom på, at svarmulighederne er formuleret på overskriftsniveau, f.eks. grønne områder, og at der kan være forskellige opfattelser af begreberne. Opfattelserne er belyst gennem de kommentarer, der har været mulighed for at formulere i spørgeskemaet. Med dette forbehold skal det endnu engang understreges, at undersøgelsen ikke giver et dækkende udtryk for, hvad borgerne mener om udlægning af kompetence m.m., men må opfattes som en pejling heraf. Generelt svarer 3 ud af 4 (74%, 965 personer), at der bør flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til lokalområdet. Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Procent Ja Nej Ved ikke Uoplyst % - svar Forskelle i alder, køn og lokalområde (bilag 1). Blandt svarpersoner under 50 år ønsker 78 pct. flere beslutninger flyttet til lokalområdet, mens de ældre borgere er mindre interesserede i decentralisering. Især de årige ønsker decentralisering af flere beslutninger. Mænd og kvinder ønsker i samme grad, at der decentraliseres flere beslutninger. Hvad angår lokalområder, ønsker 78% af deltagerne fra Malling flere beslutninger flyttet, 73% af deltagerne fra Beder ønsker beslutninger flyttet, mens lidt færre, nemlig 67%, har det samme ønske i Ajstrup På hvilke områder ønskes der mere lokal indflydelse? Der er især interesse for at få mere indflydelse på lokale trafikforhold (71%), på planlægning vedrørende grønne områder (67%) og på boligudbygning (62%). Også fritids- og kulturtilbud (56%) og den kollektive trafik (50%) er der interesse for at få mere indflydelse på og knap så megen interesse er der omkring børnepasningsområdet og ældreområdet. Endelig har områderne beskæftigelse og uddannelse tilsyneladende den største andel nej-svar, hvilket antyder mindre interesse for øget lokal indflydelse her. Side 5

6 På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed 35 Kollektiv trafik El,vand,varme Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne område 67 Trafikforhold Forskelle i alder, køn, lokalområde (Bilag 2). pct. ja-svar Alle er uanset alder enige om at ønske større indflydelse på trafik, bolig og grønne områder. De under 50 årige vægter derudover fritid/kultur og børnepasning blandt deres 5 første ønsker, mens de over 50 årige vægter ældreområdet og information. Der er stort set ingen forskel mellem mænds og kvinders ønske om mere lokal indflydelse og heller ikke væsentlige forskelle mellem svarfordelingerne fra de tre lokalområder Beder, Maling og Ajstrup og de øvrige områder Hvad er det konkret, der ønskes mere indflydelse på og hvordan kan det ske? Et overvældende flertal af svarene på spørgsmål 3 drejer sig om trafikforhold (trafikforhold og kollektiv transport): Man ønsker især cykelstier, bedre belysning, trafikdæmpende foranstaltninger (bump / rundkørsler) og bedre sikkerhed for gående, ikke mindst skolebørn. I næsten hvert femte skema (knap 20%) er der kommentarer omkring trafikforhold, dels generelle ønsker til udvikling af den trafikale infrastruktur, dels en lang række konkrete forslag til forbedringer, ofte præget af lokalområdets særlige problemer. Generelle ønsker Side 6

7 Af generelle ønsker kan nævnes etablering af flere cykelstier, bedre og mere sikre forhold for gående, især børn, mere vejbelysning, trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump, rundkørsler, stilleveje, chikaner med træbeplantning og opsætning af store sten. Alle er stort set enige om, at der køres for stærkt i området. Flere ønsker at få mere politi og ændrede fartgrænser for at sænke bilernes hastighed. Børnenes vej til skole og fritidsaktiviteter bekymrer mange, og der er i den forbindelse ønske om flere cykelstier og bedre stisystemer. Især efterspørges en cykelsti til stranden, som flere mener at have ventet på meget længe. Det er ikke alene nyanlæg, der efterspørges, også reparationer og vedligeholdelse af det eksisterende vej- og stisystem ønskes, så farlige huller fjernes. Den kollektive trafik optager også mange, herunder afgangstider, stoppestedernes placering, ruteføring m.v. Et udbredt synspunkt er, at infrastukturen er underudviklet i forhold til de mange mennesker, der flytter til området i øjeblikket. Konkrete eksempler på ønsker og kommentarer (citat): - byg chikaner på Ajstrupvej - bedre udkørsel fra Kirkemarken til Kirkebakken - evt. spejl eller fjernelse af hæk - rundkørsel ved omfartsvejen til Beder - cykel- gangsti på den ene side af landevejen - Lillenor og Storenor i Ajstrup - rundkørsel i Beder, hvor der nu er trafikfyr - flyt blinklyset ved Amtsgården i Højbjerg til Beder. Tæl hvor der er flest biler, der kører ud! - fra Mallingstien over Kirkebakken til Skoleparken - der mangler forbindelser - og det er farligt for børn uden bil - dårligt gående og kørestolsbrugere kan ikke benytte stisystemet ved Mallinggårdsvej på grund af trapper - der har gennem 20 år været et ønske om en cykelsti til Stranden fra Malling. Det er selvfølgelig et spørgsmål om penge - og måske bliver en sådan beslutning syltet med for meget centralisering af beslutninger i Århus Byråd. Forslaget vil altid komme bag i køen i forhold til andre mere presserende problemer. I løbet af de 20 år kunne vi måske selv være gået i gang med projektet, hvis tilladelsen forelå - ved hjælp af private indsamlinger, arbejdskraft, sociale tilbud/beskæftigelsestilbud. Som det er nu kommer cykelstien ikke før, der er bebygget hele vejen fra Malling til Ajstrup om 50 år - måske. Initiativet burde være op til lokalbefolkningen - som for 18 år siden, da vi flyttede herud, ønsker jeg mig meget en cykelforbindelse til Stranden, f.eks. Kirkebakken og videre ad den sti, som de lokale påstår, vi andre ikke må færdes på, og derfor sætter falske ind- og udkørselsskifte op, graver render og chikanerer alle, der prøver at komme den vej - Beder er kun for bilejere - bilerne kører km ved Mariendal- og Ajstrupstrand. Skift skiltene ud fra 60 km til km, - måske vil det hjælpe - bilerne fra Beder kører stærkt! - kollektiv trafik. Afgangstidspunkter m.m. - lav en forbrugerundersøgelse som denne Side 7

8 - bus og tog oftere i aftentimerne og weekend - anvisning på alternative trafikreguleringer: en cykelsti fra Fløjstrup til Beder, trafikdæmpning på Østkystmotorvejen og ændring af trafikken fra Moesgård skovvej til Ajstrupområdet (spørgeskema nr vedlagt kortskitse) - jeg er træt af vejbump, der etableres og rives ned i en uendelighed, og store planer om rundkørsler i vejkryds, der måske bare trænger til lidt planering og almindelig omtanke Grønne områder Omkring 4-5% af samtlige svarpersoner (60-65 personer) udtaler sig positivt om den grønne guide-ordning og mener, at der er muligheder for at lade denne ordning indgå som en del af en forbedret dialog med Århus Kommune. Herudover anføres bl.a. (citat): - mere kloakering - gør noget mod dræbersnegle - arranger "plejedage" 2-3 gange om året, hvor frivillige kan deltage i og forskønne de grønne områder - ønsker indflydelse på placering af losseplads - vejrabatterne skal oprenses og forskønnes - parkanlæg med bænke og fauna og flora i Egelundskoven - indførelse af økologiske drift og bespisning på alle institutioner og offentlige steder - de grønne områder mellem Skoleparken og Engdalgårdsvej er under al kritik - på gangarealerne ligger fliserne hulter til bulter - bliver ikke ryddet om sommeren efter græsslåning eller om vinteren efter snefald. Bed Borgmesteren give Stadsgartneren en opsang Boligudbygning Mange kommentarer handler om boligudbygningen, men der er ikke enighed om hvilke typer boliger, der skal prioriteres. Flere svarpersoner mener, at der er for få seniorboliger og andre mener, at der for øjeblikket generelt bygges for mange boliger. Andre kommentarer (citat): - ved planlægning af ny bebyggelse bør Århus Kommune indkaldes til møde med borgerne i lokalområdet - brems boligudbygningen, så det ikke sker i den rivende fart, som nu - lad være at udstykke flere grunde i Beder - ønsker indflydelse på, hvor der skal bygges, så vi stadig kan bevare nogle grønne områder, natur m.m. - boligudbygningen fortsætter i Malling - uden at skolen følger med. Det skal føles ad - alt for mange parcelhuse, for lidt social boligbygger - ikke mere Holmbo-huse-ghetto til Beder Fritid og kultur Side 8

9 Godt en snes borgere ønsker en sportshal, og en svømmehal nævnes også. Lige så mange savner det lokale bibliotek og enkelte nævner posthuset. Når det drejer sig om dialog, er kulturen tilsyneladende også medtænkt, idet der er forslag om både kulturhus, medborgerhus, forsamlingshus m.m. Øvrige kommentarer (citat): - motionsstier - Slogan: motionister væk fra vejene - der bør indføres sanktioner mod ryttere, der rider på gangstier i skoven - sommerkoncerter henlagt til området - veterangymnastik ikke én men to gange om ugen - i stedet for prestigeprojekter i Midtbyen - burde lokalområderne Beder-Malling tilgodeses - etabler gangstiforbindelse til toppen af Malling Bjerge med udsigtsplads/bænk - ønske om postkontor, lokalafdeling af musikskole i Malling - flere bænke i Beder for ældre - kunne man forestille sig en kommunebus - ligesom man har en biblioteksbus til hjælp for de svagere borgere, som kan henvende sig lokalt og modtage en individualiseret service - flere legepladser i Skoleparken i Beder - hvorfor ofres enorme summer på Vilhelmsborg for de meget få - derimod må en lokal idrætsforening acceptere en meget ringe udbygning af faciliteter - biblioteket tilbage med internet og adgang til edb, aviser og CD Ældre Nogle enkelte klager over hjemmehjælpen, og en del ønsker bedre boliger (seniorboliger) og mere omsorg til de ældre borgere. Flere ældre udtrykker ønske om bedre kollektiv trafik, sikrere veje og stier og bedre vejbelysning. Kommentar: - ønsker mulighed for "olle-kolle" Børn og unge. Pasning En del har kommentarer til dette område med ønske om mere fleksible pasningsordninger, især til de lidt større skolebørn. Flere udtrykker bekymring for de unges alkoholvaner og de hermed forbundne problemer og konsekvenser for lokalområdet. Andre kommentarer (citat): - flere institutioner til småbørn i takt med udbygningen af området - vores juniorklub kan udnyttes bedre. Der er plads til mange flere - der mangler fleksible pasningsmuligheder til de årige - flyt ressourcerne fra aftentilbud til eftermiddagstilbud vedr. børn. Alt for mange 10-årige må gå hjemme og passe sig selv. Jeg kender ikke mange forældre, som er begejstret for disse aftentilbud, men de føler sig presset dertil af børnene - trist at aftenåbning i fritidshjem og juniorklub lægger op til at årige skal introduceres til ungdomsliv - via diskotek, bar, spil - fremfor udendørs liv og aktivitet Side 9

10 - genopliv Malling-ordningen på daginstitutionsområdet: et godt eks. på lokalsamarbejde Erhverv og indkøb Citater: - flere erhvervsgrunde med flere arbejdspladser til Beder - jeg ønsker en Nettoforretning til området - flere indkøbsmuligheder på torvet i Beder - ønske om lokale arbejdspladser, f.eks. et IT-hus - lyt til beboernes ønske og udbyg indkøbscentret i stedet for at bygge boliger der 4.4. På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Svargruppen som helhed ønsker at forbedre samarbejdet og dialogen på følgende områder: Trafikforhold, Grønne områder, Boligudbygning og Fritid og Kultur. På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Information 62 Fritid og kultur 62 Sociale tilbud 49 Ældre 52 Børnepasning 45 Sundhed og forebyggelse 45 Kollektiv trafik 55 El, vand, varme 37 Uddannelse 25 Beskæftigelse 27 Boligudbygning 67 Grønne områder 70 Trafikforhold pct. ja-svar Forskelle i alder, køn og geografi (bilag 3). 83% af gruppen under 50 år ønsker at få samarbejde og dialog forbedret på trafikområdet, mens kun 66% af gruppen på 50 år eller derover har et tilsvarende ønske. Der er ligeledes flere (81%) blandt de yngre Side 10

11 aldersgrupper, som ønsker at få forbedret samarbejde og dialog om grønne områder. Kun 59% af den ældre aldersgruppe ønsker dette. Der er ikke væsentlige forskelle i mænds og kvinders ønsker til, hvor samarbejde og dialog bør forbedres. Geografisk er der ikke stor variation mellem svargrupperne fra Beder, Malling og Ajstrup. Trafikforhold bliver vægtet højt i alle tre områder, men det skal bemærkes, at lokalområde Ajstrup har den største andel deltagere med ønske om øget indflydelse på trafikforhold, og at der fra dette område også er fokus på kollektiv trafik Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med lokalområdet? Svargruppen som helhed peger på, at en bedre dialog med borgerne skal foregå via skriftlig information såsom lokalavis/blade og til hver husstand. Mere end hver fjerde ønsker også dialog via internettet. Hvordan kan Århus kommune få en bedre dialog med borgerne i dit område? Skriftlig information via lokalavis/blade 62 Lokal-tv/radio 32 Brug af internet 27 Offentlige møder 41 Skriftlig information til hver husstand 57 Etablering af kontor i lokalområdet Borgerservicetelefon 17 Lokal informationsbutik Forskelle i alder, køn og lokalområde (bilag 4). pct. ja-svar Den største interesse for anvendelse af internet er i aldersgruppen under 50 årig, nærmere betegnet de -49 årige, hvor knap % ønsker denne dialogform. LokalTV/radio har flest tilhængere i aldersgruppen over 50 år, nærmere betegnet de årige (42%). Offentlige møder bliver foretrukket af de under 50 årige, især de årige (49%). Side 11

12 Mænd og kvinder er stort set enige om valg af dialogformer. Dog er lidt flere mænd end kvinder interesserede i offentlige møder. Der er ikke iøjnefaldende forskelle mellem de forskellige lokalområder. Kommentarer: Indflydelse og dialog Fællesråd eller lokalråd? To lige store grupper af borgere argumenterer for et henholdsvis direkte folkevalgt lokalråd eller borgerråd, og for bevarelse/styrkelse af det nuværende Fællesråd som det ideelle samarbejdsforum. Flere understreger, at et evt. lokalråd ikke må bestå af medlemmer repræsenterende det politiske system. Andre anfører, at Fællesrådet har et problem med den indirekte valgprocedure og dermed manglende direkte folkelige repræsentation. Der er også forslag om at strukturere samarbejdet ved etablering af bydelsråd eller ved regelmæssig afholdelse af borgermøder. Den grønne guide nævnes af flere (knap et halvt hundrede mennesker), ikke alene som et godt miljøinitiativ, men også som et muligt centrum for formidling af anden kommunal information. Andre kommentarer (citat): - infoskab på torvet. - udgivelse af en kommunal borgeravis. - opdel i områder - f.eks. nord, vest, midt og syd - så beslutninger bliver mere nærværende. - etabler et bydelsråd - sammensat af folk med visioner. - et lokalråd der udpeges for 5 år ad gangen. - et lokal folkevalgt fællesråd, som ikke er organisationsudpeget. - ønsker lokalråd med budget, f.eks. som bydelsforsøgene i København. - vælg et lokalråd, nogenlunde på samme måde som valg af menighedsrådet. - ønsker borgerråd á la gamle sogneråd - men ikke på det sociale område. - lav en ny kommune af Beder, Malling, Solbjerg, Mårslet og Tranbjerg. - lokalkontorer - d.v.s personer ud til området - f.eks. fra skatteforvaltning, socialkontor, pladsanvisning og børneinstitution, kommuneinformation - når noget skal lukkes - som f.eks. bibliotek eller posthus, vil jeg gerne, at man skulle stemme om det først. - mere bestemmelse for os lokale på lokalcentret - ønsker skriftlig information til hver husstand. Men: med informationsmængden, arbejdstid, samvær med familien, bestyrelsesarbejde og hvad man nu har - bør materialet være kortfattet og konkret. Det er meget vigtigt ellers bliver det ikke læst af mange, tror jeg - ansæt en informationsmedarbejder a la grøn guide - anvendelse af internet til information af borgeren giver skævhed, da nogle ikke bruger dette medie - flere lokale afstemninger f.eks. ligesom denne undersøgelse. Forberedes af Fællesrådet og med brug af internet og skriftlig information til husstande Side 12

13 - jeg har fået et kulturchok ved at flytte fra en mindre sønderjydsk kommune til denne store tunge kommune, hvor al kommunikation foregår i sneglefart, og hvor borgerne efter mit skøn ikke bliver hørt overhovedet. Jeg håber virkelig på en forbedring - mere borgerinddragelse ønskes. Det er ikke nok at give mulighed for indsigelser. Vi har også ideer, vi vil gerne præge området - offentlige møder skal tilrettelægges, så man får borgernes ressourcer og ideer i sving. Brug evt. professionel bistand. Jeg vil gerne anbefale min egen arbejdsplads PLS Consult - vi mangler i høj grad et forsamlingshus - gør alvor af at bruge skolerne som lokalt center brug Fællesrådets blad - ønsker borgerhus med bibliotek, informationsbutik, kontorer, grøn butik - et mødested for alle - skole/hjem-samarbejdet kunne være et forbillede for, hvordan man kan samarbejde - producer ca. 100 stk. video pr. aktuel større sag, som man kan låne til gennemsyn. Herefter kan meninger es til oprettet hjemmeside om det aktuelle emne - lokal informationsbutik er for dyr - i stedet kan det være en lokal person, som kan have kontor på egen bopæl - det kræver et engagement og aktiv stillingtagen at have indflydelse. Jeg kan godt tænke mig at se flere aktive medborgere - mig selv incl. - som ved at det nytter at engagere sig. Bl.a. de sociale tilbud kunne jeg godt tænke mig at arbejde med, hvis man dermed forstår mødesteder for almindelige mennesker. Det kan f. eks. ske ved at en bestyrelse arrangerer debataftener - lokal informationsbutik f.eks. på Lokalcentret - evt. telefontid til Fællesrådets bestyrelse - "det er fint, hvad I foreslår, men vi bestemmer!" citat fra Bjarne Ørum, under lokal høring for nogle år siden - lyt til og tro på, hvordan tingene opleves i virkeligheden, tro ikke mest på prognoser og statistikker - spar alle forslagene - vær i stedet mere imødekommende og serviceorienteret, når borgerne henvender sig. Det kunne jo godt være, at der kom en enkelt god ide - det er som oftest sådan, at accept og forståelse for trufne beslutninger hviler på den baggrundsviden og information, man har fået - jeg er tilfreds med det hele, bare jeg var rask, det er jeg ikke, men får hjælp, som de fleste ældre. Det er alt, hvad jeg forstår (Kvinde på 87 år i Malling) - pas på med at overlade for mange beslutninger til lokalområdet. Disse lokale beslutninger bliver ofte præget af snæversynede interesser truffet af pensionister. De folkevalgte politikere skal træffe beslutningerne. Om de træer, der skal plantes. For hvert returneret spørgeskema, plantes der i november måned et træ ved Egelunden mellem Beder og Malling. Flere svarpersoner kommenterer træplantningen. Side 13

14 - ikke flere asketræer! - jeg tror, at mange borgere hellere vil have en meter cykelsti frem for et træ pr. besvarelse - jeg ønsker, der kunne blive plantet valnøddetræer - jeg ønsker en frugtlund - det vil være en smuk oplevelse og til glæde for mange generationer: Her tænkes på stenfrugt, æble- og pæretræer. Vi har jo Vilhelmsborgskoven, der kan betragtes hele året i alt dens skønhed med fuglesang og vandløb. - om Århus Kommune og en bedre dialog med borgerne. Vi venter med glæde og ser hvad der sker. PS tak for træet. Afslutningsvis kan nævnes, at der i nogle af besvarelserne udtrykkes en tak for det initiativ, som undersøgelsen udgør. Side 14

15 Bilag 1 Sp. 1. Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Alder år år Køn Kvinder Mænd Lokalområde Beder Malling Ajstrup og øvrige lokalområde svarpersoner. Side 15

16 Spørgsmål 2: På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Bilag 2 Alder Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning år år Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Køn Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Kvinder Mænd Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Side 16

17 (Bilag 2 fortsat) Lokalområde Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Beder Malling Ajstrup og øvrige Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold svarpersoner ialt. Side 17

18 Spørgsmål 4: På hvilke områder ønskes samarbejde og dialog forbedret? Bilag 3 Alder Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning år år Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Køn Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik kvinder mænd El-, vand- og varmeforsyning 34 Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Side 18

19 Bilag 3 fortsat Lokalområde Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Beder Malling Ajstrup og øvrige Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold svarpersoner ialt. Side 19

20 Spørgsmål 5: Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med brogerne i dit lokalområde? Bilag 4 Alder Skriftlig information via lokal Lokal-tv/radio Brug af internet Offentlige møder Skriftlig information til hver h år år Etablering af kontor i lokalo Borgerservicetelefon Lokal informationsbutik Kø n fortsættes Side 20

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Den vedhæftede er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune.

Den vedhæftede  er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Jørgen Bak 14-07-2009 22:56 To: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk cc: Subject: Den vedhæftede e-mail er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Sikkerhedskontrollen af e-mailen

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH-LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.. Side 4-5 De unges

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere