Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition"

Transkript

1 Borgerundersøgelse i Beder- og Mallingområdet. Diposition Resume... 2 Indledning... 3 Kort om spørgeskema og respondenter... 4 Sådan svarer borgerne... 5 Bør der flyttes flere beslutninger til lokalområdet?... 5 På hvilke områder ønskes der mere indflydelse?... 5 Hvad er det konkret, der ønskes mere indflydelse på, og hvordan kan det ske?... 6 På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med lokalområdet? Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Svar fordelt på alder, køn og lokalområde på spørgsmålet: Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med borgerne i dit lokalområde? Spørgeskema Side 1

2 1. Resume Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har sammen med en tværmagistratslig arbejdsgruppe under Århus Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Beder, Malling og Ajstrup for at undersøge om de ønsker større lokal indflydelse og i givet fald på hvilke områder. Borgerne er også spurgt om, de ønsker samarbejdet og dialogen med Århus Kommune forbedret og på hvilke områder, de i givet fald ønsker en forbedring. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i juni borgere returnerede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 38,5%. Set i lyset af at der er tale om et meget bredt og generelt formuleret spørgeskema, er det positivt, at så mange har besvaret skemaet. Det skal dog også understreges, at man med denne svarprocent ikke må læse resultaterne som et dækkende udtryk for den generelle holdning blandt borgere i Beder, Malling og Ajstrup. Endelig skal man være opmærksom på, at spørgsmålene er formuleret omkring emner, f.eks. grønne områder, som der kan være forskellige opfattelser af. Resultaterne skal altså læses som en slags signaler. Med disse kommentarer og forbehold giver spørgeskemaundersøgelsen et fingerpeg om, at 3 ud af 4 ønsker større indflydelse i lokalområdet, og der peges især på områderne trafik, grønne områder og boligudbygning. Der peges også på ønsket om større indflydelse på fritids- og kulturtilbud og kollektiv trafik. Undersøgelsen spurgte også til, hvad man konkret ønsker indflydelse på og hvordan det kan ske. I næsten hvert femte skema er der kommentarer omkring trafikforhold. Dels generelle ønsker til udvikling af den trafikale struktur, f.eks. flere cykelstier, bedre og mere sikre forhold for gående, især børn, trafikdæmpende foranstaltninger m.m., dels en lang række konkrete forslag til forbedringer, der ofte knytter sig til lokalområdets særlige problemer. På spørgsmålet om, på hvilke områder man ønsker samarbejdet og dialogen forbedret, peges der igen på områderne trafik, grønne områder, boligudbygning og fritid og kultur. På spørgsmålet om, hvordan Århus Kommune kan få en bedre dialog med borgerne, peges der især på skriftlig information enten via lokalavis eller husstandsomdelt. Dernæst peges på offentlige møder og lokalt informationskontor. Godt en fjerdedel peger på internettet. Med afsæt i de signaler, spørgeskemaundersøgelsen har vist, vil Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup og medlemmerne i den tværmagistratslige arbejdsgruppe i fællesskab udarbejde konkrete handlingsplaner, der forelægges Byrådet. Side 2

3 2. Indledning Byrådet vedtog den 18. marts 1998 Handlingsplan for opfølgning på kommuneplan i det 21. århundrede. Under overskriften Aktiv medvirken, råderum og dialog er der opstillet følgende målsætninger for, hvad Århus Kommune gerne vil opnå: sikre udbygning af samarbejde med forskellig former for netværk arbejde for et klart afgrænset, men reelt råderum, dvs. en kompetence, der giver direkte mulighed for indflydelse - når beslutninger decentraliseres fremme rådgivende og dialogskabende arbejde og fremme individuelle tilbud om løsninger frem for éns behandling af alle. Til at fremme disse initiativer vedtog man samtidigt, at at der skal arbejdes med et tværgående samarbejdsprojekt for et lokalområde med det formål at få etableret og gøre brug af et netværk, der dækker alle mulige interesser, og samtidig få afklaret hvilke krav og forventninger, der er til kommunen - herunder behov for en særlig informationsindsats. Den 6. maj 1998 skrev kommunen til alle fællesråd m.fl. med opfordring til at overveje at deltage i samarbejdsprojektet. Kommunen modtog 8 ansøgninger. Byrådet valgte herefter den 28. august 1998 Beder-Malling-Ajstrup området med den begrundelse, at området har den baggrund, der skal til for at afprøve de grænseoverskridelser, handlingsplanen lægger op til. Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup og repræsentanter for de enkelte magistratsafdelinger i Århus Kommune udarbejdede derefter et spørgeskema for at få belyst, på hvilke områder borgerne har interesse i at få yderligere kompetence, og på hvilke områder borgerne gerne vil have forbedret dialog og samarbejde. Det var også formålet at få skabt opmærksomhed omkring samarbejdsprojektet. Undersøgelsen blev gennemført i juni Kort om spørgeskema og respondenter. Samtlige husstande i lokalområderne Beder, Malling og Ajstrup modtog et spørgeskema. I hver husstand blev den ældste person bedt om at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 5. I alt husstande i lokalområderne Beder, Malling og Ajstrup fik tilsendt spørgeskemaet husstande returnerede spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 38,5%. Fordelingen ses i tabel 1. Tabel 1. Fordeling af antal husstande i total- og svargruppe samt svarprocent. Antal husstande Total antal i BMA Svargruppe Svarprocent 38,5 Side 3

4 I tabellerne 2, 3, og 4 nedenfor er angivet fordelingen af husstandene i total- og svargruppe i henholdsvis lokalområderne, køn og alder. ( Totalgruppen er de, der har modtaget spørgeskemaet.) Tabel 2. Fordeling af husstandene i total- og svargruppen fordelt efter lokalområde. Lokalområde Totalgruppe pct. Beder Malling** Ialt *9 svarpersoner har ikke oplyst deres lokalområde **Heraf er 106 svarpersoner fra Ajstrup og de øvrige lokalområder. Antal Husstande Svargruppe* pct Tabel 3. Fordelingen af husstandene i total- og svargruppen fordelt efter køn. Køn Kvinder Mænd Ialt Totalgruppe i pct Antal husstande Svargruppe i pct Tabel 4. Fordeling af husstandene i total- og svargruppen efter alder. Alder Totalgruppe år år år år år år å 189 I alt * 10 svarpersoner har ikke oplyst deres alder. i pct. Antal husstande Svargruppe* i pct Af tabel 2, 3 og 4 ses at svargruppen nogenlunde svarer til den totale fordeling med hensyn til køn, alder og geografi. Der er relativt mange kvinder, der har svaret, selv om spørgeskemaet blev sendt til den ældste i husstanden, hvilket oftest er manden. Selv om de, der har svaret, fordeler sig nogenlunde repræsentativt med hensyn til køn, område og alder, skal de efterfølgende resultater dog kun læses som et fingerpeg, idet der er tale om en svarprocent på 38,5%. En svarprocent på 38,5% er dog forventelig, når undersøgelsen som her er formuleret på et meget generelt niveau, og når den gennemføres uden rykkerprocedure. I det efterfølgende gennemgås besvarelserne for hver enkelt spørgsmål i spørgeskemaet. Side 4

5 4. Sådan svarer borgerne Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til lokalområdet? Man skal være opmærksom på, at svarmulighederne er formuleret på overskriftsniveau, f.eks. grønne områder, og at der kan være forskellige opfattelser af begreberne. Opfattelserne er belyst gennem de kommentarer, der har været mulighed for at formulere i spørgeskemaet. Med dette forbehold skal det endnu engang understreges, at undersøgelsen ikke giver et dækkende udtryk for, hvad borgerne mener om udlægning af kompetence m.m., men må opfattes som en pejling heraf. Generelt svarer 3 ud af 4 (74%, 965 personer), at der bør flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til lokalområdet. Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Procent Ja Nej Ved ikke Uoplyst % - svar Forskelle i alder, køn og lokalområde (bilag 1). Blandt svarpersoner under 50 år ønsker 78 pct. flere beslutninger flyttet til lokalområdet, mens de ældre borgere er mindre interesserede i decentralisering. Især de årige ønsker decentralisering af flere beslutninger. Mænd og kvinder ønsker i samme grad, at der decentraliseres flere beslutninger. Hvad angår lokalområder, ønsker 78% af deltagerne fra Malling flere beslutninger flyttet, 73% af deltagerne fra Beder ønsker beslutninger flyttet, mens lidt færre, nemlig 67%, har det samme ønske i Ajstrup På hvilke områder ønskes der mere lokal indflydelse? Der er især interesse for at få mere indflydelse på lokale trafikforhold (71%), på planlægning vedrørende grønne områder (67%) og på boligudbygning (62%). Også fritids- og kulturtilbud (56%) og den kollektive trafik (50%) er der interesse for at få mere indflydelse på og knap så megen interesse er der omkring børnepasningsområdet og ældreområdet. Endelig har områderne beskæftigelse og uddannelse tilsyneladende den største andel nej-svar, hvilket antyder mindre interesse for øget lokal indflydelse her. Side 5

6 På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed 35 Kollektiv trafik El,vand,varme Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne område 67 Trafikforhold Forskelle i alder, køn, lokalområde (Bilag 2). pct. ja-svar Alle er uanset alder enige om at ønske større indflydelse på trafik, bolig og grønne områder. De under 50 årige vægter derudover fritid/kultur og børnepasning blandt deres 5 første ønsker, mens de over 50 årige vægter ældreområdet og information. Der er stort set ingen forskel mellem mænds og kvinders ønske om mere lokal indflydelse og heller ikke væsentlige forskelle mellem svarfordelingerne fra de tre lokalområder Beder, Maling og Ajstrup og de øvrige områder Hvad er det konkret, der ønskes mere indflydelse på og hvordan kan det ske? Et overvældende flertal af svarene på spørgsmål 3 drejer sig om trafikforhold (trafikforhold og kollektiv transport): Man ønsker især cykelstier, bedre belysning, trafikdæmpende foranstaltninger (bump / rundkørsler) og bedre sikkerhed for gående, ikke mindst skolebørn. I næsten hvert femte skema (knap 20%) er der kommentarer omkring trafikforhold, dels generelle ønsker til udvikling af den trafikale infrastruktur, dels en lang række konkrete forslag til forbedringer, ofte præget af lokalområdets særlige problemer. Generelle ønsker Side 6

7 Af generelle ønsker kan nævnes etablering af flere cykelstier, bedre og mere sikre forhold for gående, især børn, mere vejbelysning, trafikdæmpende foranstaltninger i form af bump, rundkørsler, stilleveje, chikaner med træbeplantning og opsætning af store sten. Alle er stort set enige om, at der køres for stærkt i området. Flere ønsker at få mere politi og ændrede fartgrænser for at sænke bilernes hastighed. Børnenes vej til skole og fritidsaktiviteter bekymrer mange, og der er i den forbindelse ønske om flere cykelstier og bedre stisystemer. Især efterspørges en cykelsti til stranden, som flere mener at have ventet på meget længe. Det er ikke alene nyanlæg, der efterspørges, også reparationer og vedligeholdelse af det eksisterende vej- og stisystem ønskes, så farlige huller fjernes. Den kollektive trafik optager også mange, herunder afgangstider, stoppestedernes placering, ruteføring m.v. Et udbredt synspunkt er, at infrastukturen er underudviklet i forhold til de mange mennesker, der flytter til området i øjeblikket. Konkrete eksempler på ønsker og kommentarer (citat): - byg chikaner på Ajstrupvej - bedre udkørsel fra Kirkemarken til Kirkebakken - evt. spejl eller fjernelse af hæk - rundkørsel ved omfartsvejen til Beder - cykel- gangsti på den ene side af landevejen - Lillenor og Storenor i Ajstrup - rundkørsel i Beder, hvor der nu er trafikfyr - flyt blinklyset ved Amtsgården i Højbjerg til Beder. Tæl hvor der er flest biler, der kører ud! - fra Mallingstien over Kirkebakken til Skoleparken - der mangler forbindelser - og det er farligt for børn uden bil - dårligt gående og kørestolsbrugere kan ikke benytte stisystemet ved Mallinggårdsvej på grund af trapper - der har gennem 20 år været et ønske om en cykelsti til Stranden fra Malling. Det er selvfølgelig et spørgsmål om penge - og måske bliver en sådan beslutning syltet med for meget centralisering af beslutninger i Århus Byråd. Forslaget vil altid komme bag i køen i forhold til andre mere presserende problemer. I løbet af de 20 år kunne vi måske selv være gået i gang med projektet, hvis tilladelsen forelå - ved hjælp af private indsamlinger, arbejdskraft, sociale tilbud/beskæftigelsestilbud. Som det er nu kommer cykelstien ikke før, der er bebygget hele vejen fra Malling til Ajstrup om 50 år - måske. Initiativet burde være op til lokalbefolkningen - som for 18 år siden, da vi flyttede herud, ønsker jeg mig meget en cykelforbindelse til Stranden, f.eks. Kirkebakken og videre ad den sti, som de lokale påstår, vi andre ikke må færdes på, og derfor sætter falske ind- og udkørselsskifte op, graver render og chikanerer alle, der prøver at komme den vej - Beder er kun for bilejere - bilerne kører km ved Mariendal- og Ajstrupstrand. Skift skiltene ud fra 60 km til km, - måske vil det hjælpe - bilerne fra Beder kører stærkt! - kollektiv trafik. Afgangstidspunkter m.m. - lav en forbrugerundersøgelse som denne Side 7

8 - bus og tog oftere i aftentimerne og weekend - anvisning på alternative trafikreguleringer: en cykelsti fra Fløjstrup til Beder, trafikdæmpning på Østkystmotorvejen og ændring af trafikken fra Moesgård skovvej til Ajstrupområdet (spørgeskema nr vedlagt kortskitse) - jeg er træt af vejbump, der etableres og rives ned i en uendelighed, og store planer om rundkørsler i vejkryds, der måske bare trænger til lidt planering og almindelig omtanke Grønne områder Omkring 4-5% af samtlige svarpersoner (60-65 personer) udtaler sig positivt om den grønne guide-ordning og mener, at der er muligheder for at lade denne ordning indgå som en del af en forbedret dialog med Århus Kommune. Herudover anføres bl.a. (citat): - mere kloakering - gør noget mod dræbersnegle - arranger "plejedage" 2-3 gange om året, hvor frivillige kan deltage i og forskønne de grønne områder - ønsker indflydelse på placering af losseplads - vejrabatterne skal oprenses og forskønnes - parkanlæg med bænke og fauna og flora i Egelundskoven - indførelse af økologiske drift og bespisning på alle institutioner og offentlige steder - de grønne områder mellem Skoleparken og Engdalgårdsvej er under al kritik - på gangarealerne ligger fliserne hulter til bulter - bliver ikke ryddet om sommeren efter græsslåning eller om vinteren efter snefald. Bed Borgmesteren give Stadsgartneren en opsang Boligudbygning Mange kommentarer handler om boligudbygningen, men der er ikke enighed om hvilke typer boliger, der skal prioriteres. Flere svarpersoner mener, at der er for få seniorboliger og andre mener, at der for øjeblikket generelt bygges for mange boliger. Andre kommentarer (citat): - ved planlægning af ny bebyggelse bør Århus Kommune indkaldes til møde med borgerne i lokalområdet - brems boligudbygningen, så det ikke sker i den rivende fart, som nu - lad være at udstykke flere grunde i Beder - ønsker indflydelse på, hvor der skal bygges, så vi stadig kan bevare nogle grønne områder, natur m.m. - boligudbygningen fortsætter i Malling - uden at skolen følger med. Det skal føles ad - alt for mange parcelhuse, for lidt social boligbygger - ikke mere Holmbo-huse-ghetto til Beder Fritid og kultur Side 8

9 Godt en snes borgere ønsker en sportshal, og en svømmehal nævnes også. Lige så mange savner det lokale bibliotek og enkelte nævner posthuset. Når det drejer sig om dialog, er kulturen tilsyneladende også medtænkt, idet der er forslag om både kulturhus, medborgerhus, forsamlingshus m.m. Øvrige kommentarer (citat): - motionsstier - Slogan: motionister væk fra vejene - der bør indføres sanktioner mod ryttere, der rider på gangstier i skoven - sommerkoncerter henlagt til området - veterangymnastik ikke én men to gange om ugen - i stedet for prestigeprojekter i Midtbyen - burde lokalområderne Beder-Malling tilgodeses - etabler gangstiforbindelse til toppen af Malling Bjerge med udsigtsplads/bænk - ønske om postkontor, lokalafdeling af musikskole i Malling - flere bænke i Beder for ældre - kunne man forestille sig en kommunebus - ligesom man har en biblioteksbus til hjælp for de svagere borgere, som kan henvende sig lokalt og modtage en individualiseret service - flere legepladser i Skoleparken i Beder - hvorfor ofres enorme summer på Vilhelmsborg for de meget få - derimod må en lokal idrætsforening acceptere en meget ringe udbygning af faciliteter - biblioteket tilbage med internet og adgang til edb, aviser og CD Ældre Nogle enkelte klager over hjemmehjælpen, og en del ønsker bedre boliger (seniorboliger) og mere omsorg til de ældre borgere. Flere ældre udtrykker ønske om bedre kollektiv trafik, sikrere veje og stier og bedre vejbelysning. Kommentar: - ønsker mulighed for "olle-kolle" Børn og unge. Pasning En del har kommentarer til dette område med ønske om mere fleksible pasningsordninger, især til de lidt større skolebørn. Flere udtrykker bekymring for de unges alkoholvaner og de hermed forbundne problemer og konsekvenser for lokalområdet. Andre kommentarer (citat): - flere institutioner til småbørn i takt med udbygningen af området - vores juniorklub kan udnyttes bedre. Der er plads til mange flere - der mangler fleksible pasningsmuligheder til de årige - flyt ressourcerne fra aftentilbud til eftermiddagstilbud vedr. børn. Alt for mange 10-årige må gå hjemme og passe sig selv. Jeg kender ikke mange forældre, som er begejstret for disse aftentilbud, men de føler sig presset dertil af børnene - trist at aftenåbning i fritidshjem og juniorklub lægger op til at årige skal introduceres til ungdomsliv - via diskotek, bar, spil - fremfor udendørs liv og aktivitet Side 9

10 - genopliv Malling-ordningen på daginstitutionsområdet: et godt eks. på lokalsamarbejde Erhverv og indkøb Citater: - flere erhvervsgrunde med flere arbejdspladser til Beder - jeg ønsker en Nettoforretning til området - flere indkøbsmuligheder på torvet i Beder - ønske om lokale arbejdspladser, f.eks. et IT-hus - lyt til beboernes ønske og udbyg indkøbscentret i stedet for at bygge boliger der 4.4. På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Svargruppen som helhed ønsker at forbedre samarbejdet og dialogen på følgende områder: Trafikforhold, Grønne områder, Boligudbygning og Fritid og Kultur. På hvilke områder ønskes samarbejdet og dialogen forbedret? Information 62 Fritid og kultur 62 Sociale tilbud 49 Ældre 52 Børnepasning 45 Sundhed og forebyggelse 45 Kollektiv trafik 55 El, vand, varme 37 Uddannelse 25 Beskæftigelse 27 Boligudbygning 67 Grønne områder 70 Trafikforhold pct. ja-svar Forskelle i alder, køn og geografi (bilag 3). 83% af gruppen under 50 år ønsker at få samarbejde og dialog forbedret på trafikområdet, mens kun 66% af gruppen på 50 år eller derover har et tilsvarende ønske. Der er ligeledes flere (81%) blandt de yngre Side 10

11 aldersgrupper, som ønsker at få forbedret samarbejde og dialog om grønne områder. Kun 59% af den ældre aldersgruppe ønsker dette. Der er ikke væsentlige forskelle i mænds og kvinders ønsker til, hvor samarbejde og dialog bør forbedres. Geografisk er der ikke stor variation mellem svargrupperne fra Beder, Malling og Ajstrup. Trafikforhold bliver vægtet højt i alle tre områder, men det skal bemærkes, at lokalområde Ajstrup har den største andel deltagere med ønske om øget indflydelse på trafikforhold, og at der fra dette område også er fokus på kollektiv trafik Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med lokalområdet? Svargruppen som helhed peger på, at en bedre dialog med borgerne skal foregå via skriftlig information såsom lokalavis/blade og til hver husstand. Mere end hver fjerde ønsker også dialog via internettet. Hvordan kan Århus kommune få en bedre dialog med borgerne i dit område? Skriftlig information via lokalavis/blade 62 Lokal-tv/radio 32 Brug af internet 27 Offentlige møder 41 Skriftlig information til hver husstand 57 Etablering af kontor i lokalområdet Borgerservicetelefon 17 Lokal informationsbutik Forskelle i alder, køn og lokalområde (bilag 4). pct. ja-svar Den største interesse for anvendelse af internet er i aldersgruppen under 50 årig, nærmere betegnet de -49 årige, hvor knap % ønsker denne dialogform. LokalTV/radio har flest tilhængere i aldersgruppen over 50 år, nærmere betegnet de årige (42%). Offentlige møder bliver foretrukket af de under 50 årige, især de årige (49%). Side 11

12 Mænd og kvinder er stort set enige om valg af dialogformer. Dog er lidt flere mænd end kvinder interesserede i offentlige møder. Der er ikke iøjnefaldende forskelle mellem de forskellige lokalområder. Kommentarer: Indflydelse og dialog Fællesråd eller lokalråd? To lige store grupper af borgere argumenterer for et henholdsvis direkte folkevalgt lokalråd eller borgerråd, og for bevarelse/styrkelse af det nuværende Fællesråd som det ideelle samarbejdsforum. Flere understreger, at et evt. lokalråd ikke må bestå af medlemmer repræsenterende det politiske system. Andre anfører, at Fællesrådet har et problem med den indirekte valgprocedure og dermed manglende direkte folkelige repræsentation. Der er også forslag om at strukturere samarbejdet ved etablering af bydelsråd eller ved regelmæssig afholdelse af borgermøder. Den grønne guide nævnes af flere (knap et halvt hundrede mennesker), ikke alene som et godt miljøinitiativ, men også som et muligt centrum for formidling af anden kommunal information. Andre kommentarer (citat): - infoskab på torvet. - udgivelse af en kommunal borgeravis. - opdel i områder - f.eks. nord, vest, midt og syd - så beslutninger bliver mere nærværende. - etabler et bydelsråd - sammensat af folk med visioner. - et lokalråd der udpeges for 5 år ad gangen. - et lokal folkevalgt fællesråd, som ikke er organisationsudpeget. - ønsker lokalråd med budget, f.eks. som bydelsforsøgene i København. - vælg et lokalråd, nogenlunde på samme måde som valg af menighedsrådet. - ønsker borgerråd á la gamle sogneråd - men ikke på det sociale område. - lav en ny kommune af Beder, Malling, Solbjerg, Mårslet og Tranbjerg. - lokalkontorer - d.v.s personer ud til området - f.eks. fra skatteforvaltning, socialkontor, pladsanvisning og børneinstitution, kommuneinformation - når noget skal lukkes - som f.eks. bibliotek eller posthus, vil jeg gerne, at man skulle stemme om det først. - mere bestemmelse for os lokale på lokalcentret - ønsker skriftlig information til hver husstand. Men: med informationsmængden, arbejdstid, samvær med familien, bestyrelsesarbejde og hvad man nu har - bør materialet være kortfattet og konkret. Det er meget vigtigt ellers bliver det ikke læst af mange, tror jeg - ansæt en informationsmedarbejder a la grøn guide - anvendelse af internet til information af borgeren giver skævhed, da nogle ikke bruger dette medie - flere lokale afstemninger f.eks. ligesom denne undersøgelse. Forberedes af Fællesrådet og med brug af internet og skriftlig information til husstande Side 12

13 - jeg har fået et kulturchok ved at flytte fra en mindre sønderjydsk kommune til denne store tunge kommune, hvor al kommunikation foregår i sneglefart, og hvor borgerne efter mit skøn ikke bliver hørt overhovedet. Jeg håber virkelig på en forbedring - mere borgerinddragelse ønskes. Det er ikke nok at give mulighed for indsigelser. Vi har også ideer, vi vil gerne præge området - offentlige møder skal tilrettelægges, så man får borgernes ressourcer og ideer i sving. Brug evt. professionel bistand. Jeg vil gerne anbefale min egen arbejdsplads PLS Consult - vi mangler i høj grad et forsamlingshus - gør alvor af at bruge skolerne som lokalt center brug Fællesrådets blad - ønsker borgerhus med bibliotek, informationsbutik, kontorer, grøn butik - et mødested for alle - skole/hjem-samarbejdet kunne være et forbillede for, hvordan man kan samarbejde - producer ca. 100 stk. video pr. aktuel større sag, som man kan låne til gennemsyn. Herefter kan meninger es til oprettet hjemmeside om det aktuelle emne - lokal informationsbutik er for dyr - i stedet kan det være en lokal person, som kan have kontor på egen bopæl - det kræver et engagement og aktiv stillingtagen at have indflydelse. Jeg kan godt tænke mig at se flere aktive medborgere - mig selv incl. - som ved at det nytter at engagere sig. Bl.a. de sociale tilbud kunne jeg godt tænke mig at arbejde med, hvis man dermed forstår mødesteder for almindelige mennesker. Det kan f. eks. ske ved at en bestyrelse arrangerer debataftener - lokal informationsbutik f.eks. på Lokalcentret - evt. telefontid til Fællesrådets bestyrelse - "det er fint, hvad I foreslår, men vi bestemmer!" citat fra Bjarne Ørum, under lokal høring for nogle år siden - lyt til og tro på, hvordan tingene opleves i virkeligheden, tro ikke mest på prognoser og statistikker - spar alle forslagene - vær i stedet mere imødekommende og serviceorienteret, når borgerne henvender sig. Det kunne jo godt være, at der kom en enkelt god ide - det er som oftest sådan, at accept og forståelse for trufne beslutninger hviler på den baggrundsviden og information, man har fået - jeg er tilfreds med det hele, bare jeg var rask, det er jeg ikke, men får hjælp, som de fleste ældre. Det er alt, hvad jeg forstår (Kvinde på 87 år i Malling) - pas på med at overlade for mange beslutninger til lokalområdet. Disse lokale beslutninger bliver ofte præget af snæversynede interesser truffet af pensionister. De folkevalgte politikere skal træffe beslutningerne. Om de træer, der skal plantes. For hvert returneret spørgeskema, plantes der i november måned et træ ved Egelunden mellem Beder og Malling. Flere svarpersoner kommenterer træplantningen. Side 13

14 - ikke flere asketræer! - jeg tror, at mange borgere hellere vil have en meter cykelsti frem for et træ pr. besvarelse - jeg ønsker, der kunne blive plantet valnøddetræer - jeg ønsker en frugtlund - det vil være en smuk oplevelse og til glæde for mange generationer: Her tænkes på stenfrugt, æble- og pæretræer. Vi har jo Vilhelmsborgskoven, der kan betragtes hele året i alt dens skønhed med fuglesang og vandløb. - om Århus Kommune og en bedre dialog med borgerne. Vi venter med glæde og ser hvad der sker. PS tak for træet. Afslutningsvis kan nævnes, at der i nogle af besvarelserne udtrykkes en tak for det initiativ, som undersøgelsen udgør. Side 14

15 Bilag 1 Sp. 1. Bør der flyttes flere beslutninger fra Århus Kommune til dit lokalområde? Alder år år Køn Kvinder Mænd Lokalområde Beder Malling Ajstrup og øvrige lokalområde svarpersoner. Side 15

16 Spørgsmål 2: På hvilke områder ønskes mere lokal indflydelse? Bilag 2 Alder Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning år år Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Køn Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Kvinder Mænd Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Side 16

17 (Bilag 2 fortsat) Lokalområde Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Beder Malling Ajstrup og øvrige Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold svarpersoner ialt. Side 17

18 Spørgsmål 4: På hvilke områder ønskes samarbejde og dialog forbedret? Bilag 3 Alder Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning år år Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Køn Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik kvinder mænd El-, vand- og varmeforsyning 34 Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold Side 18

19 Bilag 3 fortsat Lokalområde Information Fritid og kultur Sociale tilbud Ældre Børnepasning Sundhed og forebyggelse Kollektiv trafik El-, vand- og varmeforsyning Beder Malling Ajstrup og øvrige Uddannelse Beskæftigelse Boligudbygning Grønne områder Trafikforhold svarpersoner ialt. Side 19

20 Spørgsmål 5: Hvordan kan Århus Kommune få en bedre dialog med brogerne i dit lokalområde? Bilag 4 Alder Skriftlig information via lokal Lokal-tv/radio Brug af internet Offentlige møder Skriftlig information til hver h år år Etablering af kontor i lokalo Borgerservicetelefon Lokal informationsbutik Kø n fortsættes Side 20

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann

Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse. Jens Hoff Bella Marckmann Internet og det lokale demokrati i Odder kommune - dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Jens Hoff Bella Marckmann Indholdsfortegnelse: Sammenfatning...3 Undersøgelsens baggrund og sammenhæng...5

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere