Indholdsfortegnelse. Forord 19 ALMINDELIG DEL 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 19 ALMINDELIG DEL 21"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 19 ALMINDELIG DEL Forordningen Tilblivelse, ikrafttrædelse og retsvirkninger Chartret om grundlæggende rettigheder Tilblivelsen Forordningens ikrafttrædelse Retsvirkning forordning og ikke et direktiv Væsentligste nydannelser Hvordan gribes compliancearbejdet an? Opstart Analyse Løsningsbeskrivelse Implementering Drift Anvendelsesområde Det materielle anvendelsesområde Organisatorisk afgrænsning Funktionel afgrænsning Det geografiske anvendelsesområde Databehandlere og Dataansvarlige etableret inden for EU Dataansvarlige etableret uden for EU Udbud af varer eller tjenesteydelser til personer i EU Overvågning af personer i EU Krav om repræsentant Hvad med EØS og England efter Brexit? Tjeklister Forordningens geografiske anvendelsesområde Definitioner Personoplysninger Den registrerede 41 7

2 Indholdsfortegnelse 4.3. Anonymiserede oplysninger Pseudonymiserede oplysninger Krypterede oplysninger Almindelige personoplysninger Følsomme personoplysninger Race og etnisk oprindelse Politiske holdninger Religiøs og filosofisk opfattelse Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold Genetisk data Biometrisk data Helbredsoplysninger Seksualitet og seksuel orientering Oversigt over typer af oplysninger Behandling Dataansvarlig Databehandler Samtykke Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer/DPO) Databeskyttelsesrådet Profilering Brud på persondatasikkerheden Grundlæggende behandlingsregler og principper Grundlæggende principper Ansvarlighed hvis ansvar? Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed Formålsbegrænsning Behandling ud over det oprindeligt fastlagte formål Tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige (dataminimering) Korrekthed og ajourføring (datakvalitet/ rigtighed ) Opbevaringstid Tjekliste grundlæggende behandlingsprincipper Hjemmelskrav Samtykke Allerede indhentede samtykker Børns samtykke Opfyldelse af kontrakt Retlig forpligtelse Vitale interesser Opgaver i samfundets interesse/offentligt pålagte opgaver Interesseafvejning Særligt om CPR-numre Følsomme oplysninger Udtrykkeligt samtykke Opfyldelse af forpligtelser/rettigheder på arbejds-, sundheds-, og socialområdet Vitale interesser 64 8

3 Indholdsfortegnelse Almennyttige organisationers behandling Egne offentliggjorte oplysninger Retskrav Væsentlige samfundsinteresser Forebyggende medicin, social sikring mv Samfundsinteresser vedrørende folkesundhed Arkivering, forskning og statistiske formål Særligt om genetiske og biometriske personoplysninger og helbredsoplysninger Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser Tjekliste vedrørende behandlingshjemmel Den registreredes rettigheder Indledning Generelle krav Formkrav Identifikation af den registrerede Klagevejledning Frist Intet vederlag Oplysningspligt Orienteringens indhold Oversigt over oplysningspligt Brug af ikoner mv Undtagelser fra oplysningspligten Indsigtsret Berigtigelse Ret til sletning ( retten til at blive glemt ) Ret til sletning/pligt til sletning Betingelser Den dataansvarlige har offentliggjort oplysningerne Undtagelser Ret til at tilbagekalde samtykke Ret til at begrænse behandlingen Dataportabilitet Ret til menneskelig indgriben automatiske individuelle afgørelser Ret til indsigelse Indsigelse Indsigelse mod brug til direkte markedsføring Orientering om indsigelsesmulighed Klage til tilsynsmyndigheden Dokumentationskrav Indledning Generelle dokumentationskrav Databehandlere Overholdelse af Forordningen 88 9

4 Indholdsfortegnelse Passende politikker De registrerede rettigheder Kommunikation med de registrerede Privacy by design og privacy by default Fortegnelse over persondatabehandlinger Generelt Dataansvarlige Databehandlere Undtagelse Sikkerhed Risikovurdering og DPIA Sikkerhedsbrud Godkendte adfærdskodekser og certificeringer Databehandleraftaler Repræsentanter Persondatasikkerhed Reglerne i persondataloven Forordningen Risikovurdering Almindelig risikovurdering Ingen proceskrav Grundlaget for risikovurderingen Datatype Sammenhængen Formålet Mængden af data og registrerede Risikoen Sandsynligheden Data Protection Impact Assessment (DPIA) Hvornår skal der laves en DPIA? Revurdering af DPIA Hvem skal udføre DPIA en? Hvilket indhold skal DPIA en have? Høring af de registrerede Høring af Datatilsynet Passende sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsstandarder Fysisk sikkerhed Teknisk sikkerhed Organisatorisk sikkerhed State of the art versus omkostninger Sikkerhedsbrud Brud på persondatasikkerheden Brud på persondatasikkerheden hos databehandlere Anmeldelse til tilsynsmyndighederne Orientering til den registrerede

5 Indholdsfortegnelse Oversigt over krav til anmeldelse/orientering ved brud på persondatasikkerheden Privacy by design og privacy by default Databehandlere Hvad er en databehandler? Den dataansvarliges ansvar Databehandlerens rolle og ansvar Databehandleraftaler Dokumentation og audits Behov for opdatering af eksisterende databehandleraftaler? Standardkontraktbestemmelser Underdatabehandlere Data Protection Officer Hvad er en DPO? Hvornår kræves en DPO? Offentlige myndigheder og offentligretlige organer Private virksomheder Ekstern DPO DPO ens rolle og beskyttelse DPO en opgaver Adfærdskodeks, certificering og databeskyttelsesmærkning Generelt Adfærdskodeks Certificering og databeskyttelsesmærkninger Håndhævelse og sanktioner Tilsynsmyndigheden One-stop shop Det Europæiske Databeskyttelsesråd Beføjelser Undersøgelsesbeføjelser Korrigerende beføjelser Godkendelses- og rådgivningsbeføjelser Bøder Oversigt over bødeniveau Særligt om Danmark Særligt om bøder til offentlige myndigheder Erstatningsansvar Værneting Anmeldelse og tilladelse Persondataloven Forordningen

6 Indholdsfortegnelse 14. Særlige behandlingssituationer Ytrings- og informationsfrihed; journalistisk, kunstnerisk, litterær eller akademisk behandling Aktindsigt Identifikationsnummer (personnummer, CPR-nummer) Tavshedspligt Ansættelsesforhold Arkivering, videnskabelig eller historisk forskning og statistik Kirker og religiøse sammenslutninger 145 SPECIEL DEL Overførsel af personoplysninger til tredjelande Reglerne i persondataloven Krigsreglen Særligt om overførsler til USA Reglerne i Forordningen Sikre tredjelande mv Usikre tredjelande Fornødne garantier uden godkendelse Retligt bindende instrumenter mellem offentlige myndigheder Binding Corporate Rules koncernoverførsler Standardbestemmelser (SCC) Adfærdskodeks og certificeringsordninger Fornødne garantier med godkendelse Ad hoc-aftaler Administrative ordninger Andre grundlag Samtykke Opfyldelse af kontrakt Vigtige samfundsinteresser Retskrav Vitale interesser Informationsregister Særlige tilfælde interesseafvejning National begrænsning Krav om udlevering fra tredjelande Oversigt over overførselsmuligheder under Forordningen Personoplysninger og virksomhedsoverdragelser Reglerne i persondataloven Overdragelse af aktier Overdragelse af aktiver Due diligence Reglerne i Forordningen Due diligence tjekliste

7 Indholdsfortegnelse Købsaftalen Øvrige forhold Personoplysninger og markedsføring Reglerne i persondataloven Øvrige relevante regler Cookie-bekendtgørelsen Reglerne i Forordningen Indsigelsesretten Videregivelse i markedsføringsøjemed Samtykkekravet Beskyttelsen af børn og unge Tjekliste Behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold Indledning Ansættelsesretlig lovregulering Særregel for behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold Samtykkebegrebet i relation til HR Anmeldelsespligt Persondataloven Forordningen Jobopslag Indhentning af oplysninger om jobansøgere Indsamling af oplysninger generelt Indhentelse af oplysninger om strafbare forhold Indhentelse af helbredsoplysninger Indhentelse af kreditoplysninger Opbevaring af oplysninger om ansøgeren efter afslag er givet Kontrol og overvågning af medarbejdere Kontrolforanstaltninger s Andre regelsæt end persondataloven Persondataloven Telefoner Straffeloven Persondataloven Internettet Forordningen i relation til s, telefon og internettet Tv-overvågning Persondataloven og tv-overvågningsloven Forordningen GPS/geotracking Bring your own device (BYOD) Whistleblower-ordninger Persondataloven Forordningen

8 Indholdsfortegnelse Medarbejderens rettigheder Opbevaring af personoplysninger efter ansættelsen Opbevaring af medarbejderoplysninger efter fratrædelsen Persondataloven Forordningen Særligt om fratrådte medarbejderes konto Outsourcing og it-drift Indledning Reglerne i persondataloven Reglerne i Forordningen Hvilke typer af kontrakter? Databehandleraftale Underdatabehandlere Sikkerhedskrav Overførsel til tredjelande Privacy by design og privacy by default De registreredes rettigheder mv Myndigheders krav om udlevering af personoplysninger Due diligence og virksomhedsoverdragelse Særregler Tjekliste ved indgåelse af it-outsourcing/driftsaftale Sociale medier Reglerne i persondataloven Reglerne i Forordningen Jurisdiktion Hvem er dataansvarlig? Samtykke Børns samtykke Direkte markedsføring Dataportabilitet Retten til at blive glemt Nye teknologier Indledning Cloud computing Hvad er cloud computing? Databehandleraftaler Underdatabehandlere Persondatasikkerhed Overførsler Big data Hvad er big data? Hvori ligger udfordringen? Personoplysningsbegrebet Anonymisering

9 Indholdsfortegnelse Formålskravet Sikkerhed Tjekliste i relation til big data Internet of Things Hvad er Internet of Things? De juridiske problemstillinger Gennemsigtighed Samtykke Nye formål Profilering Sikkerhed Droner Begrebet Persondatalovgivningen Proportionalitet Dataminimering Sikkerhed Anden lovgivning 232 PERSONDATAFORORDNINGEN 235 KAPITEL I: Generelle bestemmelser 299 Artikel 1: Genstand og formål 299 Artikel 2: Materielt anvendelsesområde 299 Artikel 3: Territorialt anvendelsesområde 300 Artikel 4: Definitioner 300 KAPITEL II: Principper 305 Artikel 5: Principper for behandling af personoplysninger 305 Artikel 6: Lovlig behandling 306 Artikel 7: Betingelser for samtykke 308 Artikel 8: Betingelser for et barns samtykke i forbindelse med informationssamfundstjenester 308 Artikel 9: Behandling af særlige kategorier af personoplysninger 309 Artikel 10: Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser 311 Artikel 11: Behandling, der ikke kræver identifikation 311 KAPITEL III: Den registreredes rettigheder 312 Afdeling 1: Gennemsigtighed og nærmere regler 312 Artikel 12: Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder 312 Afdeling 2: Oplysning og indsigt i personoplysninger 313 Artikel 13: Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede 313 Artikel 14: Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede 315 Artikel 15: Den registreredes indsigtsret 317 Afdeling 3: Berigtigelse og sletning 318 Artikel 16: Ret til berigtigelse 318 Artikel 17: Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

10 Indholdsfortegnelse Artikel 18: Ret til begrænsning af behandling 320 Artikel 19: Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling 321 Artikel 20: Ret til dataportabilitet 321 Afdeling 4: Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser 322 Artikel 21: Ret til indsigelse 322 Artikel 22: Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering 323 Afdeling 5: Begrænsninger 323 Artikel 23: Begrænsninger 323 KAPITEL IV: Dataansvarlig og databehandler 325 Afdeling 1: Generelle forpligtelser 325 Artikel 24: Den dataansvarliges ansvar 325 Artikel 25: Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger 325 Artikel 26: Fælles dataansvarlige 326 Artikel 27: Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen 327 Artikel 28: Databehandler 327 Artikel 29: Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren 330 Artikel 30: Fortegnelser over behandlingsaktiviteter 330 Artikel 31: Samarbejde med tilsynsmyndigheden 332 Afdeling 2: Personoplysningssikkerhed 332 Artikel 32: Behandlingssikkerhed 332 Artikel 33: Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden 333 Artikel 34: Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede 334 Afdeling 3: Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring 335 Artikel 35: Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse 335 Artikel 36: Forudgående høring 337 Afdeling 4: Databeskyttelsesrådgiver 338 Artikel 37: Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver 338 Artikel 38: Databeskyttelsesrådgiverens stilling 339 Artikel 39: Databeskyttelsesrådgiverens opgaver 340 Afdeling 5: Adfærdskodekser og certificering 341 Artikel 40: Adfærdskodekser 341 Artikel 41: Kontrol af godkendte adfærdskodekser 343 Artikel 42: Certificering 344 Artikel 43: Certificeringsorganer 346 KAPITEL V: Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer 348 Artikel 44: Generelt princip for overførsler 348 Artikel 45: Overførsler baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet 348 Artikel 46: Overførsler omfattet af fornødne garantier 350 Artikel 47: Bindende virksomhedsregler

11 Indholdsfortegnelse Artikel 48: Overførsel eller videregivelse uden hjemmel i EU-retten 354 Artikel 49: Undtagelser i særlige situationer 354 Artikel 50: Internationalt samarbejde om beskyttelse af personoplysninger 356 KAPITEL VI: Uafhængige tilsynsmyndigheder 357 Afdeling 1: Uafhængig status 357 Artikel 51: Tilsynsmyndighed 357 Artikel 52: Uafhængighed 357 Artikel 53: Generelle betingelser for medlemmer af en tilsynsmyndighed 358 Artikel 54: Regler om oprettelse af en tilsynsmyndighed 358 Afdeling 2: Kom petence, opgaver og beføjelser 359 Artikel 55: Kompetence 359 Artikel 56: Den ledende tilsynsmyndigheds kompetence 360 Artikel 57: Opgaver 361 Artikel 58: Beføjelser 363 Artikel 59: Aktivitetsrapport 365 KAPITEL VII: Samarbejde og sammenhæng 366 Afdeling 1: Samarbejde 366 Artikel 60: Samarbejde mellem den ledende tilsynsmyndighed og de andre berørte tilsynsmyndigheder 366 Artikel 61: Gensidig bistand 368 Artikel 62: Tilsynsmyndigheders fælles aktiviteter 369 Afdeling 2: Sammenhæng 371 Artikel 63: Sammenhængsmekanisme 371 Artikel 64: Udtalelse fra Databeskyttelsesrådet 371 Artikel 65: Tvistbilæggelse ved Databeskyttelsesrådet 373 Artikel 66: Hasteprocedure 374 Artikel 67: Udveksling af oplysninger 375 Afdeling 3: Det Europæiske Databeskyttelsesråd 375 Artikel 68: Det Europæiske Databeskyttelsesråd 375 Artikel 69: Uafhængighed 376 Artikel 70: Databeskyttelsesrådets opgaver 376 Artikel 71: Rapporter 379 Artikel 72: Procedure 379 Artikel 73: Formand 380 Artikel 74: Formandens opgaver 380 Artikel 75: Sekretariat 380 Artikel 76: Fortrolighed 381 KAPITEL VIII: Retsmidler, ansvar og sanktioner 381 Artikel 77: Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed 381 Artikel 78: Adgang til effektive retsmidler over for en tilsynsmyndighed 382 Artikel 79: Adgang til effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler 382 Artikel 80: Repræsentation af registrerede 383 Artikel 81: Udsættelse af en sag 383 Artikel 82: Ret til erstatning og erstatningsansvar 384 Artikel 83: Generelle betingelser for pålæggelse af administrative bøder 385 Artikel 84: Sanktioner

12 Indholdsfortegnelse KAPITEL IX: Bestemmelser vedrørende specifikke behandlingssituationer 388 Artikel 85: Behandling og ytrings- og informationsfriheden 388 Artikel 86: Behandling og aktindsigt i officielle dokumenter 388 Artikel 87: Behandling af nationalt identifikationsnummer 388 Artikel 88: Behandling i forbindelse med ansættelsesforhold 389 Artikel 89: Garantier og undtagelser i forbindelse med behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål 389 Artikel 90: Tavshedspligt 390 Artikel 91: Kirkers og religiøse sammenslutningers eksisterende databeskyttelsesregler 391 KAPITEL X: Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger 391 Artikel 92: Udøvelse af de delegerede beføjelser 391 Artikel 93: Udvalgsprocedure 392 KAPITEL XI: Afsluttende bestemmelser 392 Artikel 94: Ophævelse af direktiv 95/46/EF 392 Artikel 95: Forhold til direktiv 2002/58/EF 392 Artikel 96: Forhold til tidligere indgåede aftaler 392 Artikel 97: Kommissionsrapporter 393 Artikel 98: Gennemgang af andre EU-retsakter om databeskyttelse 393 Artikel 99: Ikrafttræden og anvendelse 393 Stikordsregister

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Thomas Munk Rasmussen og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg 2 Aktuelt persondataret Brud på sikkerheden

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger 1/20 Oktober 2017 Indhold 1.0 Forord 3 2.0 Hvornår gælder forordningen? 5 3.0 Hvad er en personoplysning? 7 3.1 Følsomme

Læs mere

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 1 Udbud og persondata Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 2 Det nye retlige landskab forordningen Persondataloven (og bekendtgørelserne udstedt i medfør af den) ophæves Forordningen

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN?

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? Jacob Bjørnsholm Madsen, BL, Juridisk Konsulent 3. Maj Hotel Nyborg Strand, EBF Seminar Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

Den nye persondataret

Den nye persondataret Peter Blume Den nye persondataret Forordning 2016/679 om persondatabeskyttelse Med en omtale af direktiv 2016/680 (politipersondataret) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Peter Blume Den nye persondataret

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen www.pwc.dk Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen Juni 2017 Indhold Indledning 03 Overblik over regulering 04 Justitsministeriets betænkning

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen København, den 26. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på persondataforordningen Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser

Læs mere

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016 Den nye persondataforordning 17. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på processen mod forordningens ikrafttrædelse Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser Skærpede

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN

INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN INTRODUKTION TIL PERSONDATAFORORDNINGEN 31. maj 2017 www.dlapiper.com 11. maj 2017 0 25. MAJ 2018 PERSONDATAFORORDNINGEN Finder anvendelse fra den 25. maj 2018 Højere beskyttelsesniveau og større kontrolmuligheder

Læs mere

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august 2017 Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN PROGRAM Præsentation Del 1: General Data Protection Regulation (GDPR) / EUforordningen Del 2: GDPR i praksis Del

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Myter og muligheder løsninger og praktiske ansvisninger August 2016 ATV s digitale vismænd Temamøde om persondataforordningen Advokat Janne Glæsel - jgl@gorrissenfederspiel.com 1

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017 Den nye persondataforordning 2. februar 2017 Vores persondata compliance team er forankret i afdelingen for Corporate Compliance & Investigations Det største advokatkontor i Danmark* Retsområder Arbejdsret

Læs mere

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Håndtering af Persondataforordningen Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Overblik Persondatalovgivningen i dag og i fremtiden Særlige emner under Persondataforordningen Personoplysninger

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende HR Dokumenter Forlaget Andersen A/S 6.1 Introduktion Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab jej@lett.dk Indhold Denne artikel har følgende 1. Indledning 2. Persondataloven gældende regler

Læs mere

I KORT FORM FORORDNINGEN GDPR PERSONDATA PERSONDATA FORORDNINGEN

I KORT FORM FORORDNINGEN GDPR PERSONDATA PERSONDATA FORORDNINGEN PERSONDATA I KORT FORM Persondataforordningen får virkning fra den 25. maj 2018. Fra denne dato skal alle virksomheder kunne dokumentere, at de overholder forordningen og dens mange nye krav. Denne vejledning

Læs mere

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Persondatareguleringen Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Hvorfor? I er så meget i et brændpunkt for persondataretten, at vi er nødt til at stige op i helikopteren. Hvad tænker EU? Hvad tænker

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere HR og ansættelsesret - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere Advokat Sussi Skovgaard-Holm Advokatfuldmægtig Stine Kenneth Larsen Dansk Industri Bliv skarp på, hvornår

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

5419/1/16 REV 1 ADD 1 ht/lao/ef 1 DRI

5419/1/16 REV 1 ADD 1 ht/lao/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0011 (COD) 5419/1/16 REV 1 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: TAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 PIX 9 FREMP

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Aarhus, 5. april 2016 Daiga Grunte-Sonne, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Januar 2012 Forslag fra Kommissionen

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Gældende regler i persondataloven I dag er det den danske persondatalov, der beskriver reglerne for, hvordan personoplysninger må indsamles, opbevares

Læs mere

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Databeskyttelsesforordningen og lidt om den ny markedsføringslov Temadag for dækbranchen Dækbranchen Danmark, onsdag den. 20. september 2017 Birgitte Toxværd, advokat Fra

Læs mere

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg Persondata, compliance og datasikkerhed Ved Charlotte Bagger Tranberg 2 Agenda Indledende bemærkninger Status på den kommende persondataforordning Persondata compliance Datasikkerhed Indledende bemærkninger

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING?

ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING? ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING? Udvalgsmøde hos Den Danske Fondsmæglerforening 14. november 2016 Tina Brøgger Sørensen, partner, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Databeskyttelsesforordningen. og de retlige rammer for dansk lovgivning. Betænkning nr Del I bind 2

Databeskyttelsesforordningen. og de retlige rammer for dansk lovgivning. Betænkning nr Del I bind 2 Databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning Betænkning nr. 1565 Del I bind 2 Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) og de retlige rammer for dansk lovgivning

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 DAGENS PROGRAM 1. Introduktion Dagens emne Dagens indlægsholder Persondataforordningen 2. Persondata

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Pernille Nyholm Gaarskjær Persondataspecialist Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.05 Persondataforordningen

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1 C-468-10 ASNEF og C-469/10 FECEMD 2 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening,

Læs mere

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PRÆSENTATION DAN B. LARSEN Advokat (H), Partner hos DAHL Advokatfirma Udvalgte beskæftigelsesområder: Forsyningsselskaber

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

KONKRET HÅNDTERING AF PERSONDATAFORORDNINGEN

KONKRET HÅNDTERING AF PERSONDATAFORORDNINGEN KONKRET HÅNDTERING AF PERSONDATAFORORDNINGEN Torsdag den 2. februar 2017 PERSONDATARETTEN PÅ 60 SEKUNDER PERSONDATA PÅ 60 SEKUNDER DATA Persondata Enhver form for data Regulering alt efter type, f.eks.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Persondataforordningen: Første danske fortolkningsbidrag

Persondataforordningen: Første danske fortolkningsbidrag Persondataforordningen: Første danske fortolkningsbidrag 22. august 2017 2 Agenda Status på persondataforordningen og tidsplan Persondatakategorier De registreredes rettigheder Pause Ansvarlighed, dokumentationskrav

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 Den nye persondataforordning Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 2 Den kommende forordning Kommissionens forslag til en persondataforordning, KOM(2012)11 af 25. januar 2012

Læs mere

Databeskyttelsesdagen 2016

Databeskyttelsesdagen 2016 Databeskyttelsesdagen 2016 Christiansborg v/ direktør Cris-na Angela Gulisano Emner Datatilsynet i dag Ny forordning på vej Hvilken tilsynsmyndighed? Nye opgaver? Nye måder at samarbejde på? Fremtidens

Læs mere

Persondataforordningen: Første danske fortolkningsbidrag

Persondataforordningen: Første danske fortolkningsbidrag Persondataforordningen: Første danske fortolkningsbidrag 27. juni 2017 2 Agenda Status på persondataforordningen og tidsplan Persondatakategorier De registreredes rettigheder Ansvarlighed, dokumentationskrav

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

EU Persondataforordningen, ISO/IEC og de nye privacy-standarder. ItSMF-konferencen, oktober 2017

EU Persondataforordningen, ISO/IEC og de nye privacy-standarder. ItSMF-konferencen, oktober 2017 EU Persondataforordningen, ISO/IEC 27001 - og de nye privacy-standarder ItSMF-konferencen, 25.-26. oktober 2017 It s gonna cost you! 25. Maj 2018 En revolution af nye krav til persondatabeskyttelse? Databeskyttelsesrådgivere

Læs mere

Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an

Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an Persondataforordning og IT-sikkerhed - hvordan har vi grebet det an Erfa-møde Administration og Regnskab 11.+12. oktober 2017 //KSH Persondataforordning Ved alle hvad det er? Regelsæt vedr. behandlingen

Læs mere

Bliv klar til Persondataforordningen

Bliv klar til Persondataforordningen Bliv klar til Persondataforordningen Der indføres væsentlige ændringer og nyskabelser, i forhold til den nuværende persondatalov, der træder i kraft maj 2018. Den nye persondatalov vil i de fleste virksomheder

Læs mere

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE B R A I N S B U S I N E S S / I C T N O R T H - K O N F E R E N C E D. 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 6 S Ø R E N S A N D F E L D J A K O B S E N P R O F E S S O R, P H.

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet Beslutningsforslag nr. B 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. maj 2012 Kontor: EUformandskabssekretariatet Sagsbeh: Christian Wiese Svanberg Sagsnr.: 2012-3756-0005 Dok.: 331847

Læs mere

Persondataforordningen og offentlige organisationer

Persondataforordningen og offentlige organisationer Persondataforordningen og offentlige organisationer Nis Peter Dall, advokat, partner BvHD Gladsaxe, den 30. oktober 2012 www.bvhd.dk Forordning, ikke et direktiv 2 1 Forordning, ikke direktiv Hvad betyder

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring DI s seminar om personoplysninger den 20. december 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner Introduktion til forordningen og grundlæggende

Læs mere

Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande Side 1 af 17 Indhold 1. Forord... 3 2. Kort om tredjelandsoverførsler... 4 2.1. Hvad er en overførsel?... 4 2.2. Hvad er et tredjeland eller

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

Udvalgte persondataretlige udfordringer og hvordan de kan håndteres. 12. maj 2016

Udvalgte persondataretlige udfordringer og hvordan de kan håndteres. 12. maj 2016 Udvalgte persondataretlige udfordringer og hvordan de kan håndteres 12. maj 2016 Emner 1. mhealth og sociale medier 2. Introduktion hvordan reguleres helbredsoplysninger efter persondataforordningen 3.

Læs mere

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

1 Generelt Formål med behandlingen af dine personoplysninger De personlige oplysninger, som vi behandler om dig... INTERN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIVILLIGE I MUSKELSVINDFONDEN INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger, som vi behandler om

Læs mere

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Persondata og forvaltningsret Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Generelt Temaet eksemplificeret via en ansættelsessag Den juridiske ramme Forløb omkring ansættelse i

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar?

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING ER DIN VIRKSOMHED KLAR? Den nye europæiske persondataforordning, General Data Protection Regulation, træder i kraft den

Læs mere

Databehandling og udveksling fra forsyningsvirksomheder

Databehandling og udveksling fra forsyningsvirksomheder Databehandling og udveksling fra forsyningsvirksomheder Professor Bent Ole Gram Mortensen Videnskabelig assistent Lisa Christensen 1 Kommunen Forsyningsvirksomhed 2 18. november 2016 Er der et databehov?

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017

Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 Sikkerhed og persondata 16. marts 2017 Sikkerhed Hvad siger kontrakten om sikkerhed Leverandøren skal iagttage de sikkerhedsforanstaltninger, der følger af Bilag

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date Den nye persondataforordning Indlæg den 24.10.2016 Ejendomsforeningen Fyn v/jesper POWERPOINT Løffler Nielsen TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Emner 1. Kort introduktion til forordningen 2. Hvordan

Læs mere