Indholdsfortegnelse. Forord 19 ALMINDELIG DEL 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 19 ALMINDELIG DEL 21"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 19 ALMINDELIG DEL Forordningen Tilblivelse, ikrafttrædelse og retsvirkninger Chartret om grundlæggende rettigheder Tilblivelsen Forordningens ikrafttrædelse Retsvirkning forordning og ikke et direktiv Væsentligste nydannelser Hvordan gribes compliancearbejdet an? Opstart Analyse Løsningsbeskrivelse Implementering Drift Anvendelsesområde Det materielle anvendelsesområde Organisatorisk afgrænsning Funktionel afgrænsning Det geografiske anvendelsesområde Databehandlere og Dataansvarlige etableret inden for EU Dataansvarlige etableret uden for EU Udbud af varer eller tjenesteydelser til personer i EU Overvågning af personer i EU Krav om repræsentant Hvad med EØS og England efter Brexit? Tjeklister Forordningens geografiske anvendelsesområde Definitioner Personoplysninger Den registrerede 41 7

2 Indholdsfortegnelse 4.3. Anonymiserede oplysninger Pseudonymiserede oplysninger Krypterede oplysninger Almindelige personoplysninger Følsomme personoplysninger Race og etnisk oprindelse Politiske holdninger Religiøs og filosofisk opfattelse Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold Genetisk data Biometrisk data Helbredsoplysninger Seksualitet og seksuel orientering Oversigt over typer af oplysninger Behandling Dataansvarlig Databehandler Samtykke Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer/DPO) Databeskyttelsesrådet Profilering Brud på persondatasikkerheden Grundlæggende behandlingsregler og principper Grundlæggende principper Ansvarlighed hvis ansvar? Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed Formålsbegrænsning Behandling ud over det oprindeligt fastlagte formål Tilstrækkelige, relevante og begrænset til det nødvendige (dataminimering) Korrekthed og ajourføring (datakvalitet/ rigtighed ) Opbevaringstid Tjekliste grundlæggende behandlingsprincipper Hjemmelskrav Samtykke Allerede indhentede samtykker Børns samtykke Opfyldelse af kontrakt Retlig forpligtelse Vitale interesser Opgaver i samfundets interesse/offentligt pålagte opgaver Interesseafvejning Særligt om CPR-numre Følsomme oplysninger Udtrykkeligt samtykke Opfyldelse af forpligtelser/rettigheder på arbejds-, sundheds-, og socialområdet Vitale interesser 64 8

3 Indholdsfortegnelse Almennyttige organisationers behandling Egne offentliggjorte oplysninger Retskrav Væsentlige samfundsinteresser Forebyggende medicin, social sikring mv Samfundsinteresser vedrørende folkesundhed Arkivering, forskning og statistiske formål Særligt om genetiske og biometriske personoplysninger og helbredsoplysninger Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser Tjekliste vedrørende behandlingshjemmel Den registreredes rettigheder Indledning Generelle krav Formkrav Identifikation af den registrerede Klagevejledning Frist Intet vederlag Oplysningspligt Orienteringens indhold Oversigt over oplysningspligt Brug af ikoner mv Undtagelser fra oplysningspligten Indsigtsret Berigtigelse Ret til sletning ( retten til at blive glemt ) Ret til sletning/pligt til sletning Betingelser Den dataansvarlige har offentliggjort oplysningerne Undtagelser Ret til at tilbagekalde samtykke Ret til at begrænse behandlingen Dataportabilitet Ret til menneskelig indgriben automatiske individuelle afgørelser Ret til indsigelse Indsigelse Indsigelse mod brug til direkte markedsføring Orientering om indsigelsesmulighed Klage til tilsynsmyndigheden Dokumentationskrav Indledning Generelle dokumentationskrav Databehandlere Overholdelse af Forordningen 88 9

4 Indholdsfortegnelse Passende politikker De registrerede rettigheder Kommunikation med de registrerede Privacy by design og privacy by default Fortegnelse over persondatabehandlinger Generelt Dataansvarlige Databehandlere Undtagelse Sikkerhed Risikovurdering og DPIA Sikkerhedsbrud Godkendte adfærdskodekser og certificeringer Databehandleraftaler Repræsentanter Persondatasikkerhed Reglerne i persondataloven Forordningen Risikovurdering Almindelig risikovurdering Ingen proceskrav Grundlaget for risikovurderingen Datatype Sammenhængen Formålet Mængden af data og registrerede Risikoen Sandsynligheden Data Protection Impact Assessment (DPIA) Hvornår skal der laves en DPIA? Revurdering af DPIA Hvem skal udføre DPIA en? Hvilket indhold skal DPIA en have? Høring af de registrerede Høring af Datatilsynet Passende sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsstandarder Fysisk sikkerhed Teknisk sikkerhed Organisatorisk sikkerhed State of the art versus omkostninger Sikkerhedsbrud Brud på persondatasikkerheden Brud på persondatasikkerheden hos databehandlere Anmeldelse til tilsynsmyndighederne Orientering til den registrerede

5 Indholdsfortegnelse Oversigt over krav til anmeldelse/orientering ved brud på persondatasikkerheden Privacy by design og privacy by default Databehandlere Hvad er en databehandler? Den dataansvarliges ansvar Databehandlerens rolle og ansvar Databehandleraftaler Dokumentation og audits Behov for opdatering af eksisterende databehandleraftaler? Standardkontraktbestemmelser Underdatabehandlere Data Protection Officer Hvad er en DPO? Hvornår kræves en DPO? Offentlige myndigheder og offentligretlige organer Private virksomheder Ekstern DPO DPO ens rolle og beskyttelse DPO en opgaver Adfærdskodeks, certificering og databeskyttelsesmærkning Generelt Adfærdskodeks Certificering og databeskyttelsesmærkninger Håndhævelse og sanktioner Tilsynsmyndigheden One-stop shop Det Europæiske Databeskyttelsesråd Beføjelser Undersøgelsesbeføjelser Korrigerende beføjelser Godkendelses- og rådgivningsbeføjelser Bøder Oversigt over bødeniveau Særligt om Danmark Særligt om bøder til offentlige myndigheder Erstatningsansvar Værneting Anmeldelse og tilladelse Persondataloven Forordningen

6 Indholdsfortegnelse 14. Særlige behandlingssituationer Ytrings- og informationsfrihed; journalistisk, kunstnerisk, litterær eller akademisk behandling Aktindsigt Identifikationsnummer (personnummer, CPR-nummer) Tavshedspligt Ansættelsesforhold Arkivering, videnskabelig eller historisk forskning og statistik Kirker og religiøse sammenslutninger 145 SPECIEL DEL Overførsel af personoplysninger til tredjelande Reglerne i persondataloven Krigsreglen Særligt om overførsler til USA Reglerne i Forordningen Sikre tredjelande mv Usikre tredjelande Fornødne garantier uden godkendelse Retligt bindende instrumenter mellem offentlige myndigheder Binding Corporate Rules koncernoverførsler Standardbestemmelser (SCC) Adfærdskodeks og certificeringsordninger Fornødne garantier med godkendelse Ad hoc-aftaler Administrative ordninger Andre grundlag Samtykke Opfyldelse af kontrakt Vigtige samfundsinteresser Retskrav Vitale interesser Informationsregister Særlige tilfælde interesseafvejning National begrænsning Krav om udlevering fra tredjelande Oversigt over overførselsmuligheder under Forordningen Personoplysninger og virksomhedsoverdragelser Reglerne i persondataloven Overdragelse af aktier Overdragelse af aktiver Due diligence Reglerne i Forordningen Due diligence tjekliste

7 Indholdsfortegnelse Købsaftalen Øvrige forhold Personoplysninger og markedsføring Reglerne i persondataloven Øvrige relevante regler Cookie-bekendtgørelsen Reglerne i Forordningen Indsigelsesretten Videregivelse i markedsføringsøjemed Samtykkekravet Beskyttelsen af børn og unge Tjekliste Behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold Indledning Ansættelsesretlig lovregulering Særregel for behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold Samtykkebegrebet i relation til HR Anmeldelsespligt Persondataloven Forordningen Jobopslag Indhentning af oplysninger om jobansøgere Indsamling af oplysninger generelt Indhentelse af oplysninger om strafbare forhold Indhentelse af helbredsoplysninger Indhentelse af kreditoplysninger Opbevaring af oplysninger om ansøgeren efter afslag er givet Kontrol og overvågning af medarbejdere Kontrolforanstaltninger s Andre regelsæt end persondataloven Persondataloven Telefoner Straffeloven Persondataloven Internettet Forordningen i relation til s, telefon og internettet Tv-overvågning Persondataloven og tv-overvågningsloven Forordningen GPS/geotracking Bring your own device (BYOD) Whistleblower-ordninger Persondataloven Forordningen

8 Indholdsfortegnelse Medarbejderens rettigheder Opbevaring af personoplysninger efter ansættelsen Opbevaring af medarbejderoplysninger efter fratrædelsen Persondataloven Forordningen Særligt om fratrådte medarbejderes konto Outsourcing og it-drift Indledning Reglerne i persondataloven Reglerne i Forordningen Hvilke typer af kontrakter? Databehandleraftale Underdatabehandlere Sikkerhedskrav Overførsel til tredjelande Privacy by design og privacy by default De registreredes rettigheder mv Myndigheders krav om udlevering af personoplysninger Due diligence og virksomhedsoverdragelse Særregler Tjekliste ved indgåelse af it-outsourcing/driftsaftale Sociale medier Reglerne i persondataloven Reglerne i Forordningen Jurisdiktion Hvem er dataansvarlig? Samtykke Børns samtykke Direkte markedsføring Dataportabilitet Retten til at blive glemt Nye teknologier Indledning Cloud computing Hvad er cloud computing? Databehandleraftaler Underdatabehandlere Persondatasikkerhed Overførsler Big data Hvad er big data? Hvori ligger udfordringen? Personoplysningsbegrebet Anonymisering

9 Indholdsfortegnelse Formålskravet Sikkerhed Tjekliste i relation til big data Internet of Things Hvad er Internet of Things? De juridiske problemstillinger Gennemsigtighed Samtykke Nye formål Profilering Sikkerhed Droner Begrebet Persondatalovgivningen Proportionalitet Dataminimering Sikkerhed Anden lovgivning 232 PERSONDATAFORORDNINGEN 235 KAPITEL I: Generelle bestemmelser 299 Artikel 1: Genstand og formål 299 Artikel 2: Materielt anvendelsesområde 299 Artikel 3: Territorialt anvendelsesområde 300 Artikel 4: Definitioner 300 KAPITEL II: Principper 305 Artikel 5: Principper for behandling af personoplysninger 305 Artikel 6: Lovlig behandling 306 Artikel 7: Betingelser for samtykke 308 Artikel 8: Betingelser for et barns samtykke i forbindelse med informationssamfundstjenester 308 Artikel 9: Behandling af særlige kategorier af personoplysninger 309 Artikel 10: Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser 311 Artikel 11: Behandling, der ikke kræver identifikation 311 KAPITEL III: Den registreredes rettigheder 312 Afdeling 1: Gennemsigtighed og nærmere regler 312 Artikel 12: Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder 312 Afdeling 2: Oplysning og indsigt i personoplysninger 313 Artikel 13: Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede 313 Artikel 14: Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede 315 Artikel 15: Den registreredes indsigtsret 317 Afdeling 3: Berigtigelse og sletning 318 Artikel 16: Ret til berigtigelse 318 Artikel 17: Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

10 Indholdsfortegnelse Artikel 18: Ret til begrænsning af behandling 320 Artikel 19: Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling 321 Artikel 20: Ret til dataportabilitet 321 Afdeling 4: Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser 322 Artikel 21: Ret til indsigelse 322 Artikel 22: Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering 323 Afdeling 5: Begrænsninger 323 Artikel 23: Begrænsninger 323 KAPITEL IV: Dataansvarlig og databehandler 325 Afdeling 1: Generelle forpligtelser 325 Artikel 24: Den dataansvarliges ansvar 325 Artikel 25: Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger 325 Artikel 26: Fælles dataansvarlige 326 Artikel 27: Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen 327 Artikel 28: Databehandler 327 Artikel 29: Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren 330 Artikel 30: Fortegnelser over behandlingsaktiviteter 330 Artikel 31: Samarbejde med tilsynsmyndigheden 332 Afdeling 2: Personoplysningssikkerhed 332 Artikel 32: Behandlingssikkerhed 332 Artikel 33: Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden 333 Artikel 34: Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede 334 Afdeling 3: Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring 335 Artikel 35: Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse 335 Artikel 36: Forudgående høring 337 Afdeling 4: Databeskyttelsesrådgiver 338 Artikel 37: Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver 338 Artikel 38: Databeskyttelsesrådgiverens stilling 339 Artikel 39: Databeskyttelsesrådgiverens opgaver 340 Afdeling 5: Adfærdskodekser og certificering 341 Artikel 40: Adfærdskodekser 341 Artikel 41: Kontrol af godkendte adfærdskodekser 343 Artikel 42: Certificering 344 Artikel 43: Certificeringsorganer 346 KAPITEL V: Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer 348 Artikel 44: Generelt princip for overførsler 348 Artikel 45: Overførsler baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet 348 Artikel 46: Overførsler omfattet af fornødne garantier 350 Artikel 47: Bindende virksomhedsregler

11 Indholdsfortegnelse Artikel 48: Overførsel eller videregivelse uden hjemmel i EU-retten 354 Artikel 49: Undtagelser i særlige situationer 354 Artikel 50: Internationalt samarbejde om beskyttelse af personoplysninger 356 KAPITEL VI: Uafhængige tilsynsmyndigheder 357 Afdeling 1: Uafhængig status 357 Artikel 51: Tilsynsmyndighed 357 Artikel 52: Uafhængighed 357 Artikel 53: Generelle betingelser for medlemmer af en tilsynsmyndighed 358 Artikel 54: Regler om oprettelse af en tilsynsmyndighed 358 Afdeling 2: Kom petence, opgaver og beføjelser 359 Artikel 55: Kompetence 359 Artikel 56: Den ledende tilsynsmyndigheds kompetence 360 Artikel 57: Opgaver 361 Artikel 58: Beføjelser 363 Artikel 59: Aktivitetsrapport 365 KAPITEL VII: Samarbejde og sammenhæng 366 Afdeling 1: Samarbejde 366 Artikel 60: Samarbejde mellem den ledende tilsynsmyndighed og de andre berørte tilsynsmyndigheder 366 Artikel 61: Gensidig bistand 368 Artikel 62: Tilsynsmyndigheders fælles aktiviteter 369 Afdeling 2: Sammenhæng 371 Artikel 63: Sammenhængsmekanisme 371 Artikel 64: Udtalelse fra Databeskyttelsesrådet 371 Artikel 65: Tvistbilæggelse ved Databeskyttelsesrådet 373 Artikel 66: Hasteprocedure 374 Artikel 67: Udveksling af oplysninger 375 Afdeling 3: Det Europæiske Databeskyttelsesråd 375 Artikel 68: Det Europæiske Databeskyttelsesråd 375 Artikel 69: Uafhængighed 376 Artikel 70: Databeskyttelsesrådets opgaver 376 Artikel 71: Rapporter 379 Artikel 72: Procedure 379 Artikel 73: Formand 380 Artikel 74: Formandens opgaver 380 Artikel 75: Sekretariat 380 Artikel 76: Fortrolighed 381 KAPITEL VIII: Retsmidler, ansvar og sanktioner 381 Artikel 77: Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed 381 Artikel 78: Adgang til effektive retsmidler over for en tilsynsmyndighed 382 Artikel 79: Adgang til effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler 382 Artikel 80: Repræsentation af registrerede 383 Artikel 81: Udsættelse af en sag 383 Artikel 82: Ret til erstatning og erstatningsansvar 384 Artikel 83: Generelle betingelser for pålæggelse af administrative bøder 385 Artikel 84: Sanktioner

12 Indholdsfortegnelse KAPITEL IX: Bestemmelser vedrørende specifikke behandlingssituationer 388 Artikel 85: Behandling og ytrings- og informationsfriheden 388 Artikel 86: Behandling og aktindsigt i officielle dokumenter 388 Artikel 87: Behandling af nationalt identifikationsnummer 388 Artikel 88: Behandling i forbindelse med ansættelsesforhold 389 Artikel 89: Garantier og undtagelser i forbindelse med behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål 389 Artikel 90: Tavshedspligt 390 Artikel 91: Kirkers og religiøse sammenslutningers eksisterende databeskyttelsesregler 391 KAPITEL X: Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger 391 Artikel 92: Udøvelse af de delegerede beføjelser 391 Artikel 93: Udvalgsprocedure 392 KAPITEL XI: Afsluttende bestemmelser 392 Artikel 94: Ophævelse af direktiv 95/46/EF 392 Artikel 95: Forhold til direktiv 2002/58/EF 392 Artikel 96: Forhold til tidligere indgåede aftaler 392 Artikel 97: Kommissionsrapporter 393 Artikel 98: Gennemgang af andre EU-retsakter om databeskyttelse 393 Artikel 99: Ikrafttræden og anvendelse 393 Stikordsregister

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Thomas Munk Rasmussen og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg 2 Aktuelt persondataret Brud på sikkerheden

Læs mere

Den nye persondataret

Den nye persondataret Peter Blume Den nye persondataret Forordning 2016/679 om persondatabeskyttelse Med en omtale af direktiv 2016/680 (politipersondataret) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Peter Blume Den nye persondataret

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen København, den 26. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på persondataforordningen Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser

Læs mere

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016

Den nye persondataforordning. 17. maj 2016 Den nye persondataforordning 17. maj 2016 2 Agenda Hvad er personoplysninger? Status på processen mod forordningens ikrafttrædelse Væsentligste ændringer: Oplysningskategorier Behandlingsbestemmelser Skærpede

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Myter og muligheder løsninger og praktiske ansvisninger August 2016 ATV s digitale vismænd Temamøde om persondataforordningen Advokat Janne Glæsel - jgl@gorrissenfederspiel.com 1

Læs mere

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017

Den nye persondataforordning. 2. februar 2017 Den nye persondataforordning 2. februar 2017 Vores persondata compliance team er forankret i afdelingen for Corporate Compliance & Investigations Det største advokatkontor i Danmark* Retsområder Arbejdsret

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende HR Dokumenter Forlaget Andersen A/S 6.1 Introduktion Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab jej@lett.dk Indhold Denne artikel har følgende 1. Indledning 2. Persondataloven gældende regler

Læs mere

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Persondatareguleringen Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Hvorfor? I er så meget i et brændpunkt for persondataretten, at vi er nødt til at stige op i helikopteren. Hvad tænker EU? Hvad tænker

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere

HR og ansættelsesret. - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere HR og ansættelsesret - bliv skarp på, hvornår du kan behandle oplysninger om dine medarbejdere Advokat Sussi Skovgaard-Holm Advokatfuldmægtig Stine Kenneth Larsen Dansk Industri Bliv skarp på, hvornår

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING

DEN KOMMENDE EU-FORORDNING DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Aarhus, 5. april 2016 Daiga Grunte-Sonne, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 DEN KOMMENDE EU-FORORDNING Januar 2012 Forslag fra Kommissionen

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING?

ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING? ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING? Udvalgsmøde hos Den Danske Fondsmæglerforening 14. november 2016 Tina Brøgger Sørensen, partner, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg

Persondata, compliance og datasikkerhed. Ved Charlotte Bagger Tranberg Persondata, compliance og datasikkerhed Ved Charlotte Bagger Tranberg 2 Agenda Indledende bemærkninger Status på den kommende persondataforordning Persondata compliance Datasikkerhed Indledende bemærkninger

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016

INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN. Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 INTRO TIL PERSONDATAFORORDNINGEN Væsentligste nyskabelser af relevans for IT-leverandører 8. juni 2016 DAGENS PROGRAM 1. Introduktion Dagens emne Dagens indlægsholder Persondataforordningen 2. Persondata

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat

Nyt om persondata. Birgitte Toxværd, advokat Nyt om persondata Birgitte Toxværd, advokat 1 C-468-10 ASNEF og C-469/10 FECEMD 2 Oplysningskategorier Personnummer 11 Racemæssig el. etnisk baggrund, politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning, fagforening,

Læs mere

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PRÆSENTATION DAN B. LARSEN Advokat (H), Partner hos DAHL Advokatfirma Udvalgte beskæftigelsesområder: Forsyningsselskaber

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015

Den nye persondataforordning. Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 Den nye persondataforordning Advokat Marie Albæk Jacobsen DEIC-konference, den 6. oktober 2015 2 Den kommende forordning Kommissionens forslag til en persondataforordning, KOM(2012)11 af 25. januar 2012

Læs mere

Databeskyttelsesdagen 2016

Databeskyttelsesdagen 2016 Databeskyttelsesdagen 2016 Christiansborg v/ direktør Cris-na Angela Gulisano Emner Datatilsynet i dag Ny forordning på vej Hvilken tilsynsmyndighed? Nye opgaver? Nye måder at samarbejde på? Fremtidens

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE B R A I N S B U S I N E S S / I C T N O R T H - K O N F E R E N C E D. 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 6 S Ø R E N S A N D F E L D J A K O B S E N P R O F E S S O R, P H.

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet Beslutningsforslag nr. B 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. maj 2012 Kontor: EUformandskabssekretariatet Sagsbeh: Christian Wiese Svanberg Sagsnr.: 2012-3756-0005 Dok.: 331847

Læs mere

Persondataforordningen og offentlige organisationer

Persondataforordningen og offentlige organisationer Persondataforordningen og offentlige organisationer Nis Peter Dall, advokat, partner BvHD Gladsaxe, den 30. oktober 2012 www.bvhd.dk Forordning, ikke et direktiv 2 1 Forordning, ikke direktiv Hvad betyder

Læs mere

Udvalgte persondataretlige udfordringer og hvordan de kan håndteres. 12. maj 2016

Udvalgte persondataretlige udfordringer og hvordan de kan håndteres. 12. maj 2016 Udvalgte persondataretlige udfordringer og hvordan de kan håndteres 12. maj 2016 Emner 1. mhealth og sociale medier 2. Introduktion hvordan reguleres helbredsoplysninger efter persondataforordningen 3.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Persondata og forvaltningsret Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Generelt Temaet eksemplificeret via en ansættelsessag Den juridiske ramme Forløb omkring ansættelse i

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar?

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING ER DIN VIRKSOMHED KLAR? Den nye europæiske persondataforordning, General Data Protection Regulation, træder i kraft den

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Forordningen: Data Protection Officer, jura og sikkerhed. Lars Boye, Dubex A/S ESL-efteruddannelsen, den 9. marts 2016

Forordningen: Data Protection Officer, jura og sikkerhed. Lars Boye, Dubex A/S ESL-efteruddannelsen, den 9. marts 2016 Forordningen: Data Protection Officer, jura og sikkerhed Lars Boye, Dubex A/S ESL-efteruddannelsen, den 9. marts 2016 Præsentation Dubex A/S Specialister i og laver kun IT-sikkerhed siden 1997 60 medarbejdere

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER

FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER V/ Souschef, advokat jannie merete pedersen og overenskomst, advokat Camilla Mondrup topp, Dansk erhverv 24.

Læs mere

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date Den nye persondataforordning Indlæg den 24.10.2016 Ejendomsforeningen Fyn v/jesper POWERPOINT Løffler Nielsen TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Emner 1. Kort introduktion til forordningen 2. Hvordan

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2015-3051/01-0030 Dok.: 1625737

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

Collectia Årsdag 2016 Persondataforordningen Onsdag, den 2. november 2016 Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner hos Bruun & Hjejle

Collectia Årsdag 2016 Persondataforordningen Onsdag, den 2. november 2016 Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner hos Bruun & Hjejle Collectia Årsdag 2016 Persondataforordningen Onsdag, den 2. november 2016 Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner hos Bruun & Hjejle Der er masser af persondata i inkasso-opgaver Processen i en god

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

Stormøde om databeskyttelsesforordningen 9. februar 2017

Stormøde om databeskyttelsesforordningen 9. februar 2017 Stormøde om databeskyttelsesforordningen 9. februar 2017 Dagens progam 13.00-13.15: Velkomst v/jens Teilberg Søndergaard (Justitsministeriet) 13.15-13.30: Efterårets workshopforløb med erhvervslivet v/katrine

Læs mere

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets Sendt via e-mail: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K 27. juni 2012 S531 - D41229 Att.: fm. Christian Wiese Svanberg Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING Persondataforordningen - Implementering i danske virksomheder

VEJLEDNING Persondataforordningen - Implementering i danske virksomheder VEJLEDNING Persondataforordningen - Implementering i danske virksomheder DI Digital 1787 København V. 3377 3377 digital.di.dk digital@di.dk DI Digital et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger 1 (gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på

Forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger 1 (gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på Lovafdelingen Dato: 1. marts 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-7910-0008 Dok.: 2229227 Forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN 10. December 2015. Pia Kirstine Voldmester Advokat (H), Partner

PERSONDATAFORORDNINGEN 10. December 2015. Pia Kirstine Voldmester Advokat (H), Partner PERSONDATAFORORDNINGEN 10. December 2015 Pia Kirstine Voldmester Advokat (H), Partner Persondatareglerne i dag status EU-Kommissionen Udvalgte evalueringskonklusioner Beskyttelsen er ikke tilstrækkelig

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata. DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner

EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata. DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner EU s Persondataforordning - Håndtering af kundedata DI s konference, torsdag den 15. juni 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner Mød Esben! (Hipster)mand 31 år Kandidatgrad i humanistisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser Nyhedsbrev Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser STORMØDE ARRANGERET AF JUSTITSMINISTERIET OM DEN NYE PERSONDATAFORORDNING Justitsministeriet har nu afholdt det første af en række stormøder

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017

SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 SKABELON FOR DATABEHANDLERAFTALER MELLEM KOMMUNER OG IT-LEVERANDØRER - version 1.0 af 3. april 2017 Side 1/19 Vejledning til brug af skabelonen Tekst, der er sat i [ ] og markeret med gul er aftaletekst,

Læs mere

Undervisningsplan for certifikat i persondataret

Undervisningsplan for certifikat i persondataret Indhold Om undervisningen... 2 Dag 1: 29. april 2017... 3 Dag 1: Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Forberedelse Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Grundlæggende persondataret, første

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Nyhedsbrev. Data protection team. August 2016

Nyhedsbrev. Data protection team. August 2016 August 2016 Nyhedsbrev Data protection team EU s nye digitale grundlov et ledelsesanliggende! Den kommende persondataforordning betegnes populært også EU s nye digitale grundlov: De nye regler er fundamentet

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger IT Universitetet, 5. april 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Persondataloven Anvendelsesområde Dataansvarlig etableret i Danmark Tredjelandsaktiviteter på

Læs mere

Bird&Bird& Guide til den nye Persondataforordning. September 2016

Bird&Bird& Guide til den nye Persondataforordning. September 2016 Bird&Bird& Guide til den nye Persondataforordning September 2016 Da Europa-Kommissionen offentliggjorde den nye Persondataforordning i januar 2012, affyrede den startskuddet til 4 års debat, forhandlinger

Læs mere

EU GDPR og IT-sikkerhedsløsninger v/jørgen Hartig

EU GDPR og IT-sikkerhedsløsninger v/jørgen Hartig EU GDPR og IT-sikkerhedsløsninger v/jørgen Hartig Baggrund og idé EU GDPR (General Data Protection Regulation) er nok det varmeste emne for tiden. Bagkanten er den 25. maj 2018. Størstedelen af EU GDPRs

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen www.pwc.dk Persondataforordningen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indledning Persondataforordningen udvalgte emner Hvad betyder Persondataforordningen for uddannelsesinstitutioner? Kom godt i gang Spørgsmål

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Hvilke forberedelser kræver EUpersondataforordningen? Klaus Kongsted, kka@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015

Hvilke forberedelser kræver EUpersondataforordningen? Klaus Kongsted, kka@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 Hvilke forberedelser kræver EUpersondataforordningen? Klaus Kongsted, kka@dubex.dk Dubex A/S, 11. juni 2015 Agenda Hvordan ser det ud i dag? Hvem vedrører forordningen? Skal min organisation gøre noget?

Læs mere

Forstå de nye krav til databehandling og lær at afkræfte myter om persondata

Forstå de nye krav til databehandling og lær at afkræfte myter om persondata Forstå de nye krav til databehandling og lær at afkræfte myter om persondata Birgitte Kofod Olsen, Partner, Cand.jur., PhD, Carve Consulting Medstifter af DataEthics Vi skaber muligheder & realiserer potentialet

Læs mere

Justitsministeriet EU-formandsskabssekretariatet

Justitsministeriet EU-formandsskabssekretariatet Justitsministeriet EU-formandsskabssekretariatet jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 2.

Læs mere

B I LAG. KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse

B I LAG. KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse B I LAG KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse Kapitel 1 Generelle bestemmelser Artikel 2, stk. 2, litra d og præambel nr. 15: Det bør

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN. DRF s årsmøde, april 2017

PERSONDATAFORORDNINGEN. DRF s årsmøde, april 2017 PERSONDATAFORORDNINGEN DRF s årsmøde, april 2017 Historik Hvad er persondataloven? Nuværende lov i DK fra nr. 421 af 31. maj 2000 Gammel EU lovgivning fra 1990 erne Rdir 95/46 om beskyttelse af fysiske

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Forbrugerrettens betydning for persondataretten. Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School

Forbrugerrettens betydning for persondataretten. Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Forbrugerrettens betydning for persondataretten Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Hvorfor vigtigt? Bødeniveauet og effektiv håndhævelse Samfundsmæssigt fokus Alternativ

Læs mere

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Introduktion 2016 Deloitte 2 Introduktion: Den nye EU-persondataforordning Rationale Forskelle i hastigheden af lovgivningsmæssige

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere