udviklingsplan TUNØ I BALANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udviklingsplan TUNØ I BALANCE"

Transkript

1 udviklingsplan TUNØ I BALANCE

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde en udviklingsplan? 5 4. Status Tunø her og nu 5 5. Arbejdsprocessen Hvordan er der blevet arbejdet med udviklingsplanen? 6 6. Vision og målsætninger 7 7. Udviklingen på Tunø konkrete ønsker, projekter og forslag til handling samt overvejelser og perspektiver Bosætnings- og erhvervsgruppen Færgegruppen adgangen til Tunø Sundhedsgruppen Gruppen om Skole og børnepasning Turismegruppen Gruppen om vedvarende energi Tunø-Fonden I/S Tunø Bys Vandværk Tunø Festival Konklusioner og anbefalinger Handlingsplan 15 2

3 1.Introduktion til udviklingsplanen En udviklingsplan er begyndelsen til noget nyt en vision og målsætninger for en fælles fremtid. Udviklingen på en ø er ofte kendetegnet af forskellige projekter, som foreningerne og private har udviklet og gennemført. I de fleste tilfælde er det godt. En fælles udviklingsplan kan samle op på de eksisterende tiltag, og beboerne kan samlet finde de næste skridt i den retning, der er enighed om at gå. Jo flere mennesker og foreninger der er sammen om at udarbejde en udviklingsplan, jo større sandsynlighed er der for at det er en fælles plan, som hele øen finder ejerskab til. Derfor er det vigtigt med en god proces omkring udarbejdelsen af en udviklingsplan. Selve arbejdsprocessen giver en bedre fornemmelse af de muligheder, der er på øen, og de ressourcer og ønsker ø- boerne har til fremtiden. En gruppe aktive tunboere tog sammen med Tunø Beboerforening i februar 2010 initiativ til afholdelse af et cafémøde med deltagere, hvor mange idéer kom frem. Der blev dannet 5 arbejdsgrupper, som påbegyndte arbejdet med at afdække deres emner. Småøernes Aktionsgruppe finansierede ekstern konsulentbistand til hjælp til udarbejdelsen af en ansøgning. Beboerforeningen søgte i maj 2010 Ø-støtten i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og fik bevilliget et beløb, så der kunne hyres en ekstern konsulent. Arbejdsprocessen omkring selve Udviklingsplanen blev genoptaget i december I mellemtiden er Tunø blevet udvalgt sammen med 2 andre småøer til at deltage i et vedvarende energi projekt, som Småøernes Aktionsgruppe har igangsat i samarbejde med 3 småøer i Irland. Arbejdsgruppen omkring dette projekt er kommet med sammen med de øvrige 5 grupper, således at der nu er 6 arbejdsgrupper. Tunø har således valgt en arbejdsproces til udviklingen af planen, hvor nogle af arbejdsgrupperne efter idéudviklingsmødet i foråret 2010 arbejdede videre, andre lå stille. Hen over sommeren ligger meget af den slags arbejde stille, da Tunø har mange turister og al koncentration går mod at servicere dem da det er en vigtig indtægtskilde for øen. Arbejdet blev genoptaget i efteråret Der er i januar 2011 dannet en styre/tovholdergruppe for udviklingsplanen bestående af repræsentanter fra arbejdsgrupperne, én udpeget fra Beboerforeningen og igangsætteren af processen. Gruppen består af: Heine S. Birckner, Bent Sundgaard, solo-gruppen.dk, / , Bosætnings- og erhvervsgruppen Kristian Wiese, kristian , Energigruppen Susanne Rohde, / , Færgegruppen 3 Michala T. Olesen, mail.tele.dk, , Skoleog børnepasningsgruppen Lars Stensgaard Løndorf, , Sundhedsgruppen Hanne T. Thaysen, , Turismegruppen. Medlemmerne af styre/tovholdergruppen fungerer også som kontaktpersoner til arbejdsgrupperne, så hvis nogle vil med i arbejdet eller har forslag og kommentarer, så kan de kontaktes. Styregruppen har i arbejdsprocessen haft det overordnede ansvar for udarbejdelsen af udviklingsplanen, koordinerer og støtter arbejdet i grupperne, har kontakten til pressen, kommunen og andre interessenter, sikrer den demokratiske arbejdsform og sikrer at andre tiltag og aktiviteter på Tunø bliver en del af udviklingsplanen. Styregruppen har lavet aftalen med den eksterne konsulent. Den eksterne konsulent på arbejdsprocessen er Kirsten Malling Olsen, mallingo.dk og tel Hun kan ligeledes kontaktes for spørgsmål og kommentarer.

4 2. Kort sammenfatning af konklusioner og anbefalinger Tunø i balance er visionen for øen. Følgende prioriteringer (besluttet på fællesmødet 16. april 2011) tegner aktiviteterne og udviklingen frem mod 2020: For turismegruppen blev det prioriteret at få planlagt og gennemført en undersøgelse af turismen på Tunø hvorfor kommer turisterne og ikke mindst hvorfor kommer de ikke? Desuden skabelsen af en fælles hjemmeside og bedre information på havnen. Energigruppen fik mandat til at fortsætte deres gode arbejde hen imod et selvforsynende Tunø. Sundhedsgruppen fik mandat til at arbejde videre med at fremme sundhedsfaciliteterne på Tunø i samarbejde med Odder Kommune første prioritet er at arbejde for en fastboende sygeplejerske. Børn/skole/børnepasningsgruppen fik mandat til at arbejde videre med deres forslag om et fælles skole og pasningstilbud på skolen for alle børn i en positiv dialog med Odder Kommune. Desuden skal de arbejde på at udvide skolens tilbud til også at omfatte børn fra fastlandet. Bosætnings- og erhvervsgruppen fik mandat til at arbejde videre med etablering af en erhvervsforening på Tunø, etablering af et idécenter for iværksættere og skabelse af muligheder for bosætning som fastboende og på prøve. Færgegruppen fik opbakning til at planlægge og udarbejde et undersøgelsesprojekt for en analyse af færgemulighederne til og fra Tunø. Det skal søges midler til denne analyse, så 4 den kan gennemføres af professionelle. Analysen vil give betingelserne for at beslutte på hvilken måde, der skal arbejdes videre med færgeproblematikken. Desuden blev det besluttet, at den nuværende status quo fredning fra 1965 skal undersøges grundigt med henblik på at få den ændret, så den er tidssvarende i forhold til Tunøs behov. Forankringen af Udviklingsplanen ligger hos Tunø Beboerforening. Der har været stor enighed om, at den fortsatte dialog og samarbejdet med Odder Kommune skal foregå i en positiv stemning. Dette ønske er udtrykt af både Tunboerne og de 6 politikere, der har været med i processen.

5 3. Baggrunden for udviklingsplanen på Tunø Tunø har i de sidste 10 til 15 år været inde i en positiv udvikling med stor tilflytning af især pensionister og efterlønsmodtagere. Det har sikret øen nye ressourcer og har skabt mange aktiviteter. Men i samme periode er der forsvundet arbejdspladser i landbruget, og antallet af børnefamilier er blevet kritisk lavt. Det sidste betyder, at fremtiden for Tunø skole er usikker. Skolen har været lukket i en periode, men er nu genåbnet. Øens tre største turistvirksomheder står over for et generationsskifte. Der var og er stor bekymring på øen for nedgang i det kommunale service niveau særligt med hensyn til færgen og på sundhedsområdet. Fra 1. maj 2011 er der ikke nogen sygeplejerske på Tunø. Der har været et fald i antallet af turister på Tunø. Men dog ikke særlig stort fald. Der har igennem flere år været så mange turister, som øen kan bære i hvert fald i højsæsonen. Antallet af både i lystbådehavnen er også faldende måske på grund af en meget høj havneafgift. Odder Kommune ejer havnen. Færgens sejlplan gør, at det ikke er muligt at pendle dagligt til og fra øen. Behovet for arbejdspladser og indtægtsmuligheder på øen er derfor stort. Tunø Beboerforening vil gerne sætte gang i en proces i gang for at undersøge, hvilke udviklingsmuligheder og potentialer øen har. Og fremkomme med konkrete handlingsforslag. Dialogen imellem Odder Kommune og Tunø har i perioder været ret dårlig. Tunø vil gerne forbedre og udvikle samarbejdet med Odder Kommune for at sikre fælles fodslag i udviklingsmulighederne for Tunø. 4. Status på Tunø Der bor 116 mennesker på Tunø. Som andre danske småøer har der været en løbende nedgang i antal beboere dog med den særlige undtagelse, at Tunø har formået at øge beboerantallet væsentligt siden 1980 erne, hvor det lå på omkring 80. Befolkningstallet toppede omkring 1930 med 256 beboere. Der er mange faste ferie- og weekendgæster. Aldersfordelingen er som følger: Alder Antal < >90 1 Som det fremgår af tabellen er hovedparten af beboerne imellem 50 og omkring 80 år gamle. Der er 10 børn under 10 år og 5 under 20. Det betyder, at der stadig er børn til pasning og skolegang. Der er en stor andel af pensionister. En del af disse er et stort aktivt for øen, idet de er involverede i foreningsmæssige og private aktiviteter. Der er skole, købmand, kirke, fyrtårn, forsamlingshus, 3 spisesteder, mange aktive foreninger, museum, netcafé og flere turistprægede butikker. De mange aktive foreninger betyder, at Tunø er en levende ø. Foreningerne har igennem 5 årene været gode til at planlægge og beskrive udviklingsprojekter, som de også har formået at søge penge hjem til. Landsbyen er velholdt og er en blanding af gammelt og nyt byggeri. Tunøs færge går til Hov og den betegnes som den færge blandt småøfærgerne med den dårligste fartplan. Tunø er en del af Odder Kommune. Landbruget var tidligere et hovederhverv, men nu er der én porreproducent på øen. Turismeerhvervet er øens vigtigste erhverv. Efter lukning af øens mejeri i 1964 og slagteriet i Odder i 1987 er dyreholdet næsten ophørt. År 2007 kom der igen et større dyrehold på øen, nemlig 20 moderfår, så nu er man leveringsdygtige i Tunølam. Ellers dyrker man hovedsageligt grønsager med porrer som største afgrøde, da klimaet giver optimale vilkår for grønsagsdyrkning. Men store arealer ligger dog udyrkede hen. Et varieret landskab Tunø blev også kaldt Tvillingeøen. Den har i stenalderen været delt i to, som det kan fornemmes ved de to bakkede områder. De er adskilt af mosen, som var det tidligere sund. I de stejle klinter mod både syd og nordvest ses tydelige moræneaflejringer fra istiden. Den har forårsaget både bakkerne og det meget dybe farvand mod Samsø, hvorigennem en stor del af fragtskibene fra Østersøen passerer. Flora og fauna Tunøs mange solskinstimer og ringe nedbør gør det muligt for figen- og morbærtræer at vokse her, ligesom den grønbrogede tudse har sit nordligste levested.

6 I klinterne yngler store kolonier af digesvaler, strandskader og stormmåger. Her findes også den 5. største koloni af den sjældne alkefugl tejsten, som kun yngler ca. 18 steder i Danmark. Af hensyn til de rugende fugle må man ikke færdes langs stranden ved klinterne i yngletiden. Fredningen Der forligger en status quo fredning fra 28. januar Fredningen omfatter hele øen, bortset fra Tunø by. Den betyder, at arealerne skal bevares i deres nuværende tilstand, således at ejendommenes karakter af landbrug og skovbrug opretholdes. Det gælder også mark og skovområder, hvor man ligeledes tager hensyn til de landskabelige og naturvidenskabelige værdier. Derudover er der en række sær-bestemmelser omkring fredningen, der omfatter bygninger, terrænreguleringer m.m. I forbindelse med fredningen erhvervede staten en række arealer på Tunø bl.a. teltpladsen på Revet, spejderpladsen, et stort skovareal på Nordstranden samt en del af Bjerget midt på øen. Status quo fredning må man nok i 2011 konstatere, fungerer ikke efter sin oprindelige hensigt, og desværre er den i dag en hæmsko for øens samfundsmæssige udvikling. Havvindmøllerne Ved Tunø Knob er der rejst en halv snes 63 m høje vindmøller. De udgør Danmarks første park af vindmøller anbragt i havet og blev rejst i 1995 som et forsøgsprojekt. 5. Arbejdsprocessen Det fælles arbejde med Udviklingsplanen startede op igen med afholdelse af fællesmøder i den sidste weekend i januar Heine Birckner og Michala T. Olesen havde ansvaret for indkaldelsen og udarbejdelsen af indholdet sammen med den eksterne konsulent. Sidstnævnte var ordstyrer. Der var møde fredag d. 28. januar om Hvad er en udviklingsplan, og hvad kan den bruges til. Venø har udarbejdet en handlingsplan sammen med 4 øvrige småøer (initieret i og finansieret af Småøernes Aktionsgruppe). Jan Bendix fra styregruppen på Venø holdt et oplæg om erfaringerne derfra både selve udarbejdelsen og hvad der efterfølgende er kommet ud af udvikling på Venø som følge af planen. Der var 20 deltagere. Næste dag var emnet visioner og målsætninger, og arbejdsgrupperne holdt oplæg om deres arbejde. Mange grupper var kommet langt i deres overvejelser og afklaringer. Andre var knap så langt. Der var en god debat om gruppernes indlæg blandt de 40 deltagere. Der var mulighed for dannelsen af nye grupper, og nye deltagere til de eksisterende grupper var meget velkomne. Til dette møde deltog 4 politikere fra Odder Byråd. De nåede inden fællesmødet en rundtur på øen og en frokost på skolen. Der blev ikke holdt politikerindlæg som sådan, men de kommenterede ivrigt og kom med gode input til arbejdet. Tunø ønsker en fast kontaktperson i kommunen. Det blev støttet af politikerne. Søndag var en arbejdsdag for arbejdsgrupperne, hvor den eksterne konsulent holdt et indlæg om arbejdsmetoder og gav grupperne sparring i deres 6 arbejde. Der var ca. 20 deltagere. Deltagerne på fællesmøderne og i arbejdsgrupperne består både af fastboende og af fritidshusfolk. Det giver en god energi og mange forskellige erfaringer og faglighed til arbejdet, at begge grupper er aktive i udarbejdelse af planen. Der er mange fritidshusejere, der kommer meget på Tunø. Arbejdsgrupperne arbejdede videre med deres skriftlige bidrag med en deadline d. 15. marts til styregruppe og konsulent. Konsulenten udarbejdede derefter første udkast til Udviklingsplanen. Derefter blev den mangfoldiggjort til alle på øen. På fællesmødet afholdt lørdag d. 16. april var der omkring 30 deltagere inkl. 2 byrådspolitikere fra Odder Kommune og en journalist fra Horsens Folkeblad. Udkastet blev præsenteret og arbejdsgrupperne fremlagde deres bidrag til debat. Der var en ivrig debat - og vision, målsætninger og prioriteringer for emnerne i Udviklingsplanen blev besluttet. Grupperne fik dermed et godt mandat til fortsættelse af udviklingsarbejdet Den endelige udviklingsplan bliver sammenskrevet af konsulenten i et udkast til styre/ tovholdergruppen. Efter deres gennemsyn og kommentering bliver Udviklingsplanen mangfoldiggjort i sin endelige form og præsenteret ved festlig sammenkomst fredag d. 24. juni. Her vil hele øen, kommune, politikere, presse og andre interesserede blive inviteret.

7 6. Vision og målsætninger Visionen er TUNØ I BALANCE. Målsætninger Udviklingen på Tunø skal foregå i et positivt samarbejde og dialog med Odder Kommune Naturens ressourcer udnyttes i øget omfang til fødevare produktion der produceres med succes flere fødevarespecialiteter på Tunø i Der arbejdes på at skaffe flere jobs (5) indenfor fødevare produktion og forædling. Tunø er energimæssigt 100 % selvforsynende ø med vedvarende energi og har et energioverskud, der sælges til andre. Befolkningssammensætningen udlignes mere. Der arbejdes aktivt på at få flere børnefamilier til øen. Målet er at have så mange børn, at skolen holdes i gang, og at der etableres pasning for de mindre børn. Der udarbejdes planer for og gennemføres hjælp til de børnefamilier, som allerede har vist interesse for at bosætte sig på Tunø. Denne hjælp fortsættes ved fast bosætning. Turist sæsonen skal udvides. Antallet af turister er fordelt både over høj- og lav sæsoner. Færgen skal have en fartplan, der giver mulighed for pendling til og fra øen. Sundhedsservicen på Tunø skal være sammenlignelig med servicen på fastlandet. Visionsdebatten blev startet på fællesmødet d. 29. januar 2011 ved at alle på mødet kom frem med de positive ord, der umiddelbart faldt dem ind, når tanken er på Tunø. Disse ord er: Festival, færgetider, dejlig natur, fred, coneutral, nære værdier, mangfoldigheder, dejlig færgetur, havet, tunøborger, tryghed, skønhed, retræte, godt lille samfund, social samhørighed, refugium, rekreation, bilfri, ro, overskuelighed, stilhed, mørket, gæstfrihed, vedvarende energi selvforsynende, samvær, afslapning, vand og øl, omsorg for hinanden, tidslomme, kriminalitetsfri, for alle aldre, svært at tjene penge, tilhørsforhold. Notater og tegninger fra et af debatmøderne 7. Udviklingen på Tunø Til dette afsnit har de 6 arbejds-grupper hver i sær bidraget med deres afklaringer, uddybning og forslag til projekter og aktiviteter. Grupperne er Bosætnings- og erhvervsgruppen, Færgegruppen, Sundhedsgruppen, Skole og børnepasningsgruppen, Turismegruppen og gruppen med Vedvarende energi. Medlemmerne af arbejdsgrupperne er både fastboende og fritidshusfolk. Der er allerede mange ting i gang på Tunø. En del af disse beskrives også i Udviklingsplanen. Udviklingsplanen kommer med forslag til nye tiltag, som skal blive en del af alle øvrige tiltag på Tunø de skal tilsammen skabe mere og bedre udvikling i den retning tunboerne ønsker det. For alle 6 arbejdsgrupper har øen på fællesmødet d. 16. april 2011 givet et mandat til prioriterede emner til at arbejde videre med. Disse står først i hvert arbejdsgruppeafsnit. 7

8 7.1 Bosætningsog erhvervsgruppen Bosætnings- og erhvervsgruppen fik mandat til at arbejde videre med etablering af en erhvervsforening på Tunø, etablering af et idécenter for iværksættere og skabelse af muligheder for bosætning som fastboende og på prøve. Formålet for gruppen er at synliggøre og fremme udviklingen af Tunøs erhvervsmuligheder for at holde øen i balance, både hvad angår økonomi, natur og menneske og som den naturperle den er, og derigennem at fastholde og udvikle interessen for at bosætte sig på Tunø. Der skal ydes en indsats for at fremme forståelsen af, at det er muligt at bo og arbejde på Tunø, under de forhold Tunø kan byde på, både i dag og i fremtiden. Dette gælder både de, der i dag bor på Tunø, og de der senere ønsker at bosættes sig på Tunø. Bosætning Udviklingen bør foregå, så beboersammensætningen i højere grad afspejler det øvrige Danmark: Børnefamilier skal have mulighed for bosætning med trygge rammer for børnene og deres forældre, hvad angår opvækst i almindelighed, herunder naturligvis med skolegang, pasning m.v. Børnefamilier hvor børn er i familiepleje, bør have mulighed for bosætning, idet børnene kan opleve et stille ø liv, sammen med Tunøs øvrige børn. Disse familier tager ofte egen økonomi med til øen, og er ikke i samme grad afhængige af fuldtidsarbejde, i øvrigt. Familier der ønsker et mere tilbagetrukket liv, men stadig med lyst til at skabe deres indtægt ved alternative erhvervs muligheder, skal kunne finde muligheder på Tunø. Familier der ønsker bosætning på Tunø, men ønsker at forblive erhvervsaktive på fastlandet, bør kunne pendle mellem Tunø og deres arbejdsplads. Sommerhusejerne skal have forøget mulighed for at kunne skabe sig en fremtid som fastboende. De ældre beboere skal have en tryg forvisning om, at kunne blive på Tunø. Også hvis helbredet kræver særlig pleje. Erhvervsmuligheder For at fremme og udvikle erhvervsmulighederne på Tunø, bør der etableres en erhvervsforening med det formål at udveksle erfaringer, samt helt nødvendigt, at medvirke aktivt som mentorer for tilflyttere med lyst til, at bosætte sig og leve erhvervsmæssigt på Tunø. Der skal etableres et idecenter for de, der ønsker at udvikle sig erhvervsmæssigt på Tunø. Et idecenter kunne tænkes oprettet i Jens Meinhardts gård. Her er plads til indretning 8 af bomulighed for de, der lige skal prøve ø livet før beslutning om, at investere i fast bolig på Tunø. Samtidig er der mulighed for tag over hovedet, som iværksætter med behov for værksted, lager m.v. Tænketank / muligheder for et idécenter: Håndværksvirksomhed i almindelighed. Service virksomhed / vicevært ordning. Familie pleje / dagpleje. Læge / sygeplejerske. Dagpleje. Kontor virksomhed o.l. Dagligvare handel. Gaveartikler / handel med / fremstilling af. Lettere produktion. Kro / servering o.l. Dyrehold. Dyrkning af vin / forædling. Dyrkning af anden avl som frugt, bær o.l. Produktion / forædling af frugt / bær m.v.(syltetøj, o.lign. ) Naturligvis frilands gartneri. Turist-guiding m.v. Der bør tænkes i husmandsbrug. Nye ideer kan udvikles som klyngesamarbejde. Al udvikling skal naturligvis afstemmes efter Tunøs muligheder og med respekt for den perle Tunø er i dag. Det vil være naturligt for enkeltproducenter at tilslutte sig Småøernes Fødevarenetværk. Gruppens forslag til opgaver: Etablering af erhvervsforening Job/boligportal Mulighed for bosætning fast og på prøve. Idé center med mulighed for iværksættere. Øvrige tiltag afhængig af de muliges kunst.

9 7.2 Færgegruppen adgangen til Tunø Færgegruppen fik opbakning til at planlægge og udarbejde et undersøgelsesprojekt for en analyse af færgemulighederne til og fra Tunø. Det skal søges midler til denne analyse, så den kan gennemføres af professionelle. Analysen vil give betingelserne for at beslutte på hvilken måde, der skal arbejdes videre med færgeproblematikken. Gruppen har arbejdet med færgeproblematikken i stikordsform. Færgen er under Odder Kommune og hjemmehørende i Hov. Vision Færgen sejler 5-8 gange om dagen fra kl til med en fartplan der giver mulighed for at pendle til og fra Tunø dagligt. I sæsonen sejler stor færge med plads til gods. Uden for sæsonen sejler lille hurtigfærge til persontransport, suppleret med stor færge med 2-3 ugentlige afgange. Samdrift med Samsø Formål Færgen er livsnerve for Tunø der skal være en tidssvarende færgeforbindelse til fastlandet. Delmål: Tilflytning af børnefamilier til Tunø. Øget beskæftigelse på Tunø. Mulighed for at bo på Tunø og arbejde på fastlandet. Tilflytning af selvstændige erhvervsdrivende (håndværk, handel, service, dyreavl, landbrug m.m.). Fastholdelse og udvikling af Tunøs kulturelle styrker. Fastholdelse af antallet af turister og gæster og give dem mulighed for at blive på øen i længere tid. Færgen skal være en god/acceptabel arbejdsplads. Aktiviteter Undersøge økonomi ved flere daglige afgange Undersøge muligheden for og konsekvensen af at udlicitere færge til Tunø. Sammenligning med færgedrift og øer med samme overfartstid og antal indbyggere. Undersøge rigtigheden i udmåling at tilskud til Tunøfærgen (grundlaget) Undersøge i hvilket omfang statstilskuddet til færgen bruges til formålet. Målgruppe Fastboende på Tunø. Sommerhusejere Selvstændige erhvervsdrivende (håndværk, handel, service, dyreavl, landbrug m.m.). Turister og gæster. Odder Kommune Staten. Strategien er, at Tunøs udvikling har sammenhæng med adgangen til Tunø og relationen til Odder kommune. Styring/ejerskab hos: Odder Kommune. Formaliseret samarbejde mellem Tunøs færgegruppe og embedsmand og/eller politiker fra Odder Kommune. Budget: 9 Færgepulje (staten) henlæggelse til færge Økortordning 7.3 Sundhedsgruppen Sundhedsgruppen fik mandat til at arbejde videre med at fremme sundhedsfaciliteterne på Tunø i samarbejde med Odder Kommune første prioritet er at arbejde for en fastboende sygeplejerske. Vision At de sundhedstilbud, der findes på Tunø, bliver tilsvarende de tilbud, man kan få på fastlandet At Tunø bliver et attraktivt sundhedstilbud til glæde for alle borgere i kommunen. Som konsekvens af Odder Kommunes nedlæggelse af øens sygeplejerskestilling pr. 1.maj 2011, bliver den kommunale og regionale service på Tunø forringet. Region Midtjyllands AMK-vagt (Akut Medicinsk Koordination), som varetager opkald til 1-1-2, samt iværksætter akut behandling og transport, har optimeret deres service efter øens forhold. Tunø får nu positiv særbehandling ved opkald til Endvidere er AMK-vagt ved at finde frivillige lokalt på Tunø, som kan træde ind i en first-responder ordning. Der er endnu ikke fundet en gennemsigtig løsning på, hvordan Odder kommune fremover vil opretholde et tilfredsstillende service af sygeog hjemmepleje efter Serviceloven. Formål for Sundhedsgruppen Primært mål er at søge en dialog og vilje til at genoprette sygeplejerskefunktionen på Tunø. En ø-sygeplejerske vil skabe større tryghed og hurtigere bistand ved sydom og akutte kriser. Endvidere er det af helt afgørende betydning

10 for den kommunale og regionale service, at der befinder sig en sundhedsfaglig person på Tunø, som kan udvikle Tunøs sundhedsfaglige position i kommune, region og stat. Sundhedsgruppens sekundære mål er at fremme de sundhedsfaglige aktiviteter på Tunø og tage initiativ til samarbejde med Odder kommune, region og stat, til glæde for alle borgere på Tunø og fastlandet. Det er tunboernes ønske at: genoprette ø-sygeplejerske stillingen Ø-lykkecenteret virker som Sundhedscenter for alle kommunens borgere Ø-lykkecenteret bliver centrum på Tunø for sundhedsfremmende aktiviteter Ø-lykkecenteret bruges som kursus og udflugtssted med et sundhedsfagligt perspektiv Ø-lykkecenteret bruges som ekstern klinik for alle offentlige og private udbydere af sundhed Målgruppen er borgere på Tunø, samt borgere på fastlandet. Strategien er, at man i samarbejde med Tunø Beboerforening søger en dialog med de offentlige myndigheder for at skabe et fokus for Tunøs behov for sygeplejerske. 7.4 Gruppen om Skole og børnepasning Børn/skole/børnepasningsgruppen fik mandat til at arbejde videre med deres forslag om et fælles skole og pasningstilbud på skolen for alle børn i en positiv dialog med Odder Kommune. Desuden skal de arbejde på at udvide skolens tilbud til også at omfatte børn fra fastlandet. Vision Et samlet tilbud til øens børn i alle aldre lokaliseret på Tunø skole. At skolen/pasningstilbuddet bliver et attraktivt tilbud til børnefamilier der gerne vil bosætte sig på øen. Behov Hvis Tunø skal være et attraktivt sted at bosætte sig for børnefamilier, skal der være en velfungerende skole på øen og mulighed for pasning af før skole børnene. Skolen skal fortsat fungere som sognegård. Formål At give samme vilkår for børnefamilier på Tunø som andre danske familier har for skolegang og børnepasning i nærområdet. Delmål Skolen og livet som barn på Tunø profileres/tydeliggøres så det kan være med til at tiltrække børnefamilier. Tunø skole er landets mindste, og de fordele/værdier det giver, skal fremhæves. Lokalerne på skolen skal institutionsgodkendes. Alle børn i Odder kommune skal have mulighed for at gå i skole på Tunø. Det kan være med til at trække ressourcer til skolen i form af flere lærer/ pædagoger, og dermed styrke skolen. Ikke mindst vil børnene få stort udbytte af at gå i en lille, tryg skole med plads og tid til den enkelte elev. Gratis transport til de klasser på Hov skole som er tilknyttet klasserne på Tunø skole. Når det er begge skoler der frit kan rejse vil børnene få mere kontakt til hinanden, og samarbejdet mellem de to skoler styrkes. Desuden ville visse fag kunne undervises fast på Tunø, f.eks. naturfag. 10 Aktiviteter Opslag om skolens værdier/ fordele og livet på Tunø omdeles/ophænges på skoler og i daginstitutioner i større byer. Hjemmeside, der fortæller om skolen med link fra de andre Tunø hjemmesider. Planche på øen, der fortæller om skolen og livet på Tunø. Undersøge hvad der kræves, Ovenfor: Loppemarked på skolen Th.: Træskulptur foran Tunø Museum for at lokalerne på skolen kan institutionsgodkendes. Undersøge muligheder for at søge fonde/sponsorater til at dække udgifterne i forbindelse med godkendelsen af lokalerne. Sammen med Odder Kommune finde frem til betingelserne for at gennemføre ideen om et samlet tilbud til alle øens børn. Bæredygtighed I et integreret pasnings/skoletilbud vil de ansatte kunne afløse hinanden ved sygdom, ferie og fridage og derved undgås det at bruge penge på vikarer fra fastlandet eller at aflyse skoledage og pasning. Ikke mindst vil denne løsning give mulighed for at de ansatte har nogle at samarbejde med og udveksle/udvikle ideer med For børnene vil det give en mere struktureret hverdag med

11 faste, trygge rammer, og en sikkerhed for hvad de skal den næste dag, og hvor de skal hen. Hidtil har især dagplejen været meget uregelmæssig, og der har været mange perioder helt uden pasning, hvilket er uacceptabelt. Målgruppe Nuværende og potentielle børnefamilier på Tunø og Odder kommune. Strategi Arbejde for et formelt samarbejde mellem (i første omgang) relevant embedsmand i Odder kommune, Hou skole og forældregruppen på Tunø for at sikre attraktive skole- og pasningsmuligheder. Styring/ejerskab Odder kommune, Hou skole og Forældregruppen på Tunø 7.5 Turismegruppen For turismegruppen blev det prioriteret at få planlagt og gennemført en undersøgelse af turismen på Tunø hvor- for kommer turisterne og ikke mindst hvorfor kommer de ikke? Desuden skabelsen af en fælles hjemmeside og bedre information på havnen. Visionen er at udvide turistsæsonen Tunø lever efterhånden primært af turismen. De fleste erhverv er helt eller delvist afhængige af turisterne. Tunø har tidligere været landbrugs-ø med porrer som største afgrøde. Men det sidste gartneri lever i dag også primært af salg til turister. Turismen skal udvikles i balance med den natur, øen har, men stadig bevares som en selverhvervende ø med udnyttelse af egne ressourcer. Ellers forsvinder det autentiske islæt, og gør øen mindre attraktiv at gæste, end den er i dag. Flere turistaktører servicerer allerede nu turisterne i sommerhalvåret med traktorture, guidede ture til fods og traktor, sommerhusudlejning dog i begrænset omfang, teltplads og havnen til lystsejlerne, samt naturligvis også bespisning på øens 3 spisesteder, salg hos købmanden og i 3 smykke- og kunstbutikker. Herudover en del små boder med salg af grønsager, sylterier og andet. Der er behov for en koordinering og et øget samarbejde imellem turistudbyderne. Turisternes vaner og ønsker Der er kun lidt viden om, hvad turister kommer efter, og hvad de ønsker, og hvor mange der kunne ønske at blive lidt længere. Og intet om dem, der ikke kommer. Hvad skulle gøre dem interesserede, og hvordan flere gæster øen? Der savnes en mere specificeret undersøgelse. Odder Turistbureau vil i samarbejde med medarbejder i kom11 munen komme med et forslag. PR for Tunø Kendskabet til Tunø skal øges, så flere får kendskab til denne rolige, naturskønne plet. I dag søger de fleste informationer på nettet. Målet er, at alle Tunø-hjemmesider koordineres på en nem og overskuelig måde, måske en ny Tunø-portal, som kan være indgang og paraply for alle informationer om Tunø. Turistbureauet vil overveje mulighederne. Turismegruppen ønsker en offentlig tilgængelig computer på havnen til informationssøgning om, hvilke muligheder der er, og hvilke aktiviteter, der foregår på Tunø. Såsom traktor- og guidede ture, cykeludlejning, tennis, spisemuligheder, købmandens og andres åbningstider. Med mulighed for bookning, bord- og banebestilling mv. Havnen Havnen fungerer fint og er attraktiv og velbesøgt, men antallet af lystsejlere har dog været vigende de sidste par år. Fra knap til godt sidste år. Hvad er årsagen? Der mangler en plan for havnens udvikling i forhold til ønsket om attraktioner og miljø på havnen. F. eks en lille café, en bod med Tunø-produkter. En gruppe har konkrete planer om røgeri og salg af røgede fisk på havnen. Der er fundet finansiering til dette initiativ. Kommunen overvejer en sejlerstue, da Tunø er et af de eneste steder uden. Havnelejen er på et forholdsvist højt niveau. Den må følge andre havnes niveau og tilbud ellers finder sejlerne andre steder hen.

TUNØ I BALANCE. TUNØ udviklingsplan 2011 2020. UDKAST af 5. maj 2011

TUNØ I BALANCE. TUNØ udviklingsplan 2011 2020. UDKAST af 5. maj 2011 TUNØ I BALANCE TUNØ udviklingsplan 2011 2020 UDKAST af 5. maj 2011 1 Tunø Beboerforening har modtaget økonomisk støtte fra Støtten til projekter på de små øer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Status på Tunø. Tunø by er velholdt og er en blanding af gammelt og nyt byggeri.

Status på Tunø. Tunø by er velholdt og er en blanding af gammelt og nyt byggeri. Flora og fauna. Tunø blev også kaldt Tvillingeøen. Den har i stenalderen været delt i to, som det kan fornemmes ved de to bakkede områder. De er adskilt af mosen, som var det tidligere sund. I de stejle

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision...4 Målsætninger...5 Livet på øerne i dag...6 Transport og besejling...7 Erhverv...10 Turisme... 13 Bosætning...16

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Multihuset, Øster Hurup søndag den 20. november 2005 21. november 2005 Nærværende rapport er et beslutningsreferat

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse: Baggrund Undersøgelse af muligheder

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012. Oktober 2009

TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012. Oktober 2009 Oktober 2009 TILLÆG DEBATOPLÆG VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012 et med debatoplægget er at fremlægge en sammenfatning af de idéer og forslag, der er fremkommet ved august- og septembermøderne på Venø om udviklingsplanen.

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSINDSATS

SAMSØ KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSINDSATS SAMSØ KOMMUNE HANDLEPLAN FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSINDSATS 2017-2018 ET KATALOG OVER KONKRETE TILTAG OG INDSATSER I 2017 OG 2018 3 NYE TILTAG: TURISME 4 NYE TILTAG: FØDEVARER 4 NYE TILTAG: UDDANNELSE

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere