Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI"

Transkript

1 Idræt og fritid i de nye kommuner Brikker til en fritidspolitik DGI

2 Kære læser Det frivillige foreningsliv er en vigtig medspiller, når fritidspolitikken skal formuleres i de nye kommuner. Selv inden for den enkelte kommune er foreningerne vidt forskellige og lever under meget forskellige vilkår. I en ny kommunal struktur er det afgørende, at foreningslivets mangfoldighed bevares. Den er garant for foreningernes fortsatte udvikling og vækst. Og dermed også for at befolkningen fortsat opfatter foreningerne som den vigtigste ramme om deltagelse i idræt. Denne pjece kan bruges som inspiration i den fritidspolitiske debat i kommunerne og i landets idrætsforeninger. Den giver en række bud på emner og temaer, som er relevante for både kommune og idrætsforening, når brikkerne til en ny fritidspolitik skal lægges. På: kan du læse mere om DGI DGI Udgivet af: DGI Redaktion: Layout: Maja Bursøe, For spørgsmål eller vejledning, kontakt nærmeste amtsforening i DGI, se side 23 eller: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Steen Tinning DGI kommunikation. Idrætspolitisk sekretær Steen Tinning, tlf.: Mail: Vingsted Skovvej 1 Lars Rasmussen Illustration: Els Cools Landskonsulent Lars Rasmussen, tlf.: Mail: 7100 Vejle Anne-Marie Dohm & Oliver Streich forsidefotos: michael bo/baghuset, søren holm/chili foto & arkiv og lars rønbøg

3 Indhold Idræt under forandring... 4 Imellem forening og forvaltning De frivillige og det offentlige Sundhed og forebyggelse af sygdom Mødet mellem kommune og frivillige Tilskudsordninger Idrættens rum og rammer Idrætspolitiske målsætninger

4 DGI-huset i Århus midtby har åbent fra tidlig morgen til sen aften og bliver flittigt brugt af kommunens foreninger og skoler, som her hvor en fritidsordning har indtaget springhallen Idræt under forandring Børn og unge modtager i dag tilbud om underholdning stort set døgnet rundt. Alligevel er idrætsforeningen fortsat det sted, hvor børnene, deres forældre og bedsteforældre søger hen. Idræt i foreningsregi tiltrækker stadig op mod 80 procent af alle børn. Men samfundet er under forandring, og det slår også igennem i idrætsforeningerne. I formuleringen af en ny fritidspolitik skal kommuner og foreninger bl.a. tage højde for: p p Andelen af voksne, der dyrker idræt, er steget markant. Gruppen af voksne, der efterspørger fleksible motionstilbud i og uden for de frivillige foreninger, der er tilpasset arbejds- og familielivet, udgør en væsentlig målgruppe. 4 foto: søren holm/chili

5 DGI mener, at en ny fritidspolitik skal understøtte muligheden for, at foreningerne kan skabe adgang til fleksibel idræt i form af udendørs aktivitetssteder, døgnåbne faciliteter med bookingløsninger via internettet og eksempelvis træningscentre som møde- og motionssteder i forbindelse med foreningerne. 5

6 Senioridræt foto: kim nielsen Senioridrætten har gennem de seneste 20 år udviklet sig markant og har etableret idræt og motion tilpasset aldersgruppen. Målgruppen efterspørger ofte konkrete muligheder for at udfolde sig i dagtimerne - og med et minimum af starthjælp er de ældre klar til selv at overtage opgaven og finde egne frivillige ledere. 6

7 DGI anbefaler, at fritidspolitikken styrker senioridrætten, så den kan udfolde sig og medvirke til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for målgruppen. Det skal blandt andet ske ved, at støtteordningerne ikke virker diskriminerende over for ældre. Og ved at kommunen synliggør, hvad der findes af ledige idrætsfaciliteter i dagtimerne. Ældrekredsen for Petanque i Karlslunde har 215 aktive medlemmer, og der er 15 på venteliste. De spiller hver tirsdag, hvor cirka 150 ældre møder op foto: kenn thomsen 7

8 DGI Hammerum Herred forvandlede Herning midtby til et sportsmekka for en dag, da amtsforeningen inviterede byens borgere på alle de idrætsaktiviteter, der tilbydes af foreningslivet foto: henrik bjerg Børn & unge Blandt de unge årige er der fra 1998 til 2002 sket et fald i antallet, der deltager i foreningsidræt. For de frivillige foreninger har det været svært at lokke de unge indenfor - eller få dem til at blive. Noget tyder altså på en ubalance mellem foreningskulturen og ungdomskulturen. DGI sætter fokus på området via forskningsog udviklingsprojekter inden for de store idrætsgrene for at finde ud af, hvilke organisationsformer og tilbud der favner målgruppen. 8

9 DGI anbefaler, at børn og unge fastholdes som den væsentligste målgruppe for en ny fritidspolitik. Kommunerne kan sætte de unges idrætsdeltagelse på dagsordenen gennem særlige initiativer, der støtter op om aktivitet og samvær. Det kan eksempelvis ske gennem udviklingspuljer og forsøgsmidler til foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme ungdomskulturen. 9

10 Imellem forening og forvaltning Hvordan sikrer vi, at flere børn og unge dyrker motion? Hvad skal der til, for at ældre bliver ved med at dyrke deres idræt, og erhvervsaktive voksne bliver tilbudt idræt, som kan tilpasses arbejde og familieliv? De mange udfordringer i et moderne velfærdssamfund kræver en anden fordeling af opgaver mellem det offentlige system og de frivillige foreninger. På børne- og ungeområdet skal en ny fritidspolitik skabe sammenhæng mellem skole, SFO, børnehaver og fritidsfaciliteter og skabe mulighed for at uddanne de medarbejdere, som har med foreningslivet at gøre, til at indgå i et samarbejde med de frivillige ledere. Det bliver væsentligt at styrke den lokale sammenhæng i de nye kommuner. Kommunens ansatte sidder ikke kun på Rådhuset. Skoleinspektøren, institutionslederen og halinspektøren er nøglepersoner i foreningernes første møde og fremtidige samarbejde med kommunen. 10

11 Børn fra Odense lærer capoeira efter skoletid i deres SFO. Foreningen Capoeira Odense stiller instruktør til rådighed. Det sker som led i projektet Børn i bevægelse. DGI har givet 2,5 millioner til projektet, der også støttes af Kulturministeriet foto: niels nyholm DGI anbefaler, at der i de nye kommuner skabes lokale fora, hvor foreningsliv og kommunale nøglepersoner får kompetence til at arbejde med de opgaver og udfordringer, som lokalsamfundet og borgerne står over for. DGI mener, at der i et samarbejde mellem de offentlige institutioner og de frivillige foreninger skal skabes aktiviteter og tilbud, som understøtter lokalsamfundets, familiernes og kommunens ønske om mere idræt i befolkningens hverdag. Det er afgørende, at kommunale nøglepersoner ser mulighederne for at samarbejde med foreningerne om at løse opgaverne. 11

12 DGI-byens sociale projekt går ud på at skaffe tidligere narkomaner arbejde. 72 procent af dem som har været i revalideringsarbejde i DGI-byen holder sig stoffrie foto: jens astrup De frivillige og det offentlige I en lang række kommuner over hele landet er der eksempler på, hvordan forvaltningen og det frivillige foreningsliv spiller sammen - ikke kun på fritidsområdet, men også på eksempelvis skole-, ældre- og børnepasningsområdet. Et godt samspil mellem kommunen og de frivillige foreninger har sit udspring i respekten for foreningernes selvstændighed og forskellighed. Det har en helt særlig værdi at deltage i det frivillige foreningsliv. Deltagelse i foreningslivet kan både styrke den enkeltes personlige udvikling og fremme aktivt medborgerskab. Man bliver nemt engageret, når man nu alligevel er der for foreningens skyld. Et engagement, som kan komme enhver kommune til gavn, hvis foreningerne bliver betragtet som en relevant medspiller. 12

13 DGI anbefaler, at fritidspolitikken i kommunerne sikrer enkle og overskuelige rammer for foreningerne at fungere i. Opgaver, som kommunen, forvaltningen eller politikerne ønsker at stille foreningerne, bør være konkrete og nærværende. Foreningslivet og dets frivillige kaster sig ikke automatisk over at løse generelle samfundsproblemer. Men med opbakning og mulighed for at løse overskuelige opgaver i lokalområdet, kan der opstå et frugtbart samspil mellem den offentlige forvaltning og lokale idrætsforeninger. 13

14 Sundhed og forebyggelse af sygdom Fremover vil en stor del af det forebyggende sundhedsarbejde være en kommunal opgave. Derfor bliver det vigtigt, at befolkningen i alle aldre får mulighed for at dyrke motion og idræt, idet fysisk aktivitet er en væsentlig faktor i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. En del af foreningerne i kommunen vil være parate til at løfte opgaven. Men foreningerne kan ikke gøre det alene. Kommuner og organisationer må bidrage til brobygning mellem dele af behandlingssystemet og det frivillige foreningsliv. En ny fritidspolitik i kommunen bør stimulere et varieret udbud af forskellige motionsformer og idrætsgrene, samtidig med at foreningerne får mulighed for at tilbyde sig over for de voksne i kraft af en offensiv udnyttelse af faciliteter og mulighed for samarbejde med kommunernes sundhedscentre, virksomheder og arbejdspladser. 14

15 Tidligere inaktive borgere tiltrækkes af udendørs aktiviteter som løb, cykling, rulleskøjter og stavgang som led i DGI Vejle Amts motionsprojekt Vendepunktet foto: nils rosenvold DGI kan lokalt bidrage til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde ved at synliggøre og vejlede borgerne om relevante tilbud om motion og idræt, som allerede findes i foreningerne. DGI udvikler nye træner- og instruktøruddannelser, aktiviteter og projekter. Det er DGI's anbefaling, at nye fritidspolitikker i kommunerne stimulerer foreningernes mulighed for at udvikle sig og bygge bro mellem behandlings- og forebyggelsesindsatsen i kommunerne. 15

16 DGI har siden midten af 1990 erne arrangeret fritidspolitiske konferencer, hvor frivillige og politikere kan komme i dialog. Sidste konference blev holdt i maj i DGI-byen, mens billedet er fra konferencen i Fuglsø 2002 foto: claus haagensen/chili Mødet mellem kommune og frivillige I dag er det frivilligt, om kommunen vil etablere et folkeoplysningsudvalg. Udvalget skal blandt andet sikre, at tilskud til fritidsområdet og lokaler bliver anvendt, som reglerne foreskriver. Det er også det forum, som kan stille forslag til byrådet og besvare spørgsmål fra politikerne. I langt de fleste kommuner spiller udvalgene en afgørende rolle i dialogen mellem politikere og frivillige. En anden mulighed for samspil mellem idrætsforeningerne og de nye kommuner er at skabe nye idrætssamvirker eller bygge videre på eksisterende organiseringer, som allerede i dag varetager de interesser, som medlemsforeningerne har. I forbindelse med strukturreformen er debatten om nærdemokrati i fokus. En række kommuner giver brugerbestyrelser i de kommunale institutioner mere kompetence og danner forskellige tværfaglige fora for at styrke forholdet mellem frivillige og de nye kommuner. Mange steder er der lagt op til at nedsætte tværfaglige fora, der kan repræsentere det lokale samfund over for kommunalbestyrelsen. 16

17 i DGI mener, at kommuner og foreningsliv sammen med en ny fritidspolitik skal overveje, hvilke fora der bedst sikrer brugerindflydelse på fritidsområdet. Herunder en tværgående dialog mellem skoler, daginstitutioner og foreningsliv samt imellem foreningslivet og byrådet. 17

18 Tilskudsordninger Det kan være vanskeligt at gennemskue tilskudsordningerne til det lokale foreningsliv. Og der findes næsten lige så mange ordninger og satser for tilskud, som der findes kommuner. Så det bliver en væsentlig opgave at finde enkle løsninger, når forskellige kommuner lægges sammen. En ordning, som er millimeterretfærdig, kan ofte være tung at administrere. Derfor kan det være en fordel at satse på at etablere en ordning, som er enkel. For flere nye storkommuner vil det være attraktivt at skabe et miljø, hvor eliteidrætten kan udfolde sig. I dag sikres den professionelle elitesport mange steder kommunal støtte i form gratis eller billig adgang til faciliteter og anlæg. 18

19 DGI anbefaler, at den kommunale støtte til foreningslivet fremover bør omfatte en grundstøtte, der gives til alle idrætsforeninger, som opfylder folkeoplysningslovens krav om demokratisk struktur og folkeoplysende virksomhed. Desuden bør ordningen indeholde tre andre elementer: Tilskud til særlige formål (uddannelse af instruktører og ledere, anskaffelse af særligt materiel m.v.), tilskud til særlige projekter (integration af etniske minoriteter, vanskeligt stillede børn og unge m.v.) samt egentlige driftsaftaler, eksempelvis drift af en idrætsbørnehave. DGI anbefaler, at kommuner formulerer en politik for eliteidrætten, hvor den offentlige støtte tildeles efter åbne og gennemskuelige modeller, så indsatsen kan evalueres, samt at kommunale anlæg og faciliteter til professionel sport og eliteidræt udlejes på markedsvilkår. 19

20 Ferie-fodboldskole på Rømø for turisternes og de lokales børn (6-15 år.) Turistforeningen, DGI Sønderjylland og Rømø idrætsforening står bag foto: uffe kongsted Idrættens rum og rammer Danmark er velforsynet med idrætshaller. Hovedparten blev bygget i 70 erne med idrætsgrene som håndbold og badminton for øje. Mange af hallerne er imidlertid dårligt vedligeholdt, og befolkningens idrætsvaner har ændret sig, så der er behov for anderledes rammer. Idrætsbevægelsen er heller ikke længere kun en børne- og ungebevægelse. Idræt er en livslang aktivitet, og i dag handler idrætsdeltagelse også om wellness - som kombinerer træning, afspænding og afstressning. Superligahold og håndboldarenaer giver ofte kommunen identitet i det offentlige rum. Men for den enkelte borger er det først og fremmest deres muligheder i lokalsamfundet, der skaber en følelse af tilhør og identitet. I de nye store landkommuner kan billedet blive præget af faldende befolkningstal, skolelukninger, butiksdød og tomme huse. Her er det vigtigt, at der stadig er rum og rammer for den lokale foreningsidræt og attraktive samlingssteder for borgerne. 20

21 DGI anbefaler, at kommunen udarbejder en oversigt over eksisterende faciliteter og vurderer deres egnethed i forhold til de aktuelle udfordringer for fritidspolitikken. Lokale- og anlægsfonden vil være en oplagt samarbejdspartner. DGI anbefaler, at tilgængeligheden til faciliteterne øges mest muligt, blandt andet ved hjælp af internetbaserede bookingsystemer. Spinning var fra begyndelsen det helt store hit i Kongerslev IF ved Aalborg, da klubben åbnede sin nye motionsafdeling med spinningcykler og styrketræningsrum. Kun 10 procent af de 80 tilmeldte har hidtil været aktive i klubben foto: niels reiter 21

22 Idrætspolitiske målsætninger Inden for en lang række af de kommunale kerneområder som skole, børnepasning og ældrepleje har man i flere år arbejdet med politiske målsætninger. Idrætspolitiske målsætninger kan blandt andet være: foto: lars horn/baghuset p p p at få befolkningen til at være fysisk aktive, at få så mange som muligt til at deltage i idrætsforeningens aktiviteter, at foreningslivet bidrager til personlig udvikling, fællesskabsfølelse og aktiv medleven i samfundet. For at nå frem til målene kan kommunen og foreningerne blandt andet tilstræbe: p p p p at anerkende og støtte de frivillige ledere, at skabe et godt samspil mellem kommunen og de frivillige foreninger med respekt for foreningernes selvstændighed og forskellighed, at skabe nye og tidssvarende rammer for aktiviteterne, at arbejde med en fysisk planlægning, som inspirerer borgerne til fysisk udfoldelse ved etablering af stisystemer, forskellige idrætsfaciliteter og plads til motionsaktiviteter. 22

23 AMTSFORENINGERNE I DGI DGI-Århusegnen DGI Svendborg DGI-huset Ryttervej 4 DGI Nord Værkmestergade Svendborg Markedsvej Århus C Tlf Brønderslev Tlf Tlf DGI Nordvestsjælland DGI Horsensegnen Landlystvej 1 DGI Nordvest Langmarksvej Svinninge Algade 4, 1. sal 8700 Horsens Tlf Nykøbing Mors Tlf Tlf DGI Frederiksborg Amt DGI Ribe Amt Helsingørsgade 52 A, DGI Himmerland Nygade Hillerød Himmerlandsgade 101, 1. sal 6753 Agerbæk Tlf Aars Tlf. nr Tlf DGI Sorø Amt DGI Vejle Amt Ringstedvej 29B DGI Vestjylland Skyttevej Sorø Skovgaardvej Bredsten Tlf Ulfborg Tlf Telefon: DGI Roskilde Amt DGI Hammerum Herred DGI Sønderjylland Postboks 101 Borrevejlevej 26 Lindenborg foto: niels nyholm Lind Hovedgade 20 Øbeningvej Roskilde Lind Nr. Hostrup Tlf DGI Sydhavsøerne 7400 Herning 6230 Rødekro Poul Martin Møllersvej 46 Tlf Tlf Nykøbing F. DGI Storkøbenhavn Tlf Kvægtorvsgade 4 DGI Midtjylland SdU/Sydslesvigs danske 1710 København V Vinkelvej 32K Ungdomsforeninger Tlf DGI Bornholm 8800 Viborg Postboks 382 Helsevej 4, 1.tv. Tlf Padborg 3700 Rønne Tlf DGI Præstø Amt Tlf Drosselvej 1 Randersegnens G&I Stadionvej 41 Assentoft 8900 Randers Tlf DGI Odense Hjallesevej Odense M Tlf Rønnede Tlf For spørgsmål eller vejledning, kontakt nærmeste amtsforening i DGI. Eller kontakt: Idrætspolitisk sekretær Steen Tinning, tlf.: Mail: Landskonsulent Lars Rasmussen, tlf.: Mail:

24 DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, fremmer foreningslivet som ramme om idræt med udgangspunkt i sundhed, udfordring og fællesskab. DGI er landsforening for lokale idrætsforeninger der tilsammen har 1,3 millioner medlemmer. DGI Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1, 7100 Vejle Tlf ,

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere