Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI"

Transkript

1 Idræt og fritid i de nye kommuner Brikker til en fritidspolitik DGI

2 Kære læser Det frivillige foreningsliv er en vigtig medspiller, når fritidspolitikken skal formuleres i de nye kommuner. Selv inden for den enkelte kommune er foreningerne vidt forskellige og lever under meget forskellige vilkår. I en ny kommunal struktur er det afgørende, at foreningslivets mangfoldighed bevares. Den er garant for foreningernes fortsatte udvikling og vækst. Og dermed også for at befolkningen fortsat opfatter foreningerne som den vigtigste ramme om deltagelse i idræt. Denne pjece kan bruges som inspiration i den fritidspolitiske debat i kommunerne og i landets idrætsforeninger. Den giver en række bud på emner og temaer, som er relevante for både kommune og idrætsforening, når brikkerne til en ny fritidspolitik skal lægges. På: kan du læse mere om DGI DGI Udgivet af: DGI Redaktion: Layout: Maja Bursøe, For spørgsmål eller vejledning, kontakt nærmeste amtsforening i DGI, se side 23 eller: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Steen Tinning DGI kommunikation. Idrætspolitisk sekretær Steen Tinning, tlf.: Mail: Vingsted Skovvej 1 Lars Rasmussen Illustration: Els Cools Landskonsulent Lars Rasmussen, tlf.: Mail: 7100 Vejle Anne-Marie Dohm & Oliver Streich forsidefotos: michael bo/baghuset, søren holm/chili foto & arkiv og lars rønbøg

3 Indhold Idræt under forandring... 4 Imellem forening og forvaltning De frivillige og det offentlige Sundhed og forebyggelse af sygdom Mødet mellem kommune og frivillige Tilskudsordninger Idrættens rum og rammer Idrætspolitiske målsætninger

4 DGI-huset i Århus midtby har åbent fra tidlig morgen til sen aften og bliver flittigt brugt af kommunens foreninger og skoler, som her hvor en fritidsordning har indtaget springhallen Idræt under forandring Børn og unge modtager i dag tilbud om underholdning stort set døgnet rundt. Alligevel er idrætsforeningen fortsat det sted, hvor børnene, deres forældre og bedsteforældre søger hen. Idræt i foreningsregi tiltrækker stadig op mod 80 procent af alle børn. Men samfundet er under forandring, og det slår også igennem i idrætsforeningerne. I formuleringen af en ny fritidspolitik skal kommuner og foreninger bl.a. tage højde for: p p Andelen af voksne, der dyrker idræt, er steget markant. Gruppen af voksne, der efterspørger fleksible motionstilbud i og uden for de frivillige foreninger, der er tilpasset arbejds- og familielivet, udgør en væsentlig målgruppe. 4 foto: søren holm/chili

5 DGI mener, at en ny fritidspolitik skal understøtte muligheden for, at foreningerne kan skabe adgang til fleksibel idræt i form af udendørs aktivitetssteder, døgnåbne faciliteter med bookingløsninger via internettet og eksempelvis træningscentre som møde- og motionssteder i forbindelse med foreningerne. 5

6 Senioridræt foto: kim nielsen Senioridrætten har gennem de seneste 20 år udviklet sig markant og har etableret idræt og motion tilpasset aldersgruppen. Målgruppen efterspørger ofte konkrete muligheder for at udfolde sig i dagtimerne - og med et minimum af starthjælp er de ældre klar til selv at overtage opgaven og finde egne frivillige ledere. 6

7 DGI anbefaler, at fritidspolitikken styrker senioridrætten, så den kan udfolde sig og medvirke til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for målgruppen. Det skal blandt andet ske ved, at støtteordningerne ikke virker diskriminerende over for ældre. Og ved at kommunen synliggør, hvad der findes af ledige idrætsfaciliteter i dagtimerne. Ældrekredsen for Petanque i Karlslunde har 215 aktive medlemmer, og der er 15 på venteliste. De spiller hver tirsdag, hvor cirka 150 ældre møder op foto: kenn thomsen 7

8 DGI Hammerum Herred forvandlede Herning midtby til et sportsmekka for en dag, da amtsforeningen inviterede byens borgere på alle de idrætsaktiviteter, der tilbydes af foreningslivet foto: henrik bjerg Børn & unge Blandt de unge årige er der fra 1998 til 2002 sket et fald i antallet, der deltager i foreningsidræt. For de frivillige foreninger har det været svært at lokke de unge indenfor - eller få dem til at blive. Noget tyder altså på en ubalance mellem foreningskulturen og ungdomskulturen. DGI sætter fokus på området via forskningsog udviklingsprojekter inden for de store idrætsgrene for at finde ud af, hvilke organisationsformer og tilbud der favner målgruppen. 8

9 DGI anbefaler, at børn og unge fastholdes som den væsentligste målgruppe for en ny fritidspolitik. Kommunerne kan sætte de unges idrætsdeltagelse på dagsordenen gennem særlige initiativer, der støtter op om aktivitet og samvær. Det kan eksempelvis ske gennem udviklingspuljer og forsøgsmidler til foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme ungdomskulturen. 9

10 Imellem forening og forvaltning Hvordan sikrer vi, at flere børn og unge dyrker motion? Hvad skal der til, for at ældre bliver ved med at dyrke deres idræt, og erhvervsaktive voksne bliver tilbudt idræt, som kan tilpasses arbejde og familieliv? De mange udfordringer i et moderne velfærdssamfund kræver en anden fordeling af opgaver mellem det offentlige system og de frivillige foreninger. På børne- og ungeområdet skal en ny fritidspolitik skabe sammenhæng mellem skole, SFO, børnehaver og fritidsfaciliteter og skabe mulighed for at uddanne de medarbejdere, som har med foreningslivet at gøre, til at indgå i et samarbejde med de frivillige ledere. Det bliver væsentligt at styrke den lokale sammenhæng i de nye kommuner. Kommunens ansatte sidder ikke kun på Rådhuset. Skoleinspektøren, institutionslederen og halinspektøren er nøglepersoner i foreningernes første møde og fremtidige samarbejde med kommunen. 10

11 Børn fra Odense lærer capoeira efter skoletid i deres SFO. Foreningen Capoeira Odense stiller instruktør til rådighed. Det sker som led i projektet Børn i bevægelse. DGI har givet 2,5 millioner til projektet, der også støttes af Kulturministeriet foto: niels nyholm DGI anbefaler, at der i de nye kommuner skabes lokale fora, hvor foreningsliv og kommunale nøglepersoner får kompetence til at arbejde med de opgaver og udfordringer, som lokalsamfundet og borgerne står over for. DGI mener, at der i et samarbejde mellem de offentlige institutioner og de frivillige foreninger skal skabes aktiviteter og tilbud, som understøtter lokalsamfundets, familiernes og kommunens ønske om mere idræt i befolkningens hverdag. Det er afgørende, at kommunale nøglepersoner ser mulighederne for at samarbejde med foreningerne om at løse opgaverne. 11

12 DGI-byens sociale projekt går ud på at skaffe tidligere narkomaner arbejde. 72 procent af dem som har været i revalideringsarbejde i DGI-byen holder sig stoffrie foto: jens astrup De frivillige og det offentlige I en lang række kommuner over hele landet er der eksempler på, hvordan forvaltningen og det frivillige foreningsliv spiller sammen - ikke kun på fritidsområdet, men også på eksempelvis skole-, ældre- og børnepasningsområdet. Et godt samspil mellem kommunen og de frivillige foreninger har sit udspring i respekten for foreningernes selvstændighed og forskellighed. Det har en helt særlig værdi at deltage i det frivillige foreningsliv. Deltagelse i foreningslivet kan både styrke den enkeltes personlige udvikling og fremme aktivt medborgerskab. Man bliver nemt engageret, når man nu alligevel er der for foreningens skyld. Et engagement, som kan komme enhver kommune til gavn, hvis foreningerne bliver betragtet som en relevant medspiller. 12

13 DGI anbefaler, at fritidspolitikken i kommunerne sikrer enkle og overskuelige rammer for foreningerne at fungere i. Opgaver, som kommunen, forvaltningen eller politikerne ønsker at stille foreningerne, bør være konkrete og nærværende. Foreningslivet og dets frivillige kaster sig ikke automatisk over at løse generelle samfundsproblemer. Men med opbakning og mulighed for at løse overskuelige opgaver i lokalområdet, kan der opstå et frugtbart samspil mellem den offentlige forvaltning og lokale idrætsforeninger. 13

14 Sundhed og forebyggelse af sygdom Fremover vil en stor del af det forebyggende sundhedsarbejde være en kommunal opgave. Derfor bliver det vigtigt, at befolkningen i alle aldre får mulighed for at dyrke motion og idræt, idet fysisk aktivitet er en væsentlig faktor i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. En del af foreningerne i kommunen vil være parate til at løfte opgaven. Men foreningerne kan ikke gøre det alene. Kommuner og organisationer må bidrage til brobygning mellem dele af behandlingssystemet og det frivillige foreningsliv. En ny fritidspolitik i kommunen bør stimulere et varieret udbud af forskellige motionsformer og idrætsgrene, samtidig med at foreningerne får mulighed for at tilbyde sig over for de voksne i kraft af en offensiv udnyttelse af faciliteter og mulighed for samarbejde med kommunernes sundhedscentre, virksomheder og arbejdspladser. 14

15 Tidligere inaktive borgere tiltrækkes af udendørs aktiviteter som løb, cykling, rulleskøjter og stavgang som led i DGI Vejle Amts motionsprojekt Vendepunktet foto: nils rosenvold DGI kan lokalt bidrage til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde ved at synliggøre og vejlede borgerne om relevante tilbud om motion og idræt, som allerede findes i foreningerne. DGI udvikler nye træner- og instruktøruddannelser, aktiviteter og projekter. Det er DGI's anbefaling, at nye fritidspolitikker i kommunerne stimulerer foreningernes mulighed for at udvikle sig og bygge bro mellem behandlings- og forebyggelsesindsatsen i kommunerne. 15

16 DGI har siden midten af 1990 erne arrangeret fritidspolitiske konferencer, hvor frivillige og politikere kan komme i dialog. Sidste konference blev holdt i maj i DGI-byen, mens billedet er fra konferencen i Fuglsø 2002 foto: claus haagensen/chili Mødet mellem kommune og frivillige I dag er det frivilligt, om kommunen vil etablere et folkeoplysningsudvalg. Udvalget skal blandt andet sikre, at tilskud til fritidsområdet og lokaler bliver anvendt, som reglerne foreskriver. Det er også det forum, som kan stille forslag til byrådet og besvare spørgsmål fra politikerne. I langt de fleste kommuner spiller udvalgene en afgørende rolle i dialogen mellem politikere og frivillige. En anden mulighed for samspil mellem idrætsforeningerne og de nye kommuner er at skabe nye idrætssamvirker eller bygge videre på eksisterende organiseringer, som allerede i dag varetager de interesser, som medlemsforeningerne har. I forbindelse med strukturreformen er debatten om nærdemokrati i fokus. En række kommuner giver brugerbestyrelser i de kommunale institutioner mere kompetence og danner forskellige tværfaglige fora for at styrke forholdet mellem frivillige og de nye kommuner. Mange steder er der lagt op til at nedsætte tværfaglige fora, der kan repræsentere det lokale samfund over for kommunalbestyrelsen. 16

17 i DGI mener, at kommuner og foreningsliv sammen med en ny fritidspolitik skal overveje, hvilke fora der bedst sikrer brugerindflydelse på fritidsområdet. Herunder en tværgående dialog mellem skoler, daginstitutioner og foreningsliv samt imellem foreningslivet og byrådet. 17

18 Tilskudsordninger Det kan være vanskeligt at gennemskue tilskudsordningerne til det lokale foreningsliv. Og der findes næsten lige så mange ordninger og satser for tilskud, som der findes kommuner. Så det bliver en væsentlig opgave at finde enkle løsninger, når forskellige kommuner lægges sammen. En ordning, som er millimeterretfærdig, kan ofte være tung at administrere. Derfor kan det være en fordel at satse på at etablere en ordning, som er enkel. For flere nye storkommuner vil det være attraktivt at skabe et miljø, hvor eliteidrætten kan udfolde sig. I dag sikres den professionelle elitesport mange steder kommunal støtte i form gratis eller billig adgang til faciliteter og anlæg. 18

19 DGI anbefaler, at den kommunale støtte til foreningslivet fremover bør omfatte en grundstøtte, der gives til alle idrætsforeninger, som opfylder folkeoplysningslovens krav om demokratisk struktur og folkeoplysende virksomhed. Desuden bør ordningen indeholde tre andre elementer: Tilskud til særlige formål (uddannelse af instruktører og ledere, anskaffelse af særligt materiel m.v.), tilskud til særlige projekter (integration af etniske minoriteter, vanskeligt stillede børn og unge m.v.) samt egentlige driftsaftaler, eksempelvis drift af en idrætsbørnehave. DGI anbefaler, at kommuner formulerer en politik for eliteidrætten, hvor den offentlige støtte tildeles efter åbne og gennemskuelige modeller, så indsatsen kan evalueres, samt at kommunale anlæg og faciliteter til professionel sport og eliteidræt udlejes på markedsvilkår. 19

20 Ferie-fodboldskole på Rømø for turisternes og de lokales børn (6-15 år.) Turistforeningen, DGI Sønderjylland og Rømø idrætsforening står bag foto: uffe kongsted Idrættens rum og rammer Danmark er velforsynet med idrætshaller. Hovedparten blev bygget i 70 erne med idrætsgrene som håndbold og badminton for øje. Mange af hallerne er imidlertid dårligt vedligeholdt, og befolkningens idrætsvaner har ændret sig, så der er behov for anderledes rammer. Idrætsbevægelsen er heller ikke længere kun en børne- og ungebevægelse. Idræt er en livslang aktivitet, og i dag handler idrætsdeltagelse også om wellness - som kombinerer træning, afspænding og afstressning. Superligahold og håndboldarenaer giver ofte kommunen identitet i det offentlige rum. Men for den enkelte borger er det først og fremmest deres muligheder i lokalsamfundet, der skaber en følelse af tilhør og identitet. I de nye store landkommuner kan billedet blive præget af faldende befolkningstal, skolelukninger, butiksdød og tomme huse. Her er det vigtigt, at der stadig er rum og rammer for den lokale foreningsidræt og attraktive samlingssteder for borgerne. 20

21 DGI anbefaler, at kommunen udarbejder en oversigt over eksisterende faciliteter og vurderer deres egnethed i forhold til de aktuelle udfordringer for fritidspolitikken. Lokale- og anlægsfonden vil være en oplagt samarbejdspartner. DGI anbefaler, at tilgængeligheden til faciliteterne øges mest muligt, blandt andet ved hjælp af internetbaserede bookingsystemer. Spinning var fra begyndelsen det helt store hit i Kongerslev IF ved Aalborg, da klubben åbnede sin nye motionsafdeling med spinningcykler og styrketræningsrum. Kun 10 procent af de 80 tilmeldte har hidtil været aktive i klubben foto: niels reiter 21

22 Idrætspolitiske målsætninger Inden for en lang række af de kommunale kerneområder som skole, børnepasning og ældrepleje har man i flere år arbejdet med politiske målsætninger. Idrætspolitiske målsætninger kan blandt andet være: foto: lars horn/baghuset p p p at få befolkningen til at være fysisk aktive, at få så mange som muligt til at deltage i idrætsforeningens aktiviteter, at foreningslivet bidrager til personlig udvikling, fællesskabsfølelse og aktiv medleven i samfundet. For at nå frem til målene kan kommunen og foreningerne blandt andet tilstræbe: p p p p at anerkende og støtte de frivillige ledere, at skabe et godt samspil mellem kommunen og de frivillige foreninger med respekt for foreningernes selvstændighed og forskellighed, at skabe nye og tidssvarende rammer for aktiviteterne, at arbejde med en fysisk planlægning, som inspirerer borgerne til fysisk udfoldelse ved etablering af stisystemer, forskellige idrætsfaciliteter og plads til motionsaktiviteter. 22

23 AMTSFORENINGERNE I DGI DGI-Århusegnen DGI Svendborg DGI-huset Ryttervej 4 DGI Nord Værkmestergade Svendborg Markedsvej Århus C Tlf Brønderslev Tlf Tlf DGI Nordvestsjælland DGI Horsensegnen Landlystvej 1 DGI Nordvest Langmarksvej Svinninge Algade 4, 1. sal 8700 Horsens Tlf Nykøbing Mors Tlf Tlf DGI Frederiksborg Amt DGI Ribe Amt Helsingørsgade 52 A, DGI Himmerland Nygade Hillerød Himmerlandsgade 101, 1. sal 6753 Agerbæk Tlf Aars Tlf. nr Tlf DGI Sorø Amt DGI Vejle Amt Ringstedvej 29B DGI Vestjylland Skyttevej Sorø Skovgaardvej Bredsten Tlf Ulfborg Tlf Telefon: DGI Roskilde Amt DGI Hammerum Herred DGI Sønderjylland Postboks 101 Borrevejlevej 26 Lindenborg foto: niels nyholm Lind Hovedgade 20 Øbeningvej Roskilde Lind Nr. Hostrup Tlf DGI Sydhavsøerne 7400 Herning 6230 Rødekro Poul Martin Møllersvej 46 Tlf Tlf Nykøbing F. DGI Storkøbenhavn Tlf Kvægtorvsgade 4 DGI Midtjylland SdU/Sydslesvigs danske 1710 København V Vinkelvej 32K Ungdomsforeninger Tlf DGI Bornholm 8800 Viborg Postboks 382 Helsevej 4, 1.tv. Tlf Padborg 3700 Rønne Tlf DGI Præstø Amt Tlf Drosselvej 1 Randersegnens G&I Stadionvej 41 Assentoft 8900 Randers Tlf DGI Odense Hjallesevej Odense M Tlf Rønnede Tlf For spørgsmål eller vejledning, kontakt nærmeste amtsforening i DGI. Eller kontakt: Idrætspolitisk sekretær Steen Tinning, tlf.: Mail: Landskonsulent Lars Rasmussen, tlf.: Mail:

24 DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, fremmer foreningslivet som ramme om idræt med udgangspunkt i sundhed, udfordring og fællesskab. DGI er landsforening for lokale idrætsforeninger der tilsammen har 1,3 millioner medlemmer. DGI Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1, 7100 Vejle Tlf ,

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder Den folkelige Gymnastik i en moderne motionskultur nr. 1: Udvikling og muligheder Nye former for træning dukker op, udøverne, vilkårene og rammerne for din gymnastikforening forandrer sig hastigt. Heldigvis

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014

Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Faxe Kommune Oplæg den 25. september 2014 Simon Rømer Roslyng Agenda 1. DGI og udvikling af idrætsfaciliteter 2. Aktuelle udfordringer/muligheder for idrætsfaciliteter og foreninger 3. Hvordan skaber vi

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior

DGI Idræt for seniorer. DGI Idræt for seniorer. dgi.dk/senior DGI Idræt for seniorer DGI Idræt for seniorer Vi Mellem klæ r dig stolemotion på til en bedre og ironman svømmeundervisning /senior DGI Landsdelsforeninger Indhold 3 DGI Vestjylland 79 40 42 50 vestjylland@

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere.

Badmintonskoler. DGI Badminton. Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. DGI Badminton Badmintonskoler Få flere børn og unge i klubben og arranger en spændende aktivitet for jeres nuværende spillere. dgi.dk/badmintonskoler 18802_Badmintonskole_8-siders_A4haefte 180515.indd

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Driftig arkitektur Driftig arkitektur Vejen 26. maj 2011

Driftig arkitektur Driftig arkitektur Vejen 26. maj 2011 Gymnastik og motorikhallen i Aarhus Fuld udlejet og køer til offentlig åbningstid Vandkulturhuset i DGI-byen 26 % bruger Vandkulturhuset, selvom de har kortere transporttid til en anden svømmehal Streetmekka,

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Feeding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Feeding. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Feeding www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Feeding DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Feedingmateriale

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger DGI. Tid til bevægelse. Årsberetning

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger DGI. Tid til bevægelse. Årsberetning Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger DGI Tid til bevægelse Årsberetning 2004 Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Årsberetning 2004 Et tydeligere DGI Formand Søren Møller LASTBILEN STOD VED HALLENS BAGDØR

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme

Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme Sundhed Målsætning 10: En sund sjæl i et sundt legeme a: Foreningsdag i bymidten/center Hvor foreningerne præsenterer Deres aktivitet b: "Klippekortaktiviteter" Kort til forskellige aktiviteter, hvor man

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse. Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse. Oplev det rå og autentiske Halsnæs Idrætsstrategi Halsnæs i bevægelse Oplev det rå og autentiske Halsnæs FORORD I Halsnæs Byråd er vi stolte over at kunne præsentere denne idrætsstrategi, der skal være styrepind for udviklingen af idrætten

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. Mixed double taktik. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. Mixed double taktik.  DGIbadminton V I S H V A D D U K A N Mixed double taktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Mixed double taktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002,

Læs mere

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu?

Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? Hvem former fremtidens idrætsliv? Stemmeaftalen om idræt. En forspildt chance for positiv forandring eller er der håb endnu? 25. november 2014 Vejen Idrætscenter Idrættens største udfordringer IV Henrik

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer DGI Badminton Sæt badminton på skoleskemaet! DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton 3 gode tilbud til dine idrætstimer 22495 19378 - Badmintonskole.indd 1 20-08-2015 10:53:29 2 Udgivet

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring

Plancher. Gruppe 1. Gruppe 2. Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune. Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Plancher Gruppe 1 Vision Vil være den mest idrætsaktive kommune Udvikling Gøre attraktivt Dynamisk foreningsliv Skabe forandring Frivillige løft/anerkendelse Fastholde, udvikle og tiltrække Fordi frivillighed

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere