Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI"

Transkript

1 Idræt og fritid i de nye kommuner Brikker til en fritidspolitik DGI

2 Kære læser Det frivillige foreningsliv er en vigtig medspiller, når fritidspolitikken skal formuleres i de nye kommuner. Selv inden for den enkelte kommune er foreningerne vidt forskellige og lever under meget forskellige vilkår. I en ny kommunal struktur er det afgørende, at foreningslivets mangfoldighed bevares. Den er garant for foreningernes fortsatte udvikling og vækst. Og dermed også for at befolkningen fortsat opfatter foreningerne som den vigtigste ramme om deltagelse i idræt. Denne pjece kan bruges som inspiration i den fritidspolitiske debat i kommunerne og i landets idrætsforeninger. Den giver en række bud på emner og temaer, som er relevante for både kommune og idrætsforening, når brikkerne til en ny fritidspolitik skal lægges. På: kan du læse mere om DGI DGI Udgivet af: DGI Redaktion: Layout: Maja Bursøe, For spørgsmål eller vejledning, kontakt nærmeste amtsforening i DGI, se side 23 eller: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Steen Tinning DGI kommunikation. Idrætspolitisk sekretær Steen Tinning, tlf.: Mail: Vingsted Skovvej 1 Lars Rasmussen Illustration: Els Cools Landskonsulent Lars Rasmussen, tlf.: Mail: 7100 Vejle Anne-Marie Dohm & Oliver Streich forsidefotos: michael bo/baghuset, søren holm/chili foto & arkiv og lars rønbøg

3 Indhold Idræt under forandring... 4 Imellem forening og forvaltning De frivillige og det offentlige Sundhed og forebyggelse af sygdom Mødet mellem kommune og frivillige Tilskudsordninger Idrættens rum og rammer Idrætspolitiske målsætninger

4 DGI-huset i Århus midtby har åbent fra tidlig morgen til sen aften og bliver flittigt brugt af kommunens foreninger og skoler, som her hvor en fritidsordning har indtaget springhallen Idræt under forandring Børn og unge modtager i dag tilbud om underholdning stort set døgnet rundt. Alligevel er idrætsforeningen fortsat det sted, hvor børnene, deres forældre og bedsteforældre søger hen. Idræt i foreningsregi tiltrækker stadig op mod 80 procent af alle børn. Men samfundet er under forandring, og det slår også igennem i idrætsforeningerne. I formuleringen af en ny fritidspolitik skal kommuner og foreninger bl.a. tage højde for: p p Andelen af voksne, der dyrker idræt, er steget markant. Gruppen af voksne, der efterspørger fleksible motionstilbud i og uden for de frivillige foreninger, der er tilpasset arbejds- og familielivet, udgør en væsentlig målgruppe. 4 foto: søren holm/chili

5 DGI mener, at en ny fritidspolitik skal understøtte muligheden for, at foreningerne kan skabe adgang til fleksibel idræt i form af udendørs aktivitetssteder, døgnåbne faciliteter med bookingløsninger via internettet og eksempelvis træningscentre som møde- og motionssteder i forbindelse med foreningerne. 5

6 Senioridræt foto: kim nielsen Senioridrætten har gennem de seneste 20 år udviklet sig markant og har etableret idræt og motion tilpasset aldersgruppen. Målgruppen efterspørger ofte konkrete muligheder for at udfolde sig i dagtimerne - og med et minimum af starthjælp er de ældre klar til selv at overtage opgaven og finde egne frivillige ledere. 6

7 DGI anbefaler, at fritidspolitikken styrker senioridrætten, så den kan udfolde sig og medvirke til en sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for målgruppen. Det skal blandt andet ske ved, at støtteordningerne ikke virker diskriminerende over for ældre. Og ved at kommunen synliggør, hvad der findes af ledige idrætsfaciliteter i dagtimerne. Ældrekredsen for Petanque i Karlslunde har 215 aktive medlemmer, og der er 15 på venteliste. De spiller hver tirsdag, hvor cirka 150 ældre møder op foto: kenn thomsen 7

8 DGI Hammerum Herred forvandlede Herning midtby til et sportsmekka for en dag, da amtsforeningen inviterede byens borgere på alle de idrætsaktiviteter, der tilbydes af foreningslivet foto: henrik bjerg Børn & unge Blandt de unge årige er der fra 1998 til 2002 sket et fald i antallet, der deltager i foreningsidræt. For de frivillige foreninger har det været svært at lokke de unge indenfor - eller få dem til at blive. Noget tyder altså på en ubalance mellem foreningskulturen og ungdomskulturen. DGI sætter fokus på området via forskningsog udviklingsprojekter inden for de store idrætsgrene for at finde ud af, hvilke organisationsformer og tilbud der favner målgruppen. 8

9 DGI anbefaler, at børn og unge fastholdes som den væsentligste målgruppe for en ny fritidspolitik. Kommunerne kan sætte de unges idrætsdeltagelse på dagsordenen gennem særlige initiativer, der støtter op om aktivitet og samvær. Det kan eksempelvis ske gennem udviklingspuljer og forsøgsmidler til foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme ungdomskulturen. 9

10 Imellem forening og forvaltning Hvordan sikrer vi, at flere børn og unge dyrker motion? Hvad skal der til, for at ældre bliver ved med at dyrke deres idræt, og erhvervsaktive voksne bliver tilbudt idræt, som kan tilpasses arbejde og familieliv? De mange udfordringer i et moderne velfærdssamfund kræver en anden fordeling af opgaver mellem det offentlige system og de frivillige foreninger. På børne- og ungeområdet skal en ny fritidspolitik skabe sammenhæng mellem skole, SFO, børnehaver og fritidsfaciliteter og skabe mulighed for at uddanne de medarbejdere, som har med foreningslivet at gøre, til at indgå i et samarbejde med de frivillige ledere. Det bliver væsentligt at styrke den lokale sammenhæng i de nye kommuner. Kommunens ansatte sidder ikke kun på Rådhuset. Skoleinspektøren, institutionslederen og halinspektøren er nøglepersoner i foreningernes første møde og fremtidige samarbejde med kommunen. 10

11 Børn fra Odense lærer capoeira efter skoletid i deres SFO. Foreningen Capoeira Odense stiller instruktør til rådighed. Det sker som led i projektet Børn i bevægelse. DGI har givet 2,5 millioner til projektet, der også støttes af Kulturministeriet foto: niels nyholm DGI anbefaler, at der i de nye kommuner skabes lokale fora, hvor foreningsliv og kommunale nøglepersoner får kompetence til at arbejde med de opgaver og udfordringer, som lokalsamfundet og borgerne står over for. DGI mener, at der i et samarbejde mellem de offentlige institutioner og de frivillige foreninger skal skabes aktiviteter og tilbud, som understøtter lokalsamfundets, familiernes og kommunens ønske om mere idræt i befolkningens hverdag. Det er afgørende, at kommunale nøglepersoner ser mulighederne for at samarbejde med foreningerne om at løse opgaverne. 11

12 DGI-byens sociale projekt går ud på at skaffe tidligere narkomaner arbejde. 72 procent af dem som har været i revalideringsarbejde i DGI-byen holder sig stoffrie foto: jens astrup De frivillige og det offentlige I en lang række kommuner over hele landet er der eksempler på, hvordan forvaltningen og det frivillige foreningsliv spiller sammen - ikke kun på fritidsområdet, men også på eksempelvis skole-, ældre- og børnepasningsområdet. Et godt samspil mellem kommunen og de frivillige foreninger har sit udspring i respekten for foreningernes selvstændighed og forskellighed. Det har en helt særlig værdi at deltage i det frivillige foreningsliv. Deltagelse i foreningslivet kan både styrke den enkeltes personlige udvikling og fremme aktivt medborgerskab. Man bliver nemt engageret, når man nu alligevel er der for foreningens skyld. Et engagement, som kan komme enhver kommune til gavn, hvis foreningerne bliver betragtet som en relevant medspiller. 12

13 DGI anbefaler, at fritidspolitikken i kommunerne sikrer enkle og overskuelige rammer for foreningerne at fungere i. Opgaver, som kommunen, forvaltningen eller politikerne ønsker at stille foreningerne, bør være konkrete og nærværende. Foreningslivet og dets frivillige kaster sig ikke automatisk over at løse generelle samfundsproblemer. Men med opbakning og mulighed for at løse overskuelige opgaver i lokalområdet, kan der opstå et frugtbart samspil mellem den offentlige forvaltning og lokale idrætsforeninger. 13

14 Sundhed og forebyggelse af sygdom Fremover vil en stor del af det forebyggende sundhedsarbejde være en kommunal opgave. Derfor bliver det vigtigt, at befolkningen i alle aldre får mulighed for at dyrke motion og idræt, idet fysisk aktivitet er en væsentlig faktor i den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. En del af foreningerne i kommunen vil være parate til at løfte opgaven. Men foreningerne kan ikke gøre det alene. Kommuner og organisationer må bidrage til brobygning mellem dele af behandlingssystemet og det frivillige foreningsliv. En ny fritidspolitik i kommunen bør stimulere et varieret udbud af forskellige motionsformer og idrætsgrene, samtidig med at foreningerne får mulighed for at tilbyde sig over for de voksne i kraft af en offensiv udnyttelse af faciliteter og mulighed for samarbejde med kommunernes sundhedscentre, virksomheder og arbejdspladser. 14

15 Tidligere inaktive borgere tiltrækkes af udendørs aktiviteter som løb, cykling, rulleskøjter og stavgang som led i DGI Vejle Amts motionsprojekt Vendepunktet foto: nils rosenvold DGI kan lokalt bidrage til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde ved at synliggøre og vejlede borgerne om relevante tilbud om motion og idræt, som allerede findes i foreningerne. DGI udvikler nye træner- og instruktøruddannelser, aktiviteter og projekter. Det er DGI's anbefaling, at nye fritidspolitikker i kommunerne stimulerer foreningernes mulighed for at udvikle sig og bygge bro mellem behandlings- og forebyggelsesindsatsen i kommunerne. 15

16 DGI har siden midten af 1990 erne arrangeret fritidspolitiske konferencer, hvor frivillige og politikere kan komme i dialog. Sidste konference blev holdt i maj i DGI-byen, mens billedet er fra konferencen i Fuglsø 2002 foto: claus haagensen/chili Mødet mellem kommune og frivillige I dag er det frivilligt, om kommunen vil etablere et folkeoplysningsudvalg. Udvalget skal blandt andet sikre, at tilskud til fritidsområdet og lokaler bliver anvendt, som reglerne foreskriver. Det er også det forum, som kan stille forslag til byrådet og besvare spørgsmål fra politikerne. I langt de fleste kommuner spiller udvalgene en afgørende rolle i dialogen mellem politikere og frivillige. En anden mulighed for samspil mellem idrætsforeningerne og de nye kommuner er at skabe nye idrætssamvirker eller bygge videre på eksisterende organiseringer, som allerede i dag varetager de interesser, som medlemsforeningerne har. I forbindelse med strukturreformen er debatten om nærdemokrati i fokus. En række kommuner giver brugerbestyrelser i de kommunale institutioner mere kompetence og danner forskellige tværfaglige fora for at styrke forholdet mellem frivillige og de nye kommuner. Mange steder er der lagt op til at nedsætte tværfaglige fora, der kan repræsentere det lokale samfund over for kommunalbestyrelsen. 16

17 i DGI mener, at kommuner og foreningsliv sammen med en ny fritidspolitik skal overveje, hvilke fora der bedst sikrer brugerindflydelse på fritidsområdet. Herunder en tværgående dialog mellem skoler, daginstitutioner og foreningsliv samt imellem foreningslivet og byrådet. 17

18 Tilskudsordninger Det kan være vanskeligt at gennemskue tilskudsordningerne til det lokale foreningsliv. Og der findes næsten lige så mange ordninger og satser for tilskud, som der findes kommuner. Så det bliver en væsentlig opgave at finde enkle løsninger, når forskellige kommuner lægges sammen. En ordning, som er millimeterretfærdig, kan ofte være tung at administrere. Derfor kan det være en fordel at satse på at etablere en ordning, som er enkel. For flere nye storkommuner vil det være attraktivt at skabe et miljø, hvor eliteidrætten kan udfolde sig. I dag sikres den professionelle elitesport mange steder kommunal støtte i form gratis eller billig adgang til faciliteter og anlæg. 18

19 DGI anbefaler, at den kommunale støtte til foreningslivet fremover bør omfatte en grundstøtte, der gives til alle idrætsforeninger, som opfylder folkeoplysningslovens krav om demokratisk struktur og folkeoplysende virksomhed. Desuden bør ordningen indeholde tre andre elementer: Tilskud til særlige formål (uddannelse af instruktører og ledere, anskaffelse af særligt materiel m.v.), tilskud til særlige projekter (integration af etniske minoriteter, vanskeligt stillede børn og unge m.v.) samt egentlige driftsaftaler, eksempelvis drift af en idrætsbørnehave. DGI anbefaler, at kommuner formulerer en politik for eliteidrætten, hvor den offentlige støtte tildeles efter åbne og gennemskuelige modeller, så indsatsen kan evalueres, samt at kommunale anlæg og faciliteter til professionel sport og eliteidræt udlejes på markedsvilkår. 19

20 Ferie-fodboldskole på Rømø for turisternes og de lokales børn (6-15 år.) Turistforeningen, DGI Sønderjylland og Rømø idrætsforening står bag foto: uffe kongsted Idrættens rum og rammer Danmark er velforsynet med idrætshaller. Hovedparten blev bygget i 70 erne med idrætsgrene som håndbold og badminton for øje. Mange af hallerne er imidlertid dårligt vedligeholdt, og befolkningens idrætsvaner har ændret sig, så der er behov for anderledes rammer. Idrætsbevægelsen er heller ikke længere kun en børne- og ungebevægelse. Idræt er en livslang aktivitet, og i dag handler idrætsdeltagelse også om wellness - som kombinerer træning, afspænding og afstressning. Superligahold og håndboldarenaer giver ofte kommunen identitet i det offentlige rum. Men for den enkelte borger er det først og fremmest deres muligheder i lokalsamfundet, der skaber en følelse af tilhør og identitet. I de nye store landkommuner kan billedet blive præget af faldende befolkningstal, skolelukninger, butiksdød og tomme huse. Her er det vigtigt, at der stadig er rum og rammer for den lokale foreningsidræt og attraktive samlingssteder for borgerne. 20

21 DGI anbefaler, at kommunen udarbejder en oversigt over eksisterende faciliteter og vurderer deres egnethed i forhold til de aktuelle udfordringer for fritidspolitikken. Lokale- og anlægsfonden vil være en oplagt samarbejdspartner. DGI anbefaler, at tilgængeligheden til faciliteterne øges mest muligt, blandt andet ved hjælp af internetbaserede bookingsystemer. Spinning var fra begyndelsen det helt store hit i Kongerslev IF ved Aalborg, da klubben åbnede sin nye motionsafdeling med spinningcykler og styrketræningsrum. Kun 10 procent af de 80 tilmeldte har hidtil været aktive i klubben foto: niels reiter 21

22 Idrætspolitiske målsætninger Inden for en lang række af de kommunale kerneområder som skole, børnepasning og ældrepleje har man i flere år arbejdet med politiske målsætninger. Idrætspolitiske målsætninger kan blandt andet være: foto: lars horn/baghuset p p p at få befolkningen til at være fysisk aktive, at få så mange som muligt til at deltage i idrætsforeningens aktiviteter, at foreningslivet bidrager til personlig udvikling, fællesskabsfølelse og aktiv medleven i samfundet. For at nå frem til målene kan kommunen og foreningerne blandt andet tilstræbe: p p p p at anerkende og støtte de frivillige ledere, at skabe et godt samspil mellem kommunen og de frivillige foreninger med respekt for foreningernes selvstændighed og forskellighed, at skabe nye og tidssvarende rammer for aktiviteterne, at arbejde med en fysisk planlægning, som inspirerer borgerne til fysisk udfoldelse ved etablering af stisystemer, forskellige idrætsfaciliteter og plads til motionsaktiviteter. 22

23 AMTSFORENINGERNE I DGI DGI-Århusegnen DGI Svendborg DGI-huset Ryttervej 4 DGI Nord Værkmestergade Svendborg Markedsvej Århus C Tlf Brønderslev Tlf Tlf DGI Nordvestsjælland DGI Horsensegnen Landlystvej 1 DGI Nordvest Langmarksvej Svinninge Algade 4, 1. sal 8700 Horsens Tlf Nykøbing Mors Tlf Tlf DGI Frederiksborg Amt DGI Ribe Amt Helsingørsgade 52 A, DGI Himmerland Nygade Hillerød Himmerlandsgade 101, 1. sal 6753 Agerbæk Tlf Aars Tlf. nr Tlf DGI Sorø Amt DGI Vejle Amt Ringstedvej 29B DGI Vestjylland Skyttevej Sorø Skovgaardvej Bredsten Tlf Ulfborg Tlf Telefon: DGI Roskilde Amt DGI Hammerum Herred DGI Sønderjylland Postboks 101 Borrevejlevej 26 Lindenborg foto: niels nyholm Lind Hovedgade 20 Øbeningvej Roskilde Lind Nr. Hostrup Tlf DGI Sydhavsøerne 7400 Herning 6230 Rødekro Poul Martin Møllersvej 46 Tlf Tlf Nykøbing F. DGI Storkøbenhavn Tlf Kvægtorvsgade 4 DGI Midtjylland SdU/Sydslesvigs danske 1710 København V Vinkelvej 32K Ungdomsforeninger Tlf DGI Bornholm 8800 Viborg Postboks 382 Helsevej 4, 1.tv. Tlf Padborg 3700 Rønne Tlf DGI Præstø Amt Tlf Drosselvej 1 Randersegnens G&I Stadionvej 41 Assentoft 8900 Randers Tlf DGI Odense Hjallesevej Odense M Tlf Rønnede Tlf For spørgsmål eller vejledning, kontakt nærmeste amtsforening i DGI. Eller kontakt: Idrætspolitisk sekretær Steen Tinning, tlf.: Mail: Landskonsulent Lars Rasmussen, tlf.: Mail:

24 DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, fremmer foreningslivet som ramme om idræt med udgangspunkt i sundhed, udfordring og fællesskab. DGI er landsforening for lokale idrætsforeninger der tilsammen har 1,3 millioner medlemmer. DGI Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1, 7100 Vejle Tlf ,

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Udvidet singletaktik

Udvidet singletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet singletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Singletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kommunal idrætspolitik

Kommunal idrætspolitik Kommunal idrætspolitik Mellem folkeoplysning og velfærd Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Bjarne Ibsen Titel Kommunal idrætspolitik

Læs mere

Udvidet doubletaktik

Udvidet doubletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet doubletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Avanceret doubletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle

Vingsted, den 3. december 2013. Referat fra Midtvejsmøde i DGI krocket den 15.-16. november 2013 i DGI-huset Vejle Sendt til: Deltagerne i Midtvejsmødet Formænd/kontaktpersoner for krocket i landsdelsforeningerne Sendt til orientering hos: Kontaktpersonerne for krocket på landsdelskontorerne DGI krocket Vingsted, den

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013 Folkeoplysningsudvalget Handlingsplan 2010-2013 Fritid & Kultur december 2011 Indholdsfortegnelse Større fleksibilitet...3 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter...4 Foreningsløse kontra foreningerne...5

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger IT skal være nemt... IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger DGI'idræt fællesskab Hvad er Conventus? Conventus er et online administrations-

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere