Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune."

Transkript

1 Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Planafdelingen fremlagde som oplæg til drøftelsen forslag til følgende 8 emner med tilhørende stikord til indhold: 1. Overordnet vision. 2. Syddjurs rolle i regionen. 3. Natur og kulturarv. 4. Byudvikling og landdistrikspolitik. 5. Bosætning. 6. Erhverv og turisme. 7. Sundhed og offentlig service. 8. Agenda 21 og borgerinddragelse. Byrådet drøftede oplægget til emner og indhold i fem grupper. Alle grupper fandt alle 8 emner relevante. Emnerne natur og miljø, kultur og kulturarv, byudvikling, sundhed, infrastruktur og uddannelse blev fremhævet. Der blev peget på, at sundhed og bæredygtighed bør indgå som et tværgående tema, der relaterer sig til alle emner. På grundlag af Byrådets drøftelser på temadagen foreslår Planafdelingen, at Planstrategien udformes på grundlag af nedenstående 8 emner, og med sundhed og bæredygtighed som et tværgående tema under den foreløbige arbejdstitel: Syddjurs Planstrategi 2007 på et sundt og bæredygtigt grundlag. Valg af sundhed og bæredygtighed som tema betyder, at beskrivelsen af de enkelte emner vinkles med fokus på sundhed og bæredygtighed i bred forstand. Sundhed og bæredygtighed som tværgående tema i planstrategien kan positivt spille sammen med bl.a. Agenda 21 strategien og sektorplanlægning om sundhed. Planstrategien udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af følgende emner: 1. Overordnet vision. 2. Syddjurs rolle i regionen og overordnet infrastruktur. 3. Natur og miljø. 4. Kultur og kulturarv. 5. Udvikling af byer og landdistrikter. 6. Bosætning. 7. Erhverv og turisme. 8. Uddannelse. Agenda 21 og borgerinddragelse udformes som selvstændig strategi. 1

2 1. Overordnet vision. Skal beskrive, hvordan vi overordnet ser Syddjurs Kommune - hvad vil vi være kendt for, hvad skaber vores fælles identitet, og hvilke kvaliteter vil vi styrke og udvikle. Gerne visionær og langtrækkende. Hvad er kommunens reelle fordele og styrker, og hvor adskiller og fornyr vi os? Afsæt i sammenlægningsudvalgets tidligere vision, og i arven/politikker fra tidligere kommuner. 2. Syddjurs rolle i regionen og overordnet infrastruktur Skal beskrive strategi, rolle og muligheder i forhold til regionen/landet. Region Midtjylland samspil med regional udviklingsplan, erhvervshandlingsplan mm. Samarbejder Djurslands, Århus-området og Randers. Landsplanredegørelse 2006 samspil med funktionelt sammenhængende bybånd fra Randers til Kolding. Statslige udmeldinger. Overordnet infrastruktur, masterplan Djursland, motorvej, omfartsveje, lufthavn, færgehavn mm. 3. Natur og miljø Skal beskrive en overordnet strategi for, hvordan vi bevarer vores helt unikke natur og gør den til et endnu større aktiv for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune som kvalitetsområde for natur og kultur. Planlægningen af det åbne land er et nyt tema i kommuneplanen. Det er vigtigt allerede i Planstrategien at have fokus på den fremtidige planlægning og balance mellem benyttelse og beskyttelse. Nationalpark Mols bjerge beskyttelse af naturområder som 1. prioritet. Benyttelse som 2. prioritet. Naturgenopretningsprojekter. Vision om at genskabe Kolindsund som naturområde forskellige vinkler: Primært naturgenopretning, men eventuelt kombineret med bosætning og udvikling af turisme og friluftsliv. 2

3 4. Kultur og kulturarv Skal beskrive en overordnet strategi for et levende kulturliv og bevaring og formidling af vores kulturarv. Mangfoldigt bymiljø med kulturtiltag, kulturevents. Sikre vækstmiljøer for kulturlivet. Sikre bevaringsværdige kulturmiljøer/kulturarv og udvikle formidling heraf. 5. Udvikling af byer og landdistrikter Skal beskrive en overordnet strategi for udviklingen af byer og landdistrikter. Centerstrukturen ifølge nuværende kommuneplaner fastlægger rollefordelingen mellem kommunens byer og bestemmer byernes serviceniveau. Placering af offentlig og privat service planlægges på grundlag af centerstrukturen med det formål at sikre en placering, der er central i oplandet og let tilgængelig for brugerne. De offentlige servicetilbud omfatter bl.a. børnepasning, folkeskoler, ældrecentre, kollektiv trafikbetjening, fritidsanlæg og kulturtilbud. Omkring centerbyerne planlægges kommunens egentlig byvækst. I de afgrænsede landsbyer planlægges en begrænset vækst under hensyn til landsbymiljøet. Uden for afgrænsede landsbyer skal der ikke være byvækst. Strategier skal tage udgangspunkt i byernes roller og karakteristika. Hvilken rolle spiller de enkelte byer og landdistrikter i dag, og hvad skal der satses på i fremtiden? Centerstruktur ifølge Regionplan 2005: Kommunecentre i byzone: Ebeltoft, Rønde og Hornslet. Kolind og Ryomgård er lokalcentre, der deler kommunecenterfunktionen. Øvrige lokalcentre i byzone: Nimtofte, Pindstrup, Thorsager, Ugelbølle, Feldballe, Mørke, Lime, Knebel, Tirstrup og Rosmus-Balle. Landsbyer i landzone. Ebeltoft: Centerfunktioner for offentlig og privat service Kulturhistorie - gammel købstad Fritid/turisme campingpladser, hoteller, sommerhuse Bosætningsområde, senioprofil Oplevelsesby kulturinstitutioner, museer Havne- og færgeby, strand Hornslet: Centerfunktioner for offentlig og privat service Kulturhistorie Rosenholm, Skaføgård. Bosætningsområde, erhvervsområde. Nærhed til Århus og motorvej. Stationsby/Grenåbanen. Kulturinstitutioner Kombi, VUC 3

4 Kolind og Centerfunktioner for offentlig og privat service Ryomgård: Natur/Kultur - Kolindsund Bosætningsområde. Turisme - Lübkers Golf Resort, Djurs Sommerland, Skandinavisk Dyrepark. Stationsby/Grenåbanen. Rønde: Centerfunktioner for offentlig og privat service Kulturhistorie Kalø Slotsruin og Kalø gods. Bosætningsområde bybåndet Rønde-Følle-Ugelbølle-Rodskov Uddannelsesby Gymnasium, Høj- og Efterskole, Kaløskolerne Trafikknudepunkt for kollektiv bustrafik porten til Djursland Central placering i Syddjurs Kommune 6. Bosætning Skal beskrive en overordnet strategi for bosætning i Syddjurs Kommune. Visionen er, at borgerne skal opleve en kommune med stor mangfoldighed, hvor der er godt at bo i forskellige bosætningsområder for enhver smag og alder. Variationer i boligområder/typer. Private boliger, andelsboliger og lejeboliger i en hensigtsmæssig blanding. Også plads til livstilsboligområder som f.eks. Friland, seniorbofællesskaber eller område med eksklusive ejerboliger. Fortætning. Fokus på, at der bliver flere ældre. Fokus på, hvor aktiv en bolig- og jordpolitik Syddjurs Kommune skal føre. 7. Erhverv og turisme Skal beskrive en overordnet strategi for en erhvervs- og turistpolitik i Syddjurs Kommune. Strategi for den samlede erhvervsstruktur i Syddjurs Kommune, herunder forventninger og ønsker til den fremtidige erhvervsudvikling og placering og indhold i udlagte erhvervsområder. Forskellige typer af erhverv forskellige steder i kommunen, bl.a. under hensyn til bosætning og overordnet infrastruktur. Strategi i forhold til ønske fra Rosenholm Udviklingspark om ny Syddjurs Videnpark i krydset Motortrafikvejen/Randersvej nordvest for Rønde by. Rønde Kommune har udarbejdet idéskitse til helhedsplan for indpasning af Videnparkområdet i sammenhæng med boliger, landsby, natur og golfbane forenet i et samlet område i bybåndet mellem Rønde og Ugelbølle. 4

5 Strategi for erhverv i det åbne land, f.eks. kunsthåndværk og gårdbutikker. Strategi for udvikling af turisme henholdsvis indenfor og udenfor kystnærhedszonen. Indenfor kystområderne, bl.a. Ebeltoft og Rønde området, skal der tages vidtgående hensyn til sikring af kystlandskaberne. Nationalpark Mols Bjerge med besøgscentre ved Femmøller og Kalø Slotsruin. Udenfor kystområderne bl.a. udvikling af sammenhængende ferie- og fritidsområde omkring Lübkers Golf Resort og Djurs Sommerland som fyrtårn. 8. Uddannelse Skal beskrive en overordnet strategi for udvikling af et godt uddannelsesmiljø. Fokus på sikring af høj kvalitet i vore grundskoler. Folus på dialog med områdets eksisterende uddannelsesmiljøer og muligheder for at tiltrække nye. Flere private uddannelsesinstitutioner har fokus på sundhed, bl.a. Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø og ideerne bag Rønde Campus. 9. Tekniske krav til indhold efter Planloven Planstrategien skal efter planloven indeholde Oplysning om udvikling og planlægning siden sidste revision, f.eks. kommuneplantillæg. Byrådets vurdering af den hidtidige udvikling, og Den kommende kommuneplanproces. Med dannelse af Syddjurs Kommune giver det sig selv, at der skal skrives en helt ny kommuneplan, der erstatter de fire nugældende kommuneplaner og dele af Århus Amts Regionplan. 5

6 Eksempel på mulig opbygning i Planstrategi Planstrategien bør udformes kort og præcist. Hvert emne tænkes beskrevet på højst ca. 4 sider. Eventuelt behov for uddybende beskrivelser kan samles i en selvstændig redegørelsesdel. Planstrategiens enkelte emner tænkes beskrevet efter ca. følgende opbygning: 1. Byrådets vision. 2. Udviklingstræk i samfundet vi skal forholde os til. 3. Kvaliteter i Syddjurs Kommune vi kan bygge på. 4. Trin og handlinger til realisering af Byrådets visioner. 5. Udviklingstræk vist på kort. 6. Faktaboks med udvalgte nøgletal for området. Herunder vises eksempler på, hvordan emnet bosætning kunne beskrives efter ovenstående opbygning. Det skal understreges, at det beskrevne indhold kun skal tjene til at give et billede på, hvordan planstrategiens enkelte emner tænkes behandlet, mens det præcise indhold først skrives senere. Eksempel: Bosætning Byrådets visioner (tænkt eksempel) Syddjurs Kommune skaber attraktive bymiljøer og bosætningsmuligheder. Der sikres et varieret boligudbud med en blanding af boligtyper og ejerformer, der giver bomulighed for forskellige aldersgrupper og familietyper. Syddjurs Kommune sikrer boliger til alle, også til de svageste borgere. Byudvikling sker under hensyn til natur, landskab og kulturmiljøer, og grønne kiler bevares ind i byerne. Boligbyggeri kendetegnes ved høj kvalitet og bæredygtige løsninger. Nye boligområder bygges med hver sit særpræg via indpasning i terræn og landskab og ved udformning af veje, stier og fællesarealer. Syddjurs Kommune fører en aktiv bolig- og jordpolitik. Udviklingstræk i samfundet vi skal forholde os til (tænkt eksempel) Stigende ejendomspriser i Århusområdet skaber øgede muligheder for, at bl.a. børnefamilier flytter til attraktive boligområder i Syddjurs Kommune. Mobilitet og pendling øges og giver nye muligheder for bosætning i Syddjurs Kommune. Konkurrence mellem byerne vil styrke behovet for at dyrke de særlige kvaliteter i den enkelte by. Øget pres for at få lov til at bygge tæt på kysten og i naturskønne omgivelser kan true grundlaget for, at Syddjurs kommune opleves som en attraktiv bosætningskommune. Befolkningens ændrede aldersfordeling vil få stor betydning for boligmarkedet de kommende år. En større gruppe af aktive ældre med god økonomi vil stille krav til boligens og byernes indretning. 6

7 Kvaliteter i Syddjurs Kommune vi kan bygge på (tænkt eksempel) Unikke natur og kulturmiljøer, som vi beskytter og behandler med respekt. Forskellige bymiljøer med et stort udbud af detailbutikker. Levende lokalsamfund præget af foreningstraditioner, opmærksomhed og tryghed for alle aldersgrupper. Bredt udbud af bosætningsmuligheder for enhver smag og alder. God infrastruktur med kort afstand til områdets og storbyens mange muligheder. Trin og handlinger til realisering af Byrådets visioner (tænkt eksempel) Byrådet vil fortsætte udvikling af nye attraktive boligområder. Områderne vil opnå en smuk beliggenhed i landskabet, og der planlægges kvalitetsbyggeri kombineret med grønne friarealer og stisystemer med adgang til centerområdets butikker og kollektiv trafik. Det er Byrådets hensigt at være en væsentlig aktør i byudviklingen ved at sikre kommunal byggemodnet jord. Det private boligbyggeri skabes både gennem private og kommunale byggemodninger.. Der arbejdes med alternative boligformer i landdistrikterne Via konkurrence udarbejdes helhedsplan for nyt boligområde ved??? med et samlet idégrundlag for områdets fremtidige udformning med boliger, fælles grønne friarealer, veje, stier og institutioner. Der tages initiativ til udvikling af nye, attraktive boligtilbud til ældre. Der udformes en arkitekturpolitik for at fremme kvaliteten i nyt byggeri. Der udarbejdes hvert år et boligbyggeprogram over forventningerne til de kommende års boligbyggeri fordelt på lokalområder og boligtyper. Boligbyggeprogrammet indbygges som grundlag for befolkningsprognosen. Der udarbejdes lokalplaner og gennemføres byggemodninger af nye områder i takt med behovet og koordineret med sektorplaner og budgetlægning. Kort og illustrationer (tænkt eksempel) På kort kan angives interesseområder for nye byvækstområder - f.eks. med pile på kortet og med en tilhørende forklarende tekst. Illustrationer kan f.eks. vise visioner for nye boligområder. Faktaboks (tænkt eksempel) I en faktaboks kan oplyses om udvalgte nøgletal og lignende. 7

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S

Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind. Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Midtdjurs Kommune Udgiver Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tryk Kolind Bogtrykkeri I/S Dispositionsplaner Arkitektfirmaet Møller & Grønborg Plankonsulenterne Lindgaard Kortmateriale Naturgas

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411

Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indholdsfortegnelse Kommuneplan 2009 2021...1/411 Indledning...2/411 Det vil Byrådet med Kommuneplan 2009 2021...2/411 Visionen...2/411 Holstebro er Nordvestjyllands kraftcenter...2/411 Respekt for mangfoldighed...3/411

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere