Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model"

Transkript

1 Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune Notat om forslag til model februar 2006

2 Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum og Odense Kommune Århus 2006 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8720 Højbjerg

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 HVORFOR PÆDAGOGISK TILSYN... 5 GRUNDLAG FOR DET PÆDAGOGISKE TILSYN... 6 Dagtilbuddets muligheder for at skabe et godt børneliv 7 TILSYNSMØDET... 9 Institutionens forberedelse 9 Bestyrelsens forberedelse 9 Den faglige konsulents forberedelse 9 Den faglige konsulent møder dagtilbuddenes pædagogiske praksis 9 Model 1 det uanmeldte tilsynsbesøg... 9 Model 2 fremvisning af institutionen/dagplejehjemmet...10 Dagsorden for tilsynsmødet 11 Hyppighed 11 TILSYNSMØDETS RESULTAT Rapport vedrørende tilsynsmødet 11 Evaluering af tilsynsmødet 12 TEMAER I DET PÆDAGOGISKE TILSYN Indikatorer 13 Tilsynsmaterialet 14 Tilsynstema 1: Børn 14 Omsorg for børn...14 Børnenes leg...14 Pædagogiske læreplaner...14 Skriftlige pædagogiske observationsmaterialer...14 Handleplaner for børn med særlige behov...15 Tilsynstema 2: Pædagoger 15 UdviklingsForum marts 2006 side 2

4 Intern læring i personalegruppen...15 Personalets kompetencer...15 Personalets kvalifikationer...16 Antal pædagoger og antal pædagogmedhjælpere...16 Antal dagplejepædagog i forhold til dagplejere...16 Tilsynstema 3: Forældre 16 Forældrenes tilfredshed i hverdagen...16 Planlagte forældresamtaler...16 Formidling af pædagogikken...17 Støtte til forældre med svære sociale problemer...17 Når forældre er utilfredse...17 Tilsynstema 4: Ledelse 17 Personalets engagement og fællesskab...17 Institutionens/dagplejecenterets team...17 Personalemøder...17 Uformelle samtaler...17 Nye ansatte, vikarer, studerende Når medarbejdere er utilfredse...18 Virksomhedsplanen...18 Pædagogisk læreplan...18 Afholdelse af MUS...18 Personalepolitik...18 Sygefravær...18 Anciennitet...18 Arbejdspladsvurdering - APV...18 Tilsynstema 5: Rammer 19 Plads og fleksibilitet...19 Mulighed for afgrænsning...19 Mange muligheder...19 Udnyttelse af plads til rådighed...19 Rummets fleksibilitet...19 Mulighed for afgrænsning...19 Møbler i forhold til gulvplads...19 Stole og borde...19 Hylder og reoler...19 Mange forskellige muligheder for aktiviteter i rummet...19 Børnenes spor i rummet...20 Børnenes udtryk, tegninger m.v Antal kvadratmeter...20 UdviklingsForum marts 2006 side 3

5 GENNEMFØRELSE AF TILSYNSMODELLEN Udarbejdelse af manual 21 IT baseret ledelsesinformation 21 Pilotprojekt 21 REFERENCER UdviklingsForum marts 2006 side 4

6 Indledning Institutionsafdelingen i Odense Kommune har bedt UdviklingsForum om at udarbejde et forslag til indhold og form for pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet. Baggrunden for det udarbejdede forslag er, at Institutionsafdelingen i ønsker at skabe sammenhæng mellem kontraktstyring, MUS og pædagogisk tilsyn. Ønsket er på længere sigt at udvikle et énstrenget styringsperspektiv på dagtilbudsområdet med synliggørelse af forventninger til mål og resultater - og en kvalificering og professionalisering af pædagogisk tilsyn, hvor der er fokus på de prioriterede indsatsområder. Der er i februar 2006 afholdt et arbejdsseminar med deltagelse af institutionsledere, daglige ledere, FTR/SIK og forældre. På dette seminar fremkom en række meget betydningsfulde bidrag fra områdets interessenter. I den udstrækning det har været muligt er bidragene indarbejdet i dette notat. Nedenfor præsenterer UdviklingsForum oplæg til pædagogisk tilsyn. Hvorfor pædagogisk tilsyn Som ansvarlig for dagtilbudsområdet har Byrådet pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver bliver løst. Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, om dagtilbuddene er egnede til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for, og om opgaverne løses med den kvalitet, som Byrådet har fastsat. Der er ikke centralt fastsatte krav til, hvordan udmøntningen af tilsynspligten skal foregå. I Odense Kommune er det Institutionsafdelingen, der på vegne af Byrådet gennemfører tilsyn med dagtilbuddene. Formålet med det pædagogiske tilsyn er at gennemføre en dialogbaseret kontrol med kvaliteten i dagtilbuddene i Odense Kommune. Grundtanken er, at tilsynsdialogen både skal rumme kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling. Tilsynet skal være meningsfuldt for både dagtilbuddene, Institutionsafdelingen og Byrådet. I en lang årrække har der været udført både anmeldt og uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagplejen. Det er et ønske fra Institutionsafdelingen, at det pædagogiske tilsyn nu kommer til at omfatte alle dagtilbud også daginstitutionerne. Begrundelsen herfor er et markant stigende politisk og fagligt ønske om at sætte fokus på indholdet i dagtilbuddene ikke kun på antallet af pladser. UdviklingsForum marts 2006 side 5

7 Grundlag for det pædagogiske tilsyn Udover byrådets lovgivningsmæssige tilsynsforpligtelse tages der i dette notat udgangspunkt i lov om social service. Denne lov er som bekendt grundlaget for dagtilbuddenes virke. Hovedelementerne i lov om social service er at: dagtilbuddene skal virke i samarbejde med forældrene styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd at give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber dagtilbuddene giver mulighed for oplevelser og aktiviteter der stimulerer børnenes fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt giver rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne at der skal udarbejdes en pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring og udvikling, hvor dagtilbuddets arbejde med mål for læring og skal indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. I de senere år har der været et særligt fokus på børns læring og på dagtilbuddenes arbejde med de udsatte børn og der er i Odense Kommune et ønske at sikre implementeringen af de pædagogiske læreplaner blandt andet gennem det pædagogiske tilsyn. Det er et vigtigt mål for Odense Kommune at sikre, at de udsatte børn kan rummes i dagtilbuddene. Dette kan blandt andet ske ved, at dagtilbuddene udvikler en inkluderende praksis. Det er en del af opgaven i det pædagogiske tilsyn at støtte udviklingen af det rummelige og inkluderende dagtilbud. UdviklingsForum marts 2006 side 6

8 Dagtilbuddets muligheder for at skabe et godt børneliv Tilsynstemaer og tilhørende indikatorer Institutionsleder dagplejecenterleder, daglige ledere/dagplejepædagoger, personale-gruppen Dialog på tilsynsmødet om dagtilbuddets muligheder for at skabe et godt børneliv Bestyrelse Faglig konsulent - Institutionsafdelingen Grundlaget for dette notat er, at det er dagtilbuddets muligheder for at skabe et godt børneliv, hvor børn trives, lærer og udvikler sig, der er udgangspunktet for det pædagogiske tilsyn. Dermed præciseres, at der ikke er tale om en vurdering af børnenes liv i dagtilbuddet, men at tilsynet omhandler de muligheder for trivsel, læring og udvikling, som dagtilbuddet i bred forstand giver børnene. Dialogen er i centrum og er omdrejningspunktet for tilsynsmødet. Tilsynsmødet er én af mange anledninger til pædagogiske refleksioner. Tilsynsmødet er et møde mellem den faglige konsulent og institutionsleder/dagplejecenterleder, daglige ledere/dagplejepædagoger og personalegruppe samt repræsentanter fra bestyrelsen. Bestyrelsen skal på egen hånd drøfte elementer vedrørende forældrenes oplevelser og indtryk af dagtilbuddets pædagogiske kvalitet. Det forventes, at tilsynsmødet bliver drøftet på et bestyrelsesmøde inden tilsynsmødet. Institutionsleder/dagplejecenterleder, daglige ledere/dagplejepædagoger og personalegruppe skal have en meningsfuld og udbytterig dialog i den enkelte institution både før, under og efter tilsynsmødet. Det er en grundantagelse, at alle ansatte kan bidrage til forberedelsen af tilsynsmødet og til opfølgningen på tilsynsmødet. UdviklingsForum marts 2006 side 7

9 Tilsynstemaer og tilhørende indikatorer er et af redskaberne til at skabe en konstruktiv og saglig dialog om dagtilbuddets kvalitetsudvikling. Der er udpeget fem tilsynstemaer 1. Børn 2. Pædagoger 3. Forældre 4. Ledere 5. Rammer Under hvert tilsynstema er der en række indikatorer. Institutionen og den faglige konsulent bruger tilsynstemaerne og tilhørende indikatorer til at forberede tilsynsmødet. UdviklingsForum marts 2006 side 8

10 Tilsynsmødet Institutionens forberedelse Tilsynsmødet skal forberedes af institutionslederen/dagplejecenterlederen i tæt samarbejde med de daglige ledere af i de enkelte børnehuse og de enkelte dagplejepædagoger. Det forventes, at institutionens/dagplejecenterets arbejde med tilsynstemaer og indikatorer drøftes grundigt på personalemøder, bestyrelsesmøder m.v. Som forberedelse til tilsynsmødet arbejder institutionens/dagplejecenterets ledelse, personale og bestyrelse med de forskellige tilsynstemaer og indikatorer. Institutionen/dagplejecenteret vælger helt frit et emne, som man ønsker at drøfte med den faglige konsulent. Bestyrelsens forberedelse Forældrerepræsentanterne har ved tilsynsmødet en meget vigtig rolle både som repræsentanter for forældrene (som medlem af bestyrelsen), og som bruger og samarbejdspartner i forhold til institutionens ansatte. Forældrerepræsentanterne kan derved bidrage både til at udvide de ansattes og konsulentens perspektiv. Bestyrelsen har forinden tilsynsmødet på egen hånd arbejdet med en række spørgsmål og punkter som indgår i det samlede billede af institutionen. Den faglige konsulents forberedelse Inden tilsynsmødet fremsender institutionen/dagplejecenteret sine beskrivelser m.v. til Institutionsafdelingen, og den faglige konsulent forholder sig til institutionens/dagplejecenterets beskrivelser af tilsynstemaer og indikatorer. Her ud af fremstiller han/hun en række spørgsmål, som han/hun ønsker at drøfte med institutionen/dagplejecenteret på tilsynsmødet. Disse spørgsmål kan eventuelt fremsendes til institutionen inden tilsynsmødet. Den faglige konsulent møder dagtilbuddenes pædagogiske praksis I forbindelse med tilsynsbesøgene er der både fra Institutionsafdelingen og fra dagtilbuddenes side udtalt behov for, at den faglige konsulent møder dagtilbuddenes pædagogiske praksis. Hermed får den faglige konsulent indsigt i dagtilbuddenes hverdag, og hun får bedre muligheder for at udføre tilsynsmøderne i institutionerne. Vi foreslår to forskellige modeller, hvorpå den faglige konsulent kan møde dagtilbuddenes pædagogiske praksis. Forskellene på de to modeller er i udgangspunktet begrundet i, at model 1 kræver flere arbejdstimer fra Institutionsafdelingen end model 2. Model 1 det uanmeldte tilsynsbesøg Formålet med det uanmeldte tilsynsbesøg er at skabe udgangspunkt for en dialog mellem Institutionsafdelingen og de enkelte institutioner om den konkrete pædagogiske praksis. Op til tilsynsmødet i den enkelte institution aflægger den faglige konsulent uanmeldte tilsynsbesøg i alle den pågældende institutions børnehuse. Det vil sige, UdviklingsForum marts 2006 side 9

11 at Institutionsafdelingen én gang årligt foretager 147 uanmeldte tilsynsbesøg i de 29 institutioners børnehuse. Der er her tale om, at Institutionsafdelingen kontrolrolle bliver gjort tydeligere, end den er i dag. For at sikre at det uanmeldte tilsynsbesøg bliver et fagligtpersonligt møde med et fagligt indhold, skal der udarbejdes en manual, som den faglige konsulent skal anvende ved det uanmeldte tilsynsbesøg. Manualen til brug ved det uanmeldte tilsynsbesøg indeholder de fem tilsynstemaer 1. Børn 2. Pædagoger 3. Forældre 4. Ledere 5. Rammer Under hvert tilsynstema skal der udarbejdes en række indikatorer. Tilsynstemaerne og tilhørende indikatorer anvendes af den faglige konsulent som vurderingsgrundlag. Dette notat udfolder ikke indikatorerne ved de uanmeldte tilsynsbesøg, men ved en eventuelt udarbejdelse af manual til brug ved det uanmeldte tilsynsbesøg tages der udgangspunkt i indikatorerne ved det planlagte tilsynsmøde. Se afsnittet Temaer i det pædagogiske tilsyn på side dage efter det uanmeldte tilsynsbesøg udarbejder og sender den faglige konsulent en skriftlig rapport til institutionen. Institutionen har mulighed for at komme med kommentarer til denne rapport. Den faglige konsulent kan give institutionen anbefalinger. Anbefalinger er en hjælp til institutionens videre refleksion og arbejde, og det er alene op til institutionen at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med den faglige konsulents anbefalinger. Den faglige konsulent skal give henstillinger i de tilfælde, hvor institutionens praksis ikke er indenfor de rammer, der er fastfast i Serviceloven, af Odense Kommunes byråd samt af Institutionsafdelingen. Såfremt den faglige konsulent har givet henstilling(-er) skal institutionslederen udarbejde en handleplan herfor. Institutionsafdelingen foretager én gang årligt i alt 147 uanmeldte tilsynsbesøg i de 29 institutioner. Institutionsafdelingen foretager ikke uanmeldte tilsynsbesøg i dagplejecentrene, da der allerede foretages uanmeldte tilsynsbesøg i de enkelte dagplejehjem. Hvert af de uanmeldte tilsynsbesøg må forventes at have en varighed på 3-4 timer. Hertil kommer at den faglige konsulent skal skrive tilsynsrapport, afsé tid til transport, lave opfølgning m.v. Model 2 fremvisning af institutionen/dagplejehjemmet Inden tilsynsmødet i den enkelte institution aflægger den faglige konsulent et planlagt besøg i 1-2 af institutionens børnehuse/dagplejehjem. Formålet er, at den faglige konsulent får nærmere kendskab til børnehusene/dagplejehjemmene i den institution/dagplejecenter, hvor hun skal føre tilsyn. Det vil sige, at Institutionsafdelingen én gang årligt foretager i alt mellem planlagte besøg i de 29 institutioner og fire dagplejecentre. UdviklingsForum marts 2006 side 10

12 Besøget kan bestå af en rundvisning, tilstedeværelse i børnegrupperne, samtale med den daglige leder, medarbejdere, forældre, bestyrelse, o.l. Institutionslederen og en repræsentant fra bestyrelse er i børnehuset, når den faglige konsulent aflægger besøg. Der finder også planlagte besøg sted i dagplejecentrene. Her besøger den faglige konsulent 1-2 dagplejehjem i hvert af de fire dagplejecentre. Hvert af de planlagte besøg må forventes at have en varighed på 2-3 timer. Hertil kommer, at den faglige konsulent skal føre notater, afsé tid til transport m.v. På tilsynsmødet i institutionen/dagplejecenteret fremlægger den faglige konsulent indtrykkene af sine besøg. Dagsorden for tilsynsmødet Der udarbejdes en fast dagsorden for tilsynsmødet. Fra institutionen deltager institutionslederen, de daglige ledere af de enkelte børnehuse, to forældre fra bestyrelsen og to medarbejderrepræsentanter. Fra dagplejecentret deltager dagplejecenterlederen, dagplejepædagogerne, to forældre fra bestyrelsen og to repræsentanter fra dagplejerne. Institutionen/dagplejecentret kan som nævnt efter eget ønske sætte et emne på dagsordenen. Det kan være et tema, noget man er optaget af, eller noget man ønsker at drøfte med den faglige pædagogiske konsulent. Tilsynsmødet varer ca. 3 timer. Hyppighed Institutionsafdelingen forventer at afholde tilsynsmøder én gang årligt i de 29 institutioner og fire dagplejecentre. Det vil sige i alt 33 tilsynsmøder årligt. Tilsynsmødets resultat Rapport vedrørende tilsynsmødet Den faglige konsulent udarbejder en skriftlig tilsynsrapport, som senest 14 dage efter tilsynsmødet sendes til institutionen/dagplejecenteret. Institutionen har mulighed for at komme med kommentarer til tilsynsrapporten Den faglige konsulent kan give institutionen/dagplejecenteret anbefalinger. Anbefalinger er en hjælp til institutionens/dagplejecenterets videre refleksion og arbejde, og det er alene op til institutionen/dagplejecenteret at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med den faglige konsulents anbefalinger. Den faglige konsulent skal give henstillinger i de tilfælde, hvor institutionens/dagplejecenterets praksis ikke er indenfor de rammer, der er fastfast i Serviceloven, af Odense Kommunes byråd samt af Institutionsafdelingen. Såfremt den faglige konsulent har givet henstilling(-er) skal institutionslederen/dagplejecenterlederen udarbejde en handleplan herfor. UdviklingsForum marts 2006 side 11

13 Evaluering af tilsynsmødet 14 dage efter tilsynsmødet indsender lederen institutionens/dagplejecenterets evaluering af tilsynsmødet. Der udarbejdes en skriftlig ramme for evalueringen. Der evalueres på tilsynsmodellen, på konsulentens rolle, på institutionens/dagplejecenterets egen rolle. UdviklingsForum marts 2006 side 12

14 Temaer i det pædagogiske tilsyn Det pædagogiske tilsyn tager som nævnt udgangspunkt i Lov om social service, og der er på denne baggrund udvalgt fem tilsynstemaer Forældre Pædagoger Børn Ledelse Rammer 1. Børn Børnenes trivsel udvikling og læring. En god hverdag for alle børn. Rummelighed og inklusion 2. Pædagoger Kompetencer og ressourcer arbejde 3. Forældre Tilfredshed og samarbejde. Brugeroplevet kvalitet 4. Ledere Ledelse og organisation 5. Rammer Lokale og bygningsforhold. Brugen af de fysiske rammer Indikatorer Det er tilsynsmodellens ambition, at de fem tilsynstemaer tilsammen skal give et dækkende billede af den enkelte institution/dagplejecenter. Til hvert tilsynstema hører en række indikatorer for pædagogisk kvalitet. Hver indikator kan henføres til et tilsynstema. En indikator er en målbar variabel, som anvendes til at synliggøre og vurdere kvaliteten En god indikator for pædagogisk kvalitet er central for en vurdering af kerneydelsen meningsfuld den skal være vigtig ud fra en faglig vurdering relevant for pædagogerne i forhold til udvikling af dagligdagen så klart og entydigt beskrevet som muligt UdviklingsForum marts 2006 side 13

15 målbar således den kan indgå i relevante dialoger egnet til at indgå i relevante sammenligninger tidsøkonomisk således at dataindsamlingen kan gennemføres inden for rammerne af institutionens eksisterende resurser Tilsynstemaernes indikatorer giver tilsammen et billede af hele institutionens/dagplejecenterets mangfoldighed af børnehuse og dagplejegrupper. Det er hensigten, at de forskellige indikatorer skal ses i en kompleks og strategisk sammenhæng. Det vil sige, at en enkelt indikator ikke kan stå alene, men netop altid skal ses i en sammenhæng. Det skal understreges, at punkterne tilsammen selvsagt ikke giver et udtømmende billede af institutionen/dagplejecenteret. Punkterne skal tjene som indgang til en dialog om institutionens/dagplejecenterets muligheder for at skabe et godt børneliv. Tilsynsmaterialet Resultatet af arbejdet med tilsynstemaerne og indikatorerne samles i et tilsynsmateriale, som inden tilsynsmødet er tilgængeligt for alle relevante parter. Tilsynstema 1: Børn Institutionen/dagplejecenteret arbejder med følgende indikatorer Omsorg for børn Hvilke procedurer og rutiner er der i dagtilbuddet, så det sikres at alle børn får optimal fysisk og psykisk omsorg? Hvilke procedurer tager særligt sigte på de udsatte børns behov for rummelighed? Børnenes leg Hvordan har dagtilbuddet tilrettelagt sin hverdag, så alle børns leg kan komme til udfoldelse på optimal måde? Hvordan er dette tilrettelagt med særligt henblik på de udsatte børns behov for en inkluderende praksis? Pædagogiske læreplaner Hvordan er sammenhængen mellem den eksisterende praksis og institutionens pædagogiske læreplan? Hvordan er koblingen mellem hverdagens pædagogiske praksis og de seks læreplanstemaer? Hvordan anvendes de seks læreplanstemaer i tilrettelæggelsen og planlægningen af den daglige pædagogik? Skriftlige pædagogiske observationsmaterialer Anvender dagtilbuddet skriftlige pædagogiske observationsmaterialer o.l. med henblik på at reflektere over et barns og/eller en børnegruppes indbyrdes relationer og/eller relationer til en eller flere af de ansatte? I hvilke sammenhænge bliver materialet anvendt? Grad af hyppighed? Vurdering af udbytte for børnene? UdviklingsForum marts 2006 side 14

16 Handleplaner for børn med særlige behov Udarbejder dagtilbuddet handleplaner for udsatte børn Udarbejder dagtilbuddet handleplaner for børn med handicap I hvilke sammenhænge bliver handleplanerne anvendt? Grad af hyppighed? Vurdering af udbytte for børnene? Tilsynstema 2: Pædagoger Institutionen/dagplejecenteret arbejder med følgende indikatorer. Intern læring i personalegruppen Punkterne omhandler forhold i det enkelte børnehus/dagplejegruppe og i hele institutionen/dagplejecenteret Hvilke procedurer har institutionen for praksislæring og intern kompetenceudvikling? Hvilke procedurer har institutionen for mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger internt vedrørende arbejdet? Hvilke procedurer har institutionen for opsamling og læring i forbindelse med gode indhøstede erfaringer i personalegruppen? Personalets kompetencer Med kompetencer menes de faglige og personlige egenskaber som den enkelte ansatte anvender i det daglige pædagogiske arbejde. Den enkelte ansatte registrerer sine egne oplysninger på en særligt skema. Den enkeltes kompetencer i forhold til daglige samarbejde med forældre dokumentation af det pædagogiske arbejde bidrag til personalesamarbejdet at give børnene mulighed for medbestemmelse og medansvar at bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber at bidrage til udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan at bidrage til inklusion af udsatte børn styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd give mulighed for oplevelser og aktiviteter der stimulerer børnenes fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt giver rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne at give børnene muligheder for at deltage i aktiviteter, der støtter de seks læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Ovenstående registreres af den enkelte ansat for eksempel på en skala fra 5-1 og afleveres til institutionsleder/dagplejecenterleder. Den enkelte ansats navn er kendt af institutionsleder/dagplejecenterleder. Personnavne videregives ikke til Institutionsafdelingen. UdviklingsForum marts 2006 side 15

17 Personalets kvalifikationer Med personalets kvalifikationer menes uddannelse, kurser, efteruddannelse samt videreuddannelse. Den enkelte ansatte registrerer sine egne oplysninger. Personalets uddannelse Pædagog, klubpædagog, lærer eller ingen uddannelse Kurser og efteruddannelse Med efteruddannelse menes kurser, temadage med undervisning af mindst ½ dags varighed. Der registreres også den interne efteruddannelse (personaleweekends o.l.), der kan finde sted på den enkelte institution. Emner for kurser efteruddannelse. Antal dages efteruddannelse. Pædagogernes videreuddannelse Med videreuddannelse menes pædagogernes kompetencegivende uddannelse ud over pædagoguddannelsen, som fx årskursus for børnehave og fritidspædagoger, diplom, Forvaltningshøjskole, kandidatuddannelse på DPU (DLH), rotationsprojekter. Antal ugers videreuddannelse registreres Antal pædagoger og antal pædagogmedhjælpere Opgjort for hvert børnehus i institutionen Antal dagplejepædagog i forhold til dagplejere Opgjort pr. dagplejecenter pr. dagplejegruppe Tilsynstema 3: Forældre Dette tilsynstema forberedes i to adskilte processer af både ledelse/medarbejdere og af forældrene i bestyrelsen. Begge parter arbejder med nedenstående indikatorer. Bestyrelsen kan indhente data fra forældrene for eksempel på forældremøder, ved hjælp af spørgeskemaer, temasamtaler o.l. Forældrenes tilfredshed i hverdagen Nye forældre og børns første tid i institutionen Ligeværdig dialog mellem forældre og medarbejdere Modtagelse og afhentning Orientering om nye ansatte, vikarer Stemningen i institutionen: kommunikation, åbenhed, imødekommenhed, gensidig respekt, klarhed i kommunikationen Rummelighed overfor forskelligheder Information fra institutionen til forældrene Forældrenes inddragelse i spørgsmål vedrørende den pædagogiske linje Planlagte forældresamtaler Typer af samtaler. Hyppighed og varighed pr. barn. Anvendes der skriftlige notater UdviklingsForum marts 2006 side 16

18 Modtager forældrene skriftligt forberedelsesmateriale inden samtalen. Forældrepjecen som redskab i samarbejdet mellem personale og institutionen Formidling af pædagogikken Mundtlig og skriftlig Dokumentation ved hjælp af opslag, tavler, foto m.v. Støtte til forældre med svære sociale problemer Til gavn for barnet: Balancen mellem personalets myndighed over for og fortrolighed med de pågældende forældre Når forældre er utilfredse Procedurer og retningslinjer for håndtering af forældres utilfredshed Tilsynstema 4: Ledelse Institutionen/dagplejecenteret arbejder med følgende indikatorer Personalets engagement og fællesskab Stemningen i personalegruppen Fælles forståelse af målene for institutionens arbejde Information fra ledelsen til medarbejderne Information fra medarbejderne til ledelsen Feedback fra ledelsen til den enkelte medarbejder Medarbejdernes feedback til ledelsen Medarbejdernes respekt for og støtte til ledelsens beslutninger Institutionens/dagplejecenterets team Typer af team Teamenes opgaver Ledelsens opbakning og uddelegering til teamene Teamenes tilbagemelding til ledelsen Personalemøder Typer af møder De forskellige møders hyppighed, mødedeltagere, tidsforbrug Indhold og tidsforbrug i forhold til administration, styring og pædagogik Kvalitet af møderne for eksempel synlig skelnen mellem indflydelse, holdnings diskussioner og beslutninger. Uddelegering af opgaver. Opfølgning på beslutninger Hvordan gavner møderne børnene? (både udsatte og almindelige ) Uformelle samtaler Konstruktive og destruktive uformelle dialoger (god og dårlig snak i krogene, god og dårlig sladder) UdviklingsForum marts 2006 side 17

19 Nye ansatte, vikarer, studerende. Bidrag til ledelsesprocessen Brugen af den enkeltes ressourcer og interesser i det daglige arbejde Når medarbejdere er utilfredse Særlige procedurer Konfliktløsning Virksomhedsplanen Har institutionen udarbejdet en virksomhedsplan. Virksomhedsplanen er godkendt af bestyrelsen den [dato] Grad af anvendelighed som pejlemærke for jeres daglige pædagogiske praksis Pædagogisk læreplan Arbejdet med udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan Anvendelse af pædagogiske læreplan som pejlemærke for den daglige pædagogiske praksis Den pædagogiske læreplan og de udsatte børn Den pædagogiske læreplan som fag-pædagogisk samlingspunkt Bestyrelsens godkendelse af den pædagogiske læreplan Evaluering af den pædagogiske læreplan Afholdelse af MUS Tilbydes alle medarbejdere en MUS årligt? Har lederen inden for de sidste 12 måneder afholdt MUS med alle medarbejderne? Personalepolitik Hvilke skriftlige personalepolitikker har institutionen/dagplejecenteret? Med en politik menes besluttede, skriftlige retningslinjer for et givet område vedrørende personalet Sygefravær Opgørelse af institutionens/dagplejecenterets sygefravær fordelt for eksempel på korttids- og langtidssygefravær. Anciennitet Opgørelse af institutionens/dagplejecenterets anciennitetsprofil fordelt for eksempel på ansættelseskategorierne. Arbejdspladsvurdering - APV Foreligger der en APV? I hvilken grad anvendes den til at skabe forandringer i institutionen/dagplejecenteret? UdviklingsForum marts 2006 side 18

20 Tilsynstema 5: Rammer Institutionen/dagplejecenteret arbejder med følgende indikatorer. For hver indikator afgøres det om den er relevant henholdsvis indendørs og udendørs og for institution og dagpleje. Plads og fleksibilitet Den plads der er til rådighed for børnene er udnyttet, så der er fleksibel mulighed for mange forskellige aktiviteter. Mulighed for afgrænsning Børnene har mulighed for at skabe afgrænsede legerum. Der er muligheder for at lave små kroge, rum det er muligt for børnene at reservere, besætte. Mange muligheder Legepladsen er indrettet så børn i de forskellige aldre og med forskellige interesser kan udfolde sig på mange forskellige måder Udnyttelse af plads til rådighed Den plads, der er til rådighed, er udnyttet, så der er fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter i løbet af dagen og ugen. Rummets fleksibilitet De voksne har indrettet rummene så fleksibelt, at der er gode muligheder for børnene for at have ting i gang, lege, aktiviteter, bevæge sig rundt uden at behøve at forstyrre andre børns aktiviteter Mulighed for afgrænsning Børnene har mulighed for selv at skabe afgrænsede legerum, skabe rum det er muligt at reservere, besætte. De voksne skaber mulighed for, at der er afgrænsede områder (små kroge), hvor det enkelte barn og mindre grupper af børn kan reservere det lille rum og lege på egen hånd. Møbler i forhold til gulvplads Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler Stole og borde Der er borde og stole til børnene i en passende højde for alle aldersgrupper Hylder og reoler Der er reoler og hylder til børnene i en højde i en højde, så alle aldersgrupper på egen hånd kan nå ønsket legetøj og materialer Mange forskellige muligheder for aktiviteter i rummet Rummet er indrettet så børn i de forskellige aldre og med forskellige interesser kan udfolde sig på mange forskellige måder efter egne ønsker UdviklingsForum marts 2006 side 19

21 Børnenes spor i rummet De voksne understøtter børnenes mulighed for at sætte sig spor i rummet. For eksempel børnene kan have legepanoramaer og ting stående fremme fra dag til dag, der er mulighed for at sætte ler til tørre m.v. Børnenes udtryk, tegninger m.v. Børnenes egne kunstneriske udtryk - tegninger, klippe/klistre m.m. - bliver jævnligt fornyet og hænger i børnenes øjenhøjde. Antal kvadratmeter Bruttoareal m2 inde Pædagogisk areal (det vil sige dér hvor børnene færdes) m2 inde m2 ude UdviklingsForum marts 2006 side 20

22 Gennemførelse af tilsynsmodellen Udarbejdelse af manual Når ovenstående overvejelser er behandlet i de relevante administrative og politiske systemer skal dette notat videreudvikles til en manual, der kan tjene som konkret vejledning til de faglige konsulenter, til institutionslederne/dagplejecenterlederne og bestyrelserne. Manualen skal give de involverede faglige konsulenter og institutioner/dagplejecentre præcise retningslinjer for håndtering af forberedelse, afholdelse og rapportering af tilsynsmødet både i det enkelte dagtilbud og i de 29 institutioner og de fire dagplejecentre. IT baseret ledelsesinformation For at sætte tilsynsmodellen i drift skal der pågå et IT-udviklingsarbejde, der fagligt-administrativt sætter både institutionerne, dagplejecentrene og Institutionsafdelingen i stand til på optimal måde at kunne oparbejde, vedligeholde og trække på de mange data, der skal håndteres i forbindelse med tilsynsmøderne. Disse data skal i redigeret form kunne gøres tilgængelige både som ledelsesinformation på alle niveauer i Institutionsafdelingen og som borgerinformation. Pilotprojekt Det anbefales, at der i efteråret 2006 gennemføres et pilotprojekt med deltagelse af én institution og ét dagplejecenter. Herefter justeres modellen, og Institutionsafdelingen udmelder, hvilke datoer der er tilsynsmøder i institutionerne og dagplejecentrene i UdviklingsForum marts 2006 side 21

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014 Forslag til justeret model for tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia Kommune pr. februar 2014 UdviklingsForum februar 2014 - forslag Indhold Tilsynets retsgrundlag...3 Snitflade mellem UdviklingsForum

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Dialog om institutionens muligheder for at skabe et godt børneliv.

Pædagogisk tilsyn. Dialog om institutionens muligheder for at skabe et godt børneliv. Pædagogisk tilsyn Dialog om institutionens muligheder for at skabe et godt børneliv. 2005-2006 Pædagogisk tilsyn 2005-2006. Dialog om institutionens muligheder for at skabe et godt børneliv Udarbejdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 1. Indledning Rudersdal Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter Dagtilbudsloven

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 30 Normerede pladser

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Marthas Minde, Smedegårdsvej, 3700 Rønne, telefon 56 95 30 04 Dato for tilsynsbesøg:, 28.11.2014 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Vores Børnehave Adresse: Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Telefon: 56 93 23 24 Leder: Lotte Madsen Tilsynsdato: 11. november 2012

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Liden Stina, Soldalen, Maegårdsvej 4, Olsker, 3770 Allinge Dato for tilsynsbesøg: 22. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 20-08-2015 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-12 Lovgivning og tilsyn

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om

Efterfølgende har Dagmargården på anmodning tilsendt UdviklingsForum alle de for tilsynet relevante dokumenter. Det drejer sig om ilsynsrapport privatinstitutionen Dagmargården, Dalegade 12 14, 7000 Fredericia 5. marts 2012. Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum i opdrag af Institutionsafdelingen, Fredericia

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere