Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel KEEP kursus- og støtteforløb til plejefamilier Kommune Herning Kommune Navn på tilskudsansvarlig Preben Siggaard, Centerchef Tilskudsansvarliges adresse Ansøger type Vælg fra listen. Kommune Region Statslig organisation Selvejende institution Enkeltpersoner Ansøgt beløb kr. Budgetskema Udfyld og vedhæft budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Skabelon for budgetskema findes på denne side og på puljens side. Der ansøges om: Løn til projektleder: kr. over 12 måneder It-anskaffelser (dvs. videooptageudstyr og harddisk til lagring): kr. Revision: kr. Øvrige aktuelle tilskud til projektet Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her.

2 Projektoplysninger Ved udfyldelse af nedenstående felter, se venligst afsnittet om krav til beskrivelse af projektet i vejledningen. Projektets formål KEEP forventes at understøtte Herning Kommunes mål om, at flere børn skal inkluderes i normalområdet. For anbragte børn medfører det et mål om, at børnene bør vokse op i plejefamilie eller hos slægt eller netværk frem for på institution. KEEP forventes at bidrage til at: Forebygge udviklingen af problemadfærd hos plejebørnene Reduktion i problemadfærd hos plejebørn, der udviste problemadfærd i forvejen Plejebørnene i højere grad deltager i almindeligt skoleforløb uden specialundervisning Plejeforældrene oplever forbedret mestringsevne i forhold til plejebørnenes udadreagerende adfærd Gennem forebyggelse/reduktion af børnenes problemadfærd og plejeforældrenes øgede mestringsevner forventes KEEP at føre til et fald i sammenbrudte familieplejeanbringelser i Herning Kommune. For de børn, hvis plejeforældre deltager i et KEEP-forløb, forventes en lavere sandsynlighed for sammenbrud i anbringelsen og efterfølgende placering af barnet på institution. I Herning Kommune er der 8-10 sammenbrud i plejefamilieanbringelser om året, hvoraf ca. halvdelen efterfølgende anbringes på institution, og halvdelen anbringes i en ny plejefamilie. Dette antal forventes at falde efter implementeringen af KEEP. Det er desuden forventningen, at KEEP kan bidrage til Herning Kommunes plan om en generel opkvalificering af kommunens plejefamilier. Det er derudover et mål at erhverve viden om og erfaring med KEEP med henblik på anvendelse af programmet i forhold til andre aldersgrupper, fx unge i alderen år. Ansøgere KEEP-teamet i Herning Kommune vil blive tilknyttet institutionen Børne- og Familiecenter Herning, der er organiseret under Center for Børn og Forebyggelse i Børn- og Ungeforvaltningen. Børne- og Familiecenter Herning er en dag- og døgnbehandlingsinstitution, der er oprettet efter lov om social service 66, 67 stk. 1, jf., 10, 11, 52, stk. 3, nr. 3, 4 og 7 samt 101. Børne- og Familiecenter Herning samler Herning Kommunes tilbud til familier og børn i alderen 0-14 år, der har brug for hjælp og støtte. Børne- og Familiecenter Herning har organiseret indsatserne i følgende afdelinger: Smedegade tilbyder Åben Rådgivning og ambulant familiebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på frivilligt grundlag. Foruden terapeutisk familiebehandling tilbydes følgende forebyggende evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer: De Utrolige År forældreprogrammet Basic og børneprogrammet Dinosaurusskolen. PMTO (Parent Management Training Oregon)

3 Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af store sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Målgruppen af børn er 0-6-årige og eventuelle søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser, eller hvor risikoen herfor er til stede. Der tilbydes døgnophold med familiebehandlingsog undersøgelsesforløb af 6-16 ugers varighed, 14 dages akutophold, massive ambulante behandlingsforløb samt ambulante afdæknings- og undersøgelsesforløb. Toften har døgn- og dagtilbud fordelt på afdelingerne Knasten, Kvisten og Broen. Målgruppen for afdelingerne Knasten, Kvisten og Broen er 4-14-årige børn med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Knasten tilbyder tidsbegrænsede anbringelser af 6 måneders varighed for 6 børn i skolealderen. Kvisten er en bo- og behandlingsafdeling med plads til 9 børn i alderen 4 14 år. Broen er et ambulant tilbud for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familie. Målgruppen er børn, unge og deres familie, hvor døgnanbringelse af børnene/de unge overvejes, men hvor det skønnes, at der er potentiale i familien. Alle tre afdelinger benytter ART (Aggression Replacement Training) i deres arbejde. Familieplejen består af et team på 2-3 familieplejekonsulenter, som formidler alle aflastningsopgaver og plejeanbringelser for 0-12-årige børn fra Herning Kommune. Teamets væsentligste opgaver er at forberede og vejlede aflastnings- og døgnplejefamilier, netværksfamilier samt kommunale plejefamilier. Familieplejeteamet står for at matche og etablere forholdet mellem barn og plejefamilie, og herefter støtte plejefamilien i dens arbejde med barnet. Familieplejeteamets opgave er tillige at afholde efteruddannelseskurser, temaaftner samt arrangementer og indsatser, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgaver. Et kommende KEEP-team vil derfor blive organiseret i Familieplejen i Børne- og Familiecenter Herning med sigte på bl.a. at opkvalificere såvel alle Familieplejeteamets eksisterende som alle nye døgn- og netværksplejefamilier, der har plejebørn i alderen 4-12 år. Børne- og Familiecenter Herning har på flere områder erfaringer med evidensbaserede programmer. Organisationen har implementeret De Utrolige År Basic og Dinosaurusskolen, PMTO og ART, og har således bl.a. opnået erfaring med: Den relative korte oplæring i programmerne (indhold, programmateriale og filosofi), med efterfølgende learning by doing. Kravet om metodefastholdelse og en høj grad af nøjagtighed i implementering Erfaringer med uddannelse og tæt opfølgning fra programudvikler (vejledning og konsultation) Kravet om en målrettet opsamling af erfaringer, screeninger, resultatmålinger såvel i starten af et forløb, undervejs i forløbet, umiddelbart efter forløbet og endelig en periode efter forløbet er afsluttet. Erfaringer med evaluerings- og følgegrupper i forhold til implementeringsforløbet og gerne i den videre udvikling af programmet. Erfaringer med på landsplan at organisere samarbejds- og sparringfællesskab med lignende evidensprogrammer Erfaringer med sårbarheden i teams med rollebestemte funktioner, som f.eks. KEEP

4 Børne- og Familiecenter Herning kan desuden trække på erfaringen med bl.a. MTFC fra Hedebocentret, en anden af institutionerne under Center for Børn og Forebyggelse. Målgruppen Målgruppen for KEEP er alle plejefamilier med børn i alderen 4 12 år fra Herning Kommune. Herning Kommune har pt. ca. 100 plejefamilier ansat. Heraf har ca. 50 plejefamilier børn fra årgang (børn, der fylder 4 12 år i 2015). Hertil kommer ca. 15 børn anbragt i slægts- eller netværkspleje. Der formidles ca. 20 nye plejefamilieophold til børn under 12 år om året. Det forventes derfor, at der kan afvikles mindst 2 KEEP-forløb om året for Herning Kommunes plejefamilier. Plejefamilier med børn, der fylder 12 i 2015, vil blive prioriteret først, så plejeforældrene kan nå at deltage i forløbet. Rekruttering af plejefamilier Rekruttering vil ske gennem familieplejekonsulenternes arbejde i plejefamilierne. Hvad angår eksisterende plejefamilier med børn fra Herning Kommune, vil familieplejekonsulenterne i forbindelse med de regelmæssige supervisionsbesøg i plejefamilierne orientere dem om KEEP samt opfordre dem til deltage i KEEP. Herefter er det planen at afholde et samlet orienteringsmøde for plejefamilierne. Herning Kommune vil præsentere det som en klar forventning til plejefamilierne, at de deltager i et KEEP-forløb. Herning Kommune vil synliggøre forventningen ved kommende kontraktforlængelser og indgåelse af nye kontrakter med døgnpleje- og netværksplejefamilier. Det er ikke forventningen, at der er generelt godkendte plejefamilier, der ikke er egnede til forløbet. Hvis nogen ophører med kurset undervejs, er det forventningen, at de deltager i et forløb på et senere tidspunkt. Rekruttering af personale Rekruttering af kursusledere og koordinator forventes at ske internt i Børne- og Familiecenter Herning. Der vil være tale om uddannede pædagoger eller socialrådgivere, som bl.a. vil have erfaring i ART-forløb og DUÅ-Basic-forløb eller med MTFC. KEEP-teamet vil blive organiseret som en del af Familieplejen sammen med det eksisterende familieplejekonsulentteam i Børne- og Familiecenter Herning, under ledelse af forstanderen for Børne- og Familiecentret. Det vil være ønskeligt, at flere medarbejdere kan deltage i opstartstræningen, så der er bedre mulighed for at håndtere en eventuel udskiftning af personalet i teamet undervejs i projektperioden. Personalet forventes ikke at være fuldtidsbeskæftige med KEEP og vil indgå i familieplejeteamets øvrige opgaver, i det omfang de ikke er beskæftigede med KEEP. Arbejdstiden vil blive tilrettelagt fleksibelt, så KEEP-teamet kan afvikle undervisningen for plejeforældrene sen eftermiddag/tidlig aften en dag om ugen. Derudover forventes teamets medarbejdere at arbejde i dagtimerne.

5 Rekruttering af barnepiger til eventuel pasning af plejebørnene, mens plejefamilierne undervises, sker også internt blandt det pædagogiske personale eller blandt Børne- og Familiecentrets vikarer. Ledelse og organisering Beslutningen om deltagelse i afprøvningen af KEEP er taget af chef for Center for Børn og Forebyggelse, som ligeledes er tilskudsansvarlig og projektejer. En medarbejder i KEEP-teamet vil være projektleder i opstartsfasen. Projektlederen vil sikre implementeringen af KEEP i Børne- og Familiecenter Herning i tæt samarbejde med resten af KEEPteamet og ledelsen af Børne- og Familiecenter Herning. Som nævnt organiseres KEEP-teamet som en del af Familieplejeteamet, under ledelse af forstanderen for Børne- og Familiecenter Herning. Der tænkes oprettet en følgegruppe med bl.a. det formål systematisk at sikre, hvordan vi indadtil i Herning Kommune kan opnå læring af KEEP. Overordnet koordinering, vidensdeling og styring sker i Børn og Unge-forvaltningens evidensstrategigruppe, hvor centerchefen for Center for Børn og Forebyggelse/projektejer samt forstanderen for Børne- og Familiecenter Herning sidder. Lokaler, udstyr og transport Børne- og Familiecenter Herning har på Afdeling Toften, Gl. Skolevej 76, 7400 Herning, eksisterende lokaler, som kan bruges til henholdsvis afvikling af KEEP-undervisningen og børnepasning. I det pågældende mødelokale findes udstyr til visning af film. Udstyr til optagelse af undervisningen vil blive anskaffet ved projektets start. Børne- og Familiecenter Herning råder over transportmidler til besøg hos plejefamilier, som undtagelsesvist kan være forhindret i at møde til kurset. Hvis der blandt plejefamilier opleves modstand mod kørselsafstanden til de anviste kursuslokaler, vil det blive overvejet at leje egnede lokaler i plejefamiliernes lokalområde, f.eks. på skoler eller daginstitutioner. Der er computere, internet og telefon til rådighed for medarbejdere i Familieplejeteamet. Tids- og milepælsplan Se vedhæftede tids- og milepælsplan. Forankring KEEP-teamet bliver fra projektets start en del af den eksisterende personalenormering i Børne- og Familiecenter Hernings familieplejekonsulentteam, hvor en del af de nuværende personaleressourcer afsættes til KEEP-relaterede aktiviteter. En del af kommunens eksisterende kursusbudget for plejefamilier afsættes til selve afholdelsen af KEEP-undervisningen. KEEP-teamet organiseres således ind i den eksisterende driftsorganisation fra begyndelsen af projektet, og tænkes ikke ind i en særskilt projektorganisering. KEEP-teamet kan således umiddelbart fortsætte som en del af driften efter projektets udløb. Børne- og Familiecenter Herning og Herning Kommune vil som med de øvrige evidensbaserede programmer, man har erfaring med, sikre fortsat

6 kvalitetssikring af programmet, herunder fortsat vejledning, re-certificering og deltagelse i fagligt netværk for personalet i teamet. Som nævnt vil Herning Kommune præsentere det som en klar forventning til plejefamilierne, at de deltager i et KEEP-forløb. Herning Kommune vil synliggøre forventningen ved kommende kontraktforlængelser og indgåelse af nye kontrakter med døgnpleje- og netværksplejefamilier. Således forventes det, at alle plejefamilier med plejebørn i den relevante aldersgruppe, deltager i et KEEPforløb, også efter projektperiodens udløb. Der er gjort overvejelser om at samle plejefamilierne i de enkelte KEEP-forløb i netværksgrupper, som efterfølgende kan mødes med fokus på, at plejefamilierne kan fastholde læringen fra KEEP og udvikles yderligere. Muligheden for ART-forløb for plejebørn vil blive undersøgt. Dette vurderes at kunne være et godt supplement til KEEP-undervisningen af plejeforældrene. I overensstemmelse med hidtidig praksis for samarbejde med andre kommuner omkring de evidensbaserede programmer er Herning Kommune indstillet på, at andre kommuners plejefamilier kan deltage i KEEP-forløb i regi af Børne- og Familiecenter Herning, i det omfang, der er interesse for det. Baseret på principper fra Organisatorisk Læring vil Herning Kommunes arbejde med KEEP også inddrage et element med videregivelse af viden og deling af erfaring med henblik på sideløbende iværksættelse af lignende program-tiltag (f.eks. KEEP SAFE) til andre aldersgrupper - f.eks. unge mellem 13 og 17 år, hvor der erfaringsmæssigt sker en del sammenbrud med omkostningstunge konsekvenser. Dette vil foregå i regi af Hedebocentrets familieplejeteam, der understøtter plejefamilier med plejebørn i alderen år. Øvrige relevante oplysninger Herning Kommune har som mål at arbejde evidens- og vidensbaseret i videst mulige omfang. I Herning Kommune har man årelang erfaring med at arbejde evidensbaseret. Følgende evidensbaserede programmer/metoder anvendes i Børn- og Ungeforvaltningen i Herning Kommune: DUÅ (De Utrolige År): Baby, Toddler, Basic, Dinosaurusskolen, Dagtilbud PMTO (Parent Management Training Oregon) PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) MST (Multi Systemisk Terapi) MST-CM (Multi Systemisk Terapi Contingency Management) MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care) MultifunC: MultifunC- institutionen i Aarhus er etableret og drives i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Region Midtjylland, Aarhus og Herning Kommuner. ART (Aggression Replacement Training) FFT (Funktionel Familie Terapi) CPOP (Cerebral Parese Opfølgnings Program)

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen. Netværksanbringelser. Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Jill Mehlbye, Inge Storgaard Bonfils & Karen Raft Andersen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande Publikationen Netværksanbringelser Praksis og erfaringer i tre nordiske lande

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Inspirationskatalog om Forældreprogrammer. 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling

Inspirationskatalog om Forældreprogrammer. 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling Inspirationskatalog om Forældreprogrammer 18 evidensbaserede indsatser til familiebehandling Styrk familierne For mig at se er der ikke noget, forældre hellere vil, end håndtere deres liv og opdrage deres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Statusnotat juli 2012. De Utrolige År

Statusnotat juli 2012. De Utrolige År Statusnotat juli 2012 De Utrolige År De Utrolige År Notat om arbejdet i Frederikssund kommune Generelt om DUÅ De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kortlægning af misbrugsbehandling

Kortlægning af misbrugsbehandling Kortlægning af misbrugsbehandling Børn og Unge Børne- og Familiecenter Herning Nordlys M.fl. Børn og Unge Center for Børn og Forebyggelse Hedebocentret M.fl. Støtteafdelingen MST-CM M.fl. Nordlys Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere