Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31"

Transkript

1 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserv Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

2 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.30 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Budget 2015 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18+ årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserv Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

3 På grund af det komprimerede forhandlingsforløb mellem KL og regeringen, har vi ikke modtaget de sædvanlige nøgletal fra KL. Såfremt vi senere modtager nøgletal fra KL, vil disse blive eftersendt. 13-3

4 Definitioner på trafiklysnøgletal 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Nøgletal Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12)) Definition Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og ), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ), indtægter fra den centrale re fusionsordning (funktion ), udgifter til ældreboliger (funktion ) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (fun ktion , gr. 001 og 002). For 2016 er anvendt den teknisk beregnede serviceramme, som KL har udsendt. Det vejledende tekniske servicemåltal er en nedbrydning af den aftalte serviceramme for 2016 til kommuneniveau. Den enkelte kommunes teknisk beregnede vejledende serviceramme tager udgangspunkt i budget 2015 og korrigerer herefter for de forhold, der leder hen til aftaleniveauet for For at kunne sammenligne regnskab 2014 med den teknisk beregnede vejledende serviceramme for 2016, er regnskab 2014 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014/2015 (-315,3 mio. kr., 15-pl) samt yderligere korrektioner vedr. digitalisering og afskaffelsen af 60-årsreglen (i alt -155,7 mio. kr. 15-pl) for at komme fra regnskab 2014 til budget 2015 niveau. Herefter er tillagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2014/2015, ændringen af ældremilliarden samt yderligere korrektioner vedr. DUT-sager fra tidligere aktstykker med skæv profil, digitalisering samt vedr. digitaliseringsprojekter samt samtaleterapi (i alt 1.081,4 mio. kr., 16-pl) for at komme fra budget 2015-niveau til aftale 2016-niveau. Korrektionerne er fordelt med bloktilskudsnøglen for det år, der korrigeres op til det efterfølgende år. Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2014 til budget 2015 Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2014 til budget 2015 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2014 er opregnet til budget 2015 opgaveniveau og 15-pl. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og ), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ), indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion ), udgifter til ældreboliger (funktion ) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion , gr. 001 og 002). Serviceudgifterne i budget 2014 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014, mens serviceudgifterne i budget 2015 er opgjort pr. indbygger 1. januar En vækst i indbyggertallet fra 2014 til 2015 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. På samme måde vil et fald i indbyggertallet fra 2014 til 2015 isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere

5 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2016 Nøgletal Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R12, R13 og R14 (15-pl) Definition Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab opgjort pr. indbygger 1. januar Tallene er opregnet til 2015 pris- og lønniveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter her opgøres inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. D ette skyldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter. Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2015 til skøn for 1. januar 2019 Tallet er beregnet som den procentvise udvikling i antallet af 0-16 årige fra den 1. januar 2015 til Danmarks Statistiks skøn for 1. januar 2019 jf. befolkningsfremskrivningen for Bemærk, at Danmarks Statistiks prognosticerede udvikling i antallet af 0-16 årige kan afvige fra kommunens egen befolkningsprognose. Data fra befolkningsfremskrivningen kan hentes i Statistikbankens tabel FRKM115. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2015 Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2016) i budget 2015 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som bruttoanlægsudgifterne registreret med dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion

6 Tabel 3: Kommunernes finansiering 2016 Nøgletal Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2015 (+ = overskud) Defineret som forskellen mellem: Definition De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på , dr. 1, gr. 001 og 002) på den ene side og de budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 (dr. 4 og dr. 7) den anden side. Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder jf. tilskudsudmeldingen for Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne. I nøgletalstabellen er fortegnet imidlertid vendt med henblik på at øge overskueligheden. I nøg letallet er et positivt tal altså ensbetydende med, at kommunen har en positiv driftsbalance, mens et negativt fortegn er udtryk for en negativ driftsbalance. Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2014 Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion Langfristet gæld vedrørende ældreboli ger i regnskab Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 2. kvartal 2015 Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion Kassekreditter og byggelån. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2015 til statsgarantien for 2016 Tallet beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2015 til niveauet for statsgarantien i 2016 pr. skattepligtig. Antallet af skattepligtige er for 2015 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige pr. 1. januar 2015 og Danmarks Statistiks skøn for Tilsvarende er antallet af skattepligtige for 2016 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv og Beskatningsniveau i budget 2015 Beskatningsniveauet er defineret som kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld opgjort i procent af kommunens udskrivningsgrundlag tillagt 10,5 pct. af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme og 2,8 pct. af værdierne for produktionsjord

7 11. august 2015 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2014 til budget 2015 Pct. Pct. Hele landet 0,3 Hele landet -0,5 741 Samsø -6,0 741 Samsø -4,5 825 Læsø -5,0 813 Frederikshavn -3,5 210 Fredensborg -4,9 350 Lejre -3,1 270 Gribskov -4,6 400 Bornholm -2,7 350 Lejre -4,5 183 Ishøj -2,3 563 Fanø -4,3 825 Læsø -2,3 813 Frederikshavn -3,6 607 Fredericia -2,3 671 Struer -3,2 671 Struer -2,2 340 Sorø -3,1 482 Langeland -2,1 810 Brønderslev -2,7 163 Herlev -2,1 360 Lolland -2,6 253 Greve -2,1 240 Egedal -2,5 480 Nordfyns -1,9 260 Halsnæs -2,4 756 Ikast-Brande -1,9 787 Thisted -2,2 270 Gribskov -1,8 615 Horsens -2,1 360 Lolland -1,7 400 Bornholm -2,0 190 Furesø -1,7 530 Billund -1,9 155 Dragør -1,6 390 Vordingborg -1,6 223 Hørsholm -1,6 621 Kolding -1,4 766 Hedensted -1,6 330 Slagelse -1,4 219 Hillerød -1,5 316 Holbæk -1,4 492 Ærø -1,4 492 Ærø -1,4 173 Lyngby-Taarbæk -1,3 173 Lyngby-Taarbæk -1,3 730 Randers -1,3 163 Herlev -1,3 210 Fredensborg -1,2 223 Hørsholm -1,3 316 Holbæk -1,2 253 Greve -1,2 185 Tårnby -1,2 510 Haderslev -1,2 760 Ringkøbing-Skjern -1,2 230 Rudersdal -1,0 370 Næstved -1,1 860 Hjørring -1,0 161 Glostrup -1,1 370 Næstved -1,0 665 Lemvig -1,1 849 Jammerbugt -0,9 240 Egedal -1,1 773 Morsø -0,9 390 Vordingborg -1,0 157 Gentofte -0,8 101 København -1,0 820 Vesthimmerland -0,7 410 Middelfart -1,0 479 Svendborg -0,7 306 Odsherred -0,9 217 Helsingør -0,7 740 Silkeborg -0,9 190 Furesø -0,6 615 Horsens -0,9 840 Rebild -0,6 153 Brøndby -0,9 440 Kerteminde -0,6 175 Rødovre -0,9 766 Hedensted -0,4 746 Skanderborg -0,9 336 Stevns -0,3 159 Gladsaxe -0,9 707 Norddjurs -0,3 479 Svendborg -0,9 169 Høje-Taastrup -0,2 201 Allerød -0,8 187 Vallensbæk -0,2 217 Helsingør -0,8 573 Varde -0,2 326 Kalundborg -0,8 410 Middelfart -0,1 336 Stevns -0,8 665 Lemvig 0,0 849 Jammerbugt -0,8 661 Holstebro 0,1 157 Gentofte -0,7 151 Ballerup 0,1 820 Vesthimmerland -0,7 730 Randers 0,2 657 Herning -0,7 846 Mariagerfjord 0,2 259 Køge -0,6 219 Hillerød 0,2 727 Odder -0,6 740 Silkeborg 0,2 230 Rudersdal -0,5 657 Herning 0,2 187 Vallensbæk -0,5 165 Albertslund 0,2 787 Thisted -0,4 167 Hvidovre 0,3 250 Frederikssund -0,4 779 Skive 0,3 621 Kolding -0,3 326 Kalundborg 0,3 330 Slagelse -0,3 265 Roskilde 0,3 169 Høje-Taastrup -0,3 710 Favrskov 0,4 147 Frederiksberg -0,3 540 Sønderborg 0,4 710 Favrskov -0,2 550 Tønder 0,5 260 Halsnæs -0,2 175 Rødovre 0,5 265 Roskilde -0,2 159 Gladsaxe 0,6 167 Hvidovre -0,1 851 Aalborg 0,7 165 Albertslund -0,1 183 Ishøj 0,7 450 Nyborg -0,1 561 Esbjerg 0,7 810 Brønderslev -0,1 607 Fredericia 0,8 773 Morsø -0,1 269 Solrød 0,8 320 Faxe -0,1 482 Langeland 0,8 340 Sorø 0,0 480 Nordfyns 0,8 269 Solrød 0,1 706 Syddjurs 0,9 751 Aarhus 0,1 147 Frederiksberg 0,9 329 Ringsted 0,2 450 Nyborg 0,9 510 Haderslev 0,2 185 Tårnby 0,9 851 Aalborg 0,2 575 Vejen 1,0 707 Norddjurs 0,3 201 Allerød 1,0 840 Rebild 0,3 760 Ringkøbing-Skjern 1,1 661 Holstebro 0,3 756 Ikast-Brande 1,1 575 Vejen 0,3 420 Assens 1,1 630 Vejle 0,3 329 Ringsted 1,1 420 Assens 0,3 153 Brøndby 1,2 376 Guldborgsund 0,3 306 Odsherred 1,2 791 Viborg 0,4 161 Glostrup 1,3 846 Mariagerfjord 0,4 155 Dragør 1,4 440 Kerteminde 0,5 430 Faaborg-Midtfyn 1,4 550 Tønder 0,5 376 Guldborgsund 1,5 573 Varde 0,6 461 Odense 1,5 151 Ballerup 0,6 250 Frederikssund 1,5 860 Hjørring 0,6 580 Aabenraa 1,6 563 Fanø 0,7 259 Køge 1,7 540 Sønderborg 0,8 746 Skanderborg 2,0 461 Odense 0,9 791 Viborg 2,0 561 Esbjerg 1,0 630 Vejle 2,5 779 Skive 1,1 101 København 2,5 706 Syddjurs 1,2 751 Aarhus 2,6 530 Billund 1,3 320 Faxe 2,6 580 Aabenraa 1,7 727 Odder 2,9 430 Faaborg-Midtfyn 1,9 13-7

8 11. august 2015 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2016 Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R12, R13 og R14 (15-pl) Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2015 til skøn for 1. januar 2019 Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 (2016) i budget 2015 Kr. pr. indbygger Pct. Kr. pr. indbygger Hele landet Hele landet -2,3 Hele landet Herlev København 7,4 101 København Fredericia Herlev 6,0 530 Billund Randers Tårnby 4,0 791 Viborg Brønderslev Glostrup 3,7 190 Furesø Struer Hvidovre 3,5 259 Køge Odder Vallensbæk 3,4 336 Stevns Ringsted Frederiksberg 3,4 461 Odense Aalborg Ishøj 3,2 153 Brøndby Jammerbugt Gladsaxe 3,0 661 Holstebro Glostrup Rødovre 2,9 710 Favrskov Furesø Aarhus 2,5 167 Hvidovre Hedensted Brøndby 2,4 151 Ballerup Norddjurs Lyngby-Taarbæk 2,1 147 Frederiksberg Halsnæs Horsens 1,2 250 Frederikssund Sorø Gentofte 1,2 540 Sønderborg Helsingør Odense 1,0 740 Silkeborg Frederikssund Aalborg 0,9 159 Gladsaxe Aabenraa Dragør 0,5 165 Albertslund Hillerød Høje-Taastrup -0,4 851 Aalborg Skanderborg Viborg -1,6 185 Tårnby Ikast-Brande Vejle -1,7 820 Vesthimmerland Nordfyns Kolding -1,9 440 Kerteminde Rødovre Ballerup -2,0 751 Aarhus Vesthimmerland Esbjerg -2,2 157 Gentofte Vallensbæk Randers -2,4 187 Vallensbæk Guldborgsund Holstebro -2,4 269 Solrød Horsens Albertslund -2,6 479 Svendborg Thisted Furesø -2,8 173 Lyngby-Taarbæk Kalundborg Roskilde -2,9 727 Odder Viborg Fredericia -2,9 746 Skanderborg Næstved Solrød -2,9 270 Gribskov Bornholm Rudersdal -3,1 756 Ikast-Brande Tårnby Greve -3,3 217 Helsingør Syddjurs Rebild -3,3 430 Faaborg-Midtfyn Fredensborg Silkeborg -3,4 840 Rebild Varde Herning -3,5 350 Lejre Hjørring Haderslev -3,8 510 Haderslev Greve Brønderslev -3,8 706 Syddjurs Ringkøbing-Skjern Ikast-Brande -4,1 169 Høje-Taastrup Tønder Billund -4,1 550 Tønder Holbæk Nyborg -4,3 573 Varde Hvidovre Norddjurs -4,4 580 Aabenraa Ballerup Køge -4,4 846 Mariagerfjord Odsherred Fanø -4,4 671 Struer Sønderborg Skanderborg -4,4 849 Jammerbugt Skive Hillerød -4,5 480 Nordfyns Lolland Kerteminde -4,5 630 Vejle Silkeborg Favrskov -4,8 621 Kolding Rebild Ringsted -4,8 163 Herlev Middelfart Hørsholm -5,0 223 Hørsholm Nyborg Næstved -5,0 561 Esbjerg Esbjerg Egedal -5,0 320 Faxe Svendborg Vesthimmerland -5,1 230 Rudersdal Slagelse Jammerbugt -5,2 390 Vordingborg Lejre Fredensborg -5,3 860 Hjørring Kolding Thisted -5,4 265 Roskilde Lyngby-Taarbæk Hedensted -5,7 316 Holbæk Brøndby Svendborg -5,8 615 Horsens Assens Slagelse -5,8 450 Nyborg Favrskov Hjørring -5,9 575 Vejen Ishøj Stevns -6,1 420 Assens Vejle Holbæk -6,3 410 Middelfart Mariagerfjord Vejen -6,4 175 Rødovre Roskilde Frederikshavn -6,5 370 Næstved Haderslev Faaborg-Midtfyn -6,5 657 Herning Solrød Middelfart -6,6 787 Thisted Gribskov Mariagerfjord -6,6 306 Odsherred Odense Varde -6,6 707 Norddjurs Vejen Aabenraa -6,6 329 Ringsted Langeland Sorø -6,7 210 Fredensborg Lemvig Allerød -6,7 240 Egedal Rudersdal Odder -6,7 813 Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Lejre -6,9 219 Hillerød Kerteminde Gribskov -7,2 183 Ishøj Herning Helsingør -7,3 730 Randers Høje-Taastrup Sønderborg -7,4 260 Halsnæs Frederiksberg Syddjurs -7,5 766 Hedensted Vordingborg Guldborgsund -7,7 253 Greve Køge Ringkøbing-Skjern -7,7 326 Kalundborg Holstebro Faxe -7,7 779 Skive Morsø Frederikssund -7,8 161 Glostrup Stevns Tønder -8,1 330 Slagelse Faxe Kalundborg -8,2 155 Dragør Frederikshavn Nordfyns -8,2 482 Langeland Aarhus Morsø -8,3 665 Lemvig Dragør Vordingborg -8,4 760 Ringkøbing-Skjern Gladsaxe Assens -8,6 492 Ærø Fanø Skive -8,8 400 Bornholm Albertslund Odsherred -9,1 607 Fredericia Hørsholm Samsø -9,4 810 Brønderslev Egedal Halsnæs -9,6 360 Lolland Ærø Ærø -10,4 201 Allerød Gentofte Bornholm -11,5 773 Morsø Allerød Lolland -11,6 340 Sorø Billund Struer -11,8 376 Guldborgsund København Lemvig -12,6 563 Fanø Læsø Læsø -12,8 741 Samsø Samsø Langeland -13,5 825 Læsø

9 11. august 2015 Tabel 3: Kommunernes finansiering side 1 Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2015 (+ = overskud) Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2014 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 2. kvartal 2015 Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet Hele landet Hele landet Langeland Samsø Fredensborg Esbjerg Furesø Hjørring Læsø Ærø Frederikshavn Brønderslev Egedal Næstved Norddjurs Læsø Guldborgsund Morsø Guldborgsund Rudersdal Slagelse Vallensbæk Brønderslev Albertslund Lolland Vesthimmerland Hjørring Ishøj Jammerbugt Greve Halsnæs Vordingborg Lolland Frederikshavn Hørsholm Ikast-Brande Assens Albertslund Solrød Gribskov Halsnæs Frederikssund Fanø Mariagerfjord Lemvig Sorø Thisted Glostrup Svendborg Hillerød Odder Fredericia Lolland Samsø Hjørring Hedensted Bornholm Horsens Holstebro Faaborg-Midtfyn Albertslund Bornholm Skive Frederiksberg Ærø Odsherred Brønderslev Syddjurs Skanderborg Fredensborg Svendborg Struer Dragør Rebild Lyngby-Taarbæk Langeland Kolding Thisted Holbæk Langeland Randers Morsø Aalborg Jammerbugt Faxe Randers Syddjurs Næstved Lejre Nyborg Haderslev Rødovre Roskilde Frederikssund Helsingør Allerød Hillerød Haderslev Fanø Ballerup Kerteminde Aarhus Helsingør Sorø Nordfyns Vordingborg Odsherred Gribskov Odsherred Middelfart Varde Kerteminde Allerød Vejen Køge Kalundborg Dragør Vesthimmerland Morsø Ringkøbing-Skjern Sønderborg Horsens Middelfart Odder Vejen Køge Roskilde Gribskov Helsingør Skive Odense Aalborg Ringsted Holbæk Ærø Rødovre Læsø Herlev Norddjurs Viborg Kerteminde Greve Aarhus Sorø Lejre Aabenraa Mariagerfjord Kolding Greve Odense Allerød Billund Furesø Hørsholm Ishøj Tønder Randers Favrskov Svendborg Vejle Fanø Hørsholm Mariagerfjord Faaborg-Midtfyn Assens Jammerbugt Faxe Guldborgsund Hedensted Tønder Holstebro Ringkøbing-Skjern Roskilde Holbæk Syddjurs Fredericia Gentofte Kalundborg Slagelse Herning Slagelse Glostrup Egedal Lemvig Ringkøbing-Skjern Favrskov Vejen Varde Aabenraa Gentofte Ikast-Brande Kolding Høje-Taastrup Egedal Hillerød Struer Norddjurs Halsnæs Faaborg-Midtfyn Køge Hedensted Stevns Ringsted Frederikshavn Solrød Esbjerg Vordingborg Ikast-Brande Herning Ishøj Aabenraa Odder Rebild Viborg Frederikssund Viborg Gladsaxe Skanderborg Horsens Varde Gentofte Kalundborg Favrskov Sønderborg Ringsted Holstebro Samsø Rudersdal Skanderborg Lemvig Næstved Thisted Stevns Faxe Lyngby-Taarbæk Skive Haderslev Herlev Solrød Tårnby Rebild Nyborg Lejre Nyborg Vallensbæk Rødovre Esbjerg Herlev Silkeborg Tønder Høje-Taastrup Vejle Aarhus Gladsaxe Vesthimmerland Brøndby Ballerup Fredericia Hvidovre Struer Hvidovre Bornholm Vejle Fredensborg Middelfart Silkeborg Høje-Taastrup Odense Nordfyns Stevns Rudersdal Dragør Sønderborg Silkeborg Furesø Vallensbæk Aalborg Assens Brøndby Glostrup Hvidovre Frederiksberg Nordfyns Frederiksberg Gladsaxe Herning Lyngby-Taarbæk København København København Ballerup Billund Brøndby Billund Tårnby Tårnby

10 11. august 2015 Tabel 3: Kommunernes finansiering side 2 Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2015 til statsgarantien for 2016 Beskatningsniveau i budget 2015 Pct. Pct. Hele landet 2,4 Hele landet 24,9 165 Albertslund 0,2 157 Gentofte 21,7 147 Frederiksberg 0,5 230 Rudersdal 22,4 540 Sønderborg 0,6 223 Hørsholm 22,9 741 Samsø 0,9 253 Greve 22,9 657 Herning 1,0 147 Frederiksberg 23,0 167 Hvidovre 1,0 185 Tårnby 23,2 153 Brøndby 1,1 173 Lyngby-Taarbæk 23,4 183 Ishøj 1,2 163 Herlev 23,6 169 Høje-Taastrup 1,2 159 Gladsaxe 23,6 621 Kolding 1,2 630 Vejle 23,6 760 Ringkøbing-Skjern 1,2 161 Glostrup 23,7 482 Langeland 1,3 153 Brøndby 23,9 730 Randers 1,3 269 Solrød 23,9 151 Ballerup 1,3 201 Allerød 24,0 101 København 1,4 461 Odense 24,2 175 Rødovre 1,4 190 Furesø 24,2 161 Glostrup 1,4 751 Aarhus 24,3 492 Ærø 1,5 259 Køge 24,4 479 Svendborg 1,5 657 Herning 24,5 185 Tårnby 1,6 336 Stevns 24,5 607 Fredericia 1,6 169 Høje-Taastrup 24,6 270 Gribskov 1,6 155 Dragør 24,7 846 Mariagerfjord 1,7 330 Slagelse 24,7 756 Ikast-Brande 1,7 766 Hedensted 24,7 580 Aabenraa 1,8 101 København 24,7 330 Slagelse 1,8 671 Struer 24,7 163 Herlev 1,9 530 Billund 24,8 461 Odense 2,0 219 Hillerød 24,9 751 Aarhus 2,0 575 Vejen 24,9 710 Favrskov 2,0 187 Vallensbæk 24,9 219 Hillerød 2,0 183 Ishøj 24,9 265 Roskilde 2,0 316 Holbæk 24,9 615 Horsens 2,1 621 Kolding 24,9 779 Skive 2,1 370 Næstved 24,9 329 Ringsted 2,1 615 Horsens 24,9 370 Næstved 2,2 550 Tønder 24,9 851 Aalborg 2,2 265 Roskilde 25,0 259 Køge 2,3 580 Aabenraa 25,0 630 Vejle 2,3 210 Fredensborg 25,1 510 Haderslev 2,3 840 Rebild 25,1 563 Fanø 2,3 779 Skive 25,1 159 Gladsaxe 2,4 661 Holstebro 25,2 420 Assens 2,4 756 Ikast-Brande 25,2 773 Morsø 2,4 665 Lemvig 25,3 860 Hjørring 2,5 270 Gribskov 25,3 671 Struer 2,5 561 Esbjerg 25,3 820 Vesthimmerland 2,5 787 Thisted 25,4 250 Frederikssund 2,5 410 Middelfart 25,4 707 Norddjurs 2,6 240 Egedal 25,4 450 Nyborg 2,6 760 Ringkøbing-Skjern 25,4 849 Jammerbugt 2,7 851 Aalborg 25,4 253 Greve 2,7 607 Fredericia 25,4 210 Fredensborg 2,7 350 Lejre 25,5 706 Syddjurs 2,7 791 Viborg 25,5 561 Esbjerg 2,7 710 Favrskov 25,5 410 Middelfart 2,8 746 Skanderborg 25,5 187 Vallensbæk 2,8 727 Odder 25,5 430 Faaborg-Midtfyn 2,9 573 Varde 25,6 400 Bornholm 2,9 707 Norddjurs 25,6 575 Vejen 2,9 326 Kalundborg 25,6 390 Vordingborg 3,0 390 Vordingborg 25,6 320 Faxe 3,0 740 Silkeborg 25,6 316 Holbæk 3,0 730 Randers 25,7 661 Holstebro 3,0 773 Morsø 25,7 340 Sorø 3,1 540 Sønderborg 25,7 217 Helsingør 3,1 217 Helsingør 25,8 360 Lolland 3,1 151 Ballerup 25,8 376 Guldborgsund 3,1 420 Assens 25,8 173 Lyngby-Taarbæk 3,2 430 Faaborg-Midtfyn 25,8 791 Viborg 3,2 167 Hvidovre 25,9 810 Brønderslev 3,2 165 Albertslund 25,9 766 Hedensted 3,2 846 Mariagerfjord 26,0 740 Silkeborg 3,3 250 Frederikssund 26,0 260 Halsnæs 3,3 320 Faxe 26,0 326 Kalundborg 3,3 510 Haderslev 26,1 306 Odsherred 3,3 376 Guldborgsund 26,1 155 Dragør 3,4 175 Rødovre 26,1 269 Solrød 3,5 563 Fanø 26,2 440 Kerteminde 3,5 480 Nordfyns 26,2 190 Furesø 3,5 849 Jammerbugt 26,2 787 Thisted 3,6 492 Ærø 26,3 727 Odder 3,7 340 Sorø 26,3 550 Tønder 3,7 741 Samsø 26,3 840 Rebild 3,8 860 Hjørring 26,4 350 Lejre 3,8 813 Frederikshavn 26,4 480 Nordfyns 3,8 450 Nyborg 26,4 573 Varde 3,8 440 Kerteminde 26,4 746 Skanderborg 3,9 479 Svendborg 26,4 223 Hørsholm 4,0 329 Ringsted 26,4 336 Stevns 4,1 260 Halsnæs 26,5 240 Egedal 4,1 706 Syddjurs 26,5 230 Rudersdal 4,2 400 Bornholm 26,6 813 Frederikshavn 4,5 825 Læsø 26,6 530 Billund 4,5 820 Vesthimmerland 26,7 201 Allerød 5,0 360 Lolland 26,9 157 Gentofte 6,3 810 Brønderslev 27,0 665 Lemvig 6,8 482 Langeland 27,3 825 Læsø 8,3 306 Odsherred 27,

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi Serviceudgifter pr. indbygger i B14 Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger fra B13 til B14 Driftsbalance iht. budgetlov i B14 pr. indbygger Udvikling i 0-16

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 30. juni 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2017 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2015 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2017 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2015

Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2015 5. august 2014 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2015 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2013 til teknisk vejledende servicemåltal for 2015 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere