Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31"

Transkript

1 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserv Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

2 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.30 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Budget 2015 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18+ årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserv Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

3 På grund af det komprimerede forhandlingsforløb mellem KL og regeringen, har vi ikke modtaget de sædvanlige nøgletal fra KL. Såfremt vi senere modtager nøgletal fra KL, vil disse blive eftersendt. 13-3

4 Definitioner på trafiklysnøgletal 2016 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Nøgletal Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12)) Definition Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og ), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ), indtægter fra den centrale re fusionsordning (funktion ), udgifter til ældreboliger (funktion ) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (fun ktion , gr. 001 og 002). For 2016 er anvendt den teknisk beregnede serviceramme, som KL har udsendt. Det vejledende tekniske servicemåltal er en nedbrydning af den aftalte serviceramme for 2016 til kommuneniveau. Den enkelte kommunes teknisk beregnede vejledende serviceramme tager udgangspunkt i budget 2015 og korrigerer herefter for de forhold, der leder hen til aftaleniveauet for For at kunne sammenligne regnskab 2014 med den teknisk beregnede vejledende serviceramme for 2016, er regnskab 2014 korrigeret for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014/2015 (-315,3 mio. kr., 15-pl) samt yderligere korrektioner vedr. digitalisering og afskaffelsen af 60-årsreglen (i alt -155,7 mio. kr. 15-pl) for at komme fra regnskab 2014 til budget 2015 niveau. Herefter er tillagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet 2014/2015, ændringen af ældremilliarden samt yderligere korrektioner vedr. DUT-sager fra tidligere aktstykker med skæv profil, digitalisering samt vedr. digitaliseringsprojekter samt samtaleterapi (i alt 1.081,4 mio. kr., 16-pl) for at komme fra budget 2015-niveau til aftale 2016-niveau. Korrektionerne er fordelt med bloktilskudsnøglen for det år, der korrigeres op til det efterfølgende år. Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2014 til budget 2015 Tallet er beregnet som væksten i kommunens serviceudgifter fra budget 2014 til budget 2015 opgjort pr. indbygger 1. januar i budgetåret. Tallet for 2014 er opregnet til budget 2015 opgaveniveau og 15-pl. Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 fratrukket overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige (funktionerne og ), udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (funktion ), indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion ), udgifter til ældreboliger (funktion ) samt udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomhederne (funktion , gr. 001 og 002). Serviceudgifterne i budget 2014 er opgjort pr. indbygger 1. januar 2014, mens serviceudgifterne i budget 2015 er opgjort pr. indbygger 1. januar En vækst i indbyggertallet fra 2014 til 2015 vil således isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis mindre. På samme måde vil et fald i indbyggertallet fra 2014 til 2015 isoleret set medføre, at den samlede udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger vil blive forholdsvis højere

5 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2016 Nøgletal Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R12, R13 og R14 (15-pl) Definition Defineret som de gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i regnskab opgjort pr. indbygger 1. januar Tallene er opregnet til 2015 pris- og lønniveau. De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion Bemærk, at de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter her opgøres inkl. bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning. D ette skyldes, at den aftalte anlægsramme også er opgjort inkl. disse udgifter. Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2015 til skøn for 1. januar 2019 Tallet er beregnet som den procentvise udvikling i antallet af 0-16 årige fra den 1. januar 2015 til Danmarks Statistiks skøn for 1. januar 2019 jf. befolkningsfremskrivningen for Bemærk, at Danmarks Statistiks prognosticerede udvikling i antallet af 0-16 årige kan afvige fra kommunens egen befolkningsprognose. Data fra befolkningsfremskrivningen kan hentes i Statistikbankens tabel FRKM115. Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 i budget 2015 Tallet er baseret på kommunernes tal for det første budgetoverslagsår (2016) i budget 2015 således, som dette er indberettet til Danmarks Statistik i december Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er defineret som bruttoanlægsudgifterne registreret med dr. 3 på hovedkonto 0 samt 2-6 fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger på funktion

6 Tabel 3: Kommunernes finansiering 2016 Nøgletal Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2015 (+ = overskud) Defineret som forskellen mellem: Definition De budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 (ekskl. udgifter til tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet på , dr. 1, gr. 001 og 002) på den ene side og de budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 (dr. 4 og dr. 7) den anden side. Der er korrigeret for afståelse af energivirksomheder jf. tilskudsudmeldingen for Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne. I nøgletalstabellen er fortegnet imidlertid vendt med henblik på at øge overskueligheden. I nøg letallet er et positivt tal altså ensbetydende med, at kommunen har en positiv driftsbalance, mens et negativt fortegn er udtryk for en negativ driftsbalance. Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2014 Defineret som summen af hovedfunktion 9.55 Langfristet gæld fratrukket funktion Langfristet gæld vedrørende ældreboli ger i regnskab Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 2. kvartal 2015 Opgøres som forskellen mellem årets gennemsnitlige saldi på funk Likvide aktiver og årets gennemsnitlige saldi på funktion Kassekreditter og byggelån. Tallet er opgjort pr. indbygger 1. januar Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2015 til statsgarantien for 2016 Tallet beskriver væksten fra det budgetterede udskrivningsgrundlag 2015 til niveauet for statsgarantien i 2016 pr. skattepligtig. Antallet af skattepligtige er for 2015 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige pr. 1. januar 2015 og Danmarks Statistiks skøn for Tilsvarende er antallet af skattepligtige for 2016 beregnet ved at tage et gennemsnit over de årige i Danmarks Statistiks skøn for hhv og Beskatningsniveau i budget 2015 Beskatningsniveauet er defineret som kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld opgjort i procent af kommunens udskrivningsgrundlag tillagt 10,5 pct. af de afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme og 2,8 pct. af værdierne for produktionsjord

7 11. august 2015 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2016 Udvikling i serviceudgifterne fra regnskab 2014 til teknisk beregnet vejledende serviceramme for 2016 (G.1-12) Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra budget 2014 til budget 2015 Pct. Pct. Hele landet 0,3 Hele landet -0,5 741 Samsø -6,0 741 Samsø -4,5 825 Læsø -5,0 813 Frederikshavn -3,5 210 Fredensborg -4,9 350 Lejre -3,1 270 Gribskov -4,6 400 Bornholm -2,7 350 Lejre -4,5 183 Ishøj -2,3 563 Fanø -4,3 825 Læsø -2,3 813 Frederikshavn -3,6 607 Fredericia -2,3 671 Struer -3,2 671 Struer -2,2 340 Sorø -3,1 482 Langeland -2,1 810 Brønderslev -2,7 163 Herlev -2,1 360 Lolland -2,6 253 Greve -2,1 240 Egedal -2,5 480 Nordfyns -1,9 260 Halsnæs -2,4 756 Ikast-Brande -1,9 787 Thisted -2,2 270 Gribskov -1,8 615 Horsens -2,1 360 Lolland -1,7 400 Bornholm -2,0 190 Furesø -1,7 530 Billund -1,9 155 Dragør -1,6 390 Vordingborg -1,6 223 Hørsholm -1,6 621 Kolding -1,4 766 Hedensted -1,6 330 Slagelse -1,4 219 Hillerød -1,5 316 Holbæk -1,4 492 Ærø -1,4 492 Ærø -1,4 173 Lyngby-Taarbæk -1,3 173 Lyngby-Taarbæk -1,3 730 Randers -1,3 163 Herlev -1,3 210 Fredensborg -1,2 223 Hørsholm -1,3 316 Holbæk -1,2 253 Greve -1,2 185 Tårnby -1,2 510 Haderslev -1,2 760 Ringkøbing-Skjern -1,2 230 Rudersdal -1,0 370 Næstved -1,1 860 Hjørring -1,0 161 Glostrup -1,1 370 Næstved -1,0 665 Lemvig -1,1 849 Jammerbugt -0,9 240 Egedal -1,1 773 Morsø -0,9 390 Vordingborg -1,0 157 Gentofte -0,8 101 København -1,0 820 Vesthimmerland -0,7 410 Middelfart -1,0 479 Svendborg -0,7 306 Odsherred -0,9 217 Helsingør -0,7 740 Silkeborg -0,9 190 Furesø -0,6 615 Horsens -0,9 840 Rebild -0,6 153 Brøndby -0,9 440 Kerteminde -0,6 175 Rødovre -0,9 766 Hedensted -0,4 746 Skanderborg -0,9 336 Stevns -0,3 159 Gladsaxe -0,9 707 Norddjurs -0,3 479 Svendborg -0,9 169 Høje-Taastrup -0,2 201 Allerød -0,8 187 Vallensbæk -0,2 217 Helsingør -0,8 573 Varde -0,2 326 Kalundborg -0,8 410 Middelfart -0,1 336 Stevns -0,8 665 Lemvig 0,0 849 Jammerbugt -0,8 661 Holstebro 0,1 157 Gentofte -0,7 151 Ballerup 0,1 820 Vesthimmerland -0,7 730 Randers 0,2 657 Herning -0,7 846 Mariagerfjord 0,2 259 Køge -0,6 219 Hillerød 0,2 727 Odder -0,6 740 Silkeborg 0,2 230 Rudersdal -0,5 657 Herning 0,2 187 Vallensbæk -0,5 165 Albertslund 0,2 787 Thisted -0,4 167 Hvidovre 0,3 250 Frederikssund -0,4 779 Skive 0,3 621 Kolding -0,3 326 Kalundborg 0,3 330 Slagelse -0,3 265 Roskilde 0,3 169 Høje-Taastrup -0,3 710 Favrskov 0,4 147 Frederiksberg -0,3 540 Sønderborg 0,4 710 Favrskov -0,2 550 Tønder 0,5 260 Halsnæs -0,2 175 Rødovre 0,5 265 Roskilde -0,2 159 Gladsaxe 0,6 167 Hvidovre -0,1 851 Aalborg 0,7 165 Albertslund -0,1 183 Ishøj 0,7 450 Nyborg -0,1 561 Esbjerg 0,7 810 Brønderslev -0,1 607 Fredericia 0,8 773 Morsø -0,1 269 Solrød 0,8 320 Faxe -0,1 482 Langeland 0,8 340 Sorø 0,0 480 Nordfyns 0,8 269 Solrød 0,1 706 Syddjurs 0,9 751 Aarhus 0,1 147 Frederiksberg 0,9 329 Ringsted 0,2 450 Nyborg 0,9 510 Haderslev 0,2 185 Tårnby 0,9 851 Aalborg 0,2 575 Vejen 1,0 707 Norddjurs 0,3 201 Allerød 1,0 840 Rebild 0,3 760 Ringkøbing-Skjern 1,1 661 Holstebro 0,3 756 Ikast-Brande 1,1 575 Vejen 0,3 420 Assens 1,1 630 Vejle 0,3 329 Ringsted 1,1 420 Assens 0,3 153 Brøndby 1,2 376 Guldborgsund 0,3 306 Odsherred 1,2 791 Viborg 0,4 161 Glostrup 1,3 846 Mariagerfjord 0,4 155 Dragør 1,4 440 Kerteminde 0,5 430 Faaborg-Midtfyn 1,4 550 Tønder 0,5 376 Guldborgsund 1,5 573 Varde 0,6 461 Odense 1,5 151 Ballerup 0,6 250 Frederikssund 1,5 860 Hjørring 0,6 580 Aabenraa 1,6 563 Fanø 0,7 259 Køge 1,7 540 Sønderborg 0,8 746 Skanderborg 2,0 461 Odense 0,9 791 Viborg 2,0 561 Esbjerg 1,0 630 Vejle 2,5 779 Skive 1,1 101 København 2,5 706 Syddjurs 1,2 751 Aarhus 2,6 530 Billund 1,3 320 Faxe 2,6 580 Aabenraa 1,7 727 Odder 2,9 430 Faaborg-Midtfyn 1,9 13-7

8 11. august 2015 Tabel 2: Kommunernes anlæg 2016 Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau ex. ældreboliger i R12, R13 og R14 (15-pl) Udvikling i antallet af 0-16 årige fra 1. januar 2015 til skøn for 1. januar 2019 Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ex. ældreboliger i BO 1 (2016) i budget 2015 Kr. pr. indbygger Pct. Kr. pr. indbygger Hele landet Hele landet -2,3 Hele landet Herlev København 7,4 101 København Fredericia Herlev 6,0 530 Billund Randers Tårnby 4,0 791 Viborg Brønderslev Glostrup 3,7 190 Furesø Struer Hvidovre 3,5 259 Køge Odder Vallensbæk 3,4 336 Stevns Ringsted Frederiksberg 3,4 461 Odense Aalborg Ishøj 3,2 153 Brøndby Jammerbugt Gladsaxe 3,0 661 Holstebro Glostrup Rødovre 2,9 710 Favrskov Furesø Aarhus 2,5 167 Hvidovre Hedensted Brøndby 2,4 151 Ballerup Norddjurs Lyngby-Taarbæk 2,1 147 Frederiksberg Halsnæs Horsens 1,2 250 Frederikssund Sorø Gentofte 1,2 540 Sønderborg Helsingør Odense 1,0 740 Silkeborg Frederikssund Aalborg 0,9 159 Gladsaxe Aabenraa Dragør 0,5 165 Albertslund Hillerød Høje-Taastrup -0,4 851 Aalborg Skanderborg Viborg -1,6 185 Tårnby Ikast-Brande Vejle -1,7 820 Vesthimmerland Nordfyns Kolding -1,9 440 Kerteminde Rødovre Ballerup -2,0 751 Aarhus Vesthimmerland Esbjerg -2,2 157 Gentofte Vallensbæk Randers -2,4 187 Vallensbæk Guldborgsund Holstebro -2,4 269 Solrød Horsens Albertslund -2,6 479 Svendborg Thisted Furesø -2,8 173 Lyngby-Taarbæk Kalundborg Roskilde -2,9 727 Odder Viborg Fredericia -2,9 746 Skanderborg Næstved Solrød -2,9 270 Gribskov Bornholm Rudersdal -3,1 756 Ikast-Brande Tårnby Greve -3,3 217 Helsingør Syddjurs Rebild -3,3 430 Faaborg-Midtfyn Fredensborg Silkeborg -3,4 840 Rebild Varde Herning -3,5 350 Lejre Hjørring Haderslev -3,8 510 Haderslev Greve Brønderslev -3,8 706 Syddjurs Ringkøbing-Skjern Ikast-Brande -4,1 169 Høje-Taastrup Tønder Billund -4,1 550 Tønder Holbæk Nyborg -4,3 573 Varde Hvidovre Norddjurs -4,4 580 Aabenraa Ballerup Køge -4,4 846 Mariagerfjord Odsherred Fanø -4,4 671 Struer Sønderborg Skanderborg -4,4 849 Jammerbugt Skive Hillerød -4,5 480 Nordfyns Lolland Kerteminde -4,5 630 Vejle Silkeborg Favrskov -4,8 621 Kolding Rebild Ringsted -4,8 163 Herlev Middelfart Hørsholm -5,0 223 Hørsholm Nyborg Næstved -5,0 561 Esbjerg Esbjerg Egedal -5,0 320 Faxe Svendborg Vesthimmerland -5,1 230 Rudersdal Slagelse Jammerbugt -5,2 390 Vordingborg Lejre Fredensborg -5,3 860 Hjørring Kolding Thisted -5,4 265 Roskilde Lyngby-Taarbæk Hedensted -5,7 316 Holbæk Brøndby Svendborg -5,8 615 Horsens Assens Slagelse -5,8 450 Nyborg Favrskov Hjørring -5,9 575 Vejen Ishøj Stevns -6,1 420 Assens Vejle Holbæk -6,3 410 Middelfart Mariagerfjord Vejen -6,4 175 Rødovre Roskilde Frederikshavn -6,5 370 Næstved Haderslev Faaborg-Midtfyn -6,5 657 Herning Solrød Middelfart -6,6 787 Thisted Gribskov Mariagerfjord -6,6 306 Odsherred Odense Varde -6,6 707 Norddjurs Vejen Aabenraa -6,6 329 Ringsted Langeland Sorø -6,7 210 Fredensborg Lemvig Allerød -6,7 240 Egedal Rudersdal Odder -6,7 813 Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Lejre -6,9 219 Hillerød Kerteminde Gribskov -7,2 183 Ishøj Herning Helsingør -7,3 730 Randers Høje-Taastrup Sønderborg -7,4 260 Halsnæs Frederiksberg Syddjurs -7,5 766 Hedensted Vordingborg Guldborgsund -7,7 253 Greve Køge Ringkøbing-Skjern -7,7 326 Kalundborg Holstebro Faxe -7,7 779 Skive Morsø Frederikssund -7,8 161 Glostrup Stevns Tønder -8,1 330 Slagelse Faxe Kalundborg -8,2 155 Dragør Frederikshavn Nordfyns -8,2 482 Langeland Aarhus Morsø -8,3 665 Lemvig Dragør Vordingborg -8,4 760 Ringkøbing-Skjern Gladsaxe Assens -8,6 492 Ærø Fanø Skive -8,8 400 Bornholm Albertslund Odsherred -9,1 607 Fredericia Hørsholm Samsø -9,4 810 Brønderslev Egedal Halsnæs -9,6 360 Lolland Ærø Ærø -10,4 201 Allerød Gentofte Bornholm -11,5 773 Morsø Allerød Lolland -11,6 340 Sorø Billund Struer -11,8 376 Guldborgsund København Lemvig -12,6 563 Fanø Læsø Læsø -12,8 741 Samsø Samsø Langeland -13,5 825 Læsø

9 11. august 2015 Tabel 3: Kommunernes finansiering side 1 Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2015 (+ = overskud) Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2014 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til SIM) ved udgangen af 2. kvartal 2015 Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Kr. pr. indbygger Hele landet Hele landet Hele landet Langeland Samsø Fredensborg Esbjerg Furesø Hjørring Læsø Ærø Frederikshavn Brønderslev Egedal Næstved Norddjurs Læsø Guldborgsund Morsø Guldborgsund Rudersdal Slagelse Vallensbæk Brønderslev Albertslund Lolland Vesthimmerland Hjørring Ishøj Jammerbugt Greve Halsnæs Vordingborg Lolland Frederikshavn Hørsholm Ikast-Brande Assens Albertslund Solrød Gribskov Halsnæs Frederikssund Fanø Mariagerfjord Lemvig Sorø Thisted Glostrup Svendborg Hillerød Odder Fredericia Lolland Samsø Hjørring Hedensted Bornholm Horsens Holstebro Faaborg-Midtfyn Albertslund Bornholm Skive Frederiksberg Ærø Odsherred Brønderslev Syddjurs Skanderborg Fredensborg Svendborg Struer Dragør Rebild Lyngby-Taarbæk Langeland Kolding Thisted Holbæk Langeland Randers Morsø Aalborg Jammerbugt Faxe Randers Syddjurs Næstved Lejre Nyborg Haderslev Rødovre Roskilde Frederikssund Helsingør Allerød Hillerød Haderslev Fanø Ballerup Kerteminde Aarhus Helsingør Sorø Nordfyns Vordingborg Odsherred Gribskov Odsherred Middelfart Varde Kerteminde Allerød Vejen Køge Kalundborg Dragør Vesthimmerland Morsø Ringkøbing-Skjern Sønderborg Horsens Middelfart Odder Vejen Køge Roskilde Gribskov Helsingør Skive Odense Aalborg Ringsted Holbæk Ærø Rødovre Læsø Herlev Norddjurs Viborg Kerteminde Greve Aarhus Sorø Lejre Aabenraa Mariagerfjord Kolding Greve Odense Allerød Billund Furesø Hørsholm Ishøj Tønder Randers Favrskov Svendborg Vejle Fanø Hørsholm Mariagerfjord Faaborg-Midtfyn Assens Jammerbugt Faxe Guldborgsund Hedensted Tønder Holstebro Ringkøbing-Skjern Roskilde Holbæk Syddjurs Fredericia Gentofte Kalundborg Slagelse Herning Slagelse Glostrup Egedal Lemvig Ringkøbing-Skjern Favrskov Vejen Varde Aabenraa Gentofte Ikast-Brande Kolding Høje-Taastrup Egedal Hillerød Struer Norddjurs Halsnæs Faaborg-Midtfyn Køge Hedensted Stevns Ringsted Frederikshavn Solrød Esbjerg Vordingborg Ikast-Brande Herning Ishøj Aabenraa Odder Rebild Viborg Frederikssund Viborg Gladsaxe Skanderborg Horsens Varde Gentofte Kalundborg Favrskov Sønderborg Ringsted Holstebro Samsø Rudersdal Skanderborg Lemvig Næstved Thisted Stevns Faxe Lyngby-Taarbæk Skive Haderslev Herlev Solrød Tårnby Rebild Nyborg Lejre Nyborg Vallensbæk Rødovre Esbjerg Herlev Silkeborg Tønder Høje-Taastrup Vejle Aarhus Gladsaxe Vesthimmerland Brøndby Ballerup Fredericia Hvidovre Struer Hvidovre Bornholm Vejle Fredensborg Middelfart Silkeborg Høje-Taastrup Odense Nordfyns Stevns Rudersdal Dragør Sønderborg Silkeborg Furesø Vallensbæk Aalborg Assens Brøndby Glostrup Hvidovre Frederiksberg Nordfyns Frederiksberg Gladsaxe Herning Lyngby-Taarbæk København København København Ballerup Billund Brøndby Billund Tårnby Tårnby

10 11. august 2015 Tabel 3: Kommunernes finansiering side 2 Udvikling i udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig fra budget 2015 til statsgarantien for 2016 Beskatningsniveau i budget 2015 Pct. Pct. Hele landet 2,4 Hele landet 24,9 165 Albertslund 0,2 157 Gentofte 21,7 147 Frederiksberg 0,5 230 Rudersdal 22,4 540 Sønderborg 0,6 223 Hørsholm 22,9 741 Samsø 0,9 253 Greve 22,9 657 Herning 1,0 147 Frederiksberg 23,0 167 Hvidovre 1,0 185 Tårnby 23,2 153 Brøndby 1,1 173 Lyngby-Taarbæk 23,4 183 Ishøj 1,2 163 Herlev 23,6 169 Høje-Taastrup 1,2 159 Gladsaxe 23,6 621 Kolding 1,2 630 Vejle 23,6 760 Ringkøbing-Skjern 1,2 161 Glostrup 23,7 482 Langeland 1,3 153 Brøndby 23,9 730 Randers 1,3 269 Solrød 23,9 151 Ballerup 1,3 201 Allerød 24,0 101 København 1,4 461 Odense 24,2 175 Rødovre 1,4 190 Furesø 24,2 161 Glostrup 1,4 751 Aarhus 24,3 492 Ærø 1,5 259 Køge 24,4 479 Svendborg 1,5 657 Herning 24,5 185 Tårnby 1,6 336 Stevns 24,5 607 Fredericia 1,6 169 Høje-Taastrup 24,6 270 Gribskov 1,6 155 Dragør 24,7 846 Mariagerfjord 1,7 330 Slagelse 24,7 756 Ikast-Brande 1,7 766 Hedensted 24,7 580 Aabenraa 1,8 101 København 24,7 330 Slagelse 1,8 671 Struer 24,7 163 Herlev 1,9 530 Billund 24,8 461 Odense 2,0 219 Hillerød 24,9 751 Aarhus 2,0 575 Vejen 24,9 710 Favrskov 2,0 187 Vallensbæk 24,9 219 Hillerød 2,0 183 Ishøj 24,9 265 Roskilde 2,0 316 Holbæk 24,9 615 Horsens 2,1 621 Kolding 24,9 779 Skive 2,1 370 Næstved 24,9 329 Ringsted 2,1 615 Horsens 24,9 370 Næstved 2,2 550 Tønder 24,9 851 Aalborg 2,2 265 Roskilde 25,0 259 Køge 2,3 580 Aabenraa 25,0 630 Vejle 2,3 210 Fredensborg 25,1 510 Haderslev 2,3 840 Rebild 25,1 563 Fanø 2,3 779 Skive 25,1 159 Gladsaxe 2,4 661 Holstebro 25,2 420 Assens 2,4 756 Ikast-Brande 25,2 773 Morsø 2,4 665 Lemvig 25,3 860 Hjørring 2,5 270 Gribskov 25,3 671 Struer 2,5 561 Esbjerg 25,3 820 Vesthimmerland 2,5 787 Thisted 25,4 250 Frederikssund 2,5 410 Middelfart 25,4 707 Norddjurs 2,6 240 Egedal 25,4 450 Nyborg 2,6 760 Ringkøbing-Skjern 25,4 849 Jammerbugt 2,7 851 Aalborg 25,4 253 Greve 2,7 607 Fredericia 25,4 210 Fredensborg 2,7 350 Lejre 25,5 706 Syddjurs 2,7 791 Viborg 25,5 561 Esbjerg 2,7 710 Favrskov 25,5 410 Middelfart 2,8 746 Skanderborg 25,5 187 Vallensbæk 2,8 727 Odder 25,5 430 Faaborg-Midtfyn 2,9 573 Varde 25,6 400 Bornholm 2,9 707 Norddjurs 25,6 575 Vejen 2,9 326 Kalundborg 25,6 390 Vordingborg 3,0 390 Vordingborg 25,6 320 Faxe 3,0 740 Silkeborg 25,6 316 Holbæk 3,0 730 Randers 25,7 661 Holstebro 3,0 773 Morsø 25,7 340 Sorø 3,1 540 Sønderborg 25,7 217 Helsingør 3,1 217 Helsingør 25,8 360 Lolland 3,1 151 Ballerup 25,8 376 Guldborgsund 3,1 420 Assens 25,8 173 Lyngby-Taarbæk 3,2 430 Faaborg-Midtfyn 25,8 791 Viborg 3,2 167 Hvidovre 25,9 810 Brønderslev 3,2 165 Albertslund 25,9 766 Hedensted 3,2 846 Mariagerfjord 26,0 740 Silkeborg 3,3 250 Frederikssund 26,0 260 Halsnæs 3,3 320 Faxe 26,0 326 Kalundborg 3,3 510 Haderslev 26,1 306 Odsherred 3,3 376 Guldborgsund 26,1 155 Dragør 3,4 175 Rødovre 26,1 269 Solrød 3,5 563 Fanø 26,2 440 Kerteminde 3,5 480 Nordfyns 26,2 190 Furesø 3,5 849 Jammerbugt 26,2 787 Thisted 3,6 492 Ærø 26,3 727 Odder 3,7 340 Sorø 26,3 550 Tønder 3,7 741 Samsø 26,3 840 Rebild 3,8 860 Hjørring 26,4 350 Lejre 3,8 813 Frederikshavn 26,4 480 Nordfyns 3,8 450 Nyborg 26,4 573 Varde 3,8 440 Kerteminde 26,4 746 Skanderborg 3,9 479 Svendborg 26,4 223 Hørsholm 4,0 329 Ringsted 26,4 336 Stevns 4,1 260 Halsnæs 26,5 240 Egedal 4,1 706 Syddjurs 26,5 230 Rudersdal 4,2 400 Bornholm 26,6 813 Frederikshavn 4,5 825 Læsø 26,6 530 Billund 4,5 820 Vesthimmerland 26,7 201 Allerød 5,0 360 Lolland 26,9 157 Gentofte 6,3 810 Brønderslev 27,0 665 Lemvig 6,8 482 Langeland 27,3 825 Læsø 8,3 306 Odsherred 27,

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere