Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015"

Transkript

1 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv Internationalt samarbejde Projekt indenfor dagtilbudsområdet Administrationsbygninger, Tekniske Drift og Anlæg - øvrige opgaver Administrationsbygninger, ejendomsservice Rammebesparelse i administrationen Forsikring, pulje til risikostyring Personalepleje Personaleforhold Central uddannelsekonto Projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" Projekt "Europe Direct" Kantinen Sikkerhedsleder mv Mobile faciliteter til arrangementer Digitaliseringsforum SB-Sys, udvikling Fælles programportefølge Udvikling Internet og Intranet Superbrugerorganisation Kulturfonden Organisation og Udvikling, Administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, HR og Organisation Organisation og Udvikling, IT og Digitalisering Afdelingsledere i Børne- og Ungeområdet Mindreudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Direktion Merudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Økonomi og Løn Planafdelingen Overført til Projekt "Yderområder på forkant" De Tekniske Områder 0 - Sekretariatet Teknisk Drift og Anlæg Adm. udgifter overført til anlægsprojekter Borgerservice Handicap, Social og Psykiatri Børne- og Familiecenter Økonomi og Løn/bmr/

2 Jobcentret Jobcentret, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Sundhed og ældreområdet: 0 - Myndighed Udvikling og administration Lønpulje, løn, barsler, sygdom mv Overført til Direktionen 0 - Overført fra Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet 0 Lønpulje, bredbånd Akutmidler til lokal forsøgsordning Praktikpladsaftalen nov Trepartsaftalens midler Tjenestemandspension (overføres til central lønpulje) Administration mv. i alt Arbejdsmarkedsområdet Aktivering og beskæftigelse Beskæftigelsesordninger: - Industrivej Arbejdsmarkedssudvalgets rådighedsbeløb Arbejdsmarkedsområdet i alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Infocenter Struer, turismeområdet EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden" Projekt cykelturismen i Limfjordslandet Projekt Aarhus Projekt "Madlandet i Vest" Projekt "Lydens By" EU projekt "Fokuseret Erhvervsservice" Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" Erhvervs- og Turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Løn/bmr/

3 Boliger og byudvikling Drift - jord, ejendomme, skøjtebane mv Kommunale ejendomme 0 Teknisk Drift og Anlæg, vedligeholdelse af kommunale ejendomme Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Teknisk Drift og Anlæg, rengøring i Struer Kommune Teknisk Drift og Anlæg, administration Betaling for brug af genbrugspladsen "Serviceteam" - seniorjob Veje og grønne områder 0 Park og Vej Teknisk Drift og Anlæg Vintertjeneste Kollektiv trafik og havne 0 Busdrift Øvrige miljøudgifter 0 Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" Vådområdeprojektet "Serup Kær" Vådområdeprojektet "Resenkær" Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" Vandløbsvæsen Beredskab 0 Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Ældre og handicappede Demografimidler - frigivet til udvalget Udvikling og administration: 0 - Projekt, Løft af ældreområdet Projekt Spisevenner i Struer Efteruddannelse og opskoling mio. kr. projektet Akut- og omstillingspulje Pulje vedr. ny struktur Økonomi og Løn/bmr/

4 - Resursetilpasning ældreområdet Fordeling til øvrige konti ledelse og adm Udvikling og administration i alt Plejeboliger: Plejeboliger, fælles udgifter - Demenskoordinator Café Kilen Pårørendegruppe for demente Demensafdelingen, Svalegangen Lærkehuset Servicearealer Baunekrogen Uglev Ældrecenter Ældrecentret Solvang Enggård Centret Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund, Voldgade Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojetk Vestcenter Kilen, bygning og serviceareal Plejeboliger i alt Hjemmepleje: - Kaffeordning på Sundheds- og ældreområdet Hjemmepleje, ledelse og administration Transport Hjemmehjælp, udførerenhed Flyverkorps Hjemmesygepleje Sygeplejeklinik Social- og sundhedsuddannelser, Hjemmeplejen Social- og sundhedsuddannelser, plejehjem Hjemmeplejens døgnafsnit Aktivitetsområdet Hjemmepleje i alt Myndighed 0 - Hjemmehælp, bestiller Madservice, bestiller Myndighed i alt Kostområdet: 0 Økonomi og Løn/bmr/

5 - Ledelse og administration Madservice, udfører Mad til plejen, udfører Centerfunktion Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Centret Kostområdet i alt Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Enggård Centret Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Vestc. Kilen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solvang Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Uglev Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Bøgelund Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, plejehjem fælles Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Baunekrogen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Asp Plejecenter Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Rosengården Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solglimt Rådgivning fra Falck Handicap og Psykiatri: - Afløsning, aflastning SL Lokal Psykiatriskole Sundhedsskole, udvikl. hæmmede mv Teknisk drift ved Huset (Teknisk Drift og Anlæg) Psykiatrigruppen Psykiatrigruppen E Handicapgruppen Kontaktpersonordning, Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri i alt Botilbudet Bjerggade Ten. drift Botilbudet Bjerggade 54 (Teknisk Drift og Anlæg) Tekn. drift ved Center Midtbyen (Teknisk Drift og Anlæg) STUdie Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Værestedet Troia Troia, døgnophold Teknisk Drift og Anlæg, Troia Fjordbo, Thyholm, botilbud Fjordbo, Thyholm, dagcenter Fønixgården Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Ung Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Økonomi og Løn/bmr/

6 Struer Værkstedet, værkstedet Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, værkstedet Struer Værkstedet, dagcenter Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, dagcenter Struer Værkstedet, daghjem Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, daghjem Andre sociale udgifter 0 Sociale formål, kontante ydelser 0 0 Boligsikring og boligydelse 0 0 Socialudvalgets rådighedsbeløb Flytning af beboere fra Uglev Ældrecenter Socialudvalget Økonomi og Løn/bmr/

7 Kultur- og Fritidsudvalget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Projekt Grøn Ordning, Energinet Teknisk drift, omklædning Toftum Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Hjerm Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Idrætsparken (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, svømmehallen (Teknisk Drift og Anlæg) Struer Bibliotek Biblioteket, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Museer, renovering og flytning af MX lokomotiv Musikskolen Teknisk drift, musikskolen Musikarrangementer i øvrigt Udstilling og musikdag Indkøb af kunst Aarhus Aarhus 2017, projekt Lydens by 0 0 Kulturstrategien Andre kulturelle opgaver Projekt for udvikling af Oddesund Kulturfest Pulje til underskudsdækning Aktivitetscenter Struer Andre sognegårde Midtpunktet Lyngs Mølle Folkeoplysning Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT Teknisk drift, skoler, (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk Drift og Anlæg, administrative arbejdspladser Teknisk drift, SFO, (Teknisk Drift og Anlæg) Skolebiblioteker Økonomi og Løn/bmr/

8 Folkeskoler - fælles udgifter Pædagogisk IT Kompetenceuddannelse og diplomuddannelser Lederudvikling SUS - Specialundervisningscenter Struer Gimsing Skole Gimsing Skole - SFO Hjerm Skole Hjerm Skole - SFO Humlum Skole Humlum Skole - SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - SFO Parkskolen Vestbyens - SFO Bremdal Skole Bremdal Skole - SFO klasse Struer Østre Skole Midtbyens SFO, dagforanstaltninger Struer Østre Skole, to-sprogscenter Thyholm Skole SFO Thyholm Fælles udgifter - samlede skolevæsen: Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Læsevejlederkoordinator Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning, projekt ungdomsudd Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen, / Drop Out Specialklub Elliot (Ungdomsskolen) - ophørt Fritidspas og fritidsvejleder Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Vejledning og opkvalificering af årige Økonomi og Løn/bmr/

9 Børne- og Uddannelsesudvalget, rådighedsbeløb og reserverede beløb Børnepasning mv. 0 Daginstitutionssystem Kompetenceudvikling - løft til daginstitutioner Børnekulturugen Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (Struer Østre Skole fra ) Teknisk drift daginstitutioner (Teknisk Drift og Anlæg) Kollegial sparring - også i dagplejen Asp Dagpleje Humlum Dagpleje Gimsing Dagpleje Hjerm Dagpleje Midtbyen Dagpleje Vestbyen Dagpleje Bremdal Dagpleje Thyholm Dagpleje Støttepædagoger / inklusion børnepasning Nedlagte dagtilbud - bliver overført til de 2 institutioner det vedrører Støttepædagoger integrerede institutioner Langhøj Dagtilbud Langhøj Dagtilbud, kommunal frokostordning Gimsing Dagtilbud, børnehave Gimsing Dagtilbud, kommunal frokostordning Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud, kommunal frokostordning Bremdal Dagtilbud Bremdal Dagtilbud, kommunal frokostordning Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus, kommunal frokostordning Vestbyens Børnehave Midtbyens dagtilbud Midtbyens Dagtilbud, kommunal frokostordning Humlum Børnehus Humlum Børnehus, kommunal frokostordning Særlige dagtilbud og særlige klubber, støttepædagoger / inklusion Tilskud til private institutioner 0 Økonomi og Løn/bmr/

10 Børn og unge med særlige behov 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Struer Skolehjem, undervisningsdel Struer Skolehjem, undervisningsdel, takstregulering Struer Skolehjem, skoledelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen Struer Skolehjem, døgndelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen, takstregulering Forebyggende foranst., børn/unge brutto Børn og unge med særlige behov Nordstjernen Nordstjernen, takstregulering Teknisk drift Nordstjernen (Teknisk Drift og Anlæg) Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Forebyggelse og sundhedsfremme 0 Den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje, afhjælpning af venteliste i CTN Tandplejen, planlagt vedligeholdelse (Teknisk Drift og Anlæg) Tandplejen, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) Fordelt fra øvrige konti Sundhedscenter Struer Sundhedscenter Struer, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Sundhedsfremme og forebyggelse, projekter og puljer: 0 - Projektpulje Pulje til forebyggelse Trivselscafé Thyholm Sex og samfund Naturprojektet Den Grønne Ring - sundhed i naturen Tobaksforebyggelse Økonomi og Løn/bmr/

11 - Projekt hjerneskadeloordinator Patientuddannelser, diagnoser på tværs Projekt "Indflydelse på egen sundhed" Vægtstop og kostvejledning for børn og unge, sunde skridt til indskolingen Kræftplan III Sundhedscenter Thyholm Sundhedscenter Thyholm, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Storrygerpuljen Sundhedstjenesten DUÅ projekt Forebyggende hjemmebesøg Høreomsorg Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhedsudvalget i alt Drift i alt Økonomi og Løn/bmr/

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet

Indholdsfortegnelse. Side. Generelle bemrkninger 3. Hovedoversigt 9. Bevillingsoversigt udskrevet 7c p z III C m C 0 LD CD 0 CD (I) -h 0 - C UJJ C 0 CD rr M C w C 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemrkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger. Oversigt

Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger. Oversigt Regnskab 2013 - Uforbrugte bevillinger Oversigt Overførsel til 2014 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overføres til budget 2015 Rest I alt Drift inkl. indkomstovf. 2.916.507

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 10. maj 2010 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 49 50 Regnskabsoversigt

Læs mere