Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Ansøgningsfrist d. 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31."

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Ansøgningsfrist d. 31. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Projektets målgruppe og baggrund for puljen 2 3 Puljens formål 5 4 Forventede resultater 6 5 Ansøgerkreds 6 6 Projektperiode 7 7 Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde 7 8 Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Krav til målbeskrivelse og dokumentation 10 9 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse 13 Side 1 af 13

2 1 Indledning Pårørende spiller en vigtig rolle i borgerens proces med at komme sig og kan derfor være værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommuner og regioner. Derfor har regeringen og de øvrige satspuljepartier i aftale om satspuljen på psykiatriområdet for afsat midler til: Udvikling af et koncept til systematisk inddragelse af pårørende, som regioner og kommuner kan tage udgangspunkt i, når de skal lave planer for inddragelse af pårørende. Understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelse af en plan for pårørendeinddragelse. I første halvår af 2014 er der udviklet et koncept til systematisk inddragelse af pårørende. Konceptet er målrettet kommuners og regioners indsatser over for borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende. Konceptet fremgår af bilag 1 til nærværende vejledning. I forlængelse heraf udmeldes puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende i perioden fra december 2014 til december På baggrund af en ansøgningspulje udvælges 2 regioner og 1-2 kommuner inden for hver region, som i projektperioden skal indgå et samarbejde om at udarbejde og implementere en plan for pårørendeinddragelse med udgangspunkt i konceptet. Planen skal styrke regionerne og kommunernes inddragelse af pårørende, så pårørende i højere grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen, samt sikre en tidlig og struktureret inddragelse. Der er samlet set afsat 8,3 mio. kr. til fordeling mellem region og kommuner. Puljen udmøntes på FL Projektets målgruppe og baggrund for puljen 2.1 Baggrund for puljen: Pårørende spiller en vigtig rolle i mennesker med psykiske lidelsers recoveryproces, og kan derfor være værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommuner og regioner. Forskning viser, at mennesker med psykiske lidelser har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 pct. og en reduceret risiko for genindlæggelse på 22 pct., når de pårørende inddrages 1. En aktiv pårørendeinddragelse bidrager endvidere til reduktion af den belastning, det i perioder kan være at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. Endelig viser undersøgelser, at målrettet pårørendeinddragelse kan gøre behandling af borgere med psykisk lidelse mere omkostningseffektiv 2. Der er derfor god grund til at tænke pårørende ind tidligt i indsatsen og inddrage dem aktivt. Rammerne for pårørendeinddragelse i regioner og kommuner er forskellige. Det er et lovkrav, at regioner skal udarbejde bruger- og pårørendepolitikker, mens det ikke er lovpligtigt for kommuner. Alle regioner og flere kommuner har formuleret en pårørendepolitik, men de landsdækkende tilfredshedsundersøgelser (LUP) offentliggjort i april 2013 viser, at der stadig er mulighed for at forbedre inddragelsen og samarbejdet med de pårørende særligt i voksenpsykiatrien 3. Regeringens psykiatriudvalg anbefaler i sin rapport fra oktober 2013, at regioner og kommuner udarbejder en plan for udvikling af systematisk inddragelse af pårørende. Planen skal sikre en tidlig og systematisk inddragelse, og det er centralt, at inddragelse af de pårørende skal ske til gavn for borgeren og med borgerens fulde accept. 1 Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri, oktober 2013, s Jacobsen, R.H. Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. Center for Economic and Business School: Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri, oktober 2013, s. 214 Side 2 af 13

3 På baggrund af denne anbefaling blev det med satspuljeaftalen på psykiatriområdet for besluttet at iværksætte et arbejde vedrørende udarbejdelse af planer for inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse i regioner og kommuner. Der er afsat 9,6 mio. kr. til, dels at Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i samarbejde med KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl. skal udvikle et koncept for systematisk inddragelse af pårørende, og dels at understøtte kommuners og regioners udarbejdelse af planer for inddragelse af pårørende lokalt, herunder børn som pårørende. Konceptet er udarbejdet i foråret 2014 af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen SIND og andre videnspersoner på området og har til formål at understøtte kommuners og regioners udarbejdelse og implementering af en plan for pårørendeinddragelse på både organisatorisk niveau og individniveau. 2.2 Beskrivelse af konceptet Koncept for systematisk inddragelse af pårørende består af otte anbefalinger til, hvordan kommuner og regioner tilrettelægger en systematisk inddragelse af pårørende lokalt. Både på et overordnet organisatorisk niveau i forbindelse med udarbejdelse af planer, pårørendepolitikker, strategier og lignende og på et konkret praksisniveau, når planen skal udmøntes på det enkelte botilbud, i ambulatoriet, på hospitalsafsnit mm. De otte anbefalinger kan ses af nedenstående figur: Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog Ledelse som drivkraft Målret indsatsen til pårørende Systematisk inddragelse af pårørende Følg op på indsatsen Borgeren med en psykisk lidelse Vær opmærksom på børn og unge Fokus på kompetenceudvikling Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører Koordiner og samarbejd tværfagligt og -sektorielt Side 3 af 13

4 Barn/ung Pårørende Voksen De otte anbefalinger bliver i konceptet uddybet og suppleret med understøttende aktiviteter rettet mod både borgeren med en psykisk lidelse, de pårørende og de medarbejdere og organisationer, der møder borgeren og de pårørende. Endvidere indeholder konceptet eksempler på evidens- og erfaringsbaserede indsatser og metoder, som kommuner og regioner kan vælge at anvende i arbejdet med systematisk pårørendeinddragelse. I planlægningen af pårørendeindsatsen skal regioner og kommuner inddrage alle 8 anbefalinger i konceptet. 2.3 Puljens målgruppe Projektet har to målgrupper: 1. Børn, unge og voksne med en psykisk lidelse, som kommer i kontakt med den regionale psykiatri og/eller den kommunale sociale indsats rettet mod mennesker med psykiske lidelser. 2. Pårørende både børn, unge og voksne til mennesker med en psykisk lidelse, som kommer i kontakt med den regionale psykiatri og/eller den kommunale sociale indsats rettet mod mennesker med psykiske lidelser. Inden for de to overordnede målgrupper er der fire forskellige scenarier, som en pårørendeindsats skal målrettes mod. Dette er illustreret i nedenstående figur. Borger Voksen Barn/ung Scenarium 1 Borger: Voksen Pårørende: Voksen Scenarium 2 Borger: Barn/ung Pårørende: Voksen Scenarium 3 Borger: Voksen Pårørende: Barn/ung Scenarium 4 Borger: Barn/ung Pårørende: Barn/ung Som det fremgår af figuren ovenfor er der fire scenarier. I scenarium 1 er borgeren med en psykisk lidelse voksen, og den pårørende er voksen. I scenarium 2 er borgeren med en psykisk lidelse barn/ung, og den pårørende er voksen. I scenarie 3 er borgeren med en psykisk lidelse voksen, og den pårørende er barn/ung. I scenarie 4 er borgeren med en psykisk lidelse barn/ung, og den pårørende er barn/ung. Projekter, som modtager støtte fra puljen, kan vælge at arbejde med alle fire kombinationer af de to målgrupper. Projekterne kan også vælge at fokusere på en pårørendeindsats, der er målrettet borgere, der enten er voksne eller børn/unge, men det er et krav, at indsatsen målrettes både voksne og børn/unge som pårørende (illustreret med de to cirkler i figuren ovenfor). Side 4 af 13

5 3 Puljens formål Puljens overordnede formål er at styrke kommuner og regioners inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse, så de pårørende i højere grad inddrages og anerkendes som en ressource i indsatsen. Puljen skal sikre en tidlig og struktureret inddragelse af pårørende med henblik på at øge borgerens recovery, herunder fremme livskvalitet og reducere tilbagefald og genindlæggelser, samt øge livskvaliteten hos de pårørende. Projekter, som modtager støtte fra puljen, skal udarbejde og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Puljen skal bygge videre på erfaringer med pårørendeinddragelse fra sundhedssektoren og det sociale område samt tilvejebringe viden om virkningen af at anvende konceptet og viden om implementeringsmæssige erfaringer, herunder de organisatoriske forandringer og det ledelsesmæssige fokus, der er nødvendige for at implementere anbefalingerne i konceptet. Denne viden skal bruges til at vurdere, om der er behov for at foretage justeringer af konceptet efter projektperioden. Puljens overordnede forandringsteori illustreres i nedenstående figur. Input Aktiviteter Output Resultater på mellemlangt sigt Resultater på langt sigt Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Udvælgelse af områder for implementering af plan/politik Kompetenceudvikling af medarbejdere Etablering af organisation og samarbejde Udvælgelse af indsatser og metoder Opfølgning og evaluering af indsatser og metoder Der er etableret en tidlig kontakt til pårørende Der tilbydes målrettede pårørendeindsatser Der tilbydes pårørendeindsatser målrettet børn Øget tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring pårørende Øget samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer Der følges op på resultater fra opfølgning og evaluering Medarbejdere er kompetenceudviklet Borgere med psykiske lidelser oplever, at deres ønsker til inddragelse af pårørende efterspørges og respekteres, herunder hvordan deres pårørende kan inddrages med henblik på at støtte personens recoveryproces Borgere med en psykisk lidelse oplever, at inddragelse af pårørende har en positiv betydning for deres livskvalitet Pårørende oplever, at de bliver anerkendt, og at der sker en forventningsafstemning mellem borgeren med en psykisk lidelse, fagpersoner og den pårørende i forhold til, hvordan de dels kan støtte, og hvad de dels selv har brug for af støtte De pårørende får mere indsigt i den psykiske lidelses årsag og fremtrædelsesform, så de kan støtte borgeren i dennes recovery Pårørende modtager den støtte, de har brug for i forhold til den belastning, det kan være at have sygdom i nære relationer Borgere med psykiske lidelser oplever en øget grad af recovery og forbedringer i deres livskvalitet og livssituation Risikoen for tilbagefald for mennesker med psykiske lidelser reduceres Pårørende oplever, at de anerkendes og inddrages som en ressource i indsatsen i det omfang, det er muligt Pårørende oplever, at de modtager støtte og vejledning i forhold til belastninger/bekymringer, så de oplever øget livskvalitet Udgifterne til behandling og tilbud til borgeren reduceres Der er ledelsesmæssigt fokus på pårørendeinddragelse Side 5 af 13

6 4 Puljens forventede resultater Formålet og de langsigtede virkninger med at udarbejde en politik eller plan for pårørendeinddragelse med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende er i et: 1. Borgerperspektiv At borgere med psykiske lidelser oplever øget grad af recovery og forbedringer i deres livskvalitet og livssituation. At risikoen for tilbagefald for mennesker med psykiske lidelser reduceres. At risikoen for genindlæggelser for mennesker med psykiske lidelser reduceres. 2. Pårørendeperspektiv At pårørende anerkendes og inddrages som en ressource i indsatsen, i det omfang det er muligt. At de pårørende modtager støtte og vejledning i forhold til belastninger/bekymringer og dermed øget livskvalitet. 3. Samfundsøkonomisk perspektiv At udgifter til behandling og tilbud reduceres. Målene på kort og mellemlang sigt med at udarbejde en politik eller plan for pårørendeinddragelse med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende er i et: 1. Borgerperspektiv At borgernes ønsker til inddragelse af pårørende efterspørges og respekteres, samt at borgerne inddrages i en stillingtagen til, hvordan deres pårørende kan inddrages med henblik på at støtte borgerens recoveryproces. At borgere med en psykisk lidelse oplever, at inddragelse af pårørende har en positiv betydning for deres livskvalitet. 2. Pårørendeperspektiv At pårørende i øget grad inddrages der, hvor borgeren ønsker det. At pårørende bliver anerkendt som en ressource i indsatsen. At der sker en forventningsafstemning mellem borgeren med en psykisk lidelse, fagpersoner og de pårørende i forhold til, hvordan de pårørende kan støtte borgeren, og hvilken støtte de pårørende selv har brug for. At de pårørende får mere indsigt i den psykiske lidelses årsag og fremtrædelsesform, så de kan støtte borgeren i dennes recovery. At de pårørende modtager den støtte, de har brug for i forhold til den belastning, det kan være at have nære relationer til en borger med en psykisk lidelse. I puljens projektperiode vil fokus være på at følge op på målene på kort og mellemlang sigt, hvor det centrale er at belyse, om et systematisk arbejde med pårørendeinddragelse i kommuner og regioner med udgangspunkt i konceptet medvirker til, at der sker en øget og bedre inddragelse af pårørende. 5 Ansøgerkreds Puljen kan søges af regioner og kommuner, som med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende vil arbejde med udvikling af en plan for inddragelse af pårørende i forløbet for borgere med en psykisk lidelse og efterfølgende implementering og evaluering af indsatsen. Indsatsen i projektet skal ligge ud over den indsats, som region og kommune(r) allerede praktiserer. Ansøgningskriterier samt krav til beskrivelse af projektet er oplistet under vejledningens afsnit 9. Det forventes, at der tildeles tilskud til to projekter, hvor der i hvert projekt indgår 1 region og 1-2 kommuner fra regionen. Det er således enten kommunen eller regionen, der søger, og dermed vil blive tilskudsansvarlig, såfremt der opnås tilskud. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem region og kommuner i de to projekter om at Side 6 af 13

7 udvikle og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende til borgere med en psykisk lidelse ud fra de 8 anbefalinger i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (se bilag 1 til nærværende vejledning). 6 Projektperiode Projektperioden løber fra december 2014 til december Perioden kan inddeles i en Udviklingsfase (9 mdr.), hvor den lokale politik eller plan for inddragelse af pårørende udvikles, og der lægges en plan for implementeringen, herunder gennemførsel af kompetenceudvikling. Afprøvningsfase (2 år), hvor planen implementeres og afprøves i region/kommune Afslutningsfase (2-3 mdr.), hvor der samles op på resultater og afrapporteres. Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017, og ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteterne i hele projektperioden. Idet ikke alle midlerne er til rådighed i finanslovsåret 2014, søges midler af fire omgange. Med denne ansøgningspulje søges der for perioden 1. januar oktober 2015, hvor der er afsat i alt kr. Når ministeriet har fordelt tilskuddene efter denne ansøgningsrunde, udmeldes de næste tre ansøgningsrunder i en offentligt tilgængelig ansøgningspulje, hvor der dog opstilles et kriterium om, at ansøger skal have modtaget tilskud ved første ansøgningsrunde for at kunne komme i betragtning til et evt. fornyet tilskud. Projektperioderne for de næste ansøgningspuljer forventes at fordele sig som følger: Projektperioden for anden ansøgningsrunde forventes at være 1. november 2015 til 30. juni 2016, hvor der er afsat i alt kr. Projektperioden for tredje ansøgningsrunde forventes at være 1. juli 2016 til 28. februar 2016, hvor der er afsat kr. Projektperioden for fjerde ansøgningsrunde forventes at være 1.marts 2017 til 31. december 2017, hvor der er afsat kr. 7 Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Det forventes, at der tildeles midler til to projekter, hvor der i hvert projekt indgår 1 region og 1-2 kommuner fra regionen. Det er enten regionen eller kommunen, der skal ansøge puljen. Region og kommune(r) skal indgå en samarbejdsaftale om at udvikle og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende til borgere med en psykisk lidelse. Indsatsen skal ligge ud over den indsats, som region og kommune(r) allerede praktiserer (for nærmere beskrivelse af samarbejde og samarbejdsaftale se pkt. 8). Planen skal inddrage alle de 8 anbefalinger i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende.(se bilag 1 til nærværende vejledning) Se i øvrigt afsnit 8: Kriterier for tildeling af støtte. 8 Kriterier for tildeling af støtte Der gælder nedenstående forudsætninger for, at regioner og kommuner kan komme i betragtning til puljens midler: Projektets formål ligger inden for puljens formål. Det er en forudsætning for at få støtte fra puljen, at projektets formål ligger inden for puljens formål. Side 7 af 13

8 Samarbejdsaftale og koordineret ansøgning mellem region og kommuner. Der skal i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til puljen være indgået en skriftlig samarbejdsaftale mellem region og kommune(r) om deltagelse i projektet. Det skal tydeligt fremgå, hvem der er overordnet ansvarlig for projektet 4, hvem der er ansvarlig i den region/kommune, som ikke har det overordnede ansvar, hvem der samarbejder, hvordan samarbejdet forventes etableret og organiseret, hvilke aktiviteter der forventes at samarbejde om, og hvilke aktiviteter region og kommune vil arbejde med hver for sig. Samarbejdsaftalen skal vedlægges ansøgningen. På den måde sikres det: At pårørendeinddragelse tænkes ind, når en borger overgår fra en sektor til en anden (fokus på overgange). At tilbuddet til de pårørende er dækkende for hele målgruppen. At der ikke er overlap i indsatserne mellem de to sektorer. Kun en af parterne i samarbejdsaftalen kan være ansøger til puljen, og kun en part kan være tilskudsmodtager. Det er en forudsætning, at den ansøgende part har koordineret ansøgningen med øvrige parter. Arbejdsdelingen og indsatserne i henholdsvis region og kommune skal tydeligt beskrives i ansøgningen. Region og kommune(r) forpligter sig til at arbejde ud fra alle 8 anbefalinger i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Region og kommune(r) forpligter sig til at implementere alle konceptets 8 anbefalinger i forhold til pårørendeindsatsen. Det er ikke et krav, at man skal implementere alle aktiviteter og metoder, men der skal foretages en begrundet udvælgelse af de anbefalede aktiviteter for hver enkelt anbefaling. Regional og kommunal medfinansiering. Region og kommune(r) forventes at medfinansiere projektet med frikøb af medarbejdere f.eks. i forbindelse med kompetenceudvikling, ligesom indsatsen til de pårørende forventes implementeret som en del af den daglige drift. Det skal af ansøgningen fremgå, hvor meget region og kommune(r) forventes at medfinansiere. Godkendelse af ansøgning på regions- og forvaltningsdirektørniveau. Det er en forudsætning for at modtage støtte fra puljen, at region og kommune har godkendelse på regions- og forvaltningsdirektørniveau til at indgå i projektet (godkendelse skal vedlægges ansøgningen). Evaluering og afrapportering. Det er en forudsætning, at region og kommune(r) selv varetager dataindsamling og evaluering af deres indsats ud fra et evalueringsdesign, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejder, samt udarbejder en afsluttende evalueringsrapport over projektet inden projektperiodens udløb. Det er væsentligt at tænke kompetencer til at udføre denne opgave ind ved valg af projektleder(e) til projektet. Det endelige evalueringsdesign aftales med de projekter, som udvælges. 8.1 Krav til beskrivelse af projektet Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på følgende: Beskriv projektets formål. I projektets formål beskrives, hvilket problem projektet skal løse for målgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme puljens formål. Projektets forandringsteori vedlægges. Beskriv projektets målgruppe kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Hvem indgår i målgruppen? 4 Når region og kommune(r) indgår i et fælles projekt, er det kun én af parterne, som kan være overordnet ansvarlig for projektet i forhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Det er én af parterne som modtager tilskudsbrev for det samlede projekt, er overordnet ansvarlig for budget- og regnskabsaflæggelse og øvrige forpligtelser i forhold til ministerium og styrelse. Side 8 af 13

9 o Ansøger skal beskrive, hvilken del af målgruppen der bliver involveret med et særligt fokus eller en særlig aktivitet og begrundelsen herfor. Ansøger skal have fokus på og beskrive aktiviteter i forhold til både børn/unge og voksne som pårørende til mennesker med en psykisk lidelse. Ansøger skal beskrive og begrunde, hvilke områder i region og kommune(r) der inddrages i projektet, og det skal tydeligt fremgå, om der planlægges aktiviteter både i forhold til børn/unge og voksne borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende. Hvis der er områder, der udelades, skal der være en tydelig begrundelse herfor. Udbredelsesgrad vil vægte højt i udvælgelsen. Hvor mange forventes at være omfattet af målgruppen? Hvor mange fra målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Det er vigtigt, at der gives et realistisk bud på, hvor mange der indgår i projektet. Der skal både tages hensyn til det økonomiske grundlag for projektet og kapaciteten (f.eks. antal ansatte, deres faglige forudsætninger og projektets organisatoriske rammer og muligheder). Hvordan rekrutteres målgruppen til projektet (information og udvælgelse)? Hvordan vil antal deltagere i projektet blive opgjort/dokumenteret? Det skal beskrives, hvordan projektet systematisk vil opgøre antallet af brugere. Er der relevante undergrupper (er det f.eks. relevant at skelne mellem mænd og kvinder)? Når I beskriver målgruppen, skal I være opmærksomme på, om der f.eks. er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, geografiske, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i projektet. Beskriv projektets mål på brugerniveau klart og præcist. Målene er de konkrete resultater, som projektet forventes at opnå. Projektets resultater skal være realistiske set i forhold til bl.a. projektets målgruppe, bemanding og aktiviteter. For yderligere beskrivelse se afsnittet om krav til målbeskrivelse og dokumentation nedenfor. Beskriv projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. Organisering af projektet skal beskrives. Beskriv, hvordan der processuelt og organisatorisk vil blive arbejdet med projektet, herunder tidsplan, ansvarsområder, tværfagligt/tværsektorielt samarbejde, samarbejde med interesseorganisationer og inddragelse af borgere og pårørende i udarbejdelsen af den lokale politik. Beskriv, hvordan pårørendeindsatsen tænkes ind i organisationen og sammen med regionens og kommunernes øvrige indsats. Beskriv projektets organisation og ledelse, herunder projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte i projektet, projektleder(ne)s beføjelser, hvem der har det overordnede ansvar for projektet, hvordan samarbejde sikres, samt hvordan projektets fremdrift sikres. Beskriv, hvordan projektet sikrer sig politisk og ledelsesmæssig opbakning. Beskriv nuværende praksis. Der skal i ansøgningerne indgå en beskrivelse af den nuværende pårørendeindsats i region og kommune(r). Beskriv projektets tids- og aktivitetsplan. Med udgangspunkt i den overordnede tidsplan beskrevet under punkt 6 med en udviklingsfase, en afprøvningsfase og en afslutningsfase samt med udgangspunkt i de 8 anbefalinger og de anbefalede aktiviteter i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende skal ansøger beskrive indledende tanker om, hvordan anbefalingerne i konceptet og konkrete indsatser og metoder vil blive omsat til den lokale plan for pårørendeinddragelse. Det er en forudsætning, at alle 8 anbefalinger i konceptet inddrages. Det er ikke en forudsætning, at man anvender de metoder og indsatser, der er beskrevet i konceptet, men et valg af indsatser eller metoder skal begrundes. Side 9 af 13

10 I planen skal det kort og præcist beskrives, hvilke aktiviteter der gennemføres i projektet på hvilke tidspunkter, så det tydeligt fremgår, hvis nogle aktiviteter tidsmæssigt skal placeres før andre. Er der særlige kritiske betingelser, som skal være opfyldt, før en aktivitet kan gennemføres, skal disse tydeligt beskrives, ligesom det også skal beskrives, hvordan det sikres, at de kritiske betingelser opfyldes. Beskriv, hvordan projektet vil dokumentere aktiviteterne og resultaterne. Projekterne skal dokumentere de implementeringsmæssige erfaringer samt betydningen af implementering af planen i region og kommune for borgere med en psykisk lidelse og de pårørende. For yderligere beskrivelse se afsnittet om krav til målbeskrivelse og dokumentation nedenfor. Beskriv forankring af projektet. Beskriv, hvordan projektets aktiviteter videreføres efter tilskudsperiodens udløb. Beskriv projektets udbredelsesgrad. Antallet af borgere og pårørende, som forventes omfattet at projektet, vægter positivt i udvælgelsen af ansøgere, ligesom omfanget af de afdelinger eller tilbud eller lignende, som kommer til at arbejde med pårørendeindsatser i projektet vægtes i udvælgelsen af ansøgere. 8.2 Krav til målbeskrivelse og dokumentation Målbeskrivelse Det skal tydeligt fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan projektet vil medvirke til at fremme puljens formål. Der er fastsat mål på tværs af puljens projekter, som alle projekter skal følge op på (uddybes nedenfor). Ansøger kan vælge at opstille supplerende delmål, som skal fremgå og begrundes i ansøgningen. Det er et krav, at de delmål, der opstilles i projektet, ikke er i modstrid med de overordnede mål for puljen. Dokumentation og evaluering De projekter, der støttes af puljen, skal selv foretage dokumentation, evaluering og afrapportering af projektet. Det er et krav, at projekterne selv følger op på de mål på kort og mellemlang sigt, som er præsenteret i projektets forandringsteori (jf. afsnit 4) samt på implementeringsmæssige erfaringer med at arbejde med Konceptet for systematisk inddragelse af pårørende. Mere konkret skal projekternes evaluering og dokumentation besvare følgende spørgsmål: Medvirker planen for pårørendeinddragelse til: At der sker en øget pårørendeinddragelse? At borgere og pårørende oplever, at inddragelse har en positiv betydning for dem? Hvad er de implementeringsmæssige erfaringer: Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige erfaringer har projektet gjort? Hvad er de faglige erfaringer med at arbejde med de 8 anbefalinger i konceptet? Hvad har fungeret godt og mindre godt i arbejdet med konceptet for pårørendeinddragelse? Den overordnede evalueringsstrategi fastlægges af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, men det endelige evalueringsdesign aftales med de projekter, som får midler fra puljen. Denne tilgang er valgt for at sikre en ensartet evaluering på tværs af projekterne. Den evalueringsmæssige ramme for puljen vil blive præsenteret nærmere i detaljer ved projektopstart. De centrale elementer i evalueringsstrategien er følgende: Evalueringen skal gennemføres som en før- og eftermåling på henholdsvis borger og pårørendeniveau. Afhængig af målgruppens størrelse kan det overvejes kun at gennemføre evalueringen i forhold til en del af målgruppen. Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med projekterne spørgeskemaer til borgere og pårørende, som skal anvendes i evalueringen. Projekterne kan vælge også at følge op på projektspecifikke mål. Socialstyrelsen stiller et it-system til rådighed, som skal anvendes til dokumentation og opfølgning i alle projekter. Socialstyrelsen kan trække forskellige rapporter, som kan danne grundlag for projekternes analyse af resultaterne. Side 10 af 13

11 Det er projektets ansvar at uddele spørgeskemaer til borgere og pårørende samt løbende at følge op på og ved hjælp af rapporterne fra Socialstyrelsen analysere de svar, som borgere og pårørende giver. Projektet skal løbende dokumentere og afrapportere fremdriften af projektet til Socialstyrelsen i form af en kort statusopdatering i forbindelse med de årlige netværksmøder. Projektet skal løbende indsamle implementeringsmæssige erfaringer, så erfaringerne fra de enkelte faser i projektet kan indgå i evalueringen. Projektet skal selv udarbejde en evaluering af deres projekt på baggrund af en skabelon, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejder. 9 Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Ansøger skal overveje, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. Det skal overvejes om kvinder og mænd har samme behov for hjælp. Det må også overvejes, om tilbuddets skal indrettes på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det. Endelig skal der tages stilling til, om tilbuddet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. 10 Tilskudsberettigede udgifter Der forventes en regional og kommunal medfinansiering i projektet i forhold til frikøb af medarbejdere i forbindelse med kompetenceudvikling, ligesom indsatsen til de pårørende forventes implementeret som en del af den daglige drift. Tilskudsberettigede udgifter kan være: Lønudgifter til aflønning af projektleder/-medarbejdere i projektet i forbindelse med udvikling, implementering, koordinering og evaluering af konceptet, men ikke til driften af de forskellige aktiviteter. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Udgifter til kompetenceudvikling f.eks. underviser, supervisor, lokaler og forplejning (kommunen/regionen finansierer dog selv medarbejdernes timeforbrug, vikardækning og kørsel i forbindelse med kompetenceudvikling). Revisionsudgifter. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. Udgifter til transport i egen bil(gælder ikke i forbindelse med kompetenceudvikling). Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på portalens forside. Udgifter til aktiviteter, f.eks. informationsmateriale eller forplejning, men ikke de medarbejdertimer, der er forbundet aktiviteterne Mindre materialeanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. det første år (f.eks. indkøb af udstyr eller andet inventar). Andre definerede udgifter 11 Der kan ikke søges tilskud til Aktiviteter i udlandet. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. Materialeanskaffelser ud over kr. det første år. Anskaffelse af fast ejendom. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). Dækning af underskud. Side 11 af 13

12 Støtte til enkeltpersoners underhold. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 12 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er 31. oktober 2014 kl. 12. Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Når ansøgningerne er behandlet, sendes indstillingerne til Ministeriet for Børn-, Ligestilling-, Integration og Sociale forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvorefter de forelægges de respektive ministre. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen i uge For at sikre en ensartet vejledning af ansøgerne behandles faglige spørgsmål af Socialstyrelsens kontor for psykosociale indsatser, der drøfter sundhedsfaglige spørgsmål med Sundhedsstyrelsen. Spørgsmål kan stilles via tlf eller Spørgsmål om administration af puljen behandles af ministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når ministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en oversigt over budgetposter, som der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge dette ark til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. For et fireårigt projekt skal der således laves fire årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: Offentlig transport Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære Side 12 af 13

13 om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Satsen skal angives i budgettet. Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor, kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i første projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Noten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt i ansøgningen. Poster som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: Uforudsigelige udgifter Overhead Administrationsbidrag Diverse Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse 12.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Side 13 af 13

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af en mentor- og støtteordning for kvinder og unge, som fastholdes i religiøse vielser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen:

Vejledning om ansøgning til puljen: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etnisk ligebehandling og antidiskrimination 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 8. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4.

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. december 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser

Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser Udmøntning af satspuljen En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 10. april 2015 1. Indledning I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 har regeringen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til oplysning om tro på tværs af religion 15.77.02.30 Ansøgningsfrist 2. juni kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17.

Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats Ansøgningsfrist den 17. Vejledning til ansøgning om støtte fra udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats 14.69.13.20 Ansøgningsfrist den 17. august 2018 Indhold 1. Formål... 2 2. Baggrund... 2 3. Krav til projektets

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner

Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen Ansøgningsfrist den 14. november 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen Ansøgningsfrist den 14. november 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til mere struktur og forudsigelighed i hjemmehjælpen 15.75.40.10 Ansøgningsfrist den 14. november 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15.

Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra pulje til etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 15. november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen 15.77.02.60 Ansøgningsfrist d. 13.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015. Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til uddeling af julehjælp 2015 Finanslovens 15.75.78.10 Ansøgningsfrist den 4. november 2015, kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen om efteruddannelse på delvis lukkede afdelinger/institutioner for udsatte børn og unge 15.75.20.70. Ansøgningsfrist d. 18. april

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aktivt medborgerskab 15.77.01.36 Ansøgningsfrist d. 8. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen om oprettelse af mentorordning for unge kvinder der har gennemlevet en alvorlig æresrelateret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist den 12. november 2014 kl Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 12. november

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til styrket livskvalitet for mennesker med demens og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber for udsatte borgere 15.13.28.63 Ansøgningsfristen er den 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om at indgå i projekt om afprøvning og videreudvikling af model og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 26. maj 2017 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål og målgruppe... 2 3

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019)

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2018/2019) VEJ nr 9403 af 07/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-5200 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Mestringskurser for personer med udviklingshæmning 15.13.26.30 (2. ansøgningsrunde) Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018)

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018) VEJ nr 9628 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6468 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Ansøgningsfrist d. 31. august 2018

Vejledning til ansøgning om støtte til Ansøgningsfrist d. 31. august 2018 Styrelsen for international Rekruttering og Integration Juni 2018 Vejledning til ansøgning om støtte til Styrket informations- og rådgivningsindsats om repatrieringsordningen 14.69.07.50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11.

Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling 15.25.11. Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling og rådgivning 15.25.11.30 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL

Vejledning om støtte fra ansøgningspuljen om bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage FL VEJ nr 9553 af 06/07/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2018-581 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark 15.75.35.50. Ansøgningsfrist er den 25. august 2017 kl. 12:00 Side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation Styrelsen for International Rekruttering og Integration Maj 2018 Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation 14.69.09.30 Ansøgningsfrist

Læs mere

1 Indledning Puljens formål Puljens målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Ansøgningsprocedure...

1 Indledning Puljens formål Puljens målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Ansøgningsprocedure... Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, socialt udsatte samt integrationsprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL VEJ nr 9651 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, Ansøgningsfristen er den 25. november 2018.

Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Vejledning til ansøgning om støtte til fremme af demokratisk deltagelse, 14.69.01.60 Ansøgningsfristen er den 25. november 2018. Side 1/6 1. Indledning Undersøgelsen Small Great Nation (2018) om sammenhængskraften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. Social- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 5. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre

Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for landsdækkende ældreorganisationer, Lotældre 2014 07.18.19.20 Ansøgningsfrist den

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp (FL ) VEJ nr 9074 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8742 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 27. september 2013

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen:

Vejledning om ansøgning til puljen: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Forsøg med kurser og aktiviteter med fokus på motion og sundhed for blinde og stærkt svagsynede børn og unge 15.64.13.10 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til indsats på prostitutionsområdet VEJ nr 9355 af 20/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin.\Socialstyrelsen, j. nr. 2017-3553 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Baggrund for puljen... 2. 3 Puljens målgruppe... 4. 4 Puljens formål... 4. 5 Forventede resultater... 5. 6 Ansøgerkreds...

1 Indledning... 2. 2 Baggrund for puljen... 2. 3 Puljens målgruppe... 4. 4 Puljens formål... 4. 5 Forventede resultater... 5. 6 Ansøgerkreds... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser 15.74.10.70 Ansøgningsfrist d. 19. oktober 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl VEJ nr 9879 af 18/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5697 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge 15.75.44.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Behandling til unge, der er eller har været udsat for kærestevold 15. 75.27.10

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Behandling til unge, der er eller har været udsat for kærestevold 15. 75.27.10 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Behandling til unge, der er eller har været udsat for kærestevold 15. 75.27.10 Ansøgningsfrist d. 30. november

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aftale om God Opførsel. 15.75.17.10 Ansøgningsfrist d. 6. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aftale om God Opførsel. 15.75.17.10 Ansøgningsfrist d. 6. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Aftale om God Opførsel 15.75.17.10 Ansøgningsfrist d. 6. oktober 2014 kl. 12. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner ( )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner ( ) VEJ nr 9352 af 12/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. april 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-314 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer 15.26.01.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper VEJ nr 9677 af 11/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-2071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Implementeringstøtte til opstart af Fritidspasordninger 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1.

Læs mere

Ansøgningsfrist d kl. 12:00

Ansøgningsfrist d kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) 15.75.21.50 - Opsøgende samt nye sociale aktiviteter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte i 2017 fra udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)

Vejledning om ansøgning om støtte i 2017 fra udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) VEJ nr 9293 af 21/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-1687 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00

Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( ) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgningspuljen til Frivillig gældsrådgivning. ( 15.13.28.70.) Ansøgningsfrist d. 2. maj 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Ansøgningspuljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 15.77.10.

Vejledning til ansøgning om støtte til mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 15.77.10. Styrelsen for International Rekruttering og Integration Oktober 2015 Vejledning til ansøgning om støtte til mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 15.77.10.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til opkvalificering af kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed 15.13.25.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre FL 15.13.28.90. Ansøgningsfrist den 25. januar 2017 kl. 12.00 Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Styrelsen for international Rekruttering og Integration September Indhold

Styrelsen for international Rekruttering og Integration September Indhold Styrelsen for international Rekruttering og Integration September 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere 14.62.09.10

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Etablering af en frivillig gældsrådgiver 15.13.28.70

Vejledning om ansøgning til puljen: Etablering af en frivillig gældsrådgiver 15.13.28.70 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etablering af en frivillig gældsrådgiver 15.13.28.70 Ansøgningsfrist: 14. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 15. februar 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 3. 2 Ansøgningspuljens formål... 3. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål, anvendelse og mål... 3 3 Målgruppe

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til puljen Etablering af sikkert anbringelsessted og botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskab

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL )

Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge (FL ) VEJ nr 9396 af 28/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til sommerferiehjælp VEJ nr 9133 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-12304 Senere ændringer til

Læs mere