Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Ansøgningsfrist d. 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31."

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Ansøgningsfrist d. 31. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Projektets målgruppe og baggrund for puljen 2 3 Puljens formål 5 4 Forventede resultater 6 5 Ansøgerkreds 6 6 Projektperiode 7 7 Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde 7 8 Kriterier for tildeling af støtte Krav til beskrivelse af projektet Krav til målbeskrivelse og dokumentation 10 9 Køn skal tænkes ind i projekterne (Kønsmainstreaming) Tilskudsberettigede udgifter Der kan ikke søges tilskud til Praktiske oplysninger Budget Regnskabsaflæggelse 13 Side 1 af 13

2 1 Indledning Pårørende spiller en vigtig rolle i borgerens proces med at komme sig og kan derfor være værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommuner og regioner. Derfor har regeringen og de øvrige satspuljepartier i aftale om satspuljen på psykiatriområdet for afsat midler til: Udvikling af et koncept til systematisk inddragelse af pårørende, som regioner og kommuner kan tage udgangspunkt i, når de skal lave planer for inddragelse af pårørende. Understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelse af en plan for pårørendeinddragelse. I første halvår af 2014 er der udviklet et koncept til systematisk inddragelse af pårørende. Konceptet er målrettet kommuners og regioners indsatser over for borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende. Konceptet fremgår af bilag 1 til nærværende vejledning. I forlængelse heraf udmeldes puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende i perioden fra december 2014 til december På baggrund af en ansøgningspulje udvælges 2 regioner og 1-2 kommuner inden for hver region, som i projektperioden skal indgå et samarbejde om at udarbejde og implementere en plan for pårørendeinddragelse med udgangspunkt i konceptet. Planen skal styrke regionerne og kommunernes inddragelse af pårørende, så pårørende i højere grad anerkendes og indgår som en ressource i indsatsen, samt sikre en tidlig og struktureret inddragelse. Der er samlet set afsat 8,3 mio. kr. til fordeling mellem region og kommuner. Puljen udmøntes på FL Projektets målgruppe og baggrund for puljen 2.1 Baggrund for puljen: Pårørende spiller en vigtig rolle i mennesker med psykiske lidelsers recoveryproces, og kan derfor være værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommuner og regioner. Forskning viser, at mennesker med psykiske lidelser har en reduceret risiko for tilbagefald på 45 pct. og en reduceret risiko for genindlæggelse på 22 pct., når de pårørende inddrages 1. En aktiv pårørendeinddragelse bidrager endvidere til reduktion af den belastning, det i perioder kan være at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. Endelig viser undersøgelser, at målrettet pårørendeinddragelse kan gøre behandling af borgere med psykisk lidelse mere omkostningseffektiv 2. Der er derfor god grund til at tænke pårørende ind tidligt i indsatsen og inddrage dem aktivt. Rammerne for pårørendeinddragelse i regioner og kommuner er forskellige. Det er et lovkrav, at regioner skal udarbejde bruger- og pårørendepolitikker, mens det ikke er lovpligtigt for kommuner. Alle regioner og flere kommuner har formuleret en pårørendepolitik, men de landsdækkende tilfredshedsundersøgelser (LUP) offentliggjort i april 2013 viser, at der stadig er mulighed for at forbedre inddragelsen og samarbejdet med de pårørende særligt i voksenpsykiatrien 3. Regeringens psykiatriudvalg anbefaler i sin rapport fra oktober 2013, at regioner og kommuner udarbejder en plan for udvikling af systematisk inddragelse af pårørende. Planen skal sikre en tidlig og systematisk inddragelse, og det er centralt, at inddragelse af de pårørende skal ske til gavn for borgeren og med borgerens fulde accept. 1 Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri, oktober 2013, s Jacobsen, R.H. Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom. Center for Economic and Business School: Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri, oktober 2013, s. 214 Side 2 af 13

3 På baggrund af denne anbefaling blev det med satspuljeaftalen på psykiatriområdet for besluttet at iværksætte et arbejde vedrørende udarbejdelse af planer for inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse i regioner og kommuner. Der er afsat 9,6 mio. kr. til, dels at Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i samarbejde med KL, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisationer på området m.fl. skal udvikle et koncept for systematisk inddragelse af pårørende, og dels at understøtte kommuners og regioners udarbejdelse af planer for inddragelse af pårørende lokalt, herunder børn som pårørende. Konceptet er udarbejdet i foråret 2014 af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen SIND og andre videnspersoner på området og har til formål at understøtte kommuners og regioners udarbejdelse og implementering af en plan for pårørendeinddragelse på både organisatorisk niveau og individniveau. 2.2 Beskrivelse af konceptet Koncept for systematisk inddragelse af pårørende består af otte anbefalinger til, hvordan kommuner og regioner tilrettelægger en systematisk inddragelse af pårørende lokalt. Både på et overordnet organisatorisk niveau i forbindelse med udarbejdelse af planer, pårørendepolitikker, strategier og lignende og på et konkret praksisniveau, når planen skal udmøntes på det enkelte botilbud, i ambulatoriet, på hospitalsafsnit mm. De otte anbefalinger kan ses af nedenstående figur: Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog Ledelse som drivkraft Målret indsatsen til pårørende Systematisk inddragelse af pårørende Følg op på indsatsen Borgeren med en psykisk lidelse Vær opmærksom på børn og unge Fokus på kompetenceudvikling Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører Koordiner og samarbejd tværfagligt og -sektorielt Side 3 af 13

4 Barn/ung Pårørende Voksen De otte anbefalinger bliver i konceptet uddybet og suppleret med understøttende aktiviteter rettet mod både borgeren med en psykisk lidelse, de pårørende og de medarbejdere og organisationer, der møder borgeren og de pårørende. Endvidere indeholder konceptet eksempler på evidens- og erfaringsbaserede indsatser og metoder, som kommuner og regioner kan vælge at anvende i arbejdet med systematisk pårørendeinddragelse. I planlægningen af pårørendeindsatsen skal regioner og kommuner inddrage alle 8 anbefalinger i konceptet. 2.3 Puljens målgruppe Projektet har to målgrupper: 1. Børn, unge og voksne med en psykisk lidelse, som kommer i kontakt med den regionale psykiatri og/eller den kommunale sociale indsats rettet mod mennesker med psykiske lidelser. 2. Pårørende både børn, unge og voksne til mennesker med en psykisk lidelse, som kommer i kontakt med den regionale psykiatri og/eller den kommunale sociale indsats rettet mod mennesker med psykiske lidelser. Inden for de to overordnede målgrupper er der fire forskellige scenarier, som en pårørendeindsats skal målrettes mod. Dette er illustreret i nedenstående figur. Borger Voksen Barn/ung Scenarium 1 Borger: Voksen Pårørende: Voksen Scenarium 2 Borger: Barn/ung Pårørende: Voksen Scenarium 3 Borger: Voksen Pårørende: Barn/ung Scenarium 4 Borger: Barn/ung Pårørende: Barn/ung Som det fremgår af figuren ovenfor er der fire scenarier. I scenarium 1 er borgeren med en psykisk lidelse voksen, og den pårørende er voksen. I scenarium 2 er borgeren med en psykisk lidelse barn/ung, og den pårørende er voksen. I scenarie 3 er borgeren med en psykisk lidelse voksen, og den pårørende er barn/ung. I scenarie 4 er borgeren med en psykisk lidelse barn/ung, og den pårørende er barn/ung. Projekter, som modtager støtte fra puljen, kan vælge at arbejde med alle fire kombinationer af de to målgrupper. Projekterne kan også vælge at fokusere på en pårørendeindsats, der er målrettet borgere, der enten er voksne eller børn/unge, men det er et krav, at indsatsen målrettes både voksne og børn/unge som pårørende (illustreret med de to cirkler i figuren ovenfor). Side 4 af 13

5 3 Puljens formål Puljens overordnede formål er at styrke kommuner og regioners inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse, så de pårørende i højere grad inddrages og anerkendes som en ressource i indsatsen. Puljen skal sikre en tidlig og struktureret inddragelse af pårørende med henblik på at øge borgerens recovery, herunder fremme livskvalitet og reducere tilbagefald og genindlæggelser, samt øge livskvaliteten hos de pårørende. Projekter, som modtager støtte fra puljen, skal udarbejde og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Puljen skal bygge videre på erfaringer med pårørendeinddragelse fra sundhedssektoren og det sociale område samt tilvejebringe viden om virkningen af at anvende konceptet og viden om implementeringsmæssige erfaringer, herunder de organisatoriske forandringer og det ledelsesmæssige fokus, der er nødvendige for at implementere anbefalingerne i konceptet. Denne viden skal bruges til at vurdere, om der er behov for at foretage justeringer af konceptet efter projektperioden. Puljens overordnede forandringsteori illustreres i nedenstående figur. Input Aktiviteter Output Resultater på mellemlangt sigt Resultater på langt sigt Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Udvælgelse af områder for implementering af plan/politik Kompetenceudvikling af medarbejdere Etablering af organisation og samarbejde Udvælgelse af indsatser og metoder Opfølgning og evaluering af indsatser og metoder Der er etableret en tidlig kontakt til pårørende Der tilbydes målrettede pårørendeindsatser Der tilbydes pårørendeindsatser målrettet børn Øget tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring pårørende Øget samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer Der følges op på resultater fra opfølgning og evaluering Medarbejdere er kompetenceudviklet Borgere med psykiske lidelser oplever, at deres ønsker til inddragelse af pårørende efterspørges og respekteres, herunder hvordan deres pårørende kan inddrages med henblik på at støtte personens recoveryproces Borgere med en psykisk lidelse oplever, at inddragelse af pårørende har en positiv betydning for deres livskvalitet Pårørende oplever, at de bliver anerkendt, og at der sker en forventningsafstemning mellem borgeren med en psykisk lidelse, fagpersoner og den pårørende i forhold til, hvordan de dels kan støtte, og hvad de dels selv har brug for af støtte De pårørende får mere indsigt i den psykiske lidelses årsag og fremtrædelsesform, så de kan støtte borgeren i dennes recovery Pårørende modtager den støtte, de har brug for i forhold til den belastning, det kan være at have sygdom i nære relationer Borgere med psykiske lidelser oplever en øget grad af recovery og forbedringer i deres livskvalitet og livssituation Risikoen for tilbagefald for mennesker med psykiske lidelser reduceres Pårørende oplever, at de anerkendes og inddrages som en ressource i indsatsen i det omfang, det er muligt Pårørende oplever, at de modtager støtte og vejledning i forhold til belastninger/bekymringer, så de oplever øget livskvalitet Udgifterne til behandling og tilbud til borgeren reduceres Der er ledelsesmæssigt fokus på pårørendeinddragelse Side 5 af 13

6 4 Puljens forventede resultater Formålet og de langsigtede virkninger med at udarbejde en politik eller plan for pårørendeinddragelse med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende er i et: 1. Borgerperspektiv At borgere med psykiske lidelser oplever øget grad af recovery og forbedringer i deres livskvalitet og livssituation. At risikoen for tilbagefald for mennesker med psykiske lidelser reduceres. At risikoen for genindlæggelser for mennesker med psykiske lidelser reduceres. 2. Pårørendeperspektiv At pårørende anerkendes og inddrages som en ressource i indsatsen, i det omfang det er muligt. At de pårørende modtager støtte og vejledning i forhold til belastninger/bekymringer og dermed øget livskvalitet. 3. Samfundsøkonomisk perspektiv At udgifter til behandling og tilbud reduceres. Målene på kort og mellemlang sigt med at udarbejde en politik eller plan for pårørendeinddragelse med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende er i et: 1. Borgerperspektiv At borgernes ønsker til inddragelse af pårørende efterspørges og respekteres, samt at borgerne inddrages i en stillingtagen til, hvordan deres pårørende kan inddrages med henblik på at støtte borgerens recoveryproces. At borgere med en psykisk lidelse oplever, at inddragelse af pårørende har en positiv betydning for deres livskvalitet. 2. Pårørendeperspektiv At pårørende i øget grad inddrages der, hvor borgeren ønsker det. At pårørende bliver anerkendt som en ressource i indsatsen. At der sker en forventningsafstemning mellem borgeren med en psykisk lidelse, fagpersoner og de pårørende i forhold til, hvordan de pårørende kan støtte borgeren, og hvilken støtte de pårørende selv har brug for. At de pårørende får mere indsigt i den psykiske lidelses årsag og fremtrædelsesform, så de kan støtte borgeren i dennes recovery. At de pårørende modtager den støtte, de har brug for i forhold til den belastning, det kan være at have nære relationer til en borger med en psykisk lidelse. I puljens projektperiode vil fokus være på at følge op på målene på kort og mellemlang sigt, hvor det centrale er at belyse, om et systematisk arbejde med pårørendeinddragelse i kommuner og regioner med udgangspunkt i konceptet medvirker til, at der sker en øget og bedre inddragelse af pårørende. 5 Ansøgerkreds Puljen kan søges af regioner og kommuner, som med udgangspunkt i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende vil arbejde med udvikling af en plan for inddragelse af pårørende i forløbet for borgere med en psykisk lidelse og efterfølgende implementering og evaluering af indsatsen. Indsatsen i projektet skal ligge ud over den indsats, som region og kommune(r) allerede praktiserer. Ansøgningskriterier samt krav til beskrivelse af projektet er oplistet under vejledningens afsnit 9. Det forventes, at der tildeles tilskud til to projekter, hvor der i hvert projekt indgår 1 region og 1-2 kommuner fra regionen. Det er således enten kommunen eller regionen, der søger, og dermed vil blive tilskudsansvarlig, såfremt der opnås tilskud. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem region og kommuner i de to projekter om at Side 6 af 13

7 udvikle og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende til borgere med en psykisk lidelse ud fra de 8 anbefalinger i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (se bilag 1 til nærværende vejledning). 6 Projektperiode Projektperioden løber fra december 2014 til december Perioden kan inddeles i en Udviklingsfase (9 mdr.), hvor den lokale politik eller plan for inddragelse af pårørende udvikles, og der lægges en plan for implementeringen, herunder gennemførsel af kompetenceudvikling. Afprøvningsfase (2 år), hvor planen implementeres og afprøves i region/kommune Afslutningsfase (2-3 mdr.), hvor der samles op på resultater og afrapporteres. Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017, og ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af aktiviteterne i hele projektperioden. Idet ikke alle midlerne er til rådighed i finanslovsåret 2014, søges midler af fire omgange. Med denne ansøgningspulje søges der for perioden 1. januar oktober 2015, hvor der er afsat i alt kr. Når ministeriet har fordelt tilskuddene efter denne ansøgningsrunde, udmeldes de næste tre ansøgningsrunder i en offentligt tilgængelig ansøgningspulje, hvor der dog opstilles et kriterium om, at ansøger skal have modtaget tilskud ved første ansøgningsrunde for at kunne komme i betragtning til et evt. fornyet tilskud. Projektperioderne for de næste ansøgningspuljer forventes at fordele sig som følger: Projektperioden for anden ansøgningsrunde forventes at være 1. november 2015 til 30. juni 2016, hvor der er afsat i alt kr. Projektperioden for tredje ansøgningsrunde forventes at være 1. juli 2016 til 28. februar 2016, hvor der er afsat kr. Projektperioden for fjerde ansøgningsrunde forventes at være 1.marts 2017 til 31. december 2017, hvor der er afsat kr. 7 Støtteegnede projekter ansøgningspuljens anvendelsesområde Det forventes, at der tildeles midler til to projekter, hvor der i hvert projekt indgår 1 region og 1-2 kommuner fra regionen. Det er enten regionen eller kommunen, der skal ansøge puljen. Region og kommune(r) skal indgå en samarbejdsaftale om at udvikle og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende til borgere med en psykisk lidelse. Indsatsen skal ligge ud over den indsats, som region og kommune(r) allerede praktiserer (for nærmere beskrivelse af samarbejde og samarbejdsaftale se pkt. 8). Planen skal inddrage alle de 8 anbefalinger i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende.(se bilag 1 til nærværende vejledning) Se i øvrigt afsnit 8: Kriterier for tildeling af støtte. 8 Kriterier for tildeling af støtte Der gælder nedenstående forudsætninger for, at regioner og kommuner kan komme i betragtning til puljens midler: Projektets formål ligger inden for puljens formål. Det er en forudsætning for at få støtte fra puljen, at projektets formål ligger inden for puljens formål. Side 7 af 13

8 Samarbejdsaftale og koordineret ansøgning mellem region og kommuner. Der skal i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning til puljen være indgået en skriftlig samarbejdsaftale mellem region og kommune(r) om deltagelse i projektet. Det skal tydeligt fremgå, hvem der er overordnet ansvarlig for projektet 4, hvem der er ansvarlig i den region/kommune, som ikke har det overordnede ansvar, hvem der samarbejder, hvordan samarbejdet forventes etableret og organiseret, hvilke aktiviteter der forventes at samarbejde om, og hvilke aktiviteter region og kommune vil arbejde med hver for sig. Samarbejdsaftalen skal vedlægges ansøgningen. På den måde sikres det: At pårørendeinddragelse tænkes ind, når en borger overgår fra en sektor til en anden (fokus på overgange). At tilbuddet til de pårørende er dækkende for hele målgruppen. At der ikke er overlap i indsatserne mellem de to sektorer. Kun en af parterne i samarbejdsaftalen kan være ansøger til puljen, og kun en part kan være tilskudsmodtager. Det er en forudsætning, at den ansøgende part har koordineret ansøgningen med øvrige parter. Arbejdsdelingen og indsatserne i henholdsvis region og kommune skal tydeligt beskrives i ansøgningen. Region og kommune(r) forpligter sig til at arbejde ud fra alle 8 anbefalinger i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende. Region og kommune(r) forpligter sig til at implementere alle konceptets 8 anbefalinger i forhold til pårørendeindsatsen. Det er ikke et krav, at man skal implementere alle aktiviteter og metoder, men der skal foretages en begrundet udvælgelse af de anbefalede aktiviteter for hver enkelt anbefaling. Regional og kommunal medfinansiering. Region og kommune(r) forventes at medfinansiere projektet med frikøb af medarbejdere f.eks. i forbindelse med kompetenceudvikling, ligesom indsatsen til de pårørende forventes implementeret som en del af den daglige drift. Det skal af ansøgningen fremgå, hvor meget region og kommune(r) forventes at medfinansiere. Godkendelse af ansøgning på regions- og forvaltningsdirektørniveau. Det er en forudsætning for at modtage støtte fra puljen, at region og kommune har godkendelse på regions- og forvaltningsdirektørniveau til at indgå i projektet (godkendelse skal vedlægges ansøgningen). Evaluering og afrapportering. Det er en forudsætning, at region og kommune(r) selv varetager dataindsamling og evaluering af deres indsats ud fra et evalueringsdesign, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejder, samt udarbejder en afsluttende evalueringsrapport over projektet inden projektperiodens udløb. Det er væsentligt at tænke kompetencer til at udføre denne opgave ind ved valg af projektleder(e) til projektet. Det endelige evalueringsdesign aftales med de projekter, som udvælges. 8.1 Krav til beskrivelse af projektet Ved fordeling af støtte til projekterne vil der blive lagt vægt på følgende: Beskriv projektets formål. I projektets formål beskrives, hvilket problem projektet skal løse for målgruppen, og hvilken forandring det skal medføre for målgruppen. Det er centralt, at det sandsynliggøres, hvordan projektet medvirker til at fremme puljens formål. Projektets forandringsteori vedlægges. Beskriv projektets målgruppe kort og præcist. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger: Hvem indgår i målgruppen? 4 Når region og kommune(r) indgår i et fælles projekt, er det kun én af parterne, som kan være overordnet ansvarlig for projektet i forhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Det er én af parterne som modtager tilskudsbrev for det samlede projekt, er overordnet ansvarlig for budget- og regnskabsaflæggelse og øvrige forpligtelser i forhold til ministerium og styrelse. Side 8 af 13

9 o Ansøger skal beskrive, hvilken del af målgruppen der bliver involveret med et særligt fokus eller en særlig aktivitet og begrundelsen herfor. Ansøger skal have fokus på og beskrive aktiviteter i forhold til både børn/unge og voksne som pårørende til mennesker med en psykisk lidelse. Ansøger skal beskrive og begrunde, hvilke områder i region og kommune(r) der inddrages i projektet, og det skal tydeligt fremgå, om der planlægges aktiviteter både i forhold til børn/unge og voksne borgere med en psykisk lidelse og deres pårørende. Hvis der er områder, der udelades, skal der være en tydelig begrundelse herfor. Udbredelsesgrad vil vægte højt i udvælgelsen. Hvor mange forventes at være omfattet af målgruppen? Hvor mange fra målgruppen forventes at være omfattet af projektet? Det er vigtigt, at der gives et realistisk bud på, hvor mange der indgår i projektet. Der skal både tages hensyn til det økonomiske grundlag for projektet og kapaciteten (f.eks. antal ansatte, deres faglige forudsætninger og projektets organisatoriske rammer og muligheder). Hvordan rekrutteres målgruppen til projektet (information og udvælgelse)? Hvordan vil antal deltagere i projektet blive opgjort/dokumenteret? Det skal beskrives, hvordan projektet systematisk vil opgøre antallet af brugere. Er der relevante undergrupper (er det f.eks. relevant at skelne mellem mænd og kvinder)? Når I beskriver målgruppen, skal I være opmærksomme på, om der f.eks. er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, geografiske, etniske eller andre perspektiver, der skal tages højde for i projektet. Beskriv projektets mål på brugerniveau klart og præcist. Målene er de konkrete resultater, som projektet forventes at opnå. Projektets resultater skal være realistiske set i forhold til bl.a. projektets målgruppe, bemanding og aktiviteter. For yderligere beskrivelse se afsnittet om krav til målbeskrivelse og dokumentation nedenfor. Beskriv projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. Organisering af projektet skal beskrives. Beskriv, hvordan der processuelt og organisatorisk vil blive arbejdet med projektet, herunder tidsplan, ansvarsområder, tværfagligt/tværsektorielt samarbejde, samarbejde med interesseorganisationer og inddragelse af borgere og pårørende i udarbejdelsen af den lokale politik. Beskriv, hvordan pårørendeindsatsen tænkes ind i organisationen og sammen med regionens og kommunernes øvrige indsats. Beskriv projektets organisation og ledelse, herunder projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte i projektet, projektleder(ne)s beføjelser, hvem der har det overordnede ansvar for projektet, hvordan samarbejde sikres, samt hvordan projektets fremdrift sikres. Beskriv, hvordan projektet sikrer sig politisk og ledelsesmæssig opbakning. Beskriv nuværende praksis. Der skal i ansøgningerne indgå en beskrivelse af den nuværende pårørendeindsats i region og kommune(r). Beskriv projektets tids- og aktivitetsplan. Med udgangspunkt i den overordnede tidsplan beskrevet under punkt 6 med en udviklingsfase, en afprøvningsfase og en afslutningsfase samt med udgangspunkt i de 8 anbefalinger og de anbefalede aktiviteter i Koncept for systematisk inddragelse af pårørende skal ansøger beskrive indledende tanker om, hvordan anbefalingerne i konceptet og konkrete indsatser og metoder vil blive omsat til den lokale plan for pårørendeinddragelse. Det er en forudsætning, at alle 8 anbefalinger i konceptet inddrages. Det er ikke en forudsætning, at man anvender de metoder og indsatser, der er beskrevet i konceptet, men et valg af indsatser eller metoder skal begrundes. Side 9 af 13

10 I planen skal det kort og præcist beskrives, hvilke aktiviteter der gennemføres i projektet på hvilke tidspunkter, så det tydeligt fremgår, hvis nogle aktiviteter tidsmæssigt skal placeres før andre. Er der særlige kritiske betingelser, som skal være opfyldt, før en aktivitet kan gennemføres, skal disse tydeligt beskrives, ligesom det også skal beskrives, hvordan det sikres, at de kritiske betingelser opfyldes. Beskriv, hvordan projektet vil dokumentere aktiviteterne og resultaterne. Projekterne skal dokumentere de implementeringsmæssige erfaringer samt betydningen af implementering af planen i region og kommune for borgere med en psykisk lidelse og de pårørende. For yderligere beskrivelse se afsnittet om krav til målbeskrivelse og dokumentation nedenfor. Beskriv forankring af projektet. Beskriv, hvordan projektets aktiviteter videreføres efter tilskudsperiodens udløb. Beskriv projektets udbredelsesgrad. Antallet af borgere og pårørende, som forventes omfattet at projektet, vægter positivt i udvælgelsen af ansøgere, ligesom omfanget af de afdelinger eller tilbud eller lignende, som kommer til at arbejde med pårørendeindsatser i projektet vægtes i udvælgelsen af ansøgere. 8.2 Krav til målbeskrivelse og dokumentation Målbeskrivelse Det skal tydeligt fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan projektet vil medvirke til at fremme puljens formål. Der er fastsat mål på tværs af puljens projekter, som alle projekter skal følge op på (uddybes nedenfor). Ansøger kan vælge at opstille supplerende delmål, som skal fremgå og begrundes i ansøgningen. Det er et krav, at de delmål, der opstilles i projektet, ikke er i modstrid med de overordnede mål for puljen. Dokumentation og evaluering De projekter, der støttes af puljen, skal selv foretage dokumentation, evaluering og afrapportering af projektet. Det er et krav, at projekterne selv følger op på de mål på kort og mellemlang sigt, som er præsenteret i projektets forandringsteori (jf. afsnit 4) samt på implementeringsmæssige erfaringer med at arbejde med Konceptet for systematisk inddragelse af pårørende. Mere konkret skal projekternes evaluering og dokumentation besvare følgende spørgsmål: Medvirker planen for pårørendeinddragelse til: At der sker en øget pårørendeinddragelse? At borgere og pårørende oplever, at inddragelse har en positiv betydning for dem? Hvad er de implementeringsmæssige erfaringer: Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige erfaringer har projektet gjort? Hvad er de faglige erfaringer med at arbejde med de 8 anbefalinger i konceptet? Hvad har fungeret godt og mindre godt i arbejdet med konceptet for pårørendeinddragelse? Den overordnede evalueringsstrategi fastlægges af Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, men det endelige evalueringsdesign aftales med de projekter, som får midler fra puljen. Denne tilgang er valgt for at sikre en ensartet evaluering på tværs af projekterne. Den evalueringsmæssige ramme for puljen vil blive præsenteret nærmere i detaljer ved projektopstart. De centrale elementer i evalueringsstrategien er følgende: Evalueringen skal gennemføres som en før- og eftermåling på henholdsvis borger og pårørendeniveau. Afhængig af målgruppens størrelse kan det overvejes kun at gennemføre evalueringen i forhold til en del af målgruppen. Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med projekterne spørgeskemaer til borgere og pårørende, som skal anvendes i evalueringen. Projekterne kan vælge også at følge op på projektspecifikke mål. Socialstyrelsen stiller et it-system til rådighed, som skal anvendes til dokumentation og opfølgning i alle projekter. Socialstyrelsen kan trække forskellige rapporter, som kan danne grundlag for projekternes analyse af resultaterne. Side 10 af 13

11 Det er projektets ansvar at uddele spørgeskemaer til borgere og pårørende samt løbende at følge op på og ved hjælp af rapporterne fra Socialstyrelsen analysere de svar, som borgere og pårørende giver. Projektet skal løbende dokumentere og afrapportere fremdriften af projektet til Socialstyrelsen i form af en kort statusopdatering i forbindelse med de årlige netværksmøder. Projektet skal løbende indsamle implementeringsmæssige erfaringer, så erfaringerne fra de enkelte faser i projektet kan indgå i evalueringen. Projektet skal selv udarbejde en evaluering af deres projekt på baggrund af en skabelon, som Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udarbejder. 9 Køn skal tænkes ind i projekterne (Ligestillingsvurdering) Ansøger skal overveje, om projektet er målrettet enten mænd eller kvinder eller begge køn. Det forudsættes, at metoder, der bruges, modsvarer de behov for målgruppen, som hhv. kvinder og mænd kan have. Det skal overvejes om kvinder og mænd har samme behov for hjælp. Det må også overvejes, om tilbuddets skal indrettes på en måde, der gør det muligt for både kvinder og mænd at få udbytte af det. Endelig skal der tages stilling til, om tilbuddet bidrager til reel ligestilling mellem mænd og kvinder. 10 Tilskudsberettigede udgifter Der forventes en regional og kommunal medfinansiering i projektet i forhold til frikøb af medarbejdere i forbindelse med kompetenceudvikling, ligesom indsatsen til de pårørende forventes implementeret som en del af den daglige drift. Tilskudsberettigede udgifter kan være: Lønudgifter til aflønning af projektleder/-medarbejdere i projektet i forbindelse med udvikling, implementering, koordinering og evaluering af konceptet, men ikke til driften af de forskellige aktiviteter. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Udgifter til kompetenceudvikling f.eks. underviser, supervisor, lokaler og forplejning (kommunen/regionen finansierer dog selv medarbejdernes timeforbrug, vikardækning og kørsel i forbindelse med kompetenceudvikling). Revisionsudgifter. Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer. Udgifter til transport i egen bil(gælder ikke i forbindelse med kompetenceudvikling). Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på portalens forside. Udgifter til aktiviteter, f.eks. informationsmateriale eller forplejning, men ikke de medarbejdertimer, der er forbundet aktiviteterne Mindre materialeanskaffelser. Der kan ydes tilskud til materielanskaffelser indtil kr. det første år (f.eks. indkøb af udstyr eller andet inventar). Andre definerede udgifter 11 Der kan ikke søges tilskud til Aktiviteter i udlandet. Aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark. Materialeanskaffelser ud over kr. det første år. Anskaffelse af fast ejendom. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering). Dækning af underskud. Side 11 af 13

12 Støtte til enkeltpersoners underhold. Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side. 12 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er 31. oktober 2014 kl. 12. Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Når ansøgningerne er behandlet, sendes indstillingerne til Ministeriet for Børn-, Ligestilling-, Integration og Sociale forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvorefter de forelægges de respektive ministre. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen i uge For at sikre en ensartet vejledning af ansøgerne behandles faglige spørgsmål af Socialstyrelsens kontor for psykosociale indsatser, der drøfter sundhedsfaglige spørgsmål med Sundhedsstyrelsen. Spørgsmål kan stilles via tlf eller Spørgsmål om administration af puljen behandles af ministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf , mandag fredag mellem kl , eller Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Når ministeriet har modtaget ansøgningen vil dette fremgå af status under Min tilskudssag. Krav til budget og regnskab fremgår nedenfor Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende skal der udarbejdes budget for projekterne, der ansøges om støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På puljens side findes en oversigt over budgetposter, som der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge dette ark til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Periodiserede budgetter For hvert projektår (12 måneder) skal der udfyldes et årsbudget. For et fireårigt projekt skal der således laves fire årsbudgetter. Udgifterne i det enkelte årsbudget skal endvidere fordeles på de måneder, hvor de enkelte udgifter forventes at falde. Hvis der fx er en ansat projektleder i projektet, opgøres lønnen som den afholdes, én gang om måneden. Er en konference en del af projektet, anføres udgiften i den/de måneder, som udgiften til konferencen forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Budgettet skal indeholde en opdeling mellem lønudgifter og øvrige udgifter. Lønudgifter skal budgetteres med antal timer og sats pr. time for ansatte medarbejdere og/eller timelønnede eksterne konsulenter mv. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. I kan finde relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Lønniveauet skal angives i budgettet. Enhedspriser Alle udgiftsposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Hvis projektet f. eks. indebærer afholdelse af to konferencer inden for det samme projektår, og hver af konferencerne koster kr., anføres to enheder á kr. i den eller de måneder, hvor konferencerne og dermed udgifterne forventes afholdt. Transportudgifter Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter: Offentlig transport Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. Vi gør opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Cirkulære Side 12 af 13

13 om Satsregulering for tjenesterejser. I kan finde cirkulæret og anden relevant information på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Satsen skal angives i budgettet. Materialeanskaffelser Med mindre særlige forhold taler derfor, kan udgiften til materialeanskaffelser som udgangspunkt ikke overstige kr. i første projektår. Der bør altid udarbejdes en note til budgetposter, som vedrører materialeanskaffelser. Noter til budgettet Der kan udarbejdes forklarende noter til de udgiftsposter, som anføres i budgettet. Hvis en af budgetposterne fx er Seminar, kan noten indeholde oplysninger om forventet antal deltagere, seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager, honorar til oplægsholder mv. Noten skal således dels klarlægge indholdet af den enkelte aktivitet og dels klarlægge forudsætningerne for udgiftens størrelse. Noten kan vedhæftes efter budgettet er udfyldt i ansøgningen. Poster som ikke kan fremgå af budgettet Følgende poster kan ikke medtages i budgettet: Uforudsigelige udgifter Overhead Administrationsbidrag Diverse Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Projektets titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse 12.2 Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Side 13 af 13

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner. 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Projekt Partnerskabskommuner 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15

Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om ansøgning til puljen til fremme af Ligestilling 22.11.21.15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål, anvendelse og mål... 3 3 Målgruppe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet 15.75.27.25

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af Funktionel Familie Terapi (FFT) - 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere