KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM"

Transkript

1 KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 5 Arbejdsgrundlag, organisation, ledelse... 5 Ressourcegrundlag... 7 Forskning... 9 Formidling Samlingsvaretagelse Museumslovens kapitel FREMTID KVALITETSVURDERINGSBESØGET PÅ STRUER MUSEUM BILAG 1) FORSKNINGSVURDERING STRUER MUSEUM

3 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. Gennem de sidste ti år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, digitalisering af kulturarven fra 2008, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den nationale undersøgelse af museernes brugere, Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra 2011 og Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturstyrelsens hjemmeside: under museer/museumsdrift/kvalitetsvurderinger. Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturstyrelsens anbefalinger til museet samt en beskrivelse og vurdering af de forhold, der danner baggrund for anbefalingerne. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. Vurderingsgrundlag Kulturstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, regnskab, årsberetning og arbejdsplan samt museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. Desuden indgår kvalitetsvurderingsmødet på museet med deltagelse fra museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune. Museets forskning vurderes på baggrund af en faglig evaluering foretaget af det relevante faglige råd under Kulturstyrelsen. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. Kulturstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: 2

4 Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kulturstyrelsens vurderinger og anbefalinger samles i en rapport, der bilagt forskningsevalueringen sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Et år efter godkendelse af opfølgningsplanen gennemføres et opfølgningsmøde mellem museet og Kulturstyrelsen. Museet skal forud for opfølgningsmødet redegøre for status i museets arbejde med opfølgningen. Kvalitetsvurderingen forventes afsluttet efter opfølgningsmødet. 3

5 STRUER MUSEUM Struer Museum er et statsanerkendt museum med ansvar for nyere tids kulturhistorie i Struer Kommune. Museets faglige ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie, det vil sige perioden fra 1500-årene til nutiden. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Museets geografiske ansvarsområde er Struer Kommune. Museet blev grundlagt af museumsleder og forfatter, Johannes Buchholtz og åbnede for publikum den 3. juli Det blev renoveret i 1970'erne og opnåede statsanerkendelse i I gennemgik museet en større udvidelse med den delvist nedgravede pyramideformede udstillingsbygning som den mest markante nyskabelse. Lokalhistorisk Arkiv for Struer Kommune er en integreret del af Struer Museum. Arkivalierne er en del af museets samling og dermed omfattet af museumslovens bestemmelser, herunder bl.a. krav om indberetning til de centrale kulturarvsregistre. Struer Museum er en selvejende institution. Struer Kommune er museets hovedtilskudsyder. Nøgletal i 2012 Museet havde besøgende Museets samlede omsætning var kr. Museet rådede over 9 fastansatte årsværk, heraf 2 videnskabelige medarbejdere. KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Struer Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Efter store underskud i har museet i dag en økonomi i balance og museets bygninger og udstillingsfaciliteter er moderne og indbydende. Formidlingen er differentieret og omfatter professionel brug af digitale medier. Museet samling er fuldt digitalt registreret og indberettet, og bevaringsforholdene er overvejende gode. Museets primære udfordring er en styrkelse af forskningen og dermed de faglige overvejelser, der styrer museets indsamling og formidling. Dette uddybes i det følgende. 4

6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER Arbejdsgrundlag, organisation, ledelse Inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde, nyere tids kulturhistorie i Struer Kommune, har museet defineret følgende fokusområder, som fremgår af hjemmesiden: Byen og fjorden Jernbaneknudepunktet Johannes Buchholtz; digteren i Struer Bang & Olufsens og lyd- og billedmediernes kulturhistorie Limfjorden på lærred Museet oplyser, at fokusområderne er udpeget, fordi de er særegne for Struer og dermed bidrager til at profilere museet. Til brug for den overordnede styring har museet formuleret en Strategi Heri defineres missionen således: "at fokusere på det unikke i vores område og emner, så vi forsker i og formidler historie, der gør brugen af Struer Museum til en unik oplevelse og giver mulighed for at tilegne sig viden, som ikke er tilgængelig andre steder. Vi vil være et museum med høj kvalitet inden for alle felter af museumsarbejdet, og vi vil udnytte vores emneområders internationale potentiale." Strategien prioriterer et større fokus på formidling af de historier, som kendetegner Struer, først og fremmest historien om Bang & Olufsen. Det fremgår, at museet opfatter forskning som en central opgave, og at den vil blive opprioriteret, samtidig med at Struer som jernbaneknudepunkt, er et af de emner, der vil blive nedprioriteret. Strategi 2013 rummer meget kortfattede delstrategier for hver enkelt af museets kerneopgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling). Museet oplyser, at Strategi 2013 er en rullende strategi, som giver et samlet og overskueligt indblik i Struer Museums ønskede udvikling i de nærmest kommende år. Strategien er tænkt at skulle give et overblik, og der knytter sig derfor handle- og arbejdsplaner til enkelte dele af strategien. Men strategien tager ikke udgangspunkt i en samlet vision for museet og den rummer ikke systematisk sammenhæng mellem museets faglige opgavevaretagelse og de ressourcemæssige og organisatoriske forhold. Museets vedtægter bærer præg af en tidligere organisering som foreningsejet, idet det under punkt 1.3 fejlagtigt hedder Struer Museum drives af Museumsforeningen for Struer og Thyholm. 5

7 Ledelse Struer Museums bestyrelse har syv medlemmer. Struer Kommune udpeger tre medlemmer. Museumsforeningen for Struer og Thyholm udpeger to; Bang & Olufsen og Struer Museums medarbejdere udpeger hver et medlem. Struer Kommune har valgt at lade sig repræsentere i museets bestyrelse af personer med særlige kompetencer inden for regnskab og historie. Ingen af disse har sæde i kommunalbestyrelsen. Kulturstyrelsen har indtryk af en velfungerende ledelse i Struer Museum, men opmærksomheden skal alligevel henledes på Kulturministeriets publikation God ledelse i selvejende kulturinstitutioner med tilhørende anbefalinger. Baggrunden for anbefalingerne er stigende krav til ledelsen af kulturinstitutioner. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, som loven og bekendtgørelsen pålægger dem samt understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt. Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Museet har en venneforening, Museumsforeningen for Struer og Thyholm, med 293 medlemmer i Det er meget tilfredsstillende: - at museet har formuleret en mission og en strategi for den samlede virksomhed og på det grundlag har en ambition om at arbejde strategisk med drift og udvikling af virksomheden - at museet har udpeget et antal relevante fokusområder og dermed har en klar faglig profil for sin virksomhed. Det er tilfredsstillende: - at museet i et vist omfang sammensætter sin bestyrelse på baggrund af professionelle kompetencer. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museet ikke har formuleret en vision for museets udvikling som en del af det strategiske grundlag, og at "Strategi 2013" kun delvist relaterer de strategiske faglige mål til museets ressourcemæssige og organisatoriske forhold. Det svækker strategien som styringsredskab - at fokusområderne er ikke mere udfoldet i museets strategi. Det er ikke tilfredsstillende: - at museets vedtægter er upræcise 6

8 Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet udvikler en langsigtet strategi med klare mål baseret på et samlet strategisk grundlag (mission og vision). Strategien skal sikre sammenhæng mellem mission og vision, den faglige opgavevaretagelse og de organisatoriske og ressourcemæssige forhold - at museet ved næste givne lejlighed reviderer sine vedtægter med udgangspunkt i Kulturstyrelsens standardvedtægter - at museet overvejer yderligere professionalisering af bestyrelsen, fx ved at formulere udpegningskriterier med henblik på at sikre repræsentation af relevante og nødvendige kompetencer. Ressourcegrundlag Økonomi Efter underskud på driften i årene umiddelbart efter nybyggeriet har museet nu i tæt dialog med Struer Kommune opnået balance i sit regnskab. Museets samlede indtægter i 2012 var kr. med følgende poster som de væsentligste: Tilskud fra staten Tilskud fra kommune Ikke-offentlige tilskud (Struer Elforsyning, Struer Museumsfond mv.) Egenindtjening (Entré& kiosk) kr kr kr kr. Ved siden af den selvejende museumsinstitution findes to selvstændige selskaber med relation til museet: Ejendomsselskabet Struer Museum A/S ejer alle museets bygninger og varetager driften af dem. Til drift og vedligehold af bygninger køber Ejendomsselskabet arbejdskraft i museet (i 2012 for kr.). Herudover har Ejendomsselskabet eksterne udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, håndværkere og materialer, revisor, renter og afdrag. Ejendomsselskabet modtager husleje fra museet. Huslejens størrelse svarer til de eksterne udgifter i Ejendomsselskab og Museumsfond. Struer Museumsfond ejer Ejendomsselskabet Struer Museum A/S samt støtter driften af Struer Museum. Museet oplyser, at den økonomiske konstruktion med ejendomsselskab og museumsfond blev oprettet i forståelse med skattemyndighederne for at afløfte moms i forbindelse med nybyggeriet i Struer Kommune og museet holder jævnlige budgetopfølgningsmøder. Bygninger I forbindelse med nybyggeriet i blev flere af de gamle bygninger revet ned og Johannes Buchholtz villa fra 1911 tættere integreret i museet. Det nye museumsbyggeri er delvist gravet ned i jorden 7

9 for ikke at dominere museumsgrunden og med henblik på at bevare udsigten til Buchholtz hus. En meget markant del af det nye museumskompleks er den pyramideformede bygning, som over to etager rummer udstillingsarealer på ca. 650 m 2. Der er indrettet café med mulighed for lettere servering i forbindelse med museets kiosk og billetsalg. Alle faciliteter - såvel inden som ude - er velholdte og attraktive for publikum. Museets magasin på Gimsinglundvej er indrettet i en industrihal, museet lejer af kommunen. Ser man isoleret på museets regnskab var huslejen i 2012 på kr., hvortil kom kr. til opvarmning og vedligehold af udenomsarealer. Dermed var museets samlede bygningsrelaterede udgift på godt 3,2 mio. kr. svarende til 40 % af museets budget. Det er i denne sammenhæng måske mere retvisende at se på den økonomiske organisation i sin helhed. I så fald var der (2012) for hele organisationen indtægter for og bygningsrelaterede udgifter for i alt Det vil sige en procentsats på ca. 24%. Personale Ved udgangen af 2012 havde museet ni fastansatte årsværk, heraf to videnskabelige medarbejdere. To medarbejdere var ansat i flexjob og en i skånejob. Dertil kommer ca. 40 personer i museets frivilliggruppe, hvoraf mere end halvdelen indgår i en særlig B&O-klub. 8 medlemmer af B&O-klubben arbejder aktivt med at restaurere og registrere ældre B&O-apparater. Det er tilfredsstillende: - at museet i dialog med kommunen nu har genoprettet sin økonomi - at alle faciliteter - såvel inden som ude - er velholdte og attraktive for publikum. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at kun 2 ud af 9 fastansatte er videnskabelige medarbejdere - at museet afhængigt af hvor meget af den samlede organisation der medregnes - anvender mellem 24 og 40 % af sit budget til husleje og bygningsdrift. Den gennemsnitlige procentsats ligger på knap 20 for kulturhistoriske museer Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet fortsat har tæt budgetopfølgning i dialog med Struer Kommune - at museet arbejder på at nedbringe udgifter til husleje og bygningsdrift med henblik på at anvende en større andel af sit budget på den egentlige, museale opgavevaretagelse - at museet prioriterer fastansættelse af videnskabelige medarbejdere, der kan bidrage til drift og udvikling af de faglige museale opgaver. 8

10 Forskning Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. For at løfte denne opgave har museet valgt at supplere sin egen forskning med forskning udført i samarbejde med de øvrige statsanerkendte museer omkring Limfjorden, Limfjordsmuseernes Samvirke. Som led i kvalitetsvurderingen er museet blevet bedt om at indsende sine forskningspublikationer fra de seneste fire kalenderår med henblik på en forskningsevaluering. Nyere Tids Faglige Råd har evalueret museets forskning (bilag 1). Museet har indsendt 21 titler publiceret inden for de seneste fem år. Heraf er fire titler antologier, som er udgivet af Limfjordsmuseernes Samvirke. Titlerne omhandler emner, som kun sporadisk falder inden for museets fokusområder. Generelt om de indleverede publikationer hedder det i vurderingen, at de afspejler "bevågenhed om et relevant og vidt spektrum af emner med bred kronologisk fordeling i museets ansvarsområde." I den eksterne forskningsevaluering vurderes kun tre titler at leve op til det almene forskningsbegrebs kriterier om originalitet, transparens og gyldighed. Ingen af disse er udgivet i fagfællebedømte medier. (Bilag 1) Kulturstyrelsen har efterfølgende vurderet, at også dele af antologien om Limfjordens kroer må betragtes som forskning udført af Struer Museum, hvilket giver anledning til samlet at betegne det kvantitative omfang af museets forskning som ikke omfattende. Museet oplyser, at det i årene efter nybyggeriet havde så store underskud på driften, at det var tvunget til at afskedige personale, herunder den eneste fagligt videnskabeligt uddannede medarbejder foruden museets leder. Museet er klar over, at forskningen har lidt under besparelserne og har i konsekvens heraf genansat en inspektør i Museets forskningsstrategi indgår som et afsnit i den samlede Strategi Det fremgår, at museet nu vil øge forskningsindsatsen yderligere ved at forsøge at ansætte en ph.d., men udover at nævne en reduktion af antal årlige særudstillinger, er der ingen refleksion over de ressourcemæssige muligheder for at realisere ambitionen. Strategien indeholder ikke målsætninger for museets forskningsproduktion og publicering, men omtaler mulige emner og at museet vil anlægge en udkantsvinkel på dele af sin forskning. Det er tilfredsstillende: - at museet har bedrevet forskning, der lever op til det almene forskningsbegreb - at museet har en nedskrevet strategi for sin forskning, og at museet vil opgradere sin forskningsindsats - at museet indgår i forskningssamarbejde med de øvrige Limfjordsmuseer. 9

11 Det er ikke helt tilfredsstillende: - at forskningsstrategien mangler detaljering og kun i ringe grad anfører mål og forholder sig til museets ressourcer og kapacitet - at museets strategi ikke forholder sig til den forskning, der bedrives i regi af Limfjordsmuseernes Samvirke Det er ikke tilfredsstillende: - at museets forskning vurderes som "ikke omfattende", og at ingen af museets forskningspublikationer er publiceret i relevante fagfællebedømte medier. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet prioriterer sin forskningsindsats og fokuserer på emner inden for ansvarsområdet - at museet forholder sig aktivt til forskningssamarbejdet i Limfjordsmuseernes Samvirke og andre samarbejder (nationalt og internationalt) i sine strategiske overvejelser - at museet udbygger sin strategi for den samlede forskningsindsats, med henblik på at sikre faglig kvalitet og passende niveau hvad angår publicering, samarbejder, forskningstid, finansiering, kompetenceudvikling mv. Museet bør fastholde forskningsstrategien som en del af museets strategi for den samlede virksomhed for derved at sikre, at forskningen sættes i relation til den øvrige faglige opgavevaretagelse og til de organisatoriske og ressourcemæssige forhold - at museet anskuer sin forskning som et middel til at skabe kriterier for sin indsamling og perspektiv i sin formidling. Formidling Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for omverdenen. Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i institutionen, i forhold til borgerne og det omgivende samfund. Museet bedriver en differentieret formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer (analoge og digitale medier), interaktivitet og brugerinddragelse. Museet formidler sit ansvarsområde gennem genstands- og interiørudstillinger, særudstillinger, omvisninger, foredrag, arrangementer, undervisning, publikationer, via hjemmeside og på sociale medier. Den overordnede introduktion til områdets kulturhistorie, som ethvert kulturhistorisk museum uanset fokusområder forventes at have, repræsenteres af en udstilling om Struers udvikling fra den spæde begyndelse i 1825 til situationen i dag. Denne kronologisk disponerede udstilling fremhæver beliggenheden ved Limfjorden og jernbanens udvikling som særligt vigtige faktorer. Temaet Struer og Limfjorden er yderligere formidlet gennem et lille udstillingsafsnit om Struer-kajakkerne, der rummer eksemplarer af de håndlavede kajakker, og beretter om historien bag. 10

12 Det centrale omdrejningspunkt i det nye museum er udstillingen af apparater fra B&O. Den er kronologisk disponeret og præsenteres i moderne design i pyramidebygningens to etager. Det er muligt både at se og høre nye og gamle apparater, som står frit tilgængelige uden brug af montre. Udstillingens tekst, der fokuserer på de enkelte apparaters teknik, suppleres af videoklip, hvor bl.a. B&O s første designer taler om designets betydning for virksomhedens udvikling. Museets andet store tema udgøres af forfatteren Johannes Buchholtz og hustruen Olgas hus. Det ligger i umiddelbar tilslutning til det nye museum og står som en kontrasterende tidslomme, en mindestue over 1930'ernes forfattermiljø ved Limfjorden. Huset indeholder ingen forklarende tekster eller digital formidling, men brugerne kan benytte museets introduktionsfolder eller audioguide på vejen rundt i huset. Både B&O og forfatteren Johannes Buchholtz er relevante og velbegrundede temaer, som understøtter og uddyber den overordnede introduktion. Men for begge temaer gælder, at de med fordel kunne perspektiveres yderligere. B&O-udstillingen risikerer dens æstetiske kvaliteter ufortalt at blive opfattet som snæver teknologi- og virksomhedshistorie, mens formidlingen af Buchholtz kan virke som lidt for meget privat og smal personalhistorie i Struer og lidt for lidt forfatter- og kunstnermiljø ved Limfjorden. Endelig rummer museets faste udstilling en klassisk ophængning af malerier uden anden formidling end en sparsom tekstning. Museet oplyser, at de er udvalgt ud fra kulturhistoriske og topografiske kvaliteter og fordi de vidner om, at landskabet omkring Limfjorden har været inspirationskilde for malende kunstnere, som Jens Søndergaard, Knud Eel, Knud Agger, Elise Konstantin Hansen og Povl Povlsen m.fl. Struer Museum benytter sig i udstrakt grad af digital formidling både som en ekstra dimension i udstillingerne og som selvstående formidling af et emne både inden for og uden for museets mure. Således kan brugerne gå på opdagelse i forskellige temaer i Struers lokalhistorie på en interaktiv storskærm kaldet Byskriveren. Her er det muligt at klikke sig frem til beskrivelser, videoklip og andre brugeres fortællinger. Det er også muligt at indtale sin egen historie, som museet efter en redaktionel sortering eventuelt lader indgå på Byskriverens storskærm. På en storskærm på Venø viser museet desuden en digital udstilling om den lokale kulturhistorie. Og på særligt interessante bygninger har museet opsat QR-koder med opslag i museets database. Museets hjemmeside er overskuelig og opdateret. Museet er aktiv på de sociale medier og har en opdateret Facebookprofil. Den nærmeste nabo, Struer Gymnasium, gør ofte brug af museet, og museets leder og inspektør optræder jævnligt som undervisere og mundtlige formidlere af museets udstillinger. Museet har ikke samme gode kontakt til folkeskolen, hvilket i følge kommunen vil ændre sig til det bedre som følge af den nylige skolereforms krav. 11

13 Museet har foreløbig ingen skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningssektoren, og der foreligger ikke undervisningstilbud, der er koordineret med lærerplaner og trinmål. I 2012 havde museet fire særudstillinger, samt 57 arrangementer på museet og tre arrangementer uden for museet. Den nationale brugerundersøgelse viser, at brugerne generelt er tilfredse med museumsoplevelsen på Struer Museum. Det fremgår også, at mænd er mere tilfredse end kvinder, at de fleste brugere kommer fra Danmark og at museet har relativt flere besøgende fra sin hjemkommune end de fleste andre museer. Men undersøgelsen viser også, at museet ikke vurderes højt, når det gælder appel til børn og muligheden for at deltage aktivt. Museet giver udtryk for, at det benytter brugerundersøgelsens resultater i sin planlægning af kommende udstillinger samt generel udvikling af formidlingen. Museets formidlingsstrategi indgår som et afsnit i den samlede Strategi Det fremgår bl.a., at museet vil reducere antallet af særudstillinger til fordel for forskning, at B&O-udstillingen vil blive udvidet med en afdeling om lydteknisk historie og designhistorie, at museet fortsat vil satse på digital formidling uden for museet og at museet også i fremtiden vil være aktivt medlem af Limfjordssamvirket. Det er meget tilfredsstillende: - at museet bedriver en differentieret formidlingsvirksomhed med brug af varierede formidlingsformer, herunder en høj grad af interaktivitet og brugerinddragelse i sin omfattende og velfungerende digitale formidling - at museet fokuserer sin permanente udstilling på de temaer, som museet anser for at være centrale for Struerområdet Det er tilfredsstillende: - at museet benytter resultaterne af brugerundersøgelsen i sin planlægning og udvikling af formidlingen. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museets centrale udstilling af B&O apparater ikke er mere generelt perspektiveret, men disponeret ud fra en teknologisk og designmæssig udviklingshistorie - at formidlingen af Buchholtz' hus lidt for snævert fokuserer på en person, som de færreste kender i dag - at museet ikke har undervisningstilbud tilpasset lærerplaner og trinmål og ikke har skriftlige samarbejdsaftaler med lokalområdets skoler. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet med udgangspunkt i sine kommende forskningsresultater omlægger den nuværende B&O-udstilling, så virksomheden og apparaterne ikke fremstår som udstillingens mål, men i stedet 12

14 benyttes som middel til at fortælle et stykke mere generel Danmarkshistorie med Struer som udgangspunkt - at museet overvejer om Buchholtz har så stor betydning i dag, at det berettiger, at han indtager så fremtrædende plads i museets formidling - at museet holder sig orienteret om og udnytter mulighederne for et tættere, formaliseret samarbejde med skolerne efter den nylige skolereform. Samlingsvaretagelse Indsamling Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være restriktiv og udspringe af museets forskning. Med udgangen af 2012 omfattede museets samling genstande arkivfonde. Det opfatter museet ikke selv om nogen stor samling, og det har ikke fundet anledning til at søge om tilladelse til udskillelse. Museet vurderer samlingen som rimeligt dækkende for museets ansvarsområde og tematiske fokus. Der indgår en del kunstværker i samlingen; begrundelsen for indsamlingen af disse er ikke kunsthistoriske kvalitet, men deres topografisk/kulturhistoriske fortælleværdi. I 2012 optog museet 890 genstande i sin samling, hvilket var et usædvanligt højt tal og især skyldtes en donation af apparater fra B&O. Museet betegner hele indsamlingen i 2012 som passiv, dvs. uden forskningsmæssigt fastlagte kriterier for, hvilke genstande museet bør modtage. Museet har retningslinjer for modtagelse og indkomst af genstande til samlingen. "Strategi 2013" rummer en delstrategi for indsamling med angivelse af de temaer, museet vil koncentrere sin indsamling om. Desuden har museet en nedskrevet indsamlingspolitik. Registrering & indberetning Museet er forpligtet til at registrere og indberette sin samling til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (KID). Struer Museum har registreret hele sin samling, herunder både genstande og arkivalier, i det fællesmuseale samlingssystem, Regin, og som påbudt i museumsloven indberettet den fuldt ud til det centrale kulturarvsregister, Museernes Samlinger. Museet er desuden repræsenteret i det centrale register over kunstværker, Kunstindeks Danmark, med 131 værker. Museet har nedskrevne retningslinjer for sin registrering og skriftlig dokumentation af sin nuværende og tidligere registreringspraksis. Desuden har det til brug for de frivillige medarbejdere i B&O-klubben en detaljeret skriftlig vejledning for registrering af B&O samlingen. Museet har endvidere personale med relevant registreringskompetence, der anfører den faglige begrundelse for indsamlingen i registreringen. 13

15 Bevaring Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som en udbedrende indsats i forhold til samlingens betydning lokalt, regionalt og nationalt samt samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter i almindelighed museets magasinering, sikring, opsyn og konservering af samlingerne. Museets samling er placeret i udstillinger i museets bygninger på Søndergade og i et magasin på Gimsinglundvej i Struer. Af Danske Museer i tal 2012 fremgår det, at 95 % af samlingen er i formidlingsegnet tilstand og 4 % i stabiliseret tilstand. 1 % af samlingen er i en behandlingskrævende tilstand. Ingen dele af samlingen angives at være i kategorien svært skadet tilstand. Konserveringscenter Vest har udarbejdet en konserveringsfaglig vurdering af klima og bevaringsforhold i udstillingslokaler og magasiner. Konserveringscenteret mener, at bevaringsforholdene i udstillingerne generelt er gode, men at lyset bør dæmpes og at fugt er et problem for visse genstande i Buchholtz hus. Museets største problemer knytter sig ifølge den konserveringsfaglige udtalelse til håndtering og magasinering af samlingen i magasinet på Gimsinglundvej. Der er behov for affugtning, sikring af døre og etablering af en indkomstsluse. Rengøring beskrives som vanskelig på grund af det rå betongulv. Konserveringscentrets rapport understøtter Kulturstyrelsens indtryk af, at museets bevaringsforhold generelt er gode, og at de bevaringsmæssige udfordringer har en sådan karakter, at museet løbende kan løse dem. Konserveringscenteret har ikke vurderet opbevaringsforhold og magasinfaciliteter på arkivet, men det er styrelsens umiddelbare vurdering fra besøget, at forholdene her holder samme gode standard som på selve museet. Både museets udstillingsbygninger og magasiner er forsynet med moderne tyveri- og brandalarmanlæg med direkte opkobling til vagtcentral. Museet har ikke en nedskrevet, prioriteret bevaringsplan. Konserveringscentrets konserveringsfaglige udtalelse giver museet et oplæg til en sådan plan. Museet har ingen beredskabsplan, der beskriver, hvad der bør gøres og af hvem i tilfælde af større uforudsete hændelser som brand og vandskade. 14

16 Museet er ikke umiddelbart interesseret i et samarbejde om fællesmagasin i Skive. Det skyldes en antagelse af, at museet i så fald forventes at benytte Museernes Bevaringscenter i Skive, hvilket museet ikke er interesseret i pga. et allerede veletableret og godt samarbejde med Konserveringscenter Vest i Ølgod. Det er meget tilfredsstillende: - at museet har en nedskrevet indsamlingsstrategi samt en indsamlingspolitik med retningslinjer for modtagelse - at museet er ajour med registrering og indberetning af sin samling - at museet har nedskrevne retningslinjer for sin registrering og dokumenterer sin registreringspraksis og -historik - at museet har en detaljeret "handleplan for registrering af B&O samlingen. Det er tilfredsstillende: - at museets klima- og bevaringsforhold overordnet set vurderes som rimelige af Konserveringscenter Vest og at museet har tyveri- og brandalarmanlæg med direkte opkobling til vagtcentral. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museet har modtaget et stort antal genstande fra B&O som passiv indsamling. Det er styrelsens vurdering, at der ikke er tvivl om den kulturhistoriske værdi af donationen fra B&O, men til grund for accepten af de mange apparater, burde museet have haft en forskningsbaseret vision for sin brug af samlingen - at museet ikke har en nedskrevet og prioriteret bevaringsplan. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet udbygger sin delstrategi og politik for indsamling med henblik på at sikre sammenhæng til museets overordnede strategi, herunder sammenhæng med museets øvrige faglige opgaver, organisation og ressourcer - at museet med afsæt i "Oplæg til bevaringsplan for Struer Museum" fra Konserveringscenter Vest udarbejder en prioriteret plan for det samlede bevaringsarbejde, såvel den præventive som udbedrende bevaringsindsats. Planen bør indarbejdes i den samlede strategi for museets virke med henblik på sammenhæng til den øvrige virksomhed og museets ressourcer - at museet overvejer muligheden for at deltage i et fællesmagasin i Skive fremfor at satse på egen løsning i Struer. Museets arbejde med fysisk planlægning De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. 15

17 Struer Museum varetager inden for sit ansvarsområde opgaver i henhold til museumslovens kapitel 8 inden for nyere tids kulturhistorie. Det indebærer, at museet skal bidrage med at udpege, undersøge, dokumentere og sikre bevaringsværdier som led i kommunernes fysiske planlægning. Struer Museum bidrog i 2012 ikke til nogen lokalplaner, men behandlede 311 bygge- og anlægssager. Skønt det ikke er formaliseret, vurderer både kommune og museum at samarbejdet er velfungerende, og at det har betydning for den endelige udformning af lokalplaner og afgørelse af bygge- og anlægssager. Det arkæologiske ansvar i Struer Kommune varetages af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. Det er tilfredsstillende: - at museet har et tæt og velfungerende samarbejde med kommunen og bidrager til kommunens plan- og udviklingsarbejde. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet fortsat udvikler sin rolle som aktør i den kommunale planlægning og udvikling, herunder arbejder for en formalisering af samarbejdet med kommunerne. FREMTID Struer Museum er optaget af at realisere to initiativer i den nærmeste fremtid. Dels vil museet ændre udstillingen af B&O-samlingen, så den mere generelt kommer til at handle om lyd og billeder, dels satser museet på at opgradere sin forskning, bl.a. ved at opslå et ph.d.-projekt i samarbejde med et universitet. Fusion med andre museer indgår ikke i museets fremtidsvision. Det gør til gengæld et øget forskningssamarbejde i Limfjordsmuseernes Samvirke, som museet gerne ser suppleret med samarbejde om formidling. 16

18 KVALITETSVURDERINGSBESØGET PÅ STRUER MUSEUM Besøget på Struer Museum fandt sted den 20. november Fra Struer Museum: Museumsleder Jesper Bækgaard Museumsinspektør Majken S. Høgh Formand for Struer Museums bestyrelse Peter Petersen Fra Struer Kommune: Kulturdirektør Erik Østerby Fra Kulturstyrelsen: Museumskonsulent Berit Fruelund Kjærside Specialkonsulent Eske Wohlfahrt På kvalitetsvurderingsbesøget blev følgende steder besigtiget: - Struer Museum, herunder Lokalhistorisk Arkiv og to mindre magasiner, Søndergade 23 i Struer - Struer Museums magasin på Gimsinglundvej 23 i Struer 17

19 Bilag 1) Forskningsvurdering Struer Museum 2013 Vurderingen er udarbejdet af lektor, dr.phil. Michael Wagner, Aalborg Universitet, og museumsinspektør, post.doc. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum og Syddansk Universitet. Der er indleveret 21 artikler og publikationer fra Struer Museum i perioden til forskningsvurderingen. Heraf er der 4 antologier, som er udgivet af Limfjordsmuseernes Samvirke, hertil angives det generelt, at Struer Museum har bidraget med 1/6: 1. Buus, Mie og Svend Sørensen: LIMFJORDENS KROER en rejse i fortid og nutid, LIMFORDS- MUSEERNES SAMVIRKE 2012, Lemvig, ISBN: Andersen, Mette Lund, Jan Horskjær & Inger Bjørn Knudsen: LIMFJORDENS LODSER, LIM- FJORDSMUSEERNES SAMVIRKE 2010, Lemvig, ISBN: Ringskou, Christian, Ellen Damgaard og Svend Sørensen (red.): Muslinger & mennesker arbejde og fest ved Limfjorden, LIMFJORDSMUSEERNES SAMVIRKE 2008, Lemvig, ISBN: Ringskou, Christian, Jytte Nielsen og Svend Sørensen (red.): Fra Løgstør til Thyborøn den regulerede Limfjord, LIMFJORDSMUSEERNES SAMVIRKE 2008, Lemvig, ISBN: Alle fire udgivelser har problemstilling eller emneindkredsning, rummer i varierende omfang referencer til forskningslitteratur og dokumentation med noteapparat og henvisninger. Dertil er de fint illustreret både med historiske billeder og nye fotos. Fremhæves skal især udgivelsen nr. 1 som er et etnografisk feltstudie af fem limfjordskroer suppleret med to historiske artikler om kroer og færgekroer langs Limfjorden. Og udgivelsen nr. 4 som handler om historiske reguleringsprojekter ved Limfjorden igennem tusind år. Her er der tale om en solid forskningsindsats. For såvel nr. 3 som nr. 4. fremgår det, hvilke afsnit der via Christian Ringskous bidrag kan tilskrives Struer Museums forskningsindsats vel nogenlunde svarende til den angivne sjettedel mens de angivne forfattere til nr. 1 og nr. 2 er ansat ved andre museer. Indleveret er også to monografier nr. 5 og 6. som er jubilæumsskrifter for henholdsvis Struer Elværk og Vand Forsyning: 5. Tørsleff, Mads Mikkel: STRØMMEN, Struer Museum i samarbejde med Struer Forsyning 2012, Struer Museum, ISBN: Ringskou, Christian: DET RENE VAND Struer Forsyning Vand A/S , Struer. ISBN: Der er her tale om bestillingsarbejder med et klart opdrag som er kompetent udført af museets medarbejdere og udgivet i Museets regi. Der er tale om populær formidling baseret på en grundig research, men egentlig forskning kan man ikke tale om. En delundersøgelse som er et led i et større forskningsprojekt har museumsleder Jesper Bækgaard foretaget en undersøgelse af Johannes og Olga Buchholtz korrespondance med Jo Jacobsen. 7. Bækgaard, Jesper: Jo, Johannes og Olga (forfatter museumsleder på Struer Museum) Det lokalhistoriske magasin Struer 2013, Struer Museum, ISBN: Kildemæssigt bygger artiklen på et nærstudium af Jo Jacobsens efterladte papirer i Håndskriftssamlingen på det Kongelige Bibliotek. Det er en kildenær undersøgelse som har en klar problemstilling, er annoteret og 18

20 bidrager med ny og interessant viden om et par fremtrædende kulturpersonligheder i provinsen i mellemkrigstiden. Artiklen må betegnes som forskning. To andre artikler fra samme publikation er indleveret til denne bedømmelse: 8. Gregersen, Helle Nissen: Randsbæk og radioerne (forfatter praktikant på Struer Museum). Det lokalhistoriske magasin Struer 2013, Struer Museum, ISBN: Høgh, Majken S.: Østerseventyret i Struer fra 1850 til 1890 (forfatter museumsinspektør på Struer Museum). Det lokalhistoriske magasin Struer 2013, Struer Museum, ISBN: Der er tale om formidling af forskning uden en klar problemstilling, men med klare referencer til litteratur og andre kilder. Det samme før sig gældende med artiklen om Finnebørnene: 10. Bækgaard, Jesper: Finnebørn (forfatter museumsleder på Struer Museum) Det lokalhistoriske Struer 2012, Struer Museum, ISBN: At der er tale om en velresearchet artikel uden en klar problemformulering og med sporadiske referencer til en række avisartikler. Den må karakteriseres som forskningsformidling. Det samme gør sig gældende for de fire artikler: 11. Holm, Torben: Rensdyr på Venø (forfatter museumsleder på Struer Museum) 12. Holm, Torben: Poetisk politibetjent (forfatter museumsleder på Struer Museum) 13. Holm, Torben: Struer Rugbrødsfabrik (forfatter museumsleder på Struer Museum) 14. Ringskou, Christian: Atlantis ligger på bunden af Venø bugt (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) Som alle er publiceret i Jul i Struer 2009, Struer Museum, ISBN: De må alle karakteriseres som forskningsformidling. Det samme gælder for de sidste syv artikler indleveret til denne bedømmelse, som alle er publiceret i Jul i Struer 2008, Struer Museum, ISBN: Holm, Torben: Kongeligt besøg på B&O (forfatter museumsleder på Struer Museum) 16. Holm, Torben og Hugo Hvid: Hestbæk købmandshandel (forfatter museumsleder på Struer Museum) 17. Høgh, Majken S.: B&Os første transistorradio (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 18. Ringskou, Christian: Med rofærge og postbåd til Venø (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 19. Ringskou, Christian: Den ældste folkevogn i Skandinavien (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 20. Ringskou, Christian: 100 år med rent vand i Struer (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 21. Steffensen, Rikke Vinter Aakjær: Bang & Bauhaus (forfatter praktikant på Struer Museum) At de alle har karakter af forskningsformidling. Samlet vurdering Blandt det indleverede udtrykker Christian Ringskous bidrag til nr. 3 og nr. 4 en forskningsindsats, der kan tilskrives Struer Museum. Dertil kan Jesper Bæksgaards nr. 7 karakteriseres som forskning. Det øvrige kan 19

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark

Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark Kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i Danmark 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Kvindemuseet i Danmark... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 LIMFJORDSMUSEET... 5 Nøgletal i 2013... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om M/S Museet for Søfart... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GLUD MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Kunstmuseum 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Vendsyssel Kunstmuseum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 MOESGÅRD MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet i 2011:...

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet Kvalitetsvurdering af Skovgaard Museet 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skovgaard Museet... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MIDDELFART MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MIDDELFART MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MIDDELFART MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MIDDELFART MUSEUM... 4 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer Kvalitetsvurdering af Rudersdals Museer 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 RUDERSDALS

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Østsjællands Museum... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MUSEUM MIDTJYLLAND...4 Nøgletal i 2014...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune Kvalitetsvurdering af Museerne i Brønderslev Kommune 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Museerne i Brønderslev Kommune... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING 3 ODENSE BYS MUSEER 5 Nøgletal 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LEMVIG MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF LEMVIG MUSEUM KVALITETSVURDERING AF LEMVIG MUSEUM 2014 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 LEMVIG MUSEUM... 4 Nøgletal i 2013... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET 2014 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ENERGIMUSEET... 4 Nøgletal i 2013... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM

KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BILLUND MUSEUM... 3 Nøgletal i 2013... 3 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 4 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ÆRØ MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF ÆRØ MUSEUM KVALITETSVURDERING AF ÆRØ MUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ÆRØ MUSEUM... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 Fremtid... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR 2016 Indhold INTRODUKTION TIL SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BRANDTS... 4 Nøgletal i 2014... 4 SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Egnsmuseet på Sønderskov

Kvalitetsvurdering af. Egnsmuseet på Sønderskov Kvalitetsvurdering af Egnsmuseet på Sønderskov 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE EGNSMUSEET PÅ SØNDERSKOV... 3 Nøgletal for museet... 3 Overordnede anbefalinger... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 4 Forskning...

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Thorvaldsens Museum... 4 Nøgletal i 2013... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum Kvalitetsvurdering af Odsherreds Kulturhistoriske Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Vurderingsgrundlag Opfølgning ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM

Læs mere

Museets ansvarsområde er defineret på følgende måde i vedtægterne:

Museets ansvarsområde er defineret på følgende måde i vedtægterne: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116862 Formularens ID: 494 Sendt til: mail@struermuseum.dk Sendt: 14-12-2010 14:15 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING 2014 Indhold DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING... 2 Nøgletal i 2013... 2 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 3 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 4 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 MEDIEMUSEET... 5 Nøgletal for museet... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer Kvalitetsvurdering af Skagens Kunstmuseer 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skagens Kunstmuseer...5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MARSTAL SØFARTSMUSEUM...4 Nøgletal i 2011...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØHAVSMUSEET... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Greve Museum

Kvalitetsvurdering af. Greve Museum Kvalitetsvurdering af Greve Museum 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GREVE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Hørsholm Egns Museum

Kvalitetsvurdering af. Hørsholm Egns Museum Kvalitetsvurdering af Hørsholm Egns Museum 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 HØRSHOLM EGNS MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 3 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

Helsingør Kommunes Museer

Helsingør Kommunes Museer Kvalitetsvurdering af Helsingør Kommunes Museer 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 HELSINGØR KOMMUNES MUSEER... 5 Nøgletal for museet... 5 KULTURARVSSTYRELSENS

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Museum Amager

Kvalitetsvurdering af Museum Amager Kvalitetsvurdering af Museum Amager 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Amager... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Morslands Historiske Museum

Kvalitetsvurdering af. Morslands Historiske Museum Kvalitetsvurdering af Morslands Historiske Museum 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING 2 Vurderingsgrundlag 2 Opfølgning.3 MORSLANDS HISTORISKE MUSEUM. 4 Nøgletal

Læs mere