KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM"

Transkript

1 KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 5 Arbejdsgrundlag, organisation, ledelse... 5 Ressourcegrundlag... 7 Forskning... 9 Formidling Samlingsvaretagelse Museumslovens kapitel FREMTID KVALITETSVURDERINGSBESØGET PÅ STRUER MUSEUM BILAG 1) FORSKNINGSVURDERING STRUER MUSEUM

3 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. Gennem de sidste ti år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer sig om udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 (bevaringsplanen), udredning om museernes formidling fra 2006 (formidlingsplanen), forskningsstrategien for Kulturministeriets område fra 2008, digitalisering af kulturarven fra 2008, den internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed fra 2010, den nationale undersøgelse af museernes brugere, Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner fra 2011 og Kulturministeriets digitaliseringsstrategi fra Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturstyrelsens hjemmeside: under museer/museumsdrift/kvalitetsvurderinger. Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturstyrelsens anbefalinger til museet samt en beskrivelse og vurdering af de forhold, der danner baggrund for anbefalingerne. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. Vurderingsgrundlag Kulturstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, regnskab, årsberetning og arbejdsplan samt museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. Desuden indgår kvalitetsvurderingsmødet på museet med deltagelse fra museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune. Museets forskning vurderes på baggrund af en faglig evaluering foretaget af det relevante faglige råd under Kulturstyrelsen. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. Kulturstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: 2

4 Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kulturstyrelsens vurderinger og anbefalinger samles i en rapport, der bilagt forskningsevalueringen sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Et år efter godkendelse af opfølgningsplanen gennemføres et opfølgningsmøde mellem museet og Kulturstyrelsen. Museet skal forud for opfølgningsmødet redegøre for status i museets arbejde med opfølgningen. Kvalitetsvurderingen forventes afsluttet efter opfølgningsmødet. 3

5 STRUER MUSEUM Struer Museum er et statsanerkendt museum med ansvar for nyere tids kulturhistorie i Struer Kommune. Museets faglige ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie, det vil sige perioden fra 1500-årene til nutiden. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Museets geografiske ansvarsområde er Struer Kommune. Museet blev grundlagt af museumsleder og forfatter, Johannes Buchholtz og åbnede for publikum den 3. juli Det blev renoveret i 1970'erne og opnåede statsanerkendelse i I gennemgik museet en større udvidelse med den delvist nedgravede pyramideformede udstillingsbygning som den mest markante nyskabelse. Lokalhistorisk Arkiv for Struer Kommune er en integreret del af Struer Museum. Arkivalierne er en del af museets samling og dermed omfattet af museumslovens bestemmelser, herunder bl.a. krav om indberetning til de centrale kulturarvsregistre. Struer Museum er en selvejende institution. Struer Kommune er museets hovedtilskudsyder. Nøgletal i 2012 Museet havde besøgende Museets samlede omsætning var kr. Museet rådede over 9 fastansatte årsværk, heraf 2 videnskabelige medarbejdere. KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Struer Museums opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Efter store underskud i har museet i dag en økonomi i balance og museets bygninger og udstillingsfaciliteter er moderne og indbydende. Formidlingen er differentieret og omfatter professionel brug af digitale medier. Museet samling er fuldt digitalt registreret og indberettet, og bevaringsforholdene er overvejende gode. Museets primære udfordring er en styrkelse af forskningen og dermed de faglige overvejelser, der styrer museets indsamling og formidling. Dette uddybes i det følgende. 4

6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER Arbejdsgrundlag, organisation, ledelse Inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde, nyere tids kulturhistorie i Struer Kommune, har museet defineret følgende fokusområder, som fremgår af hjemmesiden: Byen og fjorden Jernbaneknudepunktet Johannes Buchholtz; digteren i Struer Bang & Olufsens og lyd- og billedmediernes kulturhistorie Limfjorden på lærred Museet oplyser, at fokusområderne er udpeget, fordi de er særegne for Struer og dermed bidrager til at profilere museet. Til brug for den overordnede styring har museet formuleret en Strategi Heri defineres missionen således: "at fokusere på det unikke i vores område og emner, så vi forsker i og formidler historie, der gør brugen af Struer Museum til en unik oplevelse og giver mulighed for at tilegne sig viden, som ikke er tilgængelig andre steder. Vi vil være et museum med høj kvalitet inden for alle felter af museumsarbejdet, og vi vil udnytte vores emneområders internationale potentiale." Strategien prioriterer et større fokus på formidling af de historier, som kendetegner Struer, først og fremmest historien om Bang & Olufsen. Det fremgår, at museet opfatter forskning som en central opgave, og at den vil blive opprioriteret, samtidig med at Struer som jernbaneknudepunkt, er et af de emner, der vil blive nedprioriteret. Strategi 2013 rummer meget kortfattede delstrategier for hver enkelt af museets kerneopgaver (indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling). Museet oplyser, at Strategi 2013 er en rullende strategi, som giver et samlet og overskueligt indblik i Struer Museums ønskede udvikling i de nærmest kommende år. Strategien er tænkt at skulle give et overblik, og der knytter sig derfor handle- og arbejdsplaner til enkelte dele af strategien. Men strategien tager ikke udgangspunkt i en samlet vision for museet og den rummer ikke systematisk sammenhæng mellem museets faglige opgavevaretagelse og de ressourcemæssige og organisatoriske forhold. Museets vedtægter bærer præg af en tidligere organisering som foreningsejet, idet det under punkt 1.3 fejlagtigt hedder Struer Museum drives af Museumsforeningen for Struer og Thyholm. 5

7 Ledelse Struer Museums bestyrelse har syv medlemmer. Struer Kommune udpeger tre medlemmer. Museumsforeningen for Struer og Thyholm udpeger to; Bang & Olufsen og Struer Museums medarbejdere udpeger hver et medlem. Struer Kommune har valgt at lade sig repræsentere i museets bestyrelse af personer med særlige kompetencer inden for regnskab og historie. Ingen af disse har sæde i kommunalbestyrelsen. Kulturstyrelsen har indtryk af en velfungerende ledelse i Struer Museum, men opmærksomheden skal alligevel henledes på Kulturministeriets publikation God ledelse i selvejende kulturinstitutioner med tilhørende anbefalinger. Baggrunden for anbefalingerne er stigende krav til ledelsen af kulturinstitutioner. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, som loven og bekendtgørelsen pålægger dem samt understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt. Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Museet har en venneforening, Museumsforeningen for Struer og Thyholm, med 293 medlemmer i Det er meget tilfredsstillende: - at museet har formuleret en mission og en strategi for den samlede virksomhed og på det grundlag har en ambition om at arbejde strategisk med drift og udvikling af virksomheden - at museet har udpeget et antal relevante fokusområder og dermed har en klar faglig profil for sin virksomhed. Det er tilfredsstillende: - at museet i et vist omfang sammensætter sin bestyrelse på baggrund af professionelle kompetencer. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museet ikke har formuleret en vision for museets udvikling som en del af det strategiske grundlag, og at "Strategi 2013" kun delvist relaterer de strategiske faglige mål til museets ressourcemæssige og organisatoriske forhold. Det svækker strategien som styringsredskab - at fokusområderne er ikke mere udfoldet i museets strategi. Det er ikke tilfredsstillende: - at museets vedtægter er upræcise 6

8 Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet udvikler en langsigtet strategi med klare mål baseret på et samlet strategisk grundlag (mission og vision). Strategien skal sikre sammenhæng mellem mission og vision, den faglige opgavevaretagelse og de organisatoriske og ressourcemæssige forhold - at museet ved næste givne lejlighed reviderer sine vedtægter med udgangspunkt i Kulturstyrelsens standardvedtægter - at museet overvejer yderligere professionalisering af bestyrelsen, fx ved at formulere udpegningskriterier med henblik på at sikre repræsentation af relevante og nødvendige kompetencer. Ressourcegrundlag Økonomi Efter underskud på driften i årene umiddelbart efter nybyggeriet har museet nu i tæt dialog med Struer Kommune opnået balance i sit regnskab. Museets samlede indtægter i 2012 var kr. med følgende poster som de væsentligste: Tilskud fra staten Tilskud fra kommune Ikke-offentlige tilskud (Struer Elforsyning, Struer Museumsfond mv.) Egenindtjening (Entré& kiosk) kr kr kr kr. Ved siden af den selvejende museumsinstitution findes to selvstændige selskaber med relation til museet: Ejendomsselskabet Struer Museum A/S ejer alle museets bygninger og varetager driften af dem. Til drift og vedligehold af bygninger køber Ejendomsselskabet arbejdskraft i museet (i 2012 for kr.). Herudover har Ejendomsselskabet eksterne udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, håndværkere og materialer, revisor, renter og afdrag. Ejendomsselskabet modtager husleje fra museet. Huslejens størrelse svarer til de eksterne udgifter i Ejendomsselskab og Museumsfond. Struer Museumsfond ejer Ejendomsselskabet Struer Museum A/S samt støtter driften af Struer Museum. Museet oplyser, at den økonomiske konstruktion med ejendomsselskab og museumsfond blev oprettet i forståelse med skattemyndighederne for at afløfte moms i forbindelse med nybyggeriet i Struer Kommune og museet holder jævnlige budgetopfølgningsmøder. Bygninger I forbindelse med nybyggeriet i blev flere af de gamle bygninger revet ned og Johannes Buchholtz villa fra 1911 tættere integreret i museet. Det nye museumsbyggeri er delvist gravet ned i jorden 7

9 for ikke at dominere museumsgrunden og med henblik på at bevare udsigten til Buchholtz hus. En meget markant del af det nye museumskompleks er den pyramideformede bygning, som over to etager rummer udstillingsarealer på ca. 650 m 2. Der er indrettet café med mulighed for lettere servering i forbindelse med museets kiosk og billetsalg. Alle faciliteter - såvel inden som ude - er velholdte og attraktive for publikum. Museets magasin på Gimsinglundvej er indrettet i en industrihal, museet lejer af kommunen. Ser man isoleret på museets regnskab var huslejen i 2012 på kr., hvortil kom kr. til opvarmning og vedligehold af udenomsarealer. Dermed var museets samlede bygningsrelaterede udgift på godt 3,2 mio. kr. svarende til 40 % af museets budget. Det er i denne sammenhæng måske mere retvisende at se på den økonomiske organisation i sin helhed. I så fald var der (2012) for hele organisationen indtægter for og bygningsrelaterede udgifter for i alt Det vil sige en procentsats på ca. 24%. Personale Ved udgangen af 2012 havde museet ni fastansatte årsværk, heraf to videnskabelige medarbejdere. To medarbejdere var ansat i flexjob og en i skånejob. Dertil kommer ca. 40 personer i museets frivilliggruppe, hvoraf mere end halvdelen indgår i en særlig B&O-klub. 8 medlemmer af B&O-klubben arbejder aktivt med at restaurere og registrere ældre B&O-apparater. Det er tilfredsstillende: - at museet i dialog med kommunen nu har genoprettet sin økonomi - at alle faciliteter - såvel inden som ude - er velholdte og attraktive for publikum. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at kun 2 ud af 9 fastansatte er videnskabelige medarbejdere - at museet afhængigt af hvor meget af den samlede organisation der medregnes - anvender mellem 24 og 40 % af sit budget til husleje og bygningsdrift. Den gennemsnitlige procentsats ligger på knap 20 for kulturhistoriske museer Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet fortsat har tæt budgetopfølgning i dialog med Struer Kommune - at museet arbejder på at nedbringe udgifter til husleje og bygningsdrift med henblik på at anvende en større andel af sit budget på den egentlige, museale opgavevaretagelse - at museet prioriterer fastansættelse af videnskabelige medarbejdere, der kan bidrage til drift og udvikling af de faglige museale opgaver. 8

10 Forskning Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. For at løfte denne opgave har museet valgt at supplere sin egen forskning med forskning udført i samarbejde med de øvrige statsanerkendte museer omkring Limfjorden, Limfjordsmuseernes Samvirke. Som led i kvalitetsvurderingen er museet blevet bedt om at indsende sine forskningspublikationer fra de seneste fire kalenderår med henblik på en forskningsevaluering. Nyere Tids Faglige Råd har evalueret museets forskning (bilag 1). Museet har indsendt 21 titler publiceret inden for de seneste fem år. Heraf er fire titler antologier, som er udgivet af Limfjordsmuseernes Samvirke. Titlerne omhandler emner, som kun sporadisk falder inden for museets fokusområder. Generelt om de indleverede publikationer hedder det i vurderingen, at de afspejler "bevågenhed om et relevant og vidt spektrum af emner med bred kronologisk fordeling i museets ansvarsområde." I den eksterne forskningsevaluering vurderes kun tre titler at leve op til det almene forskningsbegrebs kriterier om originalitet, transparens og gyldighed. Ingen af disse er udgivet i fagfællebedømte medier. (Bilag 1) Kulturstyrelsen har efterfølgende vurderet, at også dele af antologien om Limfjordens kroer må betragtes som forskning udført af Struer Museum, hvilket giver anledning til samlet at betegne det kvantitative omfang af museets forskning som ikke omfattende. Museet oplyser, at det i årene efter nybyggeriet havde så store underskud på driften, at det var tvunget til at afskedige personale, herunder den eneste fagligt videnskabeligt uddannede medarbejder foruden museets leder. Museet er klar over, at forskningen har lidt under besparelserne og har i konsekvens heraf genansat en inspektør i Museets forskningsstrategi indgår som et afsnit i den samlede Strategi Det fremgår, at museet nu vil øge forskningsindsatsen yderligere ved at forsøge at ansætte en ph.d., men udover at nævne en reduktion af antal årlige særudstillinger, er der ingen refleksion over de ressourcemæssige muligheder for at realisere ambitionen. Strategien indeholder ikke målsætninger for museets forskningsproduktion og publicering, men omtaler mulige emner og at museet vil anlægge en udkantsvinkel på dele af sin forskning. Det er tilfredsstillende: - at museet har bedrevet forskning, der lever op til det almene forskningsbegreb - at museet har en nedskrevet strategi for sin forskning, og at museet vil opgradere sin forskningsindsats - at museet indgår i forskningssamarbejde med de øvrige Limfjordsmuseer. 9

11 Det er ikke helt tilfredsstillende: - at forskningsstrategien mangler detaljering og kun i ringe grad anfører mål og forholder sig til museets ressourcer og kapacitet - at museets strategi ikke forholder sig til den forskning, der bedrives i regi af Limfjordsmuseernes Samvirke Det er ikke tilfredsstillende: - at museets forskning vurderes som "ikke omfattende", og at ingen af museets forskningspublikationer er publiceret i relevante fagfællebedømte medier. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet prioriterer sin forskningsindsats og fokuserer på emner inden for ansvarsområdet - at museet forholder sig aktivt til forskningssamarbejdet i Limfjordsmuseernes Samvirke og andre samarbejder (nationalt og internationalt) i sine strategiske overvejelser - at museet udbygger sin strategi for den samlede forskningsindsats, med henblik på at sikre faglig kvalitet og passende niveau hvad angår publicering, samarbejder, forskningstid, finansiering, kompetenceudvikling mv. Museet bør fastholde forskningsstrategien som en del af museets strategi for den samlede virksomhed for derved at sikre, at forskningen sættes i relation til den øvrige faglige opgavevaretagelse og til de organisatoriske og ressourcemæssige forhold - at museet anskuer sin forskning som et middel til at skabe kriterier for sin indsamling og perspektiv i sin formidling. Formidling Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for omverdenen. Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i institutionen, i forhold til borgerne og det omgivende samfund. Museet bedriver en differentieret formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer (analoge og digitale medier), interaktivitet og brugerinddragelse. Museet formidler sit ansvarsområde gennem genstands- og interiørudstillinger, særudstillinger, omvisninger, foredrag, arrangementer, undervisning, publikationer, via hjemmeside og på sociale medier. Den overordnede introduktion til områdets kulturhistorie, som ethvert kulturhistorisk museum uanset fokusområder forventes at have, repræsenteres af en udstilling om Struers udvikling fra den spæde begyndelse i 1825 til situationen i dag. Denne kronologisk disponerede udstilling fremhæver beliggenheden ved Limfjorden og jernbanens udvikling som særligt vigtige faktorer. Temaet Struer og Limfjorden er yderligere formidlet gennem et lille udstillingsafsnit om Struer-kajakkerne, der rummer eksemplarer af de håndlavede kajakker, og beretter om historien bag. 10

12 Det centrale omdrejningspunkt i det nye museum er udstillingen af apparater fra B&O. Den er kronologisk disponeret og præsenteres i moderne design i pyramidebygningens to etager. Det er muligt både at se og høre nye og gamle apparater, som står frit tilgængelige uden brug af montre. Udstillingens tekst, der fokuserer på de enkelte apparaters teknik, suppleres af videoklip, hvor bl.a. B&O s første designer taler om designets betydning for virksomhedens udvikling. Museets andet store tema udgøres af forfatteren Johannes Buchholtz og hustruen Olgas hus. Det ligger i umiddelbar tilslutning til det nye museum og står som en kontrasterende tidslomme, en mindestue over 1930'ernes forfattermiljø ved Limfjorden. Huset indeholder ingen forklarende tekster eller digital formidling, men brugerne kan benytte museets introduktionsfolder eller audioguide på vejen rundt i huset. Både B&O og forfatteren Johannes Buchholtz er relevante og velbegrundede temaer, som understøtter og uddyber den overordnede introduktion. Men for begge temaer gælder, at de med fordel kunne perspektiveres yderligere. B&O-udstillingen risikerer dens æstetiske kvaliteter ufortalt at blive opfattet som snæver teknologi- og virksomhedshistorie, mens formidlingen af Buchholtz kan virke som lidt for meget privat og smal personalhistorie i Struer og lidt for lidt forfatter- og kunstnermiljø ved Limfjorden. Endelig rummer museets faste udstilling en klassisk ophængning af malerier uden anden formidling end en sparsom tekstning. Museet oplyser, at de er udvalgt ud fra kulturhistoriske og topografiske kvaliteter og fordi de vidner om, at landskabet omkring Limfjorden har været inspirationskilde for malende kunstnere, som Jens Søndergaard, Knud Eel, Knud Agger, Elise Konstantin Hansen og Povl Povlsen m.fl. Struer Museum benytter sig i udstrakt grad af digital formidling både som en ekstra dimension i udstillingerne og som selvstående formidling af et emne både inden for og uden for museets mure. Således kan brugerne gå på opdagelse i forskellige temaer i Struers lokalhistorie på en interaktiv storskærm kaldet Byskriveren. Her er det muligt at klikke sig frem til beskrivelser, videoklip og andre brugeres fortællinger. Det er også muligt at indtale sin egen historie, som museet efter en redaktionel sortering eventuelt lader indgå på Byskriverens storskærm. På en storskærm på Venø viser museet desuden en digital udstilling om den lokale kulturhistorie. Og på særligt interessante bygninger har museet opsat QR-koder med opslag i museets database. Museets hjemmeside er overskuelig og opdateret. Museet er aktiv på de sociale medier og har en opdateret Facebookprofil. Den nærmeste nabo, Struer Gymnasium, gør ofte brug af museet, og museets leder og inspektør optræder jævnligt som undervisere og mundtlige formidlere af museets udstillinger. Museet har ikke samme gode kontakt til folkeskolen, hvilket i følge kommunen vil ændre sig til det bedre som følge af den nylige skolereforms krav. 11

13 Museet har foreløbig ingen skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningssektoren, og der foreligger ikke undervisningstilbud, der er koordineret med lærerplaner og trinmål. I 2012 havde museet fire særudstillinger, samt 57 arrangementer på museet og tre arrangementer uden for museet. Den nationale brugerundersøgelse viser, at brugerne generelt er tilfredse med museumsoplevelsen på Struer Museum. Det fremgår også, at mænd er mere tilfredse end kvinder, at de fleste brugere kommer fra Danmark og at museet har relativt flere besøgende fra sin hjemkommune end de fleste andre museer. Men undersøgelsen viser også, at museet ikke vurderes højt, når det gælder appel til børn og muligheden for at deltage aktivt. Museet giver udtryk for, at det benytter brugerundersøgelsens resultater i sin planlægning af kommende udstillinger samt generel udvikling af formidlingen. Museets formidlingsstrategi indgår som et afsnit i den samlede Strategi Det fremgår bl.a., at museet vil reducere antallet af særudstillinger til fordel for forskning, at B&O-udstillingen vil blive udvidet med en afdeling om lydteknisk historie og designhistorie, at museet fortsat vil satse på digital formidling uden for museet og at museet også i fremtiden vil være aktivt medlem af Limfjordssamvirket. Det er meget tilfredsstillende: - at museet bedriver en differentieret formidlingsvirksomhed med brug af varierede formidlingsformer, herunder en høj grad af interaktivitet og brugerinddragelse i sin omfattende og velfungerende digitale formidling - at museet fokuserer sin permanente udstilling på de temaer, som museet anser for at være centrale for Struerområdet Det er tilfredsstillende: - at museet benytter resultaterne af brugerundersøgelsen i sin planlægning og udvikling af formidlingen. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museets centrale udstilling af B&O apparater ikke er mere generelt perspektiveret, men disponeret ud fra en teknologisk og designmæssig udviklingshistorie - at formidlingen af Buchholtz' hus lidt for snævert fokuserer på en person, som de færreste kender i dag - at museet ikke har undervisningstilbud tilpasset lærerplaner og trinmål og ikke har skriftlige samarbejdsaftaler med lokalområdets skoler. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet med udgangspunkt i sine kommende forskningsresultater omlægger den nuværende B&O-udstilling, så virksomheden og apparaterne ikke fremstår som udstillingens mål, men i stedet 12

14 benyttes som middel til at fortælle et stykke mere generel Danmarkshistorie med Struer som udgangspunkt - at museet overvejer om Buchholtz har så stor betydning i dag, at det berettiger, at han indtager så fremtrædende plads i museets formidling - at museet holder sig orienteret om og udnytter mulighederne for et tættere, formaliseret samarbejde med skolerne efter den nylige skolereform. Samlingsvaretagelse Indsamling Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være restriktiv og udspringe af museets forskning. Med udgangen af 2012 omfattede museets samling genstande arkivfonde. Det opfatter museet ikke selv om nogen stor samling, og det har ikke fundet anledning til at søge om tilladelse til udskillelse. Museet vurderer samlingen som rimeligt dækkende for museets ansvarsområde og tematiske fokus. Der indgår en del kunstværker i samlingen; begrundelsen for indsamlingen af disse er ikke kunsthistoriske kvalitet, men deres topografisk/kulturhistoriske fortælleværdi. I 2012 optog museet 890 genstande i sin samling, hvilket var et usædvanligt højt tal og især skyldtes en donation af apparater fra B&O. Museet betegner hele indsamlingen i 2012 som passiv, dvs. uden forskningsmæssigt fastlagte kriterier for, hvilke genstande museet bør modtage. Museet har retningslinjer for modtagelse og indkomst af genstande til samlingen. "Strategi 2013" rummer en delstrategi for indsamling med angivelse af de temaer, museet vil koncentrere sin indsamling om. Desuden har museet en nedskrevet indsamlingspolitik. Registrering & indberetning Museet er forpligtet til at registrere og indberette sin samling til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (KID). Struer Museum har registreret hele sin samling, herunder både genstande og arkivalier, i det fællesmuseale samlingssystem, Regin, og som påbudt i museumsloven indberettet den fuldt ud til det centrale kulturarvsregister, Museernes Samlinger. Museet er desuden repræsenteret i det centrale register over kunstværker, Kunstindeks Danmark, med 131 værker. Museet har nedskrevne retningslinjer for sin registrering og skriftlig dokumentation af sin nuværende og tidligere registreringspraksis. Desuden har det til brug for de frivillige medarbejdere i B&O-klubben en detaljeret skriftlig vejledning for registrering af B&O samlingen. Museet har endvidere personale med relevant registreringskompetence, der anfører den faglige begrundelse for indsamlingen i registreringen. 13

15 Bevaring Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som en udbedrende indsats i forhold til samlingens betydning lokalt, regionalt og nationalt samt samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter i almindelighed museets magasinering, sikring, opsyn og konservering af samlingerne. Museets samling er placeret i udstillinger i museets bygninger på Søndergade og i et magasin på Gimsinglundvej i Struer. Af Danske Museer i tal 2012 fremgår det, at 95 % af samlingen er i formidlingsegnet tilstand og 4 % i stabiliseret tilstand. 1 % af samlingen er i en behandlingskrævende tilstand. Ingen dele af samlingen angives at være i kategorien svært skadet tilstand. Konserveringscenter Vest har udarbejdet en konserveringsfaglig vurdering af klima og bevaringsforhold i udstillingslokaler og magasiner. Konserveringscenteret mener, at bevaringsforholdene i udstillingerne generelt er gode, men at lyset bør dæmpes og at fugt er et problem for visse genstande i Buchholtz hus. Museets største problemer knytter sig ifølge den konserveringsfaglige udtalelse til håndtering og magasinering af samlingen i magasinet på Gimsinglundvej. Der er behov for affugtning, sikring af døre og etablering af en indkomstsluse. Rengøring beskrives som vanskelig på grund af det rå betongulv. Konserveringscentrets rapport understøtter Kulturstyrelsens indtryk af, at museets bevaringsforhold generelt er gode, og at de bevaringsmæssige udfordringer har en sådan karakter, at museet løbende kan løse dem. Konserveringscenteret har ikke vurderet opbevaringsforhold og magasinfaciliteter på arkivet, men det er styrelsens umiddelbare vurdering fra besøget, at forholdene her holder samme gode standard som på selve museet. Både museets udstillingsbygninger og magasiner er forsynet med moderne tyveri- og brandalarmanlæg med direkte opkobling til vagtcentral. Museet har ikke en nedskrevet, prioriteret bevaringsplan. Konserveringscentrets konserveringsfaglige udtalelse giver museet et oplæg til en sådan plan. Museet har ingen beredskabsplan, der beskriver, hvad der bør gøres og af hvem i tilfælde af større uforudsete hændelser som brand og vandskade. 14

16 Museet er ikke umiddelbart interesseret i et samarbejde om fællesmagasin i Skive. Det skyldes en antagelse af, at museet i så fald forventes at benytte Museernes Bevaringscenter i Skive, hvilket museet ikke er interesseret i pga. et allerede veletableret og godt samarbejde med Konserveringscenter Vest i Ølgod. Det er meget tilfredsstillende: - at museet har en nedskrevet indsamlingsstrategi samt en indsamlingspolitik med retningslinjer for modtagelse - at museet er ajour med registrering og indberetning af sin samling - at museet har nedskrevne retningslinjer for sin registrering og dokumenterer sin registreringspraksis og -historik - at museet har en detaljeret "handleplan for registrering af B&O samlingen. Det er tilfredsstillende: - at museets klima- og bevaringsforhold overordnet set vurderes som rimelige af Konserveringscenter Vest og at museet har tyveri- og brandalarmanlæg med direkte opkobling til vagtcentral. Det er ikke helt tilfredsstillende: - at museet har modtaget et stort antal genstande fra B&O som passiv indsamling. Det er styrelsens vurdering, at der ikke er tvivl om den kulturhistoriske værdi af donationen fra B&O, men til grund for accepten af de mange apparater, burde museet have haft en forskningsbaseret vision for sin brug af samlingen - at museet ikke har en nedskrevet og prioriteret bevaringsplan. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet udbygger sin delstrategi og politik for indsamling med henblik på at sikre sammenhæng til museets overordnede strategi, herunder sammenhæng med museets øvrige faglige opgaver, organisation og ressourcer - at museet med afsæt i "Oplæg til bevaringsplan for Struer Museum" fra Konserveringscenter Vest udarbejder en prioriteret plan for det samlede bevaringsarbejde, såvel den præventive som udbedrende bevaringsindsats. Planen bør indarbejdes i den samlede strategi for museets virke med henblik på sammenhæng til den øvrige virksomhed og museets ressourcer - at museet overvejer muligheden for at deltage i et fællesmagasin i Skive fremfor at satse på egen løsning i Struer. Museets arbejde med fysisk planlægning De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. 15

17 Struer Museum varetager inden for sit ansvarsområde opgaver i henhold til museumslovens kapitel 8 inden for nyere tids kulturhistorie. Det indebærer, at museet skal bidrage med at udpege, undersøge, dokumentere og sikre bevaringsværdier som led i kommunernes fysiske planlægning. Struer Museum bidrog i 2012 ikke til nogen lokalplaner, men behandlede 311 bygge- og anlægssager. Skønt det ikke er formaliseret, vurderer både kommune og museum at samarbejdet er velfungerende, og at det har betydning for den endelige udformning af lokalplaner og afgørelse af bygge- og anlægssager. Det arkæologiske ansvar i Struer Kommune varetages af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune. Det er tilfredsstillende: - at museet har et tæt og velfungerende samarbejde med kommunen og bidrager til kommunens plan- og udviklingsarbejde. Kulturstyrelsen anbefaler: - at museet fortsat udvikler sin rolle som aktør i den kommunale planlægning og udvikling, herunder arbejder for en formalisering af samarbejdet med kommunerne. FREMTID Struer Museum er optaget af at realisere to initiativer i den nærmeste fremtid. Dels vil museet ændre udstillingen af B&O-samlingen, så den mere generelt kommer til at handle om lyd og billeder, dels satser museet på at opgradere sin forskning, bl.a. ved at opslå et ph.d.-projekt i samarbejde med et universitet. Fusion med andre museer indgår ikke i museets fremtidsvision. Det gør til gengæld et øget forskningssamarbejde i Limfjordsmuseernes Samvirke, som museet gerne ser suppleret med samarbejde om formidling. 16

18 KVALITETSVURDERINGSBESØGET PÅ STRUER MUSEUM Besøget på Struer Museum fandt sted den 20. november Fra Struer Museum: Museumsleder Jesper Bækgaard Museumsinspektør Majken S. Høgh Formand for Struer Museums bestyrelse Peter Petersen Fra Struer Kommune: Kulturdirektør Erik Østerby Fra Kulturstyrelsen: Museumskonsulent Berit Fruelund Kjærside Specialkonsulent Eske Wohlfahrt På kvalitetsvurderingsbesøget blev følgende steder besigtiget: - Struer Museum, herunder Lokalhistorisk Arkiv og to mindre magasiner, Søndergade 23 i Struer - Struer Museums magasin på Gimsinglundvej 23 i Struer 17

19 Bilag 1) Forskningsvurdering Struer Museum 2013 Vurderingen er udarbejdet af lektor, dr.phil. Michael Wagner, Aalborg Universitet, og museumsinspektør, post.doc. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum og Syddansk Universitet. Der er indleveret 21 artikler og publikationer fra Struer Museum i perioden til forskningsvurderingen. Heraf er der 4 antologier, som er udgivet af Limfjordsmuseernes Samvirke, hertil angives det generelt, at Struer Museum har bidraget med 1/6: 1. Buus, Mie og Svend Sørensen: LIMFJORDENS KROER en rejse i fortid og nutid, LIMFORDS- MUSEERNES SAMVIRKE 2012, Lemvig, ISBN: Andersen, Mette Lund, Jan Horskjær & Inger Bjørn Knudsen: LIMFJORDENS LODSER, LIM- FJORDSMUSEERNES SAMVIRKE 2010, Lemvig, ISBN: Ringskou, Christian, Ellen Damgaard og Svend Sørensen (red.): Muslinger & mennesker arbejde og fest ved Limfjorden, LIMFJORDSMUSEERNES SAMVIRKE 2008, Lemvig, ISBN: Ringskou, Christian, Jytte Nielsen og Svend Sørensen (red.): Fra Løgstør til Thyborøn den regulerede Limfjord, LIMFJORDSMUSEERNES SAMVIRKE 2008, Lemvig, ISBN: Alle fire udgivelser har problemstilling eller emneindkredsning, rummer i varierende omfang referencer til forskningslitteratur og dokumentation med noteapparat og henvisninger. Dertil er de fint illustreret både med historiske billeder og nye fotos. Fremhæves skal især udgivelsen nr. 1 som er et etnografisk feltstudie af fem limfjordskroer suppleret med to historiske artikler om kroer og færgekroer langs Limfjorden. Og udgivelsen nr. 4 som handler om historiske reguleringsprojekter ved Limfjorden igennem tusind år. Her er der tale om en solid forskningsindsats. For såvel nr. 3 som nr. 4. fremgår det, hvilke afsnit der via Christian Ringskous bidrag kan tilskrives Struer Museums forskningsindsats vel nogenlunde svarende til den angivne sjettedel mens de angivne forfattere til nr. 1 og nr. 2 er ansat ved andre museer. Indleveret er også to monografier nr. 5 og 6. som er jubilæumsskrifter for henholdsvis Struer Elværk og Vand Forsyning: 5. Tørsleff, Mads Mikkel: STRØMMEN, Struer Museum i samarbejde med Struer Forsyning 2012, Struer Museum, ISBN: Ringskou, Christian: DET RENE VAND Struer Forsyning Vand A/S , Struer. ISBN: Der er her tale om bestillingsarbejder med et klart opdrag som er kompetent udført af museets medarbejdere og udgivet i Museets regi. Der er tale om populær formidling baseret på en grundig research, men egentlig forskning kan man ikke tale om. En delundersøgelse som er et led i et større forskningsprojekt har museumsleder Jesper Bækgaard foretaget en undersøgelse af Johannes og Olga Buchholtz korrespondance med Jo Jacobsen. 7. Bækgaard, Jesper: Jo, Johannes og Olga (forfatter museumsleder på Struer Museum) Det lokalhistoriske magasin Struer 2013, Struer Museum, ISBN: Kildemæssigt bygger artiklen på et nærstudium af Jo Jacobsens efterladte papirer i Håndskriftssamlingen på det Kongelige Bibliotek. Det er en kildenær undersøgelse som har en klar problemstilling, er annoteret og 18

20 bidrager med ny og interessant viden om et par fremtrædende kulturpersonligheder i provinsen i mellemkrigstiden. Artiklen må betegnes som forskning. To andre artikler fra samme publikation er indleveret til denne bedømmelse: 8. Gregersen, Helle Nissen: Randsbæk og radioerne (forfatter praktikant på Struer Museum). Det lokalhistoriske magasin Struer 2013, Struer Museum, ISBN: Høgh, Majken S.: Østerseventyret i Struer fra 1850 til 1890 (forfatter museumsinspektør på Struer Museum). Det lokalhistoriske magasin Struer 2013, Struer Museum, ISBN: Der er tale om formidling af forskning uden en klar problemstilling, men med klare referencer til litteratur og andre kilder. Det samme før sig gældende med artiklen om Finnebørnene: 10. Bækgaard, Jesper: Finnebørn (forfatter museumsleder på Struer Museum) Det lokalhistoriske Struer 2012, Struer Museum, ISBN: At der er tale om en velresearchet artikel uden en klar problemformulering og med sporadiske referencer til en række avisartikler. Den må karakteriseres som forskningsformidling. Det samme gør sig gældende for de fire artikler: 11. Holm, Torben: Rensdyr på Venø (forfatter museumsleder på Struer Museum) 12. Holm, Torben: Poetisk politibetjent (forfatter museumsleder på Struer Museum) 13. Holm, Torben: Struer Rugbrødsfabrik (forfatter museumsleder på Struer Museum) 14. Ringskou, Christian: Atlantis ligger på bunden af Venø bugt (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) Som alle er publiceret i Jul i Struer 2009, Struer Museum, ISBN: De må alle karakteriseres som forskningsformidling. Det samme gælder for de sidste syv artikler indleveret til denne bedømmelse, som alle er publiceret i Jul i Struer 2008, Struer Museum, ISBN: Holm, Torben: Kongeligt besøg på B&O (forfatter museumsleder på Struer Museum) 16. Holm, Torben og Hugo Hvid: Hestbæk købmandshandel (forfatter museumsleder på Struer Museum) 17. Høgh, Majken S.: B&Os første transistorradio (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 18. Ringskou, Christian: Med rofærge og postbåd til Venø (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 19. Ringskou, Christian: Den ældste folkevogn i Skandinavien (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 20. Ringskou, Christian: 100 år med rent vand i Struer (forfatter museumsinspektør på Struer Museum) 21. Steffensen, Rikke Vinter Aakjær: Bang & Bauhaus (forfatter praktikant på Struer Museum) At de alle har karakter af forskningsformidling. Samlet vurdering Blandt det indleverede udtrykker Christian Ringskous bidrag til nr. 3 og nr. 4 en forskningsindsats, der kan tilskrives Struer Museum. Dertil kan Jesper Bæksgaards nr. 7 karakteriseres som forskning. Det øvrige kan 19

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 MEDIEMUSEET... 5 Nøgletal for museet... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MARSTAL SØFARTSMUSEUM...4 Nøgletal i 2011...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANMARKS TEKNISKE MUSEUM... 4 Nøgletal i 2011/2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF ØSTSJÆLLANDS MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum

Kvalitetsvurdering af. Svendborg Museum Kvalitetsvurdering af Svendborg Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SVENDBORG MUSEUM... 4 Nøgletal for museet... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM

KVALITETSVURDERING AF NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM KVALITETSVURDERING AF NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 NORDJYLLANDS KYSTMUSEUM... 4

Læs mere

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune.

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GAMMEL ESTRUP - HERREGÅRDSMUSEET... 4 Nøgletal for museet... 4

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Kulturstyrelsen: Tilskud til formidling på museerne 2011 Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud Projekttitel: Limfjordens forfattere Tværinstitutionelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014

http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014 http,:/ /www. urvey-xact.dk/serv let! corn. pis. morph e LIs. we b. pages. C... RKWC- 1EYL-8KVl Danske museer i tal Indberetning af oplysninger fra 2014 Vejledning til udfyldelse af spl2lrgeskemaundersl2lgelsen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere