2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

2 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse onsdag den 23. april 2008 kl Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København K Lokale 1 & 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af revision 7. Sted for næste års generalforsamling 8. Eventuelt Ad 2.-3.Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i den udsendte årsrapport. Ad 4. Ad 5. Der er forslag fra bestyrelsen om en ændring af vedtægterne. I henhold til vedtægterne er Lars Thiis på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning: Formand Jean-Pierre van Tittelboom, udpeget af AA, næstformand Helle Sattrup, medlemsvalgt , Mette Carstad, udpeget af Arkitektforbundet, Lars Thiis, medlemsvalgt , Michael Sten Johnsen, medlemsvalgt Ad 6. Ad 7. Bestyrelsen indstiller Anders Gjelstrup og Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som revisorer. Revisionsopgaven har været i udbud i forbindelse med etableringen af administrationssamarbejde med MP Pension. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i København. Med venlig hilsen Bestyrelsen Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse anmodes om tilmelding til pensionskassens administration, Lisa Martens, dir. tlf eller soeholmpark.dk.

3

4 For mange år siden udførte Monthy Python en tv-sketch, hvor vores fordomme blev udfordret med helt nye spændende jobmuligheder for handicappede. Der var blandt andre en spastisk lammet tjener, en døv receptionist og telefonpasser... og det havde såmænd passet i konceptet, hvis der også havde været en blind arkitekt! Vi har så mange fordomme om, hvad man kan og ikke kan, og om hvilke egenskaber og kompetencer, der er væsentlige til at udfylde forskellige jobfunktioner. Og måske støder vores fordomme nogle gange mod virkeligheden, af ren og skær uvidenhed. Torben Olesen mødte jeg første gang i starten af 80 erne, hvor jeg havde et studenterjob i Fredningsstyrelsen, der varetog nyfredninger og vedligehold af fredede bygninger. Torben havde som uddannet arkitekt med speciale i restaurering allerede dengang en meget stor viden om fredede bygninger. Sammen med 5-6 arkitektkolleger rejste han land og rige rundt for at holde styr på vores bygningskulturelle arv. Som arkitektstuderende på en almindelig bygningskunstafdeling blev jeg betaget af den store tekniske viden og historiske indsigt, disse arkitekter havde. Og så mødte jeg Torben ca. 25 år senere i forbindelse med en sag i ARKITEKTFOR- BUNDET. Torben var ti år tidligere blevet ramt af nethindeløsning, en øjensygdom der betød, at hans syn blev reduceret til ca. 5 % af et normalt syn. Han var kort sagt blevet næsten blind. Torben havde igennem alle årene arbejdet som arkitekt inden for samme område, men Fredningsstyrelsens arbejdsopgaver blev nu videreført af Kulturarvsstyrelsen. I forbindelse med en besparelsesrunde i styrelsen skulle to personer inden for området siges op og Kulturarvsstyrelsen indstillede netop Torben og en kollega, der i øvrigt var i fleksjob. Torben var chokeret; efter 29 år i samme jobfunktion var han blevet udpeget som den person, der bedst kunne undværes. Igennem 10 år som synshandicappet havde han med forskellige avancerede hjælpemidler og i perioder også personlig assistent varetaget jobbet, uden at kvaliteten af hans arbejdsindsats var blevet kritiseret. Kun havde man i styrelsen besluttet, at Torben ikke kunne gå på besigtigelse alene ikke fordi han fagligt ikke længere formåede at udføre et kvalificeret stykke besigtigelsesarbejde, men alene af frygt for at styrelsen kunne kritiseres for ikke at udføre deres statslige tilsynsforpligtelse godt nok, for nogen kunne måske finde på at klage med begrundelsen: Der var sendt en blind arkitekt.

5 ARKITEKTFORBUNDET har ført retssag imod Kulturarvsstyrelsen på vegne af Torben. Jeg har overværet retssagen og hørt på advokater og vidner. Gamle kollegaer, chefer og eksperter. Og når al udenomssnakken fjernes, står tilbage, at da kontoret skulle vælge, hvem man bedst kunne undvære, blev Torben fyret på grund af sit synshandicap. På grund af uvidenhed og fordomme om indholdet af arkitekters arbejdsområde og uvidenhed og fordomme om, hvad det vil sige at være handicappet, i dette tilfælde næsten blind. Det handlede på intet tidspunkt om faglig kvalitet, heller ikke om økonomi, idet en arbejdsplads bliver fuldt kompenceret af staten til alle nødvendige hjælpemidler og personlig assistance. Netop fordi samfundet ønsker at understøtte det fleksible og rummelige arbejdsmarked (og fordi Danmark har pligt til at implementere gældende EU-direktiver). Torben er ramt af fordommen om, hvad en arkitekts arbejde går ud på. Hvad vil det sige at udføre en besigtigelse eller se på en tegning, er det handlingen at se, man er særlig god til som arkitekt? Eller er det at sætte det sete ind i en større sammenhæng og analysere derefter? De fleste tror, at det er én og samme proces, og sådan opleves det selvfølgelig også i de fleste tilfælde. Men operationen kan godt adskilles, så én person ser, og forklarer det sete, og eksperten derefter analyserer. Og sådan er det foregået helt uproblematisk igennem mange år, når Torben var på besigtigelse i arbejdssammenhæng. Dette er svært at forstå, men er dybest set det samme som at læse en bog og derefter analysere det læste. Det kan jo godt lade sig gøre at få bogen læst højt, og alligevel forstå hvad bogen handler om. I denne sag er ARKITEKTFORBUNDET med hele vejen. Selvfølgelig ved overenskomstens tilblivelse, men også som høringspart ved implementering af nye love og direktiver, der har betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår. Undervejs i arbejdslivet, når karrieren skabes, under jobskifte, eventuelle ledighedsperioder, og såmænd også hvis egen virksomhed ønskes opstartet. Men allervigtigst, den dag man bliver ramt af helt uforudsete og svære forandringer. Som uventet, alvorlig sygdom midt i dit arbejdsliv. Og helt uvirkeligt og usandsynligt, hvorfor skulle det lige ramme mig! I sådan en situation har man brug for al den støtte, der overhovedet kan skaffes, for at stå en barsk tid igennem. Og hvis det viser sig, at den danske lovgivning tillader den forskelsbehandling, vi her er vidner til, skal loven ændres, og dette arbejde skal gøres i samarbejde med en lang række andre organisationer. Mette Carstad formand for ARKITEKTFORBUNDET ARKFOKUS no. 3 udkommer den 25. april med nyheder og artikler om danske arkitekturprojekter, der rykker, verdensarkitektur og innovativt design, der gør en forskel, arkitekter, der trives i utraditionelle job, og arkitekter, der har travlt på den fede kreative måde uden alt for meget stress.

6 I løbet af er der i al ubemærkethed skudt et nyt museumskompleks frem i Struer. Der er tale om helt nye rammer for Struer Museum, som er et kulturhistorisk lokalmuseum. Siden grundlæggelsen i 1930 har Struer Museum haft til huse i byens ældste ejendom, den gamle Torngaard på Søndergade. Oprindeligt var Torngaard en firlænget fæstegård, men i dag er der ikke meget tilbage af den oprindelige ejendom kun hovedbygningen mod Søndergade er bevaret. Til gengæld er grunden nu blevet beriget med et bygningskompleks, der på overbevisende facon passer sig ind i omgivelserne. Struer Museum blev grundlagt af forfatteren Johannes Buchholtz ( ). Buchholtz kom til Struer i 1902 og fik ar- bejde som trafikassistent ved Statsbanerne. I 1911 flyttede han og hustruen Olga ind i en nyopført murstensvilla, som de selv havde tegnet. Villaen, der ligger umiddelbart ved siden af museet, indgår i dag som en væsentlig del af Struer Museum. Den oprindelige indretning er bevaret, og villaen fremstår som et helstøbt stykke kulturhistorie i sig selv. For arkitekterne bag Det nye Struer Museum, den lokale arkitektvirksomhed FN- Tegnestuen, var der således ikke bare en museumssamling at tage hensyn til også Torngaard og Buchholtz hus skulle indpasses i planerne. De bærende ideer for projekteringen blev derfor, at Torngaard stadig skulle udgøre en væsentlig del af museumskomplekset, og at Buchholtz hus skulle gøres mere synligt for den forbipasserende. Løsningen blev at gøre hovedbygningen til en kombineret administrations-, butiks- og indgangsnerve og at fritlægge Buchholtz hus ved at nedrive en senere opført bygning, som i mange år

7 havde spærret for udsynet. Endelig skulle det nye museum delvist bygges ned i jorden for ikke at overbebygge grunden og for at bevare kigget til Buchholtz hus. Projekteringen af Det nye Struer Museum beror således på en række praktiske hensyn. Målet har været at tilpasse nybyggeriet til det eksisterende og på én gang skabe et sammenhængende museumskompleks indeholdende spændende udstillingsrum. Resultatet er et helstøbt arkitektonisk udtryk, der komplementerer de to oprindelige murstensbygninger. I forhold til både materialevalg og planløsning er elementer fra Torngaard og Buchholtz hus viderebehandlet i museumsbyggeriet; fx er længeprincippet fra Torngaard overført til en T-formet bygning, men her tolket i sortmalet træ og tagpap, ligesom de røde teglsten genfindes i basen på en pyramide-lignende bygningskrop, der titter op af jorden. Mest iøjnefaldende for den forbipasserende er det nævnte pyramidelignende korpus, der skyder op af jorden til venstre for Torngaard-hovedbygningen. Bygningen kan mere præcist sammenlignes med toppen af en pyramide, for under jorden gemmer det resterende sig hovedbestanddelen af pyramiden, som er delt i to etager og i alt udgør et udstillingsareal på ca. 650 m 2. Pyramidetoppen er gennemskåret i en korsform, der gør det muligt at kigge igennem den hen imod Buchholtz hus, men også at kigge ned i den, hvis man går tæt på. Arkitekterne kan tænkes at være inspireret af det franske museum Louvres pyramidespidser. Den nye hovedindgang er af glas og hægtet på den gamle hovedbygnings venstre side. Hovedindgangen er bygget op rundt om et lindetræ, der gennem et hul i taget skyder op i det fri måske en reference til Pavillon de l Esprit Nouveau tegnet af Le Corbusier ( ) til Verdensudstillingen i Paris Lindetræet er et af flere træer ved Torngaards hovedbygning, og træerne er blandt byens ældste.

8 Fra hovedindgangen kommer man ind i caféområdet, hvorfra der er adgang til museumsbutikken indrettet i den gamle hovedbygning. Caféområdet udgør stammen i den førnævnte T-formede bygningskrop med stue og 1. sal samt kælder/ underetage, der udvider sig med bla den underjordiske pyramide. I caféområdet nærmest indgang og butik samt i områdets modsatte ende løber trapper op til 1. sal og ned i kælderniveau til den underjordiske del af museet. I stuetagen er der foruden cafeen med tilhørende køkken også udstillingsrum. Det ene af disse indtager i højden også 1. salen og rummer en bådebro med udsigt ud i rummet. Rummet har ovenlys i kippen. Den resterende 1. sal huser endnu et udstillingsrum og et konferencelokale ligeledes med ovenlys. I underetagen findes flere udstillingsrum, et af dem er hjemsted for museets interaktive historieskrivning (byskriveren.dk). På samme etage findes også garderobe og toiletfaciliteter til publikum. For foden af trappen, der løber ned i underetagen oppe fra museets indgang, begynder den underjordiske forbindelsesgang, der fører ind til pyramidens øverste etage. Der er således direkte adgang til B&O-afdelingen fra museets indgang. Fra et relativt mørkt og vinduesløst gangareal træder den besøgende ind i glaspyramidens betagende lyshav. Koncentreret i fire dele falder lyset ind i pyramiden. På vejen brydes lyset af det bærende skelet og kaster livfulde skygger ind i rummet. På hver af de otte glasflader i tagkonstruktionen er nederst fastmonteret et avanceret, elektrisk drevet rullegardin. Således kan det samlede glasareal eller bare dele af det afdækkes, hvorved det skarpeste sollys holdes ude en fordel, idet tv-apparater og computerskærme skal kunne fungere i udstillingsrummet. Pyramidens øverste etage er et atypisk udstillingsrum, ligesom andre af det nye museumsbyggeris rum umiddelbart heller ikke minder om de rum, man ellers ser anvendt til udstillinger rundt omkring på landets museer. Netop dette forhold er en af de smukke og spændende udfordringer ved byggeriet i Struer. Etageadskillelsen mellem øverste og nederste etage i pyramiden er konstrueret som et fritsvævende dæk, der kun er hæftet på rummets fire vægge enkelte steder. Står man på nederste etage, fungerer sprækkerne mellem vægge og loft som lyskiler, der bringer dagslyset langt ned under stueplan. Forskellige hensyn er taget i projektering og opførelse af bygningen, ligesom innovative løsninger er inkorporeret. Eksempelvis indeholder væggene i underste etage nicher, der betyder ekstra og særlige udstillingsarealer, for slet ikke at tale om øverste etages tilsvarende vægfelter skabt af hensyn til den gode akustik. Den korsformede gennemskæring skaber indvendigt et tilsvarende korsformet fladt loft, hvorigennem ventilationskanalerne løber. Som statsanerkendt kulturhistorisk museum er det Det nye Struer Museums opgave at varetage arbejdet omkring kulturarven. Visionen for Det nye Struer Museum er at være et moderne kulturhistorisk museum, der er lokalt forankret og som fortæller historier, der er betydningsfulde i både regional, national og international sammenhæng. Således bliver det centrale omdrejningspunkt i Det nye Struer Museum den store udstilling om byens verdens-

9

10 berømte virksomhed Bang & Olufsen. Historien om B&O er et enestående stykke dansk industrihistorie, og siden grundlæggelsen i 1925 har dette vestjyske erhvervseventyr haft en kolossal betydning for Danmark som helhed og for Struer i særdeleshed. B&O-afdelingen i Det nye Struer Museum er en uundgåelig del af et opdateret lokal- og kulturhistorisk Struer Museum. En massiv fremvisning af B&O s produkter fra grundlæggelsen i 1925 og frem til i dag vil belyse den anerkendte virksomheds enestående historie og betydning for lokalsamfundet såvel som verdenssamfundet i kraft af de skelsættende teknologier og banebrydende designs. Udstillingen vil gengive de milepæle dvs. markante tekniske begivenheder og personer der har skabt eventyret. Og via tidsbilleder sat i scene ved hjælp af fotos, radioog tv-indslag, det skrevne ord og ikke mindst tidstypiske eksempler på andet dansk design vil B&O s produkter blive sat ind i en kulturhistorisk sammenhæng. Udstillingen rummer således flere lag et industri/-virksomhedshistorisk, et mediehistorisk og et designhistorisk lag. Alle disse lag er med til at skildre B&O som et stykke dansk kulturhistorie, der fx refererer til massemediernes udbredelse og indflydelse på vores hverdag samt stadfæstelsen af dansk design på den nationale såvel som internationale scene. Publikum vil således ikke bare blive præsenteret for B&O s produkter, men også for mediehistorien og den øvrige danske designhistorie, eksemplificeret ved møbler, industrielt design, grafisk design m.m. Endvidere vil udstillingen give mulighed for at gå på opdagelse i B&O s gamle og nye hovedbrochurer, søge i samlingen af gamle billeder, produktinformationer og film. Udstillingen vil være inddelt i tre hovedafsnit. Det første afsnit hedder Det nutidige univers og omhandler B&O gennem det seneste årti. Her præsenteres de aktuelle produkter. Andet afsnit omhandler Medieeksplosionen og fortæller om

11 B&O s historie fra 1950 til slutningen af 1990 erne. Det var den periode, hvor radioen blev til musikanlægget (først med pladespiller og siden med cd-afspiller), hvor båndoptageren udvikledes, hvor tv blev allemandseje og hvor B&O fik sit internationale gennembrud. Tredje og sidste afsnit kaldes Den fjerne fortid og den nære fremtid og skildrer perioden Her møder vi grundlæggerne Peter Bang og Svend Olufsen og får fortalt de første kapitler af virksomhedens historie. Endelig vil den besøgende her også blive præsenteret for et bud på den fremtid, som kun kan anes. For at sikre udstillingens vedvarende aktualitetsniveau vil den, trods sin permanente karakter, blive forandret løbende. Det er også hensigten at lave særudstillinger og vandreudstillinger, der går i dybden med specifikke emner som fx Farvefjernsynets udvikling og Den digitale revolution. I forlængelse af B&O-afdelingen vil der blive etableret en B&O-klub på museet, hvorigennem nuværende og forhenværende medarbejdere fra virksomheden kan bidrage til museets virke omkring B&O. De kan fx deltage i restaureringsopgaver, fungere som udstillingsguider, forberede særudstillinger m.m. Der er ingen tvivl om, at Det nye Struer Museum med bla B&O-afdelingen vil blive en succes. I mange år har man på egnen mærket den stærke efterspørgsel efter en større historisk udstilling om B&O. Nu er det snart virkelighed til glæde for både danske og internationale gæster. Det nye Struer Museum åbner 1. juni 08. Se mere på

12 For ikke så længe siden læste jeg en artikel om to pianisters forskellige tilgang til de kompositioner, de fortolkede. Sviatoslav Richter en af det 20. århundredes mest beundrede pianister var kendt for sin særlige indlevelsesevne. Han følte sig først og fremmest ydmyg og tro mod værkets og komponistens intentioner, som han videregav med en enorm spændvidde i temperament og stil, modsat hans samtidige, yngre kollega Glenn Gould. Hvor Richter gjorde sig til et spejl for værket, gjorde Glenn Gould sig ved sine uortodokse fortolkninger til aktiv medskaber af et fornyet værk hans personlige indspilning af kompositionen. Jeg foldede fornøjet avisen sammen artiklen kunne måske illustrere nogle af de problemstillinger, vi har arbejdet med hos Vilhelm Lauritzen i forbindelse med ombygningen af Radiohuset til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium DKDM. Hvis vi som arkitekter ser os selv som kunstnere, er det oftest i komponistens rolle: Planens modulering angiver en rytme, som følges gennem bygningens skiftende skalatrin for at skabe harmoni og proportion mellem helhed og detalje. Men hvad gør vi, når vi skal forholde os til et ikon et værk, der er et unikt udtryk for sin tid og har nærmest monumental status? Her må vi måske snarere se os

13 som fortolkere, der videregiver og arbejder med de tanker, som rummes i værket. Også fortolkningen kræver en kunstnerisk indsats, som må baseres på en dialog med værket en imaginær samtale med forfatteren. At Konservatoriet flytter ind i Radiohuset, er glædeligt for både DKDM og Radiohuset. Koncertsalen, Studie 2, forhallen, kantinen, taghaven og mange andre af de rum, som er unikke og kendetegnende for Radiohuset, kan anvendes fuldstændig uændret. Bygningen vil blive en fantastisk ramme om DKDM s aktiviteter, og som konservatorium vil bygningen fortsat være et aktivt, udadvendt orienteringspunkt i byen og kulturlivet. Opgavens store udfordring var derfor at indpasse Konservatoriets behov for akustisk regulerede og klimastyrede undervisningsrum i husets kontorfløje. Et forslag til indretning af et standard-undervisningslokale skulle tegnes 1:20 med principdetaljer i 1:5. Dispositionen af resten af DKDM s program skulle ikke belyses. Opgaven var, synes jeg, godt formuleret: Med den helt usædvanligt høje grad af detaljering, var vi tvunget til at vise præcis, hvordan vi ville berøre bygningen at demonstrere vores anslag. Vi dannede hold med Birch & Krogboe, der ligesom Vilhelm Lauritzen oprindeligt var rådgivere for DR i Radiohuset, og som har en fænomenal viden om huset. Tegnestuens konkurrencehold bestod af Jens Ammundsen som ansvarlig partner, Flemming Agger og undertegnede. Jens Ammundsen startede i sin tid, mens Vilhelm Lauritzen stadig kom på tegnestuen, så det var også tegnestuens kulturarv, der var sat i spil. Det privilegium, det er at arbejde med huset, er kun til låns. og tekniske principper, der styrer bygningens udformning. Hierarkiet lader sig tydeligt aflæse i husets plan og afspejles Vi arbejdede os ned gennem bygningens skalaer, analyserede det rumlige hierarki og kortlagde de funktionelle, konstruktive i rummenes detaljering og materialer. Øverst er de repræsentative rum, koncertsalen, rådssalen, forhallen m.fl. Derefter kommer husets bevægelsesforløb, trapperum og korridorer. Nederst i hierarkiet er kontorer og rum af teknisk karakter. Men bag det rumlige hierarki ligger der yderligere en funktionelt baseret adskillelse af rum til lydproduktion og musik fra de øvrige rum, udtrykt i skellet mellem studieblokken og kontorfløjene. Studiernes

14 skæve form udspringer af akustikken, da lyden skal brydes for at opnå et behageligt, diffust lydbillede. Også materialerne tegner lydbilledet, da hvert materiale har sin egenfrekvens, der påvirker hvordan rummene responderer i forhold til musikken. Vi valgte at se opgaven som en introduktion af bygningens musiske program i kontorfløjene. Dermed åbnede der sig en mulighed for, at Radiohuset selv kunne for at indsætte nye, kompositoriske elementer i bygningen, kunne vi sætte vores energi ind på at bevare rummenes proportioner og generøse rumhøjde og på at give allerede eksisterende elementer ny funktion og betydning. Det var endda muligt at tilbageføre nogle af de bygningsdele, som var blevet ofret ved tidligere ombygninger. give svarene på de akustiske og klimatiske udfordringer, vi stod overfor. Mange af principperne var allerede formuleret i studieblokken og koncertsalen. I stedet Konkret betød det, at installationsvæggene mod korridorerne blev opgraderet til ikke bare at huse nye, lyddæmpede ventilationskanaler, men også til at kunne medvirke til reguleringen af rummenes akustik. Den bølgede form bryder lydens retning, så den efter få hundredele af et sekund

15 Worsaaesvej Betjente Rytmisk ensemble Studie 11 Slagtøj Undervisning Øve Øve Studie Studie Studie 9 Øveorgel Studie 7 Orgel Forrum Forrum Klangrum Orgel Orgel Orgel Studie 5 Auditorium Sprinkler Depot Depot Rytmisk ensemble Ventilation Depot Foyer EM praktik Øve Trommesæt Forrum Øve Øve Forrum Forrum Øve Forrum Øve. Ophold Solister Studie 2 Koncerter/ Gruppeøvelser Gang / Ophold Forrum Kontrol TM Depot TM Studie TM studie Tekøkken Computer TM Teknik Reng. Depot Depot/ teknik KS 0.1 Koncertsal Studie 1 Øve Gang Forrum Gang Forrum Depot Teknik Studie 3/4 TM studie Gang / ophold Kontor Toilet Gang Ophold /solist Ophold /dirigent Sauna Toilet Forrum Toilet Forrum/depot Garderobe Instrument opbevaring Trappe Elevator Trappe Gang Dirigent A/V Lærer KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Faggr. KL Klavergang Std. undervisning GU Std. undervisning AC Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Rosenørns Allé Stolerækker Foyer Toilet Reng. Toilet Toilet Reng. Forrum Teknik Teknik Foyer Forrum Tlf Billetsalg

16 opleves som behageligt diffus, uden flutterekko. Paneler i væggen kan åbnes, så en stofbetrukket lydabsorbent afdækkes. Absorbenten medvirker til, at efterklangstiden i rummet kan reguleres fra en kort, analytisk til en længere, mere levende efterklangstid. På samme måde har skabe med skråtstillede fronter og en tavle, der skjuler endnu en absorbent også medansvar for den akustiske regulering. Materialerne kendes fra andre steder i huset. Gulvet er bøgeparket på lyddæmpede strøer, og skabsfronterne er fineret i oregonpine. Der isættes nye mahognidøre, men den oprindelige beslåning og tilsætningerne i grønlandsk marmor bibeholdes. Da vi fik opgaven, fortsatte arbejdet med at disponere resten af DKDM s program i bygningen. Blandt udfordringerne var at indrette et musikbibliotek, auditorium, rum til ensemble- og orgelundervisning, øvelokaler og Konservatoriets administration. Budgettet var særdeles stramt, og Konservatoriets byggeprogram og funktionskrav har måttet tilpasses til økonomien. Men det lykkedes at disponere byggeprogrammet således, at der blev meget fin overensstemmelse med Konservatoriets brugskrav og det fredningsmæssige værdihierarki, vi havde kortlagt i konkurrencen. Mange steder er husets oprindelige interiører forandret til ukendelighed eller slet og ret fjernet. Ombygningen tillader os nu at genoprette kvaliteter, som var gået tabt. For eksempel var det tidligere Studie 5, som en gang var Danmarks første faste fjernsynsstudie, revet ned og blev anvendt til lager, og i publikumsgarderoben til studierne var der opstillet skillevægge, som ødelagde det oprindelige rum. Her ønsker DKDM at indrette et auditorium som også kan anvendes musisk, og gøre garderoben til det orienteringspunkt i Konservatoriets dagligliv, som det rumlige hierarki lægger op til. Det er en af de spændende opgaver, som stadig er på teg-

17 nebordet, da den lader til at blive mulig gennem en delvis ekstern finansiering. En så omfattende ombygning rummer naturligvis komplicerede modsætninger, der skal løses. Et eksempel på en balancegang mellem hensyn til funktion og bevaring er de fremtidige orgelrum, som indrettes i studieblokken. Det tidligere hørespilstudie er det eneste lokale, der kan rumme et af Konservatoriets klenodier, Marcussen-orgelet. Studiet er et af en gruppe af rum, som er tegnet til at skabe lydeffekter, og er forholdsvis velbevaret siden Der er ekkorum, en trappe der fører op til ingenting og et enormt kar til at skabe hørespillenes lydeffekter med. Rummet udmærker sig ved sin dæmpede akustik, modsat den kirkeagtige lyd med lang efterklangstid, som er nødvendig for orgelundervisningen. De fremtidige funktionskrav er i direkte modstrid med rummets aptering. Her arbejdes videre med de oprindelige tektoniske principper: Ved at udskifte væggenes beklædning med tungere materialer opnås den ønskede lange efterklangstid inden for rummets stringente geometri. Placeringen af orgelet på et hævet podium i rummet bliver en videreførelse af trappemotivet. Lyden af personer, der kastes i havnen, og hastige trin på trapper er fortsat en integreret del af husets arkitektur Netop nu er byggeriet ca. halvvejs. Nogle steder tegner en tydelig definition af de fremtidige forhold sig allerede, andre steder befinder sig et sted mellem nedrivning og genopbygning, og enkelte steder står rummene tilbage uændrede, som DR forlod dem. Huset er i forvandling. Dørene slås op til studiestart i september. Peter Andreas Sattrup

18 Hvordan tackler vi urbaniseringen? Hvordan gør vi byen socialt bæredygtig og sikrer, at der plads til alle? Det er nogle af de spørgsmål, Dansk Arkitektur Centers udstilling Instant Urbanism søger at besvare. Udstillingen, der er skabt af det schweiziske arkitekturmuseum SAM, ser på storbyen med friske, kritiske øjne og redefinerer vores måde at bruge den på. Her handler det ikke om bygninger i gængs forstand, men om arkitektur i dens mest flygtige og fleksible form: stilladser omdannet til vertikale byrum med campingvogne og haver på 20. etage, containere stablet oven på hinanden med vinduer, døre og altaner, telte og mobile hjem lavet af plastic og tape. Helhedsindtrykket er farverigt og livsbekræftende skal man tro Instant Urbanism, vil fremtidens bystrukturer være at finde et sted i det frodige grænseland mellem kunst og arkitektur, leg og alvor. Instant Urbanism, til 1. juni, Dansk Arkitektur Center, Christianshavn, Et af verdens mest beundrede malerier er Leonardo da Vincis Den sidste nadver, malet direkte på væggen i spisesalen i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. Den sidste nadver er så skrøbeligt, at det kun bliver vist frem i begrænset omfang, men nu har den engelske filmskaber Peter Greenaway besluttet sig for at gøre Leonardos mesterværk tilgængeligt for et bredere publikum. I forbindelse med Milanos internationale møbelmesse april vil der, takket være ny banebrydende teknik, blive skabt en fototeknisk klon af billedet på væggen i det centralt beliggende Palazzo Reale, og samtidig vil maleriet blive vækket til live i en række live-performances kombineret med lyd- og lysprojektioner. Lydsiden vil fremstå som et mix af stemmer, støj og musik, skift i lyssætningen vil give illusionen af daggry, middag og midnat, og de tolv apostle vil én efter én træde ud af tableauet og fortælle om deres oplevelser. D. 29. februar var en stolt dag for Efteruddannelsen på Arkitektskolen Aarhus. Efter to år på skolebænken blev det første hold udklækkede fra Masteruddannelsen i Bygherrerådgivning og Værdidesign. Og de ni nye mastere står stærkt, når de i den nærmeste tid indtager deres pladser i byggebranchens strategiske spil. Uddannelse har givet dem et solidt teoretisk fundament og omfattende viden om branchens nye arbejdsformer og bygherrerådgiverens komplekse rolle. MBV, som uddannelsen kaldes, er bygget op omkring tolv moduler, der veksler imellem praktisk og teoretisk undervisning med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og personlige kompetencer. Uddannelsen tages på halv tid og henvender sig til arkitekter og andre inden for byggebranchen, der beskæftiger sig med bygherre- og procesrådgivning. Næste hold begynder undervisningen 1. september i år, med ansøgningsfrist 1. maj. Læs mere på og masteruddannelsens egen hjemmeside: Akademisk Arkitektforening har fået ny direktør. Jane Sandberg (41) er cand.phil. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og har senest taget en master i corporate communication fra Århus Business School. Hun kommer fra en post som leder af Trapholt Kunstmuseum, hvor hun har været et år, inden da var hun direktør for Øregaard Museum. Vi glæder os til med Jane ved roret at gøre MAA ernes faglige kvaliteter og kompetencer endnu mere synlige for omverden, nu hvor arkitektur og design er kommet markant på dagsordenen. Jane er en person med stærke kommunikative kompetencer, som vi glæder os til at få til at arbejde i arkitekturens tjeneste, udtaler AA s formand Rikke Krogh. Jane Sandberg efterfølger arkitekt Henning Thomsen, som var direktør for foreningen fra 2005 til 1. december

19 To yngre danske arkitekter er blandt de ti vindere i en international konkurrence, der tog udgangspunkt i skrækscenariet: Hvad nu, hvis New York bliver ramt af en naturkatastrofe, og millioner af mennesker pludselig står uden tag over hovedet? Carsten Laursen og Morten Norup Fassov, der begge er uddannet på Aalborg Universitets linje for Arkitektur & Design, foreslår, at man genhuser de katastroferamte newyorkere i sekskantede boligmoduler. Hexagonerne bruges til at udfylde huller i byen eller bliver sat sammen i større strukturer, der kobles på byens eksisterende grid-net. De præfabrikerede boligenheder fås i tre forskellige størrelser og leveres fuldt møblerede. De produceres i stort antal og opbevares i lagerbygninger, indtil der er brug for dem. Det danske vinderprojekt er udvalgt til at gå videre til en ny fase, hvor det skal viderebearbejdes og en eventuel prototype skal produceres. Det endelige resultat vil blive vist på en udstilling i New York. Landets mest vidende mand, når det gælder restaurering af gamle bygninger, har skrevet en stor og værdifuld håndbog om nænsom istandsættelse og bevaring af aldrende huse. (...) Alle de, der gerne vil bevare deres huse og de gedigne gamle materialer og sætte dem i stand på så at sige husets, og ikke byggemarkedets, præmisser, har fået en stor håndsrækning. Og alle interesserede en voldsomt inspirerende bog. Sådan skrev Politiken, da Søren Vadstrups Huse med sjæl udkom første gang i efteråret ARKFOKUS-redaktionen er enig, så vi iler med at anbefale den ny udgave af bogværket om nænsom bygningsbevaring. Her kan man lære, hvordan man restaurerer gamle huse med respekt for den oprindelige arkitektur, og den læservenlige, rigt illustrerede bog er spækket med nyttige oplysninger om materialevalg, principper og gode råd, bla til hvordan man ofte kan gøre det billigere ved at gøre det rigtigt. Søren Vadstrup: Huse med sjæl, 409 sider, pris: 399 kr, forlaget Gyldendal. Vinderen er fundet i konkurrencen om en visuel identitet for FN s klimakonference, der afholdes i København i 2009: en æterisk blå klode designet af Troels Faber og Jacob Wildschiødtz fra tegnestuen NR2154. Juryen roste vinderlogoet for på én gang at være enkelt og komplekst. Enkelt fordi symbolet er en stiliseret klode. Komplekst fordi der, i det visuelle udtryk, kan findes mange tolkningslag. Netværket af streger kan konkret ses som forbindelser mellem FN s 192 medlemslande, men de kan også læses som et udtryk for sårbarhed, atmosfære, dynamisk sammenhæng osv. Keramikeren Bodil Manz og arkitekten Grethe Meyer er to meget gode grunde til at kigge indenfor på Kunstindustrimuseet. Museets udstilling om Bodil Manz tegner et billede af en kunstner, der hele tiden er på jagt efter nye udtryk. Hun er især kendt for sine papirtynde cylindriske krukker med grafiske dekorationer sarte streger eller mættede blå, sorte og røde felter men har også udfoldet sig i gips, sandstøbt porcelæn og håndgjort papir og er bla repræsenteret på MoMA i New York. Arkitekten Grethe Meyer fylder 90 år den 8. april, og det fejres med en udstilling i museets forhal. Her kan man gense klassikere som spisestellet Blåkant og stentøjsserien Ildpot, begge tegnet for Den kongelige Porcelainsfabrik, og så bliver der også mulighed for at opleve en række af den store formgivers mindre kendte værker. Bodil Manz, til 3. august og Grethe Meyer, april, Kunstindustrimuseet, København. Som medlem af ejendomsselskabet Realea får du mulighed for at komme tæt på selskabets mange fredede ejendomme og eksperimenterende nybyggerier. Fx kan du følge med i restaureringen af herregården Nørre Vosborg i Nordjylland, opleve Bjørn Nørgaards boligbyggeri på Bispebjerg Bakke og komme på rundvisning i Arne Jacobsens eget hus nord for København. Du bliver budt indenfor i de færdige ejendomme og får lov at komme med bag presenningerne i de igangværende projekter, og så vil der være mulighed for at møde arkitekterne og projektlederne og få indsigt i Realeas arbejde. Medlemskabet koster 350 kr. om året, men ved tilmelding inden den 1. april 08 er første års medlemskab gratis.

20 Selvom han befinder sig mere end kilometer fra Danmark, ligner meget sig selv fra tegneprogrammerne til kontorstolen og arbejdsbordet sådan som han kender det fra tegnestuerne i København. Alligevel er der grundlæggende tale om nogle helt andre vilkår for arkitekter, der arbejder i Grønland. Det viser historien om det første projekt, som arkitekt Mikkel Vile Juul fik godkendt, alt imens han var med til at starte en ny tegnestue i Ilulissat. Da Mikkel Vile Juuls byggeprojekt i Upernavik længere nordpå blev godkendt kort efter, at han var ankommet til Grønland, var sommeren så fremskreden, at det var for sent at få bestilt materialer og få dem transporteret op samme år. Derfor måtte byggeriet udskydes til 2008, og projektet vente på det næste skib i efterfølgende forår. I Grønland er logistikken generelt en af de anderledes betingelser, der betyder helt specielle vilkår, bla fordi næsten alting skal sejles til landet. For mange

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer!

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer! Design & Indretning Til kontorer Magasin 01/06 MAGASINET INDRETNING Spændende nyheder til kontorindretning fra designerne Busk og Hertzog FÅ BESØG AF VORES KONSULENTER vi indretter dig bedre! BELYSNING

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere