2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 2/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

2 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse onsdag den 23. april 2008 kl Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København K Lokale 1 & 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 5. Valg til bestyrelse 6. Valg af revision 7. Sted for næste års generalforsamling 8. Eventuelt Ad 2.-3.Bestyrelsens beretning og regnskab er gengivet i den udsendte årsrapport. Ad 4. Ad 5. Der er forslag fra bestyrelsen om en ændring af vedtægterne. I henhold til vedtægterne er Lars Thiis på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. Bestyrelsen har p.t. følgende sammensætning: Formand Jean-Pierre van Tittelboom, udpeget af AA, næstformand Helle Sattrup, medlemsvalgt , Mette Carstad, udpeget af Arkitektforbundet, Lars Thiis, medlemsvalgt , Michael Sten Johnsen, medlemsvalgt Ad 6. Ad 7. Bestyrelsen indstiller Anders Gjelstrup og Kasper Bruhn Udam fra Deloitte som revisorer. Revisionsopgaven har været i udbud i forbindelse med etableringen af administrationssamarbejde med MP Pension. Næste års generalforsamling foreslås afholdt i København. Med venlig hilsen Bestyrelsen Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse anmodes om tilmelding til pensionskassens administration, Lisa Martens, dir. tlf eller soeholmpark.dk.

3

4 For mange år siden udførte Monthy Python en tv-sketch, hvor vores fordomme blev udfordret med helt nye spændende jobmuligheder for handicappede. Der var blandt andre en spastisk lammet tjener, en døv receptionist og telefonpasser... og det havde såmænd passet i konceptet, hvis der også havde været en blind arkitekt! Vi har så mange fordomme om, hvad man kan og ikke kan, og om hvilke egenskaber og kompetencer, der er væsentlige til at udfylde forskellige jobfunktioner. Og måske støder vores fordomme nogle gange mod virkeligheden, af ren og skær uvidenhed. Torben Olesen mødte jeg første gang i starten af 80 erne, hvor jeg havde et studenterjob i Fredningsstyrelsen, der varetog nyfredninger og vedligehold af fredede bygninger. Torben havde som uddannet arkitekt med speciale i restaurering allerede dengang en meget stor viden om fredede bygninger. Sammen med 5-6 arkitektkolleger rejste han land og rige rundt for at holde styr på vores bygningskulturelle arv. Som arkitektstuderende på en almindelig bygningskunstafdeling blev jeg betaget af den store tekniske viden og historiske indsigt, disse arkitekter havde. Og så mødte jeg Torben ca. 25 år senere i forbindelse med en sag i ARKITEKTFOR- BUNDET. Torben var ti år tidligere blevet ramt af nethindeløsning, en øjensygdom der betød, at hans syn blev reduceret til ca. 5 % af et normalt syn. Han var kort sagt blevet næsten blind. Torben havde igennem alle årene arbejdet som arkitekt inden for samme område, men Fredningsstyrelsens arbejdsopgaver blev nu videreført af Kulturarvsstyrelsen. I forbindelse med en besparelsesrunde i styrelsen skulle to personer inden for området siges op og Kulturarvsstyrelsen indstillede netop Torben og en kollega, der i øvrigt var i fleksjob. Torben var chokeret; efter 29 år i samme jobfunktion var han blevet udpeget som den person, der bedst kunne undværes. Igennem 10 år som synshandicappet havde han med forskellige avancerede hjælpemidler og i perioder også personlig assistent varetaget jobbet, uden at kvaliteten af hans arbejdsindsats var blevet kritiseret. Kun havde man i styrelsen besluttet, at Torben ikke kunne gå på besigtigelse alene ikke fordi han fagligt ikke længere formåede at udføre et kvalificeret stykke besigtigelsesarbejde, men alene af frygt for at styrelsen kunne kritiseres for ikke at udføre deres statslige tilsynsforpligtelse godt nok, for nogen kunne måske finde på at klage med begrundelsen: Der var sendt en blind arkitekt.

5 ARKITEKTFORBUNDET har ført retssag imod Kulturarvsstyrelsen på vegne af Torben. Jeg har overværet retssagen og hørt på advokater og vidner. Gamle kollegaer, chefer og eksperter. Og når al udenomssnakken fjernes, står tilbage, at da kontoret skulle vælge, hvem man bedst kunne undvære, blev Torben fyret på grund af sit synshandicap. På grund af uvidenhed og fordomme om indholdet af arkitekters arbejdsområde og uvidenhed og fordomme om, hvad det vil sige at være handicappet, i dette tilfælde næsten blind. Det handlede på intet tidspunkt om faglig kvalitet, heller ikke om økonomi, idet en arbejdsplads bliver fuldt kompenceret af staten til alle nødvendige hjælpemidler og personlig assistance. Netop fordi samfundet ønsker at understøtte det fleksible og rummelige arbejdsmarked (og fordi Danmark har pligt til at implementere gældende EU-direktiver). Torben er ramt af fordommen om, hvad en arkitekts arbejde går ud på. Hvad vil det sige at udføre en besigtigelse eller se på en tegning, er det handlingen at se, man er særlig god til som arkitekt? Eller er det at sætte det sete ind i en større sammenhæng og analysere derefter? De fleste tror, at det er én og samme proces, og sådan opleves det selvfølgelig også i de fleste tilfælde. Men operationen kan godt adskilles, så én person ser, og forklarer det sete, og eksperten derefter analyserer. Og sådan er det foregået helt uproblematisk igennem mange år, når Torben var på besigtigelse i arbejdssammenhæng. Dette er svært at forstå, men er dybest set det samme som at læse en bog og derefter analysere det læste. Det kan jo godt lade sig gøre at få bogen læst højt, og alligevel forstå hvad bogen handler om. I denne sag er ARKITEKTFORBUNDET med hele vejen. Selvfølgelig ved overenskomstens tilblivelse, men også som høringspart ved implementering af nye love og direktiver, der har betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår. Undervejs i arbejdslivet, når karrieren skabes, under jobskifte, eventuelle ledighedsperioder, og såmænd også hvis egen virksomhed ønskes opstartet. Men allervigtigst, den dag man bliver ramt af helt uforudsete og svære forandringer. Som uventet, alvorlig sygdom midt i dit arbejdsliv. Og helt uvirkeligt og usandsynligt, hvorfor skulle det lige ramme mig! I sådan en situation har man brug for al den støtte, der overhovedet kan skaffes, for at stå en barsk tid igennem. Og hvis det viser sig, at den danske lovgivning tillader den forskelsbehandling, vi her er vidner til, skal loven ændres, og dette arbejde skal gøres i samarbejde med en lang række andre organisationer. Mette Carstad formand for ARKITEKTFORBUNDET ARKFOKUS no. 3 udkommer den 25. april med nyheder og artikler om danske arkitekturprojekter, der rykker, verdensarkitektur og innovativt design, der gør en forskel, arkitekter, der trives i utraditionelle job, og arkitekter, der har travlt på den fede kreative måde uden alt for meget stress.

6 I løbet af er der i al ubemærkethed skudt et nyt museumskompleks frem i Struer. Der er tale om helt nye rammer for Struer Museum, som er et kulturhistorisk lokalmuseum. Siden grundlæggelsen i 1930 har Struer Museum haft til huse i byens ældste ejendom, den gamle Torngaard på Søndergade. Oprindeligt var Torngaard en firlænget fæstegård, men i dag er der ikke meget tilbage af den oprindelige ejendom kun hovedbygningen mod Søndergade er bevaret. Til gengæld er grunden nu blevet beriget med et bygningskompleks, der på overbevisende facon passer sig ind i omgivelserne. Struer Museum blev grundlagt af forfatteren Johannes Buchholtz ( ). Buchholtz kom til Struer i 1902 og fik ar- bejde som trafikassistent ved Statsbanerne. I 1911 flyttede han og hustruen Olga ind i en nyopført murstensvilla, som de selv havde tegnet. Villaen, der ligger umiddelbart ved siden af museet, indgår i dag som en væsentlig del af Struer Museum. Den oprindelige indretning er bevaret, og villaen fremstår som et helstøbt stykke kulturhistorie i sig selv. For arkitekterne bag Det nye Struer Museum, den lokale arkitektvirksomhed FN- Tegnestuen, var der således ikke bare en museumssamling at tage hensyn til også Torngaard og Buchholtz hus skulle indpasses i planerne. De bærende ideer for projekteringen blev derfor, at Torngaard stadig skulle udgøre en væsentlig del af museumskomplekset, og at Buchholtz hus skulle gøres mere synligt for den forbipasserende. Løsningen blev at gøre hovedbygningen til en kombineret administrations-, butiks- og indgangsnerve og at fritlægge Buchholtz hus ved at nedrive en senere opført bygning, som i mange år

7 havde spærret for udsynet. Endelig skulle det nye museum delvist bygges ned i jorden for ikke at overbebygge grunden og for at bevare kigget til Buchholtz hus. Projekteringen af Det nye Struer Museum beror således på en række praktiske hensyn. Målet har været at tilpasse nybyggeriet til det eksisterende og på én gang skabe et sammenhængende museumskompleks indeholdende spændende udstillingsrum. Resultatet er et helstøbt arkitektonisk udtryk, der komplementerer de to oprindelige murstensbygninger. I forhold til både materialevalg og planløsning er elementer fra Torngaard og Buchholtz hus viderebehandlet i museumsbyggeriet; fx er længeprincippet fra Torngaard overført til en T-formet bygning, men her tolket i sortmalet træ og tagpap, ligesom de røde teglsten genfindes i basen på en pyramide-lignende bygningskrop, der titter op af jorden. Mest iøjnefaldende for den forbipasserende er det nævnte pyramidelignende korpus, der skyder op af jorden til venstre for Torngaard-hovedbygningen. Bygningen kan mere præcist sammenlignes med toppen af en pyramide, for under jorden gemmer det resterende sig hovedbestanddelen af pyramiden, som er delt i to etager og i alt udgør et udstillingsareal på ca. 650 m 2. Pyramidetoppen er gennemskåret i en korsform, der gør det muligt at kigge igennem den hen imod Buchholtz hus, men også at kigge ned i den, hvis man går tæt på. Arkitekterne kan tænkes at være inspireret af det franske museum Louvres pyramidespidser. Den nye hovedindgang er af glas og hægtet på den gamle hovedbygnings venstre side. Hovedindgangen er bygget op rundt om et lindetræ, der gennem et hul i taget skyder op i det fri måske en reference til Pavillon de l Esprit Nouveau tegnet af Le Corbusier ( ) til Verdensudstillingen i Paris Lindetræet er et af flere træer ved Torngaards hovedbygning, og træerne er blandt byens ældste.

8 Fra hovedindgangen kommer man ind i caféområdet, hvorfra der er adgang til museumsbutikken indrettet i den gamle hovedbygning. Caféområdet udgør stammen i den førnævnte T-formede bygningskrop med stue og 1. sal samt kælder/ underetage, der udvider sig med bla den underjordiske pyramide. I caféområdet nærmest indgang og butik samt i områdets modsatte ende løber trapper op til 1. sal og ned i kælderniveau til den underjordiske del af museet. I stuetagen er der foruden cafeen med tilhørende køkken også udstillingsrum. Det ene af disse indtager i højden også 1. salen og rummer en bådebro med udsigt ud i rummet. Rummet har ovenlys i kippen. Den resterende 1. sal huser endnu et udstillingsrum og et konferencelokale ligeledes med ovenlys. I underetagen findes flere udstillingsrum, et af dem er hjemsted for museets interaktive historieskrivning (byskriveren.dk). På samme etage findes også garderobe og toiletfaciliteter til publikum. For foden af trappen, der løber ned i underetagen oppe fra museets indgang, begynder den underjordiske forbindelsesgang, der fører ind til pyramidens øverste etage. Der er således direkte adgang til B&O-afdelingen fra museets indgang. Fra et relativt mørkt og vinduesløst gangareal træder den besøgende ind i glaspyramidens betagende lyshav. Koncentreret i fire dele falder lyset ind i pyramiden. På vejen brydes lyset af det bærende skelet og kaster livfulde skygger ind i rummet. På hver af de otte glasflader i tagkonstruktionen er nederst fastmonteret et avanceret, elektrisk drevet rullegardin. Således kan det samlede glasareal eller bare dele af det afdækkes, hvorved det skarpeste sollys holdes ude en fordel, idet tv-apparater og computerskærme skal kunne fungere i udstillingsrummet. Pyramidens øverste etage er et atypisk udstillingsrum, ligesom andre af det nye museumsbyggeris rum umiddelbart heller ikke minder om de rum, man ellers ser anvendt til udstillinger rundt omkring på landets museer. Netop dette forhold er en af de smukke og spændende udfordringer ved byggeriet i Struer. Etageadskillelsen mellem øverste og nederste etage i pyramiden er konstrueret som et fritsvævende dæk, der kun er hæftet på rummets fire vægge enkelte steder. Står man på nederste etage, fungerer sprækkerne mellem vægge og loft som lyskiler, der bringer dagslyset langt ned under stueplan. Forskellige hensyn er taget i projektering og opførelse af bygningen, ligesom innovative løsninger er inkorporeret. Eksempelvis indeholder væggene i underste etage nicher, der betyder ekstra og særlige udstillingsarealer, for slet ikke at tale om øverste etages tilsvarende vægfelter skabt af hensyn til den gode akustik. Den korsformede gennemskæring skaber indvendigt et tilsvarende korsformet fladt loft, hvorigennem ventilationskanalerne løber. Som statsanerkendt kulturhistorisk museum er det Det nye Struer Museums opgave at varetage arbejdet omkring kulturarven. Visionen for Det nye Struer Museum er at være et moderne kulturhistorisk museum, der er lokalt forankret og som fortæller historier, der er betydningsfulde i både regional, national og international sammenhæng. Således bliver det centrale omdrejningspunkt i Det nye Struer Museum den store udstilling om byens verdens-

9

10 berømte virksomhed Bang & Olufsen. Historien om B&O er et enestående stykke dansk industrihistorie, og siden grundlæggelsen i 1925 har dette vestjyske erhvervseventyr haft en kolossal betydning for Danmark som helhed og for Struer i særdeleshed. B&O-afdelingen i Det nye Struer Museum er en uundgåelig del af et opdateret lokal- og kulturhistorisk Struer Museum. En massiv fremvisning af B&O s produkter fra grundlæggelsen i 1925 og frem til i dag vil belyse den anerkendte virksomheds enestående historie og betydning for lokalsamfundet såvel som verdenssamfundet i kraft af de skelsættende teknologier og banebrydende designs. Udstillingen vil gengive de milepæle dvs. markante tekniske begivenheder og personer der har skabt eventyret. Og via tidsbilleder sat i scene ved hjælp af fotos, radioog tv-indslag, det skrevne ord og ikke mindst tidstypiske eksempler på andet dansk design vil B&O s produkter blive sat ind i en kulturhistorisk sammenhæng. Udstillingen rummer således flere lag et industri/-virksomhedshistorisk, et mediehistorisk og et designhistorisk lag. Alle disse lag er med til at skildre B&O som et stykke dansk kulturhistorie, der fx refererer til massemediernes udbredelse og indflydelse på vores hverdag samt stadfæstelsen af dansk design på den nationale såvel som internationale scene. Publikum vil således ikke bare blive præsenteret for B&O s produkter, men også for mediehistorien og den øvrige danske designhistorie, eksemplificeret ved møbler, industrielt design, grafisk design m.m. Endvidere vil udstillingen give mulighed for at gå på opdagelse i B&O s gamle og nye hovedbrochurer, søge i samlingen af gamle billeder, produktinformationer og film. Udstillingen vil være inddelt i tre hovedafsnit. Det første afsnit hedder Det nutidige univers og omhandler B&O gennem det seneste årti. Her præsenteres de aktuelle produkter. Andet afsnit omhandler Medieeksplosionen og fortæller om

11 B&O s historie fra 1950 til slutningen af 1990 erne. Det var den periode, hvor radioen blev til musikanlægget (først med pladespiller og siden med cd-afspiller), hvor båndoptageren udvikledes, hvor tv blev allemandseje og hvor B&O fik sit internationale gennembrud. Tredje og sidste afsnit kaldes Den fjerne fortid og den nære fremtid og skildrer perioden Her møder vi grundlæggerne Peter Bang og Svend Olufsen og får fortalt de første kapitler af virksomhedens historie. Endelig vil den besøgende her også blive præsenteret for et bud på den fremtid, som kun kan anes. For at sikre udstillingens vedvarende aktualitetsniveau vil den, trods sin permanente karakter, blive forandret løbende. Det er også hensigten at lave særudstillinger og vandreudstillinger, der går i dybden med specifikke emner som fx Farvefjernsynets udvikling og Den digitale revolution. I forlængelse af B&O-afdelingen vil der blive etableret en B&O-klub på museet, hvorigennem nuværende og forhenværende medarbejdere fra virksomheden kan bidrage til museets virke omkring B&O. De kan fx deltage i restaureringsopgaver, fungere som udstillingsguider, forberede særudstillinger m.m. Der er ingen tvivl om, at Det nye Struer Museum med bla B&O-afdelingen vil blive en succes. I mange år har man på egnen mærket den stærke efterspørgsel efter en større historisk udstilling om B&O. Nu er det snart virkelighed til glæde for både danske og internationale gæster. Det nye Struer Museum åbner 1. juni 08. Se mere på

12 For ikke så længe siden læste jeg en artikel om to pianisters forskellige tilgang til de kompositioner, de fortolkede. Sviatoslav Richter en af det 20. århundredes mest beundrede pianister var kendt for sin særlige indlevelsesevne. Han følte sig først og fremmest ydmyg og tro mod værkets og komponistens intentioner, som han videregav med en enorm spændvidde i temperament og stil, modsat hans samtidige, yngre kollega Glenn Gould. Hvor Richter gjorde sig til et spejl for værket, gjorde Glenn Gould sig ved sine uortodokse fortolkninger til aktiv medskaber af et fornyet værk hans personlige indspilning af kompositionen. Jeg foldede fornøjet avisen sammen artiklen kunne måske illustrere nogle af de problemstillinger, vi har arbejdet med hos Vilhelm Lauritzen i forbindelse med ombygningen af Radiohuset til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium DKDM. Hvis vi som arkitekter ser os selv som kunstnere, er det oftest i komponistens rolle: Planens modulering angiver en rytme, som følges gennem bygningens skiftende skalatrin for at skabe harmoni og proportion mellem helhed og detalje. Men hvad gør vi, når vi skal forholde os til et ikon et værk, der er et unikt udtryk for sin tid og har nærmest monumental status? Her må vi måske snarere se os

13 som fortolkere, der videregiver og arbejder med de tanker, som rummes i værket. Også fortolkningen kræver en kunstnerisk indsats, som må baseres på en dialog med værket en imaginær samtale med forfatteren. At Konservatoriet flytter ind i Radiohuset, er glædeligt for både DKDM og Radiohuset. Koncertsalen, Studie 2, forhallen, kantinen, taghaven og mange andre af de rum, som er unikke og kendetegnende for Radiohuset, kan anvendes fuldstændig uændret. Bygningen vil blive en fantastisk ramme om DKDM s aktiviteter, og som konservatorium vil bygningen fortsat være et aktivt, udadvendt orienteringspunkt i byen og kulturlivet. Opgavens store udfordring var derfor at indpasse Konservatoriets behov for akustisk regulerede og klimastyrede undervisningsrum i husets kontorfløje. Et forslag til indretning af et standard-undervisningslokale skulle tegnes 1:20 med principdetaljer i 1:5. Dispositionen af resten af DKDM s program skulle ikke belyses. Opgaven var, synes jeg, godt formuleret: Med den helt usædvanligt høje grad af detaljering, var vi tvunget til at vise præcis, hvordan vi ville berøre bygningen at demonstrere vores anslag. Vi dannede hold med Birch & Krogboe, der ligesom Vilhelm Lauritzen oprindeligt var rådgivere for DR i Radiohuset, og som har en fænomenal viden om huset. Tegnestuens konkurrencehold bestod af Jens Ammundsen som ansvarlig partner, Flemming Agger og undertegnede. Jens Ammundsen startede i sin tid, mens Vilhelm Lauritzen stadig kom på tegnestuen, så det var også tegnestuens kulturarv, der var sat i spil. Det privilegium, det er at arbejde med huset, er kun til låns. og tekniske principper, der styrer bygningens udformning. Hierarkiet lader sig tydeligt aflæse i husets plan og afspejles Vi arbejdede os ned gennem bygningens skalaer, analyserede det rumlige hierarki og kortlagde de funktionelle, konstruktive i rummenes detaljering og materialer. Øverst er de repræsentative rum, koncertsalen, rådssalen, forhallen m.fl. Derefter kommer husets bevægelsesforløb, trapperum og korridorer. Nederst i hierarkiet er kontorer og rum af teknisk karakter. Men bag det rumlige hierarki ligger der yderligere en funktionelt baseret adskillelse af rum til lydproduktion og musik fra de øvrige rum, udtrykt i skellet mellem studieblokken og kontorfløjene. Studiernes

14 skæve form udspringer af akustikken, da lyden skal brydes for at opnå et behageligt, diffust lydbillede. Også materialerne tegner lydbilledet, da hvert materiale har sin egenfrekvens, der påvirker hvordan rummene responderer i forhold til musikken. Vi valgte at se opgaven som en introduktion af bygningens musiske program i kontorfløjene. Dermed åbnede der sig en mulighed for, at Radiohuset selv kunne for at indsætte nye, kompositoriske elementer i bygningen, kunne vi sætte vores energi ind på at bevare rummenes proportioner og generøse rumhøjde og på at give allerede eksisterende elementer ny funktion og betydning. Det var endda muligt at tilbageføre nogle af de bygningsdele, som var blevet ofret ved tidligere ombygninger. give svarene på de akustiske og klimatiske udfordringer, vi stod overfor. Mange af principperne var allerede formuleret i studieblokken og koncertsalen. I stedet Konkret betød det, at installationsvæggene mod korridorerne blev opgraderet til ikke bare at huse nye, lyddæmpede ventilationskanaler, men også til at kunne medvirke til reguleringen af rummenes akustik. Den bølgede form bryder lydens retning, så den efter få hundredele af et sekund

15 Worsaaesvej Betjente Rytmisk ensemble Studie 11 Slagtøj Undervisning Øve Øve Studie Studie Studie 9 Øveorgel Studie 7 Orgel Forrum Forrum Klangrum Orgel Orgel Orgel Studie 5 Auditorium Sprinkler Depot Depot Rytmisk ensemble Ventilation Depot Foyer EM praktik Øve Trommesæt Forrum Øve Øve Forrum Forrum Øve Forrum Øve. Ophold Solister Studie 2 Koncerter/ Gruppeøvelser Gang / Ophold Forrum Kontrol TM Depot TM Studie TM studie Tekøkken Computer TM Teknik Reng. Depot Depot/ teknik KS 0.1 Koncertsal Studie 1 Øve Gang Forrum Gang Forrum Depot Teknik Studie 3/4 TM studie Gang / ophold Kontor Toilet Gang Ophold /solist Ophold /dirigent Sauna Toilet Forrum Toilet Forrum/depot Garderobe Instrument opbevaring Trappe Elevator Trappe Gang Dirigent A/V Lærer KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Faggr. KL Klavergang Std. undervisning GU Std. undervisning AC Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Std. undervisning KL Rosenørns Allé Stolerækker Foyer Toilet Reng. Toilet Toilet Reng. Forrum Teknik Teknik Foyer Forrum Tlf Billetsalg

16 opleves som behageligt diffus, uden flutterekko. Paneler i væggen kan åbnes, så en stofbetrukket lydabsorbent afdækkes. Absorbenten medvirker til, at efterklangstiden i rummet kan reguleres fra en kort, analytisk til en længere, mere levende efterklangstid. På samme måde har skabe med skråtstillede fronter og en tavle, der skjuler endnu en absorbent også medansvar for den akustiske regulering. Materialerne kendes fra andre steder i huset. Gulvet er bøgeparket på lyddæmpede strøer, og skabsfronterne er fineret i oregonpine. Der isættes nye mahognidøre, men den oprindelige beslåning og tilsætningerne i grønlandsk marmor bibeholdes. Da vi fik opgaven, fortsatte arbejdet med at disponere resten af DKDM s program i bygningen. Blandt udfordringerne var at indrette et musikbibliotek, auditorium, rum til ensemble- og orgelundervisning, øvelokaler og Konservatoriets administration. Budgettet var særdeles stramt, og Konservatoriets byggeprogram og funktionskrav har måttet tilpasses til økonomien. Men det lykkedes at disponere byggeprogrammet således, at der blev meget fin overensstemmelse med Konservatoriets brugskrav og det fredningsmæssige værdihierarki, vi havde kortlagt i konkurrencen. Mange steder er husets oprindelige interiører forandret til ukendelighed eller slet og ret fjernet. Ombygningen tillader os nu at genoprette kvaliteter, som var gået tabt. For eksempel var det tidligere Studie 5, som en gang var Danmarks første faste fjernsynsstudie, revet ned og blev anvendt til lager, og i publikumsgarderoben til studierne var der opstillet skillevægge, som ødelagde det oprindelige rum. Her ønsker DKDM at indrette et auditorium som også kan anvendes musisk, og gøre garderoben til det orienteringspunkt i Konservatoriets dagligliv, som det rumlige hierarki lægger op til. Det er en af de spændende opgaver, som stadig er på teg-

17 nebordet, da den lader til at blive mulig gennem en delvis ekstern finansiering. En så omfattende ombygning rummer naturligvis komplicerede modsætninger, der skal løses. Et eksempel på en balancegang mellem hensyn til funktion og bevaring er de fremtidige orgelrum, som indrettes i studieblokken. Det tidligere hørespilstudie er det eneste lokale, der kan rumme et af Konservatoriets klenodier, Marcussen-orgelet. Studiet er et af en gruppe af rum, som er tegnet til at skabe lydeffekter, og er forholdsvis velbevaret siden Der er ekkorum, en trappe der fører op til ingenting og et enormt kar til at skabe hørespillenes lydeffekter med. Rummet udmærker sig ved sin dæmpede akustik, modsat den kirkeagtige lyd med lang efterklangstid, som er nødvendig for orgelundervisningen. De fremtidige funktionskrav er i direkte modstrid med rummets aptering. Her arbejdes videre med de oprindelige tektoniske principper: Ved at udskifte væggenes beklædning med tungere materialer opnås den ønskede lange efterklangstid inden for rummets stringente geometri. Placeringen af orgelet på et hævet podium i rummet bliver en videreførelse af trappemotivet. Lyden af personer, der kastes i havnen, og hastige trin på trapper er fortsat en integreret del af husets arkitektur Netop nu er byggeriet ca. halvvejs. Nogle steder tegner en tydelig definition af de fremtidige forhold sig allerede, andre steder befinder sig et sted mellem nedrivning og genopbygning, og enkelte steder står rummene tilbage uændrede, som DR forlod dem. Huset er i forvandling. Dørene slås op til studiestart i september. Peter Andreas Sattrup

18 Hvordan tackler vi urbaniseringen? Hvordan gør vi byen socialt bæredygtig og sikrer, at der plads til alle? Det er nogle af de spørgsmål, Dansk Arkitektur Centers udstilling Instant Urbanism søger at besvare. Udstillingen, der er skabt af det schweiziske arkitekturmuseum SAM, ser på storbyen med friske, kritiske øjne og redefinerer vores måde at bruge den på. Her handler det ikke om bygninger i gængs forstand, men om arkitektur i dens mest flygtige og fleksible form: stilladser omdannet til vertikale byrum med campingvogne og haver på 20. etage, containere stablet oven på hinanden med vinduer, døre og altaner, telte og mobile hjem lavet af plastic og tape. Helhedsindtrykket er farverigt og livsbekræftende skal man tro Instant Urbanism, vil fremtidens bystrukturer være at finde et sted i det frodige grænseland mellem kunst og arkitektur, leg og alvor. Instant Urbanism, til 1. juni, Dansk Arkitektur Center, Christianshavn, Et af verdens mest beundrede malerier er Leonardo da Vincis Den sidste nadver, malet direkte på væggen i spisesalen i klosteret Santa Maria delle Grazie i Milano. Den sidste nadver er så skrøbeligt, at det kun bliver vist frem i begrænset omfang, men nu har den engelske filmskaber Peter Greenaway besluttet sig for at gøre Leonardos mesterværk tilgængeligt for et bredere publikum. I forbindelse med Milanos internationale møbelmesse april vil der, takket være ny banebrydende teknik, blive skabt en fototeknisk klon af billedet på væggen i det centralt beliggende Palazzo Reale, og samtidig vil maleriet blive vækket til live i en række live-performances kombineret med lyd- og lysprojektioner. Lydsiden vil fremstå som et mix af stemmer, støj og musik, skift i lyssætningen vil give illusionen af daggry, middag og midnat, og de tolv apostle vil én efter én træde ud af tableauet og fortælle om deres oplevelser. D. 29. februar var en stolt dag for Efteruddannelsen på Arkitektskolen Aarhus. Efter to år på skolebænken blev det første hold udklækkede fra Masteruddannelsen i Bygherrerådgivning og Værdidesign. Og de ni nye mastere står stærkt, når de i den nærmeste tid indtager deres pladser i byggebranchens strategiske spil. Uddannelse har givet dem et solidt teoretisk fundament og omfattende viden om branchens nye arbejdsformer og bygherrerådgiverens komplekse rolle. MBV, som uddannelsen kaldes, er bygget op omkring tolv moduler, der veksler imellem praktisk og teoretisk undervisning med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og personlige kompetencer. Uddannelsen tages på halv tid og henvender sig til arkitekter og andre inden for byggebranchen, der beskæftiger sig med bygherre- og procesrådgivning. Næste hold begynder undervisningen 1. september i år, med ansøgningsfrist 1. maj. Læs mere på og masteruddannelsens egen hjemmeside: Akademisk Arkitektforening har fået ny direktør. Jane Sandberg (41) er cand.phil. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og har senest taget en master i corporate communication fra Århus Business School. Hun kommer fra en post som leder af Trapholt Kunstmuseum, hvor hun har været et år, inden da var hun direktør for Øregaard Museum. Vi glæder os til med Jane ved roret at gøre MAA ernes faglige kvaliteter og kompetencer endnu mere synlige for omverden, nu hvor arkitektur og design er kommet markant på dagsordenen. Jane er en person med stærke kommunikative kompetencer, som vi glæder os til at få til at arbejde i arkitekturens tjeneste, udtaler AA s formand Rikke Krogh. Jane Sandberg efterfølger arkitekt Henning Thomsen, som var direktør for foreningen fra 2005 til 1. december

2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 2/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse tirsdag den 17. april 2007 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33 Først og fremmest ser jeg en moderne fagforening som en interesseorganisation, hvor der skabes initiativer, der kan bidrage til medlemmernes hele liv. Dvs.,

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

7/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

7/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 7/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle Schmidt tager udgangspunkt i hans virke som landskabsarkitekt gennem mere end 50 år og her især i anvendelsen

Læs mere

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 Siden sidst Af Gitte Lindeløv På Københavns Universitet har man lavet nogle omrokeringer, således at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu består af Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger: Livrenter 5 % Satser er excl. gruppeforsikring Opsparingsordninger: Ratepension

Læs mere

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof

PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof PRAKTIKRAPPORT Forårssemesteret 2014, Performance- design Udarbejdet af: Berit Ringby Vejleder: Anja Mølle Lindelof INDLEDNING Præsentation Jeg vil gerne starte denne rapport med at præsentere mig selv.

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 REALDANIA FILANTROPI _ INTERVIEW ÅRSMAGASIN 2009 KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 MULTIFARVET BYRUM PÅ NØRREBRO

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Indhold 5 Når du er moden til læring, der forandrer Intro 6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Henning Hansen, kommunaldirektør

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18 FORORD 3 1 INDLEDNING 4 UNDERSØGELSENS BAGGRUND 4 DE GODE HISTORIER OM UNDERSØGELSEN 5 RAPPORTEN: INDHOLD OG SYNSVINKLER 5 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 SELVFØLGELIG

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed.

startisyd Som storyteller ved man, at livet opleves - et ordens-univers, hvor der er rutine, fred, harmoni og forudsigelighed. startisyd INSPIRATION TIL IVÆRKSÆTTERI I SØNDERJYLLAND MARTS 2004 Iværksætteri er særligt vigtigt i Sønderjylland s.2 Rank ryggen, kvinder! s.5 Plads til initiativ s.11 Overtog sin egen arbejdsplads s.13

Læs mere