STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

2 INDHOLD 1 INDLEDNING PLANSTRATEGI 3 2 BYMIDTEN OVERORDNET MÅL STATUS 5 BYMIDTEN OG HAVNEN 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN SAMSPILLET MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN BYFORTÆTNING OG FORSKØNNELSE BYMILJØ OG BEVARING DETAILHANDEL TRAFIK OG PARKERING 14 3 HAVNEN OVERORDNEDE MÅL STATUS HAVNEN I FREMTIDEN MILJØFORHOLD EN AKTIV ERHVERVSHAVN NYE MULIGHEDER DEN REKREATIVE HAVN 23 2

3 1 INDLEDNING Temaplanen Bymidten og Havnen, som omhandler udviklingen af bymidten og havnen, er vedtaget af Byrådet i Temaplanen skal først og fremmest være med til at styrke Struers rolle som kommunecenter. Som by er Struer på mange måder begunstiget, men skal Struer udvikle sig som kommunecenter og leve op til sin landdelscenterstatus, kræves en øget indsats. 1.1 PLANSTRATEGI BAGGRUND FOR KOMMUNE- PLANREVISIONEN OG REVISIONSPROCEDUREN En aktuel, vedkommende og anvendelig kommuneplan kalder på en revision med korte intervaller eller endog en løbende revision. De seneste ændringer i planloven muliggør en revisionsprocedure, der i høj grad imødekommer de ønsker Byrådet har til revisionsprocessen. Der er ikke længere et krav om, at hele kommuneplanen skal revideres fra ende til anden. Der er i stedet åbnet mulighed for, at der kan udvælges og foretages revisioner af emneområder, der ønsker tildelt en særlig bevågenhed, eller som menes at have et særligt behov for revision EMNEVALG Udvælgelsen af emnerne til debat og revision skal ses på baggrund af Byrådets udmeldinger samt planberetningens påpegning af problemstillinger, aktuelle behov for planlægning og perspektiver for handlinger. Byrådet har ved revisionen af kommuneplanen i 2001 sat særligt fokus på følgende tre emner: Hvordan skal Struer vokse? Hvad vil vi med bymidten og havnen? Hvordan skal landsbyer og det åbne land udvikle sig? Denne temaplan er afledt af emnet Hvad vil vi med bymidten og havnen? DEN REVIDEREDE KOMMUNE- PLANS STRUKTUR Den reviderede kommuneplan vil for en stor dels vedkommende bestå af genvedtagne temaer i en samlet hovedstruktur, mens de ovenstående tre debatemner giver anledning til tre temaplaner. Det er intentionen, at der løbende udarbejdes og revideres temaplaner, således at det samlede kommuneplanværk på sigt kommer til at bestå af en række temaplaner. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN BYMIDTEN OG HAVNEN 3

4 INDLEDNING 4 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

5 2 BYMIDTEN 2.1 OVERORDNET MÅL Byrådet vil arbejde for at Struers rolle som kommunecenter og en del af Landsdelscenter Midt-Vest styrkes ved en forskønnelse af bymidten for at tiltrække og forstærke bymæssige aktiviteter og kvaliteter. 2.2 STATUS Struer bymidte udgør byens, kommunens og egnens naturlige center. Struer er kommunecenter og indgår i Landsdelscenter Midt- Vest. Bymidtens betydning rækker dermed langt ud over kommunegrænsen. Bymidten er i kommuneplanen overordnet afgrænset af jernbanen, Ringgade og Holstebrovej. Her findes en lang række butikker, liberale erhverv, undervisningsinstitutioner, den offentlige administration samt jernbane- og rutebilstation. Bykernen er især koncentreret omkring gågaden Østergade samt Smedegade. Der er mange boliger i bymidten og her findes også en stor del af kommunens ældste bygninger. De gamle bygninger og de bevarede, oprindelige vejforløb bidrager til et spændende og varieret bymiljø, omend etableringen af p-pladser nogle steder har sløret bystrukturen. Beliggenheden tæt på Limfjorden bidrager yderligere til bymidtens status som et spændende område for såvel indbyggere i kommunen som for handlende og turister. Byrådet har i de senere år arbejdet for at forskønne bymidten. Det er bl.a. sket ved forskønnelse af gågaderne, hvor belægning og belysning er fornyet. Formålet er bl.a. at gøre bymidten mere attraktiv for handlende, turister og andre besøgende. Men der gøres også en indsats for at gøre bymidten til et bedre sted at leve. Det sker ved at gennemføre en løbende byfornyelse, hvor nedslidte bygninger istandsættes. BYMIDTEN OG HAVNEN TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 5

6 Bygningsfornyelsen har primært fokus på den vestlige del af bymidten i Møllegydeområdet, men gågadeforskønnelsen har også allerede sat præg på bymidten. Gågadeområdet er blevet smukkere og mange af de handlende har fulgt kommunens satsning op ved at gøre en ekstra indsats for vedligeholdelse af facader og udsmykning. I den kommende planperiode ønsker Byrådet at fortsætte arbejdet med at forbedre bymidten yderligere med henblik på at styrke detailhandlen samt mulighederne for at bosætte sig i bymidten TRAFIK OG PARKERING Smedegade hastighedsdæmpes, primært vha. hævede flader i kryds. Det skal gøre gaden mere attraktiv og sikker for fodgængere og cyklister. 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN BYMIDTEN Byrådets bud på fremtidens bymidte tager udgangspunkt i et ønske om at forbedre mulighederne for at bygge nyt i bymidten for at give mere liv og styrke bymiljøet. En sådan fortætning vil samtidig forbedre mulighederne for at bosætte sig i bymidten UDPEGNING AF BYGGE- MULIGHEDER Planens væsentligste træk er udpegningen af en række byggemuligheder i bymidten. Byggemulighederne er dels udpeget hvor der er plads til nyt byggeri, dels hvor der er behov for at stramme byrummet op gennem nybyggeri. De fleste byggemuligheder findes langs Smedegade. I den vestlige del af bymidten er en biograf etableret. Her er inddraget en del af parkeringsarealet til nybyggeri. Hvis de nye byggemuligheder alle realiseres, vil der ske en reduktion i antallet af parkeringspladser i bymidten. Der må derfor ske en regulering af parkeringen i bymidten, således at langtidsparkerede biler henvises til egentlige langtidsparkeringspladser. 6 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

7 N BYMIDTEN I FREMTIDEN Smedegade Vestergade Biograf Anlægsvej Hastighedsdæmpning Beplantning langs Smedegade retableres Torvegade Hastighedsdæmpning Byggemulighed Østergade Kirkegade Nyt torv omkranset af nybyggeri Hastighedsdæmpning Byggemulighed Passagemulighed for biler parallelt med Smedegade lukkes BYMIDTEN Bredgade Hastighedsdæmpning Tegltorvet nyt indsatsområde Søndergade Hastighedsdæmpning Forbedret byrum ved stationen TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 7

8 STRUER BYMIDTE - TORV OG PARKERING N Byggemuligheder BYMIDTEN Torv med hastighedsdæmpning BYFORSKØNNELSE Det er væsentligt for bymidten, at den oprindelige bystruktur genskabes eller reetableres, så der sker en forbedring af bymiljøet. Smedegade fremtræder i dag opløst og diffust med de store åbne parkeringspladser. Nye byggemuligheder og beplantninger i gadelinien er med til at definere gaderummet og understreger den oprindelige bystruktur. Et andet centralt punkt i planen er ved Smedegade/Kirkegade. Her etableres et torv med hastighedsdæmpende effekt. Omkring det nye torv gives der flere byggemuligheder. Hensigten er at skabe et smukt byrum omkring torvet, der skaber en forbindelse mellem gågaden og butikkerne langs Smedegade. De hævede flader og torve opdeler Smedegade i en række sekvenser, der bryder det monotone forløb. Tegltorvet er udpeget som indsatsområde, hvor kommunen vil gøre en indsats for at forbedre bymiljøet. Det skal ske gennem en omlægning af trafikken og en revurdering af belægninger, beplantninger og byinventar. 8 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

9 2.4 SAMSPILLET MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN MÅL Sammenhængen mellem bymidten og havnen skal styrkes for at udnytte de rekreative muligheder ved havnen og vandet. Fiskergades nye forbindelse til havnen er en del heraf. Større nybyggerier skal primært placeres omkring havnen. Butikker og lign. skal primært placeres i bymidten ROLLEFORDELING MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN Bymidten er kommunens og egnens center og skal derfor indeholde en lang række funktioner. Samtidig er Struer Bymidte kendt for at være en overskuelig indkøbsby med mange mindre butikker. Byrådet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at der indpasses meget store, nye byggerier i bymidten. Nybyggeri i bymidten omfatter mindre udfyldningsbyggeri med f.eks. butikker og boliger samt visse steder opførelse af nye bygninger. Omkring havnen er der derimod mere plads og færre bevaringshensyn. Dog skal nyt byggeri tilpasses eksisterende skala og udtryk. Dele af havneområdet kan forventes omdannet i de kommende år. Det skaber muligheder for at realisere Byrådets mål om en bedre sammenhæng mellem bymidten og vandet - til gavn for handelslivet, turismen og beboerne. Det er samtidig vigtigt, at omdannelsen af en del af havnen sker under hensyntagen til værftet og erhvervshavnen, som begge fortsat er velfungerende. Det er således Byrådets mål at Struer fortsat skal have en aktiv havn og værft. Havnens fremtid er beskrevet nærmere i kapitel 3; Havnen. BYMIDTEN HAVNENS REKREATIVE MULIG- HEDER SKAL UDNYTTES Havneområdet rummer store rekreative muligheder som idag kun udnyttes i begrænset omfang. Den korte afstand mellem bymidten og vandet giver store muligheder for i højere grad at udnytte byens beliggenhed ved havnen. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 9

10 TV RGADE SMEDEGADE STRANDVEJEN BJERGGADE FJORDVEJEN SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN BYMIDTEN 2.5 BYFORTÆTNING OG FOR- SKØNNELSE MÅL Bymidten skal forskønnes. Der gives mulighed for nyt byggeri NYT BYGGERI I de senere år har indsatsen for at forskønne bymidten været koncentreret om belægninger og facader. Byrådet ønsker nu at give mulighed for, at der også kan ske mere grundlæggende forandringer i bymidten med henblik på at skabe en endnu mere attraktiv bymidte. Derfor gives der mulighed for at bygge højere i udvalgte dele af bymidten, ligesom der peges på en række konkrete byggemuligheder for nybyggeri. Nyt byggeri kan f.eks. medvirke til at forskønne bybilleder ved udfyldning af huller i en husrække. I andre tilfælde kan nyt, fritstående byggeri give et større område en særlig karakter. Generelt fastsætter kommuneplanen et maksimalt etageantal på fire etager i centerområderne i bymidten. I bymidtens randområder er det maksimale antal etager dog reduceret til 1-3. I planen på side 7 og 8 peges der på en række konkrete byggemuligheder. I bymidten er der dog ikke plads til meget store byggerier, f.eks. kontorhuse med nye arbejdspladser. En omdannelse af erhvervsarealerne øst for havnen omkring slagteriet vil kunne give mulighed for etablering af større vidensbaserede virksomheder, ligesom arealerne ved lystbådehavnen rummer nybygningsmuligheder - dog i mere begrænset omfang FORSKØNNELSE AF BYMIDTEN Bygninger og rummet imellem dem skal bidrage til et smukt bymiljø. Omtanke ved facadeudformningen samt en omhyggelig vedligeholdelse af facader, vinduer mv. er derfor vigtig. ETAGEANTAL I BYMIDTEN - EKSISTERENDE FORHOLD VED FJORDEN STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE SKOLEGADE M LLEGYDE STERGADE TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE S NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE KIRKEV NGET KIRKEGADE BAKKEVEJ Signaturforklaring 1 etage 2 etager 3 etager 4 etager VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET S NDERGADE NYGADE TORVEGADE FYNSGADE JYLLANDSGADE 10 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

11 STRANDVEJEN FJORDVEJEN KIRKEV NGET TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN De senere år er der især i gågadeområdet gjort en stor indsats for at skabe et smukt bymiljø, i takt med at byrådet har gennemført fornyelsen af belægningen i gågadeområdet. Byrådet håber, at den positive udvikling fortsætter således at de kommunale initiativer til forbedring af bymiljøet også i fremtiden følges op af facadeforbedringer osv. Det er til gavn for såvel handelslivet og turismen som for kommunens borgere. Som led i disse bestræbelser vil der blive udarbejdet en lokalplan og vejledning for facader, skilte og byinventar for bymidten. Kommunen vil også, gennem den løbende byfornyelse, bidrage til at de mest nedslidte bygninger forbedres. Kommunen ønsker at gennemføre en helhedsorienteret byfornyelse af midtbyen, BYMIDTEN Forskønnelsen er bl.a. med til at fastholde og udvikle Struer Bymidte som et vigtigt handelscentrum. hvor der sættes fokus på en helhedsplanlægning af bymidten. En af de kommende aktiviteter bliver en stillingtagen til istandsættelsen af Folkets Hus. ETAGEANTAL I BYMIDTEN - FREMTIDIGE BYGGEMULIGHEDER VED FJORDEN STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE BJERGGADE 4 etager TV RGADE SKOLEGADE M LLEGYDE VESTERGADE 4 etager MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET TORVEGADE 4 etager STERGADE T.W.JENSENS STR DE 4 etager STERGADE KOLONIHAVEVEJ BRYGGERGADE ANL GSVEJ SMEDEGADE 4 etager 4 etager ENGGADE KIRKEGADE SMEDEGADE 4 etager BREDGADE TEGLTORVET S NDERGADE 4 etager 4 etager JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE 3 etager ROLIGHEDSVEJ KIRKEGADE BAKKEVEJ VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET S NDERGADE NYGADE TORVEGADE TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN JYLLANDSGADE 11

12 SMEDEGADE STRANDVEJEN BJERGGADE FJORDVEJEN KIRKEV NGET SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN E BYMIDTEN 2.6 BYMILJØ OG BEVARING MÅL Nyt byggeri i bymidten skal opføres under hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer UDPEGNING AF BEVARINGS- VÆRDIGE BYGNINGER Struer er som bysamfund relativt ung, men alligevel med et tydeligt historisk præg. Det afspejler sig bl.a. i bebyggelsen i bymidten, hvor en række ældre, bevaringsværdige bygninger er bevaret. Bygningerne er væsentlige for byens identitet. I bymidten findes eksempelvis rådhuset og stationen, der begge er meget værdifulde elementer i gadebilledet. Byrådet lægger stor vægt på, at Struer Kommune også i fremtiden fremstår som en kommune med velbevarede, historiske rødder. Derfor har Byrådet i en bevarende lokalplan (nr. 234) udpeget en række bygninger i kommunen som bevaringsværdige. Det betyder bl.a., at bygningerne er underlagt visse krav til facadeudformning og materialevalg og i yderste konsekvens, kan Byrådet hindre en nedrivning af de pågældende bygninger. Bygninger i Struer Bymidte, der af Byrådet er udpeget som bevaringsværdige i den bevarende lokalplan, fremgår af kortet nederst på siden BEVARING OG NYBYGGERI Opførelse af nyt byggeri kan medvirke til at gøre bymidten smukkere, sikre at byrummene forbedres samt tilføre nye arkitektoniske kvaliteter. Men der skal også tages hensyn til de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Derfor skal byggemulighederne udnyttes under hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER BYGNING AF MIDDEL BEVARINGSVÆRDI OLIEVEJ BYGNING AF HØJ BEVARINGSVÆRDI NORDKAJEN FREDET BYGNING (KIRKE) VED FJORDEN BYMIDTEAFGRÆNSNING STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE SKOLEGADE LLEGYDE STERGADE KOL TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE ROLIGHED KIRKEGADE BAKKEVEJ VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET NDERGADE NYGADE 12 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

13 2.7 DETAILHANDEL MÅL Der skal ske en fortsat styrkelse af detailhandlen i Struer Kommune. Det skal ske gennem forskønnelse af bymidten og forbedret udnyttelse af parkeringspladserne. Detailhandlen skal koncentreres i bymidten for at styrke det samlede handelsliv i byen EN STÆRK HANDELSBY Som handelsby står Struer meget stærkt. En analyse af detailhandlen i amtet fra 1999 viser, at oplandet er stort og at de mange, små butikker generelt fungerer godt. Der er dog grund til fortsat at arbejde for en styrkelse af detailhandlen, idet der på landsplan er en tendens til, at handelslivet i de mindre og mellemstore byer svækkes i takt med at folk kører længere og længere for eksempelvis at handle tøj. Alene i perioden lukkede 22% af byens butikker. Det er dog færre end amtsgennemsnittet HANDELSLIVET SKAL FORTSAT STYRKES Forskønnelsen af bymidten og forbedringerne af de trafikale forhold er Byrådets væsentligste bidrag til styrkelsen af handelslivet. Byrådet mener derimod (jf. parkeringsanalysen i afsnit 1.8 Trafik og parkering), at der ikke er behov for at etablere flere nye parkeringspladser. For mange og for store parkeringspladser kan føre til et uoverskueligt bymiljø, hvor bygningsstruktur og gadeforløb brydes. Parkeringspladserne skal derfor udnyttes mere effektivt for at skabe ordnede parkeringsforhold. Det kan f.eks. ske ved indførelse af yderligere tidsbegrænset parkering på udvalgte steder KONCENTRATION AF BUTIKKERNE Butikkerne i Struer Bymidte står stærkest, hvis de koncentreres i et mindre, overskueligt område i den centrale del af byen. Byrådet ønsker derfor at fastholde et koncentreret og sammenhængende butiksområde i Struer Bymidte. Gangafstandene mellem butikkerne skal være korte, og det skal tilstræbes, at der ikke er huller mellem butikkerne. Dermed står butikkerne samlet stærkest som et attraktivt indkøbsområde OMRÅDER TIL BUTIKSFORMÅL Som følge af en lovændring i 1997 skal amterne nu afgrænse de områder i bymidterne,hvor der kan etableres butikker samt fastsætte maksimale butiksstørrelser. Ringkjøbing Amt har i Regionplantillæg nr. 7 fra 2000 fastlagt, at området til butiksformål i Struer Bymidte følger afgrænsningen på kortet på næste side. Der kan desuden etableres mindre butikker på havnen og i et sekundært butiksområde umiddelbart vest for bymidten. Der er foretaget tilsvarende afgrænsninger af områder til butiksformål i resten af kommunen. De maksimale butiksstørrelser fremgår af uddrag af Tillæg nr. 7 til Regionplan 1997 på næste side. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN BYMIDTEN 13

14 SMEDEGADE SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN Kommune/centertype Rammeområde /centernavn Struer bymidte 1C1, 1C5, 1C11, 1C12, C13, 1C14, 1C15, 1C16, 1C17 Ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål m 2 Maksimale butiksstørrelser dagligvarer m 2 Maksimale butiksstørrelser udvalgsvarer m ) 1H1, 1H2 (delområde) Sekundær bymidte 1B24 (delområde) E Lokal bydelsforsyning i Struer by 1C4, 2C1, 3C (i alt) Lokalcentre Asp-Linde, Hjerm, Humlum Struer Kommune i alt ) Dog 3 butikker på op til m 2 enten i primær eller sekundær bymidte VRA NORDKAJEN OMRÅDER MED MULIGHED FOR BUTIKKER IHT. REGIONPLAN BYMIDTEN RGADE SKOLEGADE STRANDVEJEN LLEGYDE BJERGGADE FJORDVEJEN VED FJORDEN R DHUSSTR DE STERGADE KULGADE HAVNEVEJ SYDKAJEN STKAJEN TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE KIRKEGADE BAKKEVEJ 2.8 TRAFIK OG PARKERING MÅL Bymidten skal fredeliggøres trafikalt. Biltrafikken i bymidten skal ske under hensyntagen til at skabe et sikkert og trygt miljø for den gående og cyklende trafik. Parkeringspladser i bymidten skal tilpasses det fremtidige behov for central parkering til indkøb og gågadebesøg. Langtidsparkering skal såvidt muligt undgås på centerparkeringer TRAFIKKEN Trafikken skal så vidt muligt fordeles på de primære veje. Smedegade skal primært belastes med trafik med ærinde i bymidten, mens gennemkørende trafik skal ledes ad de primære trafikveje. Trafikmængden på Smedegade ved Bredgade er ca biler pr. døgn. På Bredgade kører i dag ca biler pr. døgn. På den første del af Smedegade er der i dag 40 km/t hastighedszone, samt 15 km/t zone med hævet flade ud for Kvickly. 14 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

15 2.8.3 PLANLAGTE TRAFIKALE PROJEKTER Der er planer om, at der på sigt skal være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hele Smedegade, 15 km/t på torvet ved Kvickly samt at der skal ske yderligere sanering i form af hævede flader i en række kryds. Ved Smedegades krydsning med Anlægsvej og Bredgade er lysreguleringerne planlagt optimeret ved etablering af diode-signal. Ved Bredgade-krydset er desuden påtænkt grøn pil. Der er ligeledes planer om, at koble Tegltorvet og Søndergade tættere sammen med Smedegade og midtbyområdet ved at fortsætte zoneområdet med 40 km/t hastighedsgrænse og hævede flader øst for Bredgade. Marina parkering P ved kaj foran havnekontor P bag bibliotek Kirkegade Kvickly tagparkering Enggade øst Enggade vest Rådhusstræde Bjerggade Skolegade Mundbergs Allé Vestergade Jerngården Anlægstorvet P ved Rema P ved Grand hotel Tegltorvet % 12 Bredgade 12 67% Søndergade (gågade) Banegården P langs Østergade Fiskerihavnen Rådhusparkering PARKERINGSANALYSE Parkeringssituationen er undersøgt med henblik på at belyse om fremtidens parkeringsbehov kan imødekommes med de nuværende parkeringspladser, samt om der er mulighed for at inddrage eksisterende parkeringspladser til nye byfunktioner. Parkeringsanalysen viste, at de mest eftertragtede parkeringspladser er fuldt udnyttet over det meste af dagen, men at der altid vil være en ledig plads længere væk. I gennemsnit holder der 572 biler parkeret på de 24 parkeringsområder i dagtimerne, hvilket svarer til en gennemsnitlig belægning på 66% på parkeringspladser i Struer midtby, og en restkapacitet på ca. 289 pladser. Analysen viser, at der generelt er parkeringspladser nok i Struer midtby til at imødekomme det nuværende parkeringsbehov, men problemet er, at de benyttes uhensigtsmæssigt. Det vil sige, at en del af de centrale parkeringspladser benyttes til langtidsparkering for arbejdspladser i midtbyen. Dette skaber problemer med for få centrale parkeringspladser til at tilgodese en fremtidige by- og detailhandelsudvikling. I tabellen ses, hvordan parkeringen fordeler sig på områder i midtbyen, og i diagrammet ses fordelingen på de 24 parkeringspladser i og omkring Struer midtby VURDERING OG MULIGHEDER Der vil med det nuværende parkeringsbehov blive brug for flere centerparkeringer, med mindre man kan flytte en del af langtidsparkeringen på de centrale pladser til de mere perifere parkeringspladser (plads langs Østergade, ved kaj foran Havnekontor og ved Marina-parkering). PARKERINGSBELÆGNING I STRUER MIDTBY % % 8 0Forbud % 5 59% 5 75% 0119% % % % 0 102% 76% % 33% 83% 70 45% % 46 73% 76% 28% 59% Antal parkeringer Ledige p-pladser % = Belægningsgrad BYMIDTEN TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 15

16 De parkeringspladser, hvor langtidsparkeringen helst skal reduceres, er ved Grand Hotel, Rema, Anlægstorvet, Rådhusparkeringen og Fiskerihavnen (brobuerne) og tildels ved Tegltorvet. Med en ændring af tidsbegrænsning fra 3 timer til 1-1,5 time på en stor del af disse pladser vil man med stor sandsynlighed kunne flytte en del af langtidsparkeringen, da det vil være for besværligt at skulle ændre p- skiven så tit. Det forventes, at der vil kunne flyttes omkring 35 langtidsparkeringer fra de centrale parkeringspladser til de tre nævnte pladser (ved havnekontoret, marinaen og PARKERINGSBEHOVET I FREMTIDEN I 1993 blev der ligeledes foretaget parkeringstællinger i Struer midtby. Det er kun ved parkeringspladsen ved Tegltorvet, at der kan foretages en sammenligning af de to undersøgelser, idet parkeringsantallet på de øvrige pladser er ændret væsentligt siden Belægningsgraden på Tegltorvet er ikke ændret væsentligt siden 1993, men med den gode økonomiske situation i Danmark må det forventes, at der i løbet af de næste 5-10 år vil ske en udvikling i bymidten med stigende handel, trafik og dermed også stigende parkeringsbehov. BYMIDTEN Østergade), hvor der i dag er en restkapacitet på ca. 90 pladser. Flytningen af centrale parkeringer vil lægge større pres på langtidsparkeringspladserne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de sidste 10 pladser langs Østergade og den østlige halvdel af Tegltorvet ændres til langtidsparkering, og at afmærke båse på parkeringspladsen ved kajen overfor Havnekontoret. Parkeringspladsen på Jerngården er blevet opdelt for at fremme en mere hensigtsmæssig udnyttelse af pladsen, idet den har overtaget langtidsparkeringer fra den nedlagte parkering på Frelsenshær-grunden ved Anlægsvej. Ændres de nævnte forhold vil det betyde en større frigivelse af centrale parkerings-pladser, jf. tabellen. Til gengæld vil der være høj belægningsgrad på langtidsparkeringspladserne ved f.eks. havnen. En stigning i parkeringsbehovet på 10% svarer til, at omkring yderligere 60 parkeringspladser vil blive benyttet. Der vil senere være mulighed for at ændre tidsbegrænsningen på parkeringspladser ved f.eks. Tegltorvet fra de 3 timer til hhv. tidsubegrænset og 1 time på pladsens to halvdele. De omkring 150 ledige parkeringspladser i den centrale del af midtbyen forventes at være nok til at opfylde det fremtidige behov. I og med at tidsbegrænsningen på parkeringspladserne ved bl.a. Grand Hotel og Rema ændres fra de nuværende 3 timer til 1 time, vil der desuden være bedre kapacitet og større sandsynlighed for at få en plads pga. en hyppigere udskiftning. Der kan med baggrund i parkeringsanalysen og de anførte ændringer åbnes mulighed for inddragelse af et mindre antal af de centrale parkeringspladser til andre bymæssige funktioner, såsom nybyggeri. Endelig kunne en hyppigere parkeringskontrol være gavnlig for parkeringssituationen. 16 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

17 3. HAVNEN 3.1 OVERORDNEDE MÅL Det er Byrådets overordnede mål: at udnytte havneområdernes byvækstpotentiale på tiloversblevne arealer og at udnytte områdets bygnings- og kulturmiljømæssige identitet som ressource og katalysator for nye aktiviteter. Struer skal fortsat have en velfungerende og aktiv erhvervshavn med skibstrafik, lastning og losning, værftsfaciliteter, osv. Gennem en aktiv og målrettet markedsføring af havnens transportmuligheder skal skibstrafikken på havnen fremmes og hermed øge den samlede søtransport. 3.2 STATUS BYMIDTEN OG HAVNEN Havnens rekreative værdier skal samtidig i højere grad end hidtil udnyttes. På den vestlige del af havnen skal der sikres mulighed for udvidelse af lystbådehavn og etablering af boliger og serviceerhverv. Endelig skal der skabes mulighed for etablering af et center for IT-virksomheder ved lystbådehavnen og på en del af havneområdet, hvor slagteriet i dag ligger. Struer Havn er præget af aktivitet indenfor mange forskellige områder. Her er der havnefaciliteter, værft, lystbådehavn og en række virksomheder, hvoraf nogle har tilknytning til havneaktiviteterne og nogle til helt andre brancher. Erhvervshavnen og værftet har i mange år været de primære aktiviteter på havnen. Derfor har bl.a. støjforholdene betydet at det har været svært at indpasse boliger, kontorer, rekreative anlæg osv. på havnen. Arealer på havnen, der ikke har været anvendt til egentlige havnefaciliteter eller værft, har derfor i en årrække været anvendt til andre aktiviteter, der ligeledes har en miljøpåvirkning, som vanskeliggør en indpasning af boliger, kontorer mv. Det kan konstateres, at der i de senere år har været en nedgang i disse aktiviteter på havneområdet. Der er eksempelvis truffet beslutning om at slagteriet lukker. Lukningen af slagteriet og andre virksomheder på havnen medfører tab af arbejdspladser. Samtidig er der en risiko for, at en del af havneområdet kommer til at fremstå nedslidt og øde. Byrådet lægger derfor op til, at der kan ske en omdannelse af en del af arealerne på havnen, samtidig med at de vigtige havne- og værftsaktiviteter opretholdes. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 17

18 3.3 HAVNEN I FREMTIDEN Byrådets plan for havnens fremtidige udformning indeholder en række elementer, der vil betyde forandringer på nogle af havneområderne. Planerne fremgår af skitsen på side VIDENSVIRKSOMHEDER Den største omdannelse forventes at ske, hvor slagteriet idag ligger. Slagteriet forventes nedlagt. Her udlægges et område til vidensbaserede virksomheder, særligt indenfor IT-branchen, idet området er velbeliggende og centralt DEN INDRE HAVN Den indre del af havnen mellem byen og havnefunktionerne kan i fremtiden i højere grad end i dag tage form af et område med vægt på rekreative, bynære aktiviteter. Ved banen er der eksempelvis planer om at indrette et jernbanemuseum i den velbevarede godsekspedition, ligesom der kan etableres fjordmuseum på havnen. Området er velbeliggende i forhold til såvel byen som vandet. Området er et væsentligt element i bestræbelserne på at styrke de kulturelle og turistorienterede aktiviteter på havneområdet. Sammenhængen mellem byen og HAVNEN Øst herfor udlægges et område til boliger som vist i skitsen på side 19. Området placeres mellem havnen og kolonihaverne med smuk udsigt over Limfjorden. Skydebanen udgør som følge af støjgenerne et potentielt problem ifht. de øvrige anvendelser i området. Det er ikke p.t. muligt at anvise alternative placeringsmuligheder for skydebanen indenfor kommunen. Derfor anlægges der en støjafskærmning ved skydebanen, såfremt støjen overskrider grænseværdierne. Havnefunktionerne opretholdes. Miljøpåvirkninger i forbindelse med losning og lastning af skibe betyder dog, at der på sigt kan blive behov for afskærmning af nogle af havneaktiviteterne. vandet sikres bl.a. ved at anvende ensartet belægning i overgangen fra bymidten til havn. Mellem de indre havnearealer og lystbådehavnen mod vest fastholdes værftet som også er et vigtigt element i den aktive havn. 18 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

19 N STRUER HAVN I FREMTIDEN Lystbådehavn Nye boliger på trekanten og ml. bassiner Erhvervsområde for vidensbaserede virksomheder Skibsværft Havnefunktioner nye bygninger Havnefunktioner HAVNEN Fjordmuseum Jernbanemuseum Havnerelaterede erhverv Erhvervsområde for vidensbaserede virksomheder Rensningsanlæg Skydebane Fremtidigt boligområde (2-3 etager) Kolonihaver Bådoplagring TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 19

20 HAVNEN LYSTBÅDEHAVNEN Længere mod vest findes lystbådehavnen og tilhørende landarealer. I den vestligste del af området kan der opføres boliger langs ydre kajkant og på trekanten samt vidensbaserede virksomheder mellem Fjordvejen og Sejlklubberne. Det sikres, at der er en vis arealreserve mellem den nuværende parkeringsplads og vidensvirksomhederne, der kan anvendes til parkering, cirkus, mv. EKSISTERENDE ANVENDELSE OG MILJØFORHOLD PÅ HAVNEN 3.4 MILJØFORHOLD MÅL Planlægningen af havnen skal ske under hensyntagen til eksisterende havnefaciliteter og værft såvel som til nye anvendelser som IT-virksomheder og boliger. En opdeling af havnen i forskellige miljøzoner skal sikre, at der på havnen er plads til såvel miljøfølsomme aktiviteter som eksisterende havneaktiviteter. Byrådet ønsker at styrke havnen og indpasse flere typer funktioner på området, hvor det er muligt. Derfor er der behov for en nøje opdeling og tilpasning af de nye funktioner til de eksisterende virksomheder og aktiviteter. På lang sigt kan de nye, miljøfølsomme anvendelser som f.eks. vidensvirksomheder afhængigt af deres placering forhindre miljøtunge aktiviteter i området. Renseanlaeg / skydebane Ikke genevoldende funktioner Foderstoffer Slagteri Olieoplag Olieindpumpning Autolakereri 20 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Udkast NOTAT Redegørelse om Arealanvendelsen på danske havne Maj 2010 Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Side 2/27 1. Forord... 3 2. Redegørelsens formål...

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Miljøministeriet Realdania 2 KOLOFON UDGIVET AF: PLAN09 KONSULENT: NIRAS Konsulenterne FOTOS: Såfremt andet ikke

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne

Indledning. Forord. der alt i alt tegner sig et positivt billede af udviklingsmulighederne Indledning Forord Så foreligger den nye kommuneplan for Skjern Kommune. I planen skitserer byrådet sit bud på nogle af de overordnede mål og rammer for udviklingen i kommunen de kommende år. Kommuneplanen

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere