STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

2 INDHOLD 1 INDLEDNING PLANSTRATEGI 3 2 BYMIDTEN OVERORDNET MÅL STATUS 5 BYMIDTEN OG HAVNEN 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN SAMSPILLET MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN BYFORTÆTNING OG FORSKØNNELSE BYMILJØ OG BEVARING DETAILHANDEL TRAFIK OG PARKERING 14 3 HAVNEN OVERORDNEDE MÅL STATUS HAVNEN I FREMTIDEN MILJØFORHOLD EN AKTIV ERHVERVSHAVN NYE MULIGHEDER DEN REKREATIVE HAVN 23 2

3 1 INDLEDNING Temaplanen Bymidten og Havnen, som omhandler udviklingen af bymidten og havnen, er vedtaget af Byrådet i Temaplanen skal først og fremmest være med til at styrke Struers rolle som kommunecenter. Som by er Struer på mange måder begunstiget, men skal Struer udvikle sig som kommunecenter og leve op til sin landdelscenterstatus, kræves en øget indsats. 1.1 PLANSTRATEGI BAGGRUND FOR KOMMUNE- PLANREVISIONEN OG REVISIONSPROCEDUREN En aktuel, vedkommende og anvendelig kommuneplan kalder på en revision med korte intervaller eller endog en løbende revision. De seneste ændringer i planloven muliggør en revisionsprocedure, der i høj grad imødekommer de ønsker Byrådet har til revisionsprocessen. Der er ikke længere et krav om, at hele kommuneplanen skal revideres fra ende til anden. Der er i stedet åbnet mulighed for, at der kan udvælges og foretages revisioner af emneområder, der ønsker tildelt en særlig bevågenhed, eller som menes at have et særligt behov for revision EMNEVALG Udvælgelsen af emnerne til debat og revision skal ses på baggrund af Byrådets udmeldinger samt planberetningens påpegning af problemstillinger, aktuelle behov for planlægning og perspektiver for handlinger. Byrådet har ved revisionen af kommuneplanen i 2001 sat særligt fokus på følgende tre emner: Hvordan skal Struer vokse? Hvad vil vi med bymidten og havnen? Hvordan skal landsbyer og det åbne land udvikle sig? Denne temaplan er afledt af emnet Hvad vil vi med bymidten og havnen? DEN REVIDEREDE KOMMUNE- PLANS STRUKTUR Den reviderede kommuneplan vil for en stor dels vedkommende bestå af genvedtagne temaer i en samlet hovedstruktur, mens de ovenstående tre debatemner giver anledning til tre temaplaner. Det er intentionen, at der løbende udarbejdes og revideres temaplaner, således at det samlede kommuneplanværk på sigt kommer til at bestå af en række temaplaner. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN BYMIDTEN OG HAVNEN 3

4 INDLEDNING 4 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

5 2 BYMIDTEN 2.1 OVERORDNET MÅL Byrådet vil arbejde for at Struers rolle som kommunecenter og en del af Landsdelscenter Midt-Vest styrkes ved en forskønnelse af bymidten for at tiltrække og forstærke bymæssige aktiviteter og kvaliteter. 2.2 STATUS Struer bymidte udgør byens, kommunens og egnens naturlige center. Struer er kommunecenter og indgår i Landsdelscenter Midt- Vest. Bymidtens betydning rækker dermed langt ud over kommunegrænsen. Bymidten er i kommuneplanen overordnet afgrænset af jernbanen, Ringgade og Holstebrovej. Her findes en lang række butikker, liberale erhverv, undervisningsinstitutioner, den offentlige administration samt jernbane- og rutebilstation. Bykernen er især koncentreret omkring gågaden Østergade samt Smedegade. Der er mange boliger i bymidten og her findes også en stor del af kommunens ældste bygninger. De gamle bygninger og de bevarede, oprindelige vejforløb bidrager til et spændende og varieret bymiljø, omend etableringen af p-pladser nogle steder har sløret bystrukturen. Beliggenheden tæt på Limfjorden bidrager yderligere til bymidtens status som et spændende område for såvel indbyggere i kommunen som for handlende og turister. Byrådet har i de senere år arbejdet for at forskønne bymidten. Det er bl.a. sket ved forskønnelse af gågaderne, hvor belægning og belysning er fornyet. Formålet er bl.a. at gøre bymidten mere attraktiv for handlende, turister og andre besøgende. Men der gøres også en indsats for at gøre bymidten til et bedre sted at leve. Det sker ved at gennemføre en løbende byfornyelse, hvor nedslidte bygninger istandsættes. BYMIDTEN OG HAVNEN TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 5

6 Bygningsfornyelsen har primært fokus på den vestlige del af bymidten i Møllegydeområdet, men gågadeforskønnelsen har også allerede sat præg på bymidten. Gågadeområdet er blevet smukkere og mange af de handlende har fulgt kommunens satsning op ved at gøre en ekstra indsats for vedligeholdelse af facader og udsmykning. I den kommende planperiode ønsker Byrådet at fortsætte arbejdet med at forbedre bymidten yderligere med henblik på at styrke detailhandlen samt mulighederne for at bosætte sig i bymidten TRAFIK OG PARKERING Smedegade hastighedsdæmpes, primært vha. hævede flader i kryds. Det skal gøre gaden mere attraktiv og sikker for fodgængere og cyklister. 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN BYMIDTEN Byrådets bud på fremtidens bymidte tager udgangspunkt i et ønske om at forbedre mulighederne for at bygge nyt i bymidten for at give mere liv og styrke bymiljøet. En sådan fortætning vil samtidig forbedre mulighederne for at bosætte sig i bymidten UDPEGNING AF BYGGE- MULIGHEDER Planens væsentligste træk er udpegningen af en række byggemuligheder i bymidten. Byggemulighederne er dels udpeget hvor der er plads til nyt byggeri, dels hvor der er behov for at stramme byrummet op gennem nybyggeri. De fleste byggemuligheder findes langs Smedegade. I den vestlige del af bymidten er en biograf etableret. Her er inddraget en del af parkeringsarealet til nybyggeri. Hvis de nye byggemuligheder alle realiseres, vil der ske en reduktion i antallet af parkeringspladser i bymidten. Der må derfor ske en regulering af parkeringen i bymidten, således at langtidsparkerede biler henvises til egentlige langtidsparkeringspladser. 6 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

7 N BYMIDTEN I FREMTIDEN Smedegade Vestergade Biograf Anlægsvej Hastighedsdæmpning Beplantning langs Smedegade retableres Torvegade Hastighedsdæmpning Byggemulighed Østergade Kirkegade Nyt torv omkranset af nybyggeri Hastighedsdæmpning Byggemulighed Passagemulighed for biler parallelt med Smedegade lukkes BYMIDTEN Bredgade Hastighedsdæmpning Tegltorvet nyt indsatsområde Søndergade Hastighedsdæmpning Forbedret byrum ved stationen TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 7

8 STRUER BYMIDTE - TORV OG PARKERING N Byggemuligheder BYMIDTEN Torv med hastighedsdæmpning BYFORSKØNNELSE Det er væsentligt for bymidten, at den oprindelige bystruktur genskabes eller reetableres, så der sker en forbedring af bymiljøet. Smedegade fremtræder i dag opløst og diffust med de store åbne parkeringspladser. Nye byggemuligheder og beplantninger i gadelinien er med til at definere gaderummet og understreger den oprindelige bystruktur. Et andet centralt punkt i planen er ved Smedegade/Kirkegade. Her etableres et torv med hastighedsdæmpende effekt. Omkring det nye torv gives der flere byggemuligheder. Hensigten er at skabe et smukt byrum omkring torvet, der skaber en forbindelse mellem gågaden og butikkerne langs Smedegade. De hævede flader og torve opdeler Smedegade i en række sekvenser, der bryder det monotone forløb. Tegltorvet er udpeget som indsatsområde, hvor kommunen vil gøre en indsats for at forbedre bymiljøet. Det skal ske gennem en omlægning af trafikken og en revurdering af belægninger, beplantninger og byinventar. 8 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

9 2.4 SAMSPILLET MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN MÅL Sammenhængen mellem bymidten og havnen skal styrkes for at udnytte de rekreative muligheder ved havnen og vandet. Fiskergades nye forbindelse til havnen er en del heraf. Større nybyggerier skal primært placeres omkring havnen. Butikker og lign. skal primært placeres i bymidten ROLLEFORDELING MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN Bymidten er kommunens og egnens center og skal derfor indeholde en lang række funktioner. Samtidig er Struer Bymidte kendt for at være en overskuelig indkøbsby med mange mindre butikker. Byrådet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at der indpasses meget store, nye byggerier i bymidten. Nybyggeri i bymidten omfatter mindre udfyldningsbyggeri med f.eks. butikker og boliger samt visse steder opførelse af nye bygninger. Omkring havnen er der derimod mere plads og færre bevaringshensyn. Dog skal nyt byggeri tilpasses eksisterende skala og udtryk. Dele af havneområdet kan forventes omdannet i de kommende år. Det skaber muligheder for at realisere Byrådets mål om en bedre sammenhæng mellem bymidten og vandet - til gavn for handelslivet, turismen og beboerne. Det er samtidig vigtigt, at omdannelsen af en del af havnen sker under hensyntagen til værftet og erhvervshavnen, som begge fortsat er velfungerende. Det er således Byrådets mål at Struer fortsat skal have en aktiv havn og værft. Havnens fremtid er beskrevet nærmere i kapitel 3; Havnen. BYMIDTEN HAVNENS REKREATIVE MULIG- HEDER SKAL UDNYTTES Havneområdet rummer store rekreative muligheder som idag kun udnyttes i begrænset omfang. Den korte afstand mellem bymidten og vandet giver store muligheder for i højere grad at udnytte byens beliggenhed ved havnen. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 9

10 TV RGADE SMEDEGADE STRANDVEJEN BJERGGADE FJORDVEJEN SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN BYMIDTEN 2.5 BYFORTÆTNING OG FOR- SKØNNELSE MÅL Bymidten skal forskønnes. Der gives mulighed for nyt byggeri NYT BYGGERI I de senere år har indsatsen for at forskønne bymidten været koncentreret om belægninger og facader. Byrådet ønsker nu at give mulighed for, at der også kan ske mere grundlæggende forandringer i bymidten med henblik på at skabe en endnu mere attraktiv bymidte. Derfor gives der mulighed for at bygge højere i udvalgte dele af bymidten, ligesom der peges på en række konkrete byggemuligheder for nybyggeri. Nyt byggeri kan f.eks. medvirke til at forskønne bybilleder ved udfyldning af huller i en husrække. I andre tilfælde kan nyt, fritstående byggeri give et større område en særlig karakter. Generelt fastsætter kommuneplanen et maksimalt etageantal på fire etager i centerområderne i bymidten. I bymidtens randområder er det maksimale antal etager dog reduceret til 1-3. I planen på side 7 og 8 peges der på en række konkrete byggemuligheder. I bymidten er der dog ikke plads til meget store byggerier, f.eks. kontorhuse med nye arbejdspladser. En omdannelse af erhvervsarealerne øst for havnen omkring slagteriet vil kunne give mulighed for etablering af større vidensbaserede virksomheder, ligesom arealerne ved lystbådehavnen rummer nybygningsmuligheder - dog i mere begrænset omfang FORSKØNNELSE AF BYMIDTEN Bygninger og rummet imellem dem skal bidrage til et smukt bymiljø. Omtanke ved facadeudformningen samt en omhyggelig vedligeholdelse af facader, vinduer mv. er derfor vigtig. ETAGEANTAL I BYMIDTEN - EKSISTERENDE FORHOLD VED FJORDEN STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE SKOLEGADE M LLEGYDE STERGADE TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE S NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE KIRKEV NGET KIRKEGADE BAKKEVEJ Signaturforklaring 1 etage 2 etager 3 etager 4 etager VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET S NDERGADE NYGADE TORVEGADE FYNSGADE JYLLANDSGADE 10 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

11 STRANDVEJEN FJORDVEJEN KIRKEV NGET TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN De senere år er der især i gågadeområdet gjort en stor indsats for at skabe et smukt bymiljø, i takt med at byrådet har gennemført fornyelsen af belægningen i gågadeområdet. Byrådet håber, at den positive udvikling fortsætter således at de kommunale initiativer til forbedring af bymiljøet også i fremtiden følges op af facadeforbedringer osv. Det er til gavn for såvel handelslivet og turismen som for kommunens borgere. Som led i disse bestræbelser vil der blive udarbejdet en lokalplan og vejledning for facader, skilte og byinventar for bymidten. Kommunen vil også, gennem den løbende byfornyelse, bidrage til at de mest nedslidte bygninger forbedres. Kommunen ønsker at gennemføre en helhedsorienteret byfornyelse af midtbyen, BYMIDTEN Forskønnelsen er bl.a. med til at fastholde og udvikle Struer Bymidte som et vigtigt handelscentrum. hvor der sættes fokus på en helhedsplanlægning af bymidten. En af de kommende aktiviteter bliver en stillingtagen til istandsættelsen af Folkets Hus. ETAGEANTAL I BYMIDTEN - FREMTIDIGE BYGGEMULIGHEDER VED FJORDEN STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE BJERGGADE 4 etager TV RGADE SKOLEGADE M LLEGYDE VESTERGADE 4 etager MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET TORVEGADE 4 etager STERGADE T.W.JENSENS STR DE 4 etager STERGADE KOLONIHAVEVEJ BRYGGERGADE ANL GSVEJ SMEDEGADE 4 etager 4 etager ENGGADE KIRKEGADE SMEDEGADE 4 etager BREDGADE TEGLTORVET S NDERGADE 4 etager 4 etager JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE 3 etager ROLIGHEDSVEJ KIRKEGADE BAKKEVEJ VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET S NDERGADE NYGADE TORVEGADE TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN JYLLANDSGADE 11

12 SMEDEGADE STRANDVEJEN BJERGGADE FJORDVEJEN KIRKEV NGET SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN E BYMIDTEN 2.6 BYMILJØ OG BEVARING MÅL Nyt byggeri i bymidten skal opføres under hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer UDPEGNING AF BEVARINGS- VÆRDIGE BYGNINGER Struer er som bysamfund relativt ung, men alligevel med et tydeligt historisk præg. Det afspejler sig bl.a. i bebyggelsen i bymidten, hvor en række ældre, bevaringsværdige bygninger er bevaret. Bygningerne er væsentlige for byens identitet. I bymidten findes eksempelvis rådhuset og stationen, der begge er meget værdifulde elementer i gadebilledet. Byrådet lægger stor vægt på, at Struer Kommune også i fremtiden fremstår som en kommune med velbevarede, historiske rødder. Derfor har Byrådet i en bevarende lokalplan (nr. 234) udpeget en række bygninger i kommunen som bevaringsværdige. Det betyder bl.a., at bygningerne er underlagt visse krav til facadeudformning og materialevalg og i yderste konsekvens, kan Byrådet hindre en nedrivning af de pågældende bygninger. Bygninger i Struer Bymidte, der af Byrådet er udpeget som bevaringsværdige i den bevarende lokalplan, fremgår af kortet nederst på siden BEVARING OG NYBYGGERI Opførelse af nyt byggeri kan medvirke til at gøre bymidten smukkere, sikre at byrummene forbedres samt tilføre nye arkitektoniske kvaliteter. Men der skal også tages hensyn til de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Derfor skal byggemulighederne udnyttes under hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER BYGNING AF MIDDEL BEVARINGSVÆRDI OLIEVEJ BYGNING AF HØJ BEVARINGSVÆRDI NORDKAJEN FREDET BYGNING (KIRKE) VED FJORDEN BYMIDTEAFGRÆNSNING STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE SKOLEGADE LLEGYDE STERGADE KOL TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE ROLIGHED KIRKEGADE BAKKEVEJ VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET NDERGADE NYGADE 12 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

13 2.7 DETAILHANDEL MÅL Der skal ske en fortsat styrkelse af detailhandlen i Struer Kommune. Det skal ske gennem forskønnelse af bymidten og forbedret udnyttelse af parkeringspladserne. Detailhandlen skal koncentreres i bymidten for at styrke det samlede handelsliv i byen EN STÆRK HANDELSBY Som handelsby står Struer meget stærkt. En analyse af detailhandlen i amtet fra 1999 viser, at oplandet er stort og at de mange, små butikker generelt fungerer godt. Der er dog grund til fortsat at arbejde for en styrkelse af detailhandlen, idet der på landsplan er en tendens til, at handelslivet i de mindre og mellemstore byer svækkes i takt med at folk kører længere og længere for eksempelvis at handle tøj. Alene i perioden lukkede 22% af byens butikker. Det er dog færre end amtsgennemsnittet HANDELSLIVET SKAL FORTSAT STYRKES Forskønnelsen af bymidten og forbedringerne af de trafikale forhold er Byrådets væsentligste bidrag til styrkelsen af handelslivet. Byrådet mener derimod (jf. parkeringsanalysen i afsnit 1.8 Trafik og parkering), at der ikke er behov for at etablere flere nye parkeringspladser. For mange og for store parkeringspladser kan føre til et uoverskueligt bymiljø, hvor bygningsstruktur og gadeforløb brydes. Parkeringspladserne skal derfor udnyttes mere effektivt for at skabe ordnede parkeringsforhold. Det kan f.eks. ske ved indførelse af yderligere tidsbegrænset parkering på udvalgte steder KONCENTRATION AF BUTIKKERNE Butikkerne i Struer Bymidte står stærkest, hvis de koncentreres i et mindre, overskueligt område i den centrale del af byen. Byrådet ønsker derfor at fastholde et koncentreret og sammenhængende butiksområde i Struer Bymidte. Gangafstandene mellem butikkerne skal være korte, og det skal tilstræbes, at der ikke er huller mellem butikkerne. Dermed står butikkerne samlet stærkest som et attraktivt indkøbsområde OMRÅDER TIL BUTIKSFORMÅL Som følge af en lovændring i 1997 skal amterne nu afgrænse de områder i bymidterne,hvor der kan etableres butikker samt fastsætte maksimale butiksstørrelser. Ringkjøbing Amt har i Regionplantillæg nr. 7 fra 2000 fastlagt, at området til butiksformål i Struer Bymidte følger afgrænsningen på kortet på næste side. Der kan desuden etableres mindre butikker på havnen og i et sekundært butiksområde umiddelbart vest for bymidten. Der er foretaget tilsvarende afgrænsninger af områder til butiksformål i resten af kommunen. De maksimale butiksstørrelser fremgår af uddrag af Tillæg nr. 7 til Regionplan 1997 på næste side. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN BYMIDTEN 13

14 SMEDEGADE SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN Kommune/centertype Rammeområde /centernavn Struer bymidte 1C1, 1C5, 1C11, 1C12, C13, 1C14, 1C15, 1C16, 1C17 Ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål m 2 Maksimale butiksstørrelser dagligvarer m 2 Maksimale butiksstørrelser udvalgsvarer m ) 1H1, 1H2 (delområde) Sekundær bymidte 1B24 (delområde) E Lokal bydelsforsyning i Struer by 1C4, 2C1, 3C (i alt) Lokalcentre Asp-Linde, Hjerm, Humlum Struer Kommune i alt ) Dog 3 butikker på op til m 2 enten i primær eller sekundær bymidte VRA NORDKAJEN OMRÅDER MED MULIGHED FOR BUTIKKER IHT. REGIONPLAN BYMIDTEN RGADE SKOLEGADE STRANDVEJEN LLEGYDE BJERGGADE FJORDVEJEN VED FJORDEN R DHUSSTR DE STERGADE KULGADE HAVNEVEJ SYDKAJEN STKAJEN TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE KIRKEGADE BAKKEVEJ 2.8 TRAFIK OG PARKERING MÅL Bymidten skal fredeliggøres trafikalt. Biltrafikken i bymidten skal ske under hensyntagen til at skabe et sikkert og trygt miljø for den gående og cyklende trafik. Parkeringspladser i bymidten skal tilpasses det fremtidige behov for central parkering til indkøb og gågadebesøg. Langtidsparkering skal såvidt muligt undgås på centerparkeringer TRAFIKKEN Trafikken skal så vidt muligt fordeles på de primære veje. Smedegade skal primært belastes med trafik med ærinde i bymidten, mens gennemkørende trafik skal ledes ad de primære trafikveje. Trafikmængden på Smedegade ved Bredgade er ca biler pr. døgn. På Bredgade kører i dag ca biler pr. døgn. På den første del af Smedegade er der i dag 40 km/t hastighedszone, samt 15 km/t zone med hævet flade ud for Kvickly. 14 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

15 2.8.3 PLANLAGTE TRAFIKALE PROJEKTER Der er planer om, at der på sigt skal være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hele Smedegade, 15 km/t på torvet ved Kvickly samt at der skal ske yderligere sanering i form af hævede flader i en række kryds. Ved Smedegades krydsning med Anlægsvej og Bredgade er lysreguleringerne planlagt optimeret ved etablering af diode-signal. Ved Bredgade-krydset er desuden påtænkt grøn pil. Der er ligeledes planer om, at koble Tegltorvet og Søndergade tættere sammen med Smedegade og midtbyområdet ved at fortsætte zoneområdet med 40 km/t hastighedsgrænse og hævede flader øst for Bredgade. Marina parkering P ved kaj foran havnekontor P bag bibliotek Kirkegade Kvickly tagparkering Enggade øst Enggade vest Rådhusstræde Bjerggade Skolegade Mundbergs Allé Vestergade Jerngården Anlægstorvet P ved Rema P ved Grand hotel Tegltorvet % 12 Bredgade 12 67% Søndergade (gågade) Banegården P langs Østergade Fiskerihavnen Rådhusparkering PARKERINGSANALYSE Parkeringssituationen er undersøgt med henblik på at belyse om fremtidens parkeringsbehov kan imødekommes med de nuværende parkeringspladser, samt om der er mulighed for at inddrage eksisterende parkeringspladser til nye byfunktioner. Parkeringsanalysen viste, at de mest eftertragtede parkeringspladser er fuldt udnyttet over det meste af dagen, men at der altid vil være en ledig plads længere væk. I gennemsnit holder der 572 biler parkeret på de 24 parkeringsområder i dagtimerne, hvilket svarer til en gennemsnitlig belægning på 66% på parkeringspladser i Struer midtby, og en restkapacitet på ca. 289 pladser. Analysen viser, at der generelt er parkeringspladser nok i Struer midtby til at imødekomme det nuværende parkeringsbehov, men problemet er, at de benyttes uhensigtsmæssigt. Det vil sige, at en del af de centrale parkeringspladser benyttes til langtidsparkering for arbejdspladser i midtbyen. Dette skaber problemer med for få centrale parkeringspladser til at tilgodese en fremtidige by- og detailhandelsudvikling. I tabellen ses, hvordan parkeringen fordeler sig på områder i midtbyen, og i diagrammet ses fordelingen på de 24 parkeringspladser i og omkring Struer midtby VURDERING OG MULIGHEDER Der vil med det nuværende parkeringsbehov blive brug for flere centerparkeringer, med mindre man kan flytte en del af langtidsparkeringen på de centrale pladser til de mere perifere parkeringspladser (plads langs Østergade, ved kaj foran Havnekontor og ved Marina-parkering). PARKERINGSBELÆGNING I STRUER MIDTBY % % 8 0Forbud % 5 59% 5 75% 0119% % % % 0 102% 76% % 33% 83% 70 45% % 46 73% 76% 28% 59% Antal parkeringer Ledige p-pladser % = Belægningsgrad BYMIDTEN TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 15

16 De parkeringspladser, hvor langtidsparkeringen helst skal reduceres, er ved Grand Hotel, Rema, Anlægstorvet, Rådhusparkeringen og Fiskerihavnen (brobuerne) og tildels ved Tegltorvet. Med en ændring af tidsbegrænsning fra 3 timer til 1-1,5 time på en stor del af disse pladser vil man med stor sandsynlighed kunne flytte en del af langtidsparkeringen, da det vil være for besværligt at skulle ændre p- skiven så tit. Det forventes, at der vil kunne flyttes omkring 35 langtidsparkeringer fra de centrale parkeringspladser til de tre nævnte pladser (ved havnekontoret, marinaen og PARKERINGSBEHOVET I FREMTIDEN I 1993 blev der ligeledes foretaget parkeringstællinger i Struer midtby. Det er kun ved parkeringspladsen ved Tegltorvet, at der kan foretages en sammenligning af de to undersøgelser, idet parkeringsantallet på de øvrige pladser er ændret væsentligt siden Belægningsgraden på Tegltorvet er ikke ændret væsentligt siden 1993, men med den gode økonomiske situation i Danmark må det forventes, at der i løbet af de næste 5-10 år vil ske en udvikling i bymidten med stigende handel, trafik og dermed også stigende parkeringsbehov. BYMIDTEN Østergade), hvor der i dag er en restkapacitet på ca. 90 pladser. Flytningen af centrale parkeringer vil lægge større pres på langtidsparkeringspladserne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de sidste 10 pladser langs Østergade og den østlige halvdel af Tegltorvet ændres til langtidsparkering, og at afmærke båse på parkeringspladsen ved kajen overfor Havnekontoret. Parkeringspladsen på Jerngården er blevet opdelt for at fremme en mere hensigtsmæssig udnyttelse af pladsen, idet den har overtaget langtidsparkeringer fra den nedlagte parkering på Frelsenshær-grunden ved Anlægsvej. Ændres de nævnte forhold vil det betyde en større frigivelse af centrale parkerings-pladser, jf. tabellen. Til gengæld vil der være høj belægningsgrad på langtidsparkeringspladserne ved f.eks. havnen. En stigning i parkeringsbehovet på 10% svarer til, at omkring yderligere 60 parkeringspladser vil blive benyttet. Der vil senere være mulighed for at ændre tidsbegrænsningen på parkeringspladser ved f.eks. Tegltorvet fra de 3 timer til hhv. tidsubegrænset og 1 time på pladsens to halvdele. De omkring 150 ledige parkeringspladser i den centrale del af midtbyen forventes at være nok til at opfylde det fremtidige behov. I og med at tidsbegrænsningen på parkeringspladserne ved bl.a. Grand Hotel og Rema ændres fra de nuværende 3 timer til 1 time, vil der desuden være bedre kapacitet og større sandsynlighed for at få en plads pga. en hyppigere udskiftning. Der kan med baggrund i parkeringsanalysen og de anførte ændringer åbnes mulighed for inddragelse af et mindre antal af de centrale parkeringspladser til andre bymæssige funktioner, såsom nybyggeri. Endelig kunne en hyppigere parkeringskontrol være gavnlig for parkeringssituationen. 16 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

17 3. HAVNEN 3.1 OVERORDNEDE MÅL Det er Byrådets overordnede mål: at udnytte havneområdernes byvækstpotentiale på tiloversblevne arealer og at udnytte områdets bygnings- og kulturmiljømæssige identitet som ressource og katalysator for nye aktiviteter. Struer skal fortsat have en velfungerende og aktiv erhvervshavn med skibstrafik, lastning og losning, værftsfaciliteter, osv. Gennem en aktiv og målrettet markedsføring af havnens transportmuligheder skal skibstrafikken på havnen fremmes og hermed øge den samlede søtransport. 3.2 STATUS BYMIDTEN OG HAVNEN Havnens rekreative værdier skal samtidig i højere grad end hidtil udnyttes. På den vestlige del af havnen skal der sikres mulighed for udvidelse af lystbådehavn og etablering af boliger og serviceerhverv. Endelig skal der skabes mulighed for etablering af et center for IT-virksomheder ved lystbådehavnen og på en del af havneområdet, hvor slagteriet i dag ligger. Struer Havn er præget af aktivitet indenfor mange forskellige områder. Her er der havnefaciliteter, værft, lystbådehavn og en række virksomheder, hvoraf nogle har tilknytning til havneaktiviteterne og nogle til helt andre brancher. Erhvervshavnen og værftet har i mange år været de primære aktiviteter på havnen. Derfor har bl.a. støjforholdene betydet at det har været svært at indpasse boliger, kontorer, rekreative anlæg osv. på havnen. Arealer på havnen, der ikke har været anvendt til egentlige havnefaciliteter eller værft, har derfor i en årrække været anvendt til andre aktiviteter, der ligeledes har en miljøpåvirkning, som vanskeliggør en indpasning af boliger, kontorer mv. Det kan konstateres, at der i de senere år har været en nedgang i disse aktiviteter på havneområdet. Der er eksempelvis truffet beslutning om at slagteriet lukker. Lukningen af slagteriet og andre virksomheder på havnen medfører tab af arbejdspladser. Samtidig er der en risiko for, at en del af havneområdet kommer til at fremstå nedslidt og øde. Byrådet lægger derfor op til, at der kan ske en omdannelse af en del af arealerne på havnen, samtidig med at de vigtige havne- og værftsaktiviteter opretholdes. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 17

18 3.3 HAVNEN I FREMTIDEN Byrådets plan for havnens fremtidige udformning indeholder en række elementer, der vil betyde forandringer på nogle af havneområderne. Planerne fremgår af skitsen på side VIDENSVIRKSOMHEDER Den største omdannelse forventes at ske, hvor slagteriet idag ligger. Slagteriet forventes nedlagt. Her udlægges et område til vidensbaserede virksomheder, særligt indenfor IT-branchen, idet området er velbeliggende og centralt DEN INDRE HAVN Den indre del af havnen mellem byen og havnefunktionerne kan i fremtiden i højere grad end i dag tage form af et område med vægt på rekreative, bynære aktiviteter. Ved banen er der eksempelvis planer om at indrette et jernbanemuseum i den velbevarede godsekspedition, ligesom der kan etableres fjordmuseum på havnen. Området er velbeliggende i forhold til såvel byen som vandet. Området er et væsentligt element i bestræbelserne på at styrke de kulturelle og turistorienterede aktiviteter på havneområdet. Sammenhængen mellem byen og HAVNEN Øst herfor udlægges et område til boliger som vist i skitsen på side 19. Området placeres mellem havnen og kolonihaverne med smuk udsigt over Limfjorden. Skydebanen udgør som følge af støjgenerne et potentielt problem ifht. de øvrige anvendelser i området. Det er ikke p.t. muligt at anvise alternative placeringsmuligheder for skydebanen indenfor kommunen. Derfor anlægges der en støjafskærmning ved skydebanen, såfremt støjen overskrider grænseværdierne. Havnefunktionerne opretholdes. Miljøpåvirkninger i forbindelse med losning og lastning af skibe betyder dog, at der på sigt kan blive behov for afskærmning af nogle af havneaktiviteterne. vandet sikres bl.a. ved at anvende ensartet belægning i overgangen fra bymidten til havn. Mellem de indre havnearealer og lystbådehavnen mod vest fastholdes værftet som også er et vigtigt element i den aktive havn. 18 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

19 N STRUER HAVN I FREMTIDEN Lystbådehavn Nye boliger på trekanten og ml. bassiner Erhvervsområde for vidensbaserede virksomheder Skibsværft Havnefunktioner nye bygninger Havnefunktioner HAVNEN Fjordmuseum Jernbanemuseum Havnerelaterede erhverv Erhvervsområde for vidensbaserede virksomheder Rensningsanlæg Skydebane Fremtidigt boligområde (2-3 etager) Kolonihaver Bådoplagring TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 19

20 HAVNEN LYSTBÅDEHAVNEN Længere mod vest findes lystbådehavnen og tilhørende landarealer. I den vestligste del af området kan der opføres boliger langs ydre kajkant og på trekanten samt vidensbaserede virksomheder mellem Fjordvejen og Sejlklubberne. Det sikres, at der er en vis arealreserve mellem den nuværende parkeringsplads og vidensvirksomhederne, der kan anvendes til parkering, cirkus, mv. EKSISTERENDE ANVENDELSE OG MILJØFORHOLD PÅ HAVNEN 3.4 MILJØFORHOLD MÅL Planlægningen af havnen skal ske under hensyntagen til eksisterende havnefaciliteter og værft såvel som til nye anvendelser som IT-virksomheder og boliger. En opdeling af havnen i forskellige miljøzoner skal sikre, at der på havnen er plads til såvel miljøfølsomme aktiviteter som eksisterende havneaktiviteter. Byrådet ønsker at styrke havnen og indpasse flere typer funktioner på området, hvor det er muligt. Derfor er der behov for en nøje opdeling og tilpasning af de nye funktioner til de eksisterende virksomheder og aktiviteter. På lang sigt kan de nye, miljøfølsomme anvendelser som f.eks. vidensvirksomheder afhængigt af deres placering forhindre miljøtunge aktiviteter i området. Renseanlaeg / skydebane Ikke genevoldende funktioner Foderstoffer Slagteri Olieoplag Olieindpumpning Autolakereri 20 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN AREALUDLÆG TIL BYUDVIKLING

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN AREALUDLÆG TIL BYUDVIKLING STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN AREALUDLÆG TIL BYUDVIKLING INDHOLD 1 INDLEDNING 3 AREALUDLÆG TIL BYUDVIKLING 1.1 PLANSTRATEGI 3 1.1.1 BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANREVISIONEN OG REVISIONSPROCEDUREN

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.022 for nye byggemuligheder i området ved Kjellerupsgade 12-14 i Midtbyen Aalborg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere