STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

2 INDHOLD 1 INDLEDNING PLANSTRATEGI 3 2 BYMIDTEN OVERORDNET MÅL STATUS 5 BYMIDTEN OG HAVNEN 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN SAMSPILLET MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN BYFORTÆTNING OG FORSKØNNELSE BYMILJØ OG BEVARING DETAILHANDEL TRAFIK OG PARKERING 14 3 HAVNEN OVERORDNEDE MÅL STATUS HAVNEN I FREMTIDEN MILJØFORHOLD EN AKTIV ERHVERVSHAVN NYE MULIGHEDER DEN REKREATIVE HAVN 23 2

3 1 INDLEDNING Temaplanen Bymidten og Havnen, som omhandler udviklingen af bymidten og havnen, er vedtaget af Byrådet i Temaplanen skal først og fremmest være med til at styrke Struers rolle som kommunecenter. Som by er Struer på mange måder begunstiget, men skal Struer udvikle sig som kommunecenter og leve op til sin landdelscenterstatus, kræves en øget indsats. 1.1 PLANSTRATEGI BAGGRUND FOR KOMMUNE- PLANREVISIONEN OG REVISIONSPROCEDUREN En aktuel, vedkommende og anvendelig kommuneplan kalder på en revision med korte intervaller eller endog en løbende revision. De seneste ændringer i planloven muliggør en revisionsprocedure, der i høj grad imødekommer de ønsker Byrådet har til revisionsprocessen. Der er ikke længere et krav om, at hele kommuneplanen skal revideres fra ende til anden. Der er i stedet åbnet mulighed for, at der kan udvælges og foretages revisioner af emneområder, der ønsker tildelt en særlig bevågenhed, eller som menes at have et særligt behov for revision EMNEVALG Udvælgelsen af emnerne til debat og revision skal ses på baggrund af Byrådets udmeldinger samt planberetningens påpegning af problemstillinger, aktuelle behov for planlægning og perspektiver for handlinger. Byrådet har ved revisionen af kommuneplanen i 2001 sat særligt fokus på følgende tre emner: Hvordan skal Struer vokse? Hvad vil vi med bymidten og havnen? Hvordan skal landsbyer og det åbne land udvikle sig? Denne temaplan er afledt af emnet Hvad vil vi med bymidten og havnen? DEN REVIDEREDE KOMMUNE- PLANS STRUKTUR Den reviderede kommuneplan vil for en stor dels vedkommende bestå af genvedtagne temaer i en samlet hovedstruktur, mens de ovenstående tre debatemner giver anledning til tre temaplaner. Det er intentionen, at der løbende udarbejdes og revideres temaplaner, således at det samlede kommuneplanværk på sigt kommer til at bestå af en række temaplaner. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN BYMIDTEN OG HAVNEN 3

4 INDLEDNING 4 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

5 2 BYMIDTEN 2.1 OVERORDNET MÅL Byrådet vil arbejde for at Struers rolle som kommunecenter og en del af Landsdelscenter Midt-Vest styrkes ved en forskønnelse af bymidten for at tiltrække og forstærke bymæssige aktiviteter og kvaliteter. 2.2 STATUS Struer bymidte udgør byens, kommunens og egnens naturlige center. Struer er kommunecenter og indgår i Landsdelscenter Midt- Vest. Bymidtens betydning rækker dermed langt ud over kommunegrænsen. Bymidten er i kommuneplanen overordnet afgrænset af jernbanen, Ringgade og Holstebrovej. Her findes en lang række butikker, liberale erhverv, undervisningsinstitutioner, den offentlige administration samt jernbane- og rutebilstation. Bykernen er især koncentreret omkring gågaden Østergade samt Smedegade. Der er mange boliger i bymidten og her findes også en stor del af kommunens ældste bygninger. De gamle bygninger og de bevarede, oprindelige vejforløb bidrager til et spændende og varieret bymiljø, omend etableringen af p-pladser nogle steder har sløret bystrukturen. Beliggenheden tæt på Limfjorden bidrager yderligere til bymidtens status som et spændende område for såvel indbyggere i kommunen som for handlende og turister. Byrådet har i de senere år arbejdet for at forskønne bymidten. Det er bl.a. sket ved forskønnelse af gågaderne, hvor belægning og belysning er fornyet. Formålet er bl.a. at gøre bymidten mere attraktiv for handlende, turister og andre besøgende. Men der gøres også en indsats for at gøre bymidten til et bedre sted at leve. Det sker ved at gennemføre en løbende byfornyelse, hvor nedslidte bygninger istandsættes. BYMIDTEN OG HAVNEN TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 5

6 Bygningsfornyelsen har primært fokus på den vestlige del af bymidten i Møllegydeområdet, men gågadeforskønnelsen har også allerede sat præg på bymidten. Gågadeområdet er blevet smukkere og mange af de handlende har fulgt kommunens satsning op ved at gøre en ekstra indsats for vedligeholdelse af facader og udsmykning. I den kommende planperiode ønsker Byrådet at fortsætte arbejdet med at forbedre bymidten yderligere med henblik på at styrke detailhandlen samt mulighederne for at bosætte sig i bymidten TRAFIK OG PARKERING Smedegade hastighedsdæmpes, primært vha. hævede flader i kryds. Det skal gøre gaden mere attraktiv og sikker for fodgængere og cyklister. 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN BYMIDTEN Byrådets bud på fremtidens bymidte tager udgangspunkt i et ønske om at forbedre mulighederne for at bygge nyt i bymidten for at give mere liv og styrke bymiljøet. En sådan fortætning vil samtidig forbedre mulighederne for at bosætte sig i bymidten UDPEGNING AF BYGGE- MULIGHEDER Planens væsentligste træk er udpegningen af en række byggemuligheder i bymidten. Byggemulighederne er dels udpeget hvor der er plads til nyt byggeri, dels hvor der er behov for at stramme byrummet op gennem nybyggeri. De fleste byggemuligheder findes langs Smedegade. I den vestlige del af bymidten er en biograf etableret. Her er inddraget en del af parkeringsarealet til nybyggeri. Hvis de nye byggemuligheder alle realiseres, vil der ske en reduktion i antallet af parkeringspladser i bymidten. Der må derfor ske en regulering af parkeringen i bymidten, således at langtidsparkerede biler henvises til egentlige langtidsparkeringspladser. 6 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

7 N BYMIDTEN I FREMTIDEN Smedegade Vestergade Biograf Anlægsvej Hastighedsdæmpning Beplantning langs Smedegade retableres Torvegade Hastighedsdæmpning Byggemulighed Østergade Kirkegade Nyt torv omkranset af nybyggeri Hastighedsdæmpning Byggemulighed Passagemulighed for biler parallelt med Smedegade lukkes BYMIDTEN Bredgade Hastighedsdæmpning Tegltorvet nyt indsatsområde Søndergade Hastighedsdæmpning Forbedret byrum ved stationen TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 7

8 STRUER BYMIDTE - TORV OG PARKERING N Byggemuligheder BYMIDTEN Torv med hastighedsdæmpning BYFORSKØNNELSE Det er væsentligt for bymidten, at den oprindelige bystruktur genskabes eller reetableres, så der sker en forbedring af bymiljøet. Smedegade fremtræder i dag opløst og diffust med de store åbne parkeringspladser. Nye byggemuligheder og beplantninger i gadelinien er med til at definere gaderummet og understreger den oprindelige bystruktur. Et andet centralt punkt i planen er ved Smedegade/Kirkegade. Her etableres et torv med hastighedsdæmpende effekt. Omkring det nye torv gives der flere byggemuligheder. Hensigten er at skabe et smukt byrum omkring torvet, der skaber en forbindelse mellem gågaden og butikkerne langs Smedegade. De hævede flader og torve opdeler Smedegade i en række sekvenser, der bryder det monotone forløb. Tegltorvet er udpeget som indsatsområde, hvor kommunen vil gøre en indsats for at forbedre bymiljøet. Det skal ske gennem en omlægning af trafikken og en revurdering af belægninger, beplantninger og byinventar. 8 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

9 2.4 SAMSPILLET MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN MÅL Sammenhængen mellem bymidten og havnen skal styrkes for at udnytte de rekreative muligheder ved havnen og vandet. Fiskergades nye forbindelse til havnen er en del heraf. Større nybyggerier skal primært placeres omkring havnen. Butikker og lign. skal primært placeres i bymidten ROLLEFORDELING MELLEM BYMIDTEN OG HAVNEN Bymidten er kommunens og egnens center og skal derfor indeholde en lang række funktioner. Samtidig er Struer Bymidte kendt for at være en overskuelig indkøbsby med mange mindre butikker. Byrådet finder det derfor ikke hensigtsmæssigt, at der indpasses meget store, nye byggerier i bymidten. Nybyggeri i bymidten omfatter mindre udfyldningsbyggeri med f.eks. butikker og boliger samt visse steder opførelse af nye bygninger. Omkring havnen er der derimod mere plads og færre bevaringshensyn. Dog skal nyt byggeri tilpasses eksisterende skala og udtryk. Dele af havneområdet kan forventes omdannet i de kommende år. Det skaber muligheder for at realisere Byrådets mål om en bedre sammenhæng mellem bymidten og vandet - til gavn for handelslivet, turismen og beboerne. Det er samtidig vigtigt, at omdannelsen af en del af havnen sker under hensyntagen til værftet og erhvervshavnen, som begge fortsat er velfungerende. Det er således Byrådets mål at Struer fortsat skal have en aktiv havn og værft. Havnens fremtid er beskrevet nærmere i kapitel 3; Havnen. BYMIDTEN HAVNENS REKREATIVE MULIG- HEDER SKAL UDNYTTES Havneområdet rummer store rekreative muligheder som idag kun udnyttes i begrænset omfang. Den korte afstand mellem bymidten og vandet giver store muligheder for i højere grad at udnytte byens beliggenhed ved havnen. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 9

10 TV RGADE SMEDEGADE STRANDVEJEN BJERGGADE FJORDVEJEN SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN BYMIDTEN 2.5 BYFORTÆTNING OG FOR- SKØNNELSE MÅL Bymidten skal forskønnes. Der gives mulighed for nyt byggeri NYT BYGGERI I de senere år har indsatsen for at forskønne bymidten været koncentreret om belægninger og facader. Byrådet ønsker nu at give mulighed for, at der også kan ske mere grundlæggende forandringer i bymidten med henblik på at skabe en endnu mere attraktiv bymidte. Derfor gives der mulighed for at bygge højere i udvalgte dele af bymidten, ligesom der peges på en række konkrete byggemuligheder for nybyggeri. Nyt byggeri kan f.eks. medvirke til at forskønne bybilleder ved udfyldning af huller i en husrække. I andre tilfælde kan nyt, fritstående byggeri give et større område en særlig karakter. Generelt fastsætter kommuneplanen et maksimalt etageantal på fire etager i centerområderne i bymidten. I bymidtens randområder er det maksimale antal etager dog reduceret til 1-3. I planen på side 7 og 8 peges der på en række konkrete byggemuligheder. I bymidten er der dog ikke plads til meget store byggerier, f.eks. kontorhuse med nye arbejdspladser. En omdannelse af erhvervsarealerne øst for havnen omkring slagteriet vil kunne give mulighed for etablering af større vidensbaserede virksomheder, ligesom arealerne ved lystbådehavnen rummer nybygningsmuligheder - dog i mere begrænset omfang FORSKØNNELSE AF BYMIDTEN Bygninger og rummet imellem dem skal bidrage til et smukt bymiljø. Omtanke ved facadeudformningen samt en omhyggelig vedligeholdelse af facader, vinduer mv. er derfor vigtig. ETAGEANTAL I BYMIDTEN - EKSISTERENDE FORHOLD VED FJORDEN STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE SKOLEGADE M LLEGYDE STERGADE TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE S NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE KIRKEV NGET KIRKEGADE BAKKEVEJ Signaturforklaring 1 etage 2 etager 3 etager 4 etager VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET S NDERGADE NYGADE TORVEGADE FYNSGADE JYLLANDSGADE 10 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

11 STRANDVEJEN FJORDVEJEN KIRKEV NGET TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN De senere år er der især i gågadeområdet gjort en stor indsats for at skabe et smukt bymiljø, i takt med at byrådet har gennemført fornyelsen af belægningen i gågadeområdet. Byrådet håber, at den positive udvikling fortsætter således at de kommunale initiativer til forbedring af bymiljøet også i fremtiden følges op af facadeforbedringer osv. Det er til gavn for såvel handelslivet og turismen som for kommunens borgere. Som led i disse bestræbelser vil der blive udarbejdet en lokalplan og vejledning for facader, skilte og byinventar for bymidten. Kommunen vil også, gennem den løbende byfornyelse, bidrage til at de mest nedslidte bygninger forbedres. Kommunen ønsker at gennemføre en helhedsorienteret byfornyelse af midtbyen, BYMIDTEN Forskønnelsen er bl.a. med til at fastholde og udvikle Struer Bymidte som et vigtigt handelscentrum. hvor der sættes fokus på en helhedsplanlægning af bymidten. En af de kommende aktiviteter bliver en stillingtagen til istandsættelsen af Folkets Hus. ETAGEANTAL I BYMIDTEN - FREMTIDIGE BYGGEMULIGHEDER VED FJORDEN STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE BJERGGADE 4 etager TV RGADE SKOLEGADE M LLEGYDE VESTERGADE 4 etager MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET TORVEGADE 4 etager STERGADE T.W.JENSENS STR DE 4 etager STERGADE KOLONIHAVEVEJ BRYGGERGADE ANL GSVEJ SMEDEGADE 4 etager 4 etager ENGGADE KIRKEGADE SMEDEGADE 4 etager BREDGADE TEGLTORVET S NDERGADE 4 etager 4 etager JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE 3 etager ROLIGHEDSVEJ KIRKEGADE BAKKEVEJ VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET S NDERGADE NYGADE TORVEGADE TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN JYLLANDSGADE 11

12 SMEDEGADE STRANDVEJEN BJERGGADE FJORDVEJEN KIRKEV NGET SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN HAVNEVEJ SYDKAJEN E BYMIDTEN 2.6 BYMILJØ OG BEVARING MÅL Nyt byggeri i bymidten skal opføres under hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer UDPEGNING AF BEVARINGS- VÆRDIGE BYGNINGER Struer er som bysamfund relativt ung, men alligevel med et tydeligt historisk præg. Det afspejler sig bl.a. i bebyggelsen i bymidten, hvor en række ældre, bevaringsværdige bygninger er bevaret. Bygningerne er væsentlige for byens identitet. I bymidten findes eksempelvis rådhuset og stationen, der begge er meget værdifulde elementer i gadebilledet. Byrådet lægger stor vægt på, at Struer Kommune også i fremtiden fremstår som en kommune med velbevarede, historiske rødder. Derfor har Byrådet i en bevarende lokalplan (nr. 234) udpeget en række bygninger i kommunen som bevaringsværdige. Det betyder bl.a., at bygningerne er underlagt visse krav til facadeudformning og materialevalg og i yderste konsekvens, kan Byrådet hindre en nedrivning af de pågældende bygninger. Bygninger i Struer Bymidte, der af Byrådet er udpeget som bevaringsværdige i den bevarende lokalplan, fremgår af kortet nederst på siden BEVARING OG NYBYGGERI Opførelse af nyt byggeri kan medvirke til at gøre bymidten smukkere, sikre at byrummene forbedres samt tilføre nye arkitektoniske kvaliteter. Men der skal også tages hensyn til de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Derfor skal byggemulighederne udnyttes under hensyntagen til de bevaringsværdige bygninger. BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER BYGNING AF MIDDEL BEVARINGSVÆRDI OLIEVEJ BYGNING AF HØJ BEVARINGSVÆRDI NORDKAJEN FREDET BYGNING (KIRKE) VED FJORDEN BYMIDTEAFGRÆNSNING STKAJEN HAVNEVEJ R DHUSSTR DE KULGADE SKOLEGADE LLEGYDE STERGADE KOL TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE ROLIGHED KIRKEGADE BAKKEVEJ VEN GADE KIRKEBAKKEN ROSENV NGET NDERGADE NYGADE 12 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

13 2.7 DETAILHANDEL MÅL Der skal ske en fortsat styrkelse af detailhandlen i Struer Kommune. Det skal ske gennem forskønnelse af bymidten og forbedret udnyttelse af parkeringspladserne. Detailhandlen skal koncentreres i bymidten for at styrke det samlede handelsliv i byen EN STÆRK HANDELSBY Som handelsby står Struer meget stærkt. En analyse af detailhandlen i amtet fra 1999 viser, at oplandet er stort og at de mange, små butikker generelt fungerer godt. Der er dog grund til fortsat at arbejde for en styrkelse af detailhandlen, idet der på landsplan er en tendens til, at handelslivet i de mindre og mellemstore byer svækkes i takt med at folk kører længere og længere for eksempelvis at handle tøj. Alene i perioden lukkede 22% af byens butikker. Det er dog færre end amtsgennemsnittet HANDELSLIVET SKAL FORTSAT STYRKES Forskønnelsen af bymidten og forbedringerne af de trafikale forhold er Byrådets væsentligste bidrag til styrkelsen af handelslivet. Byrådet mener derimod (jf. parkeringsanalysen i afsnit 1.8 Trafik og parkering), at der ikke er behov for at etablere flere nye parkeringspladser. For mange og for store parkeringspladser kan føre til et uoverskueligt bymiljø, hvor bygningsstruktur og gadeforløb brydes. Parkeringspladserne skal derfor udnyttes mere effektivt for at skabe ordnede parkeringsforhold. Det kan f.eks. ske ved indførelse af yderligere tidsbegrænset parkering på udvalgte steder KONCENTRATION AF BUTIKKERNE Butikkerne i Struer Bymidte står stærkest, hvis de koncentreres i et mindre, overskueligt område i den centrale del af byen. Byrådet ønsker derfor at fastholde et koncentreret og sammenhængende butiksområde i Struer Bymidte. Gangafstandene mellem butikkerne skal være korte, og det skal tilstræbes, at der ikke er huller mellem butikkerne. Dermed står butikkerne samlet stærkest som et attraktivt indkøbsområde OMRÅDER TIL BUTIKSFORMÅL Som følge af en lovændring i 1997 skal amterne nu afgrænse de områder i bymidterne,hvor der kan etableres butikker samt fastsætte maksimale butiksstørrelser. Ringkjøbing Amt har i Regionplantillæg nr. 7 fra 2000 fastlagt, at området til butiksformål i Struer Bymidte følger afgrænsningen på kortet på næste side. Der kan desuden etableres mindre butikker på havnen og i et sekundært butiksområde umiddelbart vest for bymidten. Der er foretaget tilsvarende afgrænsninger af områder til butiksformål i resten af kommunen. De maksimale butiksstørrelser fremgår af uddrag af Tillæg nr. 7 til Regionplan 1997 på næste side. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN BYMIDTEN 13

14 SMEDEGADE SMEDEGADE TOLDBODSTR DE FISKERGADE KILDEG RDEN Kommune/centertype Rammeområde /centernavn Struer bymidte 1C1, 1C5, 1C11, 1C12, C13, 1C14, 1C15, 1C16, 1C17 Ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål m 2 Maksimale butiksstørrelser dagligvarer m 2 Maksimale butiksstørrelser udvalgsvarer m ) 1H1, 1H2 (delområde) Sekundær bymidte 1B24 (delområde) E Lokal bydelsforsyning i Struer by 1C4, 2C1, 3C (i alt) Lokalcentre Asp-Linde, Hjerm, Humlum Struer Kommune i alt ) Dog 3 butikker på op til m 2 enten i primær eller sekundær bymidte VRA NORDKAJEN OMRÅDER MED MULIGHED FOR BUTIKKER IHT. REGIONPLAN BYMIDTEN RGADE SKOLEGADE STRANDVEJEN LLEGYDE BJERGGADE FJORDVEJEN VED FJORDEN R DHUSSTR DE STERGADE KULGADE HAVNEVEJ SYDKAJEN STKAJEN TORVEGADE VESTERGADE MARKEDSGYDEN ANL GSTORVET T.W.JENSENS STR DE STERGADE BRYGGERGADE ANL GSVEJ BREDGADE NDERGADE ENGGADE KIRKEGADE TEGLTORVET JERNBANEGADE ENGGADE MUNDBERGS ALLE KIRKEGADE BAKKEVEJ 2.8 TRAFIK OG PARKERING MÅL Bymidten skal fredeliggøres trafikalt. Biltrafikken i bymidten skal ske under hensyntagen til at skabe et sikkert og trygt miljø for den gående og cyklende trafik. Parkeringspladser i bymidten skal tilpasses det fremtidige behov for central parkering til indkøb og gågadebesøg. Langtidsparkering skal såvidt muligt undgås på centerparkeringer TRAFIKKEN Trafikken skal så vidt muligt fordeles på de primære veje. Smedegade skal primært belastes med trafik med ærinde i bymidten, mens gennemkørende trafik skal ledes ad de primære trafikveje. Trafikmængden på Smedegade ved Bredgade er ca biler pr. døgn. På Bredgade kører i dag ca biler pr. døgn. På den første del af Smedegade er der i dag 40 km/t hastighedszone, samt 15 km/t zone med hævet flade ud for Kvickly. 14 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

15 2.8.3 PLANLAGTE TRAFIKALE PROJEKTER Der er planer om, at der på sigt skal være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på hele Smedegade, 15 km/t på torvet ved Kvickly samt at der skal ske yderligere sanering i form af hævede flader i en række kryds. Ved Smedegades krydsning med Anlægsvej og Bredgade er lysreguleringerne planlagt optimeret ved etablering af diode-signal. Ved Bredgade-krydset er desuden påtænkt grøn pil. Der er ligeledes planer om, at koble Tegltorvet og Søndergade tættere sammen med Smedegade og midtbyområdet ved at fortsætte zoneområdet med 40 km/t hastighedsgrænse og hævede flader øst for Bredgade. Marina parkering P ved kaj foran havnekontor P bag bibliotek Kirkegade Kvickly tagparkering Enggade øst Enggade vest Rådhusstræde Bjerggade Skolegade Mundbergs Allé Vestergade Jerngården Anlægstorvet P ved Rema P ved Grand hotel Tegltorvet % 12 Bredgade 12 67% Søndergade (gågade) Banegården P langs Østergade Fiskerihavnen Rådhusparkering PARKERINGSANALYSE Parkeringssituationen er undersøgt med henblik på at belyse om fremtidens parkeringsbehov kan imødekommes med de nuværende parkeringspladser, samt om der er mulighed for at inddrage eksisterende parkeringspladser til nye byfunktioner. Parkeringsanalysen viste, at de mest eftertragtede parkeringspladser er fuldt udnyttet over det meste af dagen, men at der altid vil være en ledig plads længere væk. I gennemsnit holder der 572 biler parkeret på de 24 parkeringsområder i dagtimerne, hvilket svarer til en gennemsnitlig belægning på 66% på parkeringspladser i Struer midtby, og en restkapacitet på ca. 289 pladser. Analysen viser, at der generelt er parkeringspladser nok i Struer midtby til at imødekomme det nuværende parkeringsbehov, men problemet er, at de benyttes uhensigtsmæssigt. Det vil sige, at en del af de centrale parkeringspladser benyttes til langtidsparkering for arbejdspladser i midtbyen. Dette skaber problemer med for få centrale parkeringspladser til at tilgodese en fremtidige by- og detailhandelsudvikling. I tabellen ses, hvordan parkeringen fordeler sig på områder i midtbyen, og i diagrammet ses fordelingen på de 24 parkeringspladser i og omkring Struer midtby VURDERING OG MULIGHEDER Der vil med det nuværende parkeringsbehov blive brug for flere centerparkeringer, med mindre man kan flytte en del af langtidsparkeringen på de centrale pladser til de mere perifere parkeringspladser (plads langs Østergade, ved kaj foran Havnekontor og ved Marina-parkering). PARKERINGSBELÆGNING I STRUER MIDTBY % % 8 0Forbud % 5 59% 5 75% 0119% % % % 0 102% 76% % 33% 83% 70 45% % 46 73% 76% 28% 59% Antal parkeringer Ledige p-pladser % = Belægningsgrad BYMIDTEN TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 15

16 De parkeringspladser, hvor langtidsparkeringen helst skal reduceres, er ved Grand Hotel, Rema, Anlægstorvet, Rådhusparkeringen og Fiskerihavnen (brobuerne) og tildels ved Tegltorvet. Med en ændring af tidsbegrænsning fra 3 timer til 1-1,5 time på en stor del af disse pladser vil man med stor sandsynlighed kunne flytte en del af langtidsparkeringen, da det vil være for besværligt at skulle ændre p- skiven så tit. Det forventes, at der vil kunne flyttes omkring 35 langtidsparkeringer fra de centrale parkeringspladser til de tre nævnte pladser (ved havnekontoret, marinaen og PARKERINGSBEHOVET I FREMTIDEN I 1993 blev der ligeledes foretaget parkeringstællinger i Struer midtby. Det er kun ved parkeringspladsen ved Tegltorvet, at der kan foretages en sammenligning af de to undersøgelser, idet parkeringsantallet på de øvrige pladser er ændret væsentligt siden Belægningsgraden på Tegltorvet er ikke ændret væsentligt siden 1993, men med den gode økonomiske situation i Danmark må det forventes, at der i løbet af de næste 5-10 år vil ske en udvikling i bymidten med stigende handel, trafik og dermed også stigende parkeringsbehov. BYMIDTEN Østergade), hvor der i dag er en restkapacitet på ca. 90 pladser. Flytningen af centrale parkeringer vil lægge større pres på langtidsparkeringspladserne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de sidste 10 pladser langs Østergade og den østlige halvdel af Tegltorvet ændres til langtidsparkering, og at afmærke båse på parkeringspladsen ved kajen overfor Havnekontoret. Parkeringspladsen på Jerngården er blevet opdelt for at fremme en mere hensigtsmæssig udnyttelse af pladsen, idet den har overtaget langtidsparkeringer fra den nedlagte parkering på Frelsenshær-grunden ved Anlægsvej. Ændres de nævnte forhold vil det betyde en større frigivelse af centrale parkerings-pladser, jf. tabellen. Til gengæld vil der være høj belægningsgrad på langtidsparkeringspladserne ved f.eks. havnen. En stigning i parkeringsbehovet på 10% svarer til, at omkring yderligere 60 parkeringspladser vil blive benyttet. Der vil senere være mulighed for at ændre tidsbegrænsningen på parkeringspladser ved f.eks. Tegltorvet fra de 3 timer til hhv. tidsubegrænset og 1 time på pladsens to halvdele. De omkring 150 ledige parkeringspladser i den centrale del af midtbyen forventes at være nok til at opfylde det fremtidige behov. I og med at tidsbegrænsningen på parkeringspladserne ved bl.a. Grand Hotel og Rema ændres fra de nuværende 3 timer til 1 time, vil der desuden være bedre kapacitet og større sandsynlighed for at få en plads pga. en hyppigere udskiftning. Der kan med baggrund i parkeringsanalysen og de anførte ændringer åbnes mulighed for inddragelse af et mindre antal af de centrale parkeringspladser til andre bymæssige funktioner, såsom nybyggeri. Endelig kunne en hyppigere parkeringskontrol være gavnlig for parkeringssituationen. 16 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

17 3. HAVNEN 3.1 OVERORDNEDE MÅL Det er Byrådets overordnede mål: at udnytte havneområdernes byvækstpotentiale på tiloversblevne arealer og at udnytte områdets bygnings- og kulturmiljømæssige identitet som ressource og katalysator for nye aktiviteter. Struer skal fortsat have en velfungerende og aktiv erhvervshavn med skibstrafik, lastning og losning, værftsfaciliteter, osv. Gennem en aktiv og målrettet markedsføring af havnens transportmuligheder skal skibstrafikken på havnen fremmes og hermed øge den samlede søtransport. 3.2 STATUS BYMIDTEN OG HAVNEN Havnens rekreative værdier skal samtidig i højere grad end hidtil udnyttes. På den vestlige del af havnen skal der sikres mulighed for udvidelse af lystbådehavn og etablering af boliger og serviceerhverv. Endelig skal der skabes mulighed for etablering af et center for IT-virksomheder ved lystbådehavnen og på en del af havneområdet, hvor slagteriet i dag ligger. Struer Havn er præget af aktivitet indenfor mange forskellige områder. Her er der havnefaciliteter, værft, lystbådehavn og en række virksomheder, hvoraf nogle har tilknytning til havneaktiviteterne og nogle til helt andre brancher. Erhvervshavnen og værftet har i mange år været de primære aktiviteter på havnen. Derfor har bl.a. støjforholdene betydet at det har været svært at indpasse boliger, kontorer, rekreative anlæg osv. på havnen. Arealer på havnen, der ikke har været anvendt til egentlige havnefaciliteter eller værft, har derfor i en årrække været anvendt til andre aktiviteter, der ligeledes har en miljøpåvirkning, som vanskeliggør en indpasning af boliger, kontorer mv. Det kan konstateres, at der i de senere år har været en nedgang i disse aktiviteter på havneområdet. Der er eksempelvis truffet beslutning om at slagteriet lukker. Lukningen af slagteriet og andre virksomheder på havnen medfører tab af arbejdspladser. Samtidig er der en risiko for, at en del af havneområdet kommer til at fremstå nedslidt og øde. Byrådet lægger derfor op til, at der kan ske en omdannelse af en del af arealerne på havnen, samtidig med at de vigtige havne- og værftsaktiviteter opretholdes. TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 17

18 3.3 HAVNEN I FREMTIDEN Byrådets plan for havnens fremtidige udformning indeholder en række elementer, der vil betyde forandringer på nogle af havneområderne. Planerne fremgår af skitsen på side VIDENSVIRKSOMHEDER Den største omdannelse forventes at ske, hvor slagteriet idag ligger. Slagteriet forventes nedlagt. Her udlægges et område til vidensbaserede virksomheder, særligt indenfor IT-branchen, idet området er velbeliggende og centralt DEN INDRE HAVN Den indre del af havnen mellem byen og havnefunktionerne kan i fremtiden i højere grad end i dag tage form af et område med vægt på rekreative, bynære aktiviteter. Ved banen er der eksempelvis planer om at indrette et jernbanemuseum i den velbevarede godsekspedition, ligesom der kan etableres fjordmuseum på havnen. Området er velbeliggende i forhold til såvel byen som vandet. Området er et væsentligt element i bestræbelserne på at styrke de kulturelle og turistorienterede aktiviteter på havneområdet. Sammenhængen mellem byen og HAVNEN Øst herfor udlægges et område til boliger som vist i skitsen på side 19. Området placeres mellem havnen og kolonihaverne med smuk udsigt over Limfjorden. Skydebanen udgør som følge af støjgenerne et potentielt problem ifht. de øvrige anvendelser i området. Det er ikke p.t. muligt at anvise alternative placeringsmuligheder for skydebanen indenfor kommunen. Derfor anlægges der en støjafskærmning ved skydebanen, såfremt støjen overskrider grænseværdierne. Havnefunktionerne opretholdes. Miljøpåvirkninger i forbindelse med losning og lastning af skibe betyder dog, at der på sigt kan blive behov for afskærmning af nogle af havneaktiviteterne. vandet sikres bl.a. ved at anvende ensartet belægning i overgangen fra bymidten til havn. Mellem de indre havnearealer og lystbådehavnen mod vest fastholdes værftet som også er et vigtigt element i den aktive havn. 18 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

19 N STRUER HAVN I FREMTIDEN Lystbådehavn Nye boliger på trekanten og ml. bassiner Erhvervsområde for vidensbaserede virksomheder Skibsværft Havnefunktioner nye bygninger Havnefunktioner HAVNEN Fjordmuseum Jernbanemuseum Havnerelaterede erhverv Erhvervsområde for vidensbaserede virksomheder Rensningsanlæg Skydebane Fremtidigt boligområde (2-3 etager) Kolonihaver Bådoplagring TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN 19

20 HAVNEN LYSTBÅDEHAVNEN Længere mod vest findes lystbådehavnen og tilhørende landarealer. I den vestligste del af området kan der opføres boliger langs ydre kajkant og på trekanten samt vidensbaserede virksomheder mellem Fjordvejen og Sejlklubberne. Det sikres, at der er en vis arealreserve mellem den nuværende parkeringsplads og vidensvirksomhederne, der kan anvendes til parkering, cirkus, mv. EKSISTERENDE ANVENDELSE OG MILJØFORHOLD PÅ HAVNEN 3.4 MILJØFORHOLD MÅL Planlægningen af havnen skal ske under hensyntagen til eksisterende havnefaciliteter og værft såvel som til nye anvendelser som IT-virksomheder og boliger. En opdeling af havnen i forskellige miljøzoner skal sikre, at der på havnen er plads til såvel miljøfølsomme aktiviteter som eksisterende havneaktiviteter. Byrådet ønsker at styrke havnen og indpasse flere typer funktioner på området, hvor det er muligt. Derfor er der behov for en nøje opdeling og tilpasning af de nye funktioner til de eksisterende virksomheder og aktiviteter. På lang sigt kan de nye, miljøfølsomme anvendelser som f.eks. vidensvirksomheder afhængigt af deres placering forhindre miljøtunge aktiviteter i området. Renseanlaeg / skydebane Ikke genevoldende funktioner Foderstoffer Slagteri Olieoplag Olieindpumpning Autolakereri 20 TEMAPLAN: BYMIDTEN OG HAVNEN

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.037 for et område ved Østergade i Nørresundby Aalborg Byråd godkendte den 11.

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv.

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. I arbejdet med Politik for Skanderborg midtby er det vurderet, at der kan byfortættes ved at bygge højere på udvalgte steder

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 1 April 2016 For Hundested bymidte 1 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 20 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 6. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ophævelse

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere