UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 VEDTAGET NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling i Struer Kommune. Den skuer fremad med afsæt i aktuelle udfordringer for at understøtte en udvikling, der fastholder og styrker mulighederne for vækst og øget bosætning. KOMMUNEPLAN

2

3 INDLEDNING Struer skiller sig ud fra de omkringliggende vestjyske byer, når man sammenligner deres historie. Struer er nemlig en by opstået som følge af tilflytning udefra. Det gør Struer til et særligt sted at bo. Det vil vi gerne blive ved med at være - og vi vil gerne være flere indbyggere! Vi vil være det naturlige valg, når man vil bosætte sig i den nordvestlige del af Jylland. Derfor har Byrådet i Struer Kommune besluttet, at denne udviklingsstrategi skal have fokus på, hvad vi i fremtiden skal gøre for, at vi bliver flere borgere. Det vil sige, hvordan vi fastholder dem der allerede er her, hvordan vi tiltrækker nye borgere, og ikke mindst, hvordan vi lokker dem, der rejser ud for at uddanne sig eller andet - tilbage igen. Vi er klar over, at øget bosætning ikke sker af sig selv. Vi skal selv agere og handle, hvis ting skal lykkes, og hvis vi vil have flere tilflyttere til kommunen. At øge bosætningen handler derfor om, at vi som kommune gør noget ved det, vi ikke er så gode til samtidig med, at vi bliver bedre til at fortælle om det vi kan - og alt det vi er rigtig gode til. være stolte af, hvor vi bor - og huske at fortælle andre om de positive kvaliteter, der er ved at bo her. Byrådet vil med udviklingsstrategien gerne være med til at skabe en ny fortælling om det gode liv - det særlige, og de mange muligheder, der er ved at bo i Struer Kommune. Det kræver, at vi som kommune skaber grundlaget for at folk har lyst og mulighed for at arbejde og bosætte sig i Struer Kommune. Det skal være attraktivt, nemt og ligetil! Indsatserne i denne strategi skal medvirke hertil. Samtidig skal den bidrage til at udvikle en positiv selvopfattelse ved det at være borger i Struer Kommune - og til at kommunen generelt fremtræder positivt i den danske befolknings bevidsthed. Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur. Derfor danner Mennesker, Teknologi og Natur også overskrifterne for de 3 strategiske indsatsområder i udviklingsstrategien. Struer Byråd har den 22. november 2011, efter offentlig debat, vedtaget Udviklingsstrategien for Struer Kommune endeligt. Vi har masser at glæde os over som borgere i Struer Kommune - og i Nordvestjylland. Vi skal FAKTABOKS Hvorfor udviklingsstrategi? Planlægning er politik og Byrådet har valgt at kalde Planstrategi 2011 for en udviklingsstrategi da vi vil bruge den til at udmelde vores politiske målsætninger for, hvordan vi i fremtiden kan være med til at skabe udvikling i Struer Kommune. Hvad er en planstrategi? Planstrategien er første skridt på vej mod den kommuneplan som skal vedtages inden udgangen af og som er det overordnede plandokument, der sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i kommunen de næste 12 år. Planstrategien har til formål at lægge strategien for de kommende års udvikling og dels at fastlægge niveauet for den kommende kommuneplanrevision. Den tager udgangspunkt i, hvilke udfordringer kommunen står overfor og skal skabe en fælles forståelse af kommunens rolle fremadrettet. Byrådet skal jf. Planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. 1

4 TÆT PÅ MENNESKER Struer Kommune har en størrelse som betyder, at vi er en overskuelig og borgernær kommune. Det giver nærhed og åbenhed mellem kommune og borgere. Vi vil gerne gøre det nære, det trygge og det lokale til en kvalitet ved at bo i Struer Kommune. Struer Kommune er også en rummelig kommune med plads til alle - og hvor nye tilflyttere og den enkelte borger har mulighed for at gøre en forskel. Vi tror på, at plads og mangfoldighed fremmer kreativitet og nytænkning. Unge erhvervsaktive familier skal se Struer Kommune som en bosætningsmulighed med gode karrieremuligheder. Derfor vil vi tilbyde mere af, hvad denne gruppe efterspørger, blandt andet daginstitutioner med god plads og fokus på høj faglighed, sundhedsfremme og forebyggelse og ved på det kulturelle område at have fokus på børnekulturelle indsatser selvfølgelig til glæde for alle borgere. I årene fremover bliver vi flere ældre borgere i kommunen. De fleste er ressourcestærke borgere, en styrke, som vi gerne vil udnytte. Vi vil gerne være med til at skabe bedre rammer for dem vi har, og i fremtiden får flere af. Derfor vil vi have fokus på, at man har mulighed for et godt og sundt seniorliv. Vi er generelt gode til at engagere os i foreningslivet og frivilligt arbejde, specielt i forhold til børn og unge. Det vil vi gerne overføre til andre områder, så vi mere systematisk får frivillige til at bidrage til udviklingen i kommunen. Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Grundskolen er udgangspunktet og derfor prioriteres flere midler til mere aktivt at kunne arbejde med inklusion målrettet den enkelte elevs behov. Eleverne vil også få større mulighed for at vælge mellem forskellige linjer i udskolingen. Herved tror vi på, at vi kan få flere til at vælge at videreuddanne sig. Elever skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. Samtidig vil vi gerne videreudvikle den særlige Struer-model, hvor gymnasium og erhvervsliv samarbejder så også folkeskolen involveres. Vi vil samarbejde om at udfordre, udvikle og udnytte elevernes kreativitet og innovationevne. Selv om den videre uddannelse efterfølgende ikke skulle vise sig at findes her i området, tror vi på, at når unge får en god oplevelse af at bo i Struer, så vil de også blive gode ambassadører for kommunen - og samtidig få lyst til at komme tilbage efter endt uddannelse eller når de skal til at stifte familie. Struer Kommune skal være en attraktiv kommune at være ung i - og der skal skabes rum til at unge får lyst til at sætte præg på livet i kommunen. Personlige relationer er sammen med muligheden for et spændende job altafgørende faktorer i forhold til folks bosætnings- og jobvalg. Derfor skal nye borgere have en særlig introduktion til kommunen. Vi vil tage imod nye tilflyttere som en ressource og værne om og servicere dem på bedst mulig måde. Foreningerne og borgere er centrale medspillere i forhold til at få et tilhørsforhold til området og i udviklingen af lokalsamfundene i hele kommunen. Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling og bosætning i Struer Kommune. Det vil vi udnytte. Kulturområdet skal tage aktiv del i at få flere til at bosætte sig - blandt andet ved at have øget fokus på brede og traditionelle kulturtilbud og på at synliggøre dem. Med Fritidscenter Struer får Struer Kommune et fyrtårn på fritidsområdet samtidig med at der er gode idrætsfaciliteter i lokalområderne. Suppleret med vores kulturinstitutioner og det nye Aktiviteternes Hus har kommunen optimale muligheder for aktiviteter for alle aldersgrupper. Det skal vi udnytte til at flere borgere bliver aktive brugere af kommunens mange fritids- og foreningstilbud. Samtidig vil der være fokus på at forbedre folkesundheden ved at tilføje en sundhedsdimension i alle kommunale aktiviteter. 2

5 BYRÅDET VIL: - styrke detailhandlen ved færdiggørelse af bymidte projekter samt tiltrækning af offentlig og privat virksomhed - have velkomst-, service- og markedsføringstiltag, herunder tilbagevendende events, som kan tiltrække tilflyttere og skabe et tilhørsforhold hos fraflyttede borgere. Bl.a. udarbejdes en digital tilflytterportal og bosætningskonsulenter udpeges - give mulighed for et bredt og varieret udbud af attraktive leje- og seniorboliger - sikre sundhedsindsatser der virker og have et særligt fokus på børn og unge samt ulighed i sundhed - satse på børn og unge ved at give dem gode muligheder både fagligt, i fritiden, socialt og kulturelt. Der skal være plads til alle og være kvalitet i og sammenhæng mellem daginstitution, skole, ungdoms- og videreuddannelse og erhvervskarriere - inddrage seniorerne og have fokus på frivillighed, foreningsliv og på at understøtte de personlige relationer mel- lem borgere og tilflyttere. Fritids- og kulturinstitutioner som centrale platforme 3

6 TÆT PÅ TEKNOLOGI Struer Kommune er den kommune i landet, der har flest teknologiarbejdspladser i forhold til indbyggertallet. Den styrkeposition af højtspecialiseret arbejdskraft med mange videnarbejdere er en position, vi gerne vil forstærke og udnytte i fremtiden. Nytænkning er central for udvikling og vækst - og højt kvalificeret arbejdskraft bliver mere og mere en forudsætning for, at virksomheder kan drive en sund forretning i en verden, hvor evnen til innovation får stigende betydning. Udvikling af erhvervslivet er blandt de vigtigste succesfaktorer for vækst og udvikling og er også central i forhold til bosætningen i Struer Kommune. Med lokaliseringen af attraktive arbejdspladser er der nemlig større chancer for, at folk flytter til kommunen. Den store ud- og indpendling til og fra Struer Kommune og de mange iværksættere, som starter egen virksomhed beviser, at kommunen ikke bare er en attraktiv bosætningskommune. Det viser også, at Struer godt kan konkurrere med andre byer - indenlands og udenlands - på at kunne tilbyde interessante arbejds- og praktikpladser - og er en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Det skal vi udnytte samtidig med, at vi overfor de mange, der pendler ind for at arbejde i en af kommunens virksomheder, gerne vil præsentere Struer som et godt sted at bo. Struer Kommune er en kommune kendetegnet ved iværksætterånd og innovation. Det skal vi benytte os af, så produktiviteten kan øges og flere nye arbejdspladser skabes. Struer Kommune vil i det hele taget arbejde mere bevidst og proaktivt med erhvervsudviklingen i kommunen. Derfor har Struer Kommune en vision om at styrke erhvervslivets position indenfor teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Vi vil benytte styrkepositionen inden for teknologi til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale virksomheder i kommunen har inden for eksempelvis turisme, fødevarer, energi og sundheds- og velfærdsteknologi - og koblingen mellem produktion og oplevelse. Her vil vi gerne have flere virksomheder - og omsætte viden til kommercielle aktiviteter. Det skal ske igennem udviklingsaktiviteter i blandt andet BusinessPark Struer, dels igennem offentlig-privat samarbejde - og dels gennem samarbejde med nabokommuner og videns- og uddannelsesmiljøer. Lyd er med til at gøre Struer til noget særligt. Vi vil arbejde for at Struer - udover Bang & Olufsen - bliver en kommune, der mere bredt er kendt for aktiviteter, oplevelser og kompetencer omkring lyd. Vi vil derfor igangsætte og understøtte initiativer i relation til lyd. I de kommende år sættes der gang i mange projekter i Struer Kommune. Det skal udnyttes til fordel for vores lokale virksomheder. Derudover skal den dynamiske udvikling omkring Holstebrovej være løftestang for udviklingen af detailhandlen i midtbyen, så Struer fortsætter med at være en attraktiv handelsby. Struer Kommune har en erhvervsstruktur med mange arbejdspladser inden for industrien. Vi vil gerne være med til at sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og skabe bedre rammer for fornyelse og omstilling af de historisk stærke erhverv, så de forbliver vitale og konkurrencedygtige. En stor del af vores tilflyttere kommer fra udlandet. Vi har brug for og er afhængige af deres kompetencer i fremtiden. Samtidig medvirker de til, at kommunen har et internationalt miljø. IB linjen på gymnasiet, den internationale linje på Parkskolen og den årlige Innovation Camp på Bang & Olufsen skaber en rød tråd i det internationale der sker i kommunen. Det er noget vi skal være stolte over. Et godt image er vigtigt for kommunens evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Derfor vil vi dyrke det internationale for at øge indsigt, udsyn og mangfoldighed. 4

7 BYRÅDET VIL: - at Struer bliver kendt som Lydens By - det indebærer at der satses på lyd som omdrejningspunkt i forhold til både erhvervsudvikling, uddannelse, kultur, turisme, fysisk planlægning mv. - og i samarbejde med handels-, erhvervs- og kulturliv - have fokuseret og lokal erhvervsservice, en direkte dialog med erhvervslivet og en mere bevidst strategi for udvikling og fastholdelse af erhvervslivet samt udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Bl.a. udarbejdses en erhvervsstrategi for Struer Kommune - at BusinessPark Struer fastholder og tiltrækker iværksættere og virksomheder - og at der kobles endnu flere erhvervsfremmende initiativer til udviklingsparken - have fokus på samarbejdet med videns- og uddannelsesinstitutioner - og på aktivt at arbejde for, at der bliver flere udannelsestilbud i kommunen herunder HTX - fremme energitiltag herunder vedvarende og alternativ energi - samt overføre styrkepositionen på teknoligområdet til andre områder, herunder energi, fødevarer, turisme og velfærdsområdet - bl.a. gennem offentlig-privat samarbejde - fortsætte digitaliseringen af kommunen. Digitale redskaber skal gøre borgere og virksomheders møde med kommunen mere smidig 5

8 TÆT PÅ NATUR Limfjorden og landskabet omkring den, er Struer Kommunes hovedattraktion eller vores egnsspecifikke fyrtårn om man vil. Den udgør et potentiale som samlingssted og ramme for sundheds- og fritidsaktiviteter, erhvervsliv, turisme og bosætning. Ved at aktivere og gøre dette potentiale tilgængeligt tror vi på, at det ikke bare kan skabe en ny turismemæssig vækst, men også en positiv indflydelse på indbyggertallet. Limfjorden har noget af Europas bedste sejlerfarvand og det er muligt at dyrke stort set alle vandsportsaktiviteter - herunder sejlads, havkajak og windsurfing. Herudover er der også unikke muligheder for lystfiskere og for eksempelvis at springe i faldskærm, dyrke paragliding og dykke. Samtidig har Struer Kommune nogle af Danmarks allerfineste strandenge, som byder på et unikt plante- og fugleliv. Der findes fine naturstier og mange værdifulde naturområder som eksempelvis overdrev, ekstremrigkær og heder. Naturområderne giver muligheder for aktiviteter som jagt, ornitologi, plukning af bær og svampe og oplevelser af stilhed. Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet og adgangen til disse naturmæssige og landskabelige kvaliteter og aktiviteter. Indbyggere såvel som besøgende skal have et godt indtryk af kommunen. Derfor vil vi gerne forskønne grønne områder, mødesteder mv. og gøre det til en særlig oplevelse at anvende de mange rekreative aktiviteter. Limfjordens største lystbådehavn ligger i Struer. Omdannelsesplanerne omkring havnen vil i de kommende år gøre den til en endnu mere attraktiv havn at besøge og opholde sig ved. I samspil med de øvrige havne i området kommer den til at udgøre en stærk sejlerdestination. Højbanen på de 15 sammenhængende brobuer skaber en karakteristisk havnefront, men havnen i sig selv udgør også et bymæssigt potentiale i forhold til udviklingen af midtbyen og detailhandlen. Byudvikling af havn og midtby skal derfor bruges som et offensivt redskab til at understøtte udviklingen og væksten i kommunen - og til, at folk får en god oplevelse, når de besøger kommunen. Følelsen af at høre til og kende sine rødder tillægges stor betydning af mange. Det er netop fortællingen om vores natur og samfundet i og omkring Struer frem til i dag, der gør det spændende at bo her - og besøge og opleve området. Det skal videreudvikles og formidles. Vi vil derfor udbrede kendskabet til steder af kultur-, natur- eller erhvervshistorisk interesse med materiale - fysisk såvel som digitalt - som kan henvende sig til skoleelever, tilflyttere, turister, virksomheder og borgere i kommunen i al almindelig. Vi vil kvalificere en markedsføring og en visuel synliggørelse af områdernes ofte oversete kvaliteter og herligheder. Vi vil gerne involvere foreninger og andre med interesse for naturen til at være med til at aktivere de potentialer, vi har i kommunen. Samtidig vil vi gerne med afsæt i det lokale engagement, medvirke til en udvikling af aktive landsbysamfund omkring Limfjorden. Netop fordi de er attraktive for borgere, der sætter pris på nærheden til naturen, lokale fællesskaber og huse og grunde i naturskønne omgivelser. Nye udstykninger og boligområder vil i fremtiden skulle skabes frem for udvælges. Vi vil derfor mere aktivt være med til at udvikle de fysiske omgivelser i kommunen. Det vil blandt andet ske ved at plante mere skov. Skovene er med til skabe karakter for et boligområde - og samtidig beskytter de grundvandet og er med til at reducere udledningen af kuldioxid. At bo i Struer Kommune er at bo tæt på natur, men det er mere end det. Det er også at bo tæt på den kultur, det byliv og de arbejdspladser, som generelt findes i området. Direkte togforbindelser til byer som Viborg, Holstebro og Herning gør det nemt at komme omkring - og en ny motorvej er på vej! Universitetsbyerne Århus og Aalborg er en time og tre kvarter væk. Karups internationale lufthavn er mindre end en times kørsel fra Struer og dermed er hovedstaden også kun et par timer væk. Det skal vi udnytte og brande os på. 6

9 BYRÅDET VIL: - bevare og pleje kommunens fantastiske natur og øge tilgængeligheden til den vha. naturpleje og naturplaner, så naturkvaliteten opretholdes og unikke naturoplevelser fortsat kan tilbydes. Bl.a. udarbejdes ide-katalog over naturprojekter i kommunen - gøre Limfjorden til et eldorado for naturelskere, lystfiskere, kajakroere, windsurfere, paraglidere og andre oplevelser med udgangspunkt i aktiv ferie og ferie i naturen. Bl.a. udarbejdes et ide-katalog over faciliteter der understøtter Limfjordsaktiviteter - synliggøre og formidle viden om kommunens attraktioner og spændende dyre og planteliv - også digitalt! Bl.a. udarbejdes en kanon over steder af kultur-, natureller erhvervshistoriske interesse henvendt til skoleelever, tilflyttere, turister og borgere - sikre et varieret udbud af attraktive grunde i hele kommunen og prioritere forskønnelse af landsbyer, natur, mødesteder, stier, rastepladser og udflugtsmål eksempelvis gennem skovrejsning - skabe gode muligheder for for bevægelse, leg og socialt samvær - satse på udviklingen af alle kommmunens havne og specifikt med forbindelserne mellem midtby og havn i Struer - med brobuerne som bindeled 7

10 UDVIKLINGSSTRATEGI Byrådet vil med udviklingsstrategien gerne sætte handling bag vores visioner. Ambitionsniveauet skal selvfølgelig tilpasses de omstændigheder som strategien bliver til under - og som i særlig grad stiller krav til kommunens evne til at skabe og tiltrække udvikling. Det betyder samtidig behov for prioriteringer og bevidste fravalg - og kræver en mere målrettet indsats og god planlægning. Derfor vil byrådet, at alle tiltag som igangsættes i de kommende år, er med til sikre udviklingen af Struer Kommune, så den er attraktiv for såvel nuværende som kommende Struerborgere. FIGUR MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur. MENNESKER Struer Kommune er overskuelig og borgernær. Vi vil gøre det nære og det lokale til en kvalitet ved at bo i Struer Kommune. Vi har fokus på at styrke skoler/dagtilbud, seniorliv, en særlige Struer uddannelsesmodel, foreninger, fritid og kultur. Fritidscenter Struer som fyrtårn. TEKNOLOGI Struer Kommune er den kommune i landet, der har flest teknologiarbejdspladser relativt til indbyggertallet. Den styrkeposition skal fastholdes bl.a. ved at styrke erhvervslivets position indenfor teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Fokus på lyd, iværksætteri og innovation. BusinessPark Struer som fyrtårn. NATUR BOSÆTNING Limfjorden og landskabet omkring den, er Struer Kommunes hovedattraktion. Den udgør et potentiale som samlingssted og ramme for fritidsaktiviteter, erhvervsliv, turisme og bosætning. Fokus på havne, sejlads, naturstier og grønne områder. Struer Havn som fyrtårn. Struer Kommune skal være det naturlige valg, når man vil bosætte sig i den nordvestlige del af Jylland. 8

11 9

12 Udviklingsstrategien kan downloades på kommunens hjemmeside: eller få den tilsendt ved at kontakte: Planafdelingen Østergade 13, 1.sal 7600 Struer Struer Kommune Østergade Struer TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

13 VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

14 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I PLANPERIODEN... 4 PLANLÆGNING GENNEMFØRT SIDEN SENESTE REVISION AF KOMMUNEPLAN... 4 SOCIOØKONOMISKE FORHOLD... 4 Befolkningsudvikling og demografi... 5 Erhvervsstruktur og arbejdsmarked... 6 Uddannelse... 6 STRATEGI FOR UDVIKLINGEN... 7 REVISION AF KOMMUNEPLANEN... 7 AGENDA MILJØVURDERING... 8 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

15 INDLEDNING Byrådet har med sin Udviklingsstrategi vedtaget et forslag til en ny planstrategi for Struer Kommune. Udviklingsstrategien er vedtaget endeligt den 22. november Redegørelsen her udgør baggrunden for byrådets planforslag, og er en vigtig kilde til forståelse af udviklingsstrategiens indhold. Planstrategiens indhold bestemmes ikke fuldt ud af byrådet. Planstrategien indgår i det såkaldte planhieraki under Planloven, hvor underordnede planer ikke må stride mod de overordnede. Staten udstikker nogle overordnede forudsætninger gennem Landsplanredegørelsen og i Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2013, som planstrategien skal forholde sig til. FORUDSÆTNINGER Planloven indeholder bestemmelser om, at Byrådet i første halvdel af valgperioden skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal ifølge Planlovens 23 a indeholde: 1. oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen 2. kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen og 3. en beslutning om enten: at kommuneplanen skal revideres i sin helhed en samlet revision af hele kommuneplanen, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder i kommuneplanen. Struer Kommune er iflg. Planlovens 33 a samtidig forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en strategi for en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21) indenfor samme tidshorisont som planstrategien. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 9

16 Planstrategien skal i næste halvdel af byrådsperioden følges op af et forslag til kommuneplan. REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I PLANPERIODEN Planlægning gennemført siden seneste revision af kommuneplan Siden Struer Kommuneplan blev vedtaget af Struer Byråd d. 15. december 2009 er der ikke nogen væsentlige ændringer af kommuneplanen. Der er i den mellemliggende periode blevet vedtaget 11 lokalplaner og 7 kommuneplantillæg. Tabel over vedtagne lokalplaner Lokalplan Kommuneplantillæg Område 301 Nr. 3 Sommerhusområde i Toftum Bjerge 309 Nr. 4 Ældrecenter og alm. plejeboliger ved anlægsvej 310 Tæt-lave boliger mellem Kronborgdige og Saltholm i Vejrum 312 Nr. 1 Vindmøller ved Quistrup 313 Venø Havn 314 Humlum Camping 316 Boligområde syd for Tambobakken i Tambohuse 317 Nr. 9 Centerområde ved Bredgade 318 Nr. 5 Område til fritids- og erhvervsformål på lystbådehavnen i Struer 319 Nr. 6 Fritidscenter Struer 320 Nr. 7 Område til bolig og erhverv mellem Østergade og Enghavevej i Hvidbjerg De udarbejdede planer følger blandt op på kommuneplanens intentioner om styrkelse af turisme- og fritidsområdet, boligområder og udbygning af alternativ energi. Socioøkonomiske forhold De seneste år har Struer Kommune været præget af den globale økonomiske krise. Indtil krisens indtog var væksten relativ høj og antallet af arbejdspladser steget ganske betragteligt. Det betød stigende beskæftigelse og faldende ledighed. I 2008 vendte situationen imidlertid og siden er der forsvundet flere arbejdspladser, end der er oprettet nye. Der har gennem en årrække været et fald i kommunens befolkningstal. Dertil kommer en række betydelige udfordringer knyttet til den demografiske udvikling. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 9

17 Befolkningsudvikling og demografi Der har i perioden 2002 til 2007 været et generelt fald i befolkningstallet. Fra 2007 til 2008 var der en mindre fremgang, som igen er vendt til en tilbagegang. Fra januar 2010 til januar 2011 er befolkningstallet således faldet med 293 fra til det er flere end forventet. 1 Udviklingen i indbyggernes alderssammensætning i perioden viser, at der i Struer Kommune generelt bliver flere ældre og færre unge. Denne udvikling er velkendt - også på landsplan og i hele den vestlige verden for den sags skyld. Det er imidlertid værd at bemærke, at denne udvikling er mere markant i Struer Kommune, end i omkringliggende kommuner og i de kommuner som betegnes som yderkommuner. Endvidere forventes andelen af indbyggerne i aldersgruppen 0-15 år at falde med hele 11,8 pct. i perioden 2010 til 2040 i Struer Kommune, mens faldet kun er på henholdsvis 8,2 pct. og 7,9 pct. i de omkringliggende kommuner - og i yderkommunerne generelt. Mere bekymrende er det, at faldet i andelen af borgere i den arbejdsduelige alder også forventes at falde mere i Struer Kommune, end i de omkringliggende kommuner og i yderkommunerne. Ser man på udviklingen i andelen af ældre over 65 år er tendensen, at den gruppe kommer til at fylde meget mere i Struer Kommune frem til Konkret viser fremskrivningen, at andelen af ældre vil stige med 73,4 pct. i perioden 2010 til 2040, hvilket ligger væsentligt over andelen i Struers nabokommuner og i yderkommunerne i Danmark generelt. 2 Denne udvikling giver i årene fremover et generelt pres på den offentlige sektor og service - og til Struer Kommune om driftmæssigt at kunne opfylde og indfri de forventninger borgerne har til kommunen. 1 Prognose udarbejdet i KMD s prognoseværktøj Opus simulering Befolkning. Danmarks Statistiks befolkningsprognose som overordnet grundlag 2 DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 9

18 Erhvervsstruktur og arbejdsmarked Struer Kommune blev hårdt ramt af finanskrisen, hvor kommunen mistede over 1000 arbejdspladser. Da Struer er en lille kommune, med en stor udpendling har beskæftigelsen i Struer også været ramt af beskæftigelsesnedgangen i nabokommunerne. Det førte i 2010 til en markant stigning i ledigheden fra 1,5 pct. til 6,1 pct. som var blandt de største i regionen. Mændene og de ufaglærte har været ramt hårdest. Selv om ledigheden igen er faldet til landsgennemsnittet er erhvervsfrekvensen med 79,5 pct. stadig blandt de laveste i Vestjylland. Samtidig er der en række strukturelle problemer og udfordringer, der gør sig gældende for arbejdsmarkedet i Struer Kommune, blandt andet en erhvervsstruktur med mange arbejdspladser inden for industrien (25 pct. mod ca. 18 pct. på landsplan). Det gør kommunen sårbar i forhold til: konjunkturudviklingen (industribeskæftigelse er meget konjunkturfølsom) globaliseringen, hvor tendensen går i retning af, at løntunge arbejdsopgaver automatiseres eller flyttes ud af landet den demografiske udvikling som betyder, at der vil blive stadigt færre i den erhvervsaktive alder de kommende år fald i arbejdsstyrken (forudsat uændret erhvervsfrekvens ventes et fald i arbejdsstyrken på knap 10 pct. i Struer kommune de kommende 10 år (hvilket er det næststørste fald i regionen) relativt færre til at forsørge dem, som er udenfor arbejdsstyrken Ca borgere i Struer er i den erhvervsaktive alder. De næste ti år falder arbejdsstyrken med 1.100, mens der kommer flere pensionister. Arbejdsstyrkeudviklingen kan betyde en mindsket fremtidig vækst, hvor udbuddet af arbejdskraft ikke er tilstrækkelig til at modsvare den fremtidige efterspørgsel. Der vil således kunne forekomme øget mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor en række brancher og fagområder. 3 Uddannelse En uddannet arbejdsstyrke i kommunen gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Selvom Struer har 3 Beskæftigelsesregion Midtjylland Kommunebeskrivelse 2010, Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 9

19 oplevet en stigning i uddannelsesniveauet gennem de sidste 10 år, er det generelle uddannelsesniveau fortsat lavt, og ca. 1/5 af en ungdomsårgang får fortsat ikke en kompetencegivende uddannelse. Kommunen har til gengæld en relativ stor andel af folk med mellemlange og lange videregående uddannelser. 4 STRATEGI FOR UDVIKLINGEN Med forslaget til en Udviklingsstrategi for Struer Kommune vil byrådet samtidig vedtage planstrategien for den videre kommuneplanlægning. Den gamle planstrategi, som det tidligere Byråd vedtog i 2007, er så at sige blevet opløst, idet dens mål blandt andet er indarbejdet i den gældende Kommuneplan En planstrategi ser samlet på hele kommunens udvikling, men skal nødvendigvis ikke forsøge at indeholde alt. Den skal i stedet koncentrere sig om det, byrådet mener, er mest aktuelt for udviklingen i den nuværende situation. Byrådet har, med afsæt i aktuelle udfordringer, valgt bosætning som tema for den kommende revision af Struer Kommuneplan. Øget bosætning ses som den overordnede udfordring med henblik på at fastholde og styrke mulighederne for udvikling og vækst i Struer Kommune. REVISION AF KOMMUNEPLANEN Byrådet skal tage stilling til, hvordan den kommende kommuneplanrevision skal gennemføres. Byrådet vurderer, at hele kommuneplanen revideres. Udviklingen giver behov for, at kommuneplanen i sin digitale form opdateres og nye mål og indsatser justeres løbende. Derudover vil der være særlige emner, som skal tilføjes en ny kommuneplan, dels på grund af de statslige interesser i kommuneplan- 4 Beskæftigelsesregion Midtjylland Kommunebeskrivelse 2010, Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 9

20 lægningen og dels på grund at kommunens egne ønsker med hensyn til planlægningen for kommunen. I planlægningen for det åbne land vil der primært blive sat fokus på revision af emnerne landskab, jordbrug og skovrejsning ligesom der vil blive tilføjet et nyt emne omhandlende biogas. Byrådet har samtidig besluttet, at muligheden for at planlægge for en stor udvalgsvarebutik på over m 2 skal indgå i kommuneplanrevisionen. Det er ifølge bestemmelserne i loven (Lov nr. 424 af 10. maj 2011) kun muligt at planlægge for én stor udvalgsbutik på over m 2 i bymidten i byer med mere end indbyggere. AGENDA 21 I lighed med tidligere kommuneplaner er det byrådets mål, at bæredygtighed og varetagelse af natur og miljø er højt prioriteret i den kommende kommuneplan. Byrådet finder, at arbejdet for et bedre miljø skal være en integreret del af alle kommuneplanens indsatser således kommuneplanen bygger på et bæredygtigt grundlag. MILJØVURDERING Byrådets forslag til en Udviklingsstrategi for Struer Kommune er en strategi på et meget overordnet niveau. Strategien fastlægger ikke bindende rammer for den fremtidige planlægning eller for anlægstilladelser og Planafdelingen har vurderet, at Udviklingsstrategien ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vurdering er understøttet af Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer s. 10 hvoraf det fremgår, at kommuneplanstrategier som udgangspunkt ikke vil blive omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering. Med baggrund i, at planen ikke fastsætter bindende rammer for den fremtidige planlægning eller for anlægstilladelser har Planafdelingen vurderet, at der ikke, forud for afgørelse om hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering, skal foretages en høring af berørte myndigheder, foreninger eller lignende. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 9

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse

Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Udvikling i provinsbyer baseret på oplevelsesøkonomi og den kreative klasse Nykøbing F., Roskilde, Svendborg, Horsens Jon Sundbo RUC/CEUS Kan danske byer skabe vækst gennem den kreative klasse og oplevelsesøkonomi?

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere