UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 VEDTAGET NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling i Struer Kommune. Den skuer fremad med afsæt i aktuelle udfordringer for at understøtte en udvikling, der fastholder og styrker mulighederne for vækst og øget bosætning. KOMMUNEPLAN

2

3 INDLEDNING Struer skiller sig ud fra de omkringliggende vestjyske byer, når man sammenligner deres historie. Struer er nemlig en by opstået som følge af tilflytning udefra. Det gør Struer til et særligt sted at bo. Det vil vi gerne blive ved med at være - og vi vil gerne være flere indbyggere! Vi vil være det naturlige valg, når man vil bosætte sig i den nordvestlige del af Jylland. Derfor har Byrådet i Struer Kommune besluttet, at denne udviklingsstrategi skal have fokus på, hvad vi i fremtiden skal gøre for, at vi bliver flere borgere. Det vil sige, hvordan vi fastholder dem der allerede er her, hvordan vi tiltrækker nye borgere, og ikke mindst, hvordan vi lokker dem, der rejser ud for at uddanne sig eller andet - tilbage igen. Vi er klar over, at øget bosætning ikke sker af sig selv. Vi skal selv agere og handle, hvis ting skal lykkes, og hvis vi vil have flere tilflyttere til kommunen. At øge bosætningen handler derfor om, at vi som kommune gør noget ved det, vi ikke er så gode til samtidig med, at vi bliver bedre til at fortælle om det vi kan - og alt det vi er rigtig gode til. være stolte af, hvor vi bor - og huske at fortælle andre om de positive kvaliteter, der er ved at bo her. Byrådet vil med udviklingsstrategien gerne være med til at skabe en ny fortælling om det gode liv - det særlige, og de mange muligheder, der er ved at bo i Struer Kommune. Det kræver, at vi som kommune skaber grundlaget for at folk har lyst og mulighed for at arbejde og bosætte sig i Struer Kommune. Det skal være attraktivt, nemt og ligetil! Indsatserne i denne strategi skal medvirke hertil. Samtidig skal den bidrage til at udvikle en positiv selvopfattelse ved det at være borger i Struer Kommune - og til at kommunen generelt fremtræder positivt i den danske befolknings bevidsthed. Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur. Derfor danner Mennesker, Teknologi og Natur også overskrifterne for de 3 strategiske indsatsområder i udviklingsstrategien. Struer Byråd har den 22. november 2011, efter offentlig debat, vedtaget Udviklingsstrategien for Struer Kommune endeligt. Vi har masser at glæde os over som borgere i Struer Kommune - og i Nordvestjylland. Vi skal FAKTABOKS Hvorfor udviklingsstrategi? Planlægning er politik og Byrådet har valgt at kalde Planstrategi 2011 for en udviklingsstrategi da vi vil bruge den til at udmelde vores politiske målsætninger for, hvordan vi i fremtiden kan være med til at skabe udvikling i Struer Kommune. Hvad er en planstrategi? Planstrategien er første skridt på vej mod den kommuneplan som skal vedtages inden udgangen af og som er det overordnede plandokument, der sætter mål og rammer for den fysiske udvikling i kommunen de næste 12 år. Planstrategien har til formål at lægge strategien for de kommende års udvikling og dels at fastlægge niveauet for den kommende kommuneplanrevision. Den tager udgangspunkt i, hvilke udfordringer kommunen står overfor og skal skabe en fælles forståelse af kommunens rolle fremadrettet. Byrådet skal jf. Planloven vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. 1

4 TÆT PÅ MENNESKER Struer Kommune har en størrelse som betyder, at vi er en overskuelig og borgernær kommune. Det giver nærhed og åbenhed mellem kommune og borgere. Vi vil gerne gøre det nære, det trygge og det lokale til en kvalitet ved at bo i Struer Kommune. Struer Kommune er også en rummelig kommune med plads til alle - og hvor nye tilflyttere og den enkelte borger har mulighed for at gøre en forskel. Vi tror på, at plads og mangfoldighed fremmer kreativitet og nytænkning. Unge erhvervsaktive familier skal se Struer Kommune som en bosætningsmulighed med gode karrieremuligheder. Derfor vil vi tilbyde mere af, hvad denne gruppe efterspørger, blandt andet daginstitutioner med god plads og fokus på høj faglighed, sundhedsfremme og forebyggelse og ved på det kulturelle område at have fokus på børnekulturelle indsatser selvfølgelig til glæde for alle borgere. I årene fremover bliver vi flere ældre borgere i kommunen. De fleste er ressourcestærke borgere, en styrke, som vi gerne vil udnytte. Vi vil gerne være med til at skabe bedre rammer for dem vi har, og i fremtiden får flere af. Derfor vil vi have fokus på, at man har mulighed for et godt og sundt seniorliv. Vi er generelt gode til at engagere os i foreningslivet og frivilligt arbejde, specielt i forhold til børn og unge. Det vil vi gerne overføre til andre områder, så vi mere systematisk får frivillige til at bidrage til udviklingen i kommunen. Flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Grundskolen er udgangspunktet og derfor prioriteres flere midler til mere aktivt at kunne arbejde med inklusion målrettet den enkelte elevs behov. Eleverne vil også få større mulighed for at vælge mellem forskellige linjer i udskolingen. Herved tror vi på, at vi kan få flere til at vælge at videreuddanne sig. Elever skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. Samtidig vil vi gerne videreudvikle den særlige Struer-model, hvor gymnasium og erhvervsliv samarbejder så også folkeskolen involveres. Vi vil samarbejde om at udfordre, udvikle og udnytte elevernes kreativitet og innovationevne. Selv om den videre uddannelse efterfølgende ikke skulle vise sig at findes her i området, tror vi på, at når unge får en god oplevelse af at bo i Struer, så vil de også blive gode ambassadører for kommunen - og samtidig få lyst til at komme tilbage efter endt uddannelse eller når de skal til at stifte familie. Struer Kommune skal være en attraktiv kommune at være ung i - og der skal skabes rum til at unge får lyst til at sætte præg på livet i kommunen. Personlige relationer er sammen med muligheden for et spændende job altafgørende faktorer i forhold til folks bosætnings- og jobvalg. Derfor skal nye borgere have en særlig introduktion til kommunen. Vi vil tage imod nye tilflyttere som en ressource og værne om og servicere dem på bedst mulig måde. Foreningerne og borgere er centrale medspillere i forhold til at få et tilhørsforhold til området og i udviklingen af lokalsamfundene i hele kommunen. Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling og bosætning i Struer Kommune. Det vil vi udnytte. Kulturområdet skal tage aktiv del i at få flere til at bosætte sig - blandt andet ved at have øget fokus på brede og traditionelle kulturtilbud og på at synliggøre dem. Med Fritidscenter Struer får Struer Kommune et fyrtårn på fritidsområdet samtidig med at der er gode idrætsfaciliteter i lokalområderne. Suppleret med vores kulturinstitutioner og det nye Aktiviteternes Hus har kommunen optimale muligheder for aktiviteter for alle aldersgrupper. Det skal vi udnytte til at flere borgere bliver aktive brugere af kommunens mange fritids- og foreningstilbud. Samtidig vil der være fokus på at forbedre folkesundheden ved at tilføje en sundhedsdimension i alle kommunale aktiviteter. 2

5 BYRÅDET VIL: - styrke detailhandlen ved færdiggørelse af bymidte projekter samt tiltrækning af offentlig og privat virksomhed - have velkomst-, service- og markedsføringstiltag, herunder tilbagevendende events, som kan tiltrække tilflyttere og skabe et tilhørsforhold hos fraflyttede borgere. Bl.a. udarbejdes en digital tilflytterportal og bosætningskonsulenter udpeges - give mulighed for et bredt og varieret udbud af attraktive leje- og seniorboliger - sikre sundhedsindsatser der virker og have et særligt fokus på børn og unge samt ulighed i sundhed - satse på børn og unge ved at give dem gode muligheder både fagligt, i fritiden, socialt og kulturelt. Der skal være plads til alle og være kvalitet i og sammenhæng mellem daginstitution, skole, ungdoms- og videreuddannelse og erhvervskarriere - inddrage seniorerne og have fokus på frivillighed, foreningsliv og på at understøtte de personlige relationer mel- lem borgere og tilflyttere. Fritids- og kulturinstitutioner som centrale platforme 3

6 TÆT PÅ TEKNOLOGI Struer Kommune er den kommune i landet, der har flest teknologiarbejdspladser i forhold til indbyggertallet. Den styrkeposition af højtspecialiseret arbejdskraft med mange videnarbejdere er en position, vi gerne vil forstærke og udnytte i fremtiden. Nytænkning er central for udvikling og vækst - og højt kvalificeret arbejdskraft bliver mere og mere en forudsætning for, at virksomheder kan drive en sund forretning i en verden, hvor evnen til innovation får stigende betydning. Udvikling af erhvervslivet er blandt de vigtigste succesfaktorer for vækst og udvikling og er også central i forhold til bosætningen i Struer Kommune. Med lokaliseringen af attraktive arbejdspladser er der nemlig større chancer for, at folk flytter til kommunen. Den store ud- og indpendling til og fra Struer Kommune og de mange iværksættere, som starter egen virksomhed beviser, at kommunen ikke bare er en attraktiv bosætningskommune. Det viser også, at Struer godt kan konkurrere med andre byer - indenlands og udenlands - på at kunne tilbyde interessante arbejds- og praktikpladser - og er en attraktiv kommune at drive virksomhed i. Det skal vi udnytte samtidig med, at vi overfor de mange, der pendler ind for at arbejde i en af kommunens virksomheder, gerne vil præsentere Struer som et godt sted at bo. Struer Kommune er en kommune kendetegnet ved iværksætterånd og innovation. Det skal vi benytte os af, så produktiviteten kan øges og flere nye arbejdspladser skabes. Struer Kommune vil i det hele taget arbejde mere bevidst og proaktivt med erhvervsudviklingen i kommunen. Derfor har Struer Kommune en vision om at styrke erhvervslivets position indenfor teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Vi vil benytte styrkepositionen inden for teknologi til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale virksomheder i kommunen har inden for eksempelvis turisme, fødevarer, energi og sundheds- og velfærdsteknologi - og koblingen mellem produktion og oplevelse. Her vil vi gerne have flere virksomheder - og omsætte viden til kommercielle aktiviteter. Det skal ske igennem udviklingsaktiviteter i blandt andet BusinessPark Struer, dels igennem offentlig-privat samarbejde - og dels gennem samarbejde med nabokommuner og videns- og uddannelsesmiljøer. Lyd er med til at gøre Struer til noget særligt. Vi vil arbejde for at Struer - udover Bang & Olufsen - bliver en kommune, der mere bredt er kendt for aktiviteter, oplevelser og kompetencer omkring lyd. Vi vil derfor igangsætte og understøtte initiativer i relation til lyd. I de kommende år sættes der gang i mange projekter i Struer Kommune. Det skal udnyttes til fordel for vores lokale virksomheder. Derudover skal den dynamiske udvikling omkring Holstebrovej være løftestang for udviklingen af detailhandlen i midtbyen, så Struer fortsætter med at være en attraktiv handelsby. Struer Kommune har en erhvervsstruktur med mange arbejdspladser inden for industrien. Vi vil gerne være med til at sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og skabe bedre rammer for fornyelse og omstilling af de historisk stærke erhverv, så de forbliver vitale og konkurrencedygtige. En stor del af vores tilflyttere kommer fra udlandet. Vi har brug for og er afhængige af deres kompetencer i fremtiden. Samtidig medvirker de til, at kommunen har et internationalt miljø. IB linjen på gymnasiet, den internationale linje på Parkskolen og den årlige Innovation Camp på Bang & Olufsen skaber en rød tråd i det internationale der sker i kommunen. Det er noget vi skal være stolte over. Et godt image er vigtigt for kommunens evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Derfor vil vi dyrke det internationale for at øge indsigt, udsyn og mangfoldighed. 4

7 BYRÅDET VIL: - at Struer bliver kendt som Lydens By - det indebærer at der satses på lyd som omdrejningspunkt i forhold til både erhvervsudvikling, uddannelse, kultur, turisme, fysisk planlægning mv. - og i samarbejde med handels-, erhvervs- og kulturliv - have fokuseret og lokal erhvervsservice, en direkte dialog med erhvervslivet og en mere bevidst strategi for udvikling og fastholdelse af erhvervslivet samt udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Bl.a. udarbejdses en erhvervsstrategi for Struer Kommune - at BusinessPark Struer fastholder og tiltrækker iværksættere og virksomheder - og at der kobles endnu flere erhvervsfremmende initiativer til udviklingsparken - have fokus på samarbejdet med videns- og uddannelsesinstitutioner - og på aktivt at arbejde for, at der bliver flere udannelsestilbud i kommunen herunder HTX - fremme energitiltag herunder vedvarende og alternativ energi - samt overføre styrkepositionen på teknoligområdet til andre områder, herunder energi, fødevarer, turisme og velfærdsområdet - bl.a. gennem offentlig-privat samarbejde - fortsætte digitaliseringen af kommunen. Digitale redskaber skal gøre borgere og virksomheders møde med kommunen mere smidig 5

8 TÆT PÅ NATUR Limfjorden og landskabet omkring den, er Struer Kommunes hovedattraktion eller vores egnsspecifikke fyrtårn om man vil. Den udgør et potentiale som samlingssted og ramme for sundheds- og fritidsaktiviteter, erhvervsliv, turisme og bosætning. Ved at aktivere og gøre dette potentiale tilgængeligt tror vi på, at det ikke bare kan skabe en ny turismemæssig vækst, men også en positiv indflydelse på indbyggertallet. Limfjorden har noget af Europas bedste sejlerfarvand og det er muligt at dyrke stort set alle vandsportsaktiviteter - herunder sejlads, havkajak og windsurfing. Herudover er der også unikke muligheder for lystfiskere og for eksempelvis at springe i faldskærm, dyrke paragliding og dykke. Samtidig har Struer Kommune nogle af Danmarks allerfineste strandenge, som byder på et unikt plante- og fugleliv. Der findes fine naturstier og mange værdifulde naturområder som eksempelvis overdrev, ekstremrigkær og heder. Naturområderne giver muligheder for aktiviteter som jagt, ornitologi, plukning af bær og svampe og oplevelser af stilhed. Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet og adgangen til disse naturmæssige og landskabelige kvaliteter og aktiviteter. Indbyggere såvel som besøgende skal have et godt indtryk af kommunen. Derfor vil vi gerne forskønne grønne områder, mødesteder mv. og gøre det til en særlig oplevelse at anvende de mange rekreative aktiviteter. Limfjordens største lystbådehavn ligger i Struer. Omdannelsesplanerne omkring havnen vil i de kommende år gøre den til en endnu mere attraktiv havn at besøge og opholde sig ved. I samspil med de øvrige havne i området kommer den til at udgøre en stærk sejlerdestination. Højbanen på de 15 sammenhængende brobuer skaber en karakteristisk havnefront, men havnen i sig selv udgør også et bymæssigt potentiale i forhold til udviklingen af midtbyen og detailhandlen. Byudvikling af havn og midtby skal derfor bruges som et offensivt redskab til at understøtte udviklingen og væksten i kommunen - og til, at folk får en god oplevelse, når de besøger kommunen. Følelsen af at høre til og kende sine rødder tillægges stor betydning af mange. Det er netop fortællingen om vores natur og samfundet i og omkring Struer frem til i dag, der gør det spændende at bo her - og besøge og opleve området. Det skal videreudvikles og formidles. Vi vil derfor udbrede kendskabet til steder af kultur-, natur- eller erhvervshistorisk interesse med materiale - fysisk såvel som digitalt - som kan henvende sig til skoleelever, tilflyttere, turister, virksomheder og borgere i kommunen i al almindelig. Vi vil kvalificere en markedsføring og en visuel synliggørelse af områdernes ofte oversete kvaliteter og herligheder. Vi vil gerne involvere foreninger og andre med interesse for naturen til at være med til at aktivere de potentialer, vi har i kommunen. Samtidig vil vi gerne med afsæt i det lokale engagement, medvirke til en udvikling af aktive landsbysamfund omkring Limfjorden. Netop fordi de er attraktive for borgere, der sætter pris på nærheden til naturen, lokale fællesskaber og huse og grunde i naturskønne omgivelser. Nye udstykninger og boligområder vil i fremtiden skulle skabes frem for udvælges. Vi vil derfor mere aktivt være med til at udvikle de fysiske omgivelser i kommunen. Det vil blandt andet ske ved at plante mere skov. Skovene er med til skabe karakter for et boligområde - og samtidig beskytter de grundvandet og er med til at reducere udledningen af kuldioxid. At bo i Struer Kommune er at bo tæt på natur, men det er mere end det. Det er også at bo tæt på den kultur, det byliv og de arbejdspladser, som generelt findes i området. Direkte togforbindelser til byer som Viborg, Holstebro og Herning gør det nemt at komme omkring - og en ny motorvej er på vej! Universitetsbyerne Århus og Aalborg er en time og tre kvarter væk. Karups internationale lufthavn er mindre end en times kørsel fra Struer og dermed er hovedstaden også kun et par timer væk. Det skal vi udnytte og brande os på. 6

9 BYRÅDET VIL: - bevare og pleje kommunens fantastiske natur og øge tilgængeligheden til den vha. naturpleje og naturplaner, så naturkvaliteten opretholdes og unikke naturoplevelser fortsat kan tilbydes. Bl.a. udarbejdes ide-katalog over naturprojekter i kommunen - gøre Limfjorden til et eldorado for naturelskere, lystfiskere, kajakroere, windsurfere, paraglidere og andre oplevelser med udgangspunkt i aktiv ferie og ferie i naturen. Bl.a. udarbejdes et ide-katalog over faciliteter der understøtter Limfjordsaktiviteter - synliggøre og formidle viden om kommunens attraktioner og spændende dyre og planteliv - også digitalt! Bl.a. udarbejdes en kanon over steder af kultur-, natureller erhvervshistoriske interesse henvendt til skoleelever, tilflyttere, turister og borgere - sikre et varieret udbud af attraktive grunde i hele kommunen og prioritere forskønnelse af landsbyer, natur, mødesteder, stier, rastepladser og udflugtsmål eksempelvis gennem skovrejsning - skabe gode muligheder for for bevægelse, leg og socialt samvær - satse på udviklingen af alle kommmunens havne og specifikt med forbindelserne mellem midtby og havn i Struer - med brobuerne som bindeled 7

10 UDVIKLINGSSTRATEGI Byrådet vil med udviklingsstrategien gerne sætte handling bag vores visioner. Ambitionsniveauet skal selvfølgelig tilpasses de omstændigheder som strategien bliver til under - og som i særlig grad stiller krav til kommunens evne til at skabe og tiltrække udvikling. Det betyder samtidig behov for prioriteringer og bevidste fravalg - og kræver en mere målrettet indsats og god planlægning. Derfor vil byrådet, at alle tiltag som igangsættes i de kommende år, er med til sikre udviklingen af Struer Kommune, så den er attraktiv for såvel nuværende som kommende Struerborgere. FIGUR MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes potentiale for bosætning er knyttet til, at vi er og vil være en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur. MENNESKER Struer Kommune er overskuelig og borgernær. Vi vil gøre det nære og det lokale til en kvalitet ved at bo i Struer Kommune. Vi har fokus på at styrke skoler/dagtilbud, seniorliv, en særlige Struer uddannelsesmodel, foreninger, fritid og kultur. Fritidscenter Struer som fyrtårn. TEKNOLOGI Struer Kommune er den kommune i landet, der har flest teknologiarbejdspladser relativt til indbyggertallet. Den styrkeposition skal fastholdes bl.a. ved at styrke erhvervslivets position indenfor teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Fokus på lyd, iværksætteri og innovation. BusinessPark Struer som fyrtårn. NATUR BOSÆTNING Limfjorden og landskabet omkring den, er Struer Kommunes hovedattraktion. Den udgør et potentiale som samlingssted og ramme for fritidsaktiviteter, erhvervsliv, turisme og bosætning. Fokus på havne, sejlads, naturstier og grønne områder. Struer Havn som fyrtårn. Struer Kommune skal være det naturlige valg, når man vil bosætte sig i den nordvestlige del af Jylland. 8

11 9

12 Udviklingsstrategien kan downloades på kommunens hjemmeside: eller få den tilsendt ved at kontakte: Planafdelingen Østergade 13, 1.sal 7600 Struer Struer Kommune Østergade Struer TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

13 VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

14 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I PLANPERIODEN... 4 PLANLÆGNING GENNEMFØRT SIDEN SENESTE REVISION AF KOMMUNEPLAN... 4 SOCIOØKONOMISKE FORHOLD... 4 Befolkningsudvikling og demografi... 5 Erhvervsstruktur og arbejdsmarked... 6 Uddannelse... 6 STRATEGI FOR UDVIKLINGEN... 7 REVISION AF KOMMUNEPLANEN... 7 AGENDA MILJØVURDERING... 8 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

15 INDLEDNING Byrådet har med sin Udviklingsstrategi vedtaget et forslag til en ny planstrategi for Struer Kommune. Udviklingsstrategien er vedtaget endeligt den 22. november Redegørelsen her udgør baggrunden for byrådets planforslag, og er en vigtig kilde til forståelse af udviklingsstrategiens indhold. Planstrategiens indhold bestemmes ikke fuldt ud af byrådet. Planstrategien indgår i det såkaldte planhieraki under Planloven, hvor underordnede planer ikke må stride mod de overordnede. Staten udstikker nogle overordnede forudsætninger gennem Landsplanredegørelsen og i Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægning 2013, som planstrategien skal forholde sig til. FORUDSÆTNINGER Planloven indeholder bestemmelser om, at Byrådet i første halvdel af valgperioden skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal ifølge Planlovens 23 a indeholde: 1. oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen 2. kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen og 3. en beslutning om enten: at kommuneplanen skal revideres i sin helhed en samlet revision af hele kommuneplanen, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder i kommuneplanen. Struer Kommune er iflg. Planlovens 33 a samtidig forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en strategi for en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21) indenfor samme tidshorisont som planstrategien. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 9

16 Planstrategien skal i næste halvdel af byrådsperioden følges op af et forslag til kommuneplan. REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN I PLANPERIODEN Planlægning gennemført siden seneste revision af kommuneplan Siden Struer Kommuneplan blev vedtaget af Struer Byråd d. 15. december 2009 er der ikke nogen væsentlige ændringer af kommuneplanen. Der er i den mellemliggende periode blevet vedtaget 11 lokalplaner og 7 kommuneplantillæg. Tabel over vedtagne lokalplaner Lokalplan Kommuneplantillæg Område 301 Nr. 3 Sommerhusområde i Toftum Bjerge 309 Nr. 4 Ældrecenter og alm. plejeboliger ved anlægsvej 310 Tæt-lave boliger mellem Kronborgdige og Saltholm i Vejrum 312 Nr. 1 Vindmøller ved Quistrup 313 Venø Havn 314 Humlum Camping 316 Boligområde syd for Tambobakken i Tambohuse 317 Nr. 9 Centerområde ved Bredgade 318 Nr. 5 Område til fritids- og erhvervsformål på lystbådehavnen i Struer 319 Nr. 6 Fritidscenter Struer 320 Nr. 7 Område til bolig og erhverv mellem Østergade og Enghavevej i Hvidbjerg De udarbejdede planer følger blandt op på kommuneplanens intentioner om styrkelse af turisme- og fritidsområdet, boligområder og udbygning af alternativ energi. Socioøkonomiske forhold De seneste år har Struer Kommune været præget af den globale økonomiske krise. Indtil krisens indtog var væksten relativ høj og antallet af arbejdspladser steget ganske betragteligt. Det betød stigende beskæftigelse og faldende ledighed. I 2008 vendte situationen imidlertid og siden er der forsvundet flere arbejdspladser, end der er oprettet nye. Der har gennem en årrække været et fald i kommunens befolkningstal. Dertil kommer en række betydelige udfordringer knyttet til den demografiske udvikling. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 9

17 Befolkningsudvikling og demografi Der har i perioden 2002 til 2007 været et generelt fald i befolkningstallet. Fra 2007 til 2008 var der en mindre fremgang, som igen er vendt til en tilbagegang. Fra januar 2010 til januar 2011 er befolkningstallet således faldet med 293 fra til det er flere end forventet. 1 Udviklingen i indbyggernes alderssammensætning i perioden viser, at der i Struer Kommune generelt bliver flere ældre og færre unge. Denne udvikling er velkendt - også på landsplan og i hele den vestlige verden for den sags skyld. Det er imidlertid værd at bemærke, at denne udvikling er mere markant i Struer Kommune, end i omkringliggende kommuner og i de kommuner som betegnes som yderkommuner. Endvidere forventes andelen af indbyggerne i aldersgruppen 0-15 år at falde med hele 11,8 pct. i perioden 2010 til 2040 i Struer Kommune, mens faldet kun er på henholdsvis 8,2 pct. og 7,9 pct. i de omkringliggende kommuner - og i yderkommunerne generelt. Mere bekymrende er det, at faldet i andelen af borgere i den arbejdsduelige alder også forventes at falde mere i Struer Kommune, end i de omkringliggende kommuner og i yderkommunerne. Ser man på udviklingen i andelen af ældre over 65 år er tendensen, at den gruppe kommer til at fylde meget mere i Struer Kommune frem til Konkret viser fremskrivningen, at andelen af ældre vil stige med 73,4 pct. i perioden 2010 til 2040, hvilket ligger væsentligt over andelen i Struers nabokommuner og i yderkommunerne i Danmark generelt. 2 Denne udvikling giver i årene fremover et generelt pres på den offentlige sektor og service - og til Struer Kommune om driftmæssigt at kunne opfylde og indfri de forventninger borgerne har til kommunen. 1 Prognose udarbejdet i KMD s prognoseværktøj Opus simulering Befolkning. Danmarks Statistiks befolkningsprognose som overordnet grundlag 2 DAMVAD 2010 på baggrund af data fra Danmarks Statistik TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 9

18 Erhvervsstruktur og arbejdsmarked Struer Kommune blev hårdt ramt af finanskrisen, hvor kommunen mistede over 1000 arbejdspladser. Da Struer er en lille kommune, med en stor udpendling har beskæftigelsen i Struer også været ramt af beskæftigelsesnedgangen i nabokommunerne. Det førte i 2010 til en markant stigning i ledigheden fra 1,5 pct. til 6,1 pct. som var blandt de største i regionen. Mændene og de ufaglærte har været ramt hårdest. Selv om ledigheden igen er faldet til landsgennemsnittet er erhvervsfrekvensen med 79,5 pct. stadig blandt de laveste i Vestjylland. Samtidig er der en række strukturelle problemer og udfordringer, der gør sig gældende for arbejdsmarkedet i Struer Kommune, blandt andet en erhvervsstruktur med mange arbejdspladser inden for industrien (25 pct. mod ca. 18 pct. på landsplan). Det gør kommunen sårbar i forhold til: konjunkturudviklingen (industribeskæftigelse er meget konjunkturfølsom) globaliseringen, hvor tendensen går i retning af, at løntunge arbejdsopgaver automatiseres eller flyttes ud af landet den demografiske udvikling som betyder, at der vil blive stadigt færre i den erhvervsaktive alder de kommende år fald i arbejdsstyrken (forudsat uændret erhvervsfrekvens ventes et fald i arbejdsstyrken på knap 10 pct. i Struer kommune de kommende 10 år (hvilket er det næststørste fald i regionen) relativt færre til at forsørge dem, som er udenfor arbejdsstyrken Ca borgere i Struer er i den erhvervsaktive alder. De næste ti år falder arbejdsstyrken med 1.100, mens der kommer flere pensionister. Arbejdsstyrkeudviklingen kan betyde en mindsket fremtidig vækst, hvor udbuddet af arbejdskraft ikke er tilstrækkelig til at modsvare den fremtidige efterspørgsel. Der vil således kunne forekomme øget mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor en række brancher og fagområder. 3 Uddannelse En uddannet arbejdsstyrke i kommunen gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Selvom Struer har 3 Beskæftigelsesregion Midtjylland Kommunebeskrivelse 2010, Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 9

19 oplevet en stigning i uddannelsesniveauet gennem de sidste 10 år, er det generelle uddannelsesniveau fortsat lavt, og ca. 1/5 af en ungdomsårgang får fortsat ikke en kompetencegivende uddannelse. Kommunen har til gengæld en relativ stor andel af folk med mellemlange og lange videregående uddannelser. 4 STRATEGI FOR UDVIKLINGEN Med forslaget til en Udviklingsstrategi for Struer Kommune vil byrådet samtidig vedtage planstrategien for den videre kommuneplanlægning. Den gamle planstrategi, som det tidligere Byråd vedtog i 2007, er så at sige blevet opløst, idet dens mål blandt andet er indarbejdet i den gældende Kommuneplan En planstrategi ser samlet på hele kommunens udvikling, men skal nødvendigvis ikke forsøge at indeholde alt. Den skal i stedet koncentrere sig om det, byrådet mener, er mest aktuelt for udviklingen i den nuværende situation. Byrådet har, med afsæt i aktuelle udfordringer, valgt bosætning som tema for den kommende revision af Struer Kommuneplan. Øget bosætning ses som den overordnede udfordring med henblik på at fastholde og styrke mulighederne for udvikling og vækst i Struer Kommune. REVISION AF KOMMUNEPLANEN Byrådet skal tage stilling til, hvordan den kommende kommuneplanrevision skal gennemføres. Byrådet vurderer, at hele kommuneplanen revideres. Udviklingen giver behov for, at kommuneplanen i sin digitale form opdateres og nye mål og indsatser justeres løbende. Derudover vil der være særlige emner, som skal tilføjes en ny kommuneplan, dels på grund af de statslige interesser i kommuneplan- 4 Beskæftigelsesregion Midtjylland Kommunebeskrivelse 2010, Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 9

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune Juni 2014 www.skive.dk Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning...

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere