LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf , Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er, at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder egnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum Oprettelse: Museumsforeningen for og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Intrface, Museumstjenesten, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, Foreningen Danmarks Folkeminder, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers 1

2 Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke, Netværk Limfjorden og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Kommune: Der afholdes løbende møder mellem museets leder og Kommunes kulturforvaltning. Museet har bidraget til kommunens planarbejde på forskellig vis, fx med kulturhistoriske oversigtskort og forslag til de vigtigste kulturmiljøer i Thyborøn til brug for lokalplan for Thyborøn. Mette Lund Andersen deltog i den forbindelse i en tur rundt i Thyborøn sammen med kommunens arkitekter/planlæggere Dorte Gad og Leif Nygaard. Museet har derudover gennemgået tilsendte lokalplanforslag og dispensationsafgørelser fra Kommune og Naturstyrelsen. Museets medarbejdere har haft et tæt samarbejde med kulturkonsulent Ingeborg Svennevig og fra september Amanda Christensen, om det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. Hemming Klokker har deltaget i opstartsmøde og temadag omkring etablering af en UNESCO anerkendt Geopark i og Struer kommuner. tilflytternetværk: Museet har i fået tilskud fra Kommune og LAG til at styrke tilflytternetværket ved at ansætte en koordinator, som kan stå for aktiviteter i netværket. Cæcilie Helmer Madsen var koordinator, indtil hun gik på barsel den 1. november Tovholderfunktionen er siden varetaget af museets leder. Gennem arbejdet med tilflytternetværket har museet i 2012 samarbejdet med kommunens projekt for udenlandske tilflyttere Living in. Mette Lund Andersen er udpeget som ambassadør i Kommunes projekt Gode grunde nu. Kulturstyrelsen: Museum har udtalt sig i forbindelse med fredningen af Kabbel Hovedgård. Limfjordsegnens Litteratursamvirke: Mette Lund Andersen har frem til maj 2012 været medlem af samvirkets bestyrelse. Gravminderegistrering: Museet har bidraget med vejledning til gravminderegistrering på, Heldum og Rom kirkegårde. Gravminderegistrering på kirkegård og Heldum kirkegård er afsluttet. Dansk Folkemindesamling: Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker er formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet. Limfjordsmuseernes Samvirke: Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen, og fra maj 2012 konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, har fungeret som sekretær 2

3 og kasserer for samvirket. Museets formand og leder har deltaget i en række bestyrelsesmøder, ledermøder og faglige møder. Udkanten set fra udkanten: Museet har samarbejdet med Museum Lolland Falster, Vesthimmerlands Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred omkring udviklingsprojektet Udkanten set fra udkanten med henblik på forskning i begrebet udkant og oprettelse af en Udkantspulje. Jernkysten digitalt formidlingsprojekt: Museum har i 2012 påbegyndt det digitale formidlingsprojektet Jernkysten. Digital formidling af et ubemandet udstillingssted. Projektpartnere er Strandingsmuseum St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og MMEx Meaning Making Experience. Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har deltaget i en række møder og workshops. Klosterheden forskningsprojekt: Museum ved Sille Radoor Larsen har samarbejdet med Holstebro Museum, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og Struer Museum omkring udvikling af forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Netværk Limfjorden: Museet er medlem af netværket og har deltaget i netværkets aktiviteter. Vestjyske Museers Samvirke: Museets leder har deltaget i møder i Vestjyske Museers Samvirkes bestyrelse. Midtjyske museers udviklingsråd (MMU): Mette Lund Andersen er medlem af MMUs bestyrelse og har frem til sin orlov deltaget i bestyrelsesmøder. Lokal Aktionsgruppe (LAG): Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen, er valgt som kasserer, og har deltaget i en række møder frem til sin orlov. Arbejdet i bestyrelsen har bidraget til at give museets leder en god føling med hvad der rører sig i kommunen både på foreningsniveau, institutionsniveau og erhvervsniveau. Lokalt kunstnetværk Verden til vest : Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for Religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tukak, Turistbureau. Netværket koordineres af Kommunes kulturkonsulent. I 2012 har netværket arbejdet på at lave et fælles arrangement i uge ET4U er tovholdere på projektet. North Sea Living: Museet samarbejder med North Sea Living om at udvikle Vandbygningsvæsenets tidligere område i Thyborøn med henblik på et fremtidigt formidlingssamarbejde. Bovbjerg Fyr Jens Søndergaards Museum har i 2012 samarbejdet med Bovbjerg Fyr omkring en fælles vandrekoncert med folk trioen Zenobia. Inger Bjørn Knudsen sikker i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse. 3

4 1.9. Museets leder, navn og stilling: Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi. Fra 16. april 2012 har cand. mag. i europæisk etnologi Sille Radoor Larsen fungeret som konstitueret leder under MLAs barselsorlov Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Revisionskontoret -Thyborøn har gennemført samlingsrevision uden kommentarer. Museet har i 2012 færdiggjort en magasingennemgang. Formålet har været at skabe et overblik over samlingerne og deres tilstand, for at kunne lave en plan for prioritering, konservering, udskilning og kassation fra samlingerne. Museet har modtaget støtte fra Kulturstyrelsen til opgaven. Udlån: 2.5. Inddeponeringer: Museet har i perioden maj-november haft lånt Niels Bjerre maleriet Ferring 9. april 1940 af en privat samler Arkiver: En oversigt over museets arkivmateriale er tilgængelig via hjemmesiden og bliver hyppigt brugt af museets brugere. 2.7 Bibliotek: 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: Akvarel af Niels Bjerre forestillende Jens Søndergaards hus i Ferring. Forstudie til maleriet Ferring 9. april Forgyldt saks anvendt ved indvielsen af gågaden i Skænket af Inge Brandt Jørgensen. Harboøre sangbog fra Skænket af Per Rønsted. Maleri af fuldriggeren Bragdø. Skænket af Kaj Kaalund. Maleri af fuldriggeren København. Skænket af Kaj Kaalund. Korrespondance, udklip mv. fra købmand Anker Kaalund Christensen,. Skænket af Kaj Kaalund Undersøgelser: Forhistorisk tid: 4

5 Holstebro Museum har foretaget følgende arbejde i Kommune: HOL Gudum Kloster: Geofysiske opmålinger af område hvor det oprindelige kloster formodes placeret. Resultaterne var overbevisende, og der fremkom et stort tre- eller firelænget klosteranlæg, som vi håber at skaffe midler til at kunne undersøge nærmere i HOL Kikkenborg: Forundersøgelse forud for opsætning af vindmøller vest for Bækmarksbro. Forundersøgelsen var negativ. HOL Bøvling Kirke: Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering. Resultaterne af den arkæologiske sondering var rimeligt gode. Flere af de grøftforløb og den ene af de gruber, der kunne ses på luftfotos, blev lokaliseret og delvist afdækket. Anlægssporene viste, at der har været bosættelse på stedet i jernalderen, sandsynligvis ældre romertid. Grøfternes funktion var ikke klar, og de kan være enten skelgrøfter, fundamentsgrøfter eller toftegrænser. HOL Brørup: Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering syd for Bøvlingbjerg. Sonderingen afslørede flere større gruber fyldt med vandaflejret materiale. Det er antageligt et naturfænomen. HOL Pindstrup: Forundersøgelse forud for skovrejsning umiddelbart syd for Klosterheden. Forundersøgelsen var negativ. Nyere tid: Sille Radoor Larsen har foretaget fotodokumentation i forbindelse med cykelløbet Giro d Italia, som kom igennem Kommune i maj SRL har derudover udført en forundersøgelse til forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Forskning: 4.0. Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Aarhus: Fælleskonserveringen har påbegyndt arbejdet med, at gennemgå museets kunst på papir. På baggrund af gennemgangen kan vil de vurdere konserveringsbehovet. Konserveringscenter Vest, Ølgod: Følgende genstande er på Konserveringscenter Vest, Ølgod: Thøger Larsens globus Niels Bjerres rejsekuffert i læder Ang. magasinet på Klinkby Skole: Der er konstateret skimmel på mange af museets genstande. Vi har derfor lånt en datalogger, som løbende måler temperatur og relativ luftfugtighed. Målingerne er nu afsluttet og de viser store udsving i relativ fugtighed. I perioder er den relative fugtighed 5

6 over 70 pct., hvilket er 15 pct. over det anbefalede maksimum. Der er truffet aftale med Konserveringscenter Vest om at, de besigtiger magasiner og kommer med anbefalinger i forhold til at løse problemet Bevaringsarbejde: Museet har samarbejdet med Kommune om bevaringsarbejde. Museet er bl.a. kommet med input til kommunens arbejde med en kulturmiljøplan for Harboøre og Thyborøn Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet på Museum har været 3.060, heraf i grupper. Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har ca besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstider: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag Museet har ved skiltning og gratis entre forsøgt at gøre udstillingerne i mere tilgængelige i kontortiden i vinterperioden En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 4.822, heraf 1093 i grupper. Åbningstider: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, påske og pinse, efterårsferie og i julen. Permanente udstillinger: Museet åbnede i marts en udstilling om Havns historie i Træskibslaugs hus på Havn. Særudstillinger: Fra viste museet særudstillingen Lyserøde et felt kom forbi om hvordan Giro d Italia prægede Kommune i 2012 og hvordan lemvigerne fulgte løbet. 6

7 Formidling til børn: I vinterferien havde Museum et særligt tilbud til børn, en opgavejagt hvor børnene skulle Finde fem fejl altså genstande der ikke passede i udstillingerne. I løbet af ferien var der to guidede ture. I efterårsferien holdt Gitte Klokker kunstværksted for børn på Jens Søndergaards Museum. Børnene kunne lave skulpturer á la Søndergaards i voks Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Hjemmesiden dækker Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskij-udstillingen og Flyvholm Redningsstation. Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle et fotoarkiv over de enkelte sogne til museets hjemmeside. Besøgstallet på Museums hjemmeside i 2012 var besøgende. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museums hjemmeside i 2012 var besøgende. Besøgstallet på Planetstiens hjemmeside i 2012 var besøgende. Thøger Larsen Digte Det nære og det fjerne Museum har i december 2012 udgivet digtsamlingen Digte Det nære og det fjerne med digte af Thøger Larsen. Udvalget er foretaget i samarbejde med seniorforsker ved Statsbiblioteket Lotte Thyrring Andersen, som også har skrevet bogens forord. Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Søværnets Operative Kommando: Diverse materialer om redningsvæsenet til brug i artikel i bladet Søværnet. Kommune: Oplysninger om Thyborøns historie. Kommune: Hvornår blev åen i rørlagt? Forskere, studerende: Ellen Damgaard: har brugt museets arkiv i forbindelse med sin kommende bog om s historie. Sara Kronvang, arkæologistuderende: Spørgsmål vedr. MUSSAM til brug i eksamensopgave. Kirsten Monrad Hansen: Vedr. Thyborøn fiskeres fødevarehjælp til Arendal i Benny Boysen: Oplysninger om skonnerten Magnus af. Arnth Nielsen: Vedr. Materiale vedr. Thyborøn kanal. Skoler: Christinelyst Skolen: Hjælp til skiltning af skolens kunstværker. Derudover har museet besvaret mange spørgsmål i forbindelse med forberedelse af besøg på museet. Organisationer: Danmarks Naturfredningsforening: Spørgsmål vedr. udarbejdelse af skilte. Møller & Favrskov Landskabsarkitekter: Oplysninger om gravminde registrering og bevaringsværdier på Ramme Kirkegård. Apotek: Arkiv- og billedmateriale til jubilæumsskrift. Musikskole: Oplysninger om Østergade 10 til formidling af bygningens historie. 7

8 Medier og forlag: Oplysninger om Jens Søndergaard maleri (Berlingske Media). Spørgsmål om Anders Thuborg (Struer Dagblad). Forespørgsel efter arvinger efter Niels Bjerre (Gyldendal). Hvornår lukkede sodavandsfabrikken Jernkilde ( Folkeblad). Skabende kunstnere: Le Berthélaine: Filmoptagelse omkring maleriet Den jyske bevægelse. Niels Skousen: Besøg på museet vedr. strandings- og redningshistorie. Andre museer, biblioteker, arkiver: Fotos og information om: Stammebåden fra Vestersø (Roskilde Museum, Holstebro Museum). Oplysninger om sygehus (Lokalhistoriske Arkiv ). Spørgsmål om museumsflag (Varde Museum). Smed Sv. Lundgaard (Lokalhistorisk Arkiv ). Jens Søndergaards maleri Mennesker på vejen (Arken). Fra udlandet: Truls Kjølberg, Norge: Oplysninger om den strandede bark Don Juan. Hilde Holme, Norge: Materiale om Bragdøs stranding. Roland Hanewald, Tyskland: Billedmateriale vedr. U20 stranding. Nina Øyen, Norge: Bestemmelse af prøvetryk af Jens Søndergaard. Sigrid Himmelsbach, Tyskland: Fotos fra flygtningelejren i Rom. Carl Pedersen, New Zealand: Forespørgsel vedr. bogen Nørre Nissum sogn i Skodborg Herred af J.C. Sulkjær (1932). Álvur Danielsen, Færøerne: Oplysninger om postmester i Rasmus Kristensen Pilgaard. Private: Museets medarbejdere svarer næsten dagligt på spørgsmål fra private, i år har vi givet oplysninger og vejledning vedr.: Harboøres historie til forberedelse af rollespil. Redningsmand Mads Vrist. Buchs Sodavandsfabrik i Vestergade. Bryggerier i, Skole omkr. år Trommeslager Morten Berg. Vestjyden. Aggertangen. Guldsmed Erlandsen. Jesper Peitersens Mindekrans. Foto fra Teglværk. Postbud i Poul Poulsen. Årstallet på Peder Lykke skulpturen i Nees. Den hvide bro i. Dybe Gl. Præstegård. Sodavandsfabrikken Jernkilde. Oplysninger om redningsvæsenet. Hertil kommer et antal ikke noterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Museum: 17.1: Nytårskur for medlemmerne af Tilflytternetværk. 26.5: Turismens dag. Gratis adgang : Skibbrud og mandsmod. Aktivitet i forbindelse med Kulturnat i. Grupper og omvisninger på Museum SRL: 26.7: Livsstilshøjskolen i Gudum: Omvisning og Niels Bjerre. HK: 8

9 Flere omvisninger og byvandringer for Borgerskolen, Livsstilshøjskolen og Seniorhøjskolen Personale fra Kystdirektoratet. Viborg Folkeuniversitet. Flere hold fra Fey Rejser, Hjørring Hjernesagen, Struer og Holstebro Personale fra Centralkøkken Nr. Nissum Seminarium. Learning Museum. Lærerstuderende om forskellige skriftlige udtryksformer.(20) I løbet af 2012 har Museum afholdt en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: 2.2: Den patriotiske fædrelandskærlighed. Ved Tine Damsholt, lektor i etnologi ved Saxo-instituttet ved København Universitet. 9.2: Den sidste rejse. St. George et engelsk linieskib og dets stranding ved Thorsminde juleaften Ved Lars Froberg Mortensen, afdelingsleder Strandingsmuseet St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune : Vulkaner på jorden. Ved geolog Henning Andersen 29.2: Vulkanspor i Danmark. Ved geolog Bo Schultz, museumsinspektør og naturvejleder ved Museum Salling. 8.3: På sporet af Gudum Kloster. Ved middelalderarkæolog Helle Henningsen, Holstebro Museum. 15.3: Rammedige og Oldtidsvejen. Ved a rkæolog Niels Terkildsen, Holstebro Museum 1.11: Frida Kahlo Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen : Michelangelo Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen : Titanic. De danske fortællinger. Ved Jesper Hjermind, museumsinspektør ved Viborg Stifts Museum : Rembrandt Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen. Ture og byvandringer: Offentlige byvandringer i. HK: Byvandringer for Borgerskolen og Livsstilhøjskolen. Onsdagsbyvandring juli-august. Daniel Eiler var guide på onsdagsbyvandringer i juli-august. Ellen Damgaard har haft byvandringer for grupper i. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: 16.6.: Kystvandring med Naturfredningsforening og Hjerteforeningen 27.7: Vandrekoncertkoncert med Zenobia (78 deltagere) og 18.10: Kunstværksted for børn i efterårsferien /v kunstner Gitte Klokker (26 børn og 15 voksne deltog) 2.12: Ferring Menighedsråd (36 deltagere). Grupper og omvisninger på Jens Søndergaards Museum HK: Flere omvisninger for Livstilshøjskolen. 9

10 Malerklub fra Varde. Karby Menighedsråd. Seniorcenter Tønder. Hadsten Højskole. Sennels Menighedsråd. SRL: 29.9: Omvisning for gruppe fra Kgs. Lyngby Kirke (54 pers.). Foredrag og omvisninger uden for museet: MLA: 21.2: Bonnet Lokalarkiv. Foredrag om Råbjerghøj. (50 deltagere) 16.3: Fiskeriets arbejdsmiljø Råd. Foredrag om Alexander Nevskij. (25 deltagere) SRL: 16.5: Udkants Seminar, Aars. Oplæg På kanten af udkanten. 30.5: MMEx kick-off seminar, Aarhus. Oplæg om formidlingsprojektet Jernkysten. 13.9: En aften på Flyvholm Redningsstation. Oplæg om projekt Jernkysten for museets bestyrelse og samarbejdspartnere Undervisning: Hemming Klokker og Inger Bjørn Knudsen har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. Museumsundervisning MidtNord Center for museumsundervisning i Region Midt og Nord. IBK har haft møde med centerleder Steen Chr. Steensen. IBK er medlem af både det kulturhistoriske netværk og kunstnetværket indenfor Museumsundervisning MidtNord. Centret blev planmæssigt lukket ned 1. august 2012 (3-årig projektperiode.). Learning Museum Museum er i 2011 trådt ind i projektet Learning Museum , som er et landsdækkende udviklings- og samarbejdsprojekt, der har til hensigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreuddannelsen og skoleverden. I løbet af 2012 har IBK og HK sammen med Kirsten Bak Andersen fra Nr. Nissum Seminarium lavet et forløb sammen med et hold studerende og en prøveklasse. HK har sammen med Linda Breum Andersen fra Nr. Nissum Sem. planlagt og gennemført to forløb med danskhold, hvor de med udgangspunkt i museets udstillinger undersøgte og afprøvede forskellige litterære udtryksformer. Læs mere om projektet på: Museum + skole Museum afviklede i starten af 2012 projekt Museum + Skole, som handler om at udvikle undervisningsforløb i samarbejde mellem museumsunderviser og lærer. IBK og HK udviklede forløbet sammen med Gurli Andersen fra Lemtorp Skole og Dorete Kallesøe fra Nr. Nissum Seminarium. 10

11 4, kl. fra Lemtorp Skole arbejdede med museet og historie over en længere periode der indeholdt flere besøg på museet og mundede ud i en reception, hvor elevernes minimuseer blev udstillet. I 2012 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Christinelystskolen kl. Introduktion til Jens Søndergaard Nørre Nissum skole Harboøre Skole Projektgruppe 5 kl.? kl.? kl. Astronomi s Historie Rundvisning Jens Søndergaard + tegning Klinkby Skole 3. kl. Jens Søndergaard + tegning Lemtorpskolen 4. kl. x3 5. kl. x3 5. kl. Museum + skole (se omtale andetsteds) Thøger Larsen og Astronomi Byvandring Møborg Skole Ramme Skole 3. kl. Oldtid + Thøger Larsen + Thyborøn skole.3. kl. x 2 4. kl kl. 4. kl. Oldtid + Bogstavleg Introduktion til Museum Jul i gl. dage Jens Søndergaard + tegning Øvrige lokale skoler: Borgerskolen (misbrugsbehandling), flere besøg. Fjaltring Friskole, kl., Oldtid Kristne Friskole, 3-5. klasse, Planetstien samt introduktion til museet (flere besøg) Produktionsskolen, Introduktion til museet Fenskær Efterskole, Astronomi Fenskær Efterskole, Jens Søndergaard + tegning Ikke-lokale skoler på Museum: Ryde Skole 5. kl., Thøger Larsen og Astronomi Gimsing Skole 5. kl., Thøger Larsen og Planetstien Struer Østre Skole, 3. kl., Thøger Larsen + Planetstien Thyholm Skole, 2. kl., Planetstien Langhøjskolen, lejrskole, astronomi Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Thyholm Skole, kl. (2 hold), Jens Søndergaard Struer Østre Skole, 3 kl. Jens Søndergaard Børneinstitutioner på Museum: 11

12 Bøvling Børnehus (flere besøg), s historie Skt. Georgsgården, s Historie Bøgespiren, Thøger Larsen Degneparken, introduktion til museet Menighedsbørnehaven, Rundvisning Gymnasiale uddannelser på Museum: Gymnasium, 3.g, Thøger Larsen Videregående uddannelser på Museum: Nørre Nissum Seminarium, rundvisning og foredrag om brugen af museer i undervisningen (flere besøg). Videregående uddannelser på Jens Søndergaards Museum: Nørre Nissum Seminarium med en 5. klasse (ifm. projektet Learning Museum ) Højskoler mv. på Museum: Seniorhøjskolen i Nr. Nissum og Livsstilshøjskolen i Gudum har været på besøg adskillige gange og fået en mundtlig introduktion til museet og egnen. Viborg Folkeuniversitet, Thøger Larsen Ikast Idrætshøjskole, Rundvisning Højskoler m.v. på Jens Søndergaards Museum Livsstilshøjskolen i Gudum (flere besøg) Seniorhøjskolen (flere besøg) Hadsten Højskole, rundvisning Ebeltoft Folkeuniversitet, introduktion Sennels Menighedsråd Salling Seniorklub Karby Menighedsråd Tønder Seniorcenter Kongens Lyngby Kirke 5.5. Publikationer: Thøger Larsen. Digte. Det nære og det fjerne. Udvalgt af Lotte Thyrring. ISBN PR-virksomhed: Radioindslag: TV-indslag: TV Midtvest: 26.1: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 02.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 09.2: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 23.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 29.3:IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 20.9: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. SRL har desuden medvirket i TVMidt Vest optagelser til programserien Guld fra gemmerne. Indslagene, som er optaget i Nevskij-udstillingen og på Flyvholm Redningsstation, forventes vist i foråret

13 Avisomtale: 8.11: Politiken. Analyse: Mobilitet? Nord- og Vestjylland har opskriften. Af Lars Olsen, medforfatter til bogen Det danske klassesamfund. Herudover diverse artikler om arrangementer på museet i Folkeblad og Lokalavisen Kiosk- og cafeteriavirksomhed Bogen Thøger Larsen. Digte Det nære og det fjerne indgår i sortimentet Bygninger og udendørsarealer Museum: Efter lækage i december 2012 er hovedvandledningen til museet udskiftet. Jens Søndergaards Museum: Bygningen er malet udvendigt. Flyvholm Redningsstation: Kommune har udført større indvendige reparationsarbejder på stationen. Bl.a. opsætning af nyt loft, reparation af port, reparation og kalkning af væggene. Opsætning af nye lamper. Bovbjerg Minimuseum: I forbindelse med forhandlinger med Naturstyrelsen blev det aftalt, at Museum lejer Minimuseet frem til 2020, mod at museet reparerer og maler skuret, der tidligere har tilhørt Vandbygningsvæsenet. På grund af efterårets megen regn mangler der endnu at blive malet nogle vinduer Ændringer af bygninger Møller Nielsens Tegnestue v/maa Per Clausen og Møller & Faurskov Landskabsarkitekter APS har i 2012 udarbejdet en helhedsplan for ombygning af museet. Planen berører såvel museets bygninger og have. Det primære formål er at forbedre tilgængeligheden, men planerne om befatter også en større særudstillings- og foredragssal, en generel opdatering af publikumsfaciliteter samt energiforbedringer. Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har i efteråret 2013 deltaget i 8 møder omkring byggeriet. 13

14 6.2. Ændringer vedr. udendørsarealer: 7.0. Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: 7.4. Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Vibeke Højbjerg Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Helle Hugger Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen 14

15 Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Vakant Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen Bestyrelsen har afholdt følgende møder: Mandag den 6. februar, tirsdag den 24. april, torsdag den 6. september, mandag den 3. december. Lørdagsmøde den 3. november Foreninger: Museumsforeningen har i 2012 haft 339 personer som medlemmer og 19 erhvervsmedlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler 500,- for små firmaer og 1.000,- for store. Medlemmerne har modtaget bogen Limfjordens kroer sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt den 26. august. Udflugten hed I Jens Søndergårds fodspor og havde museumsleder Jytte Nielsen, Museet for Thy og Vester Han Herred, som guide. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Museum og Jens Søndergaards Museum, ligesom de har fået rabat på udvalgte bøger i museumsbutikken. Museet har i årets løb udsendt digitale nyhedsbreve til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Museet har ikke deltaget i nogen møder Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 15

16 Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen har været på barselsorlov fra d. 13. april til d. 28. november Museumsleder Mette Lund Andersen har holdt barselsorlov fra 3. maj 2012 til I hendes fravær har cand. mag. etnolog Sille Radoor Larsen været konstitueret museumsleder. 9.2 Fast personale: Museet har i 2012 beskæftiget flg.: Museumsleder Mette Lund Andersen (heltid) Konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen (heltid) Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Bogholder Niels Larsen (deltid 28 timer) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Museum) Museumsassistent Birgit Wettergren (deltid, regnskab ved JSM samt vagthold) Peter Borring Sørensen, projektansat til magasinoprydning. Kurt Hansen, havemand (deltid) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen, hjemmeside og undervisningsmateriale. Lizzie Sørensen, fotoscanning, sy-opgaver, registrering, gravminderegistrering, diverse forefaldende arbejde. Daniel Eiler: Guide på byvandringer i. Ellen Damgaard: Diverse. Personalemøder og arrangementer: Der er afholdt personalemøder d. 21. marts og d. 1. oktober. Der har desuden været afholdt ugentlige mandagsmøder for det faste personale på LEM. Personaleudflugten d. 14. maj gik til Tekstilbyen Herning, med SRL som guide. Byløb den 29. august, 1 deltager. Personalets deltagelse i møder og arrangementer: MLA har deltaget i: 27.4: Ambassadør møde for projekt Gode grunde nu. 7/3: Vestjysk historikermøde, Ølgod. SRL har deltaget i: 23.4: ODM s årsmøde, Kbh. 11.5: MMUs årsmøde, Bjerringbro 16.5: Udkantsseminar, Aars : Kulturstyrelsens Årsmøde, Odense 30.5: Kick-off Seminar MMEx, Aarhus 21.8: Forskningsseminar Holstebro Museum 4.9: Kulturstyrelsens Forskningsseminar, Odense. 19.9: Orienteringsmøde Konserveringscenter Vest, Ølgod. 1.11: Fællesmødes Kulturfestival Bølgen, : ODMs Fagligt orienteringsmøde i Kolding. IBK har deltaget i: :ODMs formidlingsseminar, Nyborg : ODMs Fagligt orienteringsmøde, Kolding 16

17 HK: Workshop Shareplay 12. september. En række planlægningsmøder for Nordvestjysk Folkeuniversitet Andet personale: Vagthold ved LEM: Mette Lyhne, Amalie Liv Christensen, Jette Nygaard, Trine Sloth Hansen. Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard, Mette Lyhne, Elin Hugger, Amalie Liv Christensen. Rengøring JSM: Tove Lisby Uddannelse Museets økonomi I 2012 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Tilskud til Learning Museum kr ,- Tilskud til gennemgang af arkiver kr ,- Tilskud til udgivelse af digtsamling fra Nordea Fonden: kr ,- Tilskud til projekt Jernkysten fra Region Midtjylland: kr ,- Arv efter fhv. viceskoleleder Ellen Bruun, Herning: kr , Sille Radoor Larsen 17

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Museet har ændret sit navn til "Frilandsmuseet Hjerl Hede". 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup, Telefonnr. 9744

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Fur Museum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Fur Museum 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek 6 Indsamling, erhvervelser,

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009

Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009 Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009 Industrimuseet Frederiks Værk Halsnæs Kommune 2009 Indhold Forord side 3 Museets samlinger og magasiner side 5 Indsamling, registrering og kassation side

Læs mere