LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf , Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er, at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder egnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum Oprettelse: Museumsforeningen for og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Intrface, Museumstjenesten, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, Foreningen Danmarks Folkeminder, Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers 1

2 Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke, Netværk Limfjorden og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Kommune: Der afholdes løbende møder mellem museets leder og Kommunes kulturforvaltning. Museet har bidraget til kommunens planarbejde på forskellig vis, fx med kulturhistoriske oversigtskort og forslag til de vigtigste kulturmiljøer i Thyborøn til brug for lokalplan for Thyborøn. Mette Lund Andersen deltog i den forbindelse i en tur rundt i Thyborøn sammen med kommunens arkitekter/planlæggere Dorte Gad og Leif Nygaard. Museet har derudover gennemgået tilsendte lokalplanforslag og dispensationsafgørelser fra Kommune og Naturstyrelsen. Museets medarbejdere har haft et tæt samarbejde med kulturkonsulent Ingeborg Svennevig og fra september Amanda Christensen, om det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. Hemming Klokker har deltaget i opstartsmøde og temadag omkring etablering af en UNESCO anerkendt Geopark i og Struer kommuner. tilflytternetværk: Museet har i fået tilskud fra Kommune og LAG til at styrke tilflytternetværket ved at ansætte en koordinator, som kan stå for aktiviteter i netværket. Cæcilie Helmer Madsen var koordinator, indtil hun gik på barsel den 1. november Tovholderfunktionen er siden varetaget af museets leder. Gennem arbejdet med tilflytternetværket har museet i 2012 samarbejdet med kommunens projekt for udenlandske tilflyttere Living in. Mette Lund Andersen er udpeget som ambassadør i Kommunes projekt Gode grunde nu. Kulturstyrelsen: Museum har udtalt sig i forbindelse med fredningen af Kabbel Hovedgård. Limfjordsegnens Litteratursamvirke: Mette Lund Andersen har frem til maj 2012 været medlem af samvirkets bestyrelse. Gravminderegistrering: Museet har bidraget med vejledning til gravminderegistrering på, Heldum og Rom kirkegårde. Gravminderegistrering på kirkegård og Heldum kirkegård er afsluttet. Dansk Folkemindesamling: Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker er formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museets medarbejdere har deltaget i kurser arrangeret af Kultursamarbejdet. Limfjordsmuseernes Samvirke: Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen, og fra maj 2012 konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, har fungeret som sekretær 2

3 og kasserer for samvirket. Museets formand og leder har deltaget i en række bestyrelsesmøder, ledermøder og faglige møder. Udkanten set fra udkanten: Museet har samarbejdet med Museum Lolland Falster, Vesthimmerlands Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred omkring udviklingsprojektet Udkanten set fra udkanten med henblik på forskning i begrebet udkant og oprettelse af en Udkantspulje. Jernkysten digitalt formidlingsprojekt: Museum har i 2012 påbegyndt det digitale formidlingsprojektet Jernkysten. Digital formidling af et ubemandet udstillingssted. Projektpartnere er Strandingsmuseum St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og MMEx Meaning Making Experience. Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har deltaget i en række møder og workshops. Klosterheden forskningsprojekt: Museum ved Sille Radoor Larsen har samarbejdet med Holstebro Museum, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, og Struer Museum omkring udvikling af forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Netværk Limfjorden: Museet er medlem af netværket og har deltaget i netværkets aktiviteter. Vestjyske Museers Samvirke: Museets leder har deltaget i møder i Vestjyske Museers Samvirkes bestyrelse. Midtjyske museers udviklingsråd (MMU): Mette Lund Andersen er medlem af MMUs bestyrelse og har frem til sin orlov deltaget i bestyrelsesmøder. Lokal Aktionsgruppe (LAG): Mette Lund Andersen er medlem af bestyrelsen, er valgt som kasserer, og har deltaget i en række møder frem til sin orlov. Arbejdet i bestyrelsen har bidraget til at give museets leder en god føling med hvad der rører sig i kommunen både på foreningsniveau, institutionsniveau og erhvervsniveau. Lokalt kunstnetværk Verden til vest : Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for Religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tukak, Turistbureau. Netværket koordineres af Kommunes kulturkonsulent. I 2012 har netværket arbejdet på at lave et fælles arrangement i uge ET4U er tovholdere på projektet. North Sea Living: Museet samarbejder med North Sea Living om at udvikle Vandbygningsvæsenets tidligere område i Thyborøn med henblik på et fremtidigt formidlingssamarbejde. Bovbjerg Fyr Jens Søndergaards Museum har i 2012 samarbejdet med Bovbjerg Fyr omkring en fælles vandrekoncert med folk trioen Zenobia. Inger Bjørn Knudsen sikker i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse. 3

4 1.9. Museets leder, navn og stilling: Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi. Fra 16. april 2012 har cand. mag. i europæisk etnologi Sille Radoor Larsen fungeret som konstitueret leder under MLAs barselsorlov Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Revisionskontoret -Thyborøn har gennemført samlingsrevision uden kommentarer. Museet har i 2012 færdiggjort en magasingennemgang. Formålet har været at skabe et overblik over samlingerne og deres tilstand, for at kunne lave en plan for prioritering, konservering, udskilning og kassation fra samlingerne. Museet har modtaget støtte fra Kulturstyrelsen til opgaven. Udlån: 2.5. Inddeponeringer: Museet har i perioden maj-november haft lånt Niels Bjerre maleriet Ferring 9. april 1940 af en privat samler Arkiver: En oversigt over museets arkivmateriale er tilgængelig via hjemmesiden og bliver hyppigt brugt af museets brugere. 2.7 Bibliotek: 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: Akvarel af Niels Bjerre forestillende Jens Søndergaards hus i Ferring. Forstudie til maleriet Ferring 9. april Forgyldt saks anvendt ved indvielsen af gågaden i Skænket af Inge Brandt Jørgensen. Harboøre sangbog fra Skænket af Per Rønsted. Maleri af fuldriggeren Bragdø. Skænket af Kaj Kaalund. Maleri af fuldriggeren København. Skænket af Kaj Kaalund. Korrespondance, udklip mv. fra købmand Anker Kaalund Christensen,. Skænket af Kaj Kaalund Undersøgelser: Forhistorisk tid: 4

5 Holstebro Museum har foretaget følgende arbejde i Kommune: HOL Gudum Kloster: Geofysiske opmålinger af område hvor det oprindelige kloster formodes placeret. Resultaterne var overbevisende, og der fremkom et stort tre- eller firelænget klosteranlæg, som vi håber at skaffe midler til at kunne undersøge nærmere i HOL Kikkenborg: Forundersøgelse forud for opsætning af vindmøller vest for Bækmarksbro. Forundersøgelsen var negativ. HOL Bøvling Kirke: Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering. Resultaterne af den arkæologiske sondering var rimeligt gode. Flere af de grøftforløb og den ene af de gruber, der kunne ses på luftfotos, blev lokaliseret og delvist afdækket. Anlægssporene viste, at der har været bosættelse på stedet i jernalderen, sandsynligvis ældre romertid. Grøfternes funktion var ikke klar, og de kan være enten skelgrøfter, fundamentsgrøfter eller toftegrænser. HOL Brørup: Mindre sondering af lokalitet registreret ved luftfotografering syd for Bøvlingbjerg. Sonderingen afslørede flere større gruber fyldt med vandaflejret materiale. Det er antageligt et naturfænomen. HOL Pindstrup: Forundersøgelse forud for skovrejsning umiddelbart syd for Klosterheden. Forundersøgelsen var negativ. Nyere tid: Sille Radoor Larsen har foretaget fotodokumentation i forbindelse med cykelløbet Giro d Italia, som kom igennem Kommune i maj SRL har derudover udført en forundersøgelse til forskningsprojektet Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Forskning: 4.0. Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Aarhus: Fælleskonserveringen har påbegyndt arbejdet med, at gennemgå museets kunst på papir. På baggrund af gennemgangen kan vil de vurdere konserveringsbehovet. Konserveringscenter Vest, Ølgod: Følgende genstande er på Konserveringscenter Vest, Ølgod: Thøger Larsens globus Niels Bjerres rejsekuffert i læder Ang. magasinet på Klinkby Skole: Der er konstateret skimmel på mange af museets genstande. Vi har derfor lånt en datalogger, som løbende måler temperatur og relativ luftfugtighed. Målingerne er nu afsluttet og de viser store udsving i relativ fugtighed. I perioder er den relative fugtighed 5

6 over 70 pct., hvilket er 15 pct. over det anbefalede maksimum. Der er truffet aftale med Konserveringscenter Vest om at, de besigtiger magasiner og kommer med anbefalinger i forhold til at løse problemet Bevaringsarbejde: Museet har samarbejdet med Kommune om bevaringsarbejde. Museet er bl.a. kommet med input til kommunens arbejde med en kulturmiljøplan for Harboøre og Thyborøn Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet på Museum har været 3.060, heraf i grupper. Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har ca besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstider: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag Museet har ved skiltning og gratis entre forsøgt at gøre udstillingerne i mere tilgængelige i kontortiden i vinterperioden En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 4.822, heraf 1093 i grupper. Åbningstider: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, påske og pinse, efterårsferie og i julen. Permanente udstillinger: Museet åbnede i marts en udstilling om Havns historie i Træskibslaugs hus på Havn. Særudstillinger: Fra viste museet særudstillingen Lyserøde et felt kom forbi om hvordan Giro d Italia prægede Kommune i 2012 og hvordan lemvigerne fulgte løbet. 6

7 Formidling til børn: I vinterferien havde Museum et særligt tilbud til børn, en opgavejagt hvor børnene skulle Finde fem fejl altså genstande der ikke passede i udstillingerne. I løbet af ferien var der to guidede ture. I efterårsferien holdt Gitte Klokker kunstværksted for børn på Jens Søndergaards Museum. Børnene kunne lave skulpturer á la Søndergaards i voks Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Hjemmesiden dækker Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskij-udstillingen og Flyvholm Redningsstation. Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle et fotoarkiv over de enkelte sogne til museets hjemmeside. Besøgstallet på Museums hjemmeside i 2012 var besøgende. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museums hjemmeside i 2012 var besøgende. Besøgstallet på Planetstiens hjemmeside i 2012 var besøgende. Thøger Larsen Digte Det nære og det fjerne Museum har i december 2012 udgivet digtsamlingen Digte Det nære og det fjerne med digte af Thøger Larsen. Udvalget er foretaget i samarbejde med seniorforsker ved Statsbiblioteket Lotte Thyrring Andersen, som også har skrevet bogens forord. Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Søværnets Operative Kommando: Diverse materialer om redningsvæsenet til brug i artikel i bladet Søværnet. Kommune: Oplysninger om Thyborøns historie. Kommune: Hvornår blev åen i rørlagt? Forskere, studerende: Ellen Damgaard: har brugt museets arkiv i forbindelse med sin kommende bog om s historie. Sara Kronvang, arkæologistuderende: Spørgsmål vedr. MUSSAM til brug i eksamensopgave. Kirsten Monrad Hansen: Vedr. Thyborøn fiskeres fødevarehjælp til Arendal i Benny Boysen: Oplysninger om skonnerten Magnus af. Arnth Nielsen: Vedr. Materiale vedr. Thyborøn kanal. Skoler: Christinelyst Skolen: Hjælp til skiltning af skolens kunstværker. Derudover har museet besvaret mange spørgsmål i forbindelse med forberedelse af besøg på museet. Organisationer: Danmarks Naturfredningsforening: Spørgsmål vedr. udarbejdelse af skilte. Møller & Favrskov Landskabsarkitekter: Oplysninger om gravminde registrering og bevaringsværdier på Ramme Kirkegård. Apotek: Arkiv- og billedmateriale til jubilæumsskrift. Musikskole: Oplysninger om Østergade 10 til formidling af bygningens historie. 7

8 Medier og forlag: Oplysninger om Jens Søndergaard maleri (Berlingske Media). Spørgsmål om Anders Thuborg (Struer Dagblad). Forespørgsel efter arvinger efter Niels Bjerre (Gyldendal). Hvornår lukkede sodavandsfabrikken Jernkilde ( Folkeblad). Skabende kunstnere: Le Berthélaine: Filmoptagelse omkring maleriet Den jyske bevægelse. Niels Skousen: Besøg på museet vedr. strandings- og redningshistorie. Andre museer, biblioteker, arkiver: Fotos og information om: Stammebåden fra Vestersø (Roskilde Museum, Holstebro Museum). Oplysninger om sygehus (Lokalhistoriske Arkiv ). Spørgsmål om museumsflag (Varde Museum). Smed Sv. Lundgaard (Lokalhistorisk Arkiv ). Jens Søndergaards maleri Mennesker på vejen (Arken). Fra udlandet: Truls Kjølberg, Norge: Oplysninger om den strandede bark Don Juan. Hilde Holme, Norge: Materiale om Bragdøs stranding. Roland Hanewald, Tyskland: Billedmateriale vedr. U20 stranding. Nina Øyen, Norge: Bestemmelse af prøvetryk af Jens Søndergaard. Sigrid Himmelsbach, Tyskland: Fotos fra flygtningelejren i Rom. Carl Pedersen, New Zealand: Forespørgsel vedr. bogen Nørre Nissum sogn i Skodborg Herred af J.C. Sulkjær (1932). Álvur Danielsen, Færøerne: Oplysninger om postmester i Rasmus Kristensen Pilgaard. Private: Museets medarbejdere svarer næsten dagligt på spørgsmål fra private, i år har vi givet oplysninger og vejledning vedr.: Harboøres historie til forberedelse af rollespil. Redningsmand Mads Vrist. Buchs Sodavandsfabrik i Vestergade. Bryggerier i, Skole omkr. år Trommeslager Morten Berg. Vestjyden. Aggertangen. Guldsmed Erlandsen. Jesper Peitersens Mindekrans. Foto fra Teglværk. Postbud i Poul Poulsen. Årstallet på Peder Lykke skulpturen i Nees. Den hvide bro i. Dybe Gl. Præstegård. Sodavandsfabrikken Jernkilde. Oplysninger om redningsvæsenet. Hertil kommer et antal ikke noterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Museum: 17.1: Nytårskur for medlemmerne af Tilflytternetværk. 26.5: Turismens dag. Gratis adgang : Skibbrud og mandsmod. Aktivitet i forbindelse med Kulturnat i. Grupper og omvisninger på Museum SRL: 26.7: Livsstilshøjskolen i Gudum: Omvisning og Niels Bjerre. HK: 8

9 Flere omvisninger og byvandringer for Borgerskolen, Livsstilshøjskolen og Seniorhøjskolen Personale fra Kystdirektoratet. Viborg Folkeuniversitet. Flere hold fra Fey Rejser, Hjørring Hjernesagen, Struer og Holstebro Personale fra Centralkøkken Nr. Nissum Seminarium. Learning Museum. Lærerstuderende om forskellige skriftlige udtryksformer.(20) I løbet af 2012 har Museum afholdt en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: 2.2: Den patriotiske fædrelandskærlighed. Ved Tine Damsholt, lektor i etnologi ved Saxo-instituttet ved København Universitet. 9.2: Den sidste rejse. St. George et engelsk linieskib og dets stranding ved Thorsminde juleaften Ved Lars Froberg Mortensen, afdelingsleder Strandingsmuseet St. George, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune : Vulkaner på jorden. Ved geolog Henning Andersen 29.2: Vulkanspor i Danmark. Ved geolog Bo Schultz, museumsinspektør og naturvejleder ved Museum Salling. 8.3: På sporet af Gudum Kloster. Ved middelalderarkæolog Helle Henningsen, Holstebro Museum. 15.3: Rammedige og Oldtidsvejen. Ved a rkæolog Niels Terkildsen, Holstebro Museum 1.11: Frida Kahlo Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen : Michelangelo Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen : Titanic. De danske fortællinger. Ved Jesper Hjermind, museumsinspektør ved Viborg Stifts Museum : Rembrandt Ved kunsthistoriker Signe Jacobsen. Ture og byvandringer: Offentlige byvandringer i. HK: Byvandringer for Borgerskolen og Livsstilhøjskolen. Onsdagsbyvandring juli-august. Daniel Eiler var guide på onsdagsbyvandringer i juli-august. Ellen Damgaard har haft byvandringer for grupper i. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: 16.6.: Kystvandring med Naturfredningsforening og Hjerteforeningen 27.7: Vandrekoncertkoncert med Zenobia (78 deltagere) og 18.10: Kunstværksted for børn i efterårsferien /v kunstner Gitte Klokker (26 børn og 15 voksne deltog) 2.12: Ferring Menighedsråd (36 deltagere). Grupper og omvisninger på Jens Søndergaards Museum HK: Flere omvisninger for Livstilshøjskolen. 9

10 Malerklub fra Varde. Karby Menighedsråd. Seniorcenter Tønder. Hadsten Højskole. Sennels Menighedsråd. SRL: 29.9: Omvisning for gruppe fra Kgs. Lyngby Kirke (54 pers.). Foredrag og omvisninger uden for museet: MLA: 21.2: Bonnet Lokalarkiv. Foredrag om Råbjerghøj. (50 deltagere) 16.3: Fiskeriets arbejdsmiljø Råd. Foredrag om Alexander Nevskij. (25 deltagere) SRL: 16.5: Udkants Seminar, Aars. Oplæg På kanten af udkanten. 30.5: MMEx kick-off seminar, Aarhus. Oplæg om formidlingsprojektet Jernkysten. 13.9: En aften på Flyvholm Redningsstation. Oplæg om projekt Jernkysten for museets bestyrelse og samarbejdspartnere Undervisning: Hemming Klokker og Inger Bjørn Knudsen har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Desuden har museets personale ydet hjælp til projektopgaver i folkeskolen. Museumsundervisning MidtNord Center for museumsundervisning i Region Midt og Nord. IBK har haft møde med centerleder Steen Chr. Steensen. IBK er medlem af både det kulturhistoriske netværk og kunstnetværket indenfor Museumsundervisning MidtNord. Centret blev planmæssigt lukket ned 1. august 2012 (3-årig projektperiode.). Learning Museum Museum er i 2011 trådt ind i projektet Learning Museum , som er et landsdækkende udviklings- og samarbejdsprojekt, der har til hensigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreuddannelsen og skoleverden. I løbet af 2012 har IBK og HK sammen med Kirsten Bak Andersen fra Nr. Nissum Seminarium lavet et forløb sammen med et hold studerende og en prøveklasse. HK har sammen med Linda Breum Andersen fra Nr. Nissum Sem. planlagt og gennemført to forløb med danskhold, hvor de med udgangspunkt i museets udstillinger undersøgte og afprøvede forskellige litterære udtryksformer. Læs mere om projektet på: Museum + skole Museum afviklede i starten af 2012 projekt Museum + Skole, som handler om at udvikle undervisningsforløb i samarbejde mellem museumsunderviser og lærer. IBK og HK udviklede forløbet sammen med Gurli Andersen fra Lemtorp Skole og Dorete Kallesøe fra Nr. Nissum Seminarium. 10

11 4, kl. fra Lemtorp Skole arbejdede med museet og historie over en længere periode der indeholdt flere besøg på museet og mundede ud i en reception, hvor elevernes minimuseer blev udstillet. I 2012 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Christinelystskolen kl. Introduktion til Jens Søndergaard Nørre Nissum skole Harboøre Skole Projektgruppe 5 kl.? kl.? kl. Astronomi s Historie Rundvisning Jens Søndergaard + tegning Klinkby Skole 3. kl. Jens Søndergaard + tegning Lemtorpskolen 4. kl. x3 5. kl. x3 5. kl. Museum + skole (se omtale andetsteds) Thøger Larsen og Astronomi Byvandring Møborg Skole Ramme Skole 3. kl. Oldtid + Thøger Larsen + Thyborøn skole.3. kl. x 2 4. kl kl. 4. kl. Oldtid + Bogstavleg Introduktion til Museum Jul i gl. dage Jens Søndergaard + tegning Øvrige lokale skoler: Borgerskolen (misbrugsbehandling), flere besøg. Fjaltring Friskole, kl., Oldtid Kristne Friskole, 3-5. klasse, Planetstien samt introduktion til museet (flere besøg) Produktionsskolen, Introduktion til museet Fenskær Efterskole, Astronomi Fenskær Efterskole, Jens Søndergaard + tegning Ikke-lokale skoler på Museum: Ryde Skole 5. kl., Thøger Larsen og Astronomi Gimsing Skole 5. kl., Thøger Larsen og Planetstien Struer Østre Skole, 3. kl., Thøger Larsen + Planetstien Thyholm Skole, 2. kl., Planetstien Langhøjskolen, lejrskole, astronomi Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Thyholm Skole, kl. (2 hold), Jens Søndergaard Struer Østre Skole, 3 kl. Jens Søndergaard Børneinstitutioner på Museum: 11

12 Bøvling Børnehus (flere besøg), s historie Skt. Georgsgården, s Historie Bøgespiren, Thøger Larsen Degneparken, introduktion til museet Menighedsbørnehaven, Rundvisning Gymnasiale uddannelser på Museum: Gymnasium, 3.g, Thøger Larsen Videregående uddannelser på Museum: Nørre Nissum Seminarium, rundvisning og foredrag om brugen af museer i undervisningen (flere besøg). Videregående uddannelser på Jens Søndergaards Museum: Nørre Nissum Seminarium med en 5. klasse (ifm. projektet Learning Museum ) Højskoler mv. på Museum: Seniorhøjskolen i Nr. Nissum og Livsstilshøjskolen i Gudum har været på besøg adskillige gange og fået en mundtlig introduktion til museet og egnen. Viborg Folkeuniversitet, Thøger Larsen Ikast Idrætshøjskole, Rundvisning Højskoler m.v. på Jens Søndergaards Museum Livsstilshøjskolen i Gudum (flere besøg) Seniorhøjskolen (flere besøg) Hadsten Højskole, rundvisning Ebeltoft Folkeuniversitet, introduktion Sennels Menighedsråd Salling Seniorklub Karby Menighedsråd Tønder Seniorcenter Kongens Lyngby Kirke 5.5. Publikationer: Thøger Larsen. Digte. Det nære og det fjerne. Udvalgt af Lotte Thyrring. ISBN PR-virksomhed: Radioindslag: TV-indslag: TV Midtvest: 26.1: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 02.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 09.2: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 23.2: MLA medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 29.3:IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. 20.9: IBK medvirkede i udsendelsen Guld fra gemmerne. SRL har desuden medvirket i TVMidt Vest optagelser til programserien Guld fra gemmerne. Indslagene, som er optaget i Nevskij-udstillingen og på Flyvholm Redningsstation, forventes vist i foråret

13 Avisomtale: 8.11: Politiken. Analyse: Mobilitet? Nord- og Vestjylland har opskriften. Af Lars Olsen, medforfatter til bogen Det danske klassesamfund. Herudover diverse artikler om arrangementer på museet i Folkeblad og Lokalavisen Kiosk- og cafeteriavirksomhed Bogen Thøger Larsen. Digte Det nære og det fjerne indgår i sortimentet Bygninger og udendørsarealer Museum: Efter lækage i december 2012 er hovedvandledningen til museet udskiftet. Jens Søndergaards Museum: Bygningen er malet udvendigt. Flyvholm Redningsstation: Kommune har udført større indvendige reparationsarbejder på stationen. Bl.a. opsætning af nyt loft, reparation af port, reparation og kalkning af væggene. Opsætning af nye lamper. Bovbjerg Minimuseum: I forbindelse med forhandlinger med Naturstyrelsen blev det aftalt, at Museum lejer Minimuseet frem til 2020, mod at museet reparerer og maler skuret, der tidligere har tilhørt Vandbygningsvæsenet. På grund af efterårets megen regn mangler der endnu at blive malet nogle vinduer Ændringer af bygninger Møller Nielsens Tegnestue v/maa Per Clausen og Møller & Faurskov Landskabsarkitekter APS har i 2012 udarbejdet en helhedsplan for ombygning af museet. Planen berører såvel museets bygninger og have. Det primære formål er at forbedre tilgængeligheden, men planerne om befatter også en større særudstillings- og foredragssal, en generel opdatering af publikumsfaciliteter samt energiforbedringer. Hemming Klokker og Sille Radoor Larsen har i efteråret 2013 deltaget i 8 møder omkring byggeriet. 13

14 6.2. Ændringer vedr. udendørsarealer: 7.0. Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: 7.4. Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Vibeke Højbjerg Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Helle Hugger Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen 14

15 Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen den 2. maj 2012 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Vakant Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen Bestyrelsen har afholdt følgende møder: Mandag den 6. februar, tirsdag den 24. april, torsdag den 6. september, mandag den 3. december. Lørdagsmøde den 3. november Foreninger: Museumsforeningen har i 2012 haft 339 personer som medlemmer og 19 erhvervsmedlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler 500,- for små firmaer og 1.000,- for store. Medlemmerne har modtaget bogen Limfjordens kroer sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt den 26. august. Udflugten hed I Jens Søndergårds fodspor og havde museumsleder Jytte Nielsen, Museet for Thy og Vester Han Herred, som guide. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Museum og Jens Søndergaards Museum, ligesom de har fået rabat på udvalgte bøger i museumsbutikken. Museet har i årets løb udsendt digitale nyhedsbreve til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Museet har ikke deltaget i nogen møder Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: 15

16 Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen har været på barselsorlov fra d. 13. april til d. 28. november Museumsleder Mette Lund Andersen har holdt barselsorlov fra 3. maj 2012 til I hendes fravær har cand. mag. etnolog Sille Radoor Larsen været konstitueret museumsleder. 9.2 Fast personale: Museet har i 2012 beskæftiget flg.: Museumsleder Mette Lund Andersen (heltid) Konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen (heltid) Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Bogholder Niels Larsen (deltid 28 timer) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Museum) Museumsassistent Birgit Wettergren (deltid, regnskab ved JSM samt vagthold) Peter Borring Sørensen, projektansat til magasinoprydning. Kurt Hansen, havemand (deltid) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen, hjemmeside og undervisningsmateriale. Lizzie Sørensen, fotoscanning, sy-opgaver, registrering, gravminderegistrering, diverse forefaldende arbejde. Daniel Eiler: Guide på byvandringer i. Ellen Damgaard: Diverse. Personalemøder og arrangementer: Der er afholdt personalemøder d. 21. marts og d. 1. oktober. Der har desuden været afholdt ugentlige mandagsmøder for det faste personale på LEM. Personaleudflugten d. 14. maj gik til Tekstilbyen Herning, med SRL som guide. Byløb den 29. august, 1 deltager. Personalets deltagelse i møder og arrangementer: MLA har deltaget i: 27.4: Ambassadør møde for projekt Gode grunde nu. 7/3: Vestjysk historikermøde, Ølgod. SRL har deltaget i: 23.4: ODM s årsmøde, Kbh. 11.5: MMUs årsmøde, Bjerringbro 16.5: Udkantsseminar, Aars : Kulturstyrelsens Årsmøde, Odense 30.5: Kick-off Seminar MMEx, Aarhus 21.8: Forskningsseminar Holstebro Museum 4.9: Kulturstyrelsens Forskningsseminar, Odense. 19.9: Orienteringsmøde Konserveringscenter Vest, Ølgod. 1.11: Fællesmødes Kulturfestival Bølgen, : ODMs Fagligt orienteringsmøde i Kolding. IBK har deltaget i: :ODMs formidlingsseminar, Nyborg : ODMs Fagligt orienteringsmøde, Kolding 16

17 HK: Workshop Shareplay 12. september. En række planlægningsmøder for Nordvestjysk Folkeuniversitet Andet personale: Vagthold ved LEM: Mette Lyhne, Amalie Liv Christensen, Jette Nygaard, Trine Sloth Hansen. Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard, Mette Lyhne, Elin Hugger, Amalie Liv Christensen. Rengøring JSM: Tove Lisby Uddannelse Museets økonomi I 2012 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Tilskud til Learning Museum kr ,- Tilskud til gennemgang af arkiver kr ,- Tilskud til udgivelse af digtsamling fra Nordea Fonden: kr ,- Tilskud til projekt Jernkysten fra Region Midtjylland: kr ,- Arv efter fhv. viceskoleleder Ellen Bruun, Herning: kr , Sille Radoor Larsen 17

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling Skema til videndeling om museumsformidling Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Projektrapport Jernkysten. endelig.pdf Referencenummer: 400377 Formularens ID: 249 Sendt til: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Generalforsamling LandsbyCenter Vind 26. februar 2015 Beretning

Generalforsamling LandsbyCenter Vind 26. februar 2015 Beretning Generalforsamling LandsbyCenter Vind 26. februar 2015 Beretning Bestyrelsens konstituering Formand Næstformand Kasserer Sekretær Repr. VSB Repr. VIF Frits Stjernholm Inge Jakobsen Michael T. Mortensen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere