Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren"

Transkript

1 Nyhedsbrev Juni 2009 Indeks side 2 Tre afgørelser tre sejre Bæveren stortrives i Vestjylland Grøn vækst kort fortalt Indeks side 3 Kommunerne utilfredse med grøn vækst Husdyr-rejsehold på rundtur til kommuner Nej til kvoter på lystfiskeri Indeks side kr. i bøde for ulovligt fiskesalg Skarvplanen stadig ikke godkendt Kun halvdelen af vandløbene er beskyttede Indeks side 5 Find den rigtige instruktør til dit foreningsarrangement Samarbejde med DN om Naturens Dag 13. september Tre lækre woblere til alle juniorer En plads tilbage på Gaula laksekursus Indeks side 5 Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

2 Tre afgørelser tre sejre Miljøklagenævnet har nu truffet afgørelse i de første tre sager af en lang række klagesager, Danmarks Sportsfiskerforbund har indgivet til nævnet på baggrund af kommunernes miljøgodkendelser af udvidelser af husdyrbrug. Forbundets klager er primært koncentreret om kommunernes manglende konsekvensvurdering af udvidelsernes betydning for habitatområdernes integritet, manglende opfyldelse af kravene om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi samt næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande. I to af de tre afgørelser har Miljøklagenævnet givet forbundet ret i, at husdyrbrug udvidelserne ikke lever op til kravene om bedst anvendelig teknologi. I den tredje afgørelser har der været et sammenfald mellem ejerens ønske om at opgive sin husdyrbrugsudvidelse og forbundets klage. De tre sager er fra henholdsvis Frederikshavn Kommune, Norddjurs Kommune og Horsens kommune. Bæveren stortrives i Vestjylland Bæverne i Klosterheden spreder sig fortsat. Forårets tælling i april viser, at bestanden fortsat er stigende. Den skønnes nu at være på 121 dyr. Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) har fulgt udviklingen af bestanden i Vestjylland siden Skov- og Naturstyrelsen satte 18 bævere ud ved Flynder Å i Klosterheden Plantage i efteråret I 2008 blev der registreret aktivitet af bævere på 29 lokaliteter, men der blev ikke registreret nye territorier med ynglende par. Bæverne får unger om sommeren og tilgangen af nye unger opgøres næste forår. Ved tællingen i april 2009 blev der registreret i alt 17 unger fra sommeren DMU har netop udgivet et nyhedsbrev hvor spredning, udvikling i bestanden og påvirkningen af naturforhold i 2008 beskrives. Bæverne har efterhånden bredt sig til vandløb og søer i et større område af Nordvestjylland. Fra Flynder Å-systemet har bæverne spredt sig til Husby Sø, Nørresø, Damhus Å, samt Idom Å og Tvis Å i Storå-systemet. Desuden viser sportegn, at en bæver i 2008 slog sig ned i Hellegård Å mellem Vinderup og Struer. Bæveren er formentlig vandret til Hellegård Å via Limfjorden. Der var aktivitet af bævere på 29 lokaliteter i 2008, men der blev ikke registreret nye territorier med ynglende par. Tætheden af bævere og territorier er fortsat højest i Flynder Å-systemet, men aktivitetsniveauet i territorierne har ændret sig lidt i forhold til tidligere år. Vurderet ud fra mængden af friske gnavespor og vedligeholdelsen af hytterne har der i enkelte af de ældste, veletablerede territorier i Flynder Å-systemet været et lavt aktivitetsniveau i På lokaliteterne i Hellegård Å, Idom Å og Tvis Å er der tydelige spor efter bævere, men der formodes ikke at være et ynglende bæverpar på de tre lokaliteter. Aktivitetsniveauet på lokaliteterne er lavt sammenlignet med mængden af friske spor på lokaliteter, hvor der er ynglende bævere eller der har været bævere i længere tid. Grøn vækst kort fortalt hektar ny natur, færre sprøjtegifte på markerne og en voldsom reduktion i kvælstofudledningen. Det er blot nogle af resultaterne af den politiske aftale om Grøn Vækst, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. Et af hovedpunkterne i Grøn Vækst er en Miljø- og Naturplan Danmark Blandt effekterne i miljø- og naturplanen kan nævnes: - Reduktion af tons kvælstof fra svarende til en 1/3 del af belastningen - Reduktion af 210 tons fosfor fra Markedsorienteret system med omsættelige kvælstofkvoter - Markant reduktion af pesticiders skadevirkning på mennesker, dyr og planter - Grøn omlægning af pesticidafgiften - Bedre naturpleje og forvaltning af ca ha private og offentlige Natura 2000-områder ha ny natur frem til Se hele aftalen på Erhvervs- og Økonomiministeriets hjemmeside:

3 Kommunerne utilfredse med grøn vækst Kommunerne har et stort ansvar for naturen og vandmiljøet. Men i Grøn Vækst har kommunerne hverken fået virkemidler eller penge til indsatsen, mener Kommunernes Landsforening. Kommunerne har et stort ansvar for, at Danmark når Vandrammedirektivets 2015-mål. Efter sommerferien sendes forslag til vandog naturplanerne i høring i kommunerne, og herefter skal de i offentlig høring. Kommunerne mangler fortsat virkemidler og penge til at sikre de mål, der bliver meldt ud til hvert enkelt vandopland. Som det tegner nu, bliver pengene hos staten og private lodsejere, men det er kommunerne, der har ansvaret for at nå målene, mener man i KL. KL peger også på, at kommunerne ikke kender effekterne af kvælstofkvotesystemet. Kvote-systemet skal undersøges i et udvalg og besluttes i Vi har set, hvor mange gange vand- og naturplanerne er blevet udsat. Vi frygter, at det samme sker her, og så er vi pludselig tæt på 2015, siger KL. Kommunerne er heller ikke imponerede over naturindholdet i Grøn Vækst. KL har stillet forslag om en national handlingsplan, der skulle sikre biodiversiteten og tiltag til flere sammenhængende naturområder. Ingen af forslagene er med i Grøn Vækst. I Grøn Vækst er der oprettet en tilskudspulje til energipil, som blandt andet kan dyrkes i de kommende randzoner, men kommunerne ønsker kontrol med, hvor der kan plantes energipil. Det skal ikke være en generel mulighed at plante pil i randzonerne, men noget som vi kan give dispensation til på områder, hvor det ikke går ud over landskabet og naturen, siger KL. Husdyr-rejsehold på rundtur til kommuner Kommuner landet over kan nu rekvirere et af Miljøstyrelsens nye husdyr-rejsehold, der skal hjælpe med at løse komplicerede husdyrgodkendelser. Oprettelsen af rejsehold er en del af aftalen med KL til 100 mio. kroner, der skal nedbringe landmændenes ventetid. Udover rejsehold har Miljøstyrelsen også oprettet en help desk med en hotline og mail-service, der kan benyttes af kommunernes sagsbehandlere. Nej til kvoter på lystfiskeri Fødevareminister Eva Kjer Hansen afviser forslag fra EU-kommissionen, der blandt andet vil lave kvoter for det rekreative fiskeri. Den danske minister efterlyser i stedet reel forenkling i Kommissionens udspil til en ny fiskerikontrolforordning. EU-Kommissionen fremlagde tirsdag ved rådsmødet i Luxembourg forslag til en ny kontrolforordning for fiskeriet. Forslaget skal opdatere den nuværende kontrolforordning fra 1993, men den danske fødevareminister Eva Kjer Hansen er ikke tilfreds med udspillet, der blandt meget andet indeholder et forslag om kvoter på lyst- og fritidsfiskeri. Det er helt ude af proportioner, hvis det skal afskrives på kvoten, når man fanger et par torsk på stang fra en jolle eller en håndfuld rødspætter i garn i fjorden, og det vil skabe urimelige byrder for lyst- og fritidsfiskere og myndigheder. Jeg vil gerne være med til at skabe et overblik over fangsterne indenfor det rekreative fiskeri, men det skal ske ved at landene foretager et skøn til brug for den videnskabelige rådgivning. Ikke ved forvaltning af stikprøveprogrammer og ved kvoteafskrivninger, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen, der på rådsmødet gjorde det klart for kommissionen og sine ministerkollegaer, at også andre dele af Kommissionens forslag trænger til en grundig bearbejdning, før det kan vedtages.

4 2500 kr. i bøde for ulovligt fiskesalg En 70-årig pensionist har ved retten i Helsingør fået en bøde på kroner og fiskeforbud i et halvt år i Øresund for at have solgt 12 rødspætter fra sin jolle på Nordhavnen i Helsingør. Pinsedag i 2008 var den 70-årig pensionist som sædvanligt ude for at røgte sine garn i Øresund. Der var rødspætter i nettet - og en enkelt slethvar og da fritidsfiskeren stævnede ind i Nordhavnen med sin lille fangst ventede et par kvinder på ham. Den ene købte et par rødspætter og den enlige slethvar for en halvtredser. Og den anden aftog en halv snes rødspætter for en hundredekroneseddel fra folkepensionisten. Denne forretning blev foreviget af en repræsentant for Fiskeriinspektoratet. Embedsmanden havde fået en henvendelse fra en erhvervsfisker på Nordhavnen om, at den 70-årige jævnligt langede en spætte eller to over rælingen til glade aftagere på havnen, og nu følte han sig åbenbart så truet på sin næring. Efter at handelen var afsluttet blev både fritidsfiskeren og de to kvinder anklaget for overtrædelse af den nyligt skærpede 12, stk. 1 i Fiskeriloven. Skarvplanen stadig ikke godkendt Ornitologisk forenings ønske om at få indføjet skarven i fuglebeskyttelsesområdet på Amager har forsinket regeringens godkendelse af den nye forvaltningsplan for skarv i Danmark. Skarven optræder i stort antal på Amager, men fuglen er ikke udpeget som beskyttelseskrævende. Ornitologernes ønsker har imidlertid udløst protest fra Statens Luftfartsvæsen, som finder det dybt betænkeligt at frede skarven med henvisning til risikoen for birdstrikes i Kastrup Lufthavn. Den samlede forvaltningsplan vil derfor først blive endeligt godkendt, når denne tvist om Amager er løst. På europæisk plan har EU kommissionen nu besluttet, at der ikke vil blive udarbejdet en fælles europæisk forvaltningsplan for skarv. Kommissionen vil derimod udarbejde en vejledning til fuglebeskyttelsesdirektivet om skarvforvaltning, formidle yderligere viden om metoder til at reducere skarvens skader på fiskerier, etablere en teknisk platform til vidensudveksling mellem landene i EU samt understøtte, at der indsamles pålidelige data om skarvbestanden, og at Ngo er inddrages i dette arbejde. Kun halvdelen af vandløbene er beskyttede I forbindelse med regeringens grøn vækst program har Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalget vist stor interesse for omfanget af beskyttede vandløb og søer i Danmark. Af en ministerredegørelse om beskyttet natur har miljøministeren oplyst, at mindre end halvdelen af de danske vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det drejer sig om ca km. vandløb ud af i alt ca km. En kommune kan revidere udpegningen af beskyttede vandløb som en samlet revision. En sådan revision skal godkendes af miljøministeriet. I helt særlige tilfælde vil en kommune også kunne udpege nye beskyttede vandløb uafhængigt af en samlet revision af de beskyttede vandløb. Ministeren oplyste endvidere, at der i 2006 var udpeget ha. sø som særligt beskyttede efter 3, hvilket er en stigning på 7000 ha. siden registreringen i 1996.

5 Find den rigtige instruktør til dit foreningsarrangement Det er nu blevet lettere for den enkelte forening i Danmarks Sportsfiskerforbund at få fat i den helt rigtige instruktør til et bestemt kursus/foredrag/arrangement. Jakob Madsen og Thomas Brandt er blevet kontaktpersoner for foreningerne, da de har overblik over hvem der passer bedst til en bestemt opgave. Kontakt derfor en af disse to personer i fremtiden via hvis du ikke ved præcis hvilken instruktør, du ønsker. Det er stadig muligt at kontakte den enkelte instruktør direkte. Samarbejde med DN om Naturens Dag 13. september Forbundet har fået en invitation til at være en del af Naturens Dag, som hvert år arrangeres af DN. Denne dag sætter Danmarks Naturfredningsforening fokus på naturoplevelser, hvor afholdes en masse gratis naturoplevelser i hele landet. Det er ikke meningen, at indsatsen skal være så omfangsrigt som Lystfiskeriets Dag, men alle lokalforeninger er velkomne til bidrage med eksempelvis fiskevand, vise deres forening frem og gøre folk opmærksomme på, at der er mange gode oplevelser ved at melde sig ind i lokalforeningen samt forbundet. DN og DSF har mange fælles interesser, og et samarbejde vil kun styrke fokus på naturen og miljøet. Aktivitetskoordinator Torben Ankjærø, tlf , kan kontaktes hvis man ønsker at bidrage med en lokal aktivitet til dagen. Forbundet kan bidrage med råd, flag, roll up s, fiskestænger, brochurer, mv. Ved nærmere info om dagen, omtale, og lokale arrangementer kontaktes projektleder ved DN, Louise Elver, tlf / eller mail: Mere info om dagen på dn.dk Tre lækre woblere til alle juniorer Danmarks Sportsfiskerforbunds Fiskeskole har igen i år den store fornøjelse at forære alle juniorer i forbundet et gavekort til tre lækre woblere fra Savage Gear (værdi: 240 kr.). Mod udlevering af gavekortet kan woblerne afhentes i 23 grejforretninger i november dog først når gavekortet er aktiveret. Gavekortet udsendes per post fra Danmarks Sportsfiskerforbunds sekretariat i oktober til nye juniormedlemmer. Læs meget mere om juniorgaven på Juniorgaven kan selvfølgelig bruges til at hverve nye juniorer til foreningen, og til det formål har forbundet fremstillet et hverveark, som er vedlagt nyhedsbrevet. En plads tilbage på Gaula laksekursus Da der stadig er en ledig plads til laksefiskekurset ved Gaula Elven i Norge uge 32 (1.-8. August) 2009, vil denne plads blive tildelt efter først-til-mølle-princippet. Kurset indeholder de vigtigste elementer i laksefiskeriet samt masser af praktisk fiskeri i en af Norges bedste lakseelve. Pris: 7900 kr. Tilmelding hurtigst muligt til Torben Ankjærø,

6 Fed fiskeferie for alle unge Det er nu igen tid for tilmelding til Danmarks Sportsfiskerforbunds Juniorlederkursus - JLK, der i år flytter fra Vojens Ungdomsskole til Aalestrup Naturefterskole. Unge mellem 13 og 18 år inviteres til efterårsferie med fisketure, foredrag, kammeratskab og højt humør. En stor del af undervisningen foregår ved fiskevandet i stedet for i klasselokalet, og det i nogle af de allerbedste fiskevande. Der er tale om en tætpakket fiskeuge med fisketure, godt kammeratskab, grejfremstilling, fluebinding, foredrag og så selvfølgelig undervisning, der gør deltagerne til bedre lystfiskere og juniorledere. Kurset er inddelt i tre hold: Fiske 1, 2 og 3. Sådan kommer man med: JLK afvikles i uge 42, fra mandag den 12. til lørdag den 17. oktober. Tilmelding enten ved at forhøre sig hos sin forening, om de betaler de kroner, det koster at deltage, eller man kan tilmelde dig direkte, hvor man selv eller forældrene betaler. Tilmeldingsfristen er den 15. september. Info og tilmelding hos Torben Ankjærø på eller sportsfiskerforbundet.dk. Ansøgningsskema og program og findes på: Nyheder_2009 Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren Husk at hvis du har et indlæg eksempelvis i form af et arrangement/konkurrence, skal det være Torben Ankjærø, i hænde senest 6 uger før bladets udgivelsesdato, så det er vigtig at lave forarbejdet i god tid!

September II 2007. Indeks side 7

September II 2007. Indeks side 7 Nyhedsbrev September II 2007 Indeks side 2 Pristillæg til Tangeværket reduceres Glem ikke underskrifterne Politiet skal kende de skærpede strafforanstaltninger i Ny teknologi skal forbedre problemer med

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Niels Iuel Reventlow

Niels Iuel Reventlow ÅRET 2010-2011 Efter 6 års stilstand og afvikling sker der omsider noget i dansk skovpolitik: Regeringen nedsatte Skovpolitisk Udvalg i 2010. Skovforeningen har deltaget i udvalget, og vi har satset hårdt

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov

Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov ÅRET 2014/2015 Året 2014/2015 Forside: Skovforeningens årsmødeekskursion 2014. Alleen er douglasgran fra 1880. Silkeborg Vesterskov Bagside: En sag for brand-, tyveri og hærværksordningen. Hansted Skov,

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket

Oktober II 2007. Indeks side 6. 13 spørgsmål til partierne. Foretræde om Tangeværket Nyhedsbrev Oktober II 2007 Indeks side 2 13 spørgsmål til partierne Indeks side 3 Foretræde om Tangeværket Sæson for ulovligt fiskeri Indeks side 4 Telefondøgnvagten åben Millioner til vandløbsrestaurering

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder Beretning for 2013. Velkomst Så holder vi for anden gang i DOF-Nordjylland generalforsamling i Frederikshavn. Traditionen med at afholde generalforsamling forskellige steder i landsdelen er kommet for

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere