Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark"

Transkript

1 Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2009 Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark 32. Årgang

2 Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen - så det gælder om at skynde sig. - af Per Ørskov Hvor mange siger ikke efter et kort ophold på hospitalet: Nu vil jeg lægge min stil om. Nu vil jeg forandre mig; det var en lærestreg. Og mange ændrer faktisk deres liv, de tager det roligere. I det mindste i en periode. Men er det nødvendigt med en lille blodprop en gang imellem, for at man kan unde sig selv at nyde livet? Skal man ramme muren, før man tager sine egne livsspørgsmål og værdier op til revision? Er det først her, man indser sine behov for formålsløs trivsel? Det drejer sig ikke om at jage efter vind. Det er den planløse strejfen omkring, venskabelige samtaler, synet af årstidernes skiften, der nu bliver væsentlig. Vi må give os selv nogle fritimer, have ret til ikke at være nyttig, ikke at udrette noget, at se på fuglene, bølgerne, land-skaberne, eller lade en samtale blive ved uden at nå frem til noget. Vi skal indse, at vi er og bliver afhængig af andre og derfor bevidst må dyrke fællesskabet med venner, familie og børn. Det er til syvende og sidst det eneste, der betyder noget. Langsomhedens kultur skal vedligeholdes. Den har ingen egenværdi

3 Forårsmødet Den 14. marts 2009 blev det traditionelle forårsmøde i Hjarbæk Sjægtelaug afholdt i Kroens 8-kantede pavillon. Ca. 25 personer var mødt frem. Laugkoordinator Hvass var i dagen anledning selv for ham - usædvanligt velklædt i jakkesæt, butterfly og hele svineriet. Det viste sig dog, at det var fordi han egentligt var til sin mors 95 år fødselsdag på kroen, men vist havde fået lov til at komme ud at lege lidt med de store. Han gennemgik i hovedtræk det forgangne år i Lauget og kom herunder ind på turen i Ringkøbing Fjord, Gøteborgturen og de tre aktive sejlere der afgik ved døden i 2008 alle alt for unge. Herefter meddelte han overraskende at han ønsker at stoppe som Laugskoordinator og anbefalede Leif Tipsmark som ny Laugskoordinator. Leif valgtes med applaus. Herefter valgtes rutinemæssigt Kurt O som ordstyrer og undertegnede som referent. Kapsejladsudvalget. Knud gennemgik lidt statistik for det forgangne års kapsejladser. Kun én blev aflyst som følge af vejret. I gennemsnit sejlede 11,86 både pr kapsejlads, en fremgang på 0,23. Sidste års ophør med lørdagssejladser (på nær den allersidste sejlads) blev drøftet. Det blev anført at de sene tirsdagssejladser flere gange havde ført til at der kun var tid til 1 omgang før det blev for mørkt. Der fremkom forslag om evt. at sejle søndag eftermiddage sidst på sæsonen. De mest ivrige foreslog at der både blev sejlet kapsejlads på tirsdage og lørdage (eller søndage) sidst på sæsonen. Kapsejladsudvalget arbejder videre med forslagene og der kommer en udmelding om konklusionen her i bladet. Alle i udvalget fortsætter og Marianne genindtræder efter sin barselsorlov. Dommere tirsdagssejladser. Lillan berettede. Anemette får igen mere tid til at være dommer og Svend fortsætter som reservedommer. Dommere til VM. Holger berettede. Ingen ændringer man hygger sig og alle fortsætter. Pionérudvalg. Knud berettede. Alt ved det gamle. Der er arbejdsaften i havnen fredag den 24. april kl. 16. Der blev udtrykt tilfredshed med udvalgets arbejde. Alle fortsætter

4 Festudvalg. Poul berettede. Der havde ikke været specielt stor tilslutning til afriggefesten. Forsamlingen var enige om, at det måtte være fordi dem der ikke deltog ikke vidste hvilken fremragende mad de gik glip af. Der var ca. 195 der deltog i spisningen ved VM-festen. Mad og musik til VM 2009 er på plads. Festteltes facon drøftedes. Den noget aflange facon bevirker at forsamlingen spredes en del. Der arbejdes med flere forskellige løsninger prisen for et rundt cirkustelt er en del af problemet. Der var forslag om lidt mere koordinering mellem festudvalg og teltsjakket. Alle fortsætter, så i år udeblev den traditionelle udfordring med at få dette arbejdstunge udvalg bemandet. Teltsjak. Økonomiske forhold omkring teltet drøftedes. Der var forslag om 4 mand i udvalget. Kurt udtræder, Jan og Florian indtræder i sjakket. Skurudvalg. Søren berettede. Skuret står som altid. Den vil få den årlige opfriskning i forbindelse med den kommende arbejdsaften. Brandforsikringen drøftet. Den traditionelle opfordring til at skurets brugere rydder op efter sig kom også i år. Husk det nu! Skurudvalget ønsker sig et nyt vandtæt udhængsskab, så her er et lille stykke hjemmesløjd til den fingernemme her i det tidlige forår. Alle i udvalget fortsætter Efter en pause kom forårsmødet til: Økonomi. Thorsten berettede. Regnskaberne for Lauget og for Fonden vedr. Infotavler blev omdelt. De optrykkes andetsteds her i bladet. Thorsten gennemgik først Fondens regnskab. Fonden havde haft en mindre renteudgift, da Lauget i en periode havde haft et udlæg på Fondens vegne på godt kr. Der er reserveret et mindre beløb til fremtidig vedligeholdelse af informationstavlerne. Fondens formål er opnået, dens midler er brugt og den ophæves derfor ultimo regnskabsåret 08/09. Herefter gennemgik Thorsten de enkelte punkter i regnskabet herunder købet af to barpiger til VM! VM-festens økonomiske resultat blev et plus på kr blandt andet hjulpet af det amerikanske lotteri der gav kr. Ankertovskrogen har givet et underskud på knapt kr, heraf er portoudgiften godt kr

5 Der er indgået bidrag på Heraf er kr frivillige bidrag indbetalt på kontoen, mens resten stammer fra Oles salg af trøjer (det er også frivilligt). Årets resultat blev et plus på 1.567, dog er der endnu et udestående med betaling af forsikring på skuret. Der var ros til regnskabet fra forsamlingen.thorsten fortsætter. Ankertovskrogen. Leif Nielsen berettede (det er lidt forvirrende med ikke mindre end tre Leif er i det udvalg). Der var en hilsen fra TS-redaktionen. Der blev kun udgivet tre blade i 08 der var jo ikke meget stof fra det ikke-sejlede VM 08. Der er indkommet ovennævnte kr fra i alt 26 bidragsydere. Ingen nævnt ingen glemt. Leif oplæste nogle af de kommentarer der var kommet sammen med bidragne (uden at det dog udviklede sig til en konkurrent til Giro 413). Udvalget arbejder hen i mod at diverse opslag skal komme på hjemmesiden. Udvalget opfordrer til at vi indsender bidrag til bladet det være sig turberetninger eller andre oplevelser. Udvalgets ambition er at blive (endnu) bedre til at oplyse omverdenen om Laugets aktiviteter. Et andet mål er at blive selvfinansierende til næste år blandt andet kan der spares kr ved at slikke frimærker. Referenten kunne dog oplyse at der efter mange års tovtrækkeri skulle være selvklæbende frimærker på vej! Der var et forslag om kun at udkomme som e-udgivelse. Bladet fortsætter i papir, men ca. 20 har allerede bedt om kun at få det som . Flere nævnte dog problemet med at det så ikke er egnet til lokumslæsning. Der var forslag om at de lokale selv afhenter bladet i skuret. Søren tilbød at gå post i Hjarbæk med bladet. Enighed om at besparelser er bedre end sponsorer! Forslag om at bladet skulle springe ind i det 21. århundrede og oplyse bagmænd og kvinders mobiltelefonnumre og adresser. Alle fortsætter og Florian indtræder. Webmaster. Leif N igen. Hjemmesidens værktøj er blevet moderniseret og er nu meget nemmere at arbejde med. Det skulle være nemmere end at bruge Facebook (?). Udgiften til værktøjer er formidable 14 kr/måned. Nu kan de enkelte både få en kode så man eksempelvis kan føre sin egen logbog med fotos o.l. Leif holder gerne et kursus i brugen. Forsamlingen bemærkede at hjemmesiden er blevet endnu flottere end sædvanligt. Leif fortsætter. Præmieudvalg: Der var ingen tilstedeværende fra udvalget. Der var enighed om at udvalget havde haft det let til VM 08! - Igen har meldt fra så alle fortsætter

6 Kaffeudvalget. Referenten husker desværre ikke hvem der berettede. Gøteborgturen var god 13 deltog. Udvalget forsøger med en ny tur i den stille tid mellem sejladserne og julefrokostsæsonen altså i nov. 09. Placeringen at turen bør tage hensyn til de der stadig er i den arbejdsduelige alder. Forskellige forslag til turmål drøftedes. Der havde også været holdt en Havbådstur og en juletur til bådehallen hvor en del sjægte overvintrer. Alle i udvalget fortsætter. Prosjækt (altså en ny småbådshavn i/ved Hjarbæk) Viborg Kommune er aktiv på området. Der er nu udarbejdet en såkaldt borgerplan og derefter nedsat en række arbejdsudvalg om: Jollehavn, multihus, stier, stejleplads og trafik. Næste punkt er en besigtigelse af Borgmesterhavnen i Ringkøbing. Nyt er, at der nu drøftes alternative placeringer af havnen. Søren og Sjord udtræder af udvalget alle andre fortsætter. Juniorudvalg. Henrik havde igen fået lov at komme lidt ud. Han berettede at der kun havde været få aflysninger, men også kun få unger der havde deltaget i 08. Udvalget vil forsøge at rekruttere nye juniorer til 09-sæsonen. Søren udtræder af udvalget med vil gerne stadig hjælpe. Alle andre fortsætter og Henrik Munk vender tilbage til udvalget. Faneudvalg. Leif T berettede. Det går udmærket i udvalget dog havde året ikke været for festlig med deltagelse i tre begravelser. Der er stadig ikke kommet en rig onkel fra Amerika med et guldbroderi, men nu vil Høstblomsts mor udføre et broderi der kan sættes ind i fanen. Udvalget deltager hvert år i Domkirken på Valdemarsdag hvis ikke lige det falder på en tirsdag. Alle i udvalget fortsætter. Turudvalg: Søren berettede, bl.a. om sommerturen til Rkb. Fjord hvor man havde fået en fantastisk modtagelse. Der er gang i planlægning af en ny tur sammen med Ringkøbingfolkene. I år afholdes det traditionsrige Vinden Drar i Danmark i uge 28. Herefter var der en længere drøftelse af en mulig sommertur til vennerne på Sørlandet i Norge. Nærmere herom kommer i bladet

7 Biblioteket: Sjord berettede at udlånet var forøget med 100 % idet han havde udlånt to bøger i 08. Boglisten er kommet på hjemmesiden virkeligt et reklamefremstød! Sjord ønsker at Florian afløser ham som kontakt til Holland. Sjord fortsætter som bibliotekar. 3-mandsudvalget. Ole U berettede. Udvalgets formål klares bedst i det daglige og udvalget nedlægges derfor. Havnepladsudvalg. Knud og Leif T berettede. De betonede at det er vigtigt med opbakning til arbejdet i udvalget. Begge fortsætter. Følgebåd VM. Plys fortsætter stadig under forudsætning af at han får en stærk og stabil medhjælper med, der kan hive havarister op i båden. Kontakt til andre laug. Uændret bortset fra at Florian som nævnt afløser Sjord som kontakt til Holland. Fiskeri LAG. Leif T. berettede. Eventuelt: Ole U takkede Henrik for sin mangeårige indsats som Laugskoordinator Leif T. får noget at leve op til. Herefter fik Henrik dagens største bifald. Der fremkom et forslag om at udnævne Henrik til æresmedlem i Lauget, med det ønskede han ikke i hvert fald ikke før han bliver gammel. (i øvrigt findes der vel ikke noget medlemskab i Lauget hverken æres- eller bare almindelig [ref. bemærkning]) Herefter takkede Kurt for god ro og orden. Det roligste Forårsmøde i mands minde sluttede herefter med et trefoldigt leve til Lauget. Claus Skodborg Nielsen - 7 -

8 - 8 -

9 - 9 -

10 Venø Rundt afvikles fra Humlum havn Lørdag d. 06 juni Kl Kl Tilmelding til sejlads & spisning Skippermøde Kl Start løb 1 Kl Start løb 2 Kl Start løb 3 Kl Kl Præmieoverrækkelse Fællesspisning Startgebyr udgør Kr. 100,- pr. båd. I år står menuen på garantimørt helstegt gris over grill med 2 salater & flødekartofler, og hertil hjemmebagt brød, til den lave pris a Kr. 80,- børn under 12 år er ½ pris. Campingpladsen sælger vin, øl & vand til meget atraktive priser. DJ spiller op til dans. Tilmelding til spisning er bindende. Fodboldbanen er reserveret til at du kan slå dit telt op eller stille din campingvogn gratis. Evt. strøm aftales med campingpladsen. HUSK: Tilmelding senest d. 1. juni 2009 Til: Anders Røjbæk. Gl.Råstedvej 7, 7500 Holstebro Med venlig hilsen VENØ BUGT SJÆGTELAUG & Nordvestjysk Fjordkultur

11 - 11 -

12 Venø Rundt Glimt af de første kapsejladser i Struer Ankertovskrogen bringer her uddrag af Torben Holms artikel om de første kapsejladser Venø Rundt med udgangspunkt fra Struer. Artiklen blev bragt første gang i sin fulde ordlyd i tidsskriftet FRAM i 1999: Allerede fra morgenstunden den 5. august 1894 kunne enhver se, at der var noget helt usædvanligt på færde i Struer: Der blev flaget fra næsten alle huse i byen og også skibene i havnen var flagsmykkede. Der var også rejst en fornem æresport med Kong Christians og Dronning Louises navnetræk på havneområdet. Snart begyndte hestekøretøjer fra omegnen at rulle ind i byen med det resultat, at der langt tidligere end normalt var betydelig aktivitet på gaderne. Med formiddagstogene kom yderligere et stort antal tilrejsende og dampskibet Videanus bragte et større selskab fra Lemvig ind i havnen. Årsagen til den usædvanlige udsmykning og den opsigtsvækkende aktivitet var, at fiskerne i Struer og omegn for første gang havde inviteret fiskefartøjer, som var hjemmehørende i den vestlige del af Limfjorden, til kapsejlads rundt om øen Venø

13 Da fiskerikontrolskibet Ternen, der fungerede som dommerbåd, skød kapsejladsen i gang, begyndte en intens kamp om positionerne blandt de 23 tilmeldte fiskerbade.»det var et smukt Syn der at se det ene Fiskefartøj efter det andet styre Kursen ud af Bugten over mod Venø, og da vinden var Sydvest og det blæste en stiv kuling, gik det i strygende Fart, saa man havde snart tabt alle Baadene af Syne, hvis der ikke var givet det interesserede Publicum Lejlighed til at følge Løbet«, skrev Struer Dagblad om begivenheden. Arrangørerne havde nemlig sikret sig, at publikum kunne følge kapsejladsen fra nærmeste hold, fordi dampskibene Limfjorden, Vulcanus og Havørnen var til rådighed, og sejlede med hele vejen rundt om Venø. Ombord på disse skibe var der cirka 350 mennesker. De fulgte interesseret med i fiskernes opfindsomme manøvrer i den hårde blæst. Men langt fra alle, der gerne ville, havde kunnet skaffe sig billetter til ledsagebådene. Derfor stod der flere hundrede mennesker på havnen og ventede. Og efterhånden som de små slægte kom over målstregen, blev de modtaget af kraftige hurraråb. Da alle var kommet i mål, gik man i procession til Struers nyanlagte lystanlæg, hvor præmieuddelingen fandt sted. Her udtalte formanden for arrangementskomiteen, Konsul Schou, blandt andet, at selve præmierne ikke betød noget særligt. Det vigtige var efter hans mening at vække kappelysten blandt fiskerne. Om aftenen blev der holdt fællesspisning på Schous Hotel, hvor der blev talt for Kongen, for Dannebrog, for Fædrelandet og for Kvinden. Derefter var der bal til kl. 2.»Festen var i det hele taget godt arrangeret og Særdeles vellykket«fremhævede

14 Dagbladet. Det skulle da også vise sig, at man med dette initiativ havde startet en tradition, der de næste 50 år var med til at sætte fokus på den lille Limfjordsby. Kapsejladserne i Struer udviklede sig nemlig hurtigt til at blive Limfjordens største arrangementer af den art. Og selv om kapsejladsideen hurtigt bredte sig til andre byer, så var kapsejladserne i Struer ubestridt de største folkefester i Nordvestjylland i en årrække. Begivenheden udviklede sig på en sådan måde, at selv de landsdækkende blade skrev om den. I 1903 var der store reportager i både Illustreret Tidende og Hver 8. Dag. Illustreret Tidende fremhævede fiskernes kapsejladser i Struer som nogle af de bedste i hele landet, blandt andet pa grund af»...den rentud straalende Forvovenhcd, den helt brilliantc Raadsnarhed, med hvilken Vanskelighederne klares. Der er en Stemning og et Humør over de lidet paaagtede Kapsejladser, som selv fine Øresundsfester undertiden savner.«' Initiativet til kapsejladserne blev taget af Fiskeriforeningen for den sydvestlige Del af Limfjorden, der var blevet stiftet på et møde i Oddesund Nord den 8. september Medlemmerne var fiskere fra Thyholm, Jegindø, Venø, Humlum, Handbjcrg og Struer, og den første formand blev P. Chr. Pedersen fra Venø. Fiskeriforeningcn udviklede sig hurtigt til at blive byens største forening, og i kraft af overskuddet fra kapsejladserne kunne foreningen løse en lang rækkc patrængene opgavcr. Man fik for eksempel råd til at udsætte ørred- og heltyngel i Kilen, - man anskaffede fælles ophalingsgrej og redskabshuse, - og man etablerede en hjælpekasse som kunne træde til ved sygdomstilfælde. Man oprettede også en lånekasse, hvor fiskerne kunne låne penge til indkøb af nye fiskeredskaber.' Kapsejladserne blev på den måde vigtige elementer i den meget betydelige omstillingsproces, som fiskerne i den vestlige del af Limfjorden var tvunget ud i. Og selve den faglige del af kapsejladsen, hvor den enkelte fisker optrænede evnen til at håndtere den sejldrevne fiskerbåd optimalt, var en meget vigtig del af den nødvendige professionalisering af fiskeriet

15 Spændende udstilling om fjordens historie Lørdag den 4. april slår museet dørene op for sæsonen Bliv klogere på fjordens historie i den nye udstilling der bl.a. byder på riggede fjordfartøjer, film, akvarier og et stort åbent rørebassin med krabber og fladfisk. Hele sommeren er der aften åbent til kl. 21. Se priser og åbningstider på: 30. juni til 30. august: Limfjordsfortællinger - guidede sejlture på kanalen. Hver tirsdag, torsdag, fredag og søndag tilbyder Limfjordsmuseet guidede sejlture på kanalen med afsejling fra museets bådebyggeri kl og igen kl Vi lægger til ved Kanalbetjenthusene i Lendrup, hvor der kan købes sodavand, te, kaffe og kage, til venlige priser. Pris for voksne: 50 kroner. Børn under 12 år: Gratis. Varighed ca. 1½ time. Pladsbestilling anbefales på

16 1. juni til 31. oktober: Særudstillingen Fjorden i Fokus I samarbejde med Limfjordsmuseet udstiller den anerkendte naturfotograf Jan Skriver motiver fra et liv ved Limfjorden. 1.juli til 31.august: Limfjordsmuseets sejlende biologer kommer! Sommeren igennem kan man møde museets sejlende biologer. De fisker med børnene, fortæller om fjordens dyreliv, skærer i fisk og krabber, sejler med på de guidede ture og meget mere. Torsdage hele juli måned kl. 20: Brodrejninger Frederik den VII s brolaug drejer Danmarks ældste drejebro hver torsdag aften kl. 20 i hele juli måned. Hele sommeren fra den 1. juni: Kanalbetjenthuset åbnes op Igen i år åbner Limfjordsmuseet op for kulturarven i Lendrup. Se den lille udstilling om kanalen og søfarten i Kanalbetjenthuset eller spis den medbragte mad. Husene er åbne hele sommeren og adgangen er gratis. Hele sommeren fra den 15. juni: Med robåd ud i historien Fra den 15/6 udlejes de smukke historiske robåde til borgere og turister. Dermed kan man opleve den unikke Frederik den VII s Kanal på den traditionelle måde ad vandvejen. Museet kan også tilbyde en lækker og eksklusiv frokostkurv til turen. Forudbestilling af frokostkurve er nødvendig på Hele juli og august måned: Fjordens frugter - for børn. På kajen ved Limfjordsmuseets historiske bådebyggeri er der opstillet et bassin med krabber, rejer, muslinger, østers og fisk. Her kan ungerne undersøge nogle af fjordens frugter på tæt hold. Limfjordsmuseet udlåner desuden krabbefælder, net og redningsveste, så børnefamilier selv kan se, hvad man kan fange ved fjordbredden

17 Torsdage i juli kl : 16: Muslingekogeskole. Blåmuslingen udgør den vigtigste fangst for fjordens fiskere, og torsdage i juni kan man lære at tilberede muslingerne selv under kyndig vejledning af professionelle kokke. Det koster 100 kroner at deltage, og man melder sig til på tlf Alle fredage i juli fra kl. 17: Smagen af Nordjylland og jazz ved kanalen. Alle fredage i juni er der mad og musik ved Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter. I samarbejde med Hos Tetzlaff tilbyder nordjyske producenter lækre smagsoplevelser fra hele regionen. Fra er der jazzkoncert foran restaurant Kanalfogedens Køkken. 26. juni kl : Jazz på kanalen The real deal! Fætter Orla og Plus Four spiller sejlende Jazzkoncert ombord på Grevinde Danner. Der er afgang fra Limfjordsmuseets bådebygger kl. 19. Kl. ca. 20 lægger vi til ved kanalbetjenthusene i Lendrup og fortsætter festen i Land til kl. 22. Øl, vin og vand købes på stedet til venlige priser. Tilmelding nødvendig på Onsdage og torsdage i uge 27-32: Skonnertsejlads på fjorden. Piratture kl Sælsafari til Livø kl Solnedgangstur med spisning kl Priser, menu og tilmelding på juli til 2. august: Kanaljazz, Fjordens fedeste jazzfestival. I samarbejde med en række jazz-entusiaster kommer jazzfestivalen Kanaljazz hjem! Festivalen afholdes omkring museet og Frederik VII s Kanal

18 Søndag den 30. august: DM i østersåbning og champagne- sabling Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter danner igen i år rammerne om DM i østersåbning og champagnesabling. Fra kl. 14 dyster nogle af landets bedste kokke og madentusiaster om titlen som Danmarksmester, der samtidig giver billet til VM. Ud over konkurrencen byder dagen på live-musik og masser af smagsprøver på østers og champagne. Mandag den 7. september: Træskibsfestivalen Limfjorden Rundt Limfjordsmuseet er den lokale arrangør af Danmarks største særudstilling, når Nordens største træskibsregatta traditionen tro starter i Løgstør med mere end 50 deltagende træskibe. Gastronomi, musik og ægte sømandsstemning går op i en højere enhed dagen igennem. Hele sommeren: Åbent værksted På Limfjordsmuseets historiske bådebyggeri er dørene altid åbne i hverdagene. Her kan man møde museets bådebyggere og håndværkere, mens de arbejder med de gamle fartøjer m.m. Håndværkerne fortæller gerne om fjorden, fartøjerne og arbejdet

19 ROR-Cup 2009 Sæt kryds i kalenderen ved den 4. juli og sæt kurs mod Jegindø. I Jegindø Bådelaug glæder vi os til igen at arrangere ROR Cup og opleve et par hyggelige dage sammen med jer. Programmet er det samme som de tidligere år, og husk at grillen allerede er tændt fredag aften. På gensyn på Jegindø. PROGRAM for lørdag den 4. juli Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl. ca Kl. ca tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus Skippermøde Første sejlads 1. start 2. start Middag uddeling af madpakker Skippermøde Anden sejlads 1. start 2. start og herefter evt. en tredje sejlads. Præmieuddeling Afslutning og helstegt pattegris v/klubhuset

20 JEGINDØ RORCUP 2009 Tilmelding til sejladserne lørdag den 4. juli 2008 Startgebyr kr. 100,- Bådtype: Længde : fod. Sejlnr.: Bådens Hjemsted: Bådens Navn: Damtype : åben lukket Ingen dam Ejer: Skipper tlf. Antal sejlere: (af hensyn til madpakker) Lørdag aften regner vi med at servere grillet gris med salat og flutes til kr. 50,- pr kuvert. Af hensyn til planlægningen er det vigtigt med rettidig tilmelding Antal kuverter lørdag aften: Tilmelding hos Kristian Munk, Bøhlvej 3, Jegindø, 7790 Thyholm på tlf / eller senest 29. juni

21 Ø-Havet Rundt 2009 for smakkerjoller s Familiesejlads uge 30 Så er det igen tid til at planlægge sommersejladserne, vi starter som sædvanligt i det hyggelige Gambøt Havn på Thurø Den 18 og 19 Juli er der ankomst til Gambøt Sejlklub området, der er en meget fin lille trailer slæbested med plads til bil og telt. vi starter så med afgang mandag 20 Juli ved tiden mod det Sydlige Øhav. Arrangementet afsluttes igen 24 juli I nærheden af Svendborg Øhavet rundt har altid været et arrangement for sjov med mange god børne og vokne indslag, der er også kapsejlads. Du kan finde mere informationer på : hvor man også kan se de mange billeder fra tidligere sejladser Ingen rigtig tilmelding, man skal bare komme, vi plejer at være en 30/40 mindre fartøjer! Vi vil meget gerne have nogle aktive sjægter med igen! På gensyn og god vind Robert Peel, Fanø * Gin II Fanø * * telf

22 NYT FRA TURUDVALGET. NORGESTUR Torsdag den 18.juni til søndag den 21.juni har vi aftalt, at besøge Nordmændene i Christianssand. Knud og Ole tager deres både med og måske vil flere gøre det. Ellers kan alle deltage i turen uden båd og alle vil komme ud at sejle. Og man kan individuelt afkorte turen, hvis det kniber med at holde fri torsdag/fredag. Nemmeste transport er færge fra Hirtshals til Christianssand. Enten booket af hver enkelt eller i fællesskab. Søren undersøger billigste muligheder. Nordmændene vil lave et godt program for os. Heri indgår sejlads rundt Oksø eller Flekkerøy og en sejlerfest. - Overnatning under tag i Lodshuset på Øksø eller i "skibbuer på øen" - En herlig oplevelse venter os. Læs evt. om Sørlandets Seilsjekteforening i Ankertovskrogen nr.1 april Skynd Jer at kontakte Søren eller Ole U. hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål

23 VINDEN DRAR Sommerturen uge 28 til Fejø Sommerturen 2009 går til Fejø, hvor vi (sammen med Ringkøbing Smakkelaug) deltager i Vinden Drar. Vinden Drar, som i år arrangeres af Fejø Drivkvaselaug (billedet herover), starter søndag 5.juli og slutter fredag aften 10.juli med en fest. Arrangørerne arbejder med programmet for ugen, men det vides at der planlægges sejlture i området. Deltagelse i Vinden Drar koster ca.600 kr pr. person. (transport mv. er ikke medregnet. Du kan læse mere på Kontakt turudvalget snarest, hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål. Vinden Drar 2008 i Matvik

24 Olsen er død. Et langt venskab fik en brat ende, da Erik Dancker Jensen - Olsen - døde d. 18. november 2008 efter en kort tids aggressiv kræftsygdom. Olsen voksede op i Hald Ege, men meget af familiens fritid blev tilbragt ved og på Hjarbæk Fjord. Det var da også en folkebådskapsejlads i Skive, der for mere end 25 år siden først gang bragte Jesper og Olsen sammen. Turen var skæg, og hvem kunne ikke bruge en tømrer som kammerat, når man kort tid forinden, var blevet den glade ejer af en sjægt. Et værksted blev fundet i Viborg, mange spanter og bord skiftet, Pia kom til og lagde navn til sjægten. Et mangeårigt kammeratskab blev grundlagt på værkstedet og senere på ture og aftenkapsejladser. Og Olsen blev ½ sjægt rigere da restaureringen var overstået. Olsen gled naturligt ind i sjægtelauget, og han bestred mange forskellige poster, gerne af den praktiske slags. Men alt handlede ikke om sjægten. En vinter fik Jesper sin isbåd færdig og efter den første prøvetur var Olsen solgt - så solgt, at han bebrejdende kiggede på ham, da han selv ville køre og sagde: "Hvad skal jeg så sejle i?!". Dette problem blev selvfølgelig løst, og gennem årene byggede Olsen et utal af isbåde og deltog aktivt både til DM, EM og VM i DN-isbådssejlads. Sjægten gled i baggrunden og kærligheden atter kastet på Folkebåden (og de senere år på damptog). Men sammen deltog vi to familier gerne i sjægte- VM. Og sidste gang vi så Olsen på hjemmebane i Hjarbæk var da også til VM 2008, ikke i sjægt, men på en bænk på molen. Jesper, Olsen og Preben, VM 2008 Olsens sidste hvilested er på Vorde kirkegård. Gravstedet ligger utroligt smukt, med udsigt over Hjarbæk Fjord. Den fjord, der betød så meget for Olsen en tumleplads for sejlads fra barnsben til voksenlivet sejlads om det nu var sommer eller vinter, sejlads om det nu var med familie eller venner. Den sidste sejlads over Styks måtte Olsen klare alene, men glemt er du ikke æret være dit minde. Pia og Jesper i Vorde

25 Deadline for indlæg til er den Indlæg kan sendes til: Leif Nielsen Brinken 7, Låstrup 8832 Skals, tlf.: Ankertovskrogen er et upolitisk og økonomisk uafhængigt tidsskrift udgivet af Hjarbæk Sjægtelaug Redaktionen: Leif Nielsen, ansv.red. Per Ørskov, udgiver Henrik Hvass Leif Mortensen Lissie Vagner Leif Tipsmark Florian Areiter Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug Oplag: 320 stk Forsidebillede: Sjægte og smak-kejoller fortøjet i Korshavn, Avernakø, - sommertur uge 28 i 2005 OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr.:

26 Mindeord om Gert Alsted, Ringkøbing Smakkelaug. Gert Alsted er død. Gert var en af de stærke kræfter i Ringkøbing Smakkelaug. Gert havde været med i mange år og nogle af sjægtesejlerne fra Hjarbæk kendte ham, men egentlig kun som man nu engang kender de sejlere man løber sammen med ved de fælles arrangementer. Men det blev der lavet dygtigt om på under sommerturen på Ringkøbing Fjord i Her var Gert med hele ugen med sin smakke og besætning. Men bedst lærte vi ham at kende, da vi om mandagen blæste inde i Ringkøbing og Gert i hast arrangerede en guidet byvandring i den gamle købstad. Her blev vi præsenteret for en skatkiste af viden om byens huse og mennesker. Også kirken blev besøgt og fik sin historie fortalt. Levende og spændende blev historien fortalt og da vi så sluttede af med et besøg på det lokale mikrobryggeri fik vi en en rigtig hyggelig afslutning på den gode oplevelse, som Gert gav os. Kort efter erfarede vi, at Gert var blevet alvorligt syg, og da ringkøbingfolkene besøgte os til kaffemødet i januar fik vi at vide, at det stod rigtig skidt til. Gert døde den 23. marts. En lille trøst er det at vide, at den hilsen og det eksemplar af Leif Tipsmarks bog om sommertogtet, som vi sendte fra kaffemødet blev til glæde for Gert. Selv om bekendtskabet med Gert ikke var af meget lang varighed, var han et af de mennesker en personlighed som vil blive husket. Vi vil kigge forgæves efter ham, når vi næste gang kommer til Ringkøbing og med vemod konstatere, at Gert ikke længere er der. Tak Gert, for gode sommeroplevelser på Ringkøbing Fjord i 2008 sammen med dig. På vegne af uge-28-besætningerne fra Hjarbæk Henrik Hvass

27 Handicap?? Har du fået andre sejl eller ny båd?? Eller ændret andre ting??? Du kan hente det nye skema til beregning af handicap på under Aktuelt Skemaet downloades og gemmes på egen pc, udfyldes med oplysningerne og mailes til kapsejladsudvalget Kapsejladsudvalget

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 Maj 2010 Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse www.sjaegt.dk 33. Årgang Forude venter eventyret Opvokset i den absolutte midte

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere