Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009"

Transkript

1 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Titel: Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder. Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i Bidragyder(e): Lykke Skjoldan og Gitte Elton Nielsen Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISBN (Trykt) (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Udførlig introduktion til lokale aktionsgrupper Håndbog Læsevejledning Væsentligste ændringer/nye afsnit i denne vejledning: Hvem kan søge og hvad kan der søges tilskud til? Ansøgningsfrist Hvad er en lokal aktionsgruppe? Hvem kan være medlem? Hvordan oprettes en lokal aktionsgruppe? Informationsmøde Stiftende generalforsamling Første bestyrelsesmøde Ansættelse af koordinator Koordinatorens opgaver Hvordan søger en lokal aktionsgruppe forhåndsgodkendelse? Prioritering af ansøgninger om forhåndsgodkendelse Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi Godkendelse af den lokale udviklingsstrategi Medlemmernes godkendelse Kommunens, regionsrådets og det regionale vækstforums godkendelse Frist for indsendelse af udviklingsstrategien til Fødevareministeriets godkendelse Godkendelse af ændret udkast til lokal udviklingsstrategi Den lokale aktionsgruppes virke efter Fødevareministeriets godkendelse af den lokale udviklingsstrategi Gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af mål Prioritering og indstilling af projektansøgninger Bestyrelsesansvar Generalforsamling Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget Ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller den lokale udviklingsstrategi Underretningspligt Tilskuddets størrelse løn og administration Tilskuddets størrelse projekter Anmodning om udbetaling af tilskud

4 13. Kontrol Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Tilskud til samarbejdsprojekter Land-LAG er Myndighedernes brug af oplysninger om tilskuds-modtagere Brug af data i ansøgningsskemaet Den registreredes rettigheder Muligheder for at klage Straffebestemmelser Lovgrundlag...21 Kort over yder-, land-, mellem- og bykommuner...22 Kort over fiskeriregioner og kommuner

5 1. Indledning Vejledningen gennemgår skridt for skridt de processer, som er nødvendige for at etablere funktionsdygtige lokale aktionsgrupper (LAG) rundt i landets landdistriktskommuner og fiskeriregioner. Landdistriktskommunerne er opdelt i yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner og er specificeret på kortet på side 21, og fiskeriregionerne er specificeret på kortet på side 22. Processen for at etablere funktionsdygtige lokale aktionsgrupper kan betragtes som en række faser, der løber i forlængelse af hinanden: 1. Forberedelser forud for afholdelse af informationsmøde 2. Afholdelse af informationsmøder 3. Forberedelse forud for afholdelse af generalforsamling 4. Afholdelse af stiftende generalforsamling 5. Opbygning af et sekretariat for den lokale aktionsgruppe og ansættelse af en koordinator 6. Bestyrelsen udarbejder forhåndsansøgning og opnår Fødevareministeriets godkendelse heraf 7. Bestyrelsen udarbejder lokal udviklingsstrategi og opnår Fødevareministeriets godkendelse heraf 8. Bestyrelsen prioriterer og indstiller projekter til Fødevareministeriet En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne. Den lokale aktionsgruppe vælger en bestyrelse og en formand, som sammen har ansvaret for at ansætte en lokal koordinator (eller på anden vis organisere den lokale aktionsgruppes arbejdsopgaver) og for at udarbejde henholdsvis en forhåndsansøgning og en udviklingsstrategi. Senere skal bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioritere og indstille projektansøgninger som led i udmøntningen af strategien. 3

6 Figur 1 Sammensætning af den lokale aktionsgruppe og bestyrelsen for denne 1.1 Formål Bekendtgørelserne har til formål at fastlægge bestemmelser om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, der skal administrere dele af det danske landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogram for perioden Overordnet set har landdistriktsprogrammet til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, og fiskeriudviklingsprogrammet til formål at udvikle den danske fiskerisektor, så den kan bevare sin stærke internationale position og samtidig skal landdistrikterne og fiskeriområderne udvikles, så de bliver attraktive at arbejde og bo i. 1.2 Udførlig introduktion til lokale aktionsgrupper Håndbog 1 Se en mere udførlig introduktion til de lokale aktionsgrupper i Håndbog 1 som findes på FødevareErhvervs hjemmeside: 1.3 Læsevejledning Denne vejledning er en sammenskrivning af de to tidligere vejledninger: Vejledning om oprettelse og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikterne af juli 2007 og Vejledning om oprettelse og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne af juli Afsnit, der er markeret med overskriften Særligt for Land-LAG er eller Særligt for Fiskeri-LAG er, gælder kun for den pågældende type LAG. Alle andre afsnit gælder for begge typer af LAG er. 4

7 1.4 Væsentligste ændringer/nye afsnit i denne vejledning: En række afsnit er justeret som følge af sammenskrivningen af de to vejledninger - se afsnit 1, 3, 4, 11 og 19. Oplysning om læsevejledning og Håndbog 1 er tilføjet afsnit 1.1. Ny ansøgningsfrist er tilføjet afsnit 2.1. Ny bestemmelse om opstilling til bestyrelsen ved fuldmagt er tilføjet afsnit 4.2. Ny frist for indsendelse af udviklingsstrategi er tilføjet afsnit 9.3. Nyt afsnit om tilskud til samarbejdsprojekter er tilføjet se afsnit Hvem kan søge og hvad kan der søges tilskud til? En lokal aktionsgruppe, der er forhåndsgodkendt af Fødevareministeriet, kan søge om tilskud til løn og administration af aktionsgruppen, herunder til aflønning af en koordinator. Efter godkendelse af en lokal udviklingsstrategi vil den lokale aktionsgruppe kunne indstille projekter til tilskud fra Fødevareministeriet. Udgifter forbundet med opstart af den lokale aktionsgruppe f.eks. annoncering af informationsmødet i lokale afviser og afholdelse af informationsmødet f.eks. lokaleleje, kaffe mv. er ikke tilskudsberettigede. 2.1 Ansøgningsfrist Fra 2009 er der ikke nogen faste ansøgningsrunder. Ansøgning om forhåndsgodkendelse kan dog kun indsendes, hvis en tidligere godkendt lokal aktionsgruppe for det pågældende geografiske område er ophørt, eller hvis der ikke tidligere har været oprettet en lokal aktionsgruppe. 3. Hvad er en lokal aktionsgruppe? En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet, således at der skabes attraktive levevilkår, og flere lokale arbejdspladser. Særligt for Land-LAG er Landdistrikterne omfatter yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner, se bilag 1 i bekendtgørelse nr. 141 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet

8 Den lokale aktionsgruppes geografiske aktivitetsområde følger som udgangspunkt kommunegrænsen og skal dække mindst en kommunes geografiske område. Der kan kun etableres én lokal aktionsgruppe pr. kommune eller pr. kommunefællesskab. I særligt begrundede tilfælde kan Fødevareministeriet fravige denne betingelse og godkende, at der etableres en lokal aktionsgruppe i et afgrænset geografisk område, der ikke følger kommunegrænserne. Et eksempel kan være etablering af en lokal aktionsgruppe for en gruppe små og mellemstore øer. Fødevareministeriet kan endvidere efter ansøgning tillade, at der oprettes en lokal aktionsgruppe, som dækker både landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet. Særligt for Fiske-LAG er Fiskeriudviklingsområderne fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 142 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden De lokale aktionsgruppers geografiske aktivitetsområde fordeles i 7 fiskeriregioner med henblik på at give de enkelte aktionsgrupper en tilstrækkelig størrelse og effektivitet. I hver fiskeriregion kan der som udgangspunkt godkendes to lokale aktionsgrupper. En lokal aktionsgruppe skal dække mindst én kommunes geografiske område. I særligt begrundede tilfælde kan Fødevareministeriet fravige de nævnte geografiske områder og antal grupper. Den lokale aktionsgruppe kan, i begrundede tilfælde, efter ansøgning til FødevareErhverv, integreres med aktionsgruppen nedsat i henhold til bekendtgørelse nr. 142 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden Hvem kan være medlem? Som medlemmer af den lokale aktionsgruppe kan optages borgere, der er over 15 år og med fast bopæl i aktionsgruppens geografiske område, herunder repræsentanter for lokale foreninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker en gruppe af små og mellemstore øer, der er beliggende i to eller flere kommuner, og der i disse kommuner også oprettes lokale aktionsgrupper, kan medlemmerne af den lokale aktionsgruppe for ø-gruppen være medlem af såvel ø-gruppens aktionsgruppe som af aktionsgruppen for den pågældende kommune, hvori det pågældende medlem har fast bopæl. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan dog kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl. Det vil sige, at borgere med fast bopæl på en af øerne, dækket af en særlig lokal aktionsgruppe, kun kan vælges til bestyrelsen for denne. 6

9 4. Hvordan oprettes en lokal aktionsgruppe? 4.1 Informationsmøde En lokal aktionsgruppe oprettes som en forening med egne vedtægter og bestyrelse. Forud for oprettelsen inviterer kommunen eller andre lokale aktører til et informationsmøde om oprettelse af en lokal aktionsgruppe, der alene dækker landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet, eller en lokal aktionsgruppe, der dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet. Særligt for Land-LAG er Informationsmødet skal være åbent for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker kommunens geografiske område. På mødet beslutter de fremmødte ved simpelt flertal, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe inden for kommunens geografiske område, eller om der skal søges samarbejde med en eller flere nabokommuner. På mødet kan det endvidere besluttes, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe, der alene dækker landdistriktsprogrammet eller, om aktionsgruppen skal dække både landdistrikts- og fiskeriprogrammet. Alle borgere over 15 år og med fast bopæl i kommunen er stemmeberettigede på mødet. Særligt for Fiskeri-LAG er Informationsmødet skal være åbent for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker kommunens/fiskeriregionens geografiske område. På mødet beslutter de fremmødte ved simpelt flertal, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe inden for kommunens/fiskeriregionens geografiske området, eller om der skal søges samarbejde med en eller flere nabokommuner i fiskeriregionens geografiske område. På mødet kan det endvidere besluttes, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe, der alene dækker fiskeriudviklingsprogrammet eller, om aktionsgruppen skal dække både landdistrikts- og fiskeriprogrammet. Alle borgere over 15 år og med fast bopæl i kommunen er stemmeberettigede på mødet. 4.2 Stiftende generalforsamling Når informationsmødet er afholdt, og det er besluttet at oprette en lokal aktionsgruppe, er næste skridt at afholde en stiftende generalforsamling i aktionsgruppens geografiske område. Den stiftende generalforsamling skal være åben for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er borgere, der er over 15 år, og som har fast bopæl inden for aktionsgruppens geografiske område. 7

10 For at kunne opstille som kandidat til bestyrelsen skal borgeren være medlem af den lokale aktionsgruppe være til stede under generalforsamlingen eller afgive fuldmagt forud for generalforsamlingen og på den måde tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen, og være over 18 år Formanden og bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger også suppleanter til bestyrelsen og angiver deres rækkefølge. Regionsrådet og det regionale vækstforum for den pågældende region kan i forening på forhånd udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen med undtagelse af Bornholm, hvor det er Bornholms Vækstforum der alene udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forhånd udpege højest to medlemmer og en suppleant til bestyrelsen. I tilfælde, hvor en lokal aktionsgruppes geografiske område ligger i to eller flere kommuner, kan de pågældende kommunalbestyrelser udpege et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker to eller flere regioner eller kommuner, udpeger hver af de pågældende regioner og vækstfora i forening et medlem og en suppleant pr. region, og hver af de pågældende kommunalbestyrelser udpeger hver op til to medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen skal sammensættes af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7, og det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der kan varetage interesserne inden for følgende socioøkonomiske grupper: 1. Lokale borgere, 2. Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer, 3. Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger-, og fritidsforeninger, og 4. Offentlige myndigheder, inklusiv de udpegende medlemmer. Der skal endvidere tilstræbes en ligelig køns- og aldersfordeling i bestyrelsen. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, skal bestyrelsens sammensætning afspejle dette. Repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum, må højest udgøre 30 % af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. Eksempler på bestyrelsens sammensætning, hvor offentlige myndigheder højest udgør 30 % 8

11 1. Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer, kan den pågældende kommunalbestyrelse således kun udpege 1 medlem til bestyrelsen, og regionsrådet og det regionale vækstforum kan i forening udpege 1 medlem til bestyrelsen. 2. Hvis bestyrelsen består af mindst 11 medlemmer kan repræsentanter for offentlige myndigheder højst udgøre 3 medlemmer, dvs. 2 medlemmer der er udpeget af kommunalbestyrelsen(-rne) og 1 medlem, der er udpeget af regionsrådet og det regionale vækstforum i forening. 3. Hvis bestyrelsen består af 11 medlemmer, og der ønskes en repræsentant for andre offentlige myndigheder end kommuner og regionsrådet/vækstforum, kan dette ske ved, at kommunen kun udpeger 1 medlem, og regionsrådet og det regionale vækstforum i forening udpeger 1 medlem. Der kan således udpeges 1 yderligere repræsentant for andre offentlige myndigheder end kommunalbestyrelsen og regionsrådet/vækstforum. Generalforsamlingen for den lokale aktionsgruppe fastsætter vedtægter for foreningen. Disse vedtægter bør tage udgangspunkt i de i bilag 2 angivne standardvedtægter i bekendtgørelse nr. 141 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet , eller bekendtgørelse nr. 142 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden Vedtægterne skal godkendes af FødevareErhverv, før de kan træde i kraft. 4.3 Første bestyrelsesmøde Formanden for bestyrelsen indkalder hurtigst muligt (inden 14 dage) bestyrelsen til det første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer. På dette møde udfylder bestyrelsen skemaet i punkt D i ansøgningsskema til forhåndsgodkendelse, med oplysning om bestyrelsesmedlemmernes navne, underskrifter, funktion i bestyrelsen og repræsentation af socioøkonomisk gruppe. Den udfyldte liste med originale underskrifter skal indsendes til FødevareErhverv sammen med forhåndsansøgning. Listen vil blive brugt i forbindelse med FødevareErhvervs behandling af bestyrelsens indstilling af projekter, anmodning om udbetaling af tilskud mv., for at sikre, at projekter og anmodninger om udbetaling af tilskud kun indstilles af bestyrelsesmedlemmerne for den lokale aktionsgruppe. 9

12 5. Ansættelse af koordinator Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan vælge at ansætte en koordinator, før den lokale aktionsgruppe har opnået Fødevareministeriets forhåndsgodkendelse. I så fald sker ansættelsen for aktionsgruppens egen regning. Hvis den lokale aktionsgruppe opnår forhåndsgodkendelse, vil bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kunne søge tilskud til lønudgifterne til koordinatoren fra tidspunktet for Fødevareministeriets modtagelse af ansøgningen om forhåndsgodkendelse. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til løn til koordinatoren, at koordinatoren ikke anvendes til andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi. Koordinatoren skal derfor registrere, hvilke opgaver pågældende løser med angivelse af dato og antal timer. Skema til brug for koordinatorens tidsregistrering findes som selvstændigt skema. Se mere om koordinators tidsregistrering i Vejledning om udbetaling af tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet for , og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation ved accontoudbetaling mv. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Se endvidere afsnittene Tilskuddets størrelse og Anmodning om udbetaling af tilskud i denne vejledning. 5.1 Koordinatorens opgaver Koordinatorens opgaver er bl.a., at 1. være sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe, 2. fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter til realisering af den udarbejdede lokale udviklingsstrategi, 3. føre tilsyn med, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse, og 4. varetage den daglige koordination af den lokale aktionsgruppens opgaver med de regionale og lokale aktiviteter. 10

13 6. Hvordan søger en lokal aktionsgruppe forhåndsgodkendelse? Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe fremsender en ansøgning om forhåndsgodkendelse til Fødevareministeriet hurtigst muligt efter den stiftende generalforsamling. Ansøgningsskema og vejledning i udfyldning af ansøgningsskemaet findes som selvstændigt dokument på FødevareErhvervs hjemmeside Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal mindst indeholde: 1. Angivelse af den lokale aktionsgruppes geografiske område. 2. Beskrivelse af områdets socioøkonomiske forudsætninger og aktuelle problemer. 3. Redegørelse for de overordnede elementer, der forventes at indgå i den lokale udviklingsstrategi. 4. Vedtagne vedtægter, herunder redegørelse for processen med etablering af den lokale aktionsgruppe og valg af bestyrelsen. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, skal dette være afspejlet i ansøgningen om forhåndsgodkendelse. 7. Prioritering af ansøgninger om forhåndsgodkendelse Hvis Fødevareministeriet modtager flere ansøgninger om oprettelse af lokale aktionsgrupper fra samme geografiske område, sker forhåndsgodkendelsen på baggrund af et konkurrenceprincip. Ministeriet vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier: 1. Originalitet og nyhedsværdi, 2. Sammenhæng med andre regionale og kommunale strategier, 3. Fokusering af udviklingsindsatsen, 4. Bæredygtighed, 5. Økonomisk gennemførlighed, 6. Ligestilling, 7. Nationalt og internationalt samarbejde, og 8. Den lokale aktionsgruppes repræsentativitet og organisering. Særligt for Land-LAG er FødevareErhverv giver forrang til ansøgninger, som har medtaget samarbejdsprojekter i deres forhåndsansøgning, jf. artikel 37, stk. 4 i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1974/2006 af 15. december

14 8. Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi Når Fødevareministeriet har forhåndsgodkendt den lokale aktionsgruppe, skal bestyrelsen udarbejde en lokal udviklingsstrategi. Den lokale aktionsgruppe kan ansætte en koordinator, der kan være behjælpelig med at udarbejdelsen, jf. afsnittet Koordinatorens opgaver. Den lokale udviklingsstrategi skal: 1. Gennemføres inden for rammerne af de i det danske landdistriktsprogram prioriterede overordnede målsætninger. 2. Indeholde en analyse af den nuværende situation på landdistriktsområdet i den lokale aktionsgruppes geografiske område, herunder problemstillinger af særlig lokal betydning. 3. Indeholde kvantificerede målsætninger. 4. Indeholde en redegørelse for forventede aktiviteter, herunder for finansiering af strategien og for, hvordan der forventes opnået en lokal helhedsorienteret og integreret udvikling i områdets landdistrikter. 5. Indeholde en redegørelse for, hvorledes lokale organisationer, foreninger, borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er blevet involveret i gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi, og 6. Indeholde et budget og en tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne. I den lokale aktionsgruppes budget kan indgå andre offentlige midler, som efter ansøgning til Fødevareministeriet kan udløse tilsvarende EU-midler. Hvis der indgår andre offentlige midler i budgettet, skal disse midler fremgå specifikt af ansøgningen. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, skal dette være afspejlet i den lokale udviklingsstrategi. Den lokale udviklingsstrategi må gerne indeholde yderligere målsætninger for lokal udvikling, som den lokale aktionsgruppe ikke søger tilskud til under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. 9. Godkendelse af den lokale udviklingsstrategi 9.1 Medlemmernes godkendelse Når bestyrelsen har udarbejdet den lokale udviklingsstrategi, skal den godkendes af aktionsgruppes medlemmer ved simpelt flertal. Eksempler for procedure for medlemmernes godkendelse. 1. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe sender ( /post) sit udkast til lokal udviklingsstrategi til samtlige medlemmer af den lokale aktionsgruppe og beder dem om at sende deres bemærkninger til bestyrelsen inden for en frist på 14 da- 12

15 ge. Det bør da fremgå af følgebrevet til medlemmerne, at såfremt bestyrelsen ikke har modtaget deres bemærkninger inden for den givne frist, antages det, at medlemmerne ikke har nogen bemærkninger. 2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen gennemgår sit udkast til lokal udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien sættes herefter til debat og afstemning. 9.2 Kommunens, regionsrådets og det regionale vækstforums godkendelse Når medlemmerne af den lokale aktionsgruppe har godkendt udviklingsstrategien, skal den godkendes af kommunen, regionsrådet og det regionale vækstforum inden for en frist på 14 dage. Der stilles ikke krav om en politisk godkendelse, men om en administrativ vurdering af om der er overensstemmelse mellem aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. 9.3 Frist for indsendelse af udviklingsstrategien til Fødevareministeriets godkendelse Når den lokale udviklingsstrategi er godkendt af såvel kommuner, som regionsråd og regionale vækstforum, sender bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe den godkendte udviklingsstrategi til Fødevareministeriet, FødevareErhverv til endelig godkendelse. Udviklingsstrategien skal normalt være FødevareErhverv i hænde senest 6 måneder efter den stiftende generalforsamling. Fødevareministeriet yder tidligst tilskud til projekter gennemført efter datoen for godkendelse af den lokale udviklingsstrategi 9.4 Godkendelse af ændret udkast til lokal udviklingsstrategi Hvis bestyrelsen foretager substantielle ændringer i sit udkast til den lokale udviklingsstrategi, efter at udkastet er godkendt af f.eks. aktionsgruppens medlemmer, skal ændringerne være markeret, og det ændrede udkast skal godkendes efter samme procedure som ovenfor beskrevet, dvs. godkendes af aktionsgruppen medlemmer, kommunen, regionsrådet, det regionale vækstforum og Fødevareministeriet. 13

16 10. Den lokale aktionsgruppes virke efter Fødevareministeriets godkendelse af den lokale udviklingsstrategi 10.1 Gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af mål Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har til opgave at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af mål, som er fastsat i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen kan tage selvstændige initiativer til projekter og aktiviteter inden for udviklingsstrategien, f.eks. afholde seminarer, udgive informationsmateriale, skabe nye netværk og tage initiativ til internationalt samarbejde. Projektholder/tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelsen af de projekter, der opnår tilskud Prioritering og indstilling af projektansøgninger Ved behandling af ansøgninger sikrer bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, at der er overensstemmelse mellem aktionsgruppes lokale udviklingsplan og de ansøgninger som bestyrelsen prioriterer og indstiller til godkendelse i Fødevareministeriet. Fødevareministeriet træffer herefter afgørelse inden for den økonomiske ramme, der er udmeldt til den lokale aktionsgruppe. Se mere om behandling, prioritering og indstilling af projektansøgninger i Håndbog 2, som findes på FødevareErhvervs hjemmeside Bestyrelsesansvar Som medlem af bestyrelsen er medlemmet med til at forvalte offentlige penge. Dette medfører et særligt ansvar hos det enkelte bestyrelsesmedlem. Dette ansvar betyder bl.a., at bestyrelsesmedlemmet skal: 1. Benytte objektive kriterier ved vurdering af ansøgninger og behandling af andre sager, 2. Medvirke til gennemsigtighed og åbenhed i alle beslutninger og processer, så både myndigheder og borgere kan få indsigt i de arbejdsmetoder, prioriteringer og udvælgelseskriterier, bestyrelsen benytter, dog under hensyntagen til kravet om tavshedspligt, ved behandling af sager med personfølsomme oplysninger. 3. Være indstillet på at skulle varetage fælles interesser for borgerne i aktionsgruppens geografiske område, og 4. Medvirke til at bestyrelsens arbejde foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i landdistriktsprogrammet og evt. fiskeriudviklingsprogrammet, hvis den lokale aktionsgruppe dækker begge programmer. 14

17 10.4 Generalforsamling Når den lokale aktionsgruppe er etableret, skal bestyrelsen sikre, at der afholdes generalforsamling mindst en gang årligt. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Kun registrerede fremmødte medlemmer af den lokale aktionsgruppe er stemmeberettigede. Se mere om ordinær generalforsamling og hvilket materiale der skal fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen i Vejledning om udbetaling af tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet for , og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation ved accontoudbetaling mv., herefter benævnt Udbetalingsvejledningen Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal hvert år udarbejde et regnskab for driften af aktionsgruppen og en beretning for aktionsgruppens og bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår, samt et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år. Regnskabet og budgettet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen indsender regnskabet, beretningen og budgettet til Fødevareministeriet, således at der er ministeriet i hænde senest den 1. juni. Se mere om Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget i udbetalingsvejledningen. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller den lokale udviklingsstrategi Hvis der sker ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller udviklingsstrategien skal dette meddeles til Fødevareministeriets, således at meddelelsen er ministeriet i hænde senest 14 dage efter beslutningen. Se mere herom i udbetalingsvejledningen. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Underretningspligt Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal i den periode, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud til løn- og administration af aktionsgruppen skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Fødevareministeriets om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt. 15

18 Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe er endvidere forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Fødevareministeriet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud. Se afsnittet Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud. 11. Tilskuddets størrelse løn og administration Fødevareministeriet kan tildele en godkendt lokal aktionsgruppe et budget fra landdistriktsprogrammet til gennemførelse af projekter, der ligger inden for rammerne af gruppens lokale udviklingsstrategi samt til administration. Lokale aktionsgrupper, der er nedsat i yderkommuner eller landkommuner, kan tildeles et budget bestående af EU-midler og statslige midler. Lokale aktionsgrupper, der er nedsat i mellemkommuner, tildeles et budget bestående af EU-midler, og er selv ansvarlige for at fremskaffe national offentlig medfinansiering. Der kan ydes tilskud til en forhåndsgodkendt aktionsgruppe til afholdelse af udgifter til aflønning af en koordinator og administration, fra tidspunktet for Fødevareministeriets modtagelse af ansøgningen om forhåndsgodkendelse. Se mere om budget til aflønning af koordinator og til administration og tilskudsberettigede udgifter i udbetalingsvejledningen. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Tilskuddets størrelse projekter Tilskud til projekter følger nogle fastsatte grænser for tilskuddets størrelse alt afhængig af projekttype. Særligt for Land-LAG er Finansiering af projekter er beskrevet i Vejledning om tilskud til etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Særligt for Fiskeri-LAG er Finansiering af projekter er beskrevet i Vejledning om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside 16

19 12. Anmodning om udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud til løn og administration kan ske enten som kvartalsvise acontoudbetalinger (forskudsbetaling), eller på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter Anmodning om udbetaling af tilskud kan kun ske ved brug af de i udbetalingsvejledningen anførte skemaer. Skemaerne fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside 13. Kontrol FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling af tilskud, jf. bekendtgørelsernes 19. Med henblik på at kontrollere de førte regnskaber kan FødevareErhverv eller andre personer, der er særligt bemyndiget dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til foreningens lokaler. Dette gælder også adgang til forretningsbøger, herunder regnskaber m.v. Dette gælder ligeledes materiale, der opbevares i elektronisk form. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal yde fornøden vejledning og hjælpe ved kontrollens gennemførelse. Forretningsbøger, herunder regnskaber m.v. skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på begæring. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersammenkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. Oplysningerne fra ansøgningsskemaet vil blive registreret i FødevareErhvervs database for ordningen og anvendt i forbindelse med tilskudsadministrationen. FødevareErhvervs kontrol kan efter forholdene gennemføres som kontrol på stedet og ved kontrol af regnskabet, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som den lokale aktionsgruppes bestyrelse er forpligtet til at indsende, efter direktoratets anmodning. Den lokale aktionsgruppes bestyrelse er forpligtet til i et tidsrum på 5 år fra udbetaling af tilskuddet at opbevare samtlige udbetalingsanmodninger, originale regnskabsbilag og andre dokumenter vedrørende de afholdte udgifter, hvortil der er ydet tilskud jf. bekendtgørelsernes 16, stk

20 FødevareErhverv anbefaler at bestyrelsen opbevarer alt materialet i hele programperioden. Regnskaber, beretninger og referater af generalforsamlingerne skal opbevares af bestyrelsen. 14. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud FødevareErhverv kan bestemme, at tilsagnet bortfalder, og at udbetalt tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter, hvis 1. den lokale aktionsgruppes bestyrelse har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2. den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, 3. den støttede koordinator bruges til andre formål end det den lokale udviklingsstrategi foreskriver, 4. den lokale aktionsgruppes bestyrelse tilsidesætter sine forpligtigelser efter landdistriktslovens eller fiskeriudviklingslovens 11, stk. 2., 5. betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, eller 6. den lokale aktionsgruppes bestyrelse ikke overholder sin underretningspligt efter bekendtgørelsernes 18. I tilfælde af tilbagebetaling af tilskud vil der blive pålagt renter. Renterne beregnes fra tidspunktet for meddelelsen af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. I tilfælde af grov misligholdelse vil den lokale aktionsgruppes bestyrelse blive udelukket fra senere at søge om tilskud. 15. Tilskud til samarbejdsprojekter Land-LAG er Under Landdistriktsprogrammer er der mulighed for at FødevareErhverv inden for en særligt afsat ramme kan meddele tilsagn om tilskud til aktiviteter til fremme, forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Aktiviteterne må først iværksættes, når FødevareErhverv har givet tilladelse hertil. Indgår en bestyrelse for en lokal aktionsgruppe i et transnationalt samarbejdsprojekt kan FødevareErhverv meddele et foreløbigt tilsagn om tilskud til aktiviteter til fremme, forberedelse og udvikling af et transnationalt samarbejdsprojekt. FødevareErhverv orienterer herefter Europa-Kommissionen om det foreløbige tilsagn af ethvert transnationalt projekt og udpeger en dansk kontaktperson fra FødevareErhverv for hvert projekt. Et foreløbigt tilsagn er gyldigt i op til 9 måneder. 18

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere