Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009"

Transkript

1 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Titel: Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder. Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i Bidragyder(e): Lykke Skjoldan og Gitte Elton Nielsen Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN ISBN (Trykt) (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Udførlig introduktion til lokale aktionsgrupper Håndbog Læsevejledning Væsentligste ændringer/nye afsnit i denne vejledning: Hvem kan søge og hvad kan der søges tilskud til? Ansøgningsfrist Hvad er en lokal aktionsgruppe? Hvem kan være medlem? Hvordan oprettes en lokal aktionsgruppe? Informationsmøde Stiftende generalforsamling Første bestyrelsesmøde Ansættelse af koordinator Koordinatorens opgaver Hvordan søger en lokal aktionsgruppe forhåndsgodkendelse? Prioritering af ansøgninger om forhåndsgodkendelse Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi Godkendelse af den lokale udviklingsstrategi Medlemmernes godkendelse Kommunens, regionsrådets og det regionale vækstforums godkendelse Frist for indsendelse af udviklingsstrategien til Fødevareministeriets godkendelse Godkendelse af ændret udkast til lokal udviklingsstrategi Den lokale aktionsgruppes virke efter Fødevareministeriets godkendelse af den lokale udviklingsstrategi Gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af mål Prioritering og indstilling af projektansøgninger Bestyrelsesansvar Generalforsamling Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget Ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller den lokale udviklingsstrategi Underretningspligt Tilskuddets størrelse løn og administration Tilskuddets størrelse projekter Anmodning om udbetaling af tilskud

4 13. Kontrol Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Tilskud til samarbejdsprojekter Land-LAG er Myndighedernes brug af oplysninger om tilskuds-modtagere Brug af data i ansøgningsskemaet Den registreredes rettigheder Muligheder for at klage Straffebestemmelser Lovgrundlag...21 Kort over yder-, land-, mellem- og bykommuner...22 Kort over fiskeriregioner og kommuner

5 1. Indledning Vejledningen gennemgår skridt for skridt de processer, som er nødvendige for at etablere funktionsdygtige lokale aktionsgrupper (LAG) rundt i landets landdistriktskommuner og fiskeriregioner. Landdistriktskommunerne er opdelt i yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner og er specificeret på kortet på side 21, og fiskeriregionerne er specificeret på kortet på side 22. Processen for at etablere funktionsdygtige lokale aktionsgrupper kan betragtes som en række faser, der løber i forlængelse af hinanden: 1. Forberedelser forud for afholdelse af informationsmøde 2. Afholdelse af informationsmøder 3. Forberedelse forud for afholdelse af generalforsamling 4. Afholdelse af stiftende generalforsamling 5. Opbygning af et sekretariat for den lokale aktionsgruppe og ansættelse af en koordinator 6. Bestyrelsen udarbejder forhåndsansøgning og opnår Fødevareministeriets godkendelse heraf 7. Bestyrelsen udarbejder lokal udviklingsstrategi og opnår Fødevareministeriets godkendelse heraf 8. Bestyrelsen prioriterer og indstiller projekter til Fødevareministeriet En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet og landdistrikterne. Den lokale aktionsgruppe vælger en bestyrelse og en formand, som sammen har ansvaret for at ansætte en lokal koordinator (eller på anden vis organisere den lokale aktionsgruppes arbejdsopgaver) og for at udarbejde henholdsvis en forhåndsansøgning og en udviklingsstrategi. Senere skal bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe prioritere og indstille projektansøgninger som led i udmøntningen af strategien. 3

6 Figur 1 Sammensætning af den lokale aktionsgruppe og bestyrelsen for denne 1.1 Formål Bekendtgørelserne har til formål at fastlægge bestemmelser om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper, der skal administrere dele af det danske landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogram for perioden Overordnet set har landdistriktsprogrammet til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, og fiskeriudviklingsprogrammet til formål at udvikle den danske fiskerisektor, så den kan bevare sin stærke internationale position og samtidig skal landdistrikterne og fiskeriområderne udvikles, så de bliver attraktive at arbejde og bo i. 1.2 Udførlig introduktion til lokale aktionsgrupper Håndbog 1 Se en mere udførlig introduktion til de lokale aktionsgrupper i Håndbog 1 som findes på FødevareErhvervs hjemmeside: 1.3 Læsevejledning Denne vejledning er en sammenskrivning af de to tidligere vejledninger: Vejledning om oprettelse og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikterne af juli 2007 og Vejledning om oprettelse og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne af juli Afsnit, der er markeret med overskriften Særligt for Land-LAG er eller Særligt for Fiskeri-LAG er, gælder kun for den pågældende type LAG. Alle andre afsnit gælder for begge typer af LAG er. 4

7 1.4 Væsentligste ændringer/nye afsnit i denne vejledning: En række afsnit er justeret som følge af sammenskrivningen af de to vejledninger - se afsnit 1, 3, 4, 11 og 19. Oplysning om læsevejledning og Håndbog 1 er tilføjet afsnit 1.1. Ny ansøgningsfrist er tilføjet afsnit 2.1. Ny bestemmelse om opstilling til bestyrelsen ved fuldmagt er tilføjet afsnit 4.2. Ny frist for indsendelse af udviklingsstrategi er tilføjet afsnit 9.3. Nyt afsnit om tilskud til samarbejdsprojekter er tilføjet se afsnit Hvem kan søge og hvad kan der søges tilskud til? En lokal aktionsgruppe, der er forhåndsgodkendt af Fødevareministeriet, kan søge om tilskud til løn og administration af aktionsgruppen, herunder til aflønning af en koordinator. Efter godkendelse af en lokal udviklingsstrategi vil den lokale aktionsgruppe kunne indstille projekter til tilskud fra Fødevareministeriet. Udgifter forbundet med opstart af den lokale aktionsgruppe f.eks. annoncering af informationsmødet i lokale afviser og afholdelse af informationsmødet f.eks. lokaleleje, kaffe mv. er ikke tilskudsberettigede. 2.1 Ansøgningsfrist Fra 2009 er der ikke nogen faste ansøgningsrunder. Ansøgning om forhåndsgodkendelse kan dog kun indsendes, hvis en tidligere godkendt lokal aktionsgruppe for det pågældende geografiske område er ophørt, eller hvis der ikke tidligere har været oprettet en lokal aktionsgruppe. 3. Hvad er en lokal aktionsgruppe? En lokal aktionsgruppe er et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet, således at der skabes attraktive levevilkår, og flere lokale arbejdspladser. Særligt for Land-LAG er Landdistrikterne omfatter yderkommuner, landkommuner og mellemkommuner, se bilag 1 i bekendtgørelse nr. 141 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet

8 Den lokale aktionsgruppes geografiske aktivitetsområde følger som udgangspunkt kommunegrænsen og skal dække mindst en kommunes geografiske område. Der kan kun etableres én lokal aktionsgruppe pr. kommune eller pr. kommunefællesskab. I særligt begrundede tilfælde kan Fødevareministeriet fravige denne betingelse og godkende, at der etableres en lokal aktionsgruppe i et afgrænset geografisk område, der ikke følger kommunegrænserne. Et eksempel kan være etablering af en lokal aktionsgruppe for en gruppe små og mellemstore øer. Fødevareministeriet kan endvidere efter ansøgning tillade, at der oprettes en lokal aktionsgruppe, som dækker både landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet. Særligt for Fiske-LAG er Fiskeriudviklingsområderne fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 142 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden De lokale aktionsgruppers geografiske aktivitetsområde fordeles i 7 fiskeriregioner med henblik på at give de enkelte aktionsgrupper en tilstrækkelig størrelse og effektivitet. I hver fiskeriregion kan der som udgangspunkt godkendes to lokale aktionsgrupper. En lokal aktionsgruppe skal dække mindst én kommunes geografiske område. I særligt begrundede tilfælde kan Fødevareministeriet fravige de nævnte geografiske områder og antal grupper. Den lokale aktionsgruppe kan, i begrundede tilfælde, efter ansøgning til FødevareErhverv, integreres med aktionsgruppen nedsat i henhold til bekendtgørelse nr. 142 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden Hvem kan være medlem? Som medlemmer af den lokale aktionsgruppe kan optages borgere, der er over 15 år og med fast bopæl i aktionsgruppens geografiske område, herunder repræsentanter for lokale foreninger, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker en gruppe af små og mellemstore øer, der er beliggende i to eller flere kommuner, og der i disse kommuner også oprettes lokale aktionsgrupper, kan medlemmerne af den lokale aktionsgruppe for ø-gruppen være medlem af såvel ø-gruppens aktionsgruppe som af aktionsgruppen for den pågældende kommune, hvori det pågældende medlem har fast bopæl. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan dog kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl. Det vil sige, at borgere med fast bopæl på en af øerne, dækket af en særlig lokal aktionsgruppe, kun kan vælges til bestyrelsen for denne. 6

9 4. Hvordan oprettes en lokal aktionsgruppe? 4.1 Informationsmøde En lokal aktionsgruppe oprettes som en forening med egne vedtægter og bestyrelse. Forud for oprettelsen inviterer kommunen eller andre lokale aktører til et informationsmøde om oprettelse af en lokal aktionsgruppe, der alene dækker landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet, eller en lokal aktionsgruppe, der dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet. Særligt for Land-LAG er Informationsmødet skal være åbent for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker kommunens geografiske område. På mødet beslutter de fremmødte ved simpelt flertal, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe inden for kommunens geografiske område, eller om der skal søges samarbejde med en eller flere nabokommuner. På mødet kan det endvidere besluttes, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe, der alene dækker landdistriktsprogrammet eller, om aktionsgruppen skal dække både landdistrikts- og fiskeriprogrammet. Alle borgere over 15 år og med fast bopæl i kommunen er stemmeberettigede på mødet. Særligt for Fiskeri-LAG er Informationsmødet skal være åbent for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker kommunens/fiskeriregionens geografiske område. På mødet beslutter de fremmødte ved simpelt flertal, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe inden for kommunens/fiskeriregionens geografiske området, eller om der skal søges samarbejde med en eller flere nabokommuner i fiskeriregionens geografiske område. På mødet kan det endvidere besluttes, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe, der alene dækker fiskeriudviklingsprogrammet eller, om aktionsgruppen skal dække både landdistrikts- og fiskeriprogrammet. Alle borgere over 15 år og med fast bopæl i kommunen er stemmeberettigede på mødet. 4.2 Stiftende generalforsamling Når informationsmødet er afholdt, og det er besluttet at oprette en lokal aktionsgruppe, er næste skridt at afholde en stiftende generalforsamling i aktionsgruppens geografiske område. Den stiftende generalforsamling skal være åben for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er borgere, der er over 15 år, og som har fast bopæl inden for aktionsgruppens geografiske område. 7

10 For at kunne opstille som kandidat til bestyrelsen skal borgeren være medlem af den lokale aktionsgruppe være til stede under generalforsamlingen eller afgive fuldmagt forud for generalforsamlingen og på den måde tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen, og være over 18 år Formanden og bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger også suppleanter til bestyrelsen og angiver deres rækkefølge. Regionsrådet og det regionale vækstforum for den pågældende region kan i forening på forhånd udpege et medlem og en suppleant til bestyrelsen med undtagelse af Bornholm, hvor det er Bornholms Vækstforum der alene udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forhånd udpege højest to medlemmer og en suppleant til bestyrelsen. I tilfælde, hvor en lokal aktionsgruppes geografiske område ligger i to eller flere kommuner, kan de pågældende kommunalbestyrelser udpege et tilsvarende antal bestyrelsesmedlemmer. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker to eller flere regioner eller kommuner, udpeger hver af de pågældende regioner og vækstfora i forening et medlem og en suppleant pr. region, og hver af de pågældende kommunalbestyrelser udpeger hver op til to medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen skal sammensættes af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7, og det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der kan varetage interesserne inden for følgende socioøkonomiske grupper: 1. Lokale borgere, 2. Lokale virksomheder og erhvervsorganisationer, 3. Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger-, og fritidsforeninger, og 4. Offentlige myndigheder, inklusiv de udpegende medlemmer. Der skal endvidere tilstræbes en ligelig køns- og aldersfordeling i bestyrelsen. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, skal bestyrelsens sammensætning afspejle dette. Repræsentanter for offentlige myndigheder, herunder medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum, må højest udgøre 30 % af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. Eksempler på bestyrelsens sammensætning, hvor offentlige myndigheder højest udgør 30 % 8

11 1. Hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer, kan den pågældende kommunalbestyrelse således kun udpege 1 medlem til bestyrelsen, og regionsrådet og det regionale vækstforum kan i forening udpege 1 medlem til bestyrelsen. 2. Hvis bestyrelsen består af mindst 11 medlemmer kan repræsentanter for offentlige myndigheder højst udgøre 3 medlemmer, dvs. 2 medlemmer der er udpeget af kommunalbestyrelsen(-rne) og 1 medlem, der er udpeget af regionsrådet og det regionale vækstforum i forening. 3. Hvis bestyrelsen består af 11 medlemmer, og der ønskes en repræsentant for andre offentlige myndigheder end kommuner og regionsrådet/vækstforum, kan dette ske ved, at kommunen kun udpeger 1 medlem, og regionsrådet og det regionale vækstforum i forening udpeger 1 medlem. Der kan således udpeges 1 yderligere repræsentant for andre offentlige myndigheder end kommunalbestyrelsen og regionsrådet/vækstforum. Generalforsamlingen for den lokale aktionsgruppe fastsætter vedtægter for foreningen. Disse vedtægter bør tage udgangspunkt i de i bilag 2 angivne standardvedtægter i bekendtgørelse nr. 141 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet , eller bekendtgørelse nr. 142 af 24. februar 2009 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden Vedtægterne skal godkendes af FødevareErhverv, før de kan træde i kraft. 4.3 Første bestyrelsesmøde Formanden for bestyrelsen indkalder hurtigst muligt (inden 14 dage) bestyrelsen til det første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, en sekretær og en kasserer. På dette møde udfylder bestyrelsen skemaet i punkt D i ansøgningsskema til forhåndsgodkendelse, med oplysning om bestyrelsesmedlemmernes navne, underskrifter, funktion i bestyrelsen og repræsentation af socioøkonomisk gruppe. Den udfyldte liste med originale underskrifter skal indsendes til FødevareErhverv sammen med forhåndsansøgning. Listen vil blive brugt i forbindelse med FødevareErhvervs behandling af bestyrelsens indstilling af projekter, anmodning om udbetaling af tilskud mv., for at sikre, at projekter og anmodninger om udbetaling af tilskud kun indstilles af bestyrelsesmedlemmerne for den lokale aktionsgruppe. 9

12 5. Ansættelse af koordinator Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kan vælge at ansætte en koordinator, før den lokale aktionsgruppe har opnået Fødevareministeriets forhåndsgodkendelse. I så fald sker ansættelsen for aktionsgruppens egen regning. Hvis den lokale aktionsgruppe opnår forhåndsgodkendelse, vil bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe kunne søge tilskud til lønudgifterne til koordinatoren fra tidspunktet for Fødevareministeriets modtagelse af ansøgningen om forhåndsgodkendelse. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til løn til koordinatoren, at koordinatoren ikke anvendes til andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi. Koordinatoren skal derfor registrere, hvilke opgaver pågældende løser med angivelse af dato og antal timer. Skema til brug for koordinatorens tidsregistrering findes som selvstændigt skema. Se mere om koordinators tidsregistrering i Vejledning om udbetaling af tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet for , og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation ved accontoudbetaling mv. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Se endvidere afsnittene Tilskuddets størrelse og Anmodning om udbetaling af tilskud i denne vejledning. 5.1 Koordinatorens opgaver Koordinatorens opgaver er bl.a., at 1. være sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe, 2. fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter til realisering af den udarbejdede lokale udviklingsstrategi, 3. føre tilsyn med, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse, og 4. varetage den daglige koordination af den lokale aktionsgruppens opgaver med de regionale og lokale aktiviteter. 10

13 6. Hvordan søger en lokal aktionsgruppe forhåndsgodkendelse? Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe fremsender en ansøgning om forhåndsgodkendelse til Fødevareministeriet hurtigst muligt efter den stiftende generalforsamling. Ansøgningsskema og vejledning i udfyldning af ansøgningsskemaet findes som selvstændigt dokument på FødevareErhvervs hjemmeside Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal mindst indeholde: 1. Angivelse af den lokale aktionsgruppes geografiske område. 2. Beskrivelse af områdets socioøkonomiske forudsætninger og aktuelle problemer. 3. Redegørelse for de overordnede elementer, der forventes at indgå i den lokale udviklingsstrategi. 4. Vedtagne vedtægter, herunder redegørelse for processen med etablering af den lokale aktionsgruppe og valg af bestyrelsen. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, skal dette være afspejlet i ansøgningen om forhåndsgodkendelse. 7. Prioritering af ansøgninger om forhåndsgodkendelse Hvis Fødevareministeriet modtager flere ansøgninger om oprettelse af lokale aktionsgrupper fra samme geografiske område, sker forhåndsgodkendelsen på baggrund af et konkurrenceprincip. Ministeriet vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier: 1. Originalitet og nyhedsværdi, 2. Sammenhæng med andre regionale og kommunale strategier, 3. Fokusering af udviklingsindsatsen, 4. Bæredygtighed, 5. Økonomisk gennemførlighed, 6. Ligestilling, 7. Nationalt og internationalt samarbejde, og 8. Den lokale aktionsgruppes repræsentativitet og organisering. Særligt for Land-LAG er FødevareErhverv giver forrang til ansøgninger, som har medtaget samarbejdsprojekter i deres forhåndsansøgning, jf. artikel 37, stk. 4 i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1974/2006 af 15. december

14 8. Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi Når Fødevareministeriet har forhåndsgodkendt den lokale aktionsgruppe, skal bestyrelsen udarbejde en lokal udviklingsstrategi. Den lokale aktionsgruppe kan ansætte en koordinator, der kan være behjælpelig med at udarbejdelsen, jf. afsnittet Koordinatorens opgaver. Den lokale udviklingsstrategi skal: 1. Gennemføres inden for rammerne af de i det danske landdistriktsprogram prioriterede overordnede målsætninger. 2. Indeholde en analyse af den nuværende situation på landdistriktsområdet i den lokale aktionsgruppes geografiske område, herunder problemstillinger af særlig lokal betydning. 3. Indeholde kvantificerede målsætninger. 4. Indeholde en redegørelse for forventede aktiviteter, herunder for finansiering af strategien og for, hvordan der forventes opnået en lokal helhedsorienteret og integreret udvikling i områdets landdistrikter. 5. Indeholde en redegørelse for, hvorledes lokale organisationer, foreninger, borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er blevet involveret i gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi, og 6. Indeholde et budget og en tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne. I den lokale aktionsgruppes budget kan indgå andre offentlige midler, som efter ansøgning til Fødevareministeriet kan udløse tilsvarende EU-midler. Hvis der indgår andre offentlige midler i budgettet, skal disse midler fremgå specifikt af ansøgningen. Hvis den lokale aktionsgruppe dækker både landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, skal dette være afspejlet i den lokale udviklingsstrategi. Den lokale udviklingsstrategi må gerne indeholde yderligere målsætninger for lokal udvikling, som den lokale aktionsgruppe ikke søger tilskud til under landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. 9. Godkendelse af den lokale udviklingsstrategi 9.1 Medlemmernes godkendelse Når bestyrelsen har udarbejdet den lokale udviklingsstrategi, skal den godkendes af aktionsgruppes medlemmer ved simpelt flertal. Eksempler for procedure for medlemmernes godkendelse. 1. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe sender ( /post) sit udkast til lokal udviklingsstrategi til samtlige medlemmer af den lokale aktionsgruppe og beder dem om at sende deres bemærkninger til bestyrelsen inden for en frist på 14 da- 12

15 ge. Det bør da fremgå af følgebrevet til medlemmerne, at såfremt bestyrelsen ikke har modtaget deres bemærkninger inden for den givne frist, antages det, at medlemmerne ikke har nogen bemærkninger. 2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen gennemgår sit udkast til lokal udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien sættes herefter til debat og afstemning. 9.2 Kommunens, regionsrådets og det regionale vækstforums godkendelse Når medlemmerne af den lokale aktionsgruppe har godkendt udviklingsstrategien, skal den godkendes af kommunen, regionsrådet og det regionale vækstforum inden for en frist på 14 dage. Der stilles ikke krav om en politisk godkendelse, men om en administrativ vurdering af om der er overensstemmelse mellem aktionsgruppens lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. 9.3 Frist for indsendelse af udviklingsstrategien til Fødevareministeriets godkendelse Når den lokale udviklingsstrategi er godkendt af såvel kommuner, som regionsråd og regionale vækstforum, sender bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe den godkendte udviklingsstrategi til Fødevareministeriet, FødevareErhverv til endelig godkendelse. Udviklingsstrategien skal normalt være FødevareErhverv i hænde senest 6 måneder efter den stiftende generalforsamling. Fødevareministeriet yder tidligst tilskud til projekter gennemført efter datoen for godkendelse af den lokale udviklingsstrategi 9.4 Godkendelse af ændret udkast til lokal udviklingsstrategi Hvis bestyrelsen foretager substantielle ændringer i sit udkast til den lokale udviklingsstrategi, efter at udkastet er godkendt af f.eks. aktionsgruppens medlemmer, skal ændringerne være markeret, og det ændrede udkast skal godkendes efter samme procedure som ovenfor beskrevet, dvs. godkendes af aktionsgruppen medlemmer, kommunen, regionsrådet, det regionale vækstforum og Fødevareministeriet. 13

16 10. Den lokale aktionsgruppes virke efter Fødevareministeriets godkendelse af den lokale udviklingsstrategi 10.1 Gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af mål Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har til opgave at arbejde for gennemførelse af aktiviteter og opfyldelse af mål, som er fastsat i den godkendte lokale udviklingsstrategi. Bestyrelsen kan tage selvstændige initiativer til projekter og aktiviteter inden for udviklingsstrategien, f.eks. afholde seminarer, udgive informationsmateriale, skabe nye netværk og tage initiativ til internationalt samarbejde. Projektholder/tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelsen af de projekter, der opnår tilskud Prioritering og indstilling af projektansøgninger Ved behandling af ansøgninger sikrer bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, at der er overensstemmelse mellem aktionsgruppes lokale udviklingsplan og de ansøgninger som bestyrelsen prioriterer og indstiller til godkendelse i Fødevareministeriet. Fødevareministeriet træffer herefter afgørelse inden for den økonomiske ramme, der er udmeldt til den lokale aktionsgruppe. Se mere om behandling, prioritering og indstilling af projektansøgninger i Håndbog 2, som findes på FødevareErhvervs hjemmeside Bestyrelsesansvar Som medlem af bestyrelsen er medlemmet med til at forvalte offentlige penge. Dette medfører et særligt ansvar hos det enkelte bestyrelsesmedlem. Dette ansvar betyder bl.a., at bestyrelsesmedlemmet skal: 1. Benytte objektive kriterier ved vurdering af ansøgninger og behandling af andre sager, 2. Medvirke til gennemsigtighed og åbenhed i alle beslutninger og processer, så både myndigheder og borgere kan få indsigt i de arbejdsmetoder, prioriteringer og udvælgelseskriterier, bestyrelsen benytter, dog under hensyntagen til kravet om tavshedspligt, ved behandling af sager med personfølsomme oplysninger. 3. Være indstillet på at skulle varetage fælles interesser for borgerne i aktionsgruppens geografiske område, og 4. Medvirke til at bestyrelsens arbejde foregår i overensstemmelse med bestemmelserne i landdistriktsprogrammet og evt. fiskeriudviklingsprogrammet, hvis den lokale aktionsgruppe dækker begge programmer. 14

17 10.4 Generalforsamling Når den lokale aktionsgruppe er etableret, skal bestyrelsen sikre, at der afholdes generalforsamling mindst en gang årligt. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i lokale aviser, der som minimum dækker aktionsgruppens geografiske område. Kun registrerede fremmødte medlemmer af den lokale aktionsgruppe er stemmeberettigede. Se mere om ordinær generalforsamling og hvilket materiale der skal fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen i Vejledning om udbetaling af tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet for , og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation ved accontoudbetaling mv., herefter benævnt Udbetalingsvejledningen Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal hvert år udarbejde et regnskab for driften af aktionsgruppen og en beretning for aktionsgruppens og bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår, samt et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år. Regnskabet og budgettet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen indsender regnskabet, beretningen og budgettet til Fødevareministeriet, således at der er ministeriet i hænde senest den 1. juni. Se mere om Udarbejdelse af regnskab, beretning, drifts- og likviditetsbudget i udbetalingsvejledningen. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller den lokale udviklingsstrategi Hvis der sker ændringer af vedtægter, bestyrelsens sammensætning og/eller udviklingsstrategien skal dette meddeles til Fødevareministeriets, således at meddelelsen er ministeriet i hænde senest 14 dage efter beslutningen. Se mere herom i udbetalingsvejledningen. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Underretningspligt Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal i den periode, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud til løn- og administration af aktionsgruppen skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Fødevareministeriets om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt. 15

18 Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe er endvidere forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Fødevareministeriet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud. Se afsnittet Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud. 11. Tilskuddets størrelse løn og administration Fødevareministeriet kan tildele en godkendt lokal aktionsgruppe et budget fra landdistriktsprogrammet til gennemførelse af projekter, der ligger inden for rammerne af gruppens lokale udviklingsstrategi samt til administration. Lokale aktionsgrupper, der er nedsat i yderkommuner eller landkommuner, kan tildeles et budget bestående af EU-midler og statslige midler. Lokale aktionsgrupper, der er nedsat i mellemkommuner, tildeles et budget bestående af EU-midler, og er selv ansvarlige for at fremskaffe national offentlig medfinansiering. Der kan ydes tilskud til en forhåndsgodkendt aktionsgruppe til afholdelse af udgifter til aflønning af en koordinator og administration, fra tidspunktet for Fødevareministeriets modtagelse af ansøgningen om forhåndsgodkendelse. Se mere om budget til aflønning af koordinator og til administration og tilskudsberettigede udgifter i udbetalingsvejledningen. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Tilskuddets størrelse projekter Tilskud til projekter følger nogle fastsatte grænser for tilskuddets størrelse alt afhængig af projekttype. Særligt for Land-LAG er Finansiering af projekter er beskrevet i Vejledning om tilskud til etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside Særligt for Fiskeri-LAG er Finansiering af projekter er beskrevet i Vejledning om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Vejledningen findes på FødevareErhvervs hjemmeside 16

19 12. Anmodning om udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud til løn og administration kan ske enten som kvartalsvise acontoudbetalinger (forskudsbetaling), eller på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter Anmodning om udbetaling af tilskud kan kun ske ved brug af de i udbetalingsvejledningen anførte skemaer. Skemaerne fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside 13. Kontrol FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling af tilskud, jf. bekendtgørelsernes 19. Med henblik på at kontrollere de førte regnskaber kan FødevareErhverv eller andre personer, der er særligt bemyndiget dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til foreningens lokaler. Dette gælder også adgang til forretningsbøger, herunder regnskaber m.v. Dette gælder ligeledes materiale, der opbevares i elektronisk form. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe skal yde fornøden vejledning og hjælpe ved kontrollens gennemførelse. Forretningsbøger, herunder regnskaber m.v. skal udleveres til de kontrollerende myndigheder på begæring. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersammenkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. Oplysningerne fra ansøgningsskemaet vil blive registreret i FødevareErhvervs database for ordningen og anvendt i forbindelse med tilskudsadministrationen. FødevareErhvervs kontrol kan efter forholdene gennemføres som kontrol på stedet og ved kontrol af regnskabet, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som den lokale aktionsgruppes bestyrelse er forpligtet til at indsende, efter direktoratets anmodning. Den lokale aktionsgruppes bestyrelse er forpligtet til i et tidsrum på 5 år fra udbetaling af tilskuddet at opbevare samtlige udbetalingsanmodninger, originale regnskabsbilag og andre dokumenter vedrørende de afholdte udgifter, hvortil der er ydet tilskud jf. bekendtgørelsernes 16, stk

20 FødevareErhverv anbefaler at bestyrelsen opbevarer alt materialet i hele programperioden. Regnskaber, beretninger og referater af generalforsamlingerne skal opbevares af bestyrelsen. 14. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud FødevareErhverv kan bestemme, at tilsagnet bortfalder, og at udbetalt tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales med tillæg af renter, hvis 1. den lokale aktionsgruppes bestyrelse har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2. den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, 3. den støttede koordinator bruges til andre formål end det den lokale udviklingsstrategi foreskriver, 4. den lokale aktionsgruppes bestyrelse tilsidesætter sine forpligtigelser efter landdistriktslovens eller fiskeriudviklingslovens 11, stk. 2., 5. betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, eller 6. den lokale aktionsgruppes bestyrelse ikke overholder sin underretningspligt efter bekendtgørelsernes 18. I tilfælde af tilbagebetaling af tilskud vil der blive pålagt renter. Renterne beregnes fra tidspunktet for meddelelsen af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. I tilfælde af grov misligholdelse vil den lokale aktionsgruppes bestyrelse blive udelukket fra senere at søge om tilskud. 15. Tilskud til samarbejdsprojekter Land-LAG er Under Landdistriktsprogrammer er der mulighed for at FødevareErhverv inden for en særligt afsat ramme kan meddele tilsagn om tilskud til aktiviteter til fremme, forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Aktiviteterne må først iværksættes, når FødevareErhverv har givet tilladelse hertil. Indgår en bestyrelse for en lokal aktionsgruppe i et transnationalt samarbejdsprojekt kan FødevareErhverv meddele et foreløbigt tilsagn om tilskud til aktiviteter til fremme, forberedelse og udvikling af et transnationalt samarbejdsprojekt. FødevareErhverv orienterer herefter Europa-Kommissionen om det foreløbige tilsagn af ethvert transnationalt projekt og udpeger en dansk kontaktperson fra FødevareErhverv for hvert projekt. Et foreløbigt tilsagn er gyldigt i op til 9 måneder. 18

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark

Økonomisk analyse. Fødevareklyngen og Udkantsdanmark Økonomisk analyse 30. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen og Udkantsdanmark De seneste år har danske udkantsområder

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere